Veiligheid dichtbij huis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid dichtbij huis"

Transcriptie

1 februari 2015 gemeente T i e l NIEUWSBRIEF JEUGD Veiligheid dichtbij huis De gemeente Tiel is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, ook op het gebied van veilig opgroeien en ontwikkelen. Hierbij gaat het om vroegtijdige signalering, preventie, vrijwillige zorg en ondersteuning, maar ook het zogenaamde gedwongen kader: de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente heeft de jeugdhulp niet alleen overgenomen, zij wil de manier van werken en organisatie ook verbeteren. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de wijkteams Jeugd. Zij organiseren de zorg dichtbij: thuis, in de buurt en op scholen, samen met het gezin en hun netwerk. Ook op het gebied van veiligheid wordt op een nieuwe manier gewerkt. In deze tweede digitale nieuwsbrief Jeugd informeren wij u hier graag over. U leest over het SAVE-team, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, het Veiligheidshuis, de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Verwijsindex. In een overzicht staat met welke vraag u welke instantie kunt benaderen. U kunt deze nieuwsbrief bewaren en als naslagwerk gebruiken. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een goede samenwerking voor een veilige omgeving voor alle kinderen in Tiel. Marcel Melissen, wethouder Jeugd gemeente Tiel SAVE pilot in Rivierenland Samenwerking SAVE-team en wijkteams Jeugd SAVE (Samenwerken aan Veiligheid) is een tweejarige pilot in Rivierenland, die wordt uitgevoerd door Jeugdbescherming Gelderland (voorheen Bureau Jeugdzorg), SGJ (Gereformeerde Jeugdzorg), het Leger des Heils, de William Schrikker Groep (WSG) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). SAVE biedt drang en dwang als het gaat om de psychische en/of lichamelijke veiligheid van jeugdigen. De doelen van SAVE zijn: minder instroom in de Jeugdbescherming (minder onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen), verschuiving van dwang naar drang kortere trajecten Jeugdbescherming één gezinsvoogd per gezin. Sinds 1 januari 2015 zijn er vier SAVE-teams in de regio Rivierenland. De gemeenten Tiel en West Maas en Waal hebben samen één SAVE-team. De SAVE-medewerkers kunnen de jeugd- en gezinswerkers van de wijkteams Jeugd adviseren of ondersteunen. Hierdoor kan er snel en adequaat gereageerd worden als de veiligheid van een kind in het geding is. De wijkteams Jeugd en Veilig Thuis kunnen SAVE inscha kelen. Andere en inwoners kunnen niet rechtstreeks terecht bij het SAVE-team. 1

2 Werkwijze bij drang De jeugd- en gezinswerkers kunnen het SAVE-team inroepen bij veiligheidsvragen. Het SAVE-team probeert eerst te zorgen dat ouders (alsnog) hulp in de opvoeding van hun kinderen accepteren. De SAVE-medewerker maakt hierover afspraken met het gezin. Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het eigen netwerk van het gezin. Een medewerker van het SAVE-team kan maximaal vier maanden betrokken blijven. De jeugd- en gezinswerker houdt de casusregie samen met het gezin en heeft de bevoegdheid om te bepalen welke specialistische jeugdhulp nodig is. Werkwijze bij dwang Als drang niet werkt kan het SAVE-team de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. De Raad kan een onafhankelijk onderzoek starten om te bekijken of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Als dat zo is, vraagt de Raad deze aan bij de Kinderrechter. Dit kunnen de wijkteams Jeugd niet zelf doen. Het SAVE-team zorgt voor de uitvoering van de opgelegde maatregel. De Gecertificeerde Instellingen (GI) die de pilot uitvoeren leveren (gezins)voogden op basis van de rechterlijke uitspraak, maar zijn geen hulpverleners (dit is bij wet uitgesloten). Voor hulp aan het gezin moet de (gezins)voogd dus een hulpaanbieder inschakelen. De werkwijze is als volgt: 1 er is altijd samenwerking met de wijkteams Jeugd 2 vanuit SAVE kan naar Veilig Thuis worden opgeschaald en andersom ook worden afgeschaald 3 de GI neemt een besluit om jeugdhulp in te zetten conform wetgeving 4 de GI haalt bij de gemeente Tiel de verleningsbeschikking 5 de GI meldt aan bij de zorgaanbieder. Kijk voor meer informatie over SAVE op: Veilig Thuis Gelderland-Zuid Sinds 1 januari 2015 is er één advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en : Veilig Thuis. In deze regio zijn (delen van) organisaties samengevoegd onder de naam Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Dit zijn: het Meldpunt Bijzondere zorg (GGD), het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK van Bureau Jeugdzorg) en Moviera (regio Nijmegen). De organisatie en uitvoering zijn belegd bij de GGD Gelderland-Zuid. Laagdrempelig en toegankelijk Veilig Thuis is laagdrempelig, toegankelijk en 24/7 gratis bereikbaar via het landelijke telefoonnummer , voor zowel inwoners als. Na het inspreken van de woonplaats wordt doorgeschakeld naar de juiste regio. De frontoffice is gevestigd op het politiebureau aan de Stieltjesstraat in Nijmegen, de twee backoffices bevinden zich op de locaties van de GGD in Tiel en Nijmegen. Er is één brievenbus voor alle zorgmeldingen van de politie en een korte lijn naar het screeningsoverleg Veiligheidshuis. Voor de huisartsen en ziekenhuizen is er een directe lijn tussen vertrouwensartsen en medici. Werkwijze Veilig Thuis werkt volgens het principe: één gezin, één plan, één contactpersoon voor het gezin of huishouden. Daarbij sluit Veilig Thuis aan bij de eigen kracht van de direct betrokkenen en diens sociale netwerk. Veilig Thuis verleent geen hulp, maar biedt consultatie en advies en doet onderzoek bij vermoedens van huiselijk geweld en/of. Gedurende het onderzoek voert Veilig Thuis ook de casusregie. Veilig Thuis werkt nauw samen met het SAVE-team en indien nodig met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Veilig Thuis kan de RvdK inschakelen om een maatregel bij de kinderrechter aan te vragen. 2 Meldcode huiselijk geweld en De Meldcode huiselijk geweld en is een wettelijke verplichting voor alle en instellingen, die werken voor jeugdigen, gezinnen/huishoudens. De Meldcode geldt voor in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke

3 ondersteuning, jeugdzorg, justitie en de uitvoeringsmedewerkers binnen de eigen gemeentelijke organisatie, die regelmatig en direct contact met gezinnen/huishoudens hebben. De Meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat u als professional het beste kunt doen als u een vermoeden heeft van huiselijk geweld of. De vijf stappen in het kort: 1 In kaart brengen van de signalen 2 Overleggen met collega s en zo nodig consultatie en advies vragen bij Veilig Thuis of het SAVE-team 3 Gesprek met de cliënt 4 Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld of de en zo nodig consultatie en advies vragen bij Veilig Thuis 5 Beslissen: of lokaal zelf hulp bieden en/of hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis (zorgmelding). Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) De RvdK is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De RvdK wordt ingeschakeld als de omstandigheden waaronder een kind opgroeit of wordt opgevoed zorgelijk zijn, de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is en/of het gezin hulp weigert. De RvdK is de enige instantie in Nederland die een verzoek tot een jeugdbeschermingsmaatregel bij de kinderrechter kan indienen in het belang van het kind. Hierbij werkt de RvdK onder meer nauw samen met Veilig Thuis, het SAVE-team en het Veiligheidshuis. Eind 2014 is er een samenwerkingsprotocol RvdK en gemeenten Rivierenland opgesteld en ondertekend. Meer informatie Op de website vindt u meer informatie en actuele ontwikkelingen. Professionals ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief over de regionale voortgang en samenwerking. De landelijke campagne Veilig Thuis met spotjes en publieksinformatie is gestart, Voor vragen kunt u contact opnemen met Marie-Christine van Dongen, Het houdt niet op voordat je er wat aan doet staat in de televisiespotjes. Wie kunnen de RvdK inschakelen? het SAVE-team Veilig Thuis de burgemeester 3 Werkwijze bij jeugdbescherming de RvdK onderzoekt de situatie van het kind de RvdK vraagt een kinderbeschermingsmaatregel aan de kinderrechter de kinderrechter neemt de beslissing (spreekt de maatregel uit) een gecertificeerde instelling (GI) voert de maatregel uit de RvdK toetst het effect van de kinderbeschermingsmaatregel. Werkwijze bij jeugdreclassering de RvdK adviseert over het opleggen van jeugdreclasseringsmaatregelen de RvdK houdt toezicht op het werk van de instellingen voor jeugdreclassering

4 Veiligheidshuis en Jeugdreclassering Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie die partners uit de strafrechtketen, zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbindt in de aanpak van complexe problematiek. Doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Zij stemmen hun werkprocessen op elkaar af en zetten in op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Voor de regio Rivierenland werkt het Veiligheidshuis vanuit Tiel. Sinds 1 januari 2015 wordt er voor jeugd samengewerkt met de wijkteams Jeugd en het SAVE-team en voor jeugd en volwassenen met Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Het Veiligheidshuis kan geen rechtstreeks verzoek doen aan de RvdK: het SAVE-team en Veilig Thuis wel. Jeugdreclassering Via de jeugdtafel voert de RvdK overleg met Justitie over de mogelijke maatregelen voor jeugdige cliënten (bijvoorbeeld een dagvaarding of vastzetten). Het gaat om alle jeugdzaken in provincie Gelderland, behalve de zware zaken (zoals zedenzaken en overvallen). De RvdK informeert bij elk strafonderzoek van jeugdigen in ieder geval het SAVE-team en de medewerker Integrale Veiligheid van de gemeente. Als niet alleen straf maar ook zorg wenselijk is, wordt de jeugdige doorgeleid naar het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis ontvangt alle namen van de minderjarigen die bij de jeugdtafel bekend zijn. Ook vanuit de wijkteams Jeugd, het SAVE-team en Veilig Thuis kan een jeugdige in het Veiligheidshuis worden ingebracht. Het Veiligheidshuis maakt een plan van aanpak vanuit één gezin/jeugdige - één plan - één regisseur. Het Veiligheidshuis kijkt wie er betrokken moeten zijn bij het plan van aanpak en of er afschaling naar de wijkteams Jeugd of het SAVE-team plaats kan vinden of opschaling naar specialistische jeugdhulp nodig is. Zorgsignaal of zorgmelding Er is onderscheid tussen de lichtere zorgsignalen rondom de veiligheid van kinderen en de zorgmeldingen (meldingen Politie, Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). Zorgsignalen jeugdigen en gezinnen Voor kinderen is het van groot belang dat inwoners en met elkaar alert zijn op signalen. Zit dit kind lekker in zijn vel? Trekt het kind zich terug? Wordt het kind gepest? Hoe gaat het thuis? Is er ander gedrag op school? Etc. Zijn er signalen of zorgen dan is de vraag wat daarmee te doen. Uitgangspunt is dat eerst alles op alles wordt gezet om die problemen in de gezinsomgeving en in de eigen buurt op te lossen. Bij zorgsignalen kunnen (zoals huisartsen en scholen) maar ook inwoners terecht bij de wijkteams Jeugd. Zorgmeldingen Sinds 1 januari 2015 lopen de zorgmeldingen via Veilig Thuis. Bij een zorgmelding heeft er al een incident plaats gevonden. Veilig Thuis kiest dan: bij lichte problematiek voor afschaling naar de wijkteams Jeugd voor middelzware problematiek voor afschaling naar het SAVE-team voor zware problematiek voor een verzoek Onder Toezicht Stelling aan de RvdK. Als het kinderen betreft en de situatie ernstig is of onduidelijk en er nader onderzoek of forensisch onderzoek noodzakelijk is dient er altijd melding bij Veilig Thuis plaats te vinden. 4

5 Zorgsignalen in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) Zorgsignalen kunnen geregistreerd worden in de VIR. Dit is een landelijke internetapplicatie waarin een professional een jeugdige (0-23 jaar) kan registreren als hij/zij redelijkerwijs vermoedt dat de jeugdige een risico loopt. Het gebruik van de VIR brengt in beeld wie betrokken is bij de jeugdige en zorgt voor een match. Hierdoor kan betere afstemming plaats vinden tussen zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Veel organisaties en samenwerkingspartners hebben zich inmiddels aangesloten bij de VIR en er vindt een stijgend aantal matches plaats. Vanaf 2015 is er een gezinsapplicatie toegevoegd in het systeem waardoor de één gezin - één plan aanpak vorm gegeven kan worden. Heeft u vragen over de VIR of wilt u een nieuwe organisatie aansluiten, dan kunt u contact opnemen met Truus Gillissen, VIR-coördinator Tiel, Spoedeisende zorg (SEZ) voor jeugdigen tot 18 jaar Het gaat hierbij om jeugdigen tot 18 jaar in een crisissituatie waarbij acuut moet worden gehandeld. De crisisdienst waar de meldingen binnen komen maakt een inschatting van de ernst van een crisis en handelt daarnaar. In de provincie Gelderland is afgesproken dat de SEZ voor de duur van twee jaar onveranderd blijft. Sinds 1 januari 2015 wordt deze uitgevoerd door Jeugdbescherming Gelderland. Ontstaat er een crisis en is er direct hulp nodig, bel dan de Spoedeisende Zorg: telefoonnummer Spoedhulp voor jeugdigen tot 18 jaar Spoedhulp is het bieden van hulp direct aansluitend op een crisisinterventie van de SEZ, omdat deze hulp niet uitgesteld kan worden. Voor Gelderland Zuid verzorgt Entrea de spoedhulp: telefoonnummer Ambulante Spoedhulp van Entrea biedt hulp aan gezinnen in een acute crisissituatie waardoor de veiligheid van de kinderen in gevaar is gekomen. Het gaat om kortdurende en intensieve hulp om uithuisplaatsing te voorkomen. Het doel is om de opvoedingssituatie binnen het gezin te herstellen en de veiligheid van het kind te waarborgen. Indien nodig volgt er een advies voor vervolghulp. De duur van de hulp is zo kort als nodig is, met een maximum van 4 weken, tot het doel bereikt is. Hoe vaak en hoe lang de hulpverlener per week contact heeft met het gezin, hangt af van de situatie en de ontwikkelingen. Als 24-uurs opvang nodig is, wordt zo veel mogelijk gebruik maakt van het cliëntnetwerk of de pleegzorg. Als dit niet mogelijk is, is residentiele spoedhulp binnen een jeugdzorginstelling mogelijk. 5 Crisisdienst Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugd-ggz tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar is de Zorgverzekering verantwoordelijk. Bij acute psychische crisis bij een jeugdige kan men terecht bij de Crisisdienst GGZ. De hulp varieert van eenmalig contact tot intensieve thuisbehandeling en/of acute opname. Als de jeugdige al cliënt is bij de GGZ instelling dan kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de behandelaar. Buiten kantooruren neemt u contact op met de huisarts. Deze beoordeelt en schakelt indien nodig de Crisisdienst GGZ in. Als er sprake is van acuut (levens) gevaar of ernstige overlast, bel dan direct 112.

6 Samenvatting Waar moet u zijn voor wat? Op het gebied van veiligheid bij jeugdigen zijn veel partijen betrokken. Soms is daardoor onduidelijk voor welke vragen u bij welke instantie of professional moet zijn. Leg uw vraag in ieder geval ergens neer in het belang van de kinderen ook al is het niet meteen op de goede plek. Wat Voor Organisatie Bereikbaar Zorgsignalen huiselijk geweld en Consultatie en advies huiselijk geweld en Veilig Thuis Telefoonnummer 7/24 uur Veilig Thuis Telefoonnummer 7/24 uur Zorgmeldingen huiselijk geweld en Politie, huisartsen Veilig Thuis Telefoonnummer 7/24 uur Zorgsignalen jeugdigen en gezinnnen Wijkteams Jeugd Maandag t/m vrijdag 9.00 tot uur: Wijkteam Noord Wijkteam Oost Wijkteam West Wijkteam Passewaaij Consultatie, advies en ondersteuning veiligheid jeugdigen, drang en dwang Wijkteams Jeugd SAVE-team Contactgegevens bekend bij Wijkteams Jeugd Contactpersonen SAVE: Nina Boersma Linda van Laar Alie van Acquoy Marjan Toebes Marcel Pormes Maira Louwerse Rian Magis Marion Berentsen Anneke Ruttenberg Anke Sleegers Chantal Willems 6

7 Samenvatting Waar moet u zijn voor wat? Wat Voor Organisatie Bereikbaar Jeugdbeschermingsmaatregel (onderzoek en aanvraag kinderrechter) SAVE-team Veilig Thuis Burgemeester Raad voor de Kinderbescherming Contactgegevens bekend bij SAVE en Veilig Thuis Contactpersonen RvdK: Leo Zwaal Susan Siepman Lotte Mittendorf Selma Bakker Spoedeisende zorg, acuut handelen crisissituatie Professionals Jeugdbescherming Gelderland Telefoonnummer Spoedhulp, bieden van hulp aansluitend op een crisissituatie Professionals Entrea Telefoonnummer Bij acute psychische crisis: 1 acuut levensgevaar 2 geen acuut gevaar Crisisdienst GGZ Telefoonnummers 1 Bel Bel huisarts of huisartsenpost Bij calamiteiten en geweldsincidenten waarbij jeugdhulpaanbieders en/of de lokale toegangspoort betrokken zijn Jeugdhulpaanbieders en toegangen die vallen onder de Jeugdwet Inspecties College B&W GGD als toezichthouder Centraal meldpunt van Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) Informatie op: Colofon Gemeente Tiel Achterweg 2, Postbus 6325, 4000 HH Tiel Tel (0344) opmaak: Vissia Grafische Vormgeving foto s: beeldbank van Centrum voor Jeugd en Gezin, beeldbank digitale uitgave februari 2015 gemeente T i e l Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 7

AANPAK VOORKOMING ESCALATIE VOORKOMING ESCALATIE

AANPAK VOORKOMING ESCALATIE VOORKOMING ESCALATIE 1 Er was in Leeuwarden een gezin waarbij zoveel hulpverleners betrokken waren, dat we een zaaltje moesten huren om het proces te evalueren. Daar ontstond de overtuiging dat het beter moest. We kenden GRIP

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST

REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST REGIONAAL TRANSITIEARRANGEMENT WEST BRABANT OOST 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel, uitgangspunten en proces 3. Hoe realiseren wij continuïteit van zorg? 4. Hoe realiseren en bekostigen wij de benodigde

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 M e l d c o d e H u i s e l i j k g e w e l d & K i n d e r m i s h a n d e l i n g e n v e r w i j s i n d e x S I S A Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 1.

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP

Richtlijn. Crisisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, NVMW en NIP Richtlijn Crisisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP 2015 Nederlands Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse vereniging

Nadere informatie

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in het sociale domein 2.1 Wijknetwerk en wijkteams 2.2 Werk en Inkomen 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Veilig Jaarbericht 2008

Veilig Jaarbericht 2008 Veilig Jaarbericht 2 VEILIG Het centrale thema van Limburg in is Veilig. In toenemende mate richt Bureau Jeugdzorg zich op de jeugdige waarvan de veiligheid in het gedrang is; jeugdigen die (ernstig) in

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie