Veiligheid dichtbij huis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid dichtbij huis"

Transcriptie

1 februari 2015 gemeente T i e l NIEUWSBRIEF JEUGD Veiligheid dichtbij huis De gemeente Tiel is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, ook op het gebied van veilig opgroeien en ontwikkelen. Hierbij gaat het om vroegtijdige signalering, preventie, vrijwillige zorg en ondersteuning, maar ook het zogenaamde gedwongen kader: de jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente heeft de jeugdhulp niet alleen overgenomen, zij wil de manier van werken en organisatie ook verbeteren. In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de wijkteams Jeugd. Zij organiseren de zorg dichtbij: thuis, in de buurt en op scholen, samen met het gezin en hun netwerk. Ook op het gebied van veiligheid wordt op een nieuwe manier gewerkt. In deze tweede digitale nieuwsbrief Jeugd informeren wij u hier graag over. U leest over het SAVE-team, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, het Veiligheidshuis, de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Verwijsindex. In een overzicht staat met welke vraag u welke instantie kunt benaderen. U kunt deze nieuwsbrief bewaren en als naslagwerk gebruiken. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een goede samenwerking voor een veilige omgeving voor alle kinderen in Tiel. Marcel Melissen, wethouder Jeugd gemeente Tiel SAVE pilot in Rivierenland Samenwerking SAVE-team en wijkteams Jeugd SAVE (Samenwerken aan Veiligheid) is een tweejarige pilot in Rivierenland, die wordt uitgevoerd door Jeugdbescherming Gelderland (voorheen Bureau Jeugdzorg), SGJ (Gereformeerde Jeugdzorg), het Leger des Heils, de William Schrikker Groep (WSG) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). SAVE biedt drang en dwang als het gaat om de psychische en/of lichamelijke veiligheid van jeugdigen. De doelen van SAVE zijn: minder instroom in de Jeugdbescherming (minder onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen), verschuiving van dwang naar drang kortere trajecten Jeugdbescherming één gezinsvoogd per gezin. Sinds 1 januari 2015 zijn er vier SAVE-teams in de regio Rivierenland. De gemeenten Tiel en West Maas en Waal hebben samen één SAVE-team. De SAVE-medewerkers kunnen de jeugd- en gezinswerkers van de wijkteams Jeugd adviseren of ondersteunen. Hierdoor kan er snel en adequaat gereageerd worden als de veiligheid van een kind in het geding is. De wijkteams Jeugd en Veilig Thuis kunnen SAVE inscha kelen. Andere en inwoners kunnen niet rechtstreeks terecht bij het SAVE-team. 1

2 Werkwijze bij drang De jeugd- en gezinswerkers kunnen het SAVE-team inroepen bij veiligheidsvragen. Het SAVE-team probeert eerst te zorgen dat ouders (alsnog) hulp in de opvoeding van hun kinderen accepteren. De SAVE-medewerker maakt hierover afspraken met het gezin. Bij de uitvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het eigen netwerk van het gezin. Een medewerker van het SAVE-team kan maximaal vier maanden betrokken blijven. De jeugd- en gezinswerker houdt de casusregie samen met het gezin en heeft de bevoegdheid om te bepalen welke specialistische jeugdhulp nodig is. Werkwijze bij dwang Als drang niet werkt kan het SAVE-team de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. De Raad kan een onafhankelijk onderzoek starten om te bekijken of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Als dat zo is, vraagt de Raad deze aan bij de Kinderrechter. Dit kunnen de wijkteams Jeugd niet zelf doen. Het SAVE-team zorgt voor de uitvoering van de opgelegde maatregel. De Gecertificeerde Instellingen (GI) die de pilot uitvoeren leveren (gezins)voogden op basis van de rechterlijke uitspraak, maar zijn geen hulpverleners (dit is bij wet uitgesloten). Voor hulp aan het gezin moet de (gezins)voogd dus een hulpaanbieder inschakelen. De werkwijze is als volgt: 1 er is altijd samenwerking met de wijkteams Jeugd 2 vanuit SAVE kan naar Veilig Thuis worden opgeschaald en andersom ook worden afgeschaald 3 de GI neemt een besluit om jeugdhulp in te zetten conform wetgeving 4 de GI haalt bij de gemeente Tiel de verleningsbeschikking 5 de GI meldt aan bij de zorgaanbieder. Kijk voor meer informatie over SAVE op: Veilig Thuis Gelderland-Zuid Sinds 1 januari 2015 is er één advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en : Veilig Thuis. In deze regio zijn (delen van) organisaties samengevoegd onder de naam Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Dit zijn: het Meldpunt Bijzondere zorg (GGD), het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK van Bureau Jeugdzorg) en Moviera (regio Nijmegen). De organisatie en uitvoering zijn belegd bij de GGD Gelderland-Zuid. Laagdrempelig en toegankelijk Veilig Thuis is laagdrempelig, toegankelijk en 24/7 gratis bereikbaar via het landelijke telefoonnummer , voor zowel inwoners als. Na het inspreken van de woonplaats wordt doorgeschakeld naar de juiste regio. De frontoffice is gevestigd op het politiebureau aan de Stieltjesstraat in Nijmegen, de twee backoffices bevinden zich op de locaties van de GGD in Tiel en Nijmegen. Er is één brievenbus voor alle zorgmeldingen van de politie en een korte lijn naar het screeningsoverleg Veiligheidshuis. Voor de huisartsen en ziekenhuizen is er een directe lijn tussen vertrouwensartsen en medici. Werkwijze Veilig Thuis werkt volgens het principe: één gezin, één plan, één contactpersoon voor het gezin of huishouden. Daarbij sluit Veilig Thuis aan bij de eigen kracht van de direct betrokkenen en diens sociale netwerk. Veilig Thuis verleent geen hulp, maar biedt consultatie en advies en doet onderzoek bij vermoedens van huiselijk geweld en/of. Gedurende het onderzoek voert Veilig Thuis ook de casusregie. Veilig Thuis werkt nauw samen met het SAVE-team en indien nodig met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Veilig Thuis kan de RvdK inschakelen om een maatregel bij de kinderrechter aan te vragen. 2 Meldcode huiselijk geweld en De Meldcode huiselijk geweld en is een wettelijke verplichting voor alle en instellingen, die werken voor jeugdigen, gezinnen/huishoudens. De Meldcode geldt voor in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke

3 ondersteuning, jeugdzorg, justitie en de uitvoeringsmedewerkers binnen de eigen gemeentelijke organisatie, die regelmatig en direct contact met gezinnen/huishoudens hebben. De Meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan, waarin staat wat u als professional het beste kunt doen als u een vermoeden heeft van huiselijk geweld of. De vijf stappen in het kort: 1 In kaart brengen van de signalen 2 Overleggen met collega s en zo nodig consultatie en advies vragen bij Veilig Thuis of het SAVE-team 3 Gesprek met de cliënt 4 Wegen van de aard en ernst van het huiselijk geweld of de en zo nodig consultatie en advies vragen bij Veilig Thuis 5 Beslissen: of lokaal zelf hulp bieden en/of hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis (zorgmelding). Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) De RvdK is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De RvdK wordt ingeschakeld als de omstandigheden waaronder een kind opgroeit of wordt opgevoed zorgelijk zijn, de geboden vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is en/of het gezin hulp weigert. De RvdK is de enige instantie in Nederland die een verzoek tot een jeugdbeschermingsmaatregel bij de kinderrechter kan indienen in het belang van het kind. Hierbij werkt de RvdK onder meer nauw samen met Veilig Thuis, het SAVE-team en het Veiligheidshuis. Eind 2014 is er een samenwerkingsprotocol RvdK en gemeenten Rivierenland opgesteld en ondertekend. Meer informatie Op de website vindt u meer informatie en actuele ontwikkelingen. Professionals ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief over de regionale voortgang en samenwerking. De landelijke campagne Veilig Thuis met spotjes en publieksinformatie is gestart, Voor vragen kunt u contact opnemen met Marie-Christine van Dongen, Het houdt niet op voordat je er wat aan doet staat in de televisiespotjes. Wie kunnen de RvdK inschakelen? het SAVE-team Veilig Thuis de burgemeester 3 Werkwijze bij jeugdbescherming de RvdK onderzoekt de situatie van het kind de RvdK vraagt een kinderbeschermingsmaatregel aan de kinderrechter de kinderrechter neemt de beslissing (spreekt de maatregel uit) een gecertificeerde instelling (GI) voert de maatregel uit de RvdK toetst het effect van de kinderbeschermingsmaatregel. Werkwijze bij jeugdreclassering de RvdK adviseert over het opleggen van jeugdreclasseringsmaatregelen de RvdK houdt toezicht op het werk van de instellingen voor jeugdreclassering

4 Veiligheidshuis en Jeugdreclassering Het Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie die partners uit de strafrechtketen, zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbindt in de aanpak van complexe problematiek. Doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Zij stemmen hun werkprocessen op elkaar af en zetten in op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. Voor de regio Rivierenland werkt het Veiligheidshuis vanuit Tiel. Sinds 1 januari 2015 wordt er voor jeugd samengewerkt met de wijkteams Jeugd en het SAVE-team en voor jeugd en volwassenen met Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Het Veiligheidshuis kan geen rechtstreeks verzoek doen aan de RvdK: het SAVE-team en Veilig Thuis wel. Jeugdreclassering Via de jeugdtafel voert de RvdK overleg met Justitie over de mogelijke maatregelen voor jeugdige cliënten (bijvoorbeeld een dagvaarding of vastzetten). Het gaat om alle jeugdzaken in provincie Gelderland, behalve de zware zaken (zoals zedenzaken en overvallen). De RvdK informeert bij elk strafonderzoek van jeugdigen in ieder geval het SAVE-team en de medewerker Integrale Veiligheid van de gemeente. Als niet alleen straf maar ook zorg wenselijk is, wordt de jeugdige doorgeleid naar het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis ontvangt alle namen van de minderjarigen die bij de jeugdtafel bekend zijn. Ook vanuit de wijkteams Jeugd, het SAVE-team en Veilig Thuis kan een jeugdige in het Veiligheidshuis worden ingebracht. Het Veiligheidshuis maakt een plan van aanpak vanuit één gezin/jeugdige - één plan - één regisseur. Het Veiligheidshuis kijkt wie er betrokken moeten zijn bij het plan van aanpak en of er afschaling naar de wijkteams Jeugd of het SAVE-team plaats kan vinden of opschaling naar specialistische jeugdhulp nodig is. Zorgsignaal of zorgmelding Er is onderscheid tussen de lichtere zorgsignalen rondom de veiligheid van kinderen en de zorgmeldingen (meldingen Politie, Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). Zorgsignalen jeugdigen en gezinnen Voor kinderen is het van groot belang dat inwoners en met elkaar alert zijn op signalen. Zit dit kind lekker in zijn vel? Trekt het kind zich terug? Wordt het kind gepest? Hoe gaat het thuis? Is er ander gedrag op school? Etc. Zijn er signalen of zorgen dan is de vraag wat daarmee te doen. Uitgangspunt is dat eerst alles op alles wordt gezet om die problemen in de gezinsomgeving en in de eigen buurt op te lossen. Bij zorgsignalen kunnen (zoals huisartsen en scholen) maar ook inwoners terecht bij de wijkteams Jeugd. Zorgmeldingen Sinds 1 januari 2015 lopen de zorgmeldingen via Veilig Thuis. Bij een zorgmelding heeft er al een incident plaats gevonden. Veilig Thuis kiest dan: bij lichte problematiek voor afschaling naar de wijkteams Jeugd voor middelzware problematiek voor afschaling naar het SAVE-team voor zware problematiek voor een verzoek Onder Toezicht Stelling aan de RvdK. Als het kinderen betreft en de situatie ernstig is of onduidelijk en er nader onderzoek of forensisch onderzoek noodzakelijk is dient er altijd melding bij Veilig Thuis plaats te vinden. 4

5 Zorgsignalen in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) Zorgsignalen kunnen geregistreerd worden in de VIR. Dit is een landelijke internetapplicatie waarin een professional een jeugdige (0-23 jaar) kan registreren als hij/zij redelijkerwijs vermoedt dat de jeugdige een risico loopt. Het gebruik van de VIR brengt in beeld wie betrokken is bij de jeugdige en zorgt voor een match. Hierdoor kan betere afstemming plaats vinden tussen zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Veel organisaties en samenwerkingspartners hebben zich inmiddels aangesloten bij de VIR en er vindt een stijgend aantal matches plaats. Vanaf 2015 is er een gezinsapplicatie toegevoegd in het systeem waardoor de één gezin - één plan aanpak vorm gegeven kan worden. Heeft u vragen over de VIR of wilt u een nieuwe organisatie aansluiten, dan kunt u contact opnemen met Truus Gillissen, VIR-coördinator Tiel, Spoedeisende zorg (SEZ) voor jeugdigen tot 18 jaar Het gaat hierbij om jeugdigen tot 18 jaar in een crisissituatie waarbij acuut moet worden gehandeld. De crisisdienst waar de meldingen binnen komen maakt een inschatting van de ernst van een crisis en handelt daarnaar. In de provincie Gelderland is afgesproken dat de SEZ voor de duur van twee jaar onveranderd blijft. Sinds 1 januari 2015 wordt deze uitgevoerd door Jeugdbescherming Gelderland. Ontstaat er een crisis en is er direct hulp nodig, bel dan de Spoedeisende Zorg: telefoonnummer Spoedhulp voor jeugdigen tot 18 jaar Spoedhulp is het bieden van hulp direct aansluitend op een crisisinterventie van de SEZ, omdat deze hulp niet uitgesteld kan worden. Voor Gelderland Zuid verzorgt Entrea de spoedhulp: telefoonnummer Ambulante Spoedhulp van Entrea biedt hulp aan gezinnen in een acute crisissituatie waardoor de veiligheid van de kinderen in gevaar is gekomen. Het gaat om kortdurende en intensieve hulp om uithuisplaatsing te voorkomen. Het doel is om de opvoedingssituatie binnen het gezin te herstellen en de veiligheid van het kind te waarborgen. Indien nodig volgt er een advies voor vervolghulp. De duur van de hulp is zo kort als nodig is, met een maximum van 4 weken, tot het doel bereikt is. Hoe vaak en hoe lang de hulpverlener per week contact heeft met het gezin, hangt af van de situatie en de ontwikkelingen. Als 24-uurs opvang nodig is, wordt zo veel mogelijk gebruik maakt van het cliëntnetwerk of de pleegzorg. Als dit niet mogelijk is, is residentiele spoedhulp binnen een jeugdzorginstelling mogelijk. 5 Crisisdienst Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugd-ggz tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar is de Zorgverzekering verantwoordelijk. Bij acute psychische crisis bij een jeugdige kan men terecht bij de Crisisdienst GGZ. De hulp varieert van eenmalig contact tot intensieve thuisbehandeling en/of acute opname. Als de jeugdige al cliënt is bij de GGZ instelling dan kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de behandelaar. Buiten kantooruren neemt u contact op met de huisarts. Deze beoordeelt en schakelt indien nodig de Crisisdienst GGZ in. Als er sprake is van acuut (levens) gevaar of ernstige overlast, bel dan direct 112.

6 Samenvatting Waar moet u zijn voor wat? Op het gebied van veiligheid bij jeugdigen zijn veel partijen betrokken. Soms is daardoor onduidelijk voor welke vragen u bij welke instantie of professional moet zijn. Leg uw vraag in ieder geval ergens neer in het belang van de kinderen ook al is het niet meteen op de goede plek. Wat Voor Organisatie Bereikbaar Zorgsignalen huiselijk geweld en Consultatie en advies huiselijk geweld en Veilig Thuis Telefoonnummer 7/24 uur Veilig Thuis Telefoonnummer 7/24 uur Zorgmeldingen huiselijk geweld en Politie, huisartsen Veilig Thuis Telefoonnummer 7/24 uur Zorgsignalen jeugdigen en gezinnnen Wijkteams Jeugd Maandag t/m vrijdag 9.00 tot uur: Wijkteam Noord Wijkteam Oost Wijkteam West Wijkteam Passewaaij Consultatie, advies en ondersteuning veiligheid jeugdigen, drang en dwang Wijkteams Jeugd SAVE-team Contactgegevens bekend bij Wijkteams Jeugd Contactpersonen SAVE: Nina Boersma Linda van Laar Alie van Acquoy Marjan Toebes Marcel Pormes Maira Louwerse Rian Magis Marion Berentsen Anneke Ruttenberg Anke Sleegers Chantal Willems 6

7 Samenvatting Waar moet u zijn voor wat? Wat Voor Organisatie Bereikbaar Jeugdbeschermingsmaatregel (onderzoek en aanvraag kinderrechter) SAVE-team Veilig Thuis Burgemeester Raad voor de Kinderbescherming Contactgegevens bekend bij SAVE en Veilig Thuis Contactpersonen RvdK: Leo Zwaal Susan Siepman Lotte Mittendorf Selma Bakker Spoedeisende zorg, acuut handelen crisissituatie Professionals Jeugdbescherming Gelderland Telefoonnummer Spoedhulp, bieden van hulp aansluitend op een crisissituatie Professionals Entrea Telefoonnummer Bij acute psychische crisis: 1 acuut levensgevaar 2 geen acuut gevaar Crisisdienst GGZ Telefoonnummers 1 Bel Bel huisarts of huisartsenpost Bij calamiteiten en geweldsincidenten waarbij jeugdhulpaanbieders en/of de lokale toegangspoort betrokken zijn Jeugdhulpaanbieders en toegangen die vallen onder de Jeugdwet Inspecties College B&W GGD als toezichthouder Centraal meldpunt van Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) Informatie op: Colofon Gemeente Tiel Achterweg 2, Postbus 6325, 4000 HH Tiel Tel (0344) opmaak: Vissia Grafische Vormgeving foto s: beeldbank van Centrum voor Jeugd en Gezin, beeldbank digitale uitgave februari 2015 gemeente T i e l Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. 7

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel; Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 4.1.8 van de Jeugdwet, Besluit vast te stellen het volgende: Calamiteitenprotocol

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Presentatie Samen Veilig Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Wat is Samen Veilig? Samen Veilig Midden-Nederland bestaat uit Veilig Thuis en de gebiedsgerichte SAVE teams. Ontstaan Veilig

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

20 15-054. Nieuwegein

20 15-054. Nieuwegein Nieuwegein 20 15-054 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 R D van de fractie VSP d.d. 07-01-1 inzake afhandeling huiselijk geweld/kindermishandeling na kantoortijd

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley Het inzetten van drang en dwang in het primair proces Regio FoodValley Deel I Deze brochure is tot stand gekomen in opdracht van: Jeugd FoodValley 'Versterken Basisstructuur' in samenwerking met de Raad

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar.

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar. Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar. Dit

Nadere informatie

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming Inhoud 3 > Over de Raad voor de Kinderbescherming 4 > Ieder kind heeft recht op bescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor professionals

Ons aanbod. Voor professionals Voor professionals Ons aanbod Een kind dat hulp nodig heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van dat kind. Wij staan voor veiligheid

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Perceelbeschrijving. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Perceelbeschrijving Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

Factsheet jeugdhulp Algemene informatie over de (toegang tot de) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv

Factsheet jeugdhulp Algemene informatie over de (toegang tot de) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv Factsheet jeugdhulp Algemene informatie over de (toegang tot de) jeugdhulp voor asielzoekerskinderen en amv Doel factsheet Deze factsheet is bedoeld voor (zorg)ketenpartners op/betrokken bij COA locaties,

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming - gemeenten Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016

Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 Jaarbericht 2015 Utrecht, 21 juni 2016 1 Jaarbericht 2015 Samen Veilig Midden-Nederland Leeswijzer Dit jaarbericht is een samenvatting van de maatschappelijke jaarverantwoording 2015 van Samen Veilig Midden-Nederland

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA 4 AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA

AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA 4 AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA 4 AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA 1 AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA Een keertje een les op school overslaan is geen ramp. Maar het is wel zorgelijk als een leerling meerdere uren per maand

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Inleiding Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (hierna

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XIII. Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XIII. Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1 1 Van Wet op de jeugdzorg naar Jeugdwet / 3 1.1 Wet op de jeugdzorg en de evaluatie / 3 1.2 Stelselwijziging

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11b

Raadsnotitie. 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr. 11b Raadsnotitie Agenda nr. 11b Onderwerp: Informatieve notitie betreffende de integrale crisisdienst jeugdhulp 'SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant' Soort: Informatieve notitie Opsteller: E.J.M. Toonen-van den

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 Kinderen beschermen we samen Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 De Raad voor de Kinderbescherming Landelijke organisatie Onderdeel ministerie Veiligheid & Justitie Uitvoering in 10 regio s, 21 locaties

Nadere informatie

Workshop beschermingstafel. 11 november 2016, Angelique Zoetekouw

Workshop beschermingstafel. 11 november 2016, Angelique Zoetekouw Workshop beschermingstafel 11 november 2016, Angelique Zoetekouw Opzet workshop 1. 2. 3. Kennismaken en inventariseren verwachtingen Korte presentatie beschermingstafel Gesprek over veiligheid van kinderen

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts VT NOG Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd Kinderen beschermen we samen Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd 1 juni 2013 Beelden van de Raad 2 Tijd om kennis te maken! Kennismaking met de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Inleiding Calamiteiten in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zullen zich blijven voordoen. De ene

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Mandaat college Tilburg vrijwillige plaatsing in gesloten instelling jeugdzorg

Mandaat college Tilburg vrijwillige plaatsing in gesloten instelling jeugdzorg Collegevoorstel Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Tot de verantwoordelijkheid van het college behoort onder andere de vrijwillige plaatsing

Nadere informatie

Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties

Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties Inleiding Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. We zijn sindsdien als gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp.

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Factsheet. De kindcheck bij een arrestatie. Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder

Factsheet. De kindcheck bij een arrestatie. Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder JStelselwijziging Jeugd Factsheet De kindcheck bij een arrestatie Zorg voor kinderen bij arrestatie en/of detentie van een ouder De kindcheck bij een arrestatie Inleiding Ouders hebben een gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp

Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Algemene vragen van ouders over de transitie jeugdhulp Voor welke vormen van jeugdhulp wordt de gemeente verantwoordelijk? In het nieuwe jeugdstelsel wordt de gemeente verantwoordelijk voor: - alle vormen

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

secundaire preventie kindermishandeling

secundaire preventie kindermishandeling Bijlage 2 Meldcodes van VWS/NIZW 1 en KNMG De samenvattingen van de meldcode kindermishandeling van VWS/NIZW en van de KNMG zijn beide in deze bijlage afgedrukt. In beide meldcodes worden de stappen van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Zorg voor jeugd in ontwikkeling

Zorg voor jeugd in ontwikkeling SAmenwerken aan VEiligheid Zorg voor jeugd in ontwikkeling Zorg voor jeugd in ontwikkeling Veiligheid als kernwaarde Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg. De Tweede

Nadere informatie

VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD

VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD Juli 2014 De visie in het kort: Hulp bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling vindt zo snel mogelijk plaats en is bij voorkeur

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar Lelystad hoofdstad provincie Flevoland 75.120 inwoners (1-1-2011) 31% jongeren tot en met 23 jaar Historie netwerkorganisatie Sinds 1999 netwerkorganisatie Breakpoint Wijk- en stedelijke overleggen Advisering

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Factsheet zorgmeldingen over kinderen in Amsterdam Versie 1.0 22-12- 2014

Factsheet zorgmeldingen over kinderen in Amsterdam Versie 1.0 22-12- 2014 Factsheet zorgmeldingen over kinderen in Amsterdam Versie 1.0 22-12- 2014 Deze factsheet over zorgmeldingen is bestemd voor professionals van gecontracteerde partijen die gespecialiseerde jeugdhulp bieden

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie