Regels. Kenmerk: R04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regels. Kenmerk: 0352-02-R04"

Transcriptie

1 Regels Kenmerk: R04

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 6 2. Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Gemengd 7 Artikel 4 Groen 9 Artikel 5 Tuin 10 Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied 11 Artikel 7 Water 12 Artikel 8 Wonen Algemene regels 15 Artikel 9 Anti - dubbeltelbepaling 15 Artikel 10 Algemene bouwregels 16 Artikel 11 Algemene gebruiksregels 17 Artikel 12 Algemene afwijkingsregels Overgangs- en slotregels 19 Artikel 13 Overgangsrecht 19 Artikel 14 Slotregel 20

4

5 1 1. Inleidende bepalingen Artikel 1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan "Oranjehof 2012" van de gemeente Wijk bij Duurstede; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0352.bplbroranjehof2012-va02 met de bijbehorende regels en bijlagen; 1.3 aanduiding: een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 1.4 aanduidingsgrens: de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 1.5 aaneengebouwde woningen: blokken van meer dan twee-aaneengebouwde woningen; 1.6 aan huis verbonden bedrijf: een bedrijf, gericht op het verlenen van diensten en/of het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid (geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen), dat is opgenomen in de bij dit plan behorende bijlage Staat van aan huis verbonden bedrijf; als ook ondergeschikte detailhandel ten dienste van het aan huis verbonden bedrijf, dat uitsluitend door de bewoner(s) van de woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is; 1.7 aan huis verbonden beroep: een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, adviesgevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, als ook ondergeschikte detailhandel ten dienste van het dienstverlenend beroep, dat uitsluitend door de bewoner(s) van de woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft, die met de woonfunctie in overeenstemming is; 1.8 aan- of uitbouw: een bijbehorend bouwwerk, zijnde een onderdeel van een hoofdgebouw dat door de vorm daarvan onderscheiden kan worden en dat door zijn ligging en/of in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan de hoofdvorm; functionele ondergeschiktheid is niet vereist; 1.9 bebouwing: één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 1.10 bebouwingspercentage: een percentage, dat de grootte aangeeft van het deel van een bouwperceel dat ten hoogste mag worden bebouwd; 1.11 begane grond: de bouwlaag van een gebouw, welke rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau;

6 Besluit omgevingsrecht (Bor): Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht), Staatsblad 2010, bestaand: a. met betrekking tot bebouwing: legale bebouwing die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning; b. met betrekking tot gebruik: het legale gebruik van grond en bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel toegestaan krachtens een omgevingsvergunning; 1.14 bestemmingsgrens: de grens van een bestemmingsvlak; 1.15 bestemmingsvlak: een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 1.16 bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 1.17 bijgebouw: een bijbehorend bouwwerk, zijnde een al dan niet vrijstaand gebouw dat zowel in bouwkundig als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 1.18 bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 1.19 bouwgrens: de grens van een bouwvlak; 1.20 bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolgde de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 1.21 bouwperceelgrens: de grens van een bouwperceel; 1.22 bouwvlak: een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 1.23 bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

7 dak: iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 1.25 detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 1.26 dienstverlening: het op het publiek gerichte aanbieden, verkopen en/of leveren van commerciële en/of maatschappelijke diensten, zoals reisbureaus, kapsalons, uitzendbureaus, bankfilialen en makelaarskantoren; 1.27 dove gevel: een gevelconstructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 db en/of 35 db(a); 1.28 gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 1.29 hoofdgebouw: een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een bouwperceel en, indien meer gebouwen op het bouwperceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is; 1.30 horeca: een bedrijf of instelling, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse en/of mee te nemen waren worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt; 1.31 huishouden: de leefvorm of samenlevingsvorm van een alleenstaande of een gezin, waaronder mede wordt begrepen: a. de inwoning, al dan niet bij wijze van mantelzorg, met eigen voorzieningen van ten hoogste twee verwanten of andere personen; b. een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband van maximaal 6 personen, daaronder begrepen een woongroep van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking; c. de gezamenlijke huisvesting van een groep van maximaal 6 personen die gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen in de woning; 1.32 kantoor: een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige c.q. financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening niet zijnde detailhandel al dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie; 1.33 maatschappelijke voorzieningen: educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en

8 4 recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, als ook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 1.34 mantelzorg: tijdelijke zorg die niet in het kader van het bedrijfsmatig bieden van zorg wordt geboden aan hooguit twee hulpbehoevenden door personen uit diens directe omgeving waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt; 1.35 ondergeschikte horeca: een niet zelfstandige horecafunctie die, naar oppervlakte en ruimtelijke uitstraling ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de hoofdfunctie; 1.36 opslag: het bedrijfsmatig opslaan, verpakken en verhandelen van goederen; 1.37 overkapping: een bijbehorend bouwwerk, zijnde een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en met maximaal twee wanden is omgeven; 1.38 peil: a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte bouwterrein; 1.39 seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht. Onder seksinrichting wordt mede begrepen: a. seksclub: een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van vertoningen van erotische en/of pornografische aard dan wel een gelegenheid waar seksuele handelingen worden verricht; b. seksautomaat: een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van film- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard; c. sekswinkel: een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van seksartikelen, waaronder begrepen pornografische lectuur en videobanden, aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker; d. prostitutiebedrijf: een ruimte, bestemd dan wel in gebruik voor het daarin uitoefenen van prostitutie; 1.40 voorgevel: de naar de weg of naar de openbare ruimte gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg of naar de openbare ruimte gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt;

9 voorgevellijn: de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan; 1.42 voorkeursgrenswaarde: de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder c.q. het Besluit geluidhinder; 1.43 voorste bouwperceelgrens: de naar de weg of naar de openbare ruimte gekeerde bouwperceelgrens, met dien verstande dat indien een bouwperceelgrens gericht is op meerdere wegen of is gericht op meerdere openbare ruimtes, de bouwperceelgrens die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt; 1.44 vrijstaande woningen: niet-aaneengebouwde woningen; 1.45 wonen: het gehuisvest zijn in een (bedrijfs)woning; 1.46 woning: een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 1.47 zaalverhuur: vorm van horeca gericht op zaalverhuur voor besloten bijeenkomsten of feesten, zoals bruiloften, al dan niet met muziek, verstrekking van (alcohol-houdende) dranken en etenswaren; 1.48 zijdelingse bouwperceelgrens: de grens van een bouwperceel die loodrecht of nagenoeg loodrecht staat op de voorste bouwperceelgrens; 1.49 zorgwonen: een bijzondere vorm van wonen, waarbij de bewoner in een zelfstandige woonruimte woont, waarbij in de woning specifieke voorzieningen zijn getroffen om de hulp van een zorgverlener in te roepen en waarbij eventueel extra ruimte voor verzorging aanwezig is.

10 6 Artikel 2 Wijze van meten 2.1 Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: a. de dakhelling: langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; b. de goothoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel; c. de bouwhoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; d. de inhoud van een bouwwerk: tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; e. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens: tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is; f. de oppervlakte van een bouwwerk: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; g. lengte, breedte en diepte van bouwwerken: tussen de verst van elkaar gelegen punten van die werken, horizontaal gemeten; h. onderlinge afstanden: afstanden tussen bouwwerken onderling en ook afstanden van bouwwerken tot erfscheidingen worden daar gemeten, waar deze afstanden het kleinst zijn,. 2.2 Bij het meten worden ondergeschikte bouwonderdelen als ventilatievoorzieningen, schoorstenen en kroonlijsten buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van de bouwhoogte niet meer dan 2 meter bedraagt.

11 7 2. Bestemmingsregels Artikel 3 Gemengd 3.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen; b. ondergeschikte horeca-activiteiten en zaalverhuur; c. detailhandel d. dienstverlening; e. (zorg)wonen al dan niet in combinatie met het bieden van mantelzorg en aan huis verbonden beroep, f. met de daarbij behorende: g. groen- en speelvoorzieningen; h. tuinen, erven en paden; i. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; j. parkeervoorzieningen; k. nutsvoorzieningen. 3.2 Bouwregels a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels: 1. een hoofdgebouw mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd, met dien verstande dat het bebouwingspercentage niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is aangegeven; 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mogen de gooten bouwhoogte maximaal de waarde bedragen die is aangegeven; 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte maximaal de waarde bedragen die is aangegeven; 4. ter plaatse van de aanduidingen "detailhandel" en "dienstverlening" mag uitsluitend op de begane grond detailhandel en dienstverlening worden gerealiseerd waarvan de brutovloeroppervlakte van maximaal 600 m² mag bedragen. b. Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd en gelden de volgende regels: 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 2. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 meter bedragen; 3. het aantal vlaggenmasten mag maximaal 3 bedragen, waarvan de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen; 4. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen. 3.3 Specifieke gebruiksregels a. Voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep bedraagt de maximale oppervlakte 50 m², waarbij maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw

12 8 en 100% van de vloeroppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag worden gebruikt, met dien verstande dat: 1. het gebruik niet mag leiden tot onevenredige belemmeringen voor de omliggende functies; 2. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein dient te worden voorzien; 3. de activiteiten geen detailhandel, seksinrichtingen of horeca mogen betreffen. b. Onder 'detailhandel' is ondergeschikte horeca mede inbegrepen, met dien verstande dat de oppervlakte niet meer bedraagt dan 40 m². c. De oppervlakte van horeca-activiteiten en zaalverhuur mag maximaal 430 m² b.v.o. bedragen.

13 9 Artikel 4 Groen 4.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. groenvoorzieningen; b. speelvoorzieningen; c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; d. erven en paden; e. in- en uitritten; f. nutsvoorzieningen. 4.2 Bouwregels a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. b. Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd en gelden de volgende regels: 1. de bouwhoogte van speeltoestellen mag maximaal 4,5 meter bedragen; 2. de bouwhoogte van lantaarnpalen mag maximaal: a. 8 meter bedragen in de bestemming "Groen" voor zover deze grenst aan de Doornseweg; b. 5 meter bedragen voor de overige bestemmingsvlakken; 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3,5 meter bedragen.

14 10 Artikel 5 Tuin 5.1 Bestemmingsomschrijving De voor "Tuin" aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen en parkeervoorzieningen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen. 5.2 Bouwregels a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van erkers aan het op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw, met dien verstande dat: 1. de diepte maximaal 1 meter mag bedragen; 2. de breedte maximaal 2/3 van de breedte van de gevel mag bedragen; 3. de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, dan wel 30 cm boven de eerste verdiepingsvloer indien deze meer bedraagt. b. Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd en gelden de volgende regels: 1. erf- en terreinafscheidingen zijn toegestaan met dien verstande dat: a. de bouwhoogte maximaal 1 meter mag bedragen; b. de bouwhoogte tot 1 meter voor de voorgevel van het op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw maximaal 2 meter mag bedragen; 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 2 meter bedragen.

15 11 Artikel 6 Verkeer - Verblijfsgebied 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden, met daarbij inbegrepen, voet- en fietspaden, bermen, bruggen, bushaltes en dergelijke; b. parkeervoorzieningen; c. groen- en speelvoorzieningen; d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; e. nutsvoorzieningen; f. voorzieningen voor langzaam verkeer; g. het houden van evenementen en (week)markten; h. terrassen; i. bergbezinkbassin. 6.2 Bouwregels a. Op deze gronden mogen gebouwen en overkappingen, ten dienste van de in lid 6.1 sub a. en e. genoemde bestemmingen, worden gebouwd en gelden de volgende regels: 1. de bouwhoogte mag maximaal 4 meter bedragen; 2. de oppervlakte van overkappingen mag maximaal 20 m² bedragen; 3. de inhoud van gebouwen mag maximaal 70 m³ bedragen. b. Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd en geldt dat de bouwhoogte mag maximaal 9 meter bedragen. 6.3 Specifieke gebruiksregels a. Het gebruik ten behoeve van het houden van evenementen en (week)markten als bedoeld in lid 6.1, sub g is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein'. b. Het gebruik ten behoeve van terrassen als bedoeld in lid 6.1, sub h ten behoeve van horeca-activiteiten in het op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouw is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'terras'.

16 12 Artikel 7 Water 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. waterlopen en waterpartijen; b. bruggen; c. waterhuishouding en waterhuishoudkundige voorzieningen; d. waterberging; e. oeverbeschoeiing; f. natuur g. recreatief medegebruik; h. met de daarbij behorende: i. groenvoorzieningen. 7.2 Bouwregels a. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. b. Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd en geldt de volgende regel: 1. de bouwhoogte mag maximaal 1,5 meter bedragen; 2. de oppervlakte mag maximaal 10 m² bedragen.

17 13 Artikel 8 Wonen 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen, al dan niet in combinatie met aan huis verbonden beroep en/of bedrijf; b. parkeervoorzieningen; c. mantelzorg, d. met de daarbij behorende: e. groen- en speelvoorzieningen; f. tuinen, erven en paden; g. verkeers- en verblijfsvoorzieningen; h. nutsvoorzieningen. 8.2 Bouwregels a. Op deze gronden mogen hoofdgebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels: 1. een hoofdgebouw mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd; 2. de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mogen volledig worden bebouwd, met dien verstande dat de voorgeschreven afstanden tot de zijdelingse perceelsgrenzen in acht moeten worden genomen; 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mogen de gooten bouwhoogte maximaal de waarde bedragen die is aangegeven; 4. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' mogen uitsluitend aaneengebouwde woningen worden gebouwd; 5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - twee-aaneen of vrijstaand' mogen uitsluitend vrijstaande woningen en twee-aaneengebouwde woningen worden gebouwd; 6. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden gebouwd; 7. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - vrijstaand, aaneengebouwd of twee-aaneen' mogen uitsluitend vrijstaande woningen, rijenwoningen en twee-aaneengebouwde woningen worden gebouwd 8. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens van niet aaneengebouwde zijden van hoofdgebouwen dient ten minste 3 meter te bedragen, met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is op aaneengebouwde woningen. b. Op deze gronden mogen aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden gebouwd en gelden de volgende regels: 1. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden ten minste 1 meter achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw gebouwd; 2. de goothoogte mag maximaal 3,25 meter bedragen; 3. de bouwhoogte mag maximaal 5,5 meter bedragen;

18 14 4. het bebouwingspercentage van de gronden gelegen achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw en buiten de gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', mag maximaal 50% bedragen, met dien verstande dat het maximale oppervlak aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen niet meer dan 50 m² mag bedragen; 5. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt 0 meter of ten minste 1 meter. c. Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd en gelden de volgende regels: 1. voor de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelden de volgende regels: a. de bouwhoogte voor de voorgevellijn mag maximaal 1 meter bedragen; b. de bouwhoogte achter de voorgevellijn mag maximaal 2 meter bedragen; 2. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag maximaal 6 meter mag bedragen; 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3,5 meter bedragen; 4. in afwijking van het bepaalde onder 1 mag, ter plaatse waar de bestemming "Wonen" grenst aan de bestemming "Verkeer - verblijfsgebied", een erfafscheiding worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer dan 2 meter mag bedragen. 8.3 Specifieke gebruiksregels Voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep en/of bedrijf bedraagt de maximale oppervlakte 50 m², waarbij maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag worden gebruikt, met dien verstande dat: a. het gebruik niet mag leiden tot onevenredige belemmeringen voor de omliggende functies; b. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein dient te worden voorzien; c. de activiteiten geen detailhandel, seksinrichtingen of horeca mogen betreffen.

19 15 3. Algemene regels Artikel 9 Anti - dubbeltelbepaling Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

20 16 Artikel 10 Algemene bouwregels 10.1 Vervangende bouwregel Indien de bestaande bebouwing afwijkt van de in deze regels gegeven regels ten aanzien van: a. de goot- en bouwhoogte; b. de oppervlakte; c. de inhoud; d. de afdekking van gebouwen; e. de afstand tot de voorgevelrooilijn; f. de afstand tot de bouwperceelgrens, g. zijn de bestaande maten, hellingen, dan wel afstanden eveneens toegestaan Ondergronds bouwen Onderkeldering is uitsluitend toegestaan onder gebouwen en in maximaal één laag waarvan de diepte niet meer dan 3 meter mag bedragen Afdekking gebouwen Voor zover ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' goot- en bouwhoogten zijn aangegeven geldt de regel dat: a. gebouwen worden gebouwd met een kap waarvan de minimale dakhelling niet minder dan 30 mag bedragen en de maximale dakhelling niet meer dan 65 mag bedragen, met uitzondering van gebouwen binnen de bestemming Gemengd dan wel; b. gebouwen worden afgedekt met een plat dak met dien verstande dat de bouwhoogte van de gebouwen niet meer mag bedragen dan de aangegeven goothoogte ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' Goothoogte aan- en uitbouwen Daar waar in dit plan het bouwen van aan- en uitbouwen is toegestaan, geldt in aanvulling op de regels dat de goothoogte van aan- en uitbouwen tevens de hoogte van de eerste verdiepingsvloer vermeerderd met maximaal 30 cm mag bedragen Nutsvoorzieningen Daar waar in dit plan is bepaald dat de gronden tevens mogen worden gebruikt voor nutsvoorzieningen mogen bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen worden opgericht, met dien verstande dat deze: a. indien het gebouwen betreffen- geen grotere inhoud hebben dan 70 m³ en geen grotere goothoogte dan 4 meter, en b. indien het bouwwerken, geen gebouwen zijnde betreffen- geen grotere oppervlakte hebben dan 10 m² en geen grotere bouwhoogte dan 4 meter.

21 17 Artikel 11 Algemene gebruiksregels 11.1 Als strijdig gebruik met het plan wordt in ieder geval verstaan: a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen; b. het gebruiken of laten gebruiken van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning, met uitzondering van het gebruik voor mantelzorg.

22 18 Artikel 12 Algemene afwijkingsregels 12.1 Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de regels: a. ten behoeve van een vermeerdering van de voorgeschreven maten met betrekking tot de goothoogte en bouwhoogte van bouwwerken, mits de vermeerdering niet meer dan 10% bedraagt; b. voor zover dit, tengevolge van geringe afwijkingen of onnauwkeurigheden, noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het plan, met dien verstande dat de genoemde afwijkingen ten hoogste 2,00 meter mogen bedragen De toepassing van de bevoegdheid om een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 12.1 te verlenen is beperkt tot incidentele gevallen en met dien verstande dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; b. het straat- en bebouwingsbeeld; c. de verkeersveiligheid.

23 19 4. Overgangs- en slotregels Artikel 13 Overgangsrecht 13.1 Overgangsrecht bouwwerken a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde sub a een omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld sub a met maximaal 10%. c. Het bepaalde sub a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan Overgangsrecht gebruik a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. c. Indien het gebruik, bedoeld sub a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. d. Het bepaalde sub a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

24 20 Artikel 14 Slotregel Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Oranjehof Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Wijk bij Duurstede, gehouden op 11 december , voorzitter..., griffier

25

26 Bijlage Staat van aan huis verbonden bedrijf

27

28

29

30 Analoge verbeelding

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01 Regels Kenmerk: 0856-11-V01 Inhoudsopgave 1. Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 2. Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Horeca 5 Artikel 5 Verkeer 7 3. Algemene

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Geulecampweg 8/ 8a van de gemeente Montferland; b. bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS REGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 ARTIKEL 1 Begrippen... 2 ARTIKEL 2 Wijze van meten... 4 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 ARTIKEL 3 Wonen... 6 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS... 8 ARTIKEL 4 Antidubbeltelbepaling...

Nadere informatie

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST REGELS van het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Den Dolder van de GEMEENTE ZEIST Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein van

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl R e g e l s 090.00.05.31.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels

Bestemmingsplanregels Bestemmingsplanregels 02816.002bp12 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied...

Nadere informatie

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge;

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; Regels 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; 1.2 bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Korfgraaf te Hellouw Gemeente Neerijnen. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Ontwerpbestemmingsplan Korfgraaf te Hellouw Gemeente Neerijnen. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Tuin 9 Artikel 4 Wonen 10 Artikel 5 Leiding - Riool 14 Artikel 6 Waarde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 GROEN 7 Artikel 4 TUIN 8 Artikel 5 VERKEER

Nadere informatie

Oranjekwartier Zuid Plandeel C

Oranjekwartier Zuid Plandeel C Oranjekwartier Zuid Plandeel C Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Centrum 11 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5 Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels... 2 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 5 HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels... 6 Artikel 3 Bedrijf... 7 Artikel 4 Bedrijf - Nuts... 9 Artikel 5 Centrum...

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1. Gemeente Houten

Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1. Gemeente Houten Regels Bestemmingsplan Waijensedijk 1 Gemeente Houten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Agrarisch

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Gemeente Schijndel. Bestemmingsplan: regels. Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01. Bijzonderheden. Datum besluit. Datum publicatie.

Gemeente Schijndel. Bestemmingsplan: regels. Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01. Bijzonderheden. Datum besluit. Datum publicatie. Gemeente Schijndel Bestemmingsplan: regels Poortgebouw Nieuwe Eerdsebaan, nieuwbouw BGH Accountants & Adviseurs Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01 Fase Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld Van kracht Raad

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t w a t er b er g i n g K o r t e B e l k m er w eg te t Z a n d 300.00.00.29.00.rgl I n h o u d s o p g a

Nadere informatie

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl R e g e l s 151.19.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l eiden d e regels Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 8 H o o fd s tu k 2 B es t e m m i n g s r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Regels. Inhoud REGELS... 1 INLEIDENDE REGELS... 2 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 3 ALGEMENE REGELS... 8 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS... 9

Regels. Inhoud REGELS... 1 INLEIDENDE REGELS... 2 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 3 ALGEMENE REGELS... 8 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS... 9 Regels Inhoud REGELS... 1 INLEIDENDE REGELS... 2 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 3 ALGEMENE REGELS... 8 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS... 9 Inleidende regels artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

bestemmingsplan Bedrijventerrein Cuijk, rotonde Beversestraat - Van Galenweg REGELS

bestemmingsplan Bedrijventerrein Cuijk, rotonde Beversestraat - Van Galenweg REGELS bestemmingsplan Bedrijventerrein Cuijk, rotonde Beversestraat - Van Galenweg REGELS regels INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011 Bestemmingsplan Regels ontwerp 24 juni 2011 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave pagina 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 7 2 Bestemmingsregels... 8 Artikel

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Regels De Kwinkelier Bilthoven

Regels De Kwinkelier Bilthoven Regels De Kwinkelier Bilthoven 2 vastgesteld "Bestemmingsplan De Kwinkelier Bilthoven" () Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6. Hoofdstuk 3 Algemene regels 8. Hoofdstuk 4 Slotregel 10

Inhoudsopgave. Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6. Hoofdstuk 3 Algemene regels 8. Hoofdstuk 4 Slotregel 10 REGELS Behorende bij projectbesluit ex artikel 3.10 Wro inzake de realisatie van 37 woningen en winkelruimte op de locatie Westeind- Schooldwarsstraat Papendrecht, 11 augustus 2010 2 Inhoudsopgave Regels

Nadere informatie

identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp

identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp Teylingen Hortusplein bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009. - Regels -

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009. - Regels - Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009 - Regels - Oikia Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied 02-03-2010 bestemmingplan De Hoof 2009 INHOUD 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

bestemmingsplan Korfgraaf 9 Hellouw Gemeente Neerijnen

bestemmingsplan Korfgraaf 9 Hellouw Gemeente Neerijnen bestemmingsplan Korfgraaf 9 Hellouw Gemeente Neerijnen Planstatus: Plan identificatie: ontwerp NL.IMRO.0304.BPhelkorfgraaf9-1402 Datum: 2014-11-25 Contactpersoon Buro SRO: Kenmerk Buro SRO: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp B u r o H o o g s t r a a t K e r k p l e i n 5 8 1 2 1 B M O l s t T 0 5 7 0 5 6 3 0 8 3 F 0 5 7 0 5 6 4 9 5 8 Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp Planstatus: concept Datum: 2013-07-08 IMRO code:

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 Planregels wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging'

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Haven Zuid, eerste herziening Gemeente Alblasserdam

Ontwerpbestemmingsplan Haven Zuid, eerste herziening Gemeente Alblasserdam Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Bedrijf 7 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied 10 Artikel 5 Waterstaat

Nadere informatie

A r t i k e l 1 T u i n

A r t i k e l 1 T u i n A r t i k e l 1 T u i n 1. 1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen,

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128

Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128 Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128 2 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 plan het bestemmingsplan 'Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128' van de gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp

Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp B u r o H o o g s t r a a t K e r k p l e i n 5 8 1 2 1 B M O l s t T 0 5 7 0 5 6 3 0 8 3 F 0 5 7 0 5 6 4 9 5 8 Regels bestemmingsplan Headyk 8 te Dronrijp Planstatus: ontwerp Datum: 2015-03-18 IMRO code:

Nadere informatie

R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl

R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl I n h o u d s o p g a v e Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Tuin 13 Artikel 4 Wonen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 4 HOOFDSTUK 3 BESTEMMINGSREGELS 6 Artikel 3 Recreatie - Volkstuin 6 Artikel 4 Water 8 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Regels. Bestemmingsplan De Del. Gemeente Rozendaal

Regels. Bestemmingsplan De Del. Gemeente Rozendaal Regels Bestemmingsplan De Del Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 9 Artikel 3 Bos 9 Artikel 4 Groen 11

Nadere informatie

bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 (Bos Bedden)

bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 (Bos Bedden) bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 (Bos Bedden) Deze plantekst is gebaseerd op het Bro (juli 2008) en de SVBP2008 (24 dec. 2008). Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Oerle 2015, herziening Sint Janstraat

Oerle 2015, herziening Sint Janstraat Bestemmingsplan Oerle 2015, herziening Sint Janstraat Regels Gemeente Veldhoven Datum: 18 juni 2015 Projectnummer: 120453.02 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels

Bestemmingsplanregels Bestemmingsplanregels INHOUD Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Wonen 9 Hoofdstuk 3 Algemene regels 11 Artikel

Nadere informatie

R e g e l s. 268.24.50.00.00.rgl

R e g e l s. 268.24.50.00.00.rgl R e g e l s 268.24.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 11 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

1. Inleidende regels... 38. Artikel 1 Begrippen... 38. Artikel 2 Wijze van meten... 43. 2. Bestemmingsregels... 44. Artikel 3 Bos...

1. Inleidende regels... 38. Artikel 1 Begrippen... 38. Artikel 2 Wijze van meten... 43. 2. Bestemmingsregels... 44. Artikel 3 Bos... Regels Inhoudopgave regels 1. Inleidende regels... 38 Artikel 1 Begrippen... 38 Artikel 2 Wijze van meten... 43 2. Bestemmingsregels... 44 Artikel 3 Bos... 44 Artikel 4 Wonen... 45 3. Algemene regels...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22720 7 november 2012 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouwen één woning Melkstraat 2b te Alphen, West Maas en Waal

Nadere informatie

Regels Stationsgebied Bilthoven

Regels Stationsgebied Bilthoven Regels Stationsgebied Bilthoven Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 11 Artikel 3 Centrum - 1 11 Artikel 4 Verkeer

Nadere informatie

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

Artikel 22 Wonen - 1. 22.2 Bouwregels Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 143 Artikel 22 Wonen - 1 22.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen, al dan niet met aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg Bijlage 1 Wegverkeerslawaai 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 1 124.14734.00 Adviesbureau RBOI Bijlage 2 Brieven overlegreacties 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 2 124.14734.00 Adviesbureau

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1. plan: het bestemmingsplan Uitkijktoren Jan Durkspolder van de gemeente Smallingerland; 2. bestemmingsplan:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel

Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel Regels bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Wijze van

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DA COSTASTRAAT 26 VAN DE GEMEENTE VLAARDINGEN PLANREGELS

BESTEMMINGSPLAN DA COSTASTRAAT 26 VAN DE GEMEENTE VLAARDINGEN PLANREGELS BESTEMMINGSPLAN DA COSTASTRAAT 26 VAN DE GEMEENTE VLAARDINGEN PLANREGELS INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 begrippen Artikel 2 wijze van meten HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels 6 Artikel

Nadere informatie

R e g e l s. 195.20.04.00.00.rgl

R e g e l s. 195.20.04.00.00.rgl R e g e l s 195.20.04.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 10 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n g

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Bedrijf - Ecopark 7 Artikel 4 Waterstaat - Waterkering 9 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels

Bestemmingsplanregels Bestemmingsplanregels INHOUD Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 9 Artikel 4 Wonen 10

Nadere informatie

Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31. Hoofdstuk 2 Functieregels 35. Hoofdstuk 3 Slotregel 37. Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33

Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31. Hoofdstuk 2 Functieregels 35. Hoofdstuk 3 Slotregel 37. Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33 29 Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31 Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33 Hoofdstuk 2 Functieregels 35 Artikel 3 Groen 35 Artikel 4 Verkeer 35 Artikel 5 Water 36 Artikel 6 Waterstaat

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: 1696-27-R02

Regels. Kenmerk: 1696-27-R02 Regels Kenmerk: 1696-27-R02 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Groen 6 Artikel 4 Tuin 7 Artikel 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Binnenhaven 37-40. Regels. Pagina 1 van 27

Bestemmingsplan Binnenhaven 37-40. Regels. Pagina 1 van 27 Regels Pagina 1 van 27 Pagina 2 van 27 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 5 Artikel 1 Begrippen... 5 Artikel 2 Wijze van meten... 9 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 11 Artikel 3 Wonen... 11

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Mozartlaan 17 Bestemmingsplan Mozartlaan 17

Mozartlaan 17 Bestemmingsplan Mozartlaan 17 Bestemmingsplan Gemeente Waalwijk Projectnummer BRO: 211x06926 Identificatienummer: NL.IMRO.0867.bpWWMozartlaan17-on01 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen Artikel 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS REGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS...1 ARTIKEL 1 Begrippen...1 ARTIKEL 2 Wijze van meten...3 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS...4 ARTIKEL 3 Wonen...4 ARTIKEL 4 Waarde - Archeologie 1...6 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Regels 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein

Regels 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein Regels 1e herziening bestemmingsplan De Staart, locatie Zonnepark Crayestein Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Sanatoriumlaan 37, Zeist

Sanatoriumlaan 37, Zeist Bestemmingsplan Sanatoriumlaan 37, Zeist Gemeente Zeist Datum: 11 december 2014 Projectnummer: 110709 ID: NL.IMRO.0355.BPSanatriumlaan37-OW01 INHOUD 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

's-hertogenbosch. Ontwerp- Bestemmingsplan Molengat

's-hertogenbosch. Ontwerp- Bestemmingsplan Molengat 's-hertogenbosch Ontwerp- Bestemmingsplan Molengat 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Molengat ontwerp oktober 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Begrenzing plangebied 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bussum. Winkelcentrum Koekoeklaan. bestemmingsplan. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Bussum. Winkelcentrum Koekoeklaan. bestemmingsplan. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Bussum Winkelcentrum Koekoeklaan bestemmingsplan 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Bussum Winkelcentrum Koekoeklaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0381.BP2009B001003-va01

Nadere informatie

V o o r s c h r i f t e n

V o o r s c h r i f t e n V o o r s c h r i f t e n 050.00.04.54.00.vrs I n h o u d s o p g a v e I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 11 B e s t e m m i n g s - r e g e l s Artikel 3

Nadere informatie

Bestemmingsplan. De Rikker, fase Vb. Gemeente Winterswijk. Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01

Bestemmingsplan. De Rikker, fase Vb. Gemeente Winterswijk. Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01 Bestemmingsplan De Rikker, fase Vb Gemeente Winterswijk Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

REGELS BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HARDENBERG, WINDPARK DE VEENWIEKEN GEMEENTE HARDENBERG

REGELS BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HARDENBERG, WINDPARK DE VEENWIEKEN GEMEENTE HARDENBERG 714068 3 juli 2015 REGELS BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HARDENBERG, WINDPARK DE VEENWIEKEN GEMEENTE HARDENBERG De Wieken B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. in opdracht van de provincie Overijssel en gemeente

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout.

1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout. 37 Hoofdstuk1 Inleidenderegels Artikel1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout. 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kolbacherf Goudswaard, gemeente Korendijk

Bestemmingsplan Kolbacherf Goudswaard, gemeente Korendijk Bestemmingsplan Kolbacherf Goudswaard, gemeente Korendijk Regels Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Tuin

Nadere informatie

Binnenweg 29 en 31, T wello. Deze standaard is gebaseerd op de SVBP 2012 (18 april 2012)

Binnenweg 29 en 31, T wello. Deze standaard is gebaseerd op de SVBP 2012 (18 april 2012) Binnenweg 29 en 31, T wello Deze standaard is gebaseerd op de SVBP 2012 (18 april 2012) Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten Hoofdstuk 2 Artikel

Nadere informatie

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

2.1 de bebouwing op de verbeelding: de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustra-tief beschouwd;

2.1 de bebouwing op de verbeelding: de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustra-tief beschouwd; Artikel 1: Begripsbepalingen a. verordeningsgebied: het gebied waarop deze verordening van toepassing is, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0114.2011046-0701 met bijbehorende bestanden; b. bestaand gebruik:

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57

Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57 Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 8 Artikel 3 Agrarisch - Grondgebonden

Nadere informatie

Parallelweg naast nr. 61, realisatie van een woning

Parallelweg naast nr. 61, realisatie van een woning Parallelweg naast nr. 61, realisatie van een woning Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Inleidende regels Begrippen Wijze van meten Hoofdstuk 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Inhoudsopgave REGELS. bestemmingsplan Zevenhuizen Oost

Inhoudsopgave REGELS. bestemmingsplan Zevenhuizen Oost Zevenhuizen Oost blz 2 Inhoudsopgave REGELS HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1: Begrippen Artikel 2: Wijze van meten HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels Artikel 3: Groen Artikel 4: Verkeer - Verblijf Artikel

Nadere informatie

Zweeloo, De Knieplanden

Zweeloo, De Knieplanden Bestemmingsplan Zweeloo, De Knieplanden Regels Gemeente Coevorden Datum: 29 november 2012 Projectnummer: 100152 ID: NL.IMRO.0109.300BP00019-0002 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Transferium Drachten Oost

Transferium Drachten Oost Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 INLEIDENDE REGELS Begrippen Wijze van meten Hoofdstuk 2 Artikel 3 BESTEMMINGSREGELS Verkeer - Verblijf 10 10 Hoofdstuk 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Buitenkaag Zweilandstraat

Buitenkaag Zweilandstraat Bestemmingsplan Buitenkaag Zweilandstraat Regels september 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: Inleidende regels... 1 Artikel 1: Begripsbepalingen... 1 Artikel 2: Wijze van meten... 4 HOOFDSTUK 2: Bestemmingsregels...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS Regels HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan: het bestemmingsplan 't Hout - Koeveldsestraat 10 met identificatienummer NL.IMRO.0794.1300BP140006-2000

Nadere informatie

Bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld Vastgesteld. Regels. BJZ.nu Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld Vastgesteld. Regels. BJZ.nu Bestemmingsplannen Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Groen 7 Artikel 4 Sport 8 Artikel 5 Verkeer - Parkeerterrein

Nadere informatie

Uw eigen bouwkavel Roordahiem, Terkaple

Uw eigen bouwkavel Roordahiem, Terkaple U denkt er over om uw eigen woning te bouwen? Wellicht hee u al een mooie kavel gezien in het verkavelingsplan. Mogelijk hee u zelfs al een (gra! s) op! e genomen op uw toekoms! ge woonplek. De volgende

Nadere informatie

Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Westzone De Blokken"

Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan Westzone De Blokken É t Nr. mill ii mi mi ii mi ii Gemeente Hellendoorn Bijlage I, behorende bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Westzone De Blokken" In het kader van de nagestreefde uniformiteit tussen de regels

Nadere informatie