De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen"

Transcriptie

1 KATHO- IPSOC KORTRIJK De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen Sadan-opdracht Marlies Descan 1BaSWc Referentie: Samoy, E. (2005). De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 13(5), Doi: /BF Het artikel gaat over de mogelijkheden die mensen met een beperking hebben op de arbeidsmarkt. Verder worden de verschillende overheidsinitiatieven en organisaties overlopen met de belangrijkste veranderingen en decreten in de loop der tijd.

2 Inhoud Stap 1: Onderwerpsverkenning Themabepaling Basistekst De context gegevens van het artikel De auteur De structuur De vorm Lijsten Powerpoint... 4 Stap 2: WikiWelkom... 5 Stap 3: Inhouden in lijsten en syntheses Trefwoordenlijst Specialisten Prof Frans Lammertyn (emeritus) Tine Van Regenmortel Peter Donceel Ides Nicaise Vragen Organisatie Bronnenlijst Stap 4: Beschikken en zoeken Basisartikel Verkrijgbaar in andere bibliotheken: Beschrijving fysiek exemplaar van een bron Steracteurs Internet algemeen: Kranten Vak-tijdschriften Bijdrage uit een verzamelwerk Eindwerken/bachelorproeven Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën Stap 5: Contextualiseren Organisaties... 16

3 2. Statistieken Juridische context Politieke context Stap 6: de afwerking Besluit: Bronnen:... 19

4 Stap 1: Onderwerpsverkenning 1. Themabepaling We kozen voor BND Kortrijk en daarbij aansluitend de sociale economie omdat dit ook ons project is in basiscommunicatie. 2. Basistekst Mijn basistekst is 'De (re-) integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen.' van Erik Samoy. Referentie: Samoy, E. (2005). De (re-)integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 13(5), Doi: /BF Het artikel gaat over de mogelijkheden die mensen met een beperking hebben op de arbeidsmarkt. Verder worden de verschillende overheidsinitiatieven en organisaties overlopen met de belangrijkste veranderingen en decreten in de loop der tijd. 2.1 De context gegevens van het artikel. Het artikelkomtuit het het tijdschrift tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Dit is een uitgave van de Stichting tot bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde en is in samenwerking met de organisaties NVVG en de NVAB. Het komt 10 keer per jaar uit en is vooral bedoeld voor professionelen uit de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Het houdt deze mensen op de hoogte van wetenschappelijke- en praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van belangrijke organisaties. 2.2 De auteur a) Het artikel werd geschreven door ErikSamoy. In het artikel wordt vermeld dat hij doctor is in de sociale wetenschappen en werkt in de VFSIPH te Brussel. b) Via een algemene zoekmachine kom ik niet veel te weten over deze auteur. Wel komen er direct andere artikels over de economie (en de arbeidsmarkt) en mensen met een handicap wat doet vermoeden dat hij een specialist is op dit gebied. Hij schreef ook al veel artikels in samenwerking met andere auteurs. Hij werkte op het departement van Werk en Sociale economie. Hij heeft echter geen persoonlijke site. c) Deze auteur heeft nog zeer veel stukken geschreven. Hij is beginnen schrijven rond de jaren 80 en schrijft nu nog steeds werken. Hij schreef boeken, artikels, thesissen, technische rapporten, hoofdstukken in verzamelwerken, documenten voor conferenties, onderzoeksrapporten, presentaties, projecten 2.3 De structuur a) Het artikel heeft een duidelijke structuur. Het begin met een inleiding waar alles wordt uitgelegd. Verder worden alle nieuwe onderdeeltjes ingeleid door een korte tussentitel en wordt er gebruikt gemaakt van alinea s. Het is dus een logische structuur die de tekst zeer overzichtelijk maakt. b) Er zijn relatief veel tussentitels met een titel die goed weergeeft waarover het deeltje dat daarop volgt gaat. Marlies Descan 1BaSWc Pagina 3

5 c) In de tekst zelf zijn er geen bronvermeldingen. Er wordt gewerkt met voetnoten die dan aan het eind van de pagina de bron weergeven. Organisaties worden in het cursief weergegeven. d) De hele tekst is in 2 kolommen geschreven. De paginanummering is bovenaan de pagina te vinden en de opmaak is zeer sober. De voetnoten worden nog eens extra aangeduid door het aan te duiden met een lijn. 2.4 De vorm Aangezien in het artikel de terminologie al cursief is aangeduid, hoef ik dit niet meer te doen. Organisaties zal ik verder in het rood aanduiden, wetteksten in het blauw en specialisten geel. 2.5 Lijsten a) interessante bronnen: b) Organisaties: OESO EAK VDAB Vlaams Fonds voor de Sociale integratie van Personen met een Handicap ATB CGVB VESOC STC c) Specialisten: Er zijn geen expliciete vermeldingen van specialisten d) Definities en moeilijke woorden: Beroepsoriëntering Gespecialiseerde beroepsopleidingen Loonkostensubsidies VIP CAO26subsidie Diversiteit e) Wetteksten: Beschutte werkplaatsen Vlaams decreet van 8 mei Powerpoint Zie wiki-site 2004 decreet op evenredige participatie op de arbeidsmarkt Federale wet ter bestrijding van discriminatie

6 Stap 2: WikiWelkom Zie site: bndkortrijk.wikidot.com Marlies Descan 1BaSWc Pagina 5

7 Stap 3: Inhouden in lijsten en syntheses 1. Trefwoordenlijst 1. Beroepsoriëntering: Hiermee bedoelen ze de oriëntatie op de arbeidsmarkt, beroepsvoorlichting en het opleidingsaanbod. Er kan ook de beroepskeuze mee bedoeld worden. 2. Loonkostensubsidies: dit werd ingevoerd met het oog op het verhogen van de activiteit van werklozen en mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Mensen die lang werkloos zijn geweest of mensen met een beperking hebben een lagere productiviteit in vergelijking met mensen die al lange tijd in de reguliere markt werken. Om ervoor te zorgen dat ondernemingen toch interesse zouden tonen in hun arbeid, geeft de overheid een loonkostensubsidie om dit te compenseren. 3. CAO26subsidie: verwijst naar de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van in Hierin werd vastgelegd dat een arbeider met een beperking een even hoog minimumloon moet ontvangen als een werknemer zonder beperking. Dit was dus een maatregel om mensen met een beperking te beschermen tegen uitbuiting en om ervoor te zorgen dat ze via hun loon via arbeid verworven, genoeg verdienen om te voorzien in hun basisbehoeften. In 2009 kwam er een vervangen cao (CAO 99) zo werd de overeenkomsten meer afgestemd op de nieuwe regelingen in de verschillende regio's. 4. Beschutte werkplaatsen: dit zijn werkplaatsen waar vooral wordt gezorgd voor gepaste arbeid voor mensen met een arbeidshandicap. Deze mensen kunnen niet terecht in de reguliere economie maar zijn wel werkwillig. Door ervoor te zorgen dat ook mensen met een beperking aan het werk kunnen, zorgen ze ervoor dat deze mensen zich beter kunnen integreren in de samenleving. Beschutte werkplaatsen zijn vaak aangepast aan specifieke beperkingen waardoor de persoon geholpen wordt bij het werk. Deze werkplaatsen zijn onderdeel van de sociale economie en krijgen voor hun speciale werking subsidiëring van de overheid. 5.Arbeidsmarkt: de markt waar vraag en aanbod in verband met arbeid speelt. 6. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: dit is een vervangingsinkomen waar je recht op hebt als je geen inkomen via arbeid kan verwerven door ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname. Je hebt recht op een uitkering als je door een ziekte of ongeval geen werk meer kan uitvoeren waardoor je geen beroepsinkomen of een werkloosheidsuitkering kan krijgen EN als je aan bepaalde administratieve voorwaarden voldoet. 7. Actieve arbeidsmarktregelingen: dit zijn maatregelen die de mensen aan het werk willen krijgen. Hieronder vallen onder andere beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling 8. Passieve regelingen: dit om mensen te ondersteunen die geen inkomen hebben uit arbeid. Hierdoor krijgen ze onder andere werkloosheidsverzekering, de regeling in geval van arbeidsongeschiktheid (door een beroepsziekte of een arbeidsongeval). Marlies Descan 1BaSWc Pagina 6

8 9. Arbeidsongeschikten: dit is wanneer iemand door een (beroeps)ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Hij verliest daarbij zijn werk. Maar de eerste periode moet de werkgever toch nog een loon uitbetalen. Als de werknemer echter voor een langere tijd wegblijft, kan hij beroep doen op een vervangingsinkomen, uitbetaald door de ziekteverzekering. 10.RIZIV: dit is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen. Dit is de instelling die zorgt voor de sociale zekerheid in België en voor het uitbetalen van de verschillende vervangingsinkomens en uitkeringen. Een Belg moet verplicht bijdragen tot de sociale zekerheid, maar hier speelt het solidariteitsprincipe een grote rol waardoor het voor iedereen betaalbaar blijft, maar de uitkering toch groot genoeg is. 11. Brugpensioenregeling: dit zijn de wetgevingen en reglementen in verband met brugpensioen. Dit wordt nu 'werkloosheid met bedrijfstoelage' genoemd. Dit kan vanaf je 56 jaar bent en je een loopbaan van 40 jaar achter de rug hebt. Er zijn echter, door de economisch moeilijke tijden, veranderingen op komst in deze regelingen. Verder worden de regelingen in een cao per sector verder uitgewerkt. 12. Inkomens vervangende tegemoetkoming: dit zijn voor mensen met verminderde lichamelijke of psychische vermogen waardoor ze het ook moeilijker hebben op de arbeidmarkt. Er moet vastgesteld zijn dat ze nog maar 1/3 of minder kunnen verdienen dan een gezond arbeider op de arbeidsmarkt. 13. Buitengewoon Secundair Onderwijs: dit is een onderwijsvorm voor jongeren die het moeilijk. Ze hebben vaak een leerprobleem, een handicap of hebben opvoedingsmoeilijkheden. Binnen deze onderwijsvorm hebben ze hiervoor aangepaste klassen en methodes in tegenstelling tot de andere onderwijsvormen. Het is bedoeld voor jongeren tussen 13 en 21 jaar. Er zijn 8 types om zo gepast te kunnen inspelen op de noden van de jongere. 14. VDAB of de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Deze organisatie staat er vooral voor bekend dat ze mensen helpen bij het zoeken naar een gepaste job. Verder geven ze ook opleidingen en geven ze in bepaalde gevallen een uitkering aan werklozen. 15. Arbeidstrajectbegeleiding diensten of ATB: ze helpen mensen met een handicap die op zoek zijn naar een gepaste werkplaats. Zo gaat het ATB op zoek naar plaatsen die passen bij de behoeftes van de persoon met een handicap. 16. Discriminatie: hierbij wordt er (onrechtmatig) onderscheid gemaakt tussen mensen op basis van geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid... Dit kan ook op basis van een handicap. Dit is waar mensen die in de sociale economie werken willen tegen vechten. 17. Arbeidpostaanpassingen: dit zijn de aanpassingen die werkgevers maken aan de werkpost van mensen met een handicap. Dit kan gaan van brailletoetsenbord tot een armsteun. De werkgevers kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Bronnen: zie pagina 21

9 2. Specialisten 2.1 Prof Frans Lammertyn (emeritus) Hij is prof aan de KU Leuven in de Faculteit Sociale wetenschappen en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) en kreeg op 20/11/2012 zijn statut van emeritus. Ik kwam hem op het spoor omdat ik zag dat hij samen met Erik Samoy enkele artikels had geschreven over mensen met een handicap: 'De drie gezichten van 'handicapisme', 'Scoiaal beleid ten behoeve van mensen met een handicap' en 'Barrières voor sociale integratie van personen met een handicap'. Contactgegevens: Faculty of Social Sciences Centre for Sociological Research (CESO) Parkstraat 45 box 3601 B-3000 Leuven België Tel.: Andere werken: Lammertyn heeft nog veel andere werken. Op LIMO alleen al zijn er 123 boeken (waaronder verzamelwerken), 61 artikels, 2 eindwerken en 1 conferentieverslag te vinden. -'De zorgverlening in Vlaanderen: visie van de bevolking.' -'Sociale activering in Vlaamse OCMW's: een empirische toetsing.' -'Hulp vragen en hulpvragen in het ambulant algemeen welzijnswerk: beleidsrelevante determinanten.' Tine Van Regenmortel Ze werkt aan de KU Leuven waar ze hoofd is van de onderzoeksgroep 'Armoede, maatschappelijke integratie en migratie. Maar verder is ze ook nog prof in de Master Sociaal Werk aan de Faculteit Sociale wetenschappen en is ze lector Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen. Hiervoor is ze echter verbonden aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven. Ook zij kwam ik op het spoor nadat ik een artikel vond dat ze samen met Erik Samoy had geschreven. 'Eenzame zielen? Een onderzoek naar de sociaal-culturele participatie van kansarmen'. Contact gegevens: +32 (0) Andere werken: Op LIMO alleen al zijn er 50 boeken (waaronder verzamelwerken), 19 artikels, 3 'andere en 1 eindwerk te vinden. Daaronder zijn de werken:

10 'Empowerment en participatie van kwetsbare burgers' 'Verbindend werken in de hulpverlening: bouwsteen voor een veerkrachtige samenleving' 'Lokaal sociaal beleid: de intenties onder de loep'... Verder zijn er nog 5 onderzoeksprojecten waar ze aan deelnam. 2.3 Peter Donceel Hij is prof aan de KU Leuven aan de faculteit Arbeids-, Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde. Ik kwam hem op het spoor door een term uit mijn trefwoordenlijst op te zoeken op LIMO. Nadat ik die naam dan op internet intypte vond ik wat hij deed van werk en dat past bij mijn onderwerp. Contactgegevens: Kapucijnenvoer 35 blok d - bus Leuven lokaal: tel of fax Andere werken: 'Development of ICF core set for disability evaluation in social security.' 'An analysis of the communication during an enhanced and structured information exchange between social insurance physicians and occupational physicians in disability management in Belgium' 2.4 Ides Nicaise Hij is doctor in de economische wetenschappen en is hoofd van de onderzoeksgroep. Ik kwam hem op het spoor toen ik de term 'sociale inschakelingeconomie' opzocht in LIMO. Na wat verder onderzoek op het internet ontdekte ik al snel dat hij al veel werken schreef die passen bij ons thema. Contactgegevens: +32 (0) Andere werken: Bronnen: zie p. 21 'Schitterend gemiddeld. Kwaliteit, kansengelijkheid en rendement van het Vlaamse onderwijs in internationaal perspectief' 'Groeipotentieel voor individuele en maatschappelijke dienstverlening in de lokale diensteneconomie' 'De sociale economie wil groeien'

11 2.5 Vragen Zien jullie grote veranderingen in het beleid voor mensen met een beperking sinds de wetten en decreten uit 2002 en 2004? Wat ken er volgens jullie nog veranderen? Is er voldoende doorstroom van mensen met een handicap naar de reguliere markt? Is het financieringssysteem niet te ingewikkeld? 3. Organisatie De OESO 1 Dit is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en bestaat uit 34 landen en begon in 1947 (16 april) als een Europese organisatie (toen: OEES). Op de site kan je kiezen voor het Engels of het Frans omdat dit te talen zijn die worden gebruikt binnen de organisatie. Op de startpagina gaat het over nieuwtje in de wereld. Natuurlijk niet de nieuwtjes die wij kennen, maar nieuwtjes in de economische wereld. Verder heb je nog de uitleg over de organisatie zelf met een inleidend filmpje en daaronder uitgelegd wat de organisatie juist doet. Ook kan je de verschillende landen terug vinden die lid zijn, categorieën waarbij je alle statistieken of andere materialen kan terugvinden, de statistieken nog eens en dan nog een pagina waar je verschillende artikels, publicaties en nieuwtjes kan vinden. Alles is zeer formeel geschreven. Met het gebruik van hoofdletters leggen ze accenten op belangrijke titels. Ze gaan objectief te werk. Natuurlijk herhalen ze veel dat ze de welvaart voor mensen overal willen helpen verbeteren, wat natuurlijk niet mogelijk is aangezien ze met leden werken. Ik denk dat ze vooral willen tonen dat ze de economische situatie van heel de wereld in de gaten houden en dat elk land lid mag worden. Ik vind de site neutraal. Er worden geen standpunten ingenomen, enkel objectief cijfermateriaal van hun onderzoeken worden weergegeven. Er worden vooral feiten gebruikt op hun nieuwspagina. De site is up-to-date. Elke dag worden er nieuwe zaken opgezet en andere afgehaald. Ik heb de site al meerdere malen bezocht en leke keer is hun 'What's New'-pagina anders. Het is de officiële site van de OESO dus ik ga ervanuit dat het de juiste versie is die tot bij ons komt. De informatie op de pagina is controleerbaar. De maker van de site is niet te viden, maar alle rechter behoren tot de OESO toe. Er wordt niet verwezen naar bronnen omdat zij eigenlijk de bron zijn. De OESO voeren hun eigen onderzoek uit. Daarom zijn er verschillende bronnen te vinden op de site (waaronder verschillende statistieken). Ze beweren nergens op de site dat ze een autoriteit zijn, maar tijdens mijn onderzoek op andere sites werd er verschillende keren naar verwezen. Verder zijn er nergens tikfouten te vinden. 1 Dit artikel bestaat uit 371 woorden.

12 4.Bronnenlijst FederaleWet ter bestrijding van discriminatie (25 februari 2003). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Decreet van 8 mei houdende een evenredige participatie op de arbeismarkt (8 mei 2002). Het Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Samoy, E. (1998). Ongeschikt of ongewenst? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voorgehandicapten [Eindwerk]. Geraadpleegd via Samoy, E. ( 2010). HANDICAP EN ARBEID Deel I: Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een handicap (update december 2010). Geraadpleegd op 16 december 2012, op

13 Stap 4: Beschikken en zoeken 1. Basisartikel 1.1 Verkrijgbaar in andere bibliotheken: a) bibliotheek 1 (Katho campus Kortrijk): Er zijn 32 werken van Eric Samoy te vinden in de bibliotheek van Katho Kortrijk, waaronder: -Wat na de sociale tewerkstelling? Evaluatie van de toepassing van art. 60 par. 7 van de organieke wet op de OCMW. -Anders op de arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten. -Benno in Europa: leven en wonen met een verstandelijke handicap in Europa. -Gewenst want geschikt: maatregelen ter ondersteuning van de arbeidsdeelname van personen met een handicap. -Op weg naar een inclusief arbeidslandschap: handicap en arbeid een jaar na de bestuurlijke overheveling. -Werk, werk, werk!: rondetafelconferentie zet nieuwe bakens uit voor arbeidsdeelname van personen met een handicap. -Ongeschikt of ongewenst? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voor gehandicapten -Beroepsopleidingen voor personen met een handicap. -Zwakkere werknemers in de beschutte werkplaats b) Zie Excel bestand De onderzoeken zijn niet terug te vinden via een bibliotheek catalogus. Soorten bronnen Aantal Procent Boeken 0% Tijdschriften 0% Verzamelwerken 0% Websites 0% Grijze literatuur 2 25% Andere 6 75% Totaal 8 100% Bron Handicap en arbeid' E., Samoy Ongeschikt of ongewenst' E, Samoy Vlaams decreet 8 mei 2002 Federale wet ter bestrijding van discriminatie OESO-onderzoek: 'TransdormingDisabilityintoAbility' Enquête naar de Arbeidskrachten statistieken VDAB uitvoeringsbesluit 2004 (decreet) De onderzoeken kon ik niet terugvinden in een catalogus Vindplaats KATHO Campus Kortrijk eerste verd. KKOEV KU Leuven Centrale Bibliotheek Juriwel Het Belgisch staatsblad Juriwel Marlies Descan 1BaSWc Pagina 12

14 1.2 Beschrijving fysiek exemplaar van een bron Ik heb mijn bronnen opgezocht op LIMO en verschillende sites van bibliotheken in de buurt, maar er waren nergens fysieke exemplaren te vinden van mijn bronnen. Dit is ook te verklaren door het feit dat mijn bronnen deels bestaan uit onderzoeken die niet in boeken werden gepubliceerd. 1.3 Steracteurs Er wordt niet naar andere acteurs verwezen in mijn artikel. 2. Internet algemeen: Samoy, E. (2003). Anders op de arbeidsmarkt - Arbeidsgehandicapten. Geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst) Samoy, E. ( 2010). HANDICAP EN ARBEID Deel I: Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een handicap (update december 2010). Geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst) Samoy, E. ( 2010). HANDICAP EN ARBEID Deel II: Beleidsontwikkelingen. Geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst) Samoy, E. (1998). Ongeschikt of ongewenst? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voor gehandicapten. Geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst) Samoy, E. (2003). Ontwikkelingen in het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap.geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst ) Samoy,E., Van Geel, H. &Verbelen, J. (2005). Vlamingen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen. Geraadpleegd op 16 december 2012, op (volledige tekst)

15 3. Kranten AVH. (6 december 2012). Sneeuwruimploeg paraat. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 848D737FD8A5342E4F084&navigation_key=22963DBBF13848D737FD8A5342E4F084&p opup=yes DBEW. (22 september 2012). Gratis controles bandenspanning. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op E4320EDD649B605F727E9&navigation_key=1EBCA6C6EAEE4320EDD649B605F727E9&p opup=yes Lenaers, X. (5 december 2012). "300 Ford-werknemers kunnen aan de slag in de sociale economie". Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op DF67D4E3ED8BA1719FC0A&navigation_key=78EB63F9764DF67D4E3ED8BA1719FC0A&p opup=yes PKM. (6 december 2012). Klusjesdienst breidt uit. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op 848D737FD8A5342E4F084&navigation_key=22963DBBF13848D737FD8A5342E4F084&p opup=yes 4. Vak-tijdschriften - Alert: voor zorg, welzijn en sociale politiek - Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid - Autisme Centraal - Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding - Handiscoop: maandelijks tijdschrift over handicap en inclusie - Tijdschrift voor de sociale sector - Sociaal-economische nieuwsbrief - West-Vlaanderen werkt Willekens, S. & Janssens, H. (2012). Gelijke kansen voor personen met een handicap. Handiscoop, 67 (3), 17. Geraadpleegd via Vanbael, L. (2011). Passwerk: een bloeiend bedrijf. Handiscoop, 67 (1), Geraadpleegd via 5. Bijdrage uit een verzamelwerk Peeters,M., de Vries,S. & van den Bergh, AH. (2006). Werk en gezondheid bij allochtone werknemers. In W. Schaufeli& A. Bakker (red.), De psychologie van arbeid en gezondheid(pp ). Houten: BohnStafleu van Loghum. doi / _23

16 6. Eindwerken/bachelorproeven Samoy, E. (1998). Ongeschikt of ongewenst? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voor gehandicapten[proefschrift]. Geraadpleegd via 7. Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën Bourdeaud hui, R. &Vanderhaeghe, S. (2009). Werkbaar werk bij de werknemers die tijdens hun dagdagelijkse bezigheden hinder ervaren door een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of een langdurige lichamelijke ziekte. [technische nota]. Geraadpleegd via https://katho.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties /,DanaInfo=www.serv.be+1464.pdf DeRaedt, E.& Van Opstal, W. (2009). Een monitor voor de sociale inschakelingeconomie in Vlaanderen : resultatenrapport.[resultatenrapport]. Leuven: Hoger instituut van de arbeid. RVA. (2008). Herinschakeling van de zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE). [Infoblad]. ACV. Samoy, E. (2010). Wage subsidies for people with disabilities.[congres bijdrage]. Geraadpleegd via

17 Stap 5: Contextualiseren 1. Organisaties Zie hierboven, stap Statistieken Zie Excel bestand, oefening Juridische context Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor toestemming voor en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang (9 mei 2008). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 oktober 2012). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaats die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (29 juni 2007). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen (13 januari). Belgisch Staatsblad.http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (1) (17 februari 2012). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Decreet houdende de lokale diensteneconomie (22 december 2006). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 (23 december 2010). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd viahttp://www.juriwel.be/zoeken/resultaten.aspx# Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW «Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid», ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Marlies Descan 1BaSWc Pagina 16

18 Armoedebestrijding, Sociale Economie en grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2012 (25 oktober 2012). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 houdende de lokale diensteneconomie (17 december 2008). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via 4. Politieke context Het Departement Werk en Sociale Economie staat in voor de lokale diensteneconomie. Hierbij zijn 2 ministers aangesteld die een invloed kunnen hebben op deze diensteneconomie, nl. Vlaams minister van Sociale Economieën (Freya Van den Bossche) en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening (Philippe Muyters). Onbekend. (2011). De Vlaamse ministers bevoegd voor werk en sociale economie. Geraadpleegd op 17/12/2012, op

19 Stap 6: de afwerking 1. Besluit: De Sadan opdracht had ik wat onderschat. Ik had op voorhand niet gedacht dat het zoveel werk zou zijn. Daarom zijn we binnen het groepje pas laat echt beginnen werken en hebben we nog veel thuis moeten doen. Ik vond het wel leerrijk en leuk om te zien dat we zelf ook een website kunnen maken en dat dit eigenlijk niet zo moeilijk is. Het refereren vraagt veel werk, maar is nodig. Ik vind dat dit moet gewoon uit respect voor de schrijver van de bron. Het was ook soms moeilijk om met meerdere mensen aan de site te werken omdat je zo elkaar voor de voeten liep en werd geblokkeerd. Ik heb veel informatie gevonden, vind ik. Maar ik heb me vooral beperkt tot LIMO. Misschien moet ik nog meer op andere databanken kijken zoals Springer en moet ik ook meer naar anderstalige werken kijken. Ik moet nog verder trainen hoe je alles ordelijk op de site kan krijgen, hoe je een hyperlink maakt en hoe je de andere databanken (en zeker ook het Belgisch Staatsblad) beter kunnen gebruiken. Ik denk dat ik sterk ben in het refereren en het gebruiken van het algemeen internet om dingen te vinden. Het refereren lukt nu vooral beter omdat we het tijdens de oefeningen zoveel hebben moeten doen. Dat is denk ik de beste manier om dit te leren. Ik heb geleerd dat het internet en alle databanken logisch in elkaar zitten, maar dat je genoeg moeite moet doen om dingen te vinden en de juiste termen te gebruiken. Ik leerde ook dat refereren belangrijk is, dat je met MSOffice veel kan doen als je het allemaal weet staan en dat met de computer werken niet hoeft te betekenen dat je uren bezig bent aan iets. Efficiënt werken is daarbij belangrijk. Het refereren is voldoen aanwezig gedurende de oefeningen. Misschien kunnen er bepaalde opdrachten anders geformuleerd worden je nog meer in andere databanken moet gaan zoeken. Anders vind ik dat alle delen goed terugkomen gedurende de hele opdracht. Marlies Descan 1BaSWc Pagina 18

20 Bronnen: KU Leuven. (2011). Marleen Jacobs. Geraadpleegd op 16 december 2012 op Villa, L. (2012).Ides Nicaise. Geraadpleegd op 16 december 2012 op KU Leuven. (2011).Peter Donceel. Geraadpleegd op 16 december 2012 op KU Leuven. (2011). Frans Lammertyn. Geraadpleegd op 16 december 2012 op Onbekend. (2010).Loonkostensubsidie. Geraadpleegd op 19 december 2012, op Onbekend. (2010). CAO26. Geraadpleegd op 19 december 2012, op VOSC vzw. (s.d.). Beschutte werkplaatsen. Geraadpleegd op 19 december 2012, op Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (s.d.). Arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 19 december 2012, op Belgische Federale Overheidsdiensten. (2012). Arbeidsongeschiktheid. Geraadpleegd op 19 december 2012, op ACV. (2012). Brugpensioen. Geraadpleegd op 19 december 2012, op Belgische Federale Overheidsdiensten. (2005). Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Geraadpleegd op 19 december 2012, op Vlaanderen. (s.d.). Buitengewoon secundair onderwijs. Geraadpleegd op 19 december 2012, op Marlies Descan 1BaSWc Pagina 19

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?...

Deel 1: De RVA...9. 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de taken van de RVA?... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord vooraf...5 Verklarende woordenlijst...6 Inleiding...7 Deel 1: De RVA...9 1.1.1 Van waaruit is de RVA gegroeid?...9 1.2 Wat is de RVA vandaag?...13 1.2.1 Wat zijn de

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG?

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK BIJ ARBEIDSZORGMEDEWERKERS Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel

Werken. voor de federale overheid. Een handleiding. Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel Werken voor de federale overheid Een handleiding Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Copernicus Wetstraat 51 B- 1040 Brussel Inhoudstafel Beginnen werken bij de overheid... 5 1. De rol van

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede? Lokaal aan de slag met de politieke inhoud van de campagne. Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land

Iedereen beschermd tegen armoede? Lokaal aan de slag met de politieke inhoud van de campagne. Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Lokaal aan de slag met de politieke inhoud van de campagne Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land www.welzijnszorg.be België is een welvaartsstaat, Brussel is

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie In 2005 was maar liefst 70% van de niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen laaggeschoold, langer dan één jaar werkloos of arbeidsgehandicapt.

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003

REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT. Belgium (Flanders) October 2003 REPORT COMMISSIONED BY CEDEFOP USING THE OECD QUESTIONNAIRE REVIEW OF CAREER GUIDANCE POLICIES REPORT Belgium (Flanders) October 2003 N.B The views expressed in this document are those of the author(s)

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid.

België. België. Leven in. Leven in. Gids voor nieuwkomers in Brussel en Wallonië. Basisrechten. België. Diensten. Werken. Wonen. Gezondheid. Leven in België Basisrechten België Wonen Gezondheid Onderwijs Familie Samen leven Geld Informatie en advies Deze brochure kan je aanvragen bij de volgende diensten: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

Budgetbeheer: De Oplossing?!

Budgetbeheer: De Oplossing?! Budgetbeheer: De Oplossing?! Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijk Werk Academiejaar 2004-2005 Student Severine Geeraert Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Woord

Nadere informatie

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

Armoede in Limburg in beeld

Armoede in Limburg in beeld Armoede in Limburg in beeld STEUNPUNT SOCIALE PLANNING PROGRAMMACEL DIRECTIE MENS PROVINCIE LIMBURG SEPTEMBER 2010 Inhoudstafel Inleiding 5 Armoede: een structureel en multidimensioneel probleem 5 We werken

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport

De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport De Nieuwe Mobiele EU Werknemer Beleidsrapport 1-12-2014 3 Voorwoord Beste lezer, Het ACV en het ABVV zijn beiden sterk vertegenwoordigd op de Belgische werkvloer.

Nadere informatie