Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven"

Transcriptie

1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat HA Enschede Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven Project : Datum : 3 oktober 2013 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam NV t.a.v. mw. C.M.T. Jong Postbus GK Amsterdam

2 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Ongevalsscenario s Beschrijving LNG-installatie Selectie van bedrijfsonderdelen Initiële faalfrequentie Extern domino-effect Ongevalsscenario s overslag tankauto Parameters Aanwezigen rond de inrichting Resultaat risicoberekening Plaatsgebonden risico Groepsrisico Escalatie naar installaties Hydrocarbon Hotel Effectafstand Conclusie Referenties... 19

3 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 2 1. Inleiding Het Havenbedrijf Amsterdam is bezig om een openbare kade in te richten (goede weg er naar toe met verharde opstelplaats) zodat LNG bunkering kan plaatsvinden van een tankwagen naar binnenvaartschepen. Het gaat om de groene kade aan de Amerikahaven (ten noorden van Hydrocarbon hotel, ten zuiden van Cargill). Om inzichtelijk te maken of de activiteiten binnen aanvaardbare externe veiligheidsrisico s op die locatie kunnen plaatsvinden en passen binnen de kaders van de gebiedsvisie Externe Veiligheid Westpoort, is een kwantitatieve risicoanalyse opgesteld. In hoofdstuk 2 worden de ongevalsscenario s vastgesteld waarmee de risicoberekening wordt uitgevoerd. Hoofdstuk 3 bevat het berekende plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor een doorzet van 2000 m 3 /jr. Het berekende risiconiveau wordt hier getoetst aan de normstelling externe veiligheid voor inrichtingen. Hoofdstuk 4 bevat de effectafstanden voor de ongevalsscenario s. Hoofdstuk 5 tenslotte bevat de conclusie.

4 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 3 2. Ongevalsscenario s 2.1. Beschrijving LNG-installatie De afkorting LNG betekent: Liquefied Natural Gas, oftewel vloeibaar aardgas. LNG wordt in verschillende delen van de wereld al langere tijd gebruikt als motorbrandstof. Vloeibaar aardgas bestaat voornamelijk uit methaan. LNG heeft bij atmosferische druk een temperatuur van -162 o C. Vloeibaar aardgas kan daarom onder de cryogene vloeistoffen worden geschaard. Vanwege de vloeibare vorm heeft LNG een grotere energie-inhoud per liter dan CNG. Dit maakt het uitermate geschikt voor langeafstandsvervoer. Het vloeibaar aardgas wordt met een tankwagen over de weg vervoerd en rechtstreeks verpompt naar het schip. Er wordt gebruik gemaakt van een (composiet) slang als verbinding tussen de tankauto en het schip. Aangenomen is dat de verlading plaatsvindt met een dubbelwandige vacuüm geïsoleerde tankwagen. De gemodelleerde doorzet van LNG is 2000 m 3 /jr. Uitgaande van een dichtheid van kg/m 3 (de dichtheid van LNG gemodelleerd als methaan voor een temperatuur van o C en een druk van 0 bar(g)) is dit gelijk aan 845 ton/jr. Het afleverdebiet vanuit een tankauto is 500 l/min. Er vindt dan gedurende circa 67 uur per jaar aflevering van LNG plaats (dit is 0.8% van het jaar) Selectie van bedrijfsonderdelen De risicoanalyse is uitgevoerd voor de tankauto (inclusief de pomp en de losslang). Er worden daarbij geen scenario s gemodelleerd voor leidingen die alleen gas bevatten. Het effect van deze scenario s is verwaarloosbaar klein. De scenario s voor deze onderdelen van de installatie worden beschreven in paragraaf 2.4. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de standaard scenario s voor onderdelen zoals voorgeschreven in de Handleiding risicoberekeningen Bevi [1] en de rekenmethodiek voor LNG-tankstations [3]. Deze standaard scenario s voor de onderdelen worden getoond in paragraaf Initiële faalfrequentie Tabel 1 toont de initiële faalfrequentie voor onderdelen van de installatie zoals voorgeschreven in de Handleiding risicoberekeningen Bevi [1].

5 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 4 Component Faalwijze Frequentie Tankauto Instantaan /jr Continu grootste aansluiting /jr Pomp (met pakking) breuk /jr Pomp (met pakking) lekkage /jr Losslang breuk /uur Losslang lekkage /uur BLEVE door brand tijdens verlading /uur BLEVE door brand in de omgeving Zie tekst BLEVE door externe impact Zie tekst Tabel 1. Initiële faalfrequentie onderdelen van de installatie Voor een BLEVE veroorzaakt door een brand van het LNG-systeem tijdens verlading wordt uitgegaan van een frequentie van /uur voor een onbeschermde tankauto (enkelwandig zonder hittewerende coating). Bij een dubbelwandige geïsoleerde tankauto wordt de BLEVE-frequentie verlaagd met een factor twintig [3]. Aangenomen wordt dat de tankauto maximaal is gevuld. Voor een BLEVE veroorzaakt door een brand in de omgeving en door externe impact is voor LPG-tankstations een methodiek beschikbaar [2]. Deze methodiek wordt ook in de voorbeeldstudie van het RIVM voor LNG-tankstations gebruikt [3]. De gehanteerde frequentie op een brand in de omgeving en op externe impact door een botsing met een ander voertuig zijn afgeleid voor een openbaar tankstation, waar ook benzine kan worden getankt. Een bunkerlocatie is op een andere wijze ingericht. Het aantal verkeersbewegingen op een bunkerlocatie zal aanzienlijk kleiner zijn en er zullen maatregelen zijn getroffen om de snelheid van de aanwezige voertuigen te beperken. Ook is er geen zeer licht ontvlambare vloeistof zoals benzine aanwezig. Bij een bunkerlocatie kunnen deze frequenties daarom niet worden toegepast. Voor een bunkerstation wordt aangenomen dat deze ongevalsoorzaken niet van toepassing zijn. In de Handleiding risicoberekeningen Bevi worden deze scenario s ook niet expliciet voorgeschreven [1] Extern domino-effect De bunkerlocatie grenst aan de inrichting Hydrocarbon Hotel B.V. en op wat grotere afstand bevindt zich Oiltanking Amsterdam B.V. Beide inrichtingen vallen onder het Brzo. Er wordt hier licht ontvlambare K1-vloeistof, zoals benzine, op- en overgeslagen. Voor beide inrichtingen is een kwantitatieve risicoanalyse opgesteld [5 en 6]. Deze analyses zijn gebruikt om te beoordelen of ongevallen een effect kunnen hebben op de bunkering van LNG. De focus ligt hierbij op ongevallen bij Hydrocarbon Hotel, omdat deze inrichting grenst aan de bunkerlocatie. Het is niet te verwachten dat zelfs de grootste ongevallen bij Oiltanking Amsterdam een relevant domino-effect kunnen veroorzaken. Aan de overzijde van de Amerikahaven ligt de BP Amsterdam Terminal. Deze inrichting valt onder het Brzo. Er worden hier licht ontvlambare K1-vloeistoffen, maar ook tot

6 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 5 vloeistof verdichte brandbare gassen zoals propaan en butaan op- en overgeslagen. Voor deze inrichtingen is een kwantitatieve risicoanalyse opgesteld [7]. Uit deze risicoanalyse volgt dat de grote ongevalsscenario s voor de opslagbollen met propaan en butaan een effect kunnen hebben op de bunkering van LNG Hydrocarbon Hotel Mogelijk relevante ongevalsscenario s bij Hydrocarbon Hotel voor een domino-effect zijn het vrijkomen van benzine tijdens opslag uit tanks 101 en 102 opgesteld in tankput 100 tijdens overslag naar zee- en binnenvaartschepen aan de L-steiger. Hierbij geldt dat relatief grote plasbranden kunnen ontstaan (tankputbrand, brand op water aan de binnenzijde van de L-steiger). Voor grote branden van benzine (standaard voorbeeldstof n-hexaan) geldt dat buiten de brand de warmtebelasting kleiner is dan 35 kw/m 2. De LNG tankauto is dubbelwandig vacuüm geïsoleerd en voorzien van een veiligheidsklep. Het is niet waarschijnlijk dat deze tankauto zal bezwijken bij een warmtebelasting kleiner dan 35 kw/m 2. Een ander scenario in een kwantitatieve risicoanalyse is het vrijkomen van de inhoud van een opslagtank in 10 min door een continue uitstroming. Gelet op de grootte van de opslagtanks bij Hydrocarbon Hotel kan dan een gaswolk ontstaan met een zodanige omvang dat de wolk over de LNG bunkerlocatie valt. Als deze wolk ontsteekt, dan wordt de LNG tankauto blootgesteld aan een brand, die mogelijk gepaard gaat met overdruk. De frequentie waarmee dit scenario kan optreden is echter klein. Uit de bovenstaande kwalitatieve beoordeling wordt geconcludeerd dat de frequentie op het (catastrofaal) falen van de LNG-tankauto door een extern domino-effect niet groot genoeg zal zijn om een relevante invloed te hebben op het risiconiveau BP Amsterdam Terminal Relevante ongevalsscenario s bij BP Amsterdam Terminal voor een domino-effect zijn het instantaan en continu in 10 min vrijkomen van de gehele inhoud van een opslagbol met propaan of butaan. Uit de risicoanalyse van deze inrichting volgt dat het plaatsgebonden risico op de LNG bunkerlocatie circa /jr is. Het risico wordt veroorzaakt door een wolkbrand of een explosie na vertraagde ontsteking. Bij de berekening van het plaatsgebonden risico wordt aangenomen dat er altijd ontsteking plaatsvindt bij de maximale omvang van de wolk. In werkelijkheid hoeft er geen vertraagde ontsteking op te treden of kan deze eerder of later plaatsvinden bij een kleinere omvang van de wolk. De frequentie op een belasting die mogelijk escalatie zou kunnen veroorzaken zal dan kleiner zijn dan /jr. Gegeven deze belasting zal er niet altijd escalatie, bijvoorbeeld catastrofaal falen van de tankauto, optreden. Als criteria daarvoor gelden indicatief een warmtebelasting van 37.5 kw/m 2 (voor een plasbrand of fakkel, een wolkbrand wordt geacht geen domino-effect te kunnen veroorzaken) of een overdruk van 0.3 bar [8]. Vertraagde ontsteking leidt niet altijd tot een overdruk van 0.3 bar.

7 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 6 Uit de bovenstaande kwalitatieve beoordeling wordt geconcludeerd dat de frequentie op het (catastrofaal) falen van de LNG-tankauto door een extern domino-effect kleiner zal zijn dan /jr (voor continue aanwezigheid van de tankauto) en daarmee niet groot genoeg is om een relevante invloed te hebben op de ligging van de grenswaarde van het plaatsgebonden risico Ongevalsscenario s overslag tankauto De doorzet van LNG is 2000 m 3 /jr. Er is aangenomen dat de bevoorrading plaatsvindt met een dubbelwandige geïsoleerde tankauto. De tankauto heeft een bruto inhoud van 60 m 3 en een maximale effectieve inhoud van 50.5 m 3. De druk is 1.4 bar(g) bij een temperatuur van -150 o C. Het pompdebiet is 500 l/min. De tijd voor het lossen is dan 67 uur per jaar. Aangenomen is dat de tankauto 1.5 keer zo lang op de inrichting aanwezig is (totaal 100 uur, dit is 1.1% van het jaar). Het lossen vindt plaats met een composiet losslang. Bij breuk van de pomp of de losslang kan de chauffeur de noodstop activeren. Conform het rekenvoorschrift is aangenomen dat de kans op succes gelijk is aan 0.9. De uitstroomduur is dan beperkt tot 120 s. Bij lekkage van de pomp of de losslang is ingrijpen niet gemodelleerd. De insteldruk van de veerveiligheid van de tankauto is 9 bar(g). Voor de BLEVE bij verhoogde druk is uitgegaan van een druk van 11.1 bar(g) (dit is 1.2 keer de absolute insteldruk van de veerveiligheid). Het pompdebiet is gelijk aan 500 l/min. Uitgaande van de condities in de tankauto is dit debiet gelijk aan circa 3.3 kg/s. Bij breuk van de losslang zal gedurende korte tijd uitstroming plaatsvinden met een bronsterkte die afhangt van de condities in de slang op het moment van de breuk. De slang is relatief kort, zodat de pompdruk snel wegvalt. Uitgaande van een vulleiding met een diameter van 50 mm en een lengte van 15 m is het debiet bij terugstroming gelijk aan 3.8 kg/s (berekend voor een dampdruk van 1.4 bar(g) en een vloeistofhoogte van 4 m in het horizontaal opgestelde opslagvat op het schip). Er wordt rekening gehouden met de noodstop door ingrijpen van de chauffeur (kans op succes 0.9 met een uitstroomduur van 120 s) en een terugslagklep bij het opslagvat (kans op succes 0.96 en duur uitstroming 5 s). Gelet op deze verschillende uitstroomduren is een benadering nodig zoals geformuleerd in onderstaande gebeurtenisboom (het debiet bij terugstroming gedurende 5 s wordt uitgesmeerd over een effectieve blootstellingstijd van 20 s). Deze werkwijze is conform de rekenmethodiek LNG-Tankstations [3].

8 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 7 Noodstop Ok? Terugslagklep Ok? Bronsterkte 0.9 Ja 0.94 Duur uitstroming aan de zijde van de pomp is Ja 120 s. Duur terugstroming is 5 s. Bronsterkte is 3.3 kg/s (pomp) plus 3.8 / 4 = 1.0 kg/s (terugstroming gedeeld door vier, zie tekst). Totaal 4.4 kg/s en duur 120 s. Breuk 0.06 Duur uitstroming aan de zijde van de pomp is Nee 120 s. Duur terugstroming is 1800 s. Bronsterkte is 3.3 kg/s (pomp) plus 3.8 kg/s (terugstroming). Totaal 7.1 kg/s en duur 120 s. 0.1 Nee 0.94 Duur uitstroming aan de zijde van de pomp is Ja 1800 s. Duur terugstroming is 5 s. Bronsterkte is 3.3 kg/s (pomp) plus 3.8 / 4 = 1.0 kg/s (terugstroming gedeeld door vier, zie tekst). Totaal 4.4 kg/s en duur 1800 s Duur uitstroming aan de zijde van de pomp is Nee 1800 s. Duur terugstroming is 1800 s. Bronsterkte is 3.3 kg/s (pomp) plus 3.8 kg/s (terugstroming). Totaal 7.1 kg/s en duur 1800 s. Tabel 2 toont de ongevalsscenario s voor de overslag van LNG per tankauto. Het lossen kan zowel overdag als s nachts plaatsvinden. Aangenomen is dat het lossen evenredig plaatsvindt.

9 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 8 Scenario Instantaan Continu grootste aansluiting Breuk pomp noodstop Ok Breuk pomp noodstop niet Ok Lekkage pomp Breuk losslang noodstop Ok terugslagklep Ok Breuk losslang noodstop Ok terugslagklep niet Ok Breuk losslang noodstop niet Ok terugslagklep Ok Breuk losslang noodstop niet Ok terugslagklep niet Ok Lekkage losslang BLEVE door brand tijdens lossen Toelichting frequentie (tijdsfractie aanwezig) x (frequentie per jaar) (tijdsfractie aanwezig) x (frequentie per jaar) 67 (uren in bedrijf) /8760 (uren per jaar) x (frequentie breuk per jaar in bedrijf) x 0.9 (kans noodstop succesvol) 67 (uren in bedrijf) /8760 (uren per jaar) x (frequentie breuk per jaar in bedrijf) x 0.1 (kans noodstop niet succesvol) 67 (uren in bedrijf) /8760 (uren per jaar) x (frequentie breuk per jaar in bedrijf) 67 (uren in bedrijf) x (frequentie breuk per uur in bedrijf) x 0.9 (kans noodstop succesvol) x 0.94 (kans terugslagklep succesvol) 67 (uren in bedrijf) x (frequentie breuk per uur in bedrijf) x 0.9 (kans noodstop succesvol) x 0.06 (kans terugslagklep succesvol) 67 (uren in bedrijf) x (frequentie breuk per uur in bedrijf) x 0.1 (kans noodstop niet succesvol) x 0.94 (kans terugslagklep succesvol) 67 (uren in bedrijf) x (frequentie breuk per uur in bedrijf) x 0.1 (kans noodstop niet succesvol) x 0.06 (kans terugslagklep niet succesvol) 67 (uren in bedrijf) x (frequentie lekkage per uur in bedrijf) 67 (uren in bedrijf) x (frequentie per uur in bedrijf) x 0.05 (kans BLEVE voor een dubbelwandige vacuüm geïsoleerde tankauto) Scenario Frequentie Bronsterkte Toelichting [/jr] Instantaan ton Maximale inhoud Continu grootste aansluiting kg/s Vloeistof 3 inch gat Breuk pomp noodstop Ok kg/s Diameter 3, leiding 5 m, duur 120 s Breuk pomp noodstop niet Ok kg/s Diameter 3, leiding 5 m, duur 1785 s Lekkage pomp kg/s Vloeistof 7.5 mm gat, duur 1800 s Breuk losslang noodstop Ok kg/s Zie tekst, duur 120 s terugslagklep Ok Breuk losslang noodstop Ok kg/s Zie tekst, duur 120 s terugslagklep niet Ok Breuk losslang noodstop kg/s Zie tekst, duur 1800 s niet Ok terugslagklep Ok Breuk losslang noodstop kg/s Zie tekst, duur 1800 s niet Ok terugslagklep niet Ok Lekkage losslang kg/s Vloeistof 5 mm gat, duur 1800 s BLEVE door brand tijdens lossen ton Maximale inhoud, druk 11.1 bar(g) Tabel 2. Ongevalsscenario s overslag tankauto

10 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven Parameters De standaard parameters van Safeti-NL versie 6.54 zijn gebruikt voor de berekening. De gegevens voor het weerstation Schiphol worden gebruikt voor de kans op het voorkomen van een bepaalde weersklasse. Voor de ruwheidslengte is de standaard waarde van 0.3 m gehanteerd. Berekeningen worden uitgevoerd voor methaan. Het kookpunt van methaan is o C. Figuur 1 toont de dampspanning als functie van de temperatuur. Figuur 1. Dampspanning methaan als functie van de temperatuur 2.7. Aanwezigen rond de inrichting Figuur 2 toont de gebieden met bebouwing binnen het gebied begrensd door de maximale effectafstand.

11 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 10 Tabel 3 toont het gemodelleerde aantal personen aanwezig in de bebouwingsgebieden. De kantoren van Cargill Multiseed B.V. en Hydrocarnon Hotel B.V. zijn expliciet gemodelleerd. Voor het industrieterrein is een dichtheid aangenomen van 5 personen per hectare overdag en 0.5 personen per hectare s nachts. De gehanteerde kencijfers komen uit de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico [4]. Label Functie Aantal dag Aantal nacht K1 Kantoor Cargill Multiseed 30 0 K2 Kantoor Hydrocarbon Hotel 30 0 B Industrieterrein 54 5 Tabel 3. Aantal personen aanwezig rond de inrichting Figuur 2. Gebieden met bebouwing rond de inrichting

12 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven Resultaat risicoberekening 3.1. Plaatsgebonden risico Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een inrichting bevindt, overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Plaatsen met een gelijk risico worden door risicocontouren op een kaart weergegeven. Het plaatsgebonden risico van /jr dient volgens het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) gehanteerd te worden als grenswaarde voor kwetsbare objecten en als richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Figuur 3 toont de plaatsgebonden risicocontouren. De contour voor de grenswaarde van het plaatsgebonden risico van /jr ligt maximaal op circa 30 m vanaf de opstelplaats van de tankauto. Binnen deze contour van /jr bevindt zich thans geen bebouwing van derden.

13 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 12 Figuur 3. Plaatsgebonden risicocontouren /jr /jr /jr Tabel 4 toont de relatieve bijdrage van de ongevalsscenario s aan het plaatsgebonden risico in punt P1 (zie figuur 5 voor de ligging van dit punt). Dit punt is representatief voor de grenswaarde van het plaatsgebonden risico. Bepalend voor de ligging van de contour van /jr zijn de scenario s breuk van de losslang.

14 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 13 Punt Waarde Scenario Bijdrage [%] P Tankauto\BreukSlangNoodstopOkTerugslagklepOk 75.3 Tankauto\BreukSlangNoodstopOkTerugslagklepNietOk 8.5 Tankauto\BreukSlangNoodstopNietOkTerugslagklepOk 8.2 Tankauto\BreukPompNoodstopOk 5.8 Tankauto\BreukSlangNoodstopNietOkTerugslagklepNietOk 1.0 Tankauto\BreukPompNoodstopNietOk 0.7 Tankauto\Instantaan 0.3 Tankauto\BLEVE tijdens verlading 0.2 Tankauto\ContinuGrootsteAansluiting 0.1 Tabel 4. Relatieve bijdrage scenario s 3.2. Groepsrisico Het groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de omgeving van de inrichting. Het aantal personen dat in de omgeving van de inrichting verblijft, bepaalt daardoor mede de hoogte van het groepsrisico. Het groepsrisico wordt weergegeven in een zogenaamde fn-curve: op de verticale as staat de cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de horizontale as het aantal slachtoffers N. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is gelijk aan 10-3 / N 2, dat wil zeggen een frequentie van 10-5 /jr voor 10 slachtoffers, 10-7 /jr voor 100 slachtoffers en geldt vanaf het punt met 10 slachtoffers. Figuur 4 toont het berekende groepsrisico (blauwe lijn) en de oriëntatiewaarde fn 2 = 10-3 (bruine lijn). Het groepsrisico ligt onder de oriëntatiewaarde. Het maximum aantal slachtoffers is kleiner dan tien, zodat de activiteit volgens de definitie geen groepsrisico veroorzaakt. Tabel 5 toont de relatieve bijdrage van de ongevalsscenario s aan het groepsrisico. Het bevoegd gezag dient bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor een inrichting die onder het Bevi valt (de toename van) het groepsrisico te verantwoorden, zoals voorgeschreven in artikel 12 van het Bevi.

15 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 14 Figuur 4. Groepsrisico Scenario Risico integraal [/jr] Risico integraal [% totaal] Tankauto\BLEVE tijdens verlading 6.7E Tankauto\Instantaan 6.0E Tankauto\BreukSlangNoodstopOkTerugslagklepOk 3.6E Tankauto\BreukPompNoodstopOk 1.6E Tankauto\BreukPompNoodstopNietOk 8.1E Tankauto\BreukSlangNoodstopNietOkTerugslagklepOk 7.5E Tankauto\BreukSlangNoodstopOkTerugslagklepNietOk 7.4E Tankauto\ContinuGrootsteAansluiting 7.3E Tankauto\BreukSlangNoodstopNietOkTerugslagklepNietOk 3.3E Tankauto\LekkagePomp 0.0E Tankauto\LekkageSlang 0.0E Tabel 5. Scenario s bepalend voor het groepsrisico 3.3. Escalatie naar installaties Hydrocarbon Hotel De ongevalsscenario s voor de LNG bunkering kunnen mogelijk leiden tot het falen van installaties van Hydrocarbon Hotel. De afstand tussen de opstelplaats van de tankauto en de dichtstbijzijnde opslagtank is circa 70 m en tussen de opstelplaats en de binnenkant van de L-steiger is circa 50 m. De scenario s met een relatief grote kans van optreden, breuk van de losslang, vormen geen bedreiging voor de installaties van Hydrocarbon Hotel. De maximale effectafstand voor een fakkel tot 10 kw/m 2 is circa 65 m (zie hoofdstuk 4). De opslagtanks liggen op

16 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 15 grotere afstand. Een schip aan de L-steiger ligt op kleinere afstand, maar wordt zeker gedeeltelijk afgeschermd van de fakkel door het schip dat met LNG bevoorraad wordt. Een wolkbrand door vertraagde ontsteking kan gedurende korte tijd een warmtebelasting veroorzaken, maar daarna is het effect vergelijkbaar met dat van een fakkel. Het is niet te verwachten dat de installaties van Hydrocarbon Hotel zullen falen. Andere scenario s kunnen wel leiden tot een zekere warmtebelasting op de installaties van Hydrocarbon Hotel. De kans van optreden van deze scenario s is klein, ook vergeleken met de kans op falen van deze installaties zoals aangenomen in de risicoanalyse voor deze inrichting. Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het verplaatsen van de positie van de LNG tankauto naar het noorden geen relevante invloed zal hebben op het gevaar van escalatie naar installaties van Hydrocarbon Hotel.

17 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven Effectafstand Effectafstanden zijn berekend voor alle scenario s. Tabel 6 toont de afstand tot 1% kans op overlijden (bij onbeschermde blootstelling) en tot 35, 10 en 3 kw/m 2 voor weersklasse D-5.0 overdag en tabel 7 voor weersklasse F-1.5 s nachts. De aanduiding in de kolommen onderdeel en scenario zijn een referentie naar de tekst in hoofdstuk 2. De inhoud van een cel is leeg als er door Safeti-NL geen waarde wordt gerapporteerd. Onderdeel Scenario 1% Over lijden kw/m 2 kw/m 2 kw/m 2 Tankauto Instantaan ContinuGrootsteAansluiting BreukPompNoodstopOk BreukPompNoodstopNietOk LekkagePomp BreukSlangNoodstopOk TerugslagklepOk BreukSlangNoodstopOk TerugslagklepNietOk BreukSlangNoodstopNietOk TerugslagklepOk BreukSlangNoodstopNietOk TerugslagklepNietOk LekkageSlang BLEVE tijdens verlading Tabel 6. Effectafstand weersklasse D-5.0 overdag Onderdeel Scenario 1% Over lijden kw/m 2 kw/m 2 kw/m 2 Tankauto Instantaan ContinuGrootsteAansluiting BreukPompNoodstopOk BreukPompNoodstopNietOk LekkagePomp BreukSlangNoodstopOk TerugslagklepOk BreukSlangNoodstopOk TerugslagklepNietOk BreukSlangNoodstopNietOk TerugslagklepOk BreukSlangNoodstopNietOk TerugslagklepNietOk LekkageSlang BLEVE tijdens verlading Tabel 7. Effectafstand weersklasse F-1.5 s nachts

18 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 17 Het criterium voor de afstand tot 1% kans op overlijden hangt af van het effect dat voor elk scenario leidt tot de grootste afstand (bijvoorbeeld 10 kw/m 2 voor een fakkel die langer dan 20 s duurt).

19 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven Conclusie Het voornemen is een LNG-bunkerlocatie te realiseren aan de Amerikahaven. Er is een kwantitatieve risicoanalyse opgesteld voor een configuratie waarbij bevoorrading van een schip rechtstreeks vanuit een tankauto plaatsvindt. De contour voor de grenswaarde van het plaatsgebonden risico van /jr ligt maximaal op circa 30 m vanaf de opstelplaats van de tankauto. Binnen deze contour van /jr bevindt zich thans geen bebouwing van derden. Het groepsrisico is kleiner dan de oriëntatiewaarde. Het maximum aantal slachtoffers is kleiner dan tien.

20 Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven 19 Referenties 1. RIVM 2009 Handleiding risicoberekeningen BEVI (versie 3.2 gedateerd 1 juli 2009) 2. RIVM 2008 QRA berekening LPG-tankstations Versie 1.1 gedateerd 29 mei RIVM 2013 Rekenmethodiek LNG-Tankstations Versie 1.0 gedateerd 31 maart VROM 2007 Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico Versie 1.0 november Tebodin 2009 Kwantitatieve risicoanalyse Hydrocarbon Hotel B.V. Revisie 2 gedateerd 30 november Royal Haskoning 2008 Kwantitatieve risicoanalyse Oiltanking Amsterdam B.V. Definitief rapport gedateerd 30 september Royal HaskoningDHV 2013 Kwantitatieve risicoanalyse BP Amsterdam Terminal Definitief rapport gedateerd 31 mei RIVM 2003 Instrument domino-effecten

Risicoanalyse LNG-tankstation Rotterdam

Risicoanalyse LNG-tankstation Rotterdam Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse LNG-tankstation Rotterdam Project : 122317 Rotterdam Datum : 6 maart 2012 Auteur : ir. G.A.M. Golbach ing. A.M. op den Dries Opdrachtgever:

Nadere informatie

Risicoanalyse LNG-tankstation Harnaschpolder Midden-Delfland

Risicoanalyse LNG-tankstation Harnaschpolder Midden-Delfland Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse LNG-tankstation Harnaschpolder Midden-Delfland Project : 122329 Harnaschpolder Datum : 28 februari 2013 Auteur : ir. G.A.M. Golbach ing.

Nadere informatie

Risicoanalyse LNG-tankstation Weert

Risicoanalyse LNG-tankstation Weert Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse LNG-tankstation Weert Project : 142696 Datum : 19 december 2014 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: LIQAL t.a.v. M. van der Meer

Nadere informatie

Risicoanalyse Truckparking Maat te Alblasserdam

Risicoanalyse Truckparking Maat te Alblasserdam Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse Truckparking Maat te Alblasserdam Project : 132436 Datum : 9 september 2013 Auteurs : Ing. A.M. op den Dries Ing. A.J.H. Schulenberg Ir.

Nadere informatie

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid Adviseurs voor de externe veiligheid AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse Avia tankstation Drievogelstraat in Kerkrade Status : notitie Project : 071207 Datum : 17 september 2008 Projectdoc.

Nadere informatie

Risicoanalyse LNG-tankstation Harnaschpolder Midden-Delfland

Risicoanalyse LNG-tankstation Harnaschpolder Midden-Delfland Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse LNG-tankstation Harnaschpolder Midden-Delfland Project : 122329 Harnaschpolder Datum : 7 oktober 2014 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever:

Nadere informatie

Risicoanalyse Marco Gas te Bakel

Risicoanalyse Marco Gas te Bakel Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse Marco Gas te Bakel Project : 091659 Datum : 16 september 2013 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: De Visser t.a.v. C. Weststeijn

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Shell De Leeuwenhoek

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Shell De Leeuwenhoek externe veiligheid, risicoanalyse risico[informatie+voorlichting] Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Shell De Leeuwenhoek in Zoetermeer Project :

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel

Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel Kwantitatieve risico analyse Baanplant van Son en Koot 110311.docx Pagina 1 van 15 Opdrachtgever: Mevr. Ing. Verhagen-Boeren

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

: Beoordeling onbemand opereren benzinetankstation

: Beoordeling onbemand opereren benzinetankstation Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Beoordeling onbemand opereren benzinetankstation Opdrachtgever : AVIA Marees Contactpersoon D.J. Marees Datum : 19 december 2014 Auteur : ir.

Nadere informatie

Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen

Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen Opdrachtgever: Gemeente Borger-Odoorn Mevrouw M. Sieders Postbus 3 7875 ZG EXCLOO Opdrachtnemer: AM&V bv Hoofdstraat 86 9531 AJ Borger

Nadere informatie

QRA H 2 refuelling station Air Liquide

QRA H 2 refuelling station Air Liquide Parlevinkerstraat 29 1951 AR Velsen-Noord Postbus 43 1950 AA Velsen-Noord Telefoon 0251 26 24 64 Fax 0251 26 24 99 velsen@tebodin.com www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Air Liquide Project:

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse propaanopslag Camping 't Wisentbos

Kwantitatieve risicoanalyse propaanopslag Camping 't Wisentbos Kwantitatieve risicoanalyse propaanopslag Camping 't Wisentbos projectnr. 232050 100522 - HB49 revisie 00 18 juni 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 663 993 Opdrachtgever Gemeente Dronten Afdeling

Nadere informatie

Risicoanalyse Videojet Technologies Europe in De Meern

Risicoanalyse Videojet Technologies Europe in De Meern Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse Videojet Technologies Europe in De Meern Project : 112127 Datum : 24 november 2011 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Videojet

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse Risicoberekening LPG-tankstation te Purmerend

Kwantitatieve risicoanalyse Risicoberekening LPG-tankstation te Purmerend Kwantitatieve risicoanalyse Risicoberekening LPG-tankstation te Purmerend projectnr. 100854-236138 revisie 01 12 november 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever Gemeente Purmerend

Nadere informatie

Risicoanalyse veiligheidscontour AFS - Schiphol

Risicoanalyse veiligheidscontour AFS - Schiphol Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse veiligheidscontour AFS - Schiphol Project : 142733 Datum : 9 april 2015 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Kuiper & Burger t.a.v.

Nadere informatie

Bijlage 5 Risicoanalyse LPG-tankstation te Nederhorst den Berg

Bijlage 5 Risicoanalyse LPG-tankstation te Nederhorst den Berg Bijlage 5 Risicoanalyse LPG-tankstation te Nederhorst den Berg Toelichting BP Buitengebied Nederhorst den Berg Vastgesteld 27 september 2012 Kwantitatieve risicoanalyse Risicoberekening LPG-tankstation

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse ROBO Gascentrale B.V.

Kwantitatieve risicoanalyse ROBO Gascentrale B.V. Kwantitatieve risicoanalyse ROBO Gascentrale B.V. projectnr. 189308 090372 - DD69 revisie 03 31 maart 09 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever ROBO Gascentrale B.V. Gildenstraat

Nadere informatie

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations Opdrachtgever: Diverse gemeenten Datum: 22 mei 2007 Briefnummer: n.v.t. Uitvoerder: Centrum Externe Veiligheid (cev@rivm.nl) Gewijzigde status van dit

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen Toepassingsgebied en definities Gevarenkaart nr. 1 NB. Achtergrondinformatie m.b.t. de motivatie en verantwoording van keuzes en uitgangspunten voor deze gevarenkaart is opgenomen in het Achtergronddocument,

Nadere informatie

QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7

QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7 QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7 QRA voor inbreidingslocatie Hoornsebuurt te Purmerend Definitief In opdracht van: Bouwcompagnie Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 28 februari 2013 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse Eurocol

Kwantitatieve risicoanalyse Eurocol projectnr. 180597.18 revisie 00 11 februari 2009 Opdrachtgever Gemeente Zaanstad Ebbenhout 29 1507 EA Zaanstad datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave februari 2009 concept BW JJ Inhoud

Nadere informatie

QRA LPG tankstation Haan te Almere. Groepsriscioberekening LPG-tankstation Haan te Almere

QRA LPG tankstation Haan te Almere. Groepsriscioberekening LPG-tankstation Haan te Almere Groepsriscioberekening LPG-tankstation Haan te Almere SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage -OB13 5 maart 2015 Colofon QRA LPG tankstation Haan te Almere Groepsriscioberekening LPG-tankstation Haan

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse fa. Brandsma te Hilversum

Kwantitatieve risicoanalyse fa. Brandsma te Hilversum externe veiligheid, risicoanalyses en risico[informatie + voorlichting] AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Kwantitatieve risicoanalyse fa. Brandsma te Hilversum Datum : 13 februari 2012 Project :

Nadere informatie

Opdrachtgever. Kwantitatieve risicoanalyse van LPG-tankstation Gulf Ampèrestraat te Harderwijk. auteur(s) Save

Opdrachtgever. Kwantitatieve risicoanalyse van LPG-tankstation Gulf Ampèrestraat te Harderwijk. auteur(s) Save Kwantitatieve risicoanalyse van LPG-tankstation Gulf Ampèrestraat te Harderwijk projectnr. 256875-12088 - HD95 revisie 02 22 november 2012 auteur(s) Save Opdrachtgever Regio Noord-Veluwe Postbus 271 840

Nadere informatie

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)

Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de effecten van de DPO leiding op het plangebied gemeente Ede QRA Gemeente Ede januari 2010 concept Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) Onderzoek naar de

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne

Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne Kwantitatieve Risicoanalyse Hoofdweg Oostvoorne status datum: status: 19-01-2011 definitief Opdrachtgever: gemeente Westvoorne Opdrachtleider RBOI: mw. drs. J.P. Zevenbergen-Herweijer Samenvatting In dit

Nadere informatie

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Opdrachtgever : Gemeente Deventer J.H.M. Bisseling Datum : 13 juni 2012 Auteur :

Nadere informatie

Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas. Voor de ontwikkeling van "De Elementen" in Spijkenisse

Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas. Voor de ontwikkeling van De Elementen in Spijkenisse Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas Voor de ontwikkeling van "De Elementen" in Spijkenisse Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas

Nadere informatie

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T.

Hillegom. Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom. Kwalitatieve risicoanalyse. 25-10-2010 concept definitief 020104.14951.00. mw. mr. C.T. Hillegom Ontwikkeling Pastoorslaan Hillegom Kwalitatieve risicoanalyse identificatie status datum: status: 25-10-2010 concept definitief projectnummer: 020104.14951.00 opdrachtleider: mw. mr. C.T. Ploeger

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID KLAVER 8 QRA

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID KLAVER 8 QRA ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID KLAVER 8 GEMEENTE HORST AAN DE MAAS DEVELOPMENT COMPANY GREENPORT VENLO 24 mei 2013 077113422:0.1 - Definitief B02012.000354.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding onderzoek...

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse Van Kessel Olie B.V. te Milheeze

Kwantitatieve risicoanalyse Van Kessel Olie B.V. te Milheeze Kwantitatieve risicoanalyse Van Kessel Olie B.V. te Milheeze projectnr. 257353 revisie 06 19 augustus 2013 130620 - HE02 auteur(s) Save Opdrachtgever Van Kessel Olie B.V. Milheesestraat 19 5763 AD Milheeze

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse van LPG-tankstation Martens Brandstoffen VOF te Koewacht

Kwantitatieve Risicoanalyse van LPG-tankstation Martens Brandstoffen VOF te Koewacht Kwantitatieve Risicoanalyse van LPG-tankstation Martens Brandstoffen VOF te Koewacht projectnr. 231895 100476 - HB46 revisie 1 3 juni 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever

Nadere informatie

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers CSO Adviesbureau Contactpersonen Dhr. E, Schurink drs. A.M.M. (Wiet) Baggen Quick Scan externe

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie

Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie Kwantitatieve risicoanalyse realisatie Kreekrijk te Krommenie Externe Veiligheid QRA Hogedruktransportleidingen Gemeente Zaanstad Definitief In opdracht van: VBM Ontwikkeling Postbus 374 1800 AJ ALKMAAR

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven

Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 27 april 2010 Kenmerk N003-4721978RTG-kmn-V01-NL Quickscan Externe veiligheid Ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark, deelplan Kalkoven Ter Stege bouw te Hoogeveen

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev)

Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom. (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Kwantitatieve Risicoanalyse Rodenrijse Zoom (ruimtelijke onderbouwingen Bosplaatstraat en uitwerkingsplan Waddenweg 124 ev) Samenvatting In dit rapport is zowel een plaatsgebonden risicoberekening als

Nadere informatie

Beoordeling externe veiligheid plangebied. De Wolder te Maastricht

Beoordeling externe veiligheid plangebied. De Wolder te Maastricht Beoordeling externe veiligheid plangebied De Wolder te Maastricht Beoordeling Externe veiligheid plangebied Castermans I & II te Wolder, Maastricht CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 1323

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-533-19 Kromslootpark te Almere Groningen, 12 december 2012 74101463-GCS 12.R.53340 Kwantitatieve Risicoanalyse

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Externe veiligheid? Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Het beheersen van risico's die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen Externe

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen Mevrouw M.

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Quickscan externe veiligheid Realisatie gemeentehuis Leudal aan de Walk te Heythuyzen, gemeente Leudal Gegevens opdrachtgever: Gemeente Leudal Postbus 250 6440 AG Brunssum Tel. 045-527 86 55 Contactpersoon:

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Carola HO-Fort Hemeltje 18072011 Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 18 juli 2011 Samenvatting In het kader van het project de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

Externe veiligheid. Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan De Liede

Externe veiligheid. Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan De Liede Externe veiligheid Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer Bestemmingsplan De Liede Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer

Nadere informatie

Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01. i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen

Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01. i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-501-01 i.v.m. aanpassing afsluiterschema W-501-01-KR-054 / W-501-01-KR-055 Waddinxveen Groningen, 5 juli 2013 74102436- GCS 13.R.53792 Kwantitatieve

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01. i.v.m. verlegging van de leiding

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01. i.v.m. verlegging van de leiding Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01 i.v.m. verlegging van de leiding Groningen, 22 november 2013 74102436 - GCS 13.R.54017 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-520-01

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen. Door: SnMusc

Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen. Door: SnMusc Kwantitatieve Risicoanalyse BP Schellingwoude incl ontwikkelingen Door: SnMusc Inhoud Samenvatting... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Inleiding... 3 2 Invoergegevens... 4 2.1 Interessegebied... 4

Nadere informatie

Bevi-toetsing van de nieuw te bouwen Connexxion busremise aan de Botnische Golf te Woerden

Bevi-toetsing van de nieuw te bouwen Connexxion busremise aan de Botnische Golf te Woerden Bevi-toetsing van de nieuw te bouwen Connexxion busremise aan de Botnische Golf te Woerden projectnr. 187574 080940 - DC98 revisie 04 21 oktober 2008 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever

Nadere informatie

LPG en veiligheid. Autogas (LPG) Toepassingen LPG. Productie, invoer en uitvoer LPG. Ontwikkeling Nederlandse Autogasmarkt

LPG en veiligheid. Autogas (LPG) Toepassingen LPG. Productie, invoer en uitvoer LPG. Ontwikkeling Nederlandse Autogasmarkt Autogas (LPG) Autogas: LPG toegepast als autobrandstof. LPG en veiligheid LPG (Liquefied Petroleum Gas, vloeibaar gemaakt petroleumgas) is de verzamelnaam voor een grote groep brandbare koolwaterstoffen.

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012

Reimerswaal. Kwantitatieve risicoanalyse. Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde 10-01-2012 Reimerswaal Kwantitatieve risicoanalyse Kwantitatieve risicoanalyse buisleidingen Gasunie t.b.v. bestemmingsplannen Kruiningen en Waarde identificatie planstatus projectnummer: datum: 0703.008776.00 0703.008772.00

Nadere informatie

Externe veiligheid woningbouw. perceel 1 e Esweg 79 te Wierden

Externe veiligheid woningbouw. perceel 1 e Esweg 79 te Wierden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid woningbouw perceel 1 e Esweg 79 te Wierden Project : 142636 Datum : 8 april 2014 Auteurs : B.S. van Holten Ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever:

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Schutlandenweg, Hoogeveen Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Initiatiefnemer is voornemens de voormalige kantoorlocatie van De Nederlandsche Bank aan de Schutlandenweg

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem

Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem Kwantitatieve Risicoanalyse Haytinksdijk 1a Barchem (behorende bij project DOS 2012-502867) Door: Projectbureau externe veiligheid Stedendriehoek Projectleider/auteur Projectmanager Projectdirecteur J.J.G.

Nadere informatie

Quantative Risk Assessment (QRA) ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Locatie Weesp

Quantative Risk Assessment (QRA) ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Locatie Weesp Darwinstraat 8 2771 TK Boskoop ad.koetsier@domaco.nl 06-28414318 KvK Leiden: 28115221 Quantative Risk Assessment (QRA) ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Locatie Weesp In opdracht van : Abbott Healthcare

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe

Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West. Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Kwantitatieve Risicoanalyse Bestemmingsplan bedrijventerrein Noord en West Door: Steunpunt Externe Veiligheid Drenthe Samenvatting Binnen het bestemmingsplan ligt één locatie niet buiten de 10-6 risicocontour.

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Project : 071181 Datum : 27

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17 DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17 Groningen, 12 april 2013 74102436- GCS 13.R.53691 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding Z-517-17

Nadere informatie

Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park. Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen

Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park. Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park Fokkerweg vervoer

Nadere informatie

Rapport. Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) ten behoeve van de uitbreiding van De Groot International BV te Hedel

Rapport. Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) ten behoeve van de uitbreiding van De Groot International BV te Hedel 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Kwantitatieve risicoanalyse (QRA) ten behoeve van de uitbreiding van De Groot International BV te Hedel Rapportnummer d.d. 26 februari 2013 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Veiligheid van aardgastransportroutes

Veiligheid van aardgastransportroutes Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht TNO-rapport TNO 2013 R10710 Veiligheid van aardgastransportroutes www.tno.nl T +31 88 866 42 56 F +31 88 866 44 75 infodesk@tno.nl Datum 16

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Heizenschedijk 1 te Moergestel Gemeente Oisterwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: BRO de heer J. Miellet Documentnummer: 20130525, C02

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw. Door: Mark Geurts, MARN

Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw. Door: Mark Geurts, MARN Kwantitatieve Risicoanalyse Nijmegen Template Synthon nieuw Door: Mark Geurts, MARN Samenvatting Risiconiveau buisleidingen Het plangebied ligt in de buurt van diverse hogedruk aardgastransportleiding.

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie Door: Afdeling Beleid en Advies Samenvatting De Zuivelhoeve heeft het voornemen om haar activiteiten, die nu nog verspreidt over verschillende

Nadere informatie

Betreft : Beoordeling hoofdstuk 7 Toetsing externe veiligheid met betrekking tot Toorank, BMD Advies Centraal Nederland, d.d.

Betreft : Beoordeling hoofdstuk 7 Toetsing externe veiligheid met betrekking tot Toorank, BMD Advies Centraal Nederland, d.d. A COMPANY OF Notitie Aan : De heer R. Benhadi (Hekkelman) Van : Mevrouw B. Verlaat Datum : 12 november 2010 Kopie : De heer M. Wildeboer (Royal Haskoning) en de heer P. de Wit (GEM Waalsprong) Onze referentie

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman

Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn. Door: R Polman Kwantitatieve Risicoanalyse Externe veiligheidsberekening buisleiding Baarn Door: R Polman Samenvatting De Gasunie heeft per brief van mei 2011 aan de gemeente Baarn verzocht na te gaan of sprake is van

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld. Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011

Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld. Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011 Kwantitatieve Risicoanalyse Verantwoording groepsrisico, Kerkstraat/R. Koetsierstraat,Lemelerveld Door: Gemeente Dalfsen, mei 2011 Inhoudsopgave 2. Inleiding... 4 3. Invoergegevens... 5 3.1 Interessegebied...

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas Kwantitatieve Risicoanalyse QRA gasleiding W-553; Bestemmingsplan 'Vijfakkers-Noord' Gemeente Zuidplas i Bestemmingsplan Vijfakkers-Noord Gemeente Zuidplas QRA gasleiding W-553 KuiperCompagnons Ruimtelijke

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu

Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan. Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Kwantitatieve Risicoanalyse Wezep, van Pallandtlaan Door: Jeroen ter Avest - BJZ.nu Samenvatting Aan de Zuiderzeestraatweg in Wezep, gemeente Oldebroek, ligt een voormalige bedrijfslocatie, met daarachter

Nadere informatie

QRA hogedruk aardgas buisleidingen

QRA hogedruk aardgas buisleidingen Auteur: N. den Haan Collegiale toets: L. Jansen Datum: 20-7-2011 QRA hogedruk aardgas buisleidingen Gemeente Woensdrecht t.b.v. bestemmingsplanwijziging Huijbergseweg 140 (theetuin) 2 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Grontmij. QRA Rotra Forwarding LNG Fuel station

Grontmij. QRA Rotra Forwarding LNG Fuel station Grontmij QRA Rotra Forwarding LNG Fuel station Projectkenmerk : Datum : Versie : 6.0 Opsteller : Jacques C.J.M. de Rooij Opdrachtgever: : Grontmij Uitgevoerd door : TOP-Consultants, Vestiging Etten-Leur

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Onderwerp EV Advies tel./e-mail 075-6553537 rkalken@milieudienst-waterland.nl Inleiding In dit advies wordt

Nadere informatie

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173

Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid. Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Plattelandmuseum Roosendaalseweg 39 te Sint Willebrord Externe Veiligheid Datum 27 juni 2012 Referentie 20121095-01 Uw referentie AM12173 Referentie 20121095-01 Rapporttitel Plattelandmuseum Roosendaalseweg

Nadere informatie

Landelijk gebied Grootstukkerweg, gasleiding

Landelijk gebied Grootstukkerweg, gasleiding Landelijk gebied Grootstukkerweg, gasleiding NL.IMRO.0037.OV1312-vs01 28 april 2014 Tekeningen en risocoanalyse 1 Tekening N-523-50-KR-031-A13 2 Tekening N-523-50-KR-031-B13 3 Tekening N-523-52-KR-001-A13

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 2 september 2013 Referentie 20112645-13

Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 2 september 2013 Referentie 20112645-13 Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 2 september 2013 Referentie 20112645-13 Referentie 20112645-13 Rapporttitel Uitbreiding Brusselse Poort te Maastricht Quickscan

Nadere informatie

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen Postbus 15000 8440 GA Heerenveen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid

Nadere informatie

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief

Dorpsweg 24 e.o. Zijderveld EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief EXTERNE VEILIGHEID Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV definitief Opdrachtgever : Van den Heuvel ontwikkeling & beheer BV. Projectnummer : 2009380 Status : definitief Rapport : DAB Akkoord : DWD Datum

Nadere informatie

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem

Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie: Externe Veiligheid 023 -terrein te Haarlem Opdrachtgever : bbn adviseurs t.a.v. ir. N.J. Bruschke Datum : 21 april 2008 Auteur : ing. A.J.H.

Nadere informatie

Aanwijzingsgetal Maat voor het gevaar dat een installatie kan opleveren, ongeacht de locatie ervan

Aanwijzingsgetal Maat voor het gevaar dat een installatie kan opleveren, ongeacht de locatie ervan VNCW CONSULTANTS www.vncw-consultants.nl Definities gevaarlijke stoffen en veiligheid. 1% letaliteitsafstand De afstand tot de locatie waar een onbeschermde persoon een kans van 1% op overlijden heeft,

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide

Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide Kwantitatieve Risicoanalyse aardgasleidingen Lage Weide Opsteller rapportage: J. van Berkel Organisatie: Stadsontwikkeling gemeente Utrecht Adres: Postbus 8406 3503 RK Utrecht Rapport datum: 6 april 2011

Nadere informatie

Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico

Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse. Bio-LNG tankstation. Locatie: LUKOIL. Plettenburglaan, Geldermalsen

Kwantitatieve risicoanalyse. Bio-LNG tankstation. Locatie: LUKOIL. Plettenburglaan, Geldermalsen Kwantitatieve risicoanalyse Bio-LNG tankstation Locatie: LUKOIL Plettenburglaan, Geldermalsen Opdrachtgever : Rolande LNG bv Contactpersoon : de heer Jolon van der Schuit Datum : 31 juli 2015 Status :

Nadere informatie

De QRA en de gegevens van het nieuwe en oude plan zijn opgevraagd bij de partijen.

De QRA en de gegevens van het nieuwe en oude plan zijn opgevraagd bij de partijen. ADVIES Aan : Hans Eskes Gemeente Aalten Behandeld door : F. Th. Geurts / specialist Externe Veiligheid Datum : 10 februari 2012 Ons kenmerk : 2011u00058 Onderwerp : Advies ten behoeve van plan Vaanholt

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar

Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Kwantitatieve risicoanalyses hogedrukaardgasleidingen Wassenaar Rapport voor bestemmingsplannen Ammonslaantje-Maaldrift + Hofcamp door: G. Tweebeeke Bureau EV Haaglanden Juli 2012 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Externe Veiligheid Syngenta Seeds

Externe Veiligheid Syngenta Seeds Externe Veiligheid Syngenta Seeds 29 juli 2011 Externe Veiligheid Syngenta Seeds Transport gevaarlijke stoffen over de N302 Verantwoording Titel Externe Veiligheid Syngenta Seeds Opdrachtgever HzA stedebouw

Nadere informatie

Wijk Poelenburg. Evaluatie risico s wegtransport gevaarlijke stoffen

Wijk Poelenburg. Evaluatie risico s wegtransport gevaarlijke stoffen Wijk Poelenburg Evaluatie risico s wegtransport gevaarlijke stoffen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Wijk Poelenburg Evaluatie risico s wegtransport gevaarlijke stoffen Project : 071081

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10 DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10 Groningen, 14 september 2012 74101761-GCS 12.R.53074 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel

Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Kwantitatieve Risicoanalyse aargastransportleiding Stadslandgoed Barnewinkel Projectbureau externe veiligheid regio Stedendriehoek Opgesteld door: Hansjurgen Heinen Gezien door: Liesbeth Spoelma Datum:

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie