Reageren op racisme in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reageren op racisme in Nederland"

Transcriptie

1 Reageren op racisme in Nederland european network against racism europees netwerk tegen racisme

2 Inleiding In 2004 heeft Nederland de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) aangepast, naar aanleiding van de Europese rasrichtlijn 2000/43/EG. Onderdeel van deze aanpassing is een verschuiving van de bewijslast van degene die zich gediscrimineerd acht naar degene die volgens de klager het onderscheid heeft toegepast. Voorwaarde is dat de klager feiten aanvoert die volgens de rechter discriminatie doen vermoeden. Daarnaast is bescherming tegen victimisatie opgenomen: het is nu verboden om personen te benadelen wegens het feit dat zij een beroep op de AWGB hebben gedaan. De verwachting is dat in 2006 een fusie zal plaatsvinden tussen het landelijke expertisecentrum rassendiscriminatie (Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie LBR) en de lokale en regionale antidiscriminatiebureaus en meldpunten. De organisatie zal zich naast rassendiscriminatie ook bezig gaan houden met de andere in de Nederlandse wet onderscheiden discriminatiegronden. Onder de aandachtspunten bij de bestrijding van rassendiscriminatie in Nederland zijn onder meer de arbeidsmarkt, het onderwijs, en de politie. Rassendiscriminatie is een belangrijke oorzaak van de achterstand van niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt. Bijna een kwart van de werkgevers zegt desgevraagd bij voorkeur geen of helemaal geen niet-westerse allochtonen aan te nemen. Interetnische spanningen op de werkvloer en op scholen leiden regelmatig tot discriminatie. Allochtone scholieren en studenten hebben grote problemen om een stageplaats te vinden. Het is waarschijnlijk dat negatieve beeldvorming en discriminatie daarvan belangrijke oorzaken zijn. Het komt nog regelmatig voor dat de politie weigert een aangifte van discriminatie op te nemen, terwijl het opnemen van zo n aangifte verplicht is.

3 Belangrijkste activiteiten van ENAR in Nederland In iedere EU lidstaat heeft ENAR een Nationale Coördinatie die de activiteiten in eigen land coördineert en leden afvaardigt voor het bestuur in Brussel. De Nederlandse Nationale Coördinatie bestaat uit de volgende organisaties: Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), FO- RUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), de Landelijke Vereniging van Anti Discriminatie Bureaus en Meldpunten (LVADB) en de Rotterdam Charter Foundation. De Nederlandse tak van ENAR informeert NGO s over belangrijke ontwikkelingen op het terrein van de bestrijding van rassendiscriminatie in Europa en koppelt de Nederlandse ervaring en expertise op dit terrein aan het Europees niveau. De Nationale Coördinatie organiseert een paar keer per jaar informatieve bijeenkomsten en verleent bijdragen aan Europese projecten, lobbyactiviteiten, campagnes en publicaties. ENAR Europees Netwerk tegen Racisme ENAR zet zich in voor de bestrijding van racisme en voor de gelijke behandeling van etnische minderheden en niet-eu-onderdanen die in de Europese Unie wonen. ENAR is een netwerk van Europese NGO s die zich inspannen om racisme te bestrijden in alle lidstaten van de Europese Unie. De NGO s hebben Nationale Coördinaties (NC s) gevormd die zich hebben aangesloten bij ENAR en waar etnische minderheden, migrantenorganisaties, informatiecentra, lobbygroepen, vakbonden, religieuze organisaties en vele anderen deel van uitmaken. Democratisch gekozen vertegenwoordigers van elke NC wonen de vergaderingen van het netwerk bij, waar zij vraagstukken op het gebied van beleid en wetgeving bespreken. Eén van de vertegenwoordigers van elke NC moet afkomstig zijn uit een etnische minderheid. ENAR zet zich in om racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en islamofobie te bestrijden, om gelijke behandeling van zowel EU-burgers als inwoners afkomstig uit een derde land te bevorderen en om lokale/regionale/nationale initiatieven te verbinden met Europese initiatieven.

4 De situatie in Nederland Ongeveer 50 procent van de (Nederlandse) Turken en (Nederlandse) Marokkanen geeft aan tussen medio 2004 en medio 2005 een of meermalen persoonlijk met discriminatie geconfronteerd te zijn. Dat betekent dat Turken en Marokkanen regelmatig met het probleem te maken krijgen: niet alleen met discriminatie jegens hun persoon, maar ook jegens mensen uit hun directe leefomgeving. Het percentage Surinamers en Antillianen dat in het afgelopen jaar discriminatie ervaren zegt te hebben is iets lager, maar substantieel: 35 tot 40 procent. Hoger opgeleide niet-westerse allochtonen zeggen vaker gediscrimineerd te worden dan lager opgeleide niet-westerse allochtonen. Hoger opgeleide allochtonen zijn ook negatiever over het publieke discours over allochtonen, en hebben negatievere opvattingen over autochtone Nederlanders. Jongere niet-westerse allochtonen rapporteren significant vaker met discriminatie geconfronteerd te worden dan oudere allochtonen. Een mogelijke verklaring is dat jongeren zich op meer maatschappelijke terreinen bewegen: ze hebben te maken met vijandige bejegening en uitsluiting in het onderwijs, in het uitgaansleven, in de woonomgeving en bij de toegang tot de arbeidsmarkt. Er is sprake van een zeer geringe bereidheid om gevallen van discriminatie te melden. Onderzoek wijst uit dat minder dan een kwart van de mensen die aangeven het afgelopen jaar discriminatie te hebben ervaren, dat ook gemeld heeft bij een antidiscriminatiebureau, de politie of een andere instantie. Een belangrijke reden die wordt gegeven om discriminatie niet te melden is dat melden geen zin heeft. Andere redenen zijn dat men het incident niet belangrijk genoeg vond, of dat men niet bekend is met de mogelijkheden om te melden.

5 Politieke werkelijkheid: wetgeving in Nederland De Nederlandse wet verbiedt racisme en discriminatie. De basis van de wettelijke regels is te vinden in de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. De Grondwet geeft daarmee een opdracht aan de overheid: gij zult niet discrimineren. Om deze regel ook te laten gelden in het dagelijks verkeer tussen burgers onderling, is het verbod om te discrimineren opgenomen in aparte wetten. De regels over het discriminatieverbod zijn in het burgerlijk recht vastgelegd in de Algemene wet gelijke behandeling. Deze wet bepaalt dat iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur en dergelijke, gelijk behandeld moet worden. Het gaat daarbij om een groot deel van het maatschappelijk leven: arbeid, onderwijs, wonen en het aanbod van goederen en diensten. Wie vindt dat hij ongelijk behandeld is, kan daarover klagen bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Die beoordeelt of een maatregel of situatie een vorm van verboden onderscheid oplevert. De regels over non-discriminatie zijn voor een groot deel bepaald door de Europese Unie. Die bepaalde in 2000 dat daarover in de hele EU dezelfde regels moeten gelden. De nieuw ingevoerde regels bepalen onder andere dat de tegenpartij in sommige gevallen het bewijs moet leveren dat hij niet heeft gediscrimineerd. Ook ligt nu vast, dat de tegenpartij geen nadelige maatregelen, zoals ontslag, mag treffen als iemand over discriminatie klaagt. Daarnaast kunnen politie en Openbaar Ministerie op grond van het strafrecht optreden tegen bijvoorbeeld racistische beledigingen en het oproepen tot haat en geweld.

6 Organisaties tegen discriminatie Wie met racisme of discriminatie op grond van ras of afkomst te maken heeft, voelt vaak boosheid, onrechtvaardigheid, pijn en een verlies van vertrouwen in de samenleving. Mensen kunnen zo van slag zijn dat ze zich ziek melden op hun werk of school. Soms is discriminatie het gevolg van een structurele misstand, die in het hele land speelt. Uit onderzoek blijkt dat zo n 45 procent van de grootste etnische minderheidsgroepen in Nederland recentelijk met discriminatie te maken heeft gehad. De aard van de discriminatie varieerde daarbij van discriminerende opmerkingen, weigering van dienstverlening tot geweld. Het is daarom belangrijk dat er instellingen zijn die discriminatie bestrijden. Soms helpt het als die organisaties training of informatie geven, waardoor vooroordelen worden weggenomen. Soms is het beter als zij pleiten voor betere wetgeving en in andere gevallen is het nodig dat ze, samen met het slachtoffer, een klacht indienen bij de CGB of de politie. Het verzamelen van informatie over aard en omvang van discriminatie in monitorrapporten, zoals het LBR dat doet, is belangrijk om te kunnen zien waar en op welke manier maatregelen genomen moeten worden. Daar kunnen niet alleen maatschappelijke organisaties maar ook de overheid hun voordeel mee doen. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving zijn onderwijs en arbeid belangrijke terreinen. Uitsluiting en discriminatie op die terreinen zijn daarom bijzonder ongewenst. Non-discriminatieorganisaties voeren activiteiten uit die discriminatie op een aantal maatschappelijke terreinen tegengaan. Een voorbeeld is de campagne Discriminatie? Niet met mij!, die mensen informatie geeft over mogelijkheden om iets tegen discriminatie te ondernemen.

7 Reageren op racisme Strategisch procederen Over het algemeen hebben weinig NGO s die zich bezighouden met racismebestrijding in het verleden rechtszaken aangespannen. Vaak was dit om de eenvoudige reden dat er weinig wetgeving was waarop zij zich konden beroepen. Dankzij het aannemen van de Europese Rasrichtlijn (zie paragraaf EU en racismebestrijding ) en de ontwikkeling van nationale wetgeving, is het nu echter wel mogelijk dat gerechtelijke procedures werkelijk leiden tot veranderingen voor mensen die te maken hebben met racisme en discriminatie. Aangezien de bestrijding van discriminatie een tamelijk nieuw rechtsgebied is, is het de taak van de NGO s om de bewustwording over de mogelijkheden ervan te vergroten. Strategisch procederen is daarbij een bruikbare verdedigingstechniek gebleken. NGO s kunnen zowel direct strategische rechtszaken voeren als ook ondersteuning bieden aan anderen die dit ook willen doen, door gegevens te verzamelen, slachtoffers te bepalen en door te lobbyen. Bij strategisch procederen wordt gebruik gemaakt van het rechtssysteem om te proberen brede maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen Strategisch procederen richt zich in eerste instantie meer op het bewerkstelligen van verandering van wetgeving of beleid dan op het verkrijgen van schadevergoeding voor één persoon, hoewel deze twee doelstellingen ook goed samen kunnen gaan. Bij strategisch procederen gaat het dus niet zozeer om een individuele zaak of een individueel slachtoffer maar wordt er getracht een betere bescherming te bieden aan iedereen die slachtoffer kan worden van discriminatie. Wijziging in de wetgeving of het scheppen van precedenten in een individuele zaak kan tot gevolg hebben dat er veranderingen plaatsvinden op een veel breder vlak. Het concept strategisch procederen behelst de selectie, de planning en het beheer van zaken, alsmede de garantie dat gunstige resultaten geïmplementeerd zullen worden. Niet elke NGO heeft de bevoegdheid of de vakkundigheid om rechtszaken te voeren en het is zeker ook niet zo dat een rechtszaak in alle gevallen de juiste strategie is. Niettemin is het essentieel voor iedereen die zich met de bestrijding van rassendiscriminatie bezighoudt, het belang te erkennen van strategisch procederen als een instrument om veranderingen tot stand te brengen.

8 Waar kunnen mensen terecht met klachten over discriminatie? Wie met discriminatie te maken krijgt, wil daar in veel gevallen iets aan doen. In alle grote steden en in veel regio s in Nederland zijn bureaus voor discriminatiezaken of antidiscriminatiebureaus (ADB s) actief, die slachtoffers van discriminatie bijstaan. Ook mensen die getuige van discriminatie zijn kunnen hier een melding doorgeven. Mensen kunnen daar terecht met vragen en klachten. In de meeste gevallen kunnen ADB s daadwerkelijk iets doen tegen discriminatie. Bij de ADB s werken mensen die de wetten en regels kennen en gespecialiseerd zijn in het afhandelen van klachten die met racisme of uitsluiting te maken hebben. Zij kunnen inschatten of het indienen van klacht bij een instantie als de Commissie Gelijke Behandeling of de politie zin heeft en kunnen vaak een oplossing buiten juridische wegen om bereiken. Als het gaat om discriminatie bij de arbeid, in het onderwijs of door overheidsinstellingen, passen de ADB-medewerkers het principe van hoor en wederhoor toe. Ze vragen daarbij aan de wederpartij om een reactie op het verhaal van de cliënt om te bepalen wat er gebeurd is. Aan de hand van de reactie bepaalt het ADB samen met de cliënt wat de eventuele vervolgstappen zijn. Die kunnen variëren van het samen met de wederpartij bereiken van een oplossing, het indienen van een verzoek om een oordeel over de ongelijke behandeling bij de CGB tot het voeren van een publicitaire actie om een probleem aan de orde te stellen. De medewerkers begeleiden hun cliënt bij het afwikkelen van een verzoek bij instanties als de CGB. Als het gaat om racistisch optreden, zoals beledigen, oproepen tot haat of om geweld met een racistisch karakter, kan het ADB de cliënt helpen bij het doen van aangifte bij de politie. Het inschakelen van een ADB heeft daarom vrijwel altijd zin.

9 Waarom een Europees standpunt cruciaal is: EU en racismebestrijding Nationale NGO s die actief zijn op het gebied van racismebestrijding komen al om in het werk om racisme en discriminatie tegen te gaan. Waarom zouden ze zich dan ook nog moeten bezighouden met wat er gebeurt in andere Europese landen en in de instituten van de Europese Unie zelf? Het is van essentieel belang om goed te begrijpen wat racisme in Europa is en wel om twee belangrijke redenen. Ten eerste om kennis over en kennisvergaring omtrent racisme en de bestrijding ervan te bevorderen, en ten tweede om in de hele Europese Unie algemene middelen te genereren om racisme te bestrijden. De ervaring in de afgelopen tien jaar heeft aangetoond dat het mogelijk is om nationale overheden ertoe te bewegen actie te ondernemen op Europees niveau, terwijl zij daar misschien niet toe bereid waren als zij dit alleen hadden moeten doen. Racisme heeft een duidelijke Europese dimensie. De koloniale geschiedenis van Europa laat duidelijk zien hoe dit werelddeel heeft bijgedragen aan het in stand houden van historische en contemporaine vormen van racisme. En de twintigste eeuw werpt geen positief licht op de Europese nalatenschap. Ondanks deze lange geschiedenis neemt Europa racisme sinds kort serieus. Europa heeft de verplichting, zowel naar de mensen binnen de Europese grenzen als internationaal, om het voortouw te nemen in het uitdragen van de visie van een wereld zonder racisme. In 1997 vond de Europese Unie een wettelijke grondslag in artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam om passende maatregelen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden te ontwikkelen. De Europese Unie heeft dankzij deze bevoegdheden in juni 2000 de Richtlijn voor gelijke behandeling ongeacht ras aangenomen (en later dat jaar de Richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep ). Het was de bedoeling dat de Rasrichtlijn uiterlijk 17 juli 2003 volledig geïmplementeerd zou zijn, maar enkele lidstaten hebben dit begin 2006 nog altijd niet gedaan. Men kan zich dan ook afvragen in hoeverre de Europese lidstaten bereid zijn racisme en discriminatie constant te bestrijden. Toch heeft de richtlijn al direct effect, omdat individuen er een beroep op kunnen doen bij nationale rechtbanken,

10 zelfs in landen waar de richtlijn nog niet is geïmplementeerd. De Rasrichtlijn beschermt tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en in de toegang tot goederen en diensten, zoals sociale bescherming, gezondheidszorg, sociale voorzieningen en onderwijs. De richtlijn bevat een aantal belangrijke definities, zoals van directe en indirecte discriminatie, intimidatie en represailles. Andere belangrijke aspecten van de richtlijn zijn de mogelijkheid om maatregelen te nemen voor positieve acties, de bewijslastverdeling en de oprichting van bureaus voor gelijke behandeling. De principes die ten grondslag liggen aan de Rasrichtlijn moeten de hoofdelementen worden van wetgeving inzake discriminatiebestrijding en de uitvoering daarvan in alle landen van de Europese Unie. Strategisch procederen is één van de middelen om dit te garanderen. Hierdoor krijgen de NGO s expliciet de kans om rechtszaken te starten namens of ter ondersteuning van de slachtoffers. Terwijl artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam het kader aangaf voor ontwikkelingen op het gebied van discriminatiebestrijding, bevatte artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aanbevelingen voor het voorkomen en bestrijden van racisme. De Europese Commissie heeft in 2001 een voorstel gedaan voor een kaderbesluit tegen racisme en vreemdelingenhaat (racisme als misdaad). De ontwikkelingen op dit beleidsterrein zijn echter teleurstellend geweest, want de raad heeft het kaderbesluit niet aangenomen. Bovendien heeft de Europese Unie bevoegdheden op andere beleidsterreinen die direct of indirect invloed hebben op de strijd tegen racisme, zoals sociale integratie, migratie en asiel, en onderwijs. De Europese Unie is ook betrokken bij een reeks andere activiteiten, waaronder het vergroten van de bewustwording (door de campagne Verschil moet er zijn. Discriminatie niet ) en de financiering van projecten om racisme te bestrijden. In 1997 werd het Europees Waarnemingscentrum inzake Racisme en Vreemdelingenhaat (EUMC) opgericht. Hoewel het centrum in 2007 waarschijnlijk zal uitgroeien tot een Bureau voor Grondrechten, zal het zich blijven richten op het racismeprobleem in Europa.

11 Meer informatie Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) is het landelijk expertisecentrum op het gebied van de bestrijding van rassendiscriminatie en het stimuleren van goede interetnische verhoudingen. Voor informatie, documentatie, juridisch en beleidsadvies, onderzoek/monitoring en trainingen. Landelijk telefoonnummer 0900-BelGelijk of en website waar discriminatie kan worden gemeld en hulp kan worden verkregen. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is ingesteld om de gelijke behandelingswetgeving te handhaven in Nederland. Burgers met klachten over ongelijke behandeling kunnen daar terecht. Een website met informatie over alle vormen van discriminatie in de vorm van nieuwsberichten en actualiteiten. Veel informatie over de nationale en Europese wetgeving. Het Centrum Informatie Documentatie Israel bestrijdt antisemitisme en geeft informatie over de situatie van Israel in het Midden-Oosten. Burgers met klachten over antisemitisme kunnen deze daar melden. CIDI publiceert jaarlijks het Overzicht Antisemitische Incidenten in Nederland. Meer informatie Belangrijke links en informatiebronnen op Europees niveau Europees Waarnemingscentrum inzake Racisme en Vreemdelingenhaat: Europese Commissie: bestrijding van discriminatie en de relatie met de samenleving, Europees Netwerk tegen Racisme (ENAR): Europees Roma Informatiecentrum: Europese Unie: Verschil moet er zijn. Discriminatie niet : Strategisch procederen inzake Rassendiscriminatie in Europa: van principes tot praktijk: Strategieën over procesvoering om discriminatie in EU-landen te bestrijden:

12 ENAR Nederland p/a Schaatsbaan 51, 3013 AR Rotterdam Tel.: Fax: Website: Deze tekst is geschreven namens de Nationale Coördinatie ENAR Nederland en het ENAR-secretariaat. Download deze brochure: ENAR 43, Rue de la Charité B-1210 Brussels Belgium Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Web: Deze brochure is gefinancierd door de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen en door de Compagnia di San Paolo.

Reageren op racisme in België. european network against racism europees netwerk tegen racisme

Reageren op racisme in België. european network against racism europees netwerk tegen racisme Reageren op racisme in België european network against racism europees netwerk tegen racisme Overzicht van racisme in de nationale context De laatste jaren is het fenomeen racisme geëvolueerd en gediversifieerd.

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

GRONDWET EN GELIJKHEID

GRONDWET EN GELIJKHEID Factsheet Grondwet voor Europa GRONDWET EN GELIJKHEID April 2005 Platform Artikel 13 Factsheet Grondwet en Gelijkheid Deze factsheet bevat informatie over de gevolgen van de invoering van de Grondwet voor

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat

Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat P7_TA-PROV(2013)0090 Krachtiger bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat Resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over de opvoering van de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en haatmisdrijven

Nadere informatie

Aantal meldingen per jaar

Aantal meldingen per jaar WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2014 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs

gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs Voorstellen Domenica Ghidei lid van het College voor de Rechten van de Mens Dick Houtzager lid van het College voor de

Nadere informatie

7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven

7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven Workshop: 10 jaar WGBH/CZ 7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven College voor de Rechten van de Mens (Sinds 1 oktober 2012, opvolger van de CGB) Missie is om mensenrechten te: Bewaken

Nadere informatie

GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012

GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 iederl gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 Arend Noorduijnstraat 15 6512 BK Nijmegen T (024) 324 04 00 info@ieder1gelijk.nl www.ieder1gelijk.nl Het

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld

Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Gezond, gehandicapt of chronisch ziek; alle mensen hebben in principe recht op gelijke behandeling. Dat staat in de Grondwet.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Meldingen 4 1.1 Werkwijze 4 1.2 Jaaroverzicht 5 1.3 Bron van de uitingen 6 1.4 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 7 2 Discriminatiegronden

Nadere informatie

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Inleiding Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Discriminatie op de werkvloer:

Discriminatie op de werkvloer: Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Discriminatie op de werkvloer: herkennen, oplossen en voorkomen Inhoudsopgave Inleiding 5 Problemen herkennen, oplossen en voorkomen Hoe

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 1 Jaarcijfers In 2014 heeft MiND 305 meldingen ontvangen over discriminerende uitingen op internet. Ook in 2014 gingen de meeste meldingen (52%) over discriminatie

Nadere informatie

Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen

Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen Voorlichting voor scholen Over gelijke behandeling, discriminatie en vooroordelen Anti Discriminatie Bureau Voor Nijmegen en omgeving 024 32 40 400 www.adbnijmegen.nl Anti Discriminatie Bureau Nijmegen

Nadere informatie

Inleiding. 08-03-13 model code

Inleiding. 08-03-13 model code Model Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen voor Gelderse en Overijsselse organisaties vallend onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang opgesteld oktober 2006, gewijzigd maart

Nadere informatie

Kerncijfers 2004. Jaaroverzicht discriminatieklachten bij antidiscriminatiebureaus en meldpunten

Kerncijfers 2004. Jaaroverzicht discriminatieklachten bij antidiscriminatiebureaus en meldpunten Kerncijfers 2004 Jaaroverzicht discriminatieklachten bij antidiscriminatiebureaus en meldpunten Tekst: Uitgave: Marcel Coenders (Radboud Universiteit Nijmegen) Jessica Silversmith (LVADB) Igor Boog (LBR)

Nadere informatie

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Voorkeursbeleid Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden Als een werkgever een diverse samenstelling van zijn personeelsbestand nastreeft, heeft hij daarvoor enkele instrumenten ter beschikking. Te denken

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Dit is een voorlichtingsfolder van Transgender Netwerk Nederland

Dit is een voorlichtingsfolder van Transgender Netwerk Nederland DIS Crim INATIE Dit is een voorlichtingsfolder van Transgender Netwerk Nederland TNN Transgender Netwerk Nederland (TNN) is de emancipatie- en belangenorganisatie voor transgender personen in Nederland.

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2005-00579/6/A.26, W Groningen, 10 februari 2005

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2005-00579/6/A.26, W Groningen, 10 februari 2005 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2005-00579/6/A.26, W Groningen, 10 februari 2005 Behandeld door : Vriesema, J. Telefoonnummer : (050) 3164162 Antwoord op : Bijlage : 1 Onderwerp : evaluatie Antidiscriminatie

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Wettelijke kaders & Regelgeving: Handreikingen voor toepassing in de praktijk

Wettelijke kaders & Regelgeving: Handreikingen voor toepassing in de praktijk Wettelijke kaders & Regelgeving: Handreikingen voor toepassing in de praktijk Introductie op Module 4 Training Selecteren zonder Vooroordelen Voor de beste match! Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Kinderdagverblijf Eigenwijs, handelend onder Vertah BV, verder te noemen organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag voor

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie KLACHTENREGELING Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie 1. Klachtenregeling 1.1 Begripsbepalingen en definities. Discriminatie: Het ongelijk behandelen van mensen in gelijke

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

Nieuwegein 2015-226. Datum 1 mei 2015 Portefeuillehouder M.C. Stekelenburg

Nieuwegein 2015-226. Datum 1 mei 2015 Portefeuillehouder M.C. Stekelenburg Nieuwegein 2015-226 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA d.d. 30-04-15 inzake discriminatie op de arbeidsmarkt (zie 2015-166). Afdeling

Nadere informatie

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN MODEL GEDRAGSCODE ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN Model gedragscode ongewenste omgangsvormen voor Kindercentrum t Rovertje. Juni 2009 Inleiding Kindercentrum t Rovertje wil met deze gedragscode waarborgen scheppen

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2001) 664 1 ),

gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2001) 664 1 ), P5_TA(2002)0363 Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de bestrijding van racisme

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr. 08/187

ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr. 08/187 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft gelaatsbedekkende kleding bij gemeentepersoneel Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200801782 CVA/LOGA 08/37 Lbr.

Nadere informatie

Helderheid over voorkeursbeleid

Helderheid over voorkeursbeleid - FACTSHEET VOORKEURSBELEID - Helderheid over voorkeursbeleid Samenvatting Voorkeursbeleid houdt in dat bepaalde doelgroepen (tijdelijk) een bevoorrechte positie toegekend krijgen op de arbeidsmarkt om

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

Discriminatie van MOE-landers

Discriminatie van MOE-landers - FACTSHEET MOE-LANDERS - Discriminatie van MOE-landers Samenvatting De MOE-landers vormen een bevolkingsgroep die in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk in omvang is toegenomen. Met MOE-landers worden

Nadere informatie

Discriminatie in de woonomgeving

Discriminatie in de woonomgeving - FACTSHEET 1 2011-3: WOONOMGEVING - Discriminatie in de woonomgeving Samenvatting Na de arbeidsmarkt is de woonomgeving het maatschappelijk terrein waar de meeste discriminatieklachten betrekking op hebben.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e EMCEMO Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e van oktober tot en met eind december 2014 Racisme en Islamofobie Islamofobie Uit recent onderzoek van TNS/NIPO (september 2014) blijkt

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Seksuele intimidatie. informatie voor werkgevers

Seksuele intimidatie. informatie voor werkgevers Seksuele intimidatie informatie voor werkgevers Seksuele intimidatie: informatie voor werkgevers Van dubbelzinnige opmerking tot verkrachting: seksuele intimidatie kent veel vormen en komt overal voor,

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Vastgesteld door het College van Bestuur Inwerking getreden op 7 oktober 2013 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Agressie en geweld: voorvallen waarbij

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Maasdriel 2012

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Maasdriel 2012 Registratie lijke antidiscriminatievoorziening Gemeente 2012 Naam antidiscriminatievoorziening Rapportage voor Jaar van registratie 2012 Inleiding Voor u ligt de registratie van discriminatieklachten van

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

Risicobeperking of discriminatie?

Risicobeperking of discriminatie? - FACTSHEET POSTCODEDISCRIMINATIE - Risicobeperking of discriminatie? Samenvatting Eind mei 2009 ontstond ophef over berichtgeving dat ING zich schuldig zou maken aan postcodediscriminatie. Het is niet

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

Melden heeft zin! te oud. Nationaliteit. te homo. te zwanger. te allochtoon. te mannelijk. voor de discotheek?! te gehandicapt. voor zorgtaken?!

Melden heeft zin! te oud. Nationaliteit. te homo. te zwanger. te allochtoon. te mannelijk. voor de discotheek?! te gehandicapt. voor zorgtaken?! Burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd) Handicap/ Chronische ziekte Politieke gezindheid Ras te oud voor je baas?! te homo voor je buren?! te zwanger voor contractverlenging?! te allochtoon voor de discotheek?!

Nadere informatie

Zwaarlijvigheid kan een handicap vormen in de zin van de richtlijn betreffende gelijke behandeling inzake arbeid

Zwaarlijvigheid kan een handicap vormen in de zin van de richtlijn betreffende gelijke behandeling inzake arbeid Hof van Justitie van de Europese Unie PERSCOMMUNIQUÉ nr. 183/14 Luxemburg, 18 december 2014 Pers en Voorlichting Arrest in zaak C-354/13 Fag og Arbejde (FOA), namens Karsten Kaltoft / Kommunernes Landsforening

Nadere informatie

Bekendheid met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Commissie Gelijke Behandeling

Bekendheid met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Commissie Gelijke Behandeling Bekendheid met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Commissie Gelijke Behandeling Onderzoek onder mensen met een chronische ziekte of beperking die deel uitmaken

Nadere informatie

Kernwaarden van de Nederlandse samenleving

Kernwaarden van de Nederlandse samenleving Kernwaarden van de Nederlandse samenleving 20 februari 2014 Inhoud Inleiding 3 Vrijheid 6 Gelijkwaardigheid 9 Solidariteit en werk 11 2 Inleiding In dit boekje leest u over de waarden die de basis vormen

Nadere informatie

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.

Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 020-77 666 06, fax 020-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt. Jaarcijfers 1 Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet Tel: 2-77 666 6, fax 2-62 359 29 e-mail MDI: buro@meldpunt.nl website: www.meldpunt.nl April 2 1 in cijfers 1 e lijnsactiviteiten Meldingen

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Handleiding voor gelijke behandeling in

Handleiding voor gelijke behandeling in Guide to Equal Treatment in the Private Sector Handleiding voor gelijke behandeling in de particuliere sector - Richtlijnen voor adviescentra- GET in wordt financieel ondersteund door het Çommunity Action

Nadere informatie

Opmaak 1 17-5-2006 17:22 Pagina 1 MONITOR RASSENDISCRIMINATIE 2005

Opmaak 1 17-5-2006 17:22 Pagina 1 MONITOR RASSENDISCRIMINATIE 2005 Opmaak 1 17-5-2006 17:22 Pagina 1 MONITOR RASSENDISCRIMINATIE 2005 Opmaak 1 17-5-2006 17:22 Pagina 2 Opmaak 1 17-5-2006 17:22 Pagina 3 MONITOR RASSENDISCRIMINATIE 2005 Redactie: Igor Boog Jaap van Donselaar

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten

Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten Inleiding Van 22 juni tot en met 2 augustus is door de rijksoverheid een landelijke campagne gevoerd om discriminatie en de mogelijkheid om discriminatie

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

Gelijke Behandeling Preventie & Monitor Discriminatie Fryslân 2007

Gelijke Behandeling Preventie & Monitor Discriminatie Fryslân 2007 > > > m a a r t 2 0 0 8 Gelijke Behandeling Preventie & Monitor Discriminatie Fryslân 2007 wetgeving 2 monitor 3 voor alle leeftijden 6 Beleidsadvisering 7 preventie 8 De afdeling Gelijke Behandeling van

Nadere informatie

Maak discriminatie zichtbaar

Maak discriminatie zichtbaar Maak discriminatie zichtbaar Meld discriminatie altijd! SO Surinaams Inspraak Orgaan Landelijke LB Brancheorganisatie Antidiscriminatiebreaus COLOFON Uitgever Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) Vechtensteinlaan

Nadere informatie

Anti Discriminatie Bureau BELAND

Anti Discriminatie Bureau BELAND Anti Discriminatie Bureau BELAND mi ii min min Oenio 16.004948 J ^ Het College van Burgemeester en Wethouders van de Reimerswaal Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN Onderwerp rapportage discriminatie Kenmerk

Nadere informatie

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen

Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen Circ. : 2007 228/HM/bf Dat. : 22/11/2007 De. : INT Contact : H. MUYLDERMANS Non-discriminatie: invulling van de aangekondigde maatregelen De Bestuursraad van Federgon Uitzendarbeid heeft tijdens zijn laatste

Nadere informatie

Gedragsregels. voor uitzendondernemingen

Gedragsregels. voor uitzendondernemingen Gedragsregels voor uitzendondernemingen Gedragsregels voor uitzendondernemingen Er bestaat behoefte aan flexibele arbeid, zowel bij werknemers als bij werkgevers. Uitzendondernemingen voorzien in die behoefte

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/247

Rapport. Datum: 15 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/247 Rapport Datum: 15 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/247 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond heeft geweigerd zijn schriftelijke aangifte van 17 oktober 2000

Nadere informatie

Recht en etnisch profileren. - De complexiteit van het verschijnsel discriminatie - De complexiteit van het bestaande recht

Recht en etnisch profileren. - De complexiteit van het verschijnsel discriminatie - De complexiteit van het bestaande recht Recht en etnisch profileren - De complexiteit van het verschijnsel discriminatie - De complexiteit van het bestaande recht Neutraal: Pejoratief: tussen twee zaken onderscheid maken individuen slecht(er)

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Plak jij een etiket op mensen?

Plak jij een etiket op mensen? Plak jij een etiket op mensen? Een vooroordeel is erger dan je denkt 1 Iedereen ziet er verschillend uit. Er zijn geen twee mensen precies hetzelfde. Iedereen is anders Iedereen is anders. Bekijk de kinderen

Nadere informatie

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast.

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast. ADVIES NR 44 VAN 22 MEI 2001 VAN DE VASTE COMMISSIE ARBEID VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OMTRENT HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD,

Nadere informatie

Artikel 1 in drievoud: eerste Gelijke Behandelingslezing minister Hirsch Ballin

Artikel 1 in drievoud: eerste Gelijke Behandelingslezing minister Hirsch Ballin Artikel 1 in drievoud: eerste Gelijke Behandelingslezing minister Hirsch Ballin Toespraak 10-11-2009 Utrecht, Minister Hirsch Ballin Koninklijke Hoogheid, Dames en heren, Allereerst feliciteer ik de Commissie

Nadere informatie

Verblijf in het buitenland Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Nieuw West

Verblijf in het buitenland Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Nieuw West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verblijf in het buitenland Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Nieuw West 18 juli 2006 RA0612245 Samenvatting Verzoekster is jonger dan 57,5 jaar en niet

Nadere informatie

Onze vraag: Waarom deze vraag?

Onze vraag: Waarom deze vraag? Onze vraag: Het Minderhedenforum vroeg de partijen of ze akkoord gaan met de aanbeveling om van de proactieve aanpak van discriminatie een topprioriteit van álle inspectiediensten te maken. Die moeten

Nadere informatie

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland Nulme&ng Nulme7ng. In het landelijk programma Veilige Publieke Taak worden er door het ministerie van Binnenlandse Zaken acht maatregelen genoemd die belangrijk

Nadere informatie

23 maart 2004. CGB-advies/2004/04

23 maart 2004. CGB-advies/2004/04 Reactie Commissie Gelijke Behandeling op het eindrapport "Bruggen Bouwen" (Kamerstukken II 2003/04, 28 689, nr. 8) van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid 23 maart 2004 CGB-advies/2004/04

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag Heijmans Klachtenreglement Ongewenst Gedrag 1 Inleiding Dit Klachtenreglement Ongewenst Gedrag biedt iedere Heijmans-medewerker de mogelijkheid om zijn of haar klacht met betrekking tot ongewenst gedrag

Nadere informatie

Jaarverslag. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)

Jaarverslag. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) Jaarverslag 2013 Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) Algemeen ADB Zeeland voorkomt en bestrijdt discriminatie in Zeeland. Alle gemeenten in Nederland hebben vanaf 2009 de verplichting zorg

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling de Europese Raad Onderwerp Richtlijn 2000/43/EG houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming Datum 29 juni 2000 Copyright and

Nadere informatie

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend:

Op 18 november 2009 heeft het raadslid Flos (VVD) onderstaande motie ingediend: Reactie van het College van B en W op de motie inzake Aanpak Discriminatie Amsterdam (openstellen functies voor iedereen bij ingehuurde organisaties) van het raadslid Flos (VVD) van 18 november 2009. Op

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 38 QUATER -------------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 14 juli 1999 --------------------------------------------

Nadere informatie