Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 2010-2014. Betrokken, betrouwbaar, dichtbij"

Transcriptie

1 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij

2 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma Programma

3 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Inhoudsopgave 1.Wat beweegt het CDA en wat zijn de uitgangspunten van onze beweging? 5 2. Het lokale bestuur 5 3. De Gemeente en haar burgers 5 4. Meetbaarheid van beleid 5 5. Normen en waarden 6 - Beleid tegen drugs en alcohol 6 6. Brandweer en Politie 6 7. Publieke ruimte 7 8. De wijk centraal 7 9. Economisch beleid Sociaal beleid WMO en Welzijn Duurzaamheid en een beter milieu Ruimtelijke ordening en woningbouw 11 - Herontwikkelingswijken Poelenburg, Rosmolenbuurt, 12 Wormerveer Noord, Rosariumgebied Kleurenbuurt - Funderingsherstel Inverdan Verkeer en Vervoer Cultuur en Monumentenbeleid Onderwijs Sport Toerisme Integratie en participatie Regionale samenwerking Financiën en grondzaken 17 - Grondzaken De Algemene Reserve 17 - De Gemeentelijke tarieven De Financiële strategie 17 - Extra gelden verwerven 17 4

4 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma Wat beweegt het CDA en wat zijn de uitgangspunten van onze beweging? Menselijk geluk, waardigheid en wederzijds respect, veiligheid en geborgenheid, zorg voor elkaar, gemeenschapszin: het zijn de constante herkenningspunten van het CDA. Dat geldt ook voor het CDA in Zaanstad. Deze christendemocratische uitgangspunten vinden hun grondslag en inspiratie in de Bijbelse boodschap. Het CDA is een moderne christendemocratische volkspartij. Voor het CDA staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun gezin en familie, de school, de wijk of de buurt, het bedrijf of de vereniging en de gemeente: dat is voor ons het ware draagvlak van de gemeente als publieke lokale gemeenschap. Het CDA is een partij die jong en oud verenigd. Het CDA heeft een eigen plaats in de Nederlandse en Zaanse politiek: sociaal op sociaaleconomisch gebied, degelijk bij overheidsfinanciën, en realistisch als het gaat om milieu en duurzaamheid. Maar vooral is het CDA zeer vasthoudend als het gaat om normen en waarden in onze samenleving. 2. Het lokale bestuur Het CDA is voorstander van een college van B.en W. dat een breed draagvlak kent in de gekozen Gemeenteraad. Het CDA is ook de komende periode bereid bestuursverantwoordelijkheid te dragen, mits voldoende elementen van het eigen program in het collegeprogram worden opgenomen De mogelijkheid bestaat wethouders buiten de Gemeenteraad te zoeken. CDA wethouders moeten wel lid zijn van het CDA en bij voorkeur op de CDA lijst staan. De digitale dienstverlening wordt komende periode optimaal gemaakt. Burgers krijgen in de komende periode met één loket te maken voor hun vragen en diensten in het nieuwe gemeentehuis. 3. De Gemeente en haar burgers De Gemeente is er ten dienste van haar burgers en niet andersom. Belanghebbende burgers spelen een volwaardige rol in het beleidsproces. Dat betekent dat burgers volop meedoen in gesprekken over door de Gemeenteraad te nemen besluiten. CDA vertegenwoordigers communiceren open en direct over hun opvattingen, ook als het besluit eenmaal is genomen, en niet iedereen daar gelukkig mee is. De Gemeente maakt elke dag een digitale krant met belangrijke mededelingen, foto s en filmpjes, die interactief is, zodat burgers direct kunnen reageren. Daar wordt een gedeelte van het gemeentelijk communicatiebudget voor vrij gemaakt. Belangrijke maatregelen en plannen worden in regelmatig verschijnende wijkkranten in die wijken verspreid. 4. Meetbaarheid van beleid Waar dat mogelijk is, willen wij in getal, percentage, bedrag of jaartal aangeven wat de resultaten zijn die wij willen boeken. Dat betekent dat wij onze standpunten meetbaar willen maken. Wij wil-

5 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij len halverwege deze periode de meetlat langs onze programmapunten houden, om aan te geven wat er gerealiseerd is. Een nieuw college moet de zelfde methode toepassen. 5. Normen en waarden Het CDA pleit in de Zaanse samenleving voor het handhaven van normen en waarden. Dat is niet alleen een zaak van de gemeentelijke overheid, maar ook van de burgers onderling en in hun relatie met de gemeentelijke overheid. Hufterig gedrag tegen de overheid en tegen medeburgers wordt niet getolereerd. Afgesproken regels worden gehandhaafd. Politie en de Dienst Handhaving treden snel en adequaat op tegen overtredingen. Op een aantal terreinen gaat Zaanstad de handhaving versterken. Voor die handhaving zal het CDA in de komende periode extra middelen vragen voor extra medewerkers en wel voor het beboeten van veel te snel varende bootjes die de natuur in en rond de wateren van Zaanstad bedreigen; het voorkomen dat hangjongeren, die de omgeving onveilig maken, vooral in nieuwbouwwijken, voor vernielingen zorgen. het controleren van de regel of alcoholische drank wordt verstrekt aan kinderen onder de 16 jaar. meer straattoezicht en meer toezicht op achterstallig onderhoud bij gebouwen. meer en sneller toezicht bij de uitvoering van restauratie van monumenten. Beleid tegen drugs en alcohol Het CDA wil dat de gemeente Zaanstad een actief beleid voert om het drank- en drugsmisbruik onder jongeren tegen te gaan. Dat gebeurt o.a. door in de weekenden de horeca en drankgelegenheden te verplichten na uur geen nieuwe klanten meer toe te laten en om uur definitief te sluiten. Het gemeentebestuur van Zaanstad neemt initiatieven om voor het gehele gebied boven het Noordzeekanaal de zelfde sluitingstijden te realiseren. Een convenant af te sluiten met alle betrokken partijen waaronder scholen, supermarkten, sportverenigingen, gemeente, Politie, en GGD, sterk gericht op de ouders waarin een actieplan tegen een te groot gebruik van alcohol onder jongeren het strijdpunt is. In 2012 moet aantoonbaar het drankgebruik onder jongeren zijn afgenomen. Het CDA is van mening dat het gedoogbeleid inzake drugs tot nu toe heeft gefaald. Er worden in Zaanstad geen coffeeshops meer gedoogd. De coffeeshops in het centrum van Zaandam worden gesloten. 6. Brandweer en Politie Brandweer en Politie zijn onmisbaar voor de veiligheid van onze gemeente. Regionale samenwerking in de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland is nodig, evenals goede afspraken met andere veiligheidsregio s over de veiligheid van het Noordzeekanaalgebied. Het CDA in Zaanstad is geen voorstander van een veiligheids-

6 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma regio van een grotere omvang. Het CDA wil elk jaar in de Gemeenteraad het beleid, waarvoor de burgemeester verantwoordelijk is, aan de orde stellen om de prioriteiten bij de politie te bepalen. Het CDA wil graag in de komende periode het aantal wijkagenten vergroten. Zaanstad heeft een brandweercorps dat uit veel vrijwilligers bestaat. In samenwerking met de noodzakelijke beroepskrachten moet dit corps garant staan om te voldoen aan de veiligheidsnormen die landelijk zijn vastgesteld. Preventie staat hoog op de agenda van de Brandweer Zaanstad. 7. Publieke ruimte Zaanstad kent een grote achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte en het openbaar groen. Het CDA hecht aan de uitvoering van het al eerder genomen besluit dat er meer geld komt voor de openbare ruimte en het openbaar groen. Dat geld komt er doordat oude schulden zijn afbetaald door meevallers en extra inkomsten, waardoor er meer ruimte komt voor dit onderhoud. De kwaliteit van wonen kan in Zaanstad ook omhoog door de omgeving een fraaier en vrolijker aanzien te geven. Dat is goed voor bedrijven en mensen die in Zaanstad ondervertegenwoordigd zijn(kennisbedrijven en hoger opgeleiden). Het CDA wil meer bloemrijke rotondes, die vaak de introductie van de stad vormen. Tot de publieke ruimtes behoren ook de trottoirs, die beter en onbelemmerd doorgang moeten bieden o.a. aan ouderen en gehandicapten. Het CDA wil graag meer belangrijke wegen en fietspaden betrekken bij de gladheidbestrijding in winterse tijden. 8. De wijk centraal De Zaanse samenleving is snel aan het veranderen. Grootstedelijke vraagstukken nemen toe. Niet alleen in Zaandam Oost maar ook in andere wijken van de stad is er snel veranderende bevolkingssamenstelling. In wijken als Krommenie Oost en Wormermeer Noord staan de inkomens onder druk, neemt de vergrijzing sterk toe, en neemt de kwaliteit van wonen af. Ook in andere wijken als Westerwatering, Westerkoog, Rooswijk en Saendelft moet blijvend gelet worden op de leefbaarheid van de wijk. Voor een goed overleg met de burgers zijn de wijkcontactgroepen van groot belang. Daarnaast zoekt de gemeente, in overleg met de wijkcontactgroep, directe participatie van burgers, voor de oplossing van tijdelijke problemen. Wijkmanagers van de gemeente spelen een belangrijke rol bij de communicatie in de wijken. Elke wethouder krijgt een aantal wijken toebedeeld, waar hij regelmatig met bewoners praat Het CDA vindt dat voor leefbare wijken drie randvoorwaarden gelden: de wijk is schoon; de wijk heeft een aanbod voor de ontwikkeling van kinderen tot ca. 14 jaar; de wijk is levensloopbestendig, dat wil zeggen dat burgers hun hele leven in de wijk kunnen wonen.

7 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij In de periode willen wij ter vervulling van de randvoorwaarden het volgende realiseren: De wijk is schoon en veilig. De inzet van het dagelijks onderhoud gaat met 50% omhoog. Dat kan door verzelfstandiging van de gemeentelijke afdeling die het dagelijks onderhoud uitvoert. De verzelfstandigde onderhoudsorganisatie gaat re-integratieprojecten uitvoeren, bedoeld voor langdurig werklozen. Het onderhoud vindt met een hoge frequentie plaats waardoor er een band komt tussen bewoners en uitvoerders. De wijk wordt veiliger door bewoners meer te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. Zij weten hoe die ruimte wordt gebruikt. Dat bevordert ook dat bewoners in een wijk elkaar meer tegenkomen, goed voor de sociale samenhang. Het CDA wil dat Politie, Halt en Straathoekwerk meer inzet plegen om jeugdoverlast tegen te gaan. De Gemeente gaat met de Politie in debat om de prioriteiten te verleggen naar surveillance in de wijken en een direct contact met potentiële amokmakers. Het CDA wil dat de veiligheidsbeleving in de wijk in 2014 omhoog is gegaan van 7 naar 8. Daartoe wordt dus politie inzet verdubbeld. Er komen meer brede scholen waar alle organisaties samenwerken. Dan gaat het om kinderopvang, welzijnswerk, centrum jong, Fluxus, verenigingen, en de scholen zelf. Het beleid moet faciliteiten bieden om de ontwikkeling van het kind tussen uur en uur te bevorderen. Betrokkenheid van de ouders bij dit beleid is nodig. Het CDA streeft er naar het aantal brede scholen te vergroten van 7 naar 11 in de komende periode. Belangrijk is dat het beheer helder wordt geregeld, waarbij de scholen de regie hebben. 9. Economisch beleid Uitgangspunt voor het CDA is dat Zaanstad geen slaapstad moet worden. De traditie van deze streek is dat er gewoond en gewerkt werd en wordt. Daarom zijn een aantal speerpunten van groot belang: a. supersnelle glasvezelverbindingen, waarover een uitgebreid pakket van diensten kunnen worden aangebo den, maken bedrijven efficiënter en zijn kostenbesparend. Daarom pleiten wij voor het project BreedNet ook voor Zaanstad; b. het CDA wil dat binnenstedelijke bedrijventerreinen zo veel mogelijk blijven. Wij ondersteunen het Zaans Proeflokaal. Dat moet leiden tot evenwicht tussen wonen, werken en het milieu. Binnenstedelijke bedrijventerreinen moeten worden opgeknapt. In deze periode moeten resultaten worden geboekt om te laten zien dat dit beleid is te combineren met een krachtig milieubeleid. c. Resultaten voor de verdere ontwikkeling van het Hembrugterrein, met zo veel mogelijk handhaving van de monumentale industriepanden, moeten in de volgende periode worden geboekt. Dat kan door samen te werken met ontwikkelaars, de Provincie, het Rijk en Amsterdam. Zo kunnen steeds meer delen van

8 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma het terrein ontwikkeld worden. d. Hoogtij biedt Zaanstad kansen een hoogwaardig bedrijventerrein te ontwikkelen met de mogelijkheid voor een havenfunctie. e. Het Midden- en Kleinbedrijf is het hart van de Nederlandse economie. Dat geldt ook voor Zaanstad. Wij streven naar behoud van wijk- en buurtwinkelcentra. f. Het CDA steunt van harte de verbetering van het Zaandamse centrum via het masterplan Inverdan. In de volgende periode moet de Gedempte Gracht zijn gerenoveerd. Maar wij willen in de volgende periode meer aandacht voor de aansluiting van de Gedempte Gracht op de Westzijde en de Dam, aansluiting van de Rozenhof bij de Zilverpadsteeg op de Gedempte Gracht, de verbetering van de Rozengracht en betere parkeervoorzieningen aan de Oostkant van het centrum. Plannen moeten daartoe worden gemaakt, investeerders gevonden, binnen de komende collegeperiode; g. Belangrijk vinden wij de wijkeconomie via kleine winkelcentra, en kleine bedrijven die voor de levendigheid van de wijk van belang zijn; h. De markt moet blijven op de Rozengracht. Een Boerenmarkt in het centrum van Zaandam moet worden bevorderd. In het Noorden van Zaanstad is een grote markt mogelijk op het nieuwe evenemententerrein in Krommenie. i. Het CDA wil dat Zaanstad de aanbevelingen van het VNG overneemt ten aanzien van Het verstrekken van regels en vergunningen. k. Het CDA is tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. Dat is schadelijk voor de kleine winkeliers en hun personeel. Kleine winkels zijn voor de veelkleurigheid van het winkel bestand onmisbaar. l. Parkmanagement voor de grotere bedrijventerreinen wordt sterk bevorderd. 10. Sociaal beleid. Elke inwoner van Zaanstad moet deel kunnen nemen aan de samenleving, ook al moet hij of zij leven van een minimum inkomen. Daartoe is ondersteuning van de gemeente Zaanstad nodig. Dat gebeurt al door het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen voor het minimum inkomen tot 10% daarboven, en door veel andere maatregelen die per individu en gezin verschillen. Het CDA wil dit beleid voortzetten. Verder willen wij een beleid dat gericht is op het verkrijgen van werk of het geven werkervaring; indien de werkloosheid hoog blijft, door de economische crisis, en mogelijk het aantal mensen dat een beroep moet doen op de bijstand toeneemt en mogelijk voor een langere periode hoger blijft dan in 2009 het geval is, moet de gemeente actief op zoek, met financiële steun van andere overheden naar zinvolle werkprojecten, met name voor jongeren; een blijvend actief beleid om de burgers die recht hebben op financiële

9 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij ondersteuning ook te bereiken; een actief beleid ten aanzien van schuldhulpverlening. Regelmatig monitoren of de achterstanden bij de aanvragen niet te groot worden. Ook begeleiding op dit punt is nodig. een goede blijvende samenwerking met corporaties en de leveranciers van water en energie om grote schulden te voorkomen. 11. WMO en Welzijn In de afgelopen periode heeft Zaanstad met succes de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vorm gegeven. De belangrijke taak voor de Gemeente richt zich vooral op zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben om volwaardig te kunnen functioneren. Dat geldt voor jong en oud. Het CDA wil preventie door meer woonservicewijken, die zorgen dat ook ouderen langer zelfstandig in hun wijk kunnen wonen; een veel betere bekendheid bij ouderen welke voorzieningen beschikbaar zijn en het verlagen van drempels om die voorzieningen toegankelijk te maken; dat instellingen die subsidie krijgen in het kader van de WMO worden beoordeeld op grond van heldere prestatieafspraken; dat de werkzaamheden van Stichting Welsaen en de Sociaal Maatschappelijke Dienst (SMD) worden afgestemd op behoeften in de wijken. Daarbij zoeken ze aansluiting bij centrale plaatsen in de wijk: de brede scholen, wijksteunpunten, ouderencentra. Welzijnswerk wordt vooral gericht op doelgroepen. dat de ondersteunende begeleiding voor mensen met een psychosociaal probleem, die is overgeheveld van de AWBZ naar de WMO, in 2010 helder en duidelijk wordt; dat het subsidiebeleid is gericht op activiteiten en initiatieven en niet om verenigingen en instellingen in stand te houden. Elk jaar worden de verleende subsidies geëvalueerd. een bredere opzet van de buurthulpcentrale. dat vrijwilligers en mantelzorgers een hartelijke en daadwerkelijke ondersteuning van de Gemeente Zaanstad verdienen. Zij zijn onmisbaar voor onze samenleving; dat Zaanstad als centrumgemeente voor aanpak van huiselijk geweld zorgt voor een goede afstemming van lokaal en regionaal beleid in deze via de GGD; dat de vrijwillige jeugdzorg weer terugkeert naar de gemeenten. De stadsregio Amsterdam die verantwoordelijk is voor de Jeugdzorg, ook voor Zaanstad, moet de gemeenten rond Amsterdam meer ruimte geven voor eigen beleid. 12. Duurzaamheid en een beter milieu Zaanstad wil een prettig woon- en werkklimaat voor haar inwoners. Daar is naast een sterke economie, goede woningen en voorzieningen, ook een sterk milieubeleid voor nodig. Schone lucht en bodem, weinig last van geur en geluid, zijn belangrijk. Onze inzet moet zijn, zoals in de Ruimtelijke Milieuvisie is verwoord, dat in 2020 het aantal milieubelaste woningen is gehalveerd. Dat be- 10

10 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma tekent dat in de komende periode zeker één keer in de twee jaar moet worden onderzocht hoe haalbaar deze doelstelling is. In de komende periode zet het CDA in op zo veel mogelijk energieneutrale woningen bouwen. Dat kan door goed overleg tussen gemeente, bouwers, en toekomstige bewoners. Energieneutrale woningen zijn woningen die geen extra energie kosten en daarom ook aantrekkelijke zijn voor bewoners; meer geluidsschermen langs de snelwegen, wegen met geluidsarm asfalt, en overleg met bedrijven om geluidsbronnen zo veel mogelijk terug te dringen; het eindelijk realiseren van een tweede milieustraat in Zaanstad Noord, een steviger beleid dat inzet op afvalscheiding waardoor hergebruik mogelijk wordt; elektrische auto s voor de Gemeente Zaanstad en voor de bussen van het openbaar vervoer; slimme en energiezuinige straatverlichting. Het CDA is tegen het instellen van donkertegebieden. Het CDA vindt dat daarmee onveiligheid in de stad wordt bevorderd; een Biomassacentrale en een Warmtenet. In 2011 blijkt of dit haalbaar is; het duurzaam produceren dat bij veel bedrijven in is. De Gemeente probeert dat nieuwe beleid zo veel mogelijk te stimuleren door voorrang te verlenen bij eigen opdrachten aan bedrijven die duurzaam opereren. 13. Ruimtelijke ordening en woningbouw Zaanstad blijft groene gebieden in de omgeving sparen. Omdat er in de stadsregio Amsterdam nog steeds sprake is van een behoefte aan nieuwe woningen, en dat geldt ook voor Zaanstad, zal Zaanstad binnenstedelijk woningen moeten bouwen. Wel moet nog de nieuwbouwwijk Kreekrijk gerealiseerd worden. Deze wijk is een aanvulling op Saendelft, een wijk die in 2011 is voltooid. Kreekrijk zal een zeer milieuvriendelijke bouw worden, energiezuinige of energieneutrale woningen. De woningbouwmarkt is zeer gevoelig voor de veranderingen in de economie. Als de economie weer aantrekt, moet Zaanstad inzetten op woningen voor de middengroepen, maar wel bouwen naar de behoefte die er is. Zaanstad beschikt historisch gesproken over een relatief groot aantal goedkope huurwoningen. Bij een aantrekkende economie, wanneer ook de bouwmarkt aantrekt, moeten er voldoende kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn, wat de doorstroming bevordert. Voorts moet Zaanstad ook aantrekkelijk worden als woonplaats voor de hoger opgeleiden, die nu veelal woningen zoeken buiten Zaanstad. Voor een evenwichtige ontwikkeling van onze gemeente is een bevolkingssamenstelling die qua inkomen overeenkomt met de landelijke samenstelling, van grote betekenis. Vandaar dat ook het bouwen van woningen in het midden- en hogere segment van groot belang is. Het CDA vindt dat ook mensen met een smalle beurs recht hebben op een koopwoning. In de komende periode realiseert 11

11 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Zaanstad meer Betaalbare Koopwoningen Zaanstad, de zgn. BKZ-woningen. Met de corporaties worden afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen, waaronder ook huurwoningen. Het CDA maakt van de regel 30% sociale huur- en koopwoningen en 70% vrije koop- en huurwoningen geen dogma. Bij een inkrimpende economie die de bouw zwaar treft, moet Zaanstad het initiatief nemen te bepalen welke bouwprojecten voor onze gemeente hoge prioriteit hebben om vervolgens na te gaan welke bijdragen, - door inzet van erfpacht, desnoods aankoop van woningen via de nv BKZ -, Zaanstad kan leveren om projecten van de grond te trekken. Zaanstad maakt met de corporaties daarover afspraken; spoort de corporaties aan renovaties van bestaande woningen zo nodig eerder te doen plaats vinden ten gunste van de werkgelegenheid in de bouw. Het CDA wil de komende periode een krachtige blijvende inzet voor de herontwikkelingswijken. Herontwikkelingswijken Poelenburg, Rosmolenbuurt, Wormerveer Noord, Rosariumgebied Kleurenbuurt Als krachtwijk wordt Poelenburg een wijk met nieuw elan. Het aangepaste masterplan moet snel en adequaat worden uitgevoerd in overleg met bewoners. Poelenburg verdient ook een eigen winkelcentrum en een eigen ontsluiting. Heel belangrijk is dat de bewoners van Poelenburg, waarvan een groot aantal elders is geboren, een open, tolerante gemeenschap vormen. De wijk moet ontmoetingsplaatsen kennen en voldoende ondersteuning om de onderlinge band te versterken; Hoge prioriteit heeft de vernieuwing van de Rosmolenbuurt. De plannen zijn vertraagd en de gemeente zet de verdere ontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, boven aan de verlanglijst; Voor Wormerveer Noord wordt een vernieuwingsplan gemaakt in de komende periode. Het Rosariumgebied moet in de komende periode ontwikkeld worden. Het CDA kiest voor een nieuw zwembad op de plaats van de Crommenije. Met dat als uitgangspunt moet de ontwikkeling van dat gebied snel worden aangepakt. De plannen die voor de Kleurenbuurt onder leiding van ZVH zijn gemaakt, moeten de komende periode verder worden uitgewerkt. Funderingsherstel De vele woningen die in Zaanstad in aanmerking komen voor het herstel van de funderingen zijn een grote zorg. Het programma dat Zaanstad heeft ingezet om wijksgewijs de bewoners te bewegen met steun van de Gemeente de funderingen te herstellen moet in de komende periode met kracht worden voortgezet. Een sterke lobby moet worden ingezet landelijke financiële steun te krijgen voor met name het aangaan van goedkope leningen om het herstel te realiseren. Resultaten moeten in 2014 duidelijk zichtbaar zijn. 12

12 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma Inverdan Het masterplan Inverdan moet in de komende periode verder worden uitgevoerd. Handhaven van de kwaliteit is uitgangspunt bij de verdere planontwikkeling. Inverdan is belangrijk om Zaandam en dus Zaanstad een vernieuwd stadshart te geven dat nieuwe impulsen geeft voor het winkelcentrum en de werkgelegenheid. Door de economische crisis zijn veel plannen uitgesteld en in sommige gevallen geannuleerd. Dat betekent dat voortdurende aanpassingen en veranderingen nodig zijn, zonder echter de ambities, maak een gebied van goede kwaliteit, aan te tasten. De komende periode zal vooral grote prioriteit moeten worden gegeven aan de vernieuwing van de Gedempte Gracht. Alle zeilen moeten worden bijgezet voor 2012 de Gracht vernieuwd te hebben volgens het reeds door de Gemeenteraad aangenomen vernieuwingsplan; Het CDA wil de synagoge de status teruggeven die past bij de geschiedenis; Grote prioriteit heeft ook de realisering van de Slinger, de weg die over het station het Stationsgebied verbindt met Westerwatering; Voor de ontwikkeling van Westerwatering worden nieuwe plannen gemaakt, in zoverre het Inverdan betreft; Zonodig worden naast de Zaanse corporaties andere corporaties of ontwikkelaars uitgenodigd als hun plannen stagneren; Fietsenstallingen moeten er in het centrum voldoende zijn; De bibliotheek krijgt een hoofdvestiging boven het station; Tekorten(en misschien ook winsten op iets langere termijn) op de grondexploitatie Inverdan worden verwerkt via het Grondbedrijf; Belangrijk is ook in de komende raadsperiode plannen te maken voor een verdere ontwikkeling van het winkelcentrum (zie het hoofdstuk Economie), en de aansluiting van Inverdan op Zuiderhout. Overwogen moet worden het gebied dat tot Inverdan behoort in de komende raadsperiode te verkleinen. Vooral het tot stand brengen van het hart van Inverdan en een vernieuwd winkelcentrum moet hoge prioriteit hebben. 15. Verkeer en Vervoer Bereikbaarheid van Zaanstad is zeer belangrijk, niet alleen per auto maar ook via het openbaar vervoer en via de fiets. Wij zijn blij met de aanleg van de 2e Coentunnel en de betere busverbinding tussen Amsterdam Noord en Zaandam. Wij bepleiten verder de betere busverbinding met Amsterdam Noord in de toekomst om te vormen tot een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding. Dat wil zeggen: een busbaan met in de verre toekomst een metrolijn die aansluit op de Noord/ Zuid lijn; doortrekking van de A8 met de A9, met als absolute voorwaarde dat er een onderdoorgang komt bij de Dorpsstraat. Het CDA geeft de voorkeur aan de variant die de weg heel goed in het landschap inpast; een betere ontsluiting van Westerwatering door rechtstreekse aansluiting 13

13 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij van de Houtveldweg op de Zuidelijke randweg; tevens een onderzoek naar een parkeermogelijkheid in het centrum van Zaan- dam aan de Oostkant van de Zaan, om de bereikbaarheid van het centrum te bevorderen. Het CDA is voorstander van een autoluw centrum; voldoende fietsparkeerplaatsen bij het centrum; dat in deze periode wordt gestart met een tunnel onder de Provinciale weg, ter vervanging van de overgang Guisweg. Er zijn gelden voor gereserveerd. Het CDA voelt niets voor provinciale plannen het station Koog Bloemwijk te verplaatsen richting het Coentunnel viaduct; ontsluiting van Poelenburg wordt in de komende raadsperiode gerealiseerd. een nieuwe fietsverbinding met Amsterdam wordt toegejuicht; Westzaan wordt autovrij in de piekuren ter bescherming van de het authentieke dorpslint; het CDA wil graag komende periode nu eindelijk de busbrug tussen Westerkoog en Westerwatering geopend krijgen buiten de spitstijden, met uitzondering van vrachtverkeer. 16.Cultuur en Monumentenbeleid Het CDA vindt cultuur belangrijk voor een levendige stad. Cultuur verrijkt het leven, zeker in economisch mindere tijden. De culturele instellingen die voor een basisstructuur zorgen, zoals het Zaantheater, het Zaans Museum, het Molenmuseum, de Zaanse Schans, Kunstcentrum Zaanstad, De Bieb, De Kade, De Fabriek en FluXus zorgen voor een scala aan mogelijkheden die de aantrekkelijkheid voor Zaanstad vergroten. Daarom bepleit het CDA financiële meerjarenafspraken die deze organisaties meer zekerheid geven en verschraling moeten voorkomen. Verder wil het CDA dat de Bieb een hoofdvestiging krijgt in Inverdan. De daarvoor gemaakte financiële afspraken met de Gemeente blijven gehandhaafd. Het beleid wordt door de Bieb zelf bepaald aan de hand van prestatieafspraken die met de Gemeente worden gemaakt. graag een popcentrum behouden, maar weer grote tekorten zijn de komende periode niet acceptabel. Als die zich weer voordoen, moet de Gemeente stoppen met de Kade en bezien hoe de pop in onze gemeente anders wordt opgepakt; dat het Zaans Museum meer tentoonstellingen gaat houden. dat de Zaanse Schans het karakter blijft behouden zoals door de stichters bedacht. Nieuwe activiteiten of nieuwe gebouwen moeten passen in het karakter van de Schans. dat met het Zaans Stadsherstel wordt overlegd of naast het beheer van woningen op de Zaanse schans ook andere monumenten onder hun beheer kunnen vallen. dat culturele instellingen meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld op het terrein van de huisvesting. dat Zaanstad een hoge prioriteit geeft aan restauratie en onderhoud van Monumenten. Een belangrijke rol is toebedeeld aan de Monumentencommissie en de afdeling Monumenten van 14

14 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma Zaanstad. Met de Erfgoedverenigingen worden afspraken gemaakt om de monumenten te monitoren, zeker bij restauratie en dreigend verval. Het CDA is voorstander van de instelling van een restauratiefonds voor Monumenten. 17. Onderwijs Onderwijs is buitengewoon belangrijk. Zaanstad is blij dat wij in onze gemeente kwalitatief goede scholen bezitten. Het CDA is voorstander van de vrijheid van onderwijs. De ouders moeten de vrije keuze hebben om zelf de schoolkeus voor hun kinderen te kunnen bepalen. Daarom zijn wij blij met zowel het Openbaar als het Bijzonder onderwijs. De organisaties in Zaanstad, Stichting Primair Onderwijs en Stichting Agora bepalen zelf voor het primair onderwijs de inhoud van het onderwijs. Hetzelfde geldt voor het voortgezet onderwijs waar organisaties zelf het beleid bepalen. Toch is onderwijs zo belangrijk dat goed overleg met de organisaties, dat er nu is, met verve wordt voortgezet. Daarbij is in de komende periode van belang: dat er een integrale huisvestingsnota voor het Primair onderwijs komt die goede afspraken maakt over betere huisvesting voor het Primair onderwijs. Geprobeerd wordt achterstanden in te halen. Acute noden worden deze periode opgelost, zoals een betere huisvesting voor de scholen in Zaandam centrum. dat de gemeente Zaanstad overlegt met de onderwijsorganisaties hoe het onderwijsniveau in onze gemeente kan worden verhoogd door bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat kiest voor HAVO en VWO te vergroten. dat kinderen vanaf het tweede jaar, die risico lopen in hun ontwikkeling doordat zij geen Nederlands leren, extra te ondersteunen. Met name geldt dat voor het voorschoolse taalonderwijs. In 2014 moet 80% van de doelgroep worden bereikt. Overwogen moet worden dit taalonderwijs verplicht te stellen voor ouders die kinderen hebben die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie. dat Zaanstad, Agora en Primair Onderwijs als echte partners samenwerken om subsidies te verwerven, die als stimuleringsmaatregelen voor het onderwijs bekend staan. dat scholen worden aangesloten op het glasvezelnet om de digitale onderwijsmogelijkheden te versterken. Dat is een eerste verantwoordelijkheid van de schoolorganisaties, maar Zaanstad onderzoekt hoe zij deze wens kan ondersteunen. dat ook voor de periode er goed overleg komt met de onderwijsorganisaties, die in Zaanstad de locale educatieve agenda heet, waarbij onderwerpen van wederzijds belang worden besproken en maatregelen worden bedacht. 18. Sport Ook in de komende periode blijft sport een hoge prioriteit behouden. De aangenomen subsidieregeling voor de sportverenigingen legt een goede basis om deze verenigingen te ondersteunen. Het CDA vindt deze verenigingen van groot 15

15 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij belang voor het goed functioneren van de Zaanse samenleving. Voor de komende periode vinden wij van belang: het realiseren van een sportpark in de Omzoom; het snel realiseren van een nieuw zwembad in Zaanstad Noord op het terrein van de Crommenije. het stimuleren van topsport via het daartoe opgerichte fonds; het mogelijk maken van een sporthal voor KZ achter station Zaandijk Zaanse Schans, nu nog station Koog/Zaandijk geheten; blijven doorgaan met het vernieuwen van sportaccommodaties. 19. Toerisme De Zaanstreek maakt te weinig gebruik van de toeristische mogelijkheden die er zijn. Als oudste industriestreek van Europa hebben wij prachtige industriële monumenten. De Zaanse Schans is wereldberoemd, en heeft veel te tonen: molens, musea, authentieke en oude beroepen. Wij hebben de Gortershoek, het Czaar Peterhuisje, prachtige, vaak kleinschalige kerkgebouwen, waaronder de Vermaningen, en straks een bijzonder ontwerp van ons gemeentehuis. We hebben nog andere musea zoals het Molenmuseum. Het beleid om de Zaanstreek beter te promoten, meer onderdeel te maken van het Amsterdams toeristisch beleid moet worden versterkt. Het CDA wil toerisme blijvend bevorderen. De Zaanse Schans verdient verbeteringen die de Schans aantrekkelijk maken voor dagtoeristen. Wel moet bij verbeteringen van de Schans het historisch- auhentieke karakter van de Schans blijven bestaan. Er moet gestreefd worden naar meer openbare toiletten in de buurt van de centra in onze gemeente. 20. Integratie en Participatie Het beleid voor integratie en participatie heeft volgens het CDA één doelstelling: alle inwoners van Zaanstad, ongeacht hun inkomen, leeftijd en afkomst, hebben recht op gelijke kansen om in de samenleving mee te doen. Wat wil het CDA? Doorgaan met inburgeringcursussen die gericht zijn op het goed kunnen functioneren in onze samenleving. Maar er moet streng gelet worden op het handhaven van de kwaliteit van de cursussen; In overleg met de schoolorganisaties een actief beleid voeren om taalachterstanden bij kinderen weg te werken, en ouderbetrokkenheid te stimuleren; Dat de grote groep vrouwen van nietwesterse afkomst die vaak geïsoleerd leeft en de mogelijkheden voor meedoen aan de samenleving niet kent, extra aandacht krijgt. Dat de personeelssamenstelling bij Zaanstad, de politie, brandweer, en andere organisaties meer een afspiegeling wordt van de diverse samenstelling van onze gemeente; Mogelijkheden scheppen voor een betere ontmoeting op wijkniveau tussen de verschillende groepen in de wijken via aantrekkelijke winkelcentra, en wijkactiviteiten. 16

16 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma Regionale samenwerking Het CDA is een voorstander van een goede, effectieve samenwerking binnen de Regio Amsterdam. Met name op het terrein van verkeer en vervoer, huisvesting en economie is samenwerking gewenst en nuttig. Het CDA wil een volgende periode bereiken dat er één concessie komt voor het Openbaar Vervoer in Zaanstreek/Waterland en op langere termijn voor de hele regio. Ook ad hoc samenwerking met gemeenten in de Noordvleugel van de Randstad versterkt de positie van Zaanstad. 22. Financiën en grondzaken Het ziet er niet naar uit dat de financiële situatie van de Gemeente Zaanstad op korte termijn doorslaggevend positief zal veranderen. Dat komt ook door de onzekere economische situatie waarin wij ons anno 2010 bevinden. Dat betekent dat een zorgvuldig financieel beleid volgens het CDA in Zaanstad gezien de moeilijke omstadigheden in de komende jaren absoluut noodzakelijk blijft. De ontwikkeling van de kapitaallasten moet daarom goed in de gaten worden gehouden. Zaanstad blijft de komende jaren noodzakelijke investeringen doen. Dus zal dit beeld de komende jaren niet veranderen. Daarom is het dus nodig om financiële meevallers in te zetten om de kapitaallasten in de gemeentelijke begroting te doen dalen. In principe houdt het CDA vast aan de 10 % investeringsregel die er voor zorgt dat de kapitaallasten in enig jaar niet meer zullen bedragen dan 10 % van de begroting. Grondzaken. Het CDA vindt dat een nieuwe grondexploitatie in principe minimaal kostendekkend moet zijn. Wij moeten ons niet rijk rekenen met mogelijk te verwachten inkomsten uit grondopbrengsten als de inkomsten niet een keihard feit zijn. De Algemene Reserve De hoogte van de algemene reserve wordt momenteel mede bepaald door de uitkomst van risico analyses. Dat betekent dat Zaanstad een goed risicomanagement moet hebben. Daardoor kan Zaanstad zich een relatief lage algemene reserve permitteren. De Gemeentelijke tarieven De OZB, de afvalstoffenheffing en andere gemeentelijke belastingen en tarieven moeten in principe niet meer stijgen dan met het officiële inflatiecijfer van het Centraal Planbureau. Noodzakelijke investering, die goed zijn onderbouwd, kunnen tot een ander voorstel leiden. De Financiële strategie De Cost gaat voor de Baet. De financiële strategie heeft tot doel om Zaanstad een betere financiële basis te verschaffen. De balans tussen kosten en baten dient echter over te hellen naar de baten kant. 17

17 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Wij zullen dit kritisch blijven volgen. Extra gelden verwerven Wij zijn een voorstander van een onderzoek naar mogelijkheden extra inkomstenmogelijkheden voor Zaanstad te onderzoeken. De Gemeentelijke begroting zou met extra middelen de komende jaren zeer zijn gediend. Zaanstad November

18 CDA Zaanstad p/a Akkerland EH Assendelft

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Zaandam Zuid postcode 1501 1505

Zaandam Zuid postcode 1501 1505 Zaandam Zuid postcode 1501 1505 Bevolking Zaandam zuid Zaanstad Aantal inwoners 12.605 - Bevolkingsdichtheid 4.447 2.007 Aantal huishoudens 5.622 - Gemiddelde gezinsgrootte 2,1 2,2 Alleenstaanden 1.963

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester van Zaanstad

Profielschets Burgemeester van Zaanstad Profielschets Burgemeester van Zaanstad ZAANSTAD IS een stad met meer dan 152 000 inwoners. In de loop der eeuwen zijn vele duizenden mensen van heinde en verre naar de Zaanstreek toe gekomen. De Russische

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Programma Samen werken aan verbondenheid

Programma Samen werken aan verbondenheid Programma 2014-2018 Zaanstad CDA Zaanstad Verkiezingsprogramma 2014-2018 In welke omstandigheden verkeert de Zaanse leefomgeving in de komende raadsperiode en hoe wil het CDA Zaanstad hier mee omgaan?

Nadere informatie

2. startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie.

2. startend buurthuis: een buurthuis dat nog geen vijf jaar bestaat als zelfstandige organisatie. Subsidieregeling buurthuizen Zaanstad Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen of bevoegdheden waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel 147 Gemeentewet; 2. Algemene

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog

Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond de toekomstvisie Westerkoog? In de digitale nieuwsbrief leest u meer over het proces. December 2008 Hart van Westerkoog Toekomstvisie Binnengebied Westerkoog Het

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Verkiezingspamflet

Verkiezingspamflet Verkiezingspamflet 2014-2018 Dienend Betrokken Haarlemmermeer Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer baseert haar standpunten op de Bijbel. De Bijbel is een bron van

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland

Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland Verkiezingsprogramma BEtrokken Noord-Beveland BEN is een lokale politieke beweging, onafhankelijk van landelijke partijen, die toegankelijk wil zijn voor alle lagen van de bevolking van alle politieke

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links

PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ VERWERKING IN TEKST COLLEGEPROGRAMMA. Groen Links PUNTEN VOOR COLLEGEPROGRAMMA VAN PARTIJEN BUITEN COALITIE ONDERWERPEN PER PARTIJ Groen Links Fairtrade gemeente. Schaliegasvrije gemeente. Fairtrade gemeente is geen ondewerp van het collegeprogramma.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Het Bestuurlijk B5 Milieu heeft in september 2012 het Plan van Aanpak Gezonde Luchtkwaliteit vastgesteld. Eén van de acties die we daarin

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Sport- en (be)leefcampus De Braak Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Voorwoord In 2016 hebben wij de Strategische Agenda van Helmond gepresenteerd. Bedoeld om kansen te verzilveren en de basis

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad

Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad Partij voor Ouderen en Veiligheid Programma 2010 2014 LIJST 11 Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Zaanstad V E R K I EZ I N G S P R O G R A M M A Partij voor Ouderen en Veiligheid Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Meneer de voorzitter,

Meneer de voorzitter, Meneer de voorzitter, Als we de laatste tijd iets geleerd hebben, dan is het dat samenwerking in deze tijd van crisis essentieel is. We zien dat in de internationale politiek, waar verschillende Europese

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, 19.30 uur. Raadhuis Amstelveen Dames en heren, Fijn om u hier vanavond te zien! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten ter voorbereiding op transities sociaal domein. Workshop 3D in cijfers

Regiobijeenkomsten ter voorbereiding op transities sociaal domein. Workshop 3D in cijfers Regiobijeenkomsten ter voorbereiding op transities sociaal domein Workshop 3D in cijfers Workshop 2 3D in cijfers Kaders (10 minuten) Praktijkvoorbeeld (15 minuten) Discussie (25 minuten) Afronding (10

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Nummer : 17/34 Afdeling : RO Registernummer: Z17-015481-16506-a Onderwerp : Nieuwe starterslening en introductie Blijverslening

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

NS Poort en u. Stationsgebieden komen tot leven

NS Poort en u. Stationsgebieden komen tot leven NS Poort en u Stationsgebieden komen tot leven Welkom bij NS Poort NS Poort. Misschien is de naam voor u nieuw. Wij richten ons op de poort naar vele vormen van vervoer, de poort naar het stadscentrum,

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG

COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG PERSBERICHT COALITIEAKKOORD RICHT ZICH OP VOORTGANG Vandaag zijn de kandidaat-wethouders en de hoofdlijnen uit het concept coalitieakkoord gepresenteerd. De wethouders staan in de startblokken om Waterland

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie