Het hart van de zaak. Digitaal deel van het maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het hart van de zaak. Digitaal deel van het maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006"

Transcriptie

1 Het hart van de zaak Digitaal deel van het maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006

2 Het digitale maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006 Het hart van de zaak Dit maatschappelijk jaarverslag bestaat uit twee delen Het tweede deel is de publicatie Het hart van de zaak, met zes belangrijke thema s in

3 hfdst Voorwoord 1 zes belangrijke thema s In het vorige maatschappelijk jaarverslag heb ik op deze plek beloofd de volgende keer transparanter in te zullen gaan op wat wij als onze belangrijkste maatschappelijke thema s beschouwen. We hebben er zes gekozen die we in een aparte publicatie bij het jaarverslag behandelen. Op pagina 5 in het colofon ziet u waar u deze publicatie kunt vinden. Het deel van het jaarverslag wat u nu bekijkt bevat de uitgebreide gegevens over de organisatie. De twee publicaties vormen samen het maatschappelijk jaarverslag. In dit uitgebreide digitale jaarverslag bieden wij u graag ook een beeld van de onderwerpen die we in de publicaties met de cases behandelen. We laten u zien hoe we bij Achmea over deze thema s denken, wat de samenleving op deze terreinen van Achmea mag verwachten en hoe een aantal relevante belanghebbenden ons hierbij de maat heeft genomen. Hiermee wordt duidelijk dat het jaar 2006 voor Achmea in vele opzichten een bijzonder jaar is geweest. Omgaan met medewerkers in fusietijd Bijzonder was 2006 in de eerste plaats vanwege de fusie Achmea~Interpolis, waartoe Rabobank en Eureko in 2005 hadden besloten. In 2006 kreeg de nieuwe organisatie vorm. Juist in fusietijd komt het aan op een zorgvuldige omgang met de belangen van je medewerkers. Hoezeer je daarvoor ook je best doet, het kan altijd beter. We realiseren ons dat fusieperikelen sommigen pijn hebben gedaan, gelukkig is de fusie voor velen in de eerste plaats een bron van inspiratie met spannende nieuwe mogelijkheden. Verandering zorgstelsel Bijzonder was 2006 natuurlijk ook vanwege de ingrijpende verandering van ons Nederlandse zorgstelsel. We hebben weliswaar bijna nieuwe zorgverzekerden mogen verwelkomen, maar de administratieve verwerking heeft wel veel hoofdbrekens gekost. We spannen ons er vol overtuiging voor in om de belangrijke functie van het particuliere verzekeringsbedrijf binnen het zorgstelsel steeds beter te vervullen. Duurzaam beleggen Achmea geldt als een belangrijke institutionele belegger, met grote verplichtingen jegens de vele honderdduizenden klanten die hun premiegelden aan ons hebben toevertrouwd. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat wij verantwoord en duurzaam met hun geld omspringen. Met ingang van 2006 maken wij daarom actief gebruik van onze aandeelhoudersrechten om de vele ondernemingen waarin wij beleggen aan te sporen tot een duurzame(r) bedrijfsvoering, waarbij mens en milieu worden ontzien. Klimaatverandering In de loop van 2006 steeg het onderwerp klimaatverandering flink op de politieke agenda. Ongetwijfeld heeft Al Gore s indrukwekkende film/documentaire An Inconvenient Truth hieraan sterk bijgedragen. Wij zien ook voor verzekeraars een belangrijke taak weggelegd bij het verkleinen van de kans op rampen en het aanpassen aan de veranderingen die het klimaat hoe dan ook ondergaat. Dit gebeurt in de eerste plaats via onze duurzame institutionele beleggingsstrategie en verder via productinnovatie en uiteraard ook via onze bedrijfsinterne milieuzorg. Vergrijzing Aan het eind van 2006 hebben we een serie fascinerende interne debatten voorbereid over het onontkoombare vergrijzingsproces. Dit proces kenmerkt vele Westerse samenlevingen, niet in de laatste plaats de Nederlandse. Wij zullen ons dit lopende jaar meer dan voorheen mengen in het publiek discours over deze voor onze samenleving belangwekkende en toekomstbepalende ontwikkeling. Vertrouwen Vertrouwen is een kernbegrip in verzekeren. De consument wil erop kunnen vertrouwen dat de verzekeraar de kwaliteit levert, die de consument bij aanschaf van een polis daarvan meende te mogen verwachten. Vertrouwen ligt in het ver

4 lengde van integriteit. Door integer te handelen kun je het vertrouwen van de ander verdienen. Achmea ziet integer, oprecht, zorgvuldig en transparant handelen bij uitstek als de manier om vertrouwen te winnen. Blijkens de Transparantiebenchmark 2006 mogen we ons als transparantste verzekeraar beschouwen. Prachtig, maar we zijn er nog lang niet. Het moet en kan nog beter, getuige de ophef over de beleggingsverzekeringen, die ons inspireert om hard te blijven werken aan transparantie en aan het (her)winnen van vertrouwen. Het hart van de zaak In zeker opzicht was 2006 ook een bijzonder jaar voor het denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het heeft niet zoveel aandacht in de media gekregen, maar misschien mag ik er toch op wijzen dat ook de wereldberoemde strateeg en MVO-scepticus Michael Porter zich nu uitdrukkelijk tot MVO heeft bekeerd, gezien zijn artikel Strategy & Society in de Harvard Business Review van december Voor ons geldt al vele jaren dat wij MVO bijzonder serieus nemen. Omdat het moet, omdat het hoort en omdat het loont. Omdat onze stakeholders en belanghebbenden het van ons verwachten en omdat wij het volkomen vanzelfsprekend vinden, zeker ook vanuit onze coöperatieve achtergrond. Wij vinden dat de hoogste MVO-prioriteit per definitie moet liggen bij het integreren van MVO in de eigen kernprocessen, zoals productontwikkeling, verkoop, acceptatie en schadebehandeling. Steeds een stapje verder, in de wetenschap dat je altijd nóg verder kunt gaan. Wij hebben deze integratie tot nu toe in sterke mate bottom-up aangevlogen. Nu MVO bij Achmea gaandeweg steeds meer mainstream wordt, zullen we MVO wat meer vanuit een top-down benadering gaan integreren in bijvoorbeeld rapportage- en beoordelingsprocessen. Zo zie ik voor me dat MVO zich in de loop der tijd zal ontwikkelen tot een vanzelfsprekendheid, die niet langer expliciet in beeld hoeft te komen. MVO wordt zo ècht het Hart van de zaak. Misschien wilt u hierop reageren. Ik zou dat erg op prijs stellen. Wij zien uw reacties graag tegemoet via Maarten Dijkshoorn Voorzitter Raad van Bestuur

5 Inhoud 1 Voorwoord zes belangrijke thema s pag 03 9 Stakeholderdialoog Achmea zet de deuren open pag 35 2 Leeswijzer wat u in dit document vindt pag Medewerkers een veelbewogen jaar pag 38 3 Rapportageprincipes de basis van dit verslag pag Sponsoring samenwerking, vrijwilligerswerk en donaties pag 50 4 Profiel de structuur in vogelvlucht pag Interne bedrijfsvoering meer duurzaamheid voor bijna werkplekken pag 53 5 Kerngegevens duurzaam rendement pag Assurance Rapport pag 60 6 Missie, strategie en doelstellingen ontzorgen in drie speerpunten pag 17 7 Compliance grote ambities voor compliance pag 20 8 Kernprocessen integratie van MVO in kernactiviteiten pag 23 colofon Redactie Jan Pieter Six Advies en tekst BECO Groep Ontwerp Achmea Studio 03 Fotografie Roland van den Eijnden & Achmea Studio Jaarverslagen Het MVO jaarverslag van 2006 bestaat uit dit digitale uitgebreide verslag en de publicatie Het hart van de zaak met zes thema s, die zowel digitaal als in druk verschijnt. Beide publicaties zijn te vinden op Over Achmea, Financiële cijfers. De gedrukte publicatie kan worden opgevraagd via en Achmea publiceert hiernaast een financieel jaarverslag. Achmea s kerncijfers zijn ook opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag van Eureko. Alle jaarverslagen zijn te vinden op Over Achmea, Financiële cijfers. Achmea Holding NV, Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Postbus 866, 3700 AW Zeist, Nederland, Telefoon , Fax ,

6 hfdst Leeswijzer 2 wat u in dit document vindt Achmea is een omvangrijke organisatie met vele divisies, staven en concernbedrijven, duizenden medewerkers, tientallen merken en talloze producten en diensten. Dit jaarverslag schetst een beeld van wat er voor Achmea speelt als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hoe Achmea hier mee omgaat. We geven voorbeelden van de vele activiteiten die in 2006 op het gebied van MVO werden ontplooid. We geven hierbij geen allesomvattend overzicht. In intern overleg en op basis van de input van externe partijen hebben we onderwerpen geselecteerd die voor Achmea het meest relevant zijn. Ook geven we voorbeelden van de uiteenlopende activiteiten die in 2006 werden ontplooid in onze divisies. In hoofdstuk 3 staat wat de basis en reikwijdte is van dit verslag en welke verslagen Achmea verder maakt. In hoofdstuk 4 vindt u de organisatie-indeling en de merken van Achmea. Er wordt kort beschreven wat de belangrijkste organisatieveranderingen zijn geweest in De kerngegevens en kerncijfers staan in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 omschrijven we de missie en strategie op MVO-gebied, evenals de doelstellingen voor De manier waarop Achmea met compliance omgaat wordt beschreven in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat in op de verschillende divisies en hoe zij MVO in hun kernprocessen integreren. In hoofdstuk 9 gaan we in op hoe we MVO gezamenlijk met onze belanghebbenden invullen. Onze medewerkers vormen één van de belangrijkste stakeholdersgroepen. U leest er over in hoofdstuk 10. Naast het op een verantwoorde wijze uitvoeren van de eigen kernprocessen, draagt Achmea graag bij aan zinvolle projecten in de maatschappij. In hoofdstuk 11 gaan we hierop in. In hoofdstuk 12 leest u hoe Achmea omgaat met de MVO-aspecten van de interne bedrijfsvoering. Achmea bespreekt met externe partijen wat belangrijk is om in het verslag op te nemen. Op verschillende plaatsen in dit verslag staan kaders met de opmerkingen van deze partijen. 6

7 hfdst Rapportageprincipes 3 de basis van dit verslag Dit is het maatschappelijk jaarverslag van Achmea over Achmea brengt jaarlijks een maatschappelijk jaarverslag uit. Het vorige maatschappelijk jaarverslag werd gepubliceerd op 4 april 2006 en was het eerste Achmea jaarverslag geschreven op basis van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Dit jaar worden de nieuwste GRI richtlijnen gebruikt: de versie G3 die in oktober 2006 is uitgekomen. Ook is gebruik gemaakt van de Handreiking voor Maatschappelijke Verslaggeving. Bij dit verslag zijn tabellen gemaakt met de relatie van beschreven onderwerpen en GRI-G3 richtlijnen. Het verslag is geverifieerd door KPMG Sustainability. Zie pagina 60 voor het assurance rapport. Het verslag is geldig voor de divisies van Achmea zoals opgenomen in het organogram op pagina 8. In het vorige verslag waren Interpolis en Achmea, die in 2005 gefuseerd zijn, nog gedeeltelijk apart zichtbaar. In dit verslag is Interpolis geheel opgenomen als onderdeel van Achmea. Het verslag bevat de geconsolideerde gegevens van Achmea s organisatieonderdelen. Bij de gegevens over de interne bedrijfsvoering is de dekkingsgraad voor sommige onderdelen lager dan 100 procent. In deze gevallen is dit aangegeven. De gegevens zijn niet geëxtrapoleerd. Materialiteit De nieuwe GRI richtlijnen voor jaarverslaglegging, de GRI-G3, uitgekomen in oktober 2006, laten een nieuwe ontwikkeling zien. Natuurlijk zijn er veranderingen en uitbreidingen in de indicatoren, maar daarnaast is er een meer fundamentele verschuiving. Het begrip materialiteit is een belangrijke maatstaf voor wat werkelijk belangrijk is voor de kernactiviteiten van de organisatie in relatie tot MVO. Er wordt meer nadruk gelegd op het beschrijven van de onderwerpen op MVO-gebied die voor de organisatie het meest relevant zijn en er wordt meer ruimte geboden om minder relevante onderwerpen weg te laten. Er moet een combinatie van interne en externe factoren worden gebruikt om te bepalen of informatie materieel is. Zorgen van belanghebbenden en bredere maatschappelijke verwachtingen spelen hierin een rol. Achmea vindt dit een goede ontwikkeling en begint hieraan gehoor te geven in dit verslag. De onderwerpen in het verslag zijn vastgesteld op basis van input van een aantal relevante externe partijen. In de kaders vindt u opmerkingen en reacties van deze partijen. Doel en doelgroep van het verslag Achmea versterkt en verbreedt haar stakeholderdialoog op het gebied van MVO. Dit maatschappelijk jaarverslag rapporteert daarover en krijgt op die manier de functie van discussiestuk. Dit verslag is dan ook bedoeld voor de partijen waarmee Achmea samenwerkt en partijen die belang stellen in het werk en de invloed van Achmea. Het Maatschappelijk Jaarverslag 2006 van Achmea bestaat uit deze digitale publicatie en een publicatie waarin zes belangrijke thema s zijn uitgewerkt. In een apart pdf document zijn tabellen opgenomen met verwijzingen naar de onderdelen van de GRI richtlijnen en naar de richtlijnen van de Transparantiebenchmark. Deze laatste publicatie wordt zowel digitaal als in druk beschikbaar gesteld. Het financiële jaarverslag van Achmea is opgenomen in het jaarverslag van Eureko. Ook dit is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Meer informatie over het aanvragen van de verslagen vindt u in het colofon op pagina 5. Zeist, 29 augustus 2007

8 hfdst Profiel 4 de structuur in vogelvlucht Achmea is een dienstverlener op het gebied van zorg, verzekeringen en financiële diensten en wil maatschappelijk betrokken, toonaangevend en innovatief zijn. Achmea wil zich onderscheiden door een gebalanceerde benadering van klanten, distributiepartners, aandeelhouders en medewerkers. We optimaliseren onze bedrijfsinrichting door het ontwikkelen van samenbindende waarden (zie hoofdstuk 6, Missie, strategie en doelstellingen), stakeholder value management (zie hoofdstuk 9, Stakeholderdialoog), en een divisiestructuur met eigen ruimte en verantwoordelijkheden waarin ondernemerschap kan floreren. Ons motto ontzorgen staat centraal in deze aanpak. 4.1 Onze wortels De wortels en historie van Achmea zijn zichtbaar in haar diverse klantengroepen. De merken van Achmea zijn sterk aanwezig bij particulieren, kleine en middengrote bedrijven en overheden maar ook bij vrijwel alle AEX-bedrijven. Historisch is Achmea de verzekeraar van de agrarische sector. Opvallend daarbij is dat de merken van Achmea veel van deze klanten bereiken via de netwerken en groepen waar ze deel van uitmaken. Zo hebben bij veel bedrijven die hun preventie, re-integratie, inkomensverzekeringen en collectieve pensioenen regelen bij Achmea, de werknemers extra toegang en mogelijkheden voor bijvoorbeeld hun ziektekostenverzekeringen, autoverzekeringen en individuele pensioenaanvullingen. Daarbij is Achmea traditioneel geworteld in het maatschappelijke middenveld. Veel ondernemers in het midden- en klein bedrijf doen zaken met Achmea via hun branche- en koepelverenigingen en veel pensioenbesturen hebben hun administratie en vermogensbeheer uitbesteed aan en via Achmea. De diensten worden verzorgd door zes divisies. Drie divisies hebben een oriëntatie naar product: Sociale Zekerheid, Zorg en Pensioenen. De andere drie divisies zijn ingericht rond een distributiekanaal: Bancaire, Directe en Intermediaire distributie. In bijgaand schema staan de divisies met aantallen fte s en bruto premieomzet. Dit plaatje laat zien uit welke oorspronkelijke Achmea- en Interpolis-onderdelen de nieuwe divisies zijn opgebouwd. MO staat voor marktorganisatie en was voorheen Interpolis. ABU en SSC staan respectievelijk voor Achmea Business Unit en Shared Service Centre en waren voorheen Achmea. Productdivisies Kanaaldivisies Divisie Divisie Divisie Divisie Divisie Divisie Sociale Zorg Pensioenen Bancaire Directe Intermediaire Zekerheid Distributie Distributie Distributie MO M&W ABU MO MO ABU ABU Bedrijfs- Zorg Pensioenen Schade Particulieren Intermediair zorg Particulier MO M&W ABU MO ABU Verzekeren Pensioenen Leven Bedrijven Particulier ABU SSC MO Sociale Life & Schade Zekerheid Pensions Bedrijven Achmea Vastgoed FTE s * 578 mln mln mln mln mln mln GWP ( 06) * Het aantal FTE s is exclusief tijdelijke en externe arbeidskrachten, consultants en medewerkers van bedrijven die onder Achmea vallen maar een eigen CAO hebben. Achmea heeft een aantal complementaire diensten: Reïntegratie, voor reïntegratie van zieke werknemers in het werkproces; Arbo, een landelijke Arbodienst, die nauw verweven is met reïntegratie en preventie; Schadeservice, voor schade aan auto of huis; Rechtsbijstand, voor bemiddeling en oplossing van juridische kwesties; Health, voor preventie van gezondheidsproblemen; Hulpverlening in binnen- en buitenland door Eurocross. Eurocross werkt ook op het gebied van personenalarmering waardoor mensen die hulp nodig hebben, langer zelfstandig thuis kunnen functioneren.

9 Merkportfolio Nederland 4 e kwartaal 2006 direct kanaal Schade/leven/bank: Sociale Zekerheid: Zorg: Bedrijfsverzekeringen Particuliereverzekeringen (Gedeelde) diensten Arbo dienstverlening Pensioen administratie Stand-alone activiteiten Achmea s primaire dienstverlening vindt plaats in Nederland. Achmea werkt samen met zelfstandige behandelcentra (ZBC s) en ziekenhuizen in België en Duitsland. Eurocross, Achmea s alarmcentrale, werkt internationaal en heeft naast haar kantoor in Nederland vestigingen in België en Tsjechië. Achmea is het Nederlandse bedrijf van Eureko, een financiële dienstverlener gevestigd in Zeist met ondernemingen in tien Europese landen. Eureko s voornaamste activiteit is verzekeren. Achmea is het grootste onderdeel van Eureko en beslaat ongeveer 90 procent van de activiteiten van Eureko. Eureko heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen, die deze functies tevens vervullen voor Achmea. De volgende partijen hebben het grootste belang in Achmea: de Vereniging Achmea, bestaand uit be drijven die lid zijn van de Ledenraad Achmea, is voor 49,6 procent eigenaar van Eureko. De Rabobank is voor 37 procent eigenaar van Eureko. Verder is er een tiental kleinere aandeelhouders. Het hoofd kantoor van Achmea is gevestigd in Zeist. Het adres is te vinden in het colofon. bank kanaal intermediair kanaal

10 4.2 Organisatie van de top van Achmea Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Achmea bestaat uit de volgende personen. Zij zijn allen aangesteld voor een periode voor onbepaalde tijd. Maarten Dijkshoorn, voorzitter en CEO De heer Dijkshoorn (1950) is zijn carrière gestart bij RVS en werd in 1992 bestuurslid van Nationale- Nederlanden. Sinds 2002 is hij verbonden aan Eureko en sinds 1 oktober 2005 voorzitter en CEO van Achmea. Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Stichting Oogziekenhuis Rotterdam Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Zorgverlening s-heeren Loo Bestuurslid s Heeren Loo, Vereniging tot opvoeding, verzorging en behandeling van mensen met een verstandelijke handicap Bestuurslid Stichting Health Insurance Fund en Nationale Coöperatieve Raad voor Land en Tuinbouw Huub Hannen, eerste vice-voorzitter De heer Hannen (1948) werkte sinds 1970 op diverse posities bij Interpolis, waaronder de Raad van Bestuur. Sinds november 2005 is hij lid van de Raad van Bestuur van Achmea. Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Etin N.V. Voorzitter Raad van Commissarissen Etin N.V., Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en Woningstichting St. Lambertus Dagelijks bestuur Stichting De Kreite Lid Raad van Commissarissen Stichting Vincentius en Trimbos-instituut Ernst Jansen, tweede vice-voorzitter De heer Jansen (1948) was werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV en had diverse managementposities in de chemische industrie. Sinds 1990 is hij verbonden aan Centraal Beheer en sinds 1992 lid van de Raad van Bestuur van Achmea. belanghebbende Adriaan Sirks, voorzitter Centrale Ondernemingsraad De aankomende harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden zal nog een lastig proces worden. Het belang van arbeidsvoorwaarden zit niet alleen in de primaire arbeidsvoorwaarden maar zeker ook in de secundaire en tertiaire. De komende periode zal er veel aandacht en ruimte moeten zijn voor het opbouwen van informeel contact en elkaar leren kennen. Dit zal Achmea moeten faciliteren. Gerard van Olphen, financieel directeur De heer Van Olphen (1962) heeft een achtergrond in ICT en accountancy/financiële sector. Hij was financieel directeur bij SNS Reaal, voorzitter van Reaal Verzekeringen en financieel directeur bij NIB Capital. Sinds 2002 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van Achmea. Nevenfuncties: Lid Commissie CVS (verzekeringsstatistiek) Verbond van Verzekeraars Lid Commissie Financieel-Economische Zaken Verbond van Verzekeraars Lid Raad van Commissarissen Weekblad Pers Groep Lid HBO Raad 10

11 Willem van Duin De heer van Duin (1960) is sinds 1987 werkzaam bij Eureko en had diverse posities bij de Holding en de divisies Health en Commercial Lines. Sinds 2004 is hij lid van de Raad van Bestuur van Achmea. Nevenfuncties: Bestuurslid Zorgverzekeraars Nederland, Verbond van Verzekeraars en Stichting centraal fonds RVVZ Bestuurslid Stichting J.A. Meijerink Fonds en Van der Togt Museum (Amsterdam) Lid Comité van aanbeveling Stichting Leukemie.nl Roel Wijmenga De heer Wijmenga (1957) gaf les aan de Erasmus Universiteit en had diverse leidinggevende functies bij AMEV en Fortis ASR. Sinds mei 2003 is hij lid van de Raad van Bestuur van Interpolis en sinds november 2005 lid van de Raad van Bestuur van Achmea. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Achmea bestaat uit de volgende personen. Zij zijn allen aangesteld voor een periode van drie jaar, waarna zij eventueel kunnen worden herbenoemd. Arnold Walravens Voorzitter De heer Walravens (1940) is in 2000 aangesteld als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland, CSM N.V. en Sneep Industrie B.V. Voorzitter Raad van Commissarissen van Wolters Kluwer Nederland B.V. en Tauw Infra Consult B.V Vice-voorzitter Raad van Bestuur van Vereniging Achmea Diverse andere posities binnen Eureko Groep. Marinus Minderhoud - Vice-voorzitter De heer Minderhoud (1946) is in 2004 aangesteld als vice-voorzitter. Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland en Heembouw Groep B.V. Voorzitter Raad van Commissarissen van Hypothekers Associatie B.V., Leydsche Oranje Nassau Groep B.V., Quien B.V., Getronics N.V. Voorzitter Raad van Bestuur van Vodafone International Holdings B.V. belanghebbende Ewoud Teerink, De Unie Wij zien een punt van zorg in de cultuurverschillen tussen de fusiepartners en de effecten daarvan op de medewerkers en bedrijfsvoering. Als vakbond hebben we daar geen rechtstreekse invloed op. Voor Achmea ligt de uitdaging in 2007 in het opstellen van een goed en modern pakket van arbeidsvoorwaarden. Hierbij moet vanuit het collectief voor iedereen een goede individuele keuze mogelijk zijn. Daarbij moet de werkgever faciliteren. Dit betekent ook dat gelegenheid voor scholing moet worden geboden die iemand toerust voor een baan buiten Achmea. Jorge Jardim Goncalves De heer Jardim Goncalves (1935) is aangesteld in Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen van Millennium BCP. Lid Raad van Commissarissen van Bank Millennium in Polen Bestuursposities bij Novabank in Griekenland en Banco Sabadell in Spanje 11

12 Lense Koopmans De heer Koopmans (1943) is aangesteld in Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland, Cordares N.V., Siers Groep B.V. en Arriva Nederland B.V. Voorzitter Raad van Bestuur van Stichting TBI Lid Raad van Commissarissen van Nuon N.V., Huntsman Holland B.V., Noordelijke Ontwikkelijksmaatschappij N.V. en Stichting TNO. Bestuurspositie bij Stichting Administratiekantoor Unilever NV. Professor aan de Universiteit van Groningen. Erik van de Merwe De heer Van de Merwe (1950) is aangesteld in Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen van Fornix Bio Sciences, Royal Rotaform, GWK, Nova Chemicals N.V., Exact Holding N.V., PCM Uitgevers B.V., Royal Schouten Groep N.V., Achmea Bankholding N.V. en Staalbankiers N.V. Lid Raad van Commissarissen van Mizuho Corporate Bank (Nederland) Lid van de arbitraire commissie van het Dutch Security Institute Jurylid van de Sijthoff Award Lid Raad van Bestuur van Vereniging Achmea Paul Overmars De heer Overmars (1945) is aangesteld in Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland Lid Raad van Bestuur van Vereniging Achmea Voorheen was hij o.a. voorzitter Raad van Bestuur van Achmea, vice-voorzitter Raad van Bestuur van Eureko en voorzitter van het Verbond van Verzekeraars. Tommy Persson De heer Persson (1948) is aangesteld in Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Bestuur van de Länsförsäkringar Group (Zweden), EurApCo, de Zweedse verzekeringsfederatie en de Zweedse verzekeringswerkgevers-associatie. Lid Raad van Bestuur van Kaupthing Búnadarbanki hf en de Kamer van Koophandel Stockholm Henk Slijkhuis De heer Slijkhuis (1946) is aangesteld in Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Commissarissen van Countus Accountants- en Belastingadviseurs Voorzitter Agrarisch Onderwijscentrum De Groene Welle Lid Raad van Commissarissen van LTO-Vastgoed Lid Raad van Bestuur van Vereniging Achmea 12

13 Antoon Vermeer De heer Vermeer (1949) is aangesteld in Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Bestuur van Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie Lid van de Maatschap Melkveehouderijbedrijf Vice-voorzitter Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland Voorzitter Raad van Commissarissen van Sovion N.V Lid van het curatorium van de ZLTO leerstoel Food, Farming and Agribusiness aan de Universiteit van Tilburg Bé van der Weg De heer Van der Weg (1943) is aangesteld in Nevenfuncties: Lid Raad van Bestuur van Stichting PVF Nederland Lid Raad van Bestuur van Vereniging Achmea Bouke Yntema De heer Yntema (1943) is aangesteld in Nevenfuncties: Lid van Adviesraad Agro Business Groningen/Friesland/Drenthe Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Sneek Lid Raad van Bestuur van Vereniging Achmea en Stichting PVF belanghebbende Pieter Vos, algemeen secretaris Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Het is goed dat Achmea in het verslag de nadruk legt op haar identiteit: bijvoorbeeld de signatuur en coöperatieve achtergrond. Verder is het sterk en actueel dat met aandeelhouders wordt gesproken over onderwerpen die voor de lange termijn van belang zijn. 13

14 hfdst Kerngegevens 5 duurzaam rendement Achmea heeft ook in financieel opzicht een uitstekend 2006 achter de rug, niet in de laatste plaats dankzij de sterke merkportfolio. De fusie met Interpolis heeft het mogelijk gemaakt om op beduidend grotere schaal te werken en om inhoudelijk te verbreden en te verdiepen. De aanwas van nieuwe Zorgverzekerden vormt een belangrijke oorzaak van de omzetgroei. Voorop staat evenwel ons streven naar continuïteit, via een gezond, duurzaam rendement. De visie Winst is en blijft een belangrijke financiële doelstelling, een belangrijke financiële waarde. Echter, meer en meer beseffen wij dat het ook zaak is om een balans te vinden tussen winst / rendement enerzijds en het daarmee gepaard gaande risico anderzijds. Je zou dit duurzaam rendement kunnen noemen. Een goed rendement is nodig om je continuïteit te borgen. Dat is oppervlakkig gezien waar. Oppervlakkig gezien, want zeker in het moderne ondernemen gaan risico en rendement hand in hand. Of een goed rendement in deze zin continuïteit borgt, is dus vatbaar voor discussie. Continuïteit door een gezond, duurzaam rendement is dan ook waar we naar streven. Door niet alleen te sturen op rendement maar ook op de balans tussen rendement en risico en op de hoeveelheid te accepteren risico, ontstaat een afweging die het in zichzelf waardevolle rendementsdenken een duurzame verdieping geeft. Het streven naar duurzaam rendement vereist dat we risico s bewust accepteren, dus moeten we de risico s kennen en begrijpen. Een dergelijk begrip is natuurlijk in zichzelf al een belangrijke voorwaarde voor continuïteit. En dat past een bedrijf als Achmea dat in samenhang waarde wil creëren voor alle stakeholders. Het verhaal achter de kerncijfers Achmea laat ook in 2006 weer een groei zien. De premieomzet is duidelijk gestegen van 12,3 miljard euro naar 13,5 miljard euro. Deze groei is vooral te danken aan het Zorgbedrijf. De introductie van het nieuwe ziektekostenstelsel heeft eind 2005 en begin 2006 geleid tot een hevige concurrentie tussen de grotere marktpartijen. Ondanks deze concurrentie is Achmea erg succesvol geweest in het binden van (nieuwe) klanten. De Nederlandse verzekeringsmarkt is over het algemeen een verzadigde en zeer competitieve markt. De producten zijn vrij gestandaardiseerd en bieden beperkte mogelijkheden om prijsconcurrentie te voorkomen. Achmea kenmerkt zich vooral door het aanbieden van een breed scala aan verzekeringsproducten waarbij we streven naar integrale oplossingen voor onze klanten. Ook wil Achmea zich differentiëren door toegevoegde waarde voor alle stakeholders (klanten, medewerkers, distributiepartners en aandeelhouders) te creëren en vanuit een groepsfocus te werken. Dit komt voort uit onze coöperatieve wortels, onze publiek-private achtergrond en onze sterke focus op collectieve verzekeringen. Achmea heeft een serie sterke merken en kiest er expliciet voor, deze merkenportfolio via eenheid in verscheidenheid verder te ontwikkelen. Ontzorgen staat als hoeksteen onder de gedeelde diensten, terwijl elk merk een eigen, onderscheiden rol in de verzekeringsmarkt speelt. Leven In het Levenbedrijf zien we een lichte daling van de premieomzet van 4,2 miljard euro naar 3,9 miljard euro. De Levenmarkt staat onder druk vanwege de levensloopregelingen en het stopzetten van fiscale voordelen. Een extra bedreiging is dat banken mogelijk levensverzekering-gerelateerde producten op de markt mogen gaan brengen. Ook het debat rond beleggingsverzekeringen heeft een negatieve invloed op deze markt. Achmea s Intermediaire Distributie had hierdoor een lagere premieomvang. Achmea s Directe Distributie en Bancaire Distributie zijn nog steeds succesvol met sterke merken, goede marketingcampagnes en een passende prijsvoering en laten volumegroei zien. Bij de pensioenverzekeringen heeft de divisie Achmea Pensioenen een grote slag gemaakt in de vereenvoudiging en harmonisatie van de vele verschillende bedrijfsregelingen, samen met klanten. Bijna alle bestaande contracten zijn vernieuwd. Achmea Pensioenen verzorgt voor 52 van de 103 bedrijfstakpensioenfondsen de administratie en staat in Nederland op de derde plaats voor de omvang van beheerd vermogen, na ABP en PGGM. De overname van de AKZO pensioenen zorgde voor 4,9 miljard euro extra beheerd vermogen. Een andere belangrijke aanwinst was de transitie van het Maxeda (voorheen VendexKBB) pensioenfonds, met een beheerd vermogen van 1,6 miljard euro, naar het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel, waarvoor we administratie en vermogensbeheer uitvoeren. In 2007 zal de divisie de relaties met de bedrijfstakpensioenfondsen intensiveren en werken aan groei in de ondernemingspensioenfondsen voor grote en kleine bedrijven. De fusie van Interpolis en Achmea maakt het voor de divisie mogelijk om zowel de voordelen van grotere schaal als van inhoudelijke breedte te benutten. We gaan meer nadruk leggen op onze adviesfunctie, zowel op financieel gebied als voor het vermogensbeheer. Hiermee spelen we in op de behoefte van onze klanten die ontstaat door de ingewikkelder wordende markten en door de groeiende eisen van de wetgever aan de kwaliteit van de fondsbesturen. Schade De premieinkomsten voor Schadeverzekeringen zijn in 2006 fractioneel gegroeid van 2,4 miljard 14

15 euro naar 2,5 miljard euro ondanks prijsdruk en zware concurrentie. Achmea heeft haar leidende positie kunnen vasthouden. Ook de sectorbrede initiatieven, benchmarking in de schadeherstelbedrijven en het gebruik van digitale technologie om claims direct in te dienen droegen hieraan bij. De Alles in één Polis van Interpolis is een groot succes: 1,3 miljoen van de Nederlandse gezinnen (ongeveer 18% van alle gezinnen) heeft er één. Achmea ontwikkelde verschillende nieuwe producten zoals FBTO s Internet Autoverzekering, de no-claim beschermer en de inzittenden beschermingsverzekering. Deze producten zijn relatief klein in premieomvang, maar kunnen bijdragen aan onze commerciële resultaten door hun grote aantallen en doordat ze gecombineerd worden met andere producten. Aangezien de markt verzadigd is, verwachten we geen grote groei. We willen onze premieomvang vergroten door vernieuwende producten en kwalitatief goede dienstverlening op een gunstig kostenniveau. In de MKB sector willen we specifieke oplossingen bieden waarbij we de premies steeds beter afstemmen op de risico s van de individuele klanten. Zorg Bij Achmea Zorg valt de sterke groei in premies van 5,7 miljard euro naar 7,1 miljard euro op. Deze stijging werd veroorzaakt door de grote aanwas in verzekerden bij de stelselwijziging in de zorg. De stijging van het aantal verzekerden is voornamelijk te danken aan Achmea s sterke merken. De lage premiestellingen die we in de markt zagen, hebben geresulteerd in lagere technische resultaten (resultaat voor kosten en beleggingsopbrengsten). Ook de extra inzet van mensen om de grote hoeveelheden aanvragen en mutaties te verwerken, heeft hieraan bijgedragen. Achmea Zorg wil haar portfolio verder ontwikkelen met innovatieve diensten en producten, zorgpakketten en service standards. Het dienstenpakket wordt beter afgestemd op bedrijven en verschillende doelgroepen als ouderen, mensen met fysiek actieve beroepen, patiënten en sporters. Achmea wil zich onderscheiden van andere marktpartijen door een gebalanceerde benadering van de verschillende stakeholders en de zorgaanbieders. Het is daarom essentieel om in onze relatie met zorgaanbieders te investeren, en nog belangrijker om te beantwoorden aan de vraag van de klant. Dit houdt in dat we de zorginkoop verder willen professionaliseren en de administratieve stromen tussen de zorgaanbieders en ons efficiënter willen maken. Om de winstgevendheid op een gezond niveau te brengen, zal de efficiëntie van het bedrijf sterk verbeterd worden. Dit zal een forse verlaging van het kostenniveau en van het aantal medewerkers gaan betekenen. Bank De concurrentie in de hypotheeksector in Nederland blijft groot en wordt versterkt door de relatief succesvolle buitenlandse banken die op deze markt gaan spelen. Grote Nederlandse banken en buitenlandse banken vergrootten hun marktaandeel, ten koste van kleinere Nederlandse banken en verzekeraars, met als gevolg een verkrappende rentemarge. Een andere ontwikkeling is dat in 2006, mede door de historisch lage hypotheekrente, nog steeds veel hypotheken worden overgesloten. Dit heeft tot gevolg, dat weliswaar de bruto productie zich op een hoog peil bevindt en de ontvangen boeterentes het resultaat in positieve zin beïnvloeden, maar dat de netto groei door de omvangrijke aflossingen negatief wordt beïnvloed. De groei is met name veroorzaakt door de overname van de Interpolis hypothekenportefeuille in december 2006, ad EUR 0,9 miljard. De autonome groei in 2006 bedroeg EUR 0,2 miljard. Naar verwachting wordt medio 2008 de midoffice bij de hypotheekbank vervangen, waardoor een snellere en efficiëntere acceptatie mogelijk wordt. Naast het hypothecaire bedrijf is Achmea Bank actief in de markt voor consumptief krediet (doorlopende kredieten) en op het gebied van het aantrekken van spaargelden. 15

16 Kerncijfers Achmea & Interpolis gecombineerd Bedragen x 1 miljoen Winst- en verliesrekening Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat na belastingen Verzekeringsbedrijf Bruto premies Bruto premies Leven Bruto premies Schade Bruto premies Zorg Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen verzekeringsbedrijf Resultaat voor belastingen Leven Resultaat voor belastingen Schade Resultaat voor belastingen Zorg Bankbedrijf Rentemarge Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 6 30 Balans Balanstotaal Belegd vermogen Kredieten bankbedrijf Verzekeringstechnische voorzieningen Groepsvermogen Opmerking De in bovenstaande opstelling opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de statutaire jaarrekeningen van Achmea Holding N.V. (op basis van IFRS) en Interpolis N.V. (op basis van NL GAAP). De effecten als gevolg van merger accounting (waaronder afschrijving van de bij de overname ontstane immateriele activa) zijn niet in bovenstaande opstelling verwerkt. Cijfers brutopremies 2005 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. 16

17 hfdst Missie, strategie en doelstellingen 6 ontzorgen in drie speerpunten MVO past goed bij Achmea s coöperatieve wortels. We doen er al veel aan, maar willen dit explicieter maken en steeds verder verbeteren. We kiezen hierbij nadrukkelijk voor aansluiting bij de kwesties in de maatschappij waar we het meest mee te maken hebben, en voor oplossingen waaraan we met producten en diensten kunnen bijdragen. Samen met andere partijen, zoals we ook begonnen zijn. 6.1 Missie en visie Onze MVO-missie Wij willen met MVO bereiken dat onze bedrijfsactiviteiten bijdragen aan het creëren van langetermijnwaarde voor mensen binnen en buiten ons bedrijf, voor het leefmilieu en voor de economie. We gaan ervan uit en we streven ernaar, dat wij als bedrijf niet alleen goed zijn voor onszelf en onze aandeelhouders (profit), maar ook voor onze leefomgeving (planet) en onze medewerkers, klanten en de samenleving als geheel (people). De divisies geven een eigen specifieke invulling aan Achmea s missie op MVO-gebied. Zo stelt Achmea Bank integere omgang met klanten centraal, Achmea Vastgoed hoge kwaliteit en een solide rendement. Sociale Zekerheid meldt het creëren van waarde op korte en lange termijn voor alle stakeholders, individueel en maatschappelijk. Bancaire Distributie geeft hieraan invulling door in te zetten op het voorkomen van schade ten behoeve van de samenleving in zijn geheel, en niet alleen ten behoeve van de eigen klanten. Onze MVO-visie In de samenleving spelen vele grote en complexe issues. Een aantal daarvan heeft duidelijke raakvlakken met onze bedrijfsactiviteiten. Te denken valt aan onder andere vergrijzing, de verandering van het zorgstelsel en de gevolgen van klimaatverandering. Onze betrokkenheid bij de samenleving, gecombineerd met onze vernieuwingsdrang, maakt dat wij willen bijdragen aan oplossingen voor deze maatschappelijke issues door innovatieve oplossingen voor klanten te ontwikkelen. Dit ligt geheel in lijn met de kerntaken waaraan wij ons bestaansrecht ontlenen: continuïteit bieden aan bedrijven en personen door de verzekering dat de schade vergoed wordt bij tegenvallers; veiligheid bevorderen, gezond maken/houden en geld voor later regelen, kortom: ontzorgen. Het ligt op de weg van onze divisies om juist op deze vier terreinen innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Zodoende dragen wij niet alleen bij aan het oplossen van de eerder vermelde maatschappelijke issues, maar ook aan het oplossen van de concrete problemen van onze individuele klanten. Dit kan je ook noemen: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit deze invalshoeken luidt de conclusie dat wat ons betreft MVO hoort, moet en loont. MVO hoort : Het past bij onze coöperatieve wortels om midden in de samenleving te staan en daarin een actieve rol te spelen. Het spoort met onze identiteit (wie zijn we). We ondersteunen onze klanten op korte en lange termijn. We willen verantwoord omgaan met onze eigen bedrijfsvoering. We laten zien wat we doen én wat we laten (transparantie). MVO moet : Burgers, overheden en maatschappelijke organisaties verlangen van ons fatsoenlijk gedrag en transparant handelen. Ratinginstituten nemen ons de maat. Goede prestaties op het gebied van MVO kunnen een indicatie zijn voor goed management. MVO loont : MVO bestendigt en verbetert de reputatie bij belanghebbenden, zoals klanten, medewerkers, distributiepartners, aandeelhouders en natuurlijk de samenleving in het algemeen. Onderzoek toont aan dat bedrijven die gaan voor méér dan korte termijn winstbejag op de lange termijn meer waarde creëren voor hun stakeholders. MVO levert kostenbesparing op als gevolg van eco-efficiëntie (besparing energie, papier etc.). MVO is goed voor een lager ziekteverzuim, een hogere medewerkerstevredenheid en een betere positie op de arbeidsmarkt. Governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben zich op verschillende momenten ondubbelzinnig uitgesproken over het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Achmea. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is volgens de Raad van Commissarissen geheel vanzelfsprekend verbonden met de reguliere bedrijfsvoering van Achmea. De Raad van Bestuur heeft expliciet de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat Achmea zich manifesteert op een maatschappelijk verantwoorde manier. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt hierop ook afgerekend door de Raad van Commissarissen, zoals blijkt uit onderstaand citaat. Als target is maatschappelijk verantwoord ondernemen belegd bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Aan het MVO-target worden dezelfde eisen gesteld als aan de andere voor hemzelf geldende targets. Alle targets worden jaarlijks door een commissie van de Supervisory Board geëvalueerd. De uitvoering van het MVO-target uit zich in de wijze waarop Achmea staat in de maatschappelijke relevante business issues van het concern zoals de discussies over de toekomst van het Zorgstelsel en de Pensioenen, maar ook in de activiteiten naast de business zoals de Eureko Achmea Foundation. Ontzorgen Achmea onderscheidt zich door haar groepsgerichtheid. Dit komt voort uit onze coöperatieve 17

18 wortels in Nederland, onze activiteiten op de as van de werkgever en werknemer en onze historie op het snijvlak van het publiek en privaat domein. Wij zijn immers ontstaan als coöperatieve, onderlinge verzekeraar: uit collectieven van bedrijfjes die besloten onderling fondsen op te richten voor het geval van tegenslag. Wij zijn sterk in collectieve verzekeringen voor zorg en in werkgeversverzekeringen voor sociale zekerheid: bij uitstek verzekeringen op de as van werkgever en werknemer. Dit geeft ons een uniek fundament. Ons doel is het creëren van gebalanceerde waarden voor onze vier expliciete stakeholders: klanten, aandeelhouders, medewerkers en distributiepartners. De klanten hebben een bijzondere plek binnen onze stakeholders: we willen ze ontzorgen. Ontzorgen is het leidend principe voor het creëren van waarde voor onze klanten. Het uitgangspunt hiervoor zijn de klantvraagstukken die het belangrijkst zijn in ons werk: Arbeidsparticipatie Veiligheid Gezondheid Arbeidsvoorwaarden Bedrijfscontinuïteit Geld voor later Rond deze klantvraagstukken richten we onze organisatie in. Voor elk vraagstuk hebben we een ontzorgteam geformeerd. We verdiepen ons in de wensen van onze klanten op deze terreinen. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van producten en diensten. We gaan hierbij te werk vanuit onze kernthema s. Deze hebben we na de fusie opnieuw geformuleerd. De nieuwe kernthema s zijn: Betrokken: we staan midden in onze omgeving Vernieuwend: we durven daarvoor onze nek uit te steken Resultaatgericht: en daar mag men ons op aanspreken In 2006 is een begin gemaakt met de vertaling van de nieuwe kernthema s naar kernwaarden en naar de organisatie. 6.2 Strategie Onze MVO-strategie Om actief en op de juiste wijze te kunnen bijdragen aan maatschappelijke issues, zijn we goed op de hoogte van ontwikkelingen en issues die zowel voor de samenleving als voor onze organisatie van belang zijn. We zijn ons bewust van de invloed die we hier al dan niet op kunnen uitoefenen en ook van de risico s die daarbij komen kijken. Door onze banden met externe partijen blijven we goed op de hoogte, zie hiervoor ook hoofdstuk 9 over stakeholders. In onze rollen en taken oefenen we invloed uit. We oefenen invloed uit als partner op de beleidsontwikkeling van de terreinen waar we op werken. Via onze beleggingen beïnvloeden we andere bedrijven, bijvoorbeeld als aandeelhouder. We hebben invloed op de levens van de mensen die gebruik maken van onze diensten en producten, en op de levens van onze medewerkers. Het voeren van ons eigen bedrijf is van invloed op het milieu en op vele mensen van wiens diensten en producten we gebruik maken. We hebben niet al deze invloeden gekwantificeerd. Wel streven we er naar, er op alle fronten verantwoordelijk mee om te gaan. De Raad van Bestuur van Achmea heeft medio 2006 het MVO-beleid met drie speerpunten vastgesteld. Op volgorde van belangrijkheid zijn dit: 1. Het helpen oplossen van grote maatschappelijke issues, door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, gebaseerd op een actieve en open dialoog met relevante belanghebbenden in de samenleving; 2. In-company investment: het nog dieper integreren van MVO in de kernprocessen en in de bedrijfsvoering; 3. Community investment: het stimuleren van medewerkersvrijwilligerswerk (via MIAN en WorkMate) en het financieel steunen van achtergestelden (via de Eureko Achmea Foundation). Eerste speerpunt: Bijdragen aan maatschappelijke issues Wij zetten ons in om aan de vraagstukken te werken die zich in deze tijd het meest pregnant in de maatschappij voordoen en die het dichtst bij onze invloedssfeer en expertise liggen. Het gaat hierbij om maatschappelijke issues zoals vergrijzing, verzekerbaarheid en klimaatverandering. Het basisprincipe van verzekeren is in feite het organiseren van solidariteit. Als marktleider, die ook nog eens een coöperatieve signatuur heeft, ligt het uitdrukkelijk op onze weg positie te kiezen in deze issues en vervolgens een actieve bijdrage te leveren aan het publieke debat. Eind 2006 zijn we begonnen met het organiseren van maatschappelijke debatten. In eerste instantie zijn dit interne debatten over de grote maatschappelijke issues die ons bedrijf raken. De debatten hebben als doel om de kennis van het onderwerp te verbreden en te vergroten en tot een mening te komen. Hiermee moeten ze resulteren in vernieuwende waardeproposities voor klanten, waarmee we helpen de besproken issues op te lossen. De eerste serie debatten, die in januari 2007 van start is gegaan, gaat over het issue vergrijzing. De meningen die in de debatten worden gevormd, kunnen in tweede instantie naar buiten toe worden gebruikt als standpunt in de maatschappelijke discussie. Tweede speerpunt: MVO integreren in de kernprocessen Onze belangrijkste bedrijfsactiviteiten liggen op het gebied van zorg, zekerheid en financiële dienstverlening. Deze bedrijfsactiviteiten kennen als belangrijkste kernprocessen verzekeren, bankieren, beleggen en dienstverlening. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds dieper integreren in onze kernprocessen en in onze bedrijfsvoering. Dit raakt een 18

19 grote variëteit van onderwerpen, van de screening van potentiële klanten tot het transparant maken van provisiesystemen en van het aantrekken van allochtone adviseurs tot het selecteren van tussenpersonen. De invloed die we met onze kernprocessen op duurzaamheid kunnen uitoefenen, is grofweg in tweeën te verdelen. De ene kant is via de bedrijfsprocessen waarmee klanten te maken hebben: hierin werken we onder het motto ontzorgen aan duurzaamheid. De andere kant is het institutionele beleggen. Voor Achmea vormt dit wellicht de grootste mogelijkheid om invloed op duurzaamheid uit te oefenen en die ook verder reikt dan onze landsgrenzen. Voor Achmea reden om van start te gaan met duurzaam beleggen. In hoofdstuk 8 en in de case Duurzaam beleggen in het gedrukte verslag wordt hier nader op ingegaan. Derde speerpunt: Community investment Community investment gaat over maatschappelijke issues die niet rechtstreeks onze dienstverlening raken, maar die maatschappelijk gezien heel belangrijk zijn en bij onze expertise aansluiten. De Eureko Achmea Foundation en MIAN zijn hierbij de belangrijkste initiatieven. Ze komen aan de orde in hoofdstuk MVO-doelstellingen Onze MVO-doelstelling Wij willen in onze markten worden ervaren als MVO-koploper. In ons beleidsplan hebben wij doelstellingen opgenomen, die gedeeltelijk in 2006 al zijn opgepakt. Hieronder volgt een beknopt overzicht. Eerste speerpunt: Bijdragen aan maatschappelijke issues Hieronder vallen de volgende doelen: Opzetten van een structurele dialoog met externe stakeholders, om gezamenlijk te bespreken hoe Achmea zich het best kan inzetten voor het oplossen van maatschappelijke issues. Hierdoor willen we onze bijdrage aan maatschappelijke debatten versterken; Opzetten van (eerste instantie interne) debatten over actuele issues in de maatschappij, mede gericht op het creëren van nieuwe waardeproposities voor klanten, waardoor we bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke issues. Deze beide acties zijn reeds van start gegaan. In de cases behorend bij dit verslag is de weerslag zichtbaar van de dialoog die we opbouwen met externe belanghebbenden. Op 23 januari 2007 heeft de eerste serie interne debatten over het thema vergrijzing plaatsgevonden. kader Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Pieter Vos: Als grote verzekeraar mag Achmea in haar verslaglegging meer naar buiten komen met haar standpunten in het maatschappelijk debat. Tweede speerpunt: MVO integreren in de bedrijfsprocessen Hieronder vallen doelen voor het meer maatschappelijk verantwoord maken van de kernprocessen en de bedrijfsvoering. Hieronder volgt een selectie van een aantal aansprekende doelstellingen: De Ethiekcommissie van Interpolis transformeren tot Ethiekcommissie van Achmea. Dit heeft reeds plaatsgevonden. Eén klachtenregeling voor geheel Achmea maken. Deze actie loopt. MVO in het besturingsmodel integreren. Hiervoor zijn de eerste stappen genomen. Het productenassortiment checken op het duurzaamheidsgehalte. De milieubelasting verlagen voor elke vestiging. Hiervoor heeft Achmea Group Facility Services in 2006 in concept een omvangrijk beleidsplan opgesteld. Onderzoeken hoe Achmea haar bijdrage aan de klimaatverandering kan verminderen. Dit is opgestart. Stimuleren/faciliteren videoconferencing om reiskilometers te besparen. Deze actie wordt al geïmplementeerd. Opzetten masterclasses op MVO-gebied voor interne kennis- en ervaringsuitwisseling. Derde speerpunt: Community Investment Hieronder vallen de volgende doelen: Stichting Eureko Achmea Foundation operationeel maken (gerealiseerd per ). Versterken van het georganiseerd vrijwilligerswerk door operationeel maken WorkMate. Dit hebben we een jaar moeten uitstellen in verband met vertraging bij WorkMate. Faciliteringsbeleid medewerkers-vrijwilligerswerk ontwikkelen. Stimuleren interne participatie in micro-insurance projecten. Medewerkers-vrijwilligerswerk via Health Net International TPO intensiveren. 6.4 De organisatie van MVO binnen Achmea De eindverantwoordelijkheid voor MVO ligt binnen Achmea bij de heer Huub Hannen, lid van de Raad van Bestuur (eerste vice-voorzitter). De Group Corporate Social Responsibility (CSR) Officer, de heer Jan Pieter Six, ressorteert functioneel rechtstreeks onder de heer Huub Hannen. De Raad van Bestuur van Achmea zet beleidslijnen uit voor drie tot vier jaar. Financiële onderwerpen en risico s maken hiervan standaard onderdeel uit. De divisies verwerken de beleidslijnen in hun businessplannen. Tot 2006 werd MVO in de businessplannen niet met zoveel woorden vermeld. In 2006 is een start gemaakt met het expliciet beschrijven van MVO-onderwerpen in de businessplannen, om duurzaamheid bij Achmea steeds hoger op de agenda te brengen en de zichtbaarheid ervan te vergroten. In 2006 waren er binnen Achmea MVO-ambassadors werkzaam in de verschillende organisatieonderdelen. Door de fusie zijn nieuwe eenheden ontstaan en heeft het MVO-netwerk nieuwe contactpersonen gekregen. In 2007 wordt dit netwerk verder versterkt. 19

20 hfdst Compliance 7 grote ambities voor compliance We zien in de maatschappij een beweging naar meer controle en risicobeheersing. Achmea wil hierin bij de koplopers behoren en besteedt veel aandacht aan onderwerpen als fraude- en corruptiebestrijding, afhandeling van incidenten, monitoring en auditing. Na fusie tussen Interpolis en Achmea werd in 2006 veel aandacht besteed aan harmonisatie en aanpassing van de regelingen. 7.1 Organisatie De centrale afdeling Group Compliance & Regulatory Affairs is in 2006 tot stand gekomen door een fusie van de compliance-afdelingen van Achmea en Interpolis en is gericht op het realiseren van een hogere ambitie op het gebied van compliance. Deze hogere ambitie vloeit voort uit de brede maatschappelijke beweging naar meer controle en risicobeheersingsmaatregelen. Het is de ambitie van Achmea te behoren bij de koplopers op dit gebied. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan relevante wet- en regelgeving (dus compliant zijn ) ligt in eerste instantie bij de bedrijfsonderdelen. Het compliant zijn is dus de verantwoordelijkheid van de directie van elk groepsonderdeel (divisie, Shared Service Center of stafdienst). Alle groepsonderdelen beschikken over een Compliance Officer om het nakomen van deze verantwoordelijkheid te ondersteunen. Deze Compliance Officer faciliteert de bedrijfsonderdelen en monitort de voortgang. Binnen de organisatie is de compliance-functie dus op twee plaatsen herkenbaar: op het niveau van de groepsonderdelen en op het niveau van de groepsholding. De compliance-organisatie stelt zich ten doel de reputatie en integriteit van Achmea te bevorderen door ervoor te zorgen dat alle medewerkers van Achmea handelen in overeenstemming met weten regelgeving, waarden, normen en gedragsregels. De belangrijkste taken van de compliance-organisatie zijn: Identificeren van compliance-issues. Opstellen van kaders voor beleid en procedures. Creëren van awareness voor compliance. Adviseren en communiceren op het gebied van compliance. Monitoren van compliance. Contact onderhouden met toezichthouders. 7.2 Wetten, gedragscodes en richtlijnen Uiteraard respecteert Achmea de geldende weten regelgeving. Eén van de belangrijkste daarvan is de Wet Financiële Dienstverlening, die op 1 januari 2006 van kracht werd. Daarnaast respecteren we internationale richtlijnen en in- en externe gedragscodes. kader UNEP-Statement Achmea heeft het UNEP-Statement of Environmental Commitment by the Insurance Industry ondertekend. UNEP staat voor United Nations Environmental Programme en is een partnerschap tussen UNEP en de financiële sector. Achmea neemt actief deel in de UNEP-FI. Achmea heeft in 2006 de oprichting van de Insurance Working Group bevorderd. Deze werkgroep richt zich onder meer op het ontwikkelen van duurzaamheidsprincipes voor verzekeraars. Een samenvatting van het UNEP-Statement is destijds, op initiatief van Interpolis, opgenomen in de Gedragscode Verzekeraars in het hoofdstuk Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Hierin wordt met name gesproken over maatschappelijk verantwoord beleggen en een goede milieupraktijk. Voor meer informatie over het UNEP- Statement: Andere internationale gedragsregels die Achmea onderschrijft zijn die van de ILO en de OECD. Omdat Achmea op vele terreinen actief is, zijn er verschillende interne en externe gedragscodes van toepassing. Een interne code die voor Achmea zeer belangrijk is, is de Gedragscode Verzekeraars. Deze code is opgesteld door de verzekeraars zelf en heeft een sterke MVO-inslag. Een andere belangrijke code is de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen (privacy). Zie voor meer informatie over deze gedragscodes Vanuit het verleden gezien bestaan er Achmea-regelingen en Interpolis-regelingen. Die laatste waren vaak gelieerd aan regelingen van de Rabobank. Door de fusie tussen Achmea en Interpolis is een ingewikkeld stelsel van elkaar deels overlappende gedragscodes en regels ontstaan. Daarom is in 2006 een omvangrijk harmonisatieproject gestart voor het inventariseren van alle gedragscodes binnen Achmea en Interpolis. Deze worden vervolgens geanalyseerd en eventueel aangepast. Doel is om in 2007 te komen tot een overzichtelijke paraplu van gedragscodes en regels. Tot die tijd gelden vanzelfsprekend de oude gedragsregels. Daarnaast gelden er voor verschillende divisies specifieke gedragscodes. kader Klokkenluidersregeling De klokkenluidersregeling van Achmea loopt op het harmonisatieproject vooruit. Interpolis had voorafgaand aan het fusiebesluit een regeling geformuleerd, bij het oude Achmea was die nog in voorbereiding. Uit pragmatische overwegingen is ervoor gekozen de Interpolis-code voor klokkenluiders voor de hele fusieorganisatie te laten gelden. De code is inmiddels goedgekeurd door de COR. Doel is de regeling binnen heel Achmea te implementeren. De regeling voorziet in twee vertrouwenspersonen, één binnen en één buiten de organisatie. Zij zijn in staat op incidenten in te spelen zonder dat bekend wordt gemaakt wie de klokkenluider is. Verder hanteert Achmea een aantal interne gedragscodes op gebieden als computergebruik, 20

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Wervingsprofiel Achmea Zorginkoop

Wervingsprofiel Achmea Zorginkoop Wervingsprofiel Achmea Zorginkoop Accountmanager Zorginkoop Ziekenhuizen www.funktiemediair.nl AMSTERDAM Spaklerweg 52 Postbus 51255 1007 EG Amsterdam T 020-504 20 20 F 020-504 20 22 ROTTERDAM Lichtenauerlaan

Nadere informatie

Wervingsprofiel Achmea Zorginkoop

Wervingsprofiel Achmea Zorginkoop Wervingsprofiel Achmea Zorginkoop Strategisch Financieel Adviseur Ziekenhuiszorg www.funktiemediair.nl AMSTERDAM Spaklerweg 52 Postbus 51255 1007 EG Amsterdam T 020-504 20 20 F 020-504 20 22 ROTTERDAM

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Cordares 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Cordares 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 is specialist in pensioenbeheer en inkomensverzekering voor meer dan één miljoen Nederlanders. Met 25 miljard euro vermogen onder beheer, een uitstekend track record en vakkennis opgebouwd sinds 1952,

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007

alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007 alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007 inhoud Voorwoord 4 2 Rapportageprincipes 6 3 Profiel en kerngegevens 8 4 Missie, strategie en doelstellingen 16 5 Ketenbeheer en stakeholders 22 6 Speerpunt

Nadere informatie

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Juni 2014 1. Inleiding Dit Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dient als leidraad en toetssteen

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 inhoud Voorwoord 4 2 Rapportageprincipes 6 3 Profiel en kerngegevens 8 4 Missie, strategie en doelstellingen 16

Nadere informatie

Cordares. 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen

Cordares. 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen 1 Cordares 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen 10 1.4 Opdrachtgevers 11 1.5 Premies en uitkeringen 11 1.6 Cordares op het internet 12

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Interview Vermogensbeheerder Achmea IM investeert om in top drie te komen

Interview Vermogensbeheerder Achmea IM investeert om in top drie te komen ensioen Pro - Vermogensbeheerder Achmea IM investeert om in top d... Interview Vermogensbeheerder Achmea IM investeert om in top drie te komen Maarten van Wijk 05 april 2017 Sinds vorig jaar is bij Achmea

Nadere informatie

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum Op 28 oktober 2010 ging KPN voor de derde keer in gesprek met verschillende stakeholders. De belangrijkste

Nadere informatie

5 plussen van collectief pensioen

5 plussen van collectief pensioen 5 plussen van collectief pensioen Inhoudsopgave Waarom is uw pensioenregeling verplicht? 4 Invloed op uw pensioen 4 5 plussen van collectief pensioen 4 +1: Een goed pensioen voor ál uw werknemers 5 +2:

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Het hart van de zaak Deze publicatie is onderdeel van het maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006

Het hart van de zaak Deze publicatie is onderdeel van het maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006 Het hart van de zaak Deze publicatie is onderdeel van het maatschappelijk jaarverslag van Achmea over 2006 jaarverslag hfdst Voorwoord 1 In ons vorige Maatschappelijk Jaarverslag heb ik op deze plek beloofd

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

De Interpolis WerkWaarde Pensioenen

De Interpolis WerkWaarde Pensioenen De Interpolis WerkWaarde Pensioenen Pensioen voor uw werknemers Interpolis. Glashelder Willem Dijk sr., 53 jaar, Willem Dijk Groothandel groente & fruit. Import & Export. Ik was commissionair in groente

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie 27 november 2008 Martine Willems Programma Ontwikkelingen in MVO De Duurzaamheid Strategie Scan (DSS) vernieuwd Een tweede maal de DSS

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2014

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen Musea

Duurzaam ondernemen Musea Duurzaam ondernemen Musea Kunst voor bedrijfsvoering Rob van Tilburg Mei 2012 DHV 2012 All rights reserved Alleen voor intern gebruik Welkom en agenda Definitie en duiding duurzaam ondernemen Omgang bedrijven

Nadere informatie

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 1 Randstad internationaal Op één na grootste leverancier van HR-diensten 43 landen 14,1 miljard

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact Voor nu en later Inkomenszekerheid voor uw medewerkers Voor nu en later Als uw medewerkers stoppen met werken, willen ze kunnen vertrouwen op de zekerheid van

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Present. complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie. informatie voor de ondernemer

Present. complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie. informatie voor de ondernemer complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie informatie voor de ondernemer : gezond ondernemen met meer rendement een flexibel pakket voor meer grip op ziekteverzuim Ondernemingen gericht op continuïteit

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend

Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend Persbericht Utrecht, 11 maart 2016 VIVAT Jaarcijfers 2015 Strategische heroriëntatie op schema VIVAT in 2015 weer winstgevend De nettowinst over 2015 bedraagt 109 miljoen (2014: 612 miljoen verlies) Het

Nadere informatie

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie!

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Sectordag VVT 20 november 2014 Learn, share & innovate PwC 1 Agenda 1. Introductie 2. Waarom is wendbaarheid essentieel? De voordelen voor uw zorgorganisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

Helder. Eenvoudig. Online.

Helder. Eenvoudig. Online. Helder. Eenvoudig. Online. Be Frank Eindelijk een helder pensioen tegen lage kosten. De pensioenwereld is in beweging. Werknemers en werkgevers hebben een groeiende behoefte aan transparantie, keuzevrijheid

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten.

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten. Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in 2009-2011, waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Goed risicomanagement voor optimale zorg

Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Marktwerking, grote investeringstrajecten, kritische zorgverzekeraars en mondige consumenten maken de dagelijkse zorgpraktijk

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie

Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie ASR Nederland Jaarcijfers 2008 Lessen uit het verleden en negatieve resultaten in 2008 aanleiding voor herziening strategie ASR Nederland 2 april 2009 Kern boodschappen 2008 Negatieve impact van financiële

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

EUREKO 2011 HALFJAARRESULTATEN

EUREKO 2011 HALFJAARRESULTATEN EUREKO 2011 HALFJAARRESULTATEN Sterke kapitaalpositie, laag risicoprofiel en goede operationele prestaties Gerard van Olphen Chief Financial Officer en Vice-Voorzitter 30 augustus 2011 2 Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording

Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Eerlijke Verzekeringswijzer: samenvatting praktijkonderzoek Transparantie & Verantwoording Het doel van de Eerlijke Verzekeringswijzer is om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan te moedigen

Nadere informatie

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. Westblaak 35 ROTTERDAM MVO? Doen wij zo! Datum: 27-01-2015 Inleiding MVO? Natuurlijk! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); werken aan economische

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart 2014 1. Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie