Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen"

Transcriptie

1 Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen

2 Opdrachtgever: Gemeente Borger-Odoorn Mevrouw M. Sieders Postbus ZG EXCLOO Opdrachtnemer: AM&V bv Hoofdstraat AJ Borger Telefoon:+31 (0) Dossier: AM&V Versie: 01 Datum: Opsteller: dhr. ing. A. Kesting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AM&V bv. pagina 2 van 13

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Algemeen Situatie Total Drentse Poort Indeling rapport REKENMETHODIEK LPG TANKSTATION VOLGENS HET RIVM Algemeen Bevi Uitgangspunten rekenmethodiek s reservoir s intrinsiek falen tankauto s BLEVE tankauto s Falen Pomp s Falen losslang Populatiegegevens RESULTATEN Plaatsgebonden risico volgens Revi Plaatsgebonden risico bestaande situatie berekend Plaatsgebonden risico nieuwe situatie berekend Groepsrisico Groepsrisico bestaande situatie berekend Groepsrisico nieuwe situatie berekend CONCLUSIE Conclusie Plaatsgebonden risico Conclusie Groepsrisico Oplossingen m.b.t. PR...13 pagina 3 van 13

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen In opdracht van de Gemeente Borger-Odoorn is er een risicoberekening van het LPG tankstations Total Drentse Poort gelegen aan de Drentse Poort 1 te Nieuw Buinen uitgevoerd. Voor de bepaling van het groepsrisico in standaard situaties is een LPG groepsrisico berekeningsmodule beschikbaar, de LPG-rekentool. Om gebruik te maken van de LPG-rekentool moeten er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het aanwezig zijn van een bovengrondse LPG voorraadtank is geen standaard situatie en moet het groepsrisico middels een QRA berekend worden. 1.2 Situatie Total Drentse Poort Nabij het vulpunt en het bovengrondse reservoir van het LPG tankstation wil de firma Onrust het voormalig pand van Autobedrijf Royal Trip aan de Drentse Poort 1b weer in gebruik nemen. Omdat dit een nieuwe ontwikkeling is zal het groepsrisico en plaatsgebonden risico opnieuw moeten worden bepaald en worden getoetst aan de wettelijke eisen vanuit het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer, Bevi. 1.3 Indeling rapport In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 allereerst de berekeningsmethodiek, respectievelijk de aannames wat betreft aanwezigheid van bevolking aangegeven. In de hoofdstuk 3 worden de resultaten behandeld en in hoofdstuk 4 zal de conclusie worden gegeven. pagina 4 van 13

5 2 Rekenmethodiek LPG tankstation volgens het RIVM 2.1 Algemeen Bevi Een LPG tankstation is een inrichting die valt onder het Bevi, artikel 2 lid 1 e. Conform artikel 2 lid 2 is het Bevi ook van toepassing op een bestemmingsplanwijziging. Hieruit volgt dan dat er moet worden voldaan aan de grens- en richtwaarde zoals genoemd in artikel 8 1 e en 2 e lid van het Bevi. De grenswaarde van 10-6 geldt voor kwetsbare objecten en de richtwaarde van 10-6 geldt voor beperkt kwetsbare objecten. Voor LPG tankstations met een bovengronds reservoir geldt een afstand van 120 meter vanaf dat reservoir tot al dan niet (geprojecteerde) kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Die afstand geldt ongeacht de doorzet van LPG per jaar Uitgangspunten rekenmethodiek Voor LPG-tankstations moeten scenario s worden meegenomen voor het opslagvat inclusief leidingwerk en de verlading inclusief de tankauto. Voor de verlading zijn de volgende scenario s van belang: intrinsiek falen van de tankauto BLEVE tankauto ten gevolge van brand (warme BLEVE) BLEVE tankauto ten gevolge van externe beschadiging (koude BLEVE) falen pomp falen losslang De berekening moet worden uitgevoerd met propaan als karakteristieke stof. De rekenmethode is beschreven aan de hand van een referentie LPG-tankstation met een LPG-doorzet van m 3 per jaar. 2.2 s reservoir Tabel 1 s voor opslagvat onder druk Basisfrequentie factor Frequentie O.1 opslagvat - Instantaan falen 5 x x 10-7 O.2 opslagvat 10 minuten 5 x x 10-7 O.3 opslagvat 10 mm gat 1 x x 10-5 O.4 vloeistofleiding Breuk leiding 1,25" 5 x x 10-6 O.5 vloeistofleiding lek 0,125" 1,5 x ,5 x 10-5 O.6 afleverleiding breuk 1,25" 5 x ,75 x 10-5 O.7 afleverleiding lek 0,125" 1,5 x ,125 x 10-4 pagina 5 van 13

6 2.3 s intrinsiek falen tankauto Tabel 2 s voor de LPG-tankauto Basisfrequentie factor Frequentie T.1 tankauto - Instantaan falen (vulgraad 100%) 5 x x 0,5/8766 T.2 tankauto grootste aansluiting (vulgraad 100%) 5 x x 0,5/ ,00 x 10-2,00 x 10 - Opmerkingen: Bij een LPG-omzet van m 3 per jaar is het aantal verladingen gelijk aan 70 per jaar voor het referentie LPG-tankstation. De aanwezigheid is 0,5 uur per bezoek. 2.4 s BLEVE tankauto Tabel 3 s BLEVE van de LPG-tankauto (voorzien van een hittewerende coating) ten gevolge van brand tijdens de verlading BLEVE frequentie (uur 1 ) factor Frequentie B.1 BLEVE tankauto (vulgraad 100%) 5,8 x 70 x 0,5 x 0,05 1,02 x Opmerking: - Bij een LPG-tankauto voorzien van een hittewerende coating is de faalfrequentie voor een warme BLEVE van een tankauto gereduceerd met een factor 20 ten opzichte van de standaard faalfrequentie in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.0, paragraaf Tabel 4 BLEVE scenario s van de LPG-tankauto voorzien van een hittewerende coating ten gevolge van brand voor de situatie dat het vulpunt binnen alle toetsingsafstanden ligt Brandfrequentie (per 100 verladingen) factor Frequentie B.2 BLEVE tankauto - vulgraad 100% 2 x /100 x 0,33 x 0,19 x 0,05 4,39 x 10-9 B.3 BLEVE tankauto - vulgraad 67% 2 x /100 x 0,33 x 0,46 x 0,05 1,06 x 10-8 B.4 BLEVE tankauto - vulgraad 33% 2 x /100 x 0,33 x 0,73 x 0,05 1,69 x 10-8 pagina 6 van 13

7 Tabel 5 s BLEVE van de LPG-tankauto ten gevolge van externe beschadiging faalfrequentie (per 100 verladingen) factor Frequentie B.5 BLEVE tankauto - vulgraad 100% 2, /100 x 0,33 5,31 x 10-8 B.6 BLEVE tankauto - vulgraad 67% 2, /100 x 0,33 5,31 x 10-8 B.7 BLEVE tankauto - vulgraad 33% 2, /100 x 0,33 5,31 x s Falen Pomp Tabel 6 s voor het falen van de pomp Basis faal frequentie factor Frequentie P.1 Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit ,94 x 70 x 0,5/8766 3,75 x 10-7 P.2 Breuk pomp, doorstroombegrenzer sluit niet ,06 x 70 x 0,5/8766 2,40 x 10-8 P.3 lek pomp 4, x 0,5/8766 1,76 x 10-5 Opmerkingen: Uitgangspunt is dat er 70 verladingen per jaar zijn met een verladingsduur van 0,5 uur. De effecten van de doorstroombegrenzer worden meegenomen. Aangenomen is dat deze bij het breukscenario een faalkans heeft van 0,06 en niet in werking treedt bij het lekscenario. 2.6 s Falen losslang Tabel 7 s voor het falen van de losslang Basis faalfrequentie (uur 1 ) factor Frequentie L.1 Breuk losslang 2, doorstroombegrenzer sluit L.2 Breuk losslang 2, doorstroombegrenzer sluit niet ,88 x 0,1 x 70 x 0, ,12 x 0,1 x 70 x 0,5 1,23 x ,68 x 10-6 L.3 lek losslang 0, x 0,5 1,40 x 10-3 pagina 7 van 13

8 2.7 Populatiegegevens Voor het bepalen van de bevolkingsgegevens is gebruik gemaakt tabel 16.2 en 16.4 van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. Zie onderstaand tabel. In de handreiking is het volgende weergegeven: Bedrijven 1 persoon per 100 m 2 bedrijfsvloeroppervlakte Woningen 2,4 personen per woning Tabel Populatiegegevens. Populatie Aanwezigheid overdag Aanwezigheid s nachts Bestaand nieuw Bestaand Nieuw Onrust Autobedrijf Royal Trip Rent 22,84 22, Rent(2) 8,36 8, Aalbers 14,25 14, Aldi Autobedrijf Trip 5,9 5,9 0 0 Bedrijf 18,73 18, Bedrijf II 13,94 13, Bedrijf III 4,84 4, Bedrijf IV 2,72 2, Bedrijf IX 3,12 3, Bedrijf V 4,06 4, Bedrijf VI 2,26 2, Bedrijf VII 4,17 4, Bedrijf VIII 4,04 4, Bedrijf X 1,12 1, Esso 3,16 3, HAWI 10,17 10, HB Construction 11,69 11, HB Groep 7,36 7, Plaatzetterij Drentse Poort Sanders 7,7 7,7 0 0 Schildersgroep Noord 8,3 8,3 0 0 TSV Montage bv 4,8 4,8 0 0 Voordeelshop 25,8 25,8 0 0 Woning 1,7 1,7 2,4 2,4 pagina 8 van 13

9 3 Resultaten 3.1 Plaatsgebonden risico volgens Revi Uit de Regeling externe veiligheid inrichtingen blijkt dat het plaatsgebonden risicocontour 120 meter vanaf het bovengrondse reservoir is, zie figuur 1. Binnen deze contour liggen een aantal beperkt kwetsbare objecten maar geen kwetsbare objecten. Er wordt voldaan aan de grenswaarde Er wordt echter niet voldaan aan de richtwaarde van Dit geldt zowel voor de bestaande als nieuwe situatie. Autobedrijf Royal Trip was in het verleden ook een beperkt kwetsbaar object. Figuur 1 pagina 9 van 13

10 3.1.1 Plaatsgebonden risico bestaande situatie berekend Figuur Plaatsgebonden risico nieuwe situatie berekend Figuur 3 pagina 10 van 13

11 = 10-6 = 10-7 = 10-8 In figuur 2 en 3 is te zien dat voor zowel de bestaande als nieuwe situatie er geen verschil is voor het plaatsgebonden risico. In beide situaties ligt er een beperkt kwetsbaar object binnen de 10-6 contour. 3.2 Groepsrisico Groepsrisico bestaande situatie berekend pagina 11 van 13

12 3.2.2 Groepsrisico nieuwe situatie berekend pagina 12 van 13

13 4 Conclusie 4.1 Conclusie Plaatsgebonden risico Uit zowel de berekende als de waarde vanuit het Revi volgt dat er wordt voldaan aan de grenswaarde maar niet aan de richtwaarde. Het bevoegd gezag moet volgens artikel 5 2 e lid van het Bevi rekening houden met de richtwaarde bij het vaststellen van een bestemmingsplanherziening, zoals hier sprake van is. Het niet voldoen aan de richtwaarde is echter geen saneringsgeval. Het bevoegd gezag moet het niet voldoen wel motiveren. 4.2 Conclusie Groepsrisico Zowel in de bestaande als in de nieuwe situatie blijft het groepsrisico onder de oriënterende waarde. De verlading in de dag-periode levert de grootste bijdrage aan het groepsrisico. Als de verlading in de nieuwe situatie alleen nog maar mag plaatsvinden in de nacht dan zal het groepsrisico afnemen t.o.v. de bestaande situatie. 4.3 Oplossingen m.b.t. PR Er zijn twee mogelijke oplossingen om wel te voldoen aan de richtwaarde: Ten eerste is het ondergronds brengen van het LPG-reservoir. En ten tweede het verkopen van het LPG-tankstation aan Onrust. Deze situatie was er vroeger ook maar bij het loskoppelen van tankstation en autobedrijf is deze situatie ontstaan. pagina 13 van 13

Rapport. Plaatsgebonden risico en Groepsrisico LPG-tankstation Laan der Verenigde Naties

Rapport. Plaatsgebonden risico en Groepsrisico LPG-tankstation Laan der Verenigde Naties Rapport Dossier Zaaknummer Z-17-319859 Kenmerk Opsteller de heer M. Jongerius/ mevrouw S. van den Bergh Datum 27 september 2017 Onderwerp Plaatsgebonden en Groepsrisico LPG-tankstation, Laan der VN, Dordrecht

Nadere informatie

QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7

QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7 QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7 QRA voor inbreidingslocatie Hoornsebuurt te Purmerend Definitief In opdracht van: Bouwcompagnie Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 28 februari 2013 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid Adviseurs voor de externe veiligheid AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse Avia tankstation Drievogelstraat in Kerkrade Status : notitie Project : 071207 Datum : 17 september 2008 Projectdoc.

Nadere informatie

QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7

QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7 QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7 QRA voor conserverend bestemmingsplan Overwhere-Zuid Definitief Gemeente Purmerend Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 8 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7

QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7 QRA LPG tankstation aan de Wagenweg 7 QRA voor tijdelijke nachtopvang aan Wagenweg 14 Definitief Gemeente Purmerend Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 16 november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kader

Nadere informatie

QRA berekening LPG-tankstations

QRA berekening LPG-tankstations # Deze versie is tekstueel verduidelijkt maar is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande versie van 20 december 2007. 1. LPG-tankstations als bedoeld in artikel 2.1 onder e van het Bevi

Nadere informatie

Bijlage 5 Risicoanalyse LPG-tankstation te Nederhorst den Berg

Bijlage 5 Risicoanalyse LPG-tankstation te Nederhorst den Berg Bijlage 5 Risicoanalyse LPG-tankstation te Nederhorst den Berg Toelichting BP Buitengebied Nederhorst den Berg Vastgesteld 27 september 2012 Kwantitatieve risicoanalyse Risicoberekening LPG-tankstation

Nadere informatie

Rekenmethodiek voor LPG-tankstations LPG-tankstations als bedoeld in artikel 2.1 onder e van het Bevi

Rekenmethodiek voor LPG-tankstations LPG-tankstations als bedoeld in artikel 2.1 onder e van het Bevi Rekenmethodiek voor LPG-tankstations LPG-tankstations als bedoeld in artikel 2.1 onder e van het Bevi Label Rekenmethodiek versie 1.2 van 5 november 2014 Verspreiding Disclaimer Op aanvraag Dit document

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert

Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert ons kenmerk: DPEVNML/019-2013 behandeld door: C.van den Beld doorkiesnummer: 077 359 66 89 e-mail: c.vandenbeld@venlo.nl bijlage(n): 3 datum: 4 april

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse Risicoberekening LPG-tankstation te Purmerend

Kwantitatieve risicoanalyse Risicoberekening LPG-tankstation te Purmerend Kwantitatieve risicoanalyse Risicoberekening LPG-tankstation te Purmerend projectnr. 100854-236138 revisie 01 12 november 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever Gemeente Purmerend

Nadere informatie

Project: Verbreding N244 & komst LPG tankstation, Horecafunctie en P+R

Project: Verbreding N244 & komst LPG tankstation, Horecafunctie en P+R Project: Verbreding N244 & komst LPG tankstation, Horecafunctie en P+R Onderdeel: Kwantitatieve risicoanalyse LPG tankstation Definitief In opdracht van: Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

Externe veiligheid tankstation P. Kok en Zn Hoofddorp

Externe veiligheid tankstation P. Kok en Zn Hoofddorp Externe veiligheid tankstation P. Kok en Zn Hoofddorp Project : 081377 Datum : 20 juli 2010 Auteur : ir. J. Heitink D. Ruumpol Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer Groep uitvoering, cluster Planvorming

Nadere informatie

Rapport. Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation De Kroon te Nieuwegein vanwege de geplande windturbines van Windpark Nieuwegein

Rapport. Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation De Kroon te Nieuwegein vanwege de geplande windturbines van Windpark Nieuwegein Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Rapport Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation De Kroon te Nieuwegein vanwege de geplande windturbines van Windpark Nieuwegein Rapportnummer d.d. 10 januari

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Binnen de dansschool gelegen aan de Venrayseweg in Horst aan de Maas worden ook feesten en partijen gegeven. Tegenover het pand ligt een LPG-tankstation,

Nadere informatie

Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam

Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam Project : 091658 Datum : 7 oktober 2009 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Haven Amsterdam Sector Infrastructuur en Milieu Postbus 19406

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas

Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Groepsrisico LPG-tankstation Venrayseweg Horst aan de Maas Binnen de dansschool gelegen aan de Venrayseweg in Horst aan de Maas worden ook feesten en partijen gegeven. Tegenover het pand ligt een LPG-tankstation,

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE LPG-TANKSTATION EKELSCHOT NABIJ PLAN "BRUISEND DORPSHART"

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE LPG-TANKSTATION EKELSCHOT NABIJ PLAN BRUISEND DORPSHART KWANTITATIEVE RISICOANALYSE LPG-TANKSTATION EKELSCHOT NABIJ PLAN "BRUISEND DORPSHART" GEMEENTE LOON OP ZAND 21 maart 2011 075407302.B - Definitief D01011.000504.0100 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Tamoil Rijn 1. in Den Haag

Groepsrisico LPG-tankstation Tamoil Rijn 1. in Den Haag Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation Tamoil Rijn 1 in Den Haag Project : 132561 Datum : 26 november 2013 Auteurs : ing. A.M. op den Dries ir. G.A.M. Golbach

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Risicoanalyse propaantank Veerdam 1. in Aalst (gemeente Zaltbommel)

Risicoanalyse propaantank Veerdam 1. in Aalst (gemeente Zaltbommel) Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse propaantank Veerdam 1 in Aalst (gemeente Zaltbommel) Project : 111923 Datum : 23 april 2014 Auteur : ir. G.A.M. Golbach ing. A.M. op den

Nadere informatie

Risicoanalyse BOL SuperTank te Bunschoten

Risicoanalyse BOL SuperTank te Bunschoten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse BOL SuperTank te Bunschoten Project : 163226 Datum : 21 november 2016 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: FMA-Nillesen t.a.v. H.

Nadere informatie

QRA LPG-tankstation De Knoest in Nieuwegein

QRA LPG-tankstation De Knoest in Nieuwegein QRA LPG-tankstation De Knoest in Nieuwegein Gemeente Nieuwegein Januari 2013 Definitief QRA LPG-tankstation De Knoest in Nieuwegein dossier : BB4820-100-100 registratienummer : MD-AF20130066/ISEE versie

Nadere informatie

QRA LPG-tankstation Auto Servicecenter Van den Elsen, Uden

QRA LPG-tankstation Auto Servicecenter Van den Elsen, Uden QRA LPG-tankstation Auto Servicecenter Van den Elsen, Uden SVU Wonen februari 2011 Concept QRA LPG-tankstation Auto Servicecenter Van den Elsen, Uden dossier : registratienummer : BA1660-100-100 versie

Nadere informatie

Opdrachtgever. Kwantitatieve risicoanalyse van LPG-tankstation Gulf Ampèrestraat te Harderwijk. auteur(s) Save

Opdrachtgever. Kwantitatieve risicoanalyse van LPG-tankstation Gulf Ampèrestraat te Harderwijk. auteur(s) Save Kwantitatieve risicoanalyse van LPG-tankstation Gulf Ampèrestraat te Harderwijk projectnr. 256875-12088 - HD95 revisie 02 22 november 2012 auteur(s) Save Opdrachtgever Regio Noord-Veluwe Postbus 271 840

Nadere informatie

Toetsing aan het Bevi van het LPG-tankstation Garage Bako te Zaandam

Toetsing aan het Bevi van het LPG-tankstation Garage Bako te Zaandam Toetsing aan het Bevi van het LPG-tankstation Garage Bako te Zaandam projectnr. 180597 080500 - AA15 revisie 01 19 mei 2008 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever Gemeente Zaanstad

Nadere informatie

QRA LPG-tankstation aan het J.F. Kennedyplein

QRA LPG-tankstation aan het J.F. Kennedyplein QRA LPG-tankstation aan het J.F. Kennedyplein Gemeente Purmerend 7 april 2011 defintief QRA LPG-tankstation aan het J.F. Kennedyplein dossier : BA1939-103-100 registratienummer : MD-AF20101981/MVI versie

Nadere informatie

GR-tabel voor LPG-tankstations die voldoen aan het LPG-convenant

GR-tabel voor LPG-tankstations die voldoen aan het LPG-convenant GR-tabel voor LPG-tankstations die voldoen aan het LPG-convenant Datum: 30 oktober 2009 Uitvoerder: Centrum Externe Veiligheid (cev@rivm.nl) Doel van dit document Dit document is bedoeld als hulpmiddel

Nadere informatie

QRA LPG tankstation Haan te Almere. Groepsriscioberekening LPG-tankstation Haan te Almere

QRA LPG tankstation Haan te Almere. Groepsriscioberekening LPG-tankstation Haan te Almere Groepsriscioberekening LPG-tankstation Haan te Almere SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage -OB13 5 maart 2015 Colofon QRA LPG tankstation Haan te Almere Groepsriscioberekening LPG-tankstation Haan

Nadere informatie

TOP-Consultants West BV. QRA LPG tankstations Purmerend. TinQ, Van IJsendijkstraat 395 Vos, Edisonweg 2

TOP-Consultants West BV. QRA LPG tankstations Purmerend. TinQ, Van IJsendijkstraat 395 Vos, Edisonweg 2 TOP-Consultants West BV QRA LPG tankstations Purmerend TinQ, Van IJsendijkstraat 395 Vos, Edisonweg 2 Projectkenmerk: Datum: Versie: 4.2 Opdrachtgever: Uitgevoerd door: TOP-Consultants West BV TOP-Consultants

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle

Groepsrisico LPG-tankstation foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle Project : 132517 Datum : 6 november 2013 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: BJZ.nu

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse van LPG-tankstation Martens Brandstoffen VOF te Koewacht

Kwantitatieve Risicoanalyse van LPG-tankstation Martens Brandstoffen VOF te Koewacht Kwantitatieve Risicoanalyse van LPG-tankstation Martens Brandstoffen VOF te Koewacht projectnr. 231895 100476 - HB46 revisie 1 3 juni 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever

Nadere informatie

QRA LPG-tankstation Vreeswijk in Nieuwegein

QRA LPG-tankstation Vreeswijk in Nieuwegein QRA LPG-tankstation Vreeswijk in Nieuwegein Gemeente Nieuwegein mei 2010 Definitief QRA LPG-tankstation Vreeswijk in Nieuwegein dossier : C9388-01.001 registratienummer : MD-AF20100617/MVI versie : 1 Gemeente

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Shell te Oude Meer

Groepsrisico LPG-tankstation Shell te Oude Meer Groepsrisico LPG-tankstation Shell te Oude Meer Project : 081377 Datum : 19 augustus 2010 Auteur : ir. J. Heitink A.M. op den Dries D. Ruumpol Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer Groep uitvoering, cluster

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Shell Muntbergweg in Amsterdam

Groepsrisico LPG-tankstation Shell Muntbergweg in Amsterdam Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation Shell Muntbergweg in Amsterdam Project : 101859 Datum : 23 november 2011 Auteur : ir. G.A.M. Golbach ing. A.M. op den Dries

Nadere informatie

Het PR en de hoogte van het GR dient berekend te worden. In onderhavig onderzoek is hiervoor gebruik gemaakt van het rekenmodel Safeti-NL [2].

Het PR en de hoogte van het GR dient berekend te worden. In onderhavig onderzoek is hiervoor gebruik gemaakt van het rekenmodel Safeti-NL [2]. Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Aan : mevrouw M. Willems - van Gils (Gemeente Gemert-Bakel) Van : mevrouw L. Sprangers (Royal HaskoningDHV) Datum : 11 maart 2013 Kopie : de heer

Nadere informatie

Bevi-toetsing van de nieuw te bouwen Connexxion busremise aan de Botnische Golf te Woerden

Bevi-toetsing van de nieuw te bouwen Connexxion busremise aan de Botnische Golf te Woerden Bevi-toetsing van de nieuw te bouwen Connexxion busremise aan de Botnische Golf te Woerden projectnr. 187574 080940 - DC98 revisie 04 21 oktober 2008 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever

Nadere informatie

Risicoanalyse Marco Gas te Bakel

Risicoanalyse Marco Gas te Bakel Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse Marco Gas te Bakel Project : 091659 Datum : 16 september 2013 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: De Visser t.a.v. C. Weststeijn

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation Shell Blerick te Venlo

Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation Shell Blerick te Venlo Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation Shell Blerick te Venlo projectnr. 120067-245692 revisie 00 26 januari 2012 auteur(s) Save Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo datum vrijgave

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Hilvarenbeek Postbus AA Hilvarenbeek

Opdrachtgever Gemeente Hilvarenbeek Postbus AA Hilvarenbeek Bevi toetsing voor bestemmingsplan Gelderakkers QRA LPG tankstation Gelderstraat 89A te Hilvarenbeek projectnr. 250472 130343 revisie 02 17 juli 2013 auteur(s) Save Opdrachtgever Gemeente Hilvarenbeek

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Shell De Leeuwenhoek

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Shell De Leeuwenhoek externe veiligheid, risicoanalyse risico[informatie+voorlichting] Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Shell De Leeuwenhoek in Zoetermeer Project :

Nadere informatie

Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel

Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel Kwantitatieve risico analyse Baanplant van Son en Koot 110311.docx Pagina 1 van 15 Opdrachtgever: Mevr. Ing. Verhagen-Boeren

Nadere informatie

Risicoanalyse Marco Gas te Bakel

Risicoanalyse Marco Gas te Bakel Risicoanalyse Marco Gas te Bakel Project : 091659 Datum : 29 januari 2010 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: De Visser Postbus 105 8200 AC Lelystad Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede

Nadere informatie

Groepsrisicoberekeningen van LPG-tankstation Vika Stationsweg 38 te Wezep

Groepsrisicoberekeningen van LPG-tankstation Vika Stationsweg 38 te Wezep Groepsrisicoberekeningen van LPG-tankstation Vika Stationsweg 38 te Wezep projectnr. 204939 100449 - HB19 revisie 02 2 juni 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever Regio Noord-Veluwe

Nadere informatie

Groepsrisicoberekeningen LPG-tankstations regio IJmond

Groepsrisicoberekeningen LPG-tankstations regio IJmond Groepsrisicoberekeningen LPG-tankstations regio IJmond Tankstation BP De Baandert te Heemskerk projectnr. 233969 110067 - HB68 revisie 01 20 januari 2011 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 663 993

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation B. Kerkhof & Zn

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation B. Kerkhof & Zn externe veiligheid, risicoanalyse risico[informatie+voorlichting] Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisicoberekening LPG-tankstation B. Kerkhof & Zn in Den Haag Project : 142768

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse Van Kessel Olie B.V. te Milheeze

Kwantitatieve risicoanalyse Van Kessel Olie B.V. te Milheeze Kwantitatieve risicoanalyse Van Kessel Olie B.V. te Milheeze projectnr. 257353 revisie 06 19 augustus 2013 130620 - HE02 auteur(s) Save Opdrachtgever Van Kessel Olie B.V. Milheesestraat 19 5763 AD Milheeze

Nadere informatie

Toetsing aan het Bevi van het LPG-tankstation Shell Vijfhoek te Zaandam

Toetsing aan het Bevi van het LPG-tankstation Shell Vijfhoek te Zaandam Toetsing aan het Bevi van het LPG-tankstation Shell Vijfhoek te Zaandam projectnr. 180597 - AA15 revisie 02 10 september 2008 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever Gemeente Zaanstad

Nadere informatie

QRA LPG station. Kwantitatieve Risicoanalyse voor het LPG tankstation aan de Cartesiusweg 140. Externe Veiligheid.

QRA LPG station. Kwantitatieve Risicoanalyse voor het LPG tankstation aan de Cartesiusweg 140. Externe Veiligheid. QRA LPG station Kwantitatieve Risicoanalyse voor het LPG tankstation aan de Cartesiusweg 140 Externe Veiligheid Gemeente Utrecht oktober 2009 definitief QRA LPG station Kwantitatieve Risicoanalyse voor

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Texaco Leidsestraatweg 132. in Woerden

Groepsrisico LPG-tankstation Texaco Leidsestraatweg 132. in Woerden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation Texaco Leidsestraatweg 132 in Woerden Project : 142653 Datum : 8 september 2014 Auteurs : ing. A.M. op den Dries ir. J.

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Prins Bernhardstraat in Vianen

Groepsrisico LPG-tankstation Prins Bernhardstraat in Vianen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation Prins Bernhardstraat in Vianen Project : 152974 Datum : 3 november 2015 Auteur : ing. A.M. op den Dries Review : drs. R.J.M.

Nadere informatie

Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations (LPG-tankauto niet voorzien van hittewerende coating)

Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations (LPG-tankauto niet voorzien van hittewerende coating) Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations (LPG-tankauto niet voorzien van hittewerende coating) Opdrachtgever: Diverse gemeenten Datum: 6 juni 2008 Briefnummer: n.v.t. Uitvoerder: Centrum Externe

Nadere informatie

Risicoanalyse LPG tankstation Stationsstraat 122 te Deurne. Datum 16 februari 2010 Referentie

Risicoanalyse LPG tankstation Stationsstraat 122 te Deurne. Datum 16 februari 2010 Referentie Risicoanalyse LPG tankstation Stationsstraat 122 te Deurne Datum 16 februari 2010 Referentie 20091619-02 Referentie 20091619-02 Rapporttitel Risicoanalyse LPG tankstation Stationsstraat 122 te Deurne Datum

Nadere informatie

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations Opdrachtgever: Diverse gemeenten Datum: 22 mei 2007 Briefnummer: n.v.t. Uitvoerder: Centrum Externe Veiligheid (cev@rivm.nl) Gewijzigde status van dit

Nadere informatie

RAPPORT. QRA LPG-tankstation J.F. Kennedyplein. Gemeente Purmerend

RAPPORT. QRA LPG-tankstation J.F. Kennedyplein. Gemeente Purmerend RAPPORT QRA LPG-tankstation J.F. Kennedyplein Klant: Gemeente Purmerend Referentie: I&B_BE8142_R001_F02 Versie: 02/Finale versie Datum: 21 september 2016 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. Postbus 8064 9702 KB

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening ontwikkeling Westkanaalweg te Ter Aar

Groepsrisicoberekening ontwikkeling Westkanaalweg te Ter Aar Groepsrisicoberekening ontwikkeling Westkanaalweg te Ter Aar 20 mei 2009 Groepsrisicoberekening ontwikkeling Westkanaalweg te Ter Aar Verantwoording Titel Groepsrisicoberekening ontwikkeling Westkanaalweg

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Van Aalstlaan 10 Zoetermeer

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Van Aalstlaan 10 Zoetermeer Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Van Aalstlaan 10 Zoetermeer 6 november 2012 Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Van Aalstlaan 10 Zoetermeer Kenmerk R001-1211852RUD-srb-V01-NL Verantwoording

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Total Dobber 2 in Obdam. (gemeente Koggenland)

Groepsrisico LPG-tankstation Total Dobber 2 in Obdam. (gemeente Koggenland) Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation Total Dobber 2 in Obdam (gemeente Koggenland) Project : 152884 Datum : 8 mei 2015 Auteurs : ing. A.M. op den Dries ir. G.A.M.

Nadere informatie

Risicoanalyse LNG-tankstation Rotterdam

Risicoanalyse LNG-tankstation Rotterdam Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse LNG-tankstation Rotterdam Project : 122317 Rotterdam Datum : 6 maart 2012 Auteur : ir. G.A.M. Golbach ing. A.M. op den Dries Opdrachtgever:

Nadere informatie

QRA LPG station Kwantitatieve Risicoanalyse voor het LPG tankstation aan het Herculesplein Externe Veiligheid Gemeente Utrecht juni 2008 Definitief

QRA LPG station Kwantitatieve Risicoanalyse voor het LPG tankstation aan het Herculesplein Externe Veiligheid Gemeente Utrecht juni 2008 Definitief QRA LPG station Kwantitatieve Risicoanalyse voor het LPG tankstation aan het Herculesplein Externe Veiligheid Gemeente Utrecht juni 2008 Definitief QRA LPG station Kwantitatieve Risicoanalyse voor het

Nadere informatie

BP Flevo-tankstation te Kampen

BP Flevo-tankstation te Kampen BP Flevo-tankstation te Kampen Toetsing aan het Bevi projectnr. 232819-100609 - DH63 revisie 01 29 juli 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 663993 Opdrachtgever Gemeente Kampen Burgemeester Berghuisplein

Nadere informatie

Bijlage 3: 45$6KHOO/3*WDQNVWDWLRQWH6FKLSOXLGHQ$GYLHVJURHS 6$9(SURMHFWQU833+)GG12 november

Bijlage 3: 45$6KHOO/3*WDQNVWDWLRQWH6FKLSOXLGHQ$GYLHVJURHS 6$9(SURMHFWQU833+)GG12 november Bijlage 3: 45$6KHOO/3*WDQNVWDWLRQWH6FKLSOXLGHQ$GYLHVJURHS 6$9(SURMHFWQU833+)GG12 november Kwantitatieve risicoanalyse Shell LPG-tankstation te Schipluiden projectnr. 265390 140833 - HF13 revisie 03 12

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation BP Ockenburghstraat

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation BP Ockenburghstraat externe veiligheid, risicoanalyse risico[informatie+voorlichting] Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisicoberekening LPG-tankstation BP Ockenburghstraat in Den Haag Project : 132563

Nadere informatie

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Willem Niessink 15 april 2009 BEVI in vogelvlucht Bronnen van (on)veiligheid Natuurverschijnselen Gedrag van mensen Technologie Natuurlijke veiligheid Sociale veiligheid

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse propaanopslag Camping 't Wisentbos

Kwantitatieve risicoanalyse propaanopslag Camping 't Wisentbos Kwantitatieve risicoanalyse propaanopslag Camping 't Wisentbos projectnr. 232050 100522 - HB49 revisie 00 18 juni 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 663 993 Opdrachtgever Gemeente Dronten Afdeling

Nadere informatie

RMB, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Groepsrisico berekening LPG- tankstation, Havendijk 13 Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

RMB, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Groepsrisico berekening LPG- tankstation, Havendijk 13 Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost RMB, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Groepsrisico berekening LPG- tankstation, Havendijk 13 Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project : Gemeente Tiel : Groepsrisico berekening

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse Tankstation Schmieman

Kwantitatieve risicoanalyse Tankstation Schmieman Laan van Nieuw Oost-Indië 25 2593 BJ Den Haag Postbus 16029 2500 BA Den Haag Telefoon 070 348 09 11 Fax 070 348 06 45 denhaag@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Tankstation Schmieman Project: QRA

Nadere informatie

Groepsrisicoberekeningen LPG-tankstation Verkeersweg 3, Harderwijk

Groepsrisicoberekeningen LPG-tankstation Verkeersweg 3, Harderwijk Groepsrisicoberekeningen LPG-tankstation Verkeersweg 3, Harderwijk Projectnr. 204939 100672 - HB19 revisie 04 10 augustus 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 663 993 Opdrachtgever Regio Noord-Veluwe

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation. Volkelseweg 28 te Uden

Groepsrisicoberekening LPG-tankstation. Volkelseweg 28 te Uden Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Volkelseweg 28 te Uden Groepsrisicoberekening LPG-tankstation Volkelseweg 28 te Uden Opdrachtgever : Area Wonen Postbus 548 5400 AM UDEN Projectnummer : 20150402

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico's LPG-tankstation Hollandbaan, Woerden. Milieudienst Noord-West Utrecht

Externe veiligheidsrisico's LPG-tankstation Hollandbaan, Woerden. Milieudienst Noord-West Utrecht Externe veiligheidsrisico's LPG-tankstation Hollandbaan, Woerden. Milieudienst Noord-West Utrecht 21 juli 2009 Definitief rapport 9V3061.01 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses

Kwantitatieve risicoanalyses Kwantitatieve risicoanalyses Herontwikkelingsplan sportcomplex DFS te Alkmaar Veiligheidsregio Noord-Holland Noord februari 2013 definitief Kwantitatieve risicoanalyses Herontwikkelingsplan sportcomplex

Nadere informatie

Groepsrisico berekening LPG- tankstation Grote Brugse Grintweg 236 Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Groepsrisico berekening LPG- tankstation Grote Brugse Grintweg 236 Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Groepsrisico berekening LPG- tankstation Grote Brugse Grintweg 236 Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost RMB, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Opdrachtgever Project : Gemeente Tiel : Groepsrisico

Nadere informatie

Risicoanalyse Nieuwbouwplan Savant Zorgcentrum De Eeuwsels

Risicoanalyse Nieuwbouwplan Savant Zorgcentrum De Eeuwsels Risicoanalyse Nieuwbouwplan Savant Zorgcentrum De Eeuwsels Toetsing aan het Bevi projectnr. 196337 090285 - HA69 revisie 02 9 maart 2009 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 66 39 93 Opdrachtgever

Nadere informatie

De QRA en de gegevens van het nieuwe en oude plan zijn opgevraagd bij de partijen.

De QRA en de gegevens van het nieuwe en oude plan zijn opgevraagd bij de partijen. ADVIES Aan : Hans Eskes Gemeente Aalten Behandeld door : F. Th. Geurts / specialist Externe Veiligheid Datum : 10 februari 2012 Ons kenmerk : 2011u00058 Onderwerp : Advies ten behoeve van plan Vaanholt

Nadere informatie

1 INLEIDING 1 2 WETTELIJK KADER 2 3 SITUATIEBESCHRIJVING 4 4 TOETSING 6 5 CONCLUSIE 8

1 INLEIDING 1 2 WETTELIJK KADER 2 3 SITUATIEBESCHRIJVING 4 4 TOETSING 6 5 CONCLUSIE 8 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 WETTELIJK KADER 2 2.1 Besluit externe veiligheid inrichtingen 2 2.2 LPG-convenant 3 2.3 Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Helmond 3 3 SITUATIEBESCHRIJVING 4 3.1 Gegevens

Nadere informatie

BIJLAGE 1. LPG-tankstation Bitswijk 4 Uden, Oranjewoud, 23 december 2010 (Deel A: Kwalitatieve Risicoanalyse en Deel B: Verantwoording groepsrisico)

BIJLAGE 1. LPG-tankstation Bitswijk 4 Uden, Oranjewoud, 23 december 2010 (Deel A: Kwalitatieve Risicoanalyse en Deel B: Verantwoording groepsrisico) BIJLAGE 1 LPG-tankstation Bitswijk 4 Uden, Oranjewoud, 23 december 2010 (Deel A: Kwalitatieve Risicoanalyse en Deel B: Verantwoording groepsrisico) LPG-tankstation Bitswijk 4 Uden Deel A: Kwantitatieve

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation Strubbenweg Almere

Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation Strubbenweg Almere projectnummer 409212 revisie 0.1 12 april 16 revisie 0.1 12 april 16 Adviesgroep SAVE Opdrachtgever Postbus 200 1300 AE Almere Tekstbijdragen ing. J.L.M. (Jeroen) Eskens ir. J. (Jelte) Janzen datum vrijgave

Nadere informatie

bp Cereswijk en Dideldom beoordelen voorontwerp en risicoberekeningen

bp Cereswijk en Dideldom beoordelen voorontwerp en risicoberekeningen bp Cereswijk en Dideldom beoordelen voorontwerp en risicoberekeningen 1. Inleiding De gemeente Stadskanaal heeft gevraagd het voorontwerp bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom (dd. mei 2013) te beoordelen

Nadere informatie

Rapportage Externe Veiligheid ontwerp- bestemmingsplan Aldi Borger. revisie juli 2011

Rapportage Externe Veiligheid ontwerp- bestemmingsplan Aldi Borger. revisie juli 2011 Rapportage Externe Veiligheid ontwerp- bestemmingsplan Aldi Borger revisie 1.0 24 juli 2011 Steunpunt Externe Veiligheid Provincie Drenthe Kerstin Probst Datum: 24 juli 2011 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Doel

Nadere informatie

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader 1.1 Externe veiligheid 1.1.1 Beoordelingskader Beleid Externe veiligheid heeft betrekking op de risico s voor de omgeving bij het gebruik, de productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico LPG tankstation aan de Wagenweg 7

Verantwoording groepsrisico LPG tankstation aan de Wagenweg 7 Verantwoording groepsrisico LPG tankstation aan de Wagenweg 7 Verantwoording groepsrisico voor inbreidingslocatie Hoornsebuurt te Purmerend Definitief Gemeente Purmerend Grontmij Nederland B.V. Alkmaar,

Nadere informatie

Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven

Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse directe bunkering LNG Amerikahaven Project : 132556 Datum : 3 oktober 2013 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam

Nadere informatie

Toetsing aan Bevi Multi fuel tankstation Brand Oil Borculo

Toetsing aan Bevi Multi fuel tankstation Brand Oil Borculo Toetsing aan Bevi Multi fuel tankstation Brand Oil Borculo projectnr. 243765 120160 DJ93 revisie 02 22 februari 2012 auteur(s) Save Opdrachtgever Ekwadraat Advies Postbus 827 8901 BP Leeuwarden datum vrijgave

Nadere informatie

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden. Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden. Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid 777 Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid Project

Nadere informatie

LPG groepsrisico berekeningsmodule. Disclaimer. Project: Bestemmingsplan Gebied Oudedijk, Odiliapeel

LPG groepsrisico berekeningsmodule. Disclaimer. Project: Bestemmingsplan Gebied Oudedijk, Odiliapeel Disclaimer De LPG-rekentool is aangepast op het Revi, zoals deze in juli 2007 in werking is getreden. Dit betekent dat de LPG-rekentool nu de mogelijkheid biedt om te rekenen met: Nieuwe situaties, (nieuwe

Nadere informatie

LPG groepsrisico berekeningsmodule. Disclaimer. Project: LPG tankstation Schuurhuis

LPG groepsrisico berekeningsmodule. Disclaimer. Project: LPG tankstation Schuurhuis Disclaimer De LPG-rekentool is aangepast op het Revi, zoals deze in juli 2007 in werking is getreden. Dit betekent dat de LPG-rekentool nu de mogelijkheid biedt om te rekenen met: Nieuwe situaties, (nieuwe

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Flier onderzoek externe veiligheid

Bestemmingsplan De Flier onderzoek externe veiligheid Bestemmingsplan De Flier onderzoek externe veiligheid Risicoberekeningen Gemeente Nijkerk juli 211 Bestemmingsplan De Flier onderzoek externe veiligheid Risicoberekeningen dossier : BA4962-11-1 registratienummer

Nadere informatie

QRA LPG tankstation De Staart

QRA LPG tankstation De Staart QRA LPG tankstation De Staart Een kwantitatieve risicoanalyse van het LPG tankstation De Staart te Houten Externe Veiligheid Gemeente Houten april 2006 Concept QRA LPG tankstation De Staart Een kwantitatieve

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Veiligheidsrisico s tankstation met lpg 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich, zoals uit de naam reeds blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

Risicoberekening plangebied omgeving voetbalstadion

Risicoberekening plangebied omgeving voetbalstadion Projectnummer A1.2 November 29 V2. Risicoberekening plangebied voetbalstadion Gemeente Alkmaar definitief Risicoberekening plangebied omgeving voetbalstadion Verantwoording van een plangebied nabij een

Nadere informatie

Risicoanalyse LNG-tankstation Weert

Risicoanalyse LNG-tankstation Weert Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse LNG-tankstation Weert Project : 142696 Datum : 19 december 2014 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: LIQAL t.a.v. M. van der Meer

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID KLAVER 8 QRA

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID KLAVER 8 QRA ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID KLAVER 8 GEMEENTE HORST AAN DE MAAS DEVELOPMENT COMPANY GREENPORT VENLO 24 mei 2013 077113422:0.1 - Definitief B02012.000354.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding onderzoek...

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse fa. Brandsma te Hilversum

Kwantitatieve risicoanalyse fa. Brandsma te Hilversum externe veiligheid, risicoanalyses en risico[informatie + voorlichting] AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Kwantitatieve risicoanalyse fa. Brandsma te Hilversum Datum : 13 februari 2012 Project :

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse

Kwantitatieve risicoanalyse Kwantitatieve risicoanalyse Risicoberekening nieuw op te richten LPG-tankstation op de hoek van de E.P. Schuilingstraat/Kijlweg te Emmer Compascuum projectnr. 217301 100215 - HB21 revisie 03 26 maart 2010

Nadere informatie

LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal

LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal Plaatsgebonden risico De doorzet van LPG is in de vergunning vastgelegd op maximaal 1.000 m² LPG/jaar. Op grond van de Regeling externe veiligheid (Revi) gelden dan

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

QRA LPG tankstation aan de Purmerenderweg 113

QRA LPG tankstation aan de Purmerenderweg 113 QRA LPG tankstation aan de Purmerenderweg 113 QRA voor woning aan de Noorderpad 16a en bestemmingsplan 'Benonistraat' te Zuidoostbeemster Definitief In opdracht van: Gemeente Beemster Grontmij Nederland

Nadere informatie

Bedrijventerrein Buitenvaart II,

Bedrijventerrein Buitenvaart II, Bedrijventerrein Buitenvaart II, wijzigingsplan facilitaire doeleinden Bedrijventerrein Buitenvaart II, Wijzigingsplan Facilitaire Doeleinden Gemeente Hoogeveen Status: Vastgesteld Datum: 7 Juli 2015 IMRO-Idn:

Nadere informatie

Nota van beantwoording behorende bij ontwerp Facetbestemmingsplan Klazienaveen, Bedrijventerrein Pollux II en III (externe veiligheid).

Nota van beantwoording behorende bij ontwerp Facetbestemmingsplan Klazienaveen, Bedrijventerrein Pollux II en III (externe veiligheid). Nota van beantwoording behorende bij ontwerp Facetbestemmingsplan Klazienaveen, Bedrijventerrein Pollux II en III (externe veiligheid). Kaartnummer: 08.093 AI tot en met IV Vastgesteld d.d.: 1 2 1. Overleg

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10 DNV KEMA Energy & Sustainability Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10 Groningen, 14 september 2012 74101761-GCS 12.R.53074 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding N-568-10

Nadere informatie