Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 15

2 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 15 januari Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Relatie AV-PV-TV Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject Sleutelvaardigheden Basiscompetenties van de opleiding Modules Module Beleid en organisatie gezondheidszorg (M GZ 021) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Communicatie, leidinggeven, groeps- en sociale vaardigheden theorie en training (M GZ 022) (M GZ 023) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Management patiëntenzorg (M GZ 024) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Management verpleegafdeling (M GZ 025) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Ethiek en gezondheidszorg theorie praktijk (M GZ 026) (M GZ 027) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Literatuur, begeleiding en discussie eindrapporten (M GZ 028) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Documentatie en Informatie (M GZ 029) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Studiebezoeken (M GZ 030) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Bijlage bij Vlor-advies Pagina 2 van 15

3 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader Het KB van 14/08/1987 betreffende de organisatorische normen in psychiatrische verzorgingsinstellingen, voorziet dat de hoofdverpleegkundige, -vroedvrouw op een verpleegafdeling een verpleegkundige is met bijkomende competenties in leidinggeven. Dit wordt in een ministeriële omzendbrief van oktober 1987 van de bevoegde Minister van Volksgezondheid nader omschreven. Een recent KB van 13/07/2006 geeft de functieomschrijving van de hoofdverpleegkundige, -vroedvrouw met vermelding van de vereiste kwalificaties voor deze functie m.n. bachelor verpleeg- of vroedkunde met bijkomende kaderopleiding. 1.2 Inhoud Het doel van deze opleiding is verpleegkundigen en vroedvrouwen opleiden tot een leidinggevende functie op een verpleegafdeling in de psychiatrie, teneinde in samenwerking met de directie een optimale patiëntenzorg/cliëntenzorg te bewerkstelligen. Het lesprogramma heeft drie grote finaliteiten. Het is gericht op het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden bij de (toekomstige) hoofdverpleegkundigen op vlak van : - de ontwikkeling van de verpleegkunde en de verpleegkundige zorgverlening; - het functioneren als leidinggevende binnen een organisatorisch verband; - de ontwikkeling van de eigen instelling/organisatie binnen de totale gezondheidszorg. 1.3 Certificering De Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde- Psychiatrie en Geestelijke Gezondheidszorg leidt tot het diploma van gegradueerde - HBO. 1.4 Niveau De Kaderopleiding situeert zich op het niveau HBO. 1.5 Duur 900 lestijden 1.6 Relatie AV-PV-TV Alle modules zijn TV. 1.7 Plaats van de opleiding in het studiegebied Nr. Opleidingen Lt. Niv. 1 Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde of vroedkunde: algemene verzorgingsinstellingen 2 Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde : geriatrie en ouderenzorg 3 Kaderopleiding nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde : psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg GZ HBO GZ HBO GZ HBO Referentiekader KB KB KB Reglementering Bijlage bij Vlor-advies Pagina 3 van 15

4 1.8 Modules Naam Lestijden Beleid en organisatie gezondheidszorg M GZ TV Communicatie, leidinggeven, groepsen sociale vaardigheden theorie en M GZ TV training 1 Communicatie, leidinggeven, groepsen sociale vaardigheden theorie en M GZ TV training 2 Management patiëntenzorg M GZ TV Management verpleegafdeling M GZ TV Ethiek en Gezondheidszorg theorie M GZ TV Ethiek en Gezondheidszorg praktijk M GZ TV Literatuur, begeleiding en discussie eindrapporten M GZ TV Documentatie & informatie M GZ TV Studiebezoeken M GZ TV Bijlage bij Vlor-advies Pagina 4 van 15

5 1.9 Leertraject Beleid en 40 organisatie Gezondheidszorg Communicatie, leiding 90 geven, groepsen sociale vaardighedentheorie en training 1 Communicatie, leiding 80 geven, groepsen sociale vaardighedentheorie en training Management patiëntenzorg Management verpleegafdeling Ethiek en gezondheidszorg - theorie 20 Ethiek en gezondheidszorg - praktijk Kaderopleiding Nursing voor gegradueerde/bachelor verpleegkunde psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg Literatuur, Begeleiding en Discussie eindrapporten Documentatie en informatie 30 Studiebezoeken Bijlage bij Vlor-advies Pagina 5 van 15

6 1.10 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Verklaring SV01 ABSTRACT DENKEN In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare gegevens. SV02 ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV03 ASSERTIVITEIT In staat zijn eigen meningen en gevoelens te verwoorden en ervoor op te komen. SV04 BESLISSINGSVERMOGEN In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen. SV05 COMMERCIEEL INZICHT Blijk geven van inzicht in de wijze waarop goederen en diensten gekocht en verkocht worden. SV06 CONTACTVAARDIGHEID In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). SV07 CREATIVITEIT In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. SV08 DIENSTVERLENENDE In staat zijn om op vraag en proactief diensten of zorg te verlenen. VAARDIGHEID SV09 DOORZETTINGSVERMOGEN In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. SV10 EEN WERKPLAN KUNNEN MAKEN In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. SV11 EMPATHIE In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip voor op te brengen en er tactvol mee om te gaan. SV12 FLEXIBILITEIT In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. SV13 IMAGOBEWUSTZIJN In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen in te schatten. SV14 INZICHT IN DE ARBEIDSORANISATIE Blijk geven van inzicht in de bedrijfsorganisatie en de wijze waarop goederen en diensten tot stand komen. SV15 KRITISCHE INGESTELDHEID In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. SV16 KUNNEN OMGAAN MET INFORMATIE In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. SV17 KWALITEITSBEWUSTZIJN In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. SV18 LEERBEKWAAMHEID In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV19 LEERIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV20 LOYAUTEIT Blijk geven van sterkte betrokkenheid op de organisatie en de regels en afspraken die er gelden. SV21 OMGAAN MET STRESS In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, ook in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer aard van het werk, de werkomgeving, tegenslagen en kritiek). SV22 PLANMATIG DENKEN In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. SV23 PROBLEMEN ONDERKENNEN EN Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een SV24 OPLOSSEN PRODUCTIEVE TAALVAARDIGHEID MODERNE VREEMDE TAAL oplossing voor aanreiken. In staat zijn zich op adequate wijze mondeling en schriftelijk in een moderne vreemde taal uit te drukken. SV25 PRODUCTIEVE In staat zijn zich op een adequate wijze mondeling en schriftelijk in TAALVAARDIGHEID NEDERLANDS het Nederlands uit te drukken. SV26 RECEPTIEVE TAALVAARDIGHEID In staat zijn om als luisteraar en/of lezer in het Nederlands op Bijlage bij Vlor-advies Pagina 6 van 15

7 SV27 NEDERLANDS RECEPTIEVE TAALVAARDIGHEID MODERNE VREEMDE TAAL adequate wijze een gesproken, geschreven of audiovisuele boodschap te ontvangen en bewerken. In staat zijn om als luisteraar en/of lezer in een moderne vreemde taal op adequate wijze een gesproken, geschreven of audiovisuele boodschap te ontvangen en te bewerken. SV28 RESULTAATGERICHTHEID In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. SV29 SOLIDARITEIT Blijk geven van samenhorigheid en in staat zijn om er de consequenties van te dragen. SV30 VEILIGHEIDS- EN MILIEUBEWUSTZIJN In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. SV31 VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN Aandacht hebben voor de consequenties van een taak en beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties ervan. SV32 ZELFSTANDIGHEID In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. SV33 ZELFVERTROUWEN In staat zijn om een taak aan te pakken vanuit geloof in eigen kennen en kunnen. SV34 ZIN VOOR INITIATIEF In staat zijn om problemen en taken aan te pakken zonder dat het gevraagd wordt of de omstandigheden ertoe dwingen. SV35 ZIN VOOR SAMENWERKING In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV36 ZIN VOOR ESTHETIEK Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 7 van 15

8 2 Basiscompetenties van de opleiding 2.1. Algemeen BC G 001 BC G 002 BC G 003 BC G 004 BC G 005 BC G 006 Basiscompetenties : verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het verpleegkundig departement wordt toevertrouwd meewerken aan de uitbouw van het verpleegkundig beleid en die toepassen binnen zijn equipe het toezicht houden op zijn equipe en die evalueren één of een aantal van zijn taken en opdrachten toevertrouwen aan een verpleegkundige rechtstreeks verantwoording afleggen aan zijn hiërarchisch diensthoofd, zoals bepaald in het organogram van het verpleegkundig departement zijn opdracht uitvoeren in nauw contact met de artsen en verantwoordelijken van de onderscheiden aspecten van de activiteiten van de afdeling 2.2. De hoofdverpleegkundige is in staat om er op toe te zien dat de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe afgestemd is op de strategische visie van het verpleegkundig departement, alsook op de maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen; BC G 007 BC G 008 BC G 009 BC G 010 BC G 011 Basiscompetenties het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van de psychiatrische instelling ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen Veranderingsprocessen sturen, begeleiden en evalueren procedures en werkmethoden uitwerken en aanpassen wettelijk opgelegde registraties met betrekking tot verpleegkunde uitvoeren relevante wetgeving opvolgen en toepassen en de leden van zijn equipe daarover informeren 2.3. De hoofdverpleegkundige is in staat om binnen zijn equipe in te staan voor de organisatie en de coördinatie van de verpleegkundige activiteit, alsook voor het toezicht erop en de evaluatie ervan. G 012 G 013 G 014 G 015 Basiscompetenties de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen de psychiatrische instelling een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg de kwaliteit en de continuïteit van de zorg door zijn equipe verzekeren De hoofdverpleegkundige is instaat om samen te werken met zijn leidinggevende om over de vereiste personeelsomkadering te beschikken, zowel kwantitatief als kwalitatief. G 016 G 17 Basiscompetentie de personeelsformatie beheren en het personeel adequaat inzetten door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling leiding geven aan zijn equipe met het oog op het scheppen van een gunstig arbeidsklimaat dat aanzet tot effectieve samenwerking nieuwe leden van zijn equipe begeleiden Bijlage bij Vlor-advies Pagina 8 van 15

9 G 018 G 019 de leden van zijn equipe opvolgen, ondersteunen en evalueren 2.5. De hoofdverpleegkundige is in staat om te zorgen voor een optimale aanwending van de middelen met het oog op een kwaliteitsvolle verpleegkundige patiëntenzorg. G 020 G 021 G 022 Basiscompetentie het afdelingsbudget beheren en besteden zijn equipe de beschikbare goederen en ruimten doeltreffend en doelmatig laten gebruiken adviseren over de aanschaf van nieuwe hulpmiddelen en de bouw en renovatie van de psychiatrische instelling voor zover het een weerslag heeft op de verpleegkundige zorg 2.6. De hoofdverpleegkundige is in staat om er op toe te zien dat de leden van zijn equipe hun capaciteiten voldoende kunnen ontwikkelen via coaching en permanente vorming, zodat zij over de nodige kennis beschikken en de nodige motivatie opbrengen om het gewenste kwaliteitsniveau op peil te houden. G 023 G 024 G 025 G 026 G 027 G 028 Basiscompetentie de nood aan vorming bij de leden van zijn equipe inventariseren de leden van zijn equipe stimuleren tot het volgen van een vorming toezien op de vorming van de leden van zijn equipe en die vorming coördineren de loopbaanontwikkeling van de leden van zijn equipe ondersteunen bereidheid opbrengen om zelf deel te nemen aan permanente vorming toezicht houden op de studenten verpleegkunde en verloskunde op zijn afdeling, in samenwerking met de stagebegeleiders en de verpleegkundige die belast is met de begeleiding van intreders en herintreders behorend tot de categorie van het verpleegkundig personeel 2.7. De hoofdverpleegkundige is in staat om in te staan voor de communicatie betreffende zijn equipe en zijn patiënten en voor de informatiedoorstroming en het overleg, zowel intern als extern. G 029 G 030 G 031 G 032 G 033 Basiscompetentie de contacten onderhouden met de patiënten, hun familie en andere bezoekers overleg plegen met de leden van zijn equipe overleg plegen met de artsen en paramedici binnen de psychiatrische instelling overleg plegen met andere gezondheidswerkers overleg plegen met de stagebegeleiders. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 9 van 15

10 3 Modules 3.1 Module Beleid en organisatie gezondheidszorg (M GZ 021) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde/bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 60 lestijden TV Basiscompetenties Beleid en organisatie gezondheidszorg verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het verpleegkundig BC G 001 departement wordt toevertrouwd meewerken aan de uitbouw van het verpleegkundig beleid in het ziekenhuis en die toepassen binnen zijn equipe BC G 002 zijn opdracht uitvoeren in nauw contact met de artsen en verantwoordelijken van de onderscheiden aspecten van de activiteiten van de afdeling BC G 006 het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van het ziekenhuis ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen BC G 007 relevante wetgeving opvolgen en toepassen en de leden van zijn equipe daarover informeren BC G 011 een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek BC G 013 adviseren over de aanschaf van nieuwe hulpmiddelen en de bouw en renovatie van de instelling voor zover het een weerslag heeft op de verpleegkundige zorg BC G 022 Overleg plegen met de artsen en paramedici binnen het ziekenhuis BC G 031 Overleg plegen met andere gezondheidswerkers BC G Module Communicatie, leidinggeven, groeps- en sociale vaardigheden theorie en training (M GZ 022) (M GZ 023) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde/bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 10 van 15

11 3.2.3 Studieduur 170 lestijden TV Basiscompetenties Communicatie, leidinggeven, groeps- en sociale vaardigheden theorie en training het toezicht houden op zijn equipe en die evalueren BC G 003 één of een aantal van zijn taken en opdrachten toevertrouwen aan een verpleegkundige BC G 004 de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met BC G 012 het globaal verpleegkundig beleid binnen de psychiatrische instelling een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek BC G 013 de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg BC G 014 de kwaliteit en de continuïteit van de zorg door zijn equipe verzekeren BC G 015 leiding geven aan zijn equipe met het oog op het scheppen van een gunstig arbeidsklimaat dat aanzet tot effectieve samenwerking BC G 017 nieuwe leden van zijn equipe begeleiden BC G 018 de leden van zijn equipe opvolgen, ondersteunen en evalueren BC G 019 de nood aan vorming bij de leden van zijn equipe inventariseren BC G 023 de leden van zijn equipe stimuleren tot het volgen van een vorming BC G 024 toezien op de vorming van de leden van zijn equipe en die vorming coördineren BC G 025 de loopbaanontwikkeling van de leden van zijn equipe ondersteunen BC G 028 bereidheid opbrengen om zelf deel te nemen aan permanente vorming BC G 027 toezicht houden op de studenten verpleegkunde en verloskunde op zijn afdeling, in samenwerking met de stagebegeleiders en de verpleegkundige die belast is met de begeleiding van intreders en BC G 028 herintreders behorend tot de categorie van het verpleegkundig personeel de contacten onderhouden met de patiënten, hun familie en andere bezoekers BC G 029 overleg plegen met de leden van zijn equipe BC G 030 overleg plegen met de artsen en paramedici binnen de instelling BC G 031 overleg plegen met andere gezondheidswerkers BC G 032 overleg plegen met de stagebegeleiders BC G Module Management patiëntenzorg (M GZ 024) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde/bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 180 lestijden TV Basiscompetenties Management Patiëntenzorg Bijlage bij Vlor-advies Pagina 11 van 15

12 verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het verpleegkundig BC G 001 departement wordt toevertrouwd meewerken aan de uitbouw van het verpleegkundig beleid in de psychiatrische instelling en die toepassen binnen zijn equipe BC G 002 het toezicht houden op zijn equipe en die evalueren BC G 003 één of een aantal van zijn taken en opdrachten toevertrouwen aan een verpleegkundige BC G 004 zijn opdracht uitvoeren in nauw contact met de artsen en verantwoordelijken van de onderscheiden aspecten van de activiteiten van de afdeling BC G 006 het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van de instelling ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen HB G 007 veranderingsprocessen sturen, begeleiden en evalueren BC G 008 procedures en werkmethoden uitwerken en aanpassen BC G 009 de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen de instelling BC G 012 een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek BC G 013 de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg BC G 014 de kwaliteit en de continuïteit van de zorg door zijn equipe verzekeren. BC G 015 de contacten onderhouden met de patiënten, hun familie en andere bezoekers BC G Module Management verpleegafdeling (M GZ 025) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde/bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 180 lestijden TV Basiscompetenties Management Verpleegafdeling verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het BC G 001 verpleegkundig departement wordt toevertrouwd het toezicht houden op zijn equipe en die evalueren BC G 003 veranderingsprocessen sturen, begeleiden en evalueren BC G 008 procedures en werkmethoden uitwerken en aanpassen BC G 009 wettelijk opgelegde registraties met betrekking tot verpleegkunde uitvoeren BC G 010 relevante wetgeving opvolgen en toepassen en de leden van zijn equipe daarover informeren BC G 011 de kwaliteit en de continuïteit van de zorg door zijn equipe verzekeren BC G 015 de personeelsformatie beheren en het personeel adequaat inzetten door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling BC G 016 leiding geven aan zijn equipe met het oog op het scheppen van een gunstig arbeidsklimaat dat aanzet tot effectieve samenwerking BC G 017 Nieuwe leden van zijn equipe begeleiden BC G 018 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 12 van 15

13 het afdelingsbudget beheren en besteden BC G 020 zijn equipe de beschikbare goederen en ruimten doeltreffend en doelmatig laten gebruiken BC G 021 adviseren over de aanschaf van nieuwe hulpmiddelen en de bouw en renovatie van de BC G 022 instelling voor zover het een weerslag heeft op de verpleegkundige zorg de nood aan vorming bij de leden van zijn equipe inventariseren BC G 023 de leden van zijn equipe stimuleren tot het volgen van een vorming BC G 024 toezien op de vorming van de leden van zijn equipe en die vorming coördineren BC G 025 de loopbaanontwikkeling van de leden van zijn equipe ondersteunen BC G 026 bereidheid opbrengen om zelf deel te nemen aan permanente vormng BC G 027 toezicht houden op de studenten verpleegkunde en verloskunde op zijn afdeling, in samenwerking met de stagebegeleiders en de verpleegkundige die belast is met de begeleiding van intreders en herintreders behorend tot de categorie van het verpleegkundig personeel BC G 028 de contacten onderhouden met de patiënten, hun familie en andere bezoekers BC G 029 overleg plegen met de leden van zijn equipe BC G 030 overleg plegen met de artsen en paramedici binnen de instelling BC G 031 overleg plegen met andere gezondheidswerkers BC G 032 overleg plegen met de stagebegeleiders BC G Module Ethiek en gezondheidszorg theorie praktijk (M GZ 026) (M GZ 027) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde/bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 40 lestijden TV Basiscompetenties Ethiek en Gezondheidszorg verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het verpleegkundig BC G 001 departement wordt toevertrouwd meewerken aan de uitbouw van het verpleegkundig beleid in de instelling en die toepassen binnen zijn equipe BC G 002 de nood aan vorming bij de leden van zijn equipe inventariseren BC G 023 veranderingsprocessen sturen, begeleiden en evalueren BC G 008 procedures en werkmethoden uitwerken en aanpassen BC G 009 relevante wetgeving opvolgen en toepassen en de leden van zijn equipe daarover informeren BC G 011 een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek BC G 013 de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg BC G 014 zijn equipe de beschikbare goederen en ruimten doeltreffend en doelmatig laten gebruiken BC G 021 de contacten onderhouden met de patiënten, hun familie en andere bezoekers BC G 029 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 13 van 15

14 overleg plegen met de leden van zijn equipe BC G 030 overleg plegen met de artsen en paramedici binnen de instelling BC G 031 overleg plegen met andere gezondheidswerkers BC G Module Literatuur, begeleiding en discussie eindrapporten (M GZ 028) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde/bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 180 lestijden TV Basiscompetenties Literatuur, Begeleiding en Discussie eindrapporten verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit binnen zijn equipe, die hem door het hoofd van het BC G 001 verpleegkundig departement wordt toevertrouwd het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van de psychiatrische instelling ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen BC G 007 procedures en werkmethoden uitwerken en aanpassen BC G 009 de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen de instelling BC G 012 een patiëntgerichte verpleegkundige zorgorganisatie aanbieden, met bijzondere aandacht voor patiëntenrechten en ethiek BC G 013 de kwaliteit en de continuïteit van de zorg door zijn equipe verzekeren BC G 015 de personeelsformatie beheren en het personeel adequaat inzetten door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling BC G 016 nieuwe leden van zijn equipe begeleiden BC G 018 De leden van zijn equipe opvolgen, ondersteunen en evalueren BC G Module Documentatie en Informatie (M GZ 029) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde/bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar. Bijlage bij Vlor-advies Pagina 14 van 15

15 3.7.3 Studieduur 40 lestijden TV Basiscompetenties Documentatie & Informatie het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van de psychiatrische instelling ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen BC G 007 de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen de psychiatrische instelling BC G 012 de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg BC G 014 de personeelsformatie beheren en het personeel adequaat inzetten door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling BC G 016 zijn equipe de beschikbare goederen en ruimten doeltreffend en doelmatig laten gebruiken BC G 021 Module Studiebezoeken (M GZ 030) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde/bachelor in de verpleegkunde/vroedkunde met bij voorkeur een beroepservaring van 2 jaar Studieduur 50 lestijden TV Basiscompetenties Studiebezoeken het verpleegkundig beleid binnen zijn equipe in overeenstemming met de strategische visie van de psychiatrische instelling ontwikkelen, operationaliseren en opvolgen BC G 007 de doelstellingen van zijn equipe bepalen, in overleg met zijn leidinggevende en rekening houdend met het globaal verpleegkundig beleid binnen de instelling BC G 012 de verpleegkundige zorgorganisatie binnen zijn equipe bijsturen in functie van de behoeften van de patiënten en de vereiste zorg BC G 014 de personeelsformatie beheren en het personeel adequaat inzetten door werkverdeling, dienstroosterplanning en verlofregeling BC G 016 zijn equipe de beschikbare goederen en ruimten doeltreffend en doelmatig laten gebruiken BC G 021 Bijlage bij Vlor-advies Pagina 15 van 15

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Leerplan. Marokijnbewerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied LEDERBEWERKING

Leerplan. Marokijnbewerker OPLEIDING. Modulair. Studiegebied LEDERBEWERKING Leerplan OPLEIDING Marokijnbewerker Modulair Studiegebied LERBEWERKING Goedkeuringscode: 2012/712/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Technologie lederwaren 20 40 Basis lederbewerking Kleine lederwaren

Nadere informatie

Maritieme opleiding motoren

Maritieme opleiding motoren Leerplan OPLEIDING Maritieme opleiding motoren Modulair Studiegebied Maritieme opleidingen Goedkeuringscode: 2013/911/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Operationele leiding en communicatie 40 Toegepaste mechanica

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

Contactcentermedewerker

Contactcentermedewerker Leerplan OPLEIDING Contactcentermedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2014/1066/6//D Indieningsdatum: 31 mei 2014 STRCTRSCHEMA Contactcentermedewerker 31 mei 2014 1 MODLES Naam Code

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting. TSO3 Modulair. Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden VSKO Leerplan OPLEIDING Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting TSO3 Modulair Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Goedkeuringscode 2010/152/6//D 31/01/2010 Structuurschema Expressie

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL Transportplanner

BEROEPSPROFIEL Transportplanner BEROEPSPROFIEL Transportplanner 1 Inhoud 1. Gerelateerde namen en functietitels 2. Afbakening en omschrijving 3. Taken en bijhorende specifieke beroepscompetenties A. Algemene takenclusters 3.1. Transportonderhandelingen

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Directeur WZC De Ceder Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 1 Prestatieverhoudingen voltijds Loopbaanonderbreking niet mogelijk Duur wervingsreserve

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) MEDICO-SOCIALE ADMINISTRATIE Vak(ken): TV Kantoortechnieken/ toegepaste

Nadere informatie

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040)

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Medico-sociale administratie Vak(ken): PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie 8

Nadere informatie

Business analist A2 Business process management (M/V)

Business analist A2 Business process management (M/V) Business analist A2 Business process management (M/V) voor de steundienst van het college van hoven en rechtbanken Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

Materiespecialist financiën (M/V)

Materiespecialist financiën (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: Materiespecialist financiën (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct van de directeur, A1 Standplaats: Brussel Vacaturenummer:

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie