CO2 reductiebeleid en doelstelling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 reductiebeleid en doelstelling 2011-2012"

Transcriptie

1 CO2 reductiebeleid en doelstelling Opsteller : R.J.W. Martinus Functie : Datum : 04 oktober 2012 Document : KAM Versie : 1.2

2 Inhoudsopgave 1.0 Het CO 2 reductiebeleid van ons bedrijf Energiestromen Doelstellingen scope 1 en Maatregelen om doelstellingen te realiseren Beheersing middels energiemeetplan Integratie met kwaliteitzorgsysteem Rolomschrijving CO 2 verantwoordelijke

3 1.0 Het CO 2 reductiebeleid van ons bedrijf Als organisatie, werkzaam in de grond- weg en waterbouw, groenvoorziening en onderhoudswerkzaamheden wenst de Martinus Groep een beeld uit te stralen naar de opdrachtgever en de omgeving en te handelen als een organisatie waarbij de opdrachtgever op de intentie en inzet m.b.t. Kwaliteit, ARBO en Milieu kan vertrouwen. Het tot stand brengen en handhaven van kwaliteit en van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden waarbij het terugdringen van energie en CO 2 emissie van wezenlijk belang is, zijn in de organisatie geïntegreerde doelstellingen. Wij zullen in de organisatie op een dusdanige wijze opereren dat de Kwaliteit, ARBO en milieuaspecten van acquisitie tot de nazorg van een werk zijn gewaarborgd. Ten aanzien van VGM zullen wij zorgdragen dat medewerkers, onderaannemers, bezoekers, omgeving en opdrachtgevers niet aan onaanvaardbare risico s worden blootgesteld. De opgestelde procedures en verleende vergunningen worden dan ook constant getoetst aan de meest recente inzichten en de laatste stand van technieken ten einde onaanvaarbare risico s en het voorkomen van persoonlijk letsel te kunnen vermijden en te kunnen voldoen aan alle wettelijke voorschriften en vergunningsvoorwaarden. Verder zal het bedrijf alles in het werk stellen om materiele schade en schade aan het milieu te voorkomen. Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd of worden ingekocht moeten op zo n milieuverantwoordelijke manier plaatsvinden. Hierbij streeft onze organisatie naar een bewuste en op verantwoorde manier van energieverbruik. De verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het energie en CO 2 verbruik, waarbij het jaar 2011 als basisjaar is genomen. Onze belangrijkste energiestromen/co 2 emissiebronnen zijn: Diesel (materieel, aggregaten en wagenpark) 80% Elektriciteit 7 % Aardgas 4 % Zakelijke kilometers met privé auto s 2 % Ons organisatie heeft als doelstelling een totale reductie van CO2 emissie te realiseren in 2015 van 10%. Aan de hand van toetsing wordt een continu verbeterproces in werking gezet om de doeltreffendheid van het KAM systeem te kunnen bewerkstelligen. Alle medewerkers van de Martinus Groep dienen de opgestelde regels bij de uitvoering van haar functie ten aanzien van kwaliteit, ARBO en milieu na te leven. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers en werkgever. Voor de instandhouding van een goed werkend KAM-systeem zullen door de directie middelen ter beschikking worden gesteld en instructies, voorlichting en richtlijnen worden gegeven. In het kader van de CO2 reductie zijn de volgende maatregel opgesteld: Energielabelbeleid eigen wagenpark Toepassen het nieuwe rijden Toepassen alternatieve brandstoffen Carpoolen Nieuwe werken Groene stroom Energiezuiniger kantoor Inzicht zakelijke kilometers 3

4 Voor leidinggevenden zullen de taken en bevoegdheden van medewerkers t.a.v. Kwaliteit, ARBO en Milieu worden vastgesteld. Indien er zich in de dagelijkse bedrijfsvoering een vraagstelling voordoet m.b.t. prioriteitenvaststelling zal aan het veiligheid en milieuaspect een hoge prioriteit worden toegekend. Voor de continuïteit van de onderneming vindt de directie het van groot belang dat er zowel aan de eisen van de klant als die van de wetgeving wordt voldaan. De directie zal zich, door een regelmatig, gestructureerd overleg en door middel van inspecties, op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van het KAM beleid. Aan de hand van de opgedane ervaring kan het KAM beleid bijgesteld worden. De Martinus Groep is er van overtuigd dat het hierboven gestelde beleid uitsluitend optimaal kan functioneren wanneer werknemer en werkgever gezamenlijk het beleid uitdragen. Dit houdt in dat een ieder ten aanzien van Kwaliteit, ARBO en Milieu zijn / haar verantwoordelijkheden dient te nemen. Deze beleidsverklaring is terug te vinden in het KAM handboek en wordt om de 3 jaar herzien. ONDERTEKENING DIRECTIE 4

5 2.0 Energiestromen Energiestromen zijn alle stromen binnen ons bedrijf die CO2 uitstoot met zich meebrengen. Onze energiestromen worden jaarlijks geïnventariseerd en gerapporteerd middels de emissie inventaris scope 1&2 conform ISO Doelstellingen scope 1 en 2 De Martinus Groep heeft de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen hebben betrekking op scope 1 en scope 2 van de CO 2 footprint. De scope 1 emissies ofwel de directe emissies hebben betrekking op het gasverbruik van ons eigen wagenpark/materiaal/materieel. De scope 2 emissies ofwel de indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik + zakelijke kilometers privé voertuigen Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 & 2 doelstelling 5,7 % CO 2 reductie eind 2015 ten opzichten van % CO 2 reductie eind 2015 ten opzichten van % CO 2 reductie eind 2015 ten opzichten van 2011 Conform de eisen zijn onze kwantitatieve reductiedoelstelling uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgestelde tijdstermijn. De Martinus Groep wil in het doeljaar per euro omzet 10% minder CO 2 uitstoot hebben ten opzichte van het referentiejaar. 5

6 2.2 Maatregelen om doelstellingen te realiseren In onderstaand overzicht worden de maatregelen benoemd om bovenstaande doelstellingen te realiseren. De maatregelen zijn mede gebaseerd op inzicht uit de uitgevoerde energiebesparingsonderzoek en een brainstormsessie met het SMT. Scope 1 Maatregel CO 2 reductie 5,7% Labelbeleid A en B eigen wagenpark Toepassen het nieuwe rijden Toepassen alternatieve brandstoffen Actie KPI Planning Verantwoordelijk 5% Bedrijfsauto s na verloop contractperiode vervangen door energiezuinige auto s 5% Medewerkers op cursus sturen. 2% Uit zoeken welke vervoersmiddelen worden aangeschaft en/of vervangen op alternatieve brandstof Carpoolen 2% Vaste teams per regio. Carpool norm per project Nieuwe werken 2% 2 medewerkers thuis laten werken Bewaking bij aanschaf nieuwe wagens. 5 stuks Vergelijken verbruik versus kilometers 25 st. certificaten 2 bedrijfsauto s op aardgas En 2 bedrijfsauto s op elektriciteit Projectleider overleg afstemming. 1-2 carpoolauto s per regio Daling brandstofgebruik per werknemer van 10% Maandelijks Roland Materieelbeheerder KAM-Manager Materieelbeheerder Roland Scope 2 80% Groene stroom Maatregel CO 2 reductie Energiezuin iger kantoor Inzicht zakelijke kilometers Actie KPI Planning Verantwoordelijk 97% Inventarisatie huidig verbruik en overstappen op groene stroom met SMK keurmerk 5% Opzetten lichtplan (energiezuinige verlichting en verminderen branduren) 5 % Inzicht krijgen van type auto s Conversiefac tor verlagen naar spots buiten vervangen voor ledverlichtin g Bewegingse nsoren Gehele pand voorzien van energiezuini ge lampen Beleid hoe om te gaan met energie Lijst van alle voertuigen (privé auto) krijgen zodat type brandstof bekend is Michel Roland Roland 6

7 Om onze reductiedoelstellingen te halen hebben we KPI (kern prestatie indicatoren) vastgesteld om voortgang te kunnen monitoren. Elk jaar zal de werkelijke situatie worden getoetst met de verwachte situatie. Dit wordt gerapporteerd in de interne audit. Wanneer afwijkingen worden geconstateerd geeft die rapportage aan welke corrigerende maatregelen worden getroffen. Ons management wordt te alle tijden op de hoogte gebracht van de rapportage. 3.0 Beheersing middels energiemeetplan Belangrijk onderdeel van ons CO 2 reductiebeleid is het energiemeetplan, als één van de eisen uit een energiemanagement actieplan conform ISO In dit energiemeetplan is vastgelegd hoe de doelstellingen die we hebben geformuleerd bewaakt worden, namelijk door de jaarlijkse vaststelling van onze CO 2 footprint. Daarnaast houden we via monitoring op KPI s de voortgang in maatregelen bij. Voor de jaarlijkse vaststelling van onze CO 2 footprint is eenduidigheid in het meten van de verschillende energiestromen belangrijk, hiervoor is onderstaand plan opgesteld. Weergegeven is wanneer energiefactoren gemeten worden, door wie en waar de informatie verkregen kan worden. Energiefactor Meetmoment Wie Hoe Waar Brandstofverbruik Aardgas Koelvloeistof Benzine Diesel Propaan Rode diesel Factuur Eneco Logboek Buuren Factuur BP + Ban Factuur BP + Ban Factuur Voornegas Factuur DC berkel + Hoefnagel Schakelkast in archief Elektriciteitsverbruik Grijze stroom Factuur Eneco Zakelijke kilometers Declaratie KM Kilometerdeclaraties De bovenstaande informatie voor scope 1 en 2 wordt gedocumenteerd in de CO 2 footprint berekening welke voldoet aan ISO In die emissie inventarisatie wordt apart beschreven hoe de berekening is gemaakt en hoe de input exact verkregen is. Hiermee wordt de juistheid en de herhaalbaarheid van de methode gewaarborgd. 7

8 4.0 Integratie met kwaliteitzorgsysteem In de KAM beleidsverklaring, die is terug te vinden in het KAM handboek onder paraaf , wordt aangegeven hoe de Martinus Groep haar emissie wil terugdringen. Tijdens de jaarlijkse interne audit voor ISO 9001 is CO 2 reductie een onderdeel. De bevindingen worden vastgelegd in het interne audit verslag CO 2 reductiesysteem. Hiermee is het dus een onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. De resultaten worden teruggekoppeld aan het SMT (Strategisch Management Team) d.m.v. een management review waardoor sturing ontstaat. 5.0 Rolomschrijving CO 2 verantwoordelijke De verantwoordelijkheid van het CO 2 reductiebeleid bij ons bedrijf is gekoppeld aan het SMT. De operationele invulling is gekoppeld aan de functie en deze rapporteert aan het SMT. Dit document beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij deze rol horen. 1. Energiestromen Verantwoordelijk voor het up to date overzicht van alle energiestromen Taak om deze lijst te kwantificeren en bij te houden Bevoegd om (deel)taken te delegeren 2. Doelstellingen Verantwoordelijk voor het behalen van de CO 2 reductiedoelstellingen Taak om bijbehorende taakstellingen uit te voeren Bevoegd om (deel)taken te delegeren 3. Ontwikkelingen Verantwoordelijk voor continu overzicht van ontwikkelingen in de sector / keten en de technologie die invloed kan zijn op het bedrijf Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht up to date te houden Taak om ontwikkelingsprojecten op te zetten uitgroeiend naar sector brede CO 2 reductieprogramma s Bevoegd om acties uit te zetten 4. Externe belanghebbenden Verantwoordelijk voor continu overzicht van externe belanghebbenden Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht up to date te houden Taak om dialoogsessies te organiseren en resultaten te analyseren Bevoegd om acties uit te zetten 5. Implementatie Verantwoordelijk voor algemene kennis / bewustzijn CO 2 reductiebeleid bij alle medewerkers van de Martinus Groep Taak om het CO 2 reductie programma uit te voeren en te voorzien van continu verbetering Bevoegd om taken te delegeren / acties uit te zetten 8

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Reductiebeleid en doelstellingen CO2-prestatieladder. Eis 3.B.1

Reductiebeleid en doelstellingen CO2-prestatieladder. Eis 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen CO2-prestatieladder Eis 3.B.1 COLOFON Project : Reductiebeleid en doelstellingen CO2-prestatieladder Omvang rapport : 9 pagina's Auteur : Erik de Vries Bijdrage : Reinder

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V.

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2013-2 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 01-09-2013 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 Energie meetplan -2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Middenweg Noordeloos 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 3.B.2_2 VERSIE: 01 02/05/2013

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 3.B.2_2 VERSIE: 01 02/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 3.B.2_2 VERSIE: 01 02/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie