Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma 2010-2014. Betrokken, betrouwbaar, dichtbij"

Transcriptie

1 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij

2 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma Programma

3 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Inhoudsopgave 1.Wat beweegt het CDA en wat zijn de uitgangspunten van onze beweging? 5 2. Het lokale bestuur 5 3. De Gemeente en haar burgers 5 4. Meetbaarheid van beleid 5 5. Normen en waarden 6 - Beleid tegen drugs en alcohol 6 6. Brandweer en Politie 6 7. Publieke ruimte 7 8. De wijk centraal 7 9. Economisch beleid Sociaal beleid WMO en Welzijn Duurzaamheid en een beter milieu Ruimtelijke ordening en woningbouw 11 - Herontwikkelingswijken Poelenburg, Rosmolenbuurt, 12 Wormerveer Noord, Rosariumgebied Kleurenbuurt - Funderingsherstel Inverdan Verkeer en Vervoer Cultuur en Monumentenbeleid Onderwijs Sport Toerisme Integratie en participatie Regionale samenwerking Financiën en grondzaken 17 - Grondzaken De Algemene Reserve 17 - De Gemeentelijke tarieven De Financiële strategie 17 - Extra gelden verwerven 17 4

4 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma Wat beweegt het CDA en wat zijn de uitgangspunten van onze beweging? Menselijk geluk, waardigheid en wederzijds respect, veiligheid en geborgenheid, zorg voor elkaar, gemeenschapszin: het zijn de constante herkenningspunten van het CDA. Dat geldt ook voor het CDA in Zaanstad. Deze christendemocratische uitgangspunten vinden hun grondslag en inspiratie in de Bijbelse boodschap. Het CDA is een moderne christendemocratische volkspartij. Voor het CDA staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun gezin en familie, de school, de wijk of de buurt, het bedrijf of de vereniging en de gemeente: dat is voor ons het ware draagvlak van de gemeente als publieke lokale gemeenschap. Het CDA is een partij die jong en oud verenigd. Het CDA heeft een eigen plaats in de Nederlandse en Zaanse politiek: sociaal op sociaaleconomisch gebied, degelijk bij overheidsfinanciën, en realistisch als het gaat om milieu en duurzaamheid. Maar vooral is het CDA zeer vasthoudend als het gaat om normen en waarden in onze samenleving. 2. Het lokale bestuur Het CDA is voorstander van een college van B.en W. dat een breed draagvlak kent in de gekozen Gemeenteraad. Het CDA is ook de komende periode bereid bestuursverantwoordelijkheid te dragen, mits voldoende elementen van het eigen program in het collegeprogram worden opgenomen De mogelijkheid bestaat wethouders buiten de Gemeenteraad te zoeken. CDA wethouders moeten wel lid zijn van het CDA en bij voorkeur op de CDA lijst staan. De digitale dienstverlening wordt komende periode optimaal gemaakt. Burgers krijgen in de komende periode met één loket te maken voor hun vragen en diensten in het nieuwe gemeentehuis. 3. De Gemeente en haar burgers De Gemeente is er ten dienste van haar burgers en niet andersom. Belanghebbende burgers spelen een volwaardige rol in het beleidsproces. Dat betekent dat burgers volop meedoen in gesprekken over door de Gemeenteraad te nemen besluiten. CDA vertegenwoordigers communiceren open en direct over hun opvattingen, ook als het besluit eenmaal is genomen, en niet iedereen daar gelukkig mee is. De Gemeente maakt elke dag een digitale krant met belangrijke mededelingen, foto s en filmpjes, die interactief is, zodat burgers direct kunnen reageren. Daar wordt een gedeelte van het gemeentelijk communicatiebudget voor vrij gemaakt. Belangrijke maatregelen en plannen worden in regelmatig verschijnende wijkkranten in die wijken verspreid. 4. Meetbaarheid van beleid Waar dat mogelijk is, willen wij in getal, percentage, bedrag of jaartal aangeven wat de resultaten zijn die wij willen boeken. Dat betekent dat wij onze standpunten meetbaar willen maken. Wij wil-

5 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij len halverwege deze periode de meetlat langs onze programmapunten houden, om aan te geven wat er gerealiseerd is. Een nieuw college moet de zelfde methode toepassen. 5. Normen en waarden Het CDA pleit in de Zaanse samenleving voor het handhaven van normen en waarden. Dat is niet alleen een zaak van de gemeentelijke overheid, maar ook van de burgers onderling en in hun relatie met de gemeentelijke overheid. Hufterig gedrag tegen de overheid en tegen medeburgers wordt niet getolereerd. Afgesproken regels worden gehandhaafd. Politie en de Dienst Handhaving treden snel en adequaat op tegen overtredingen. Op een aantal terreinen gaat Zaanstad de handhaving versterken. Voor die handhaving zal het CDA in de komende periode extra middelen vragen voor extra medewerkers en wel voor het beboeten van veel te snel varende bootjes die de natuur in en rond de wateren van Zaanstad bedreigen; het voorkomen dat hangjongeren, die de omgeving onveilig maken, vooral in nieuwbouwwijken, voor vernielingen zorgen. het controleren van de regel of alcoholische drank wordt verstrekt aan kinderen onder de 16 jaar. meer straattoezicht en meer toezicht op achterstallig onderhoud bij gebouwen. meer en sneller toezicht bij de uitvoering van restauratie van monumenten. Beleid tegen drugs en alcohol Het CDA wil dat de gemeente Zaanstad een actief beleid voert om het drank- en drugsmisbruik onder jongeren tegen te gaan. Dat gebeurt o.a. door in de weekenden de horeca en drankgelegenheden te verplichten na uur geen nieuwe klanten meer toe te laten en om uur definitief te sluiten. Het gemeentebestuur van Zaanstad neemt initiatieven om voor het gehele gebied boven het Noordzeekanaal de zelfde sluitingstijden te realiseren. Een convenant af te sluiten met alle betrokken partijen waaronder scholen, supermarkten, sportverenigingen, gemeente, Politie, en GGD, sterk gericht op de ouders waarin een actieplan tegen een te groot gebruik van alcohol onder jongeren het strijdpunt is. In 2012 moet aantoonbaar het drankgebruik onder jongeren zijn afgenomen. Het CDA is van mening dat het gedoogbeleid inzake drugs tot nu toe heeft gefaald. Er worden in Zaanstad geen coffeeshops meer gedoogd. De coffeeshops in het centrum van Zaandam worden gesloten. 6. Brandweer en Politie Brandweer en Politie zijn onmisbaar voor de veiligheid van onze gemeente. Regionale samenwerking in de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland is nodig, evenals goede afspraken met andere veiligheidsregio s over de veiligheid van het Noordzeekanaalgebied. Het CDA in Zaanstad is geen voorstander van een veiligheids-

6 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma regio van een grotere omvang. Het CDA wil elk jaar in de Gemeenteraad het beleid, waarvoor de burgemeester verantwoordelijk is, aan de orde stellen om de prioriteiten bij de politie te bepalen. Het CDA wil graag in de komende periode het aantal wijkagenten vergroten. Zaanstad heeft een brandweercorps dat uit veel vrijwilligers bestaat. In samenwerking met de noodzakelijke beroepskrachten moet dit corps garant staan om te voldoen aan de veiligheidsnormen die landelijk zijn vastgesteld. Preventie staat hoog op de agenda van de Brandweer Zaanstad. 7. Publieke ruimte Zaanstad kent een grote achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte en het openbaar groen. Het CDA hecht aan de uitvoering van het al eerder genomen besluit dat er meer geld komt voor de openbare ruimte en het openbaar groen. Dat geld komt er doordat oude schulden zijn afbetaald door meevallers en extra inkomsten, waardoor er meer ruimte komt voor dit onderhoud. De kwaliteit van wonen kan in Zaanstad ook omhoog door de omgeving een fraaier en vrolijker aanzien te geven. Dat is goed voor bedrijven en mensen die in Zaanstad ondervertegenwoordigd zijn(kennisbedrijven en hoger opgeleiden). Het CDA wil meer bloemrijke rotondes, die vaak de introductie van de stad vormen. Tot de publieke ruimtes behoren ook de trottoirs, die beter en onbelemmerd doorgang moeten bieden o.a. aan ouderen en gehandicapten. Het CDA wil graag meer belangrijke wegen en fietspaden betrekken bij de gladheidbestrijding in winterse tijden. 8. De wijk centraal De Zaanse samenleving is snel aan het veranderen. Grootstedelijke vraagstukken nemen toe. Niet alleen in Zaandam Oost maar ook in andere wijken van de stad is er snel veranderende bevolkingssamenstelling. In wijken als Krommenie Oost en Wormermeer Noord staan de inkomens onder druk, neemt de vergrijzing sterk toe, en neemt de kwaliteit van wonen af. Ook in andere wijken als Westerwatering, Westerkoog, Rooswijk en Saendelft moet blijvend gelet worden op de leefbaarheid van de wijk. Voor een goed overleg met de burgers zijn de wijkcontactgroepen van groot belang. Daarnaast zoekt de gemeente, in overleg met de wijkcontactgroep, directe participatie van burgers, voor de oplossing van tijdelijke problemen. Wijkmanagers van de gemeente spelen een belangrijke rol bij de communicatie in de wijken. Elke wethouder krijgt een aantal wijken toebedeeld, waar hij regelmatig met bewoners praat Het CDA vindt dat voor leefbare wijken drie randvoorwaarden gelden: de wijk is schoon; de wijk heeft een aanbod voor de ontwikkeling van kinderen tot ca. 14 jaar; de wijk is levensloopbestendig, dat wil zeggen dat burgers hun hele leven in de wijk kunnen wonen.

7 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij In de periode willen wij ter vervulling van de randvoorwaarden het volgende realiseren: De wijk is schoon en veilig. De inzet van het dagelijks onderhoud gaat met 50% omhoog. Dat kan door verzelfstandiging van de gemeentelijke afdeling die het dagelijks onderhoud uitvoert. De verzelfstandigde onderhoudsorganisatie gaat re-integratieprojecten uitvoeren, bedoeld voor langdurig werklozen. Het onderhoud vindt met een hoge frequentie plaats waardoor er een band komt tussen bewoners en uitvoerders. De wijk wordt veiliger door bewoners meer te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. Zij weten hoe die ruimte wordt gebruikt. Dat bevordert ook dat bewoners in een wijk elkaar meer tegenkomen, goed voor de sociale samenhang. Het CDA wil dat Politie, Halt en Straathoekwerk meer inzet plegen om jeugdoverlast tegen te gaan. De Gemeente gaat met de Politie in debat om de prioriteiten te verleggen naar surveillance in de wijken en een direct contact met potentiële amokmakers. Het CDA wil dat de veiligheidsbeleving in de wijk in 2014 omhoog is gegaan van 7 naar 8. Daartoe wordt dus politie inzet verdubbeld. Er komen meer brede scholen waar alle organisaties samenwerken. Dan gaat het om kinderopvang, welzijnswerk, centrum jong, Fluxus, verenigingen, en de scholen zelf. Het beleid moet faciliteiten bieden om de ontwikkeling van het kind tussen uur en uur te bevorderen. Betrokkenheid van de ouders bij dit beleid is nodig. Het CDA streeft er naar het aantal brede scholen te vergroten van 7 naar 11 in de komende periode. Belangrijk is dat het beheer helder wordt geregeld, waarbij de scholen de regie hebben. 9. Economisch beleid Uitgangspunt voor het CDA is dat Zaanstad geen slaapstad moet worden. De traditie van deze streek is dat er gewoond en gewerkt werd en wordt. Daarom zijn een aantal speerpunten van groot belang: a. supersnelle glasvezelverbindingen, waarover een uitgebreid pakket van diensten kunnen worden aangebo den, maken bedrijven efficiënter en zijn kostenbesparend. Daarom pleiten wij voor het project BreedNet ook voor Zaanstad; b. het CDA wil dat binnenstedelijke bedrijventerreinen zo veel mogelijk blijven. Wij ondersteunen het Zaans Proeflokaal. Dat moet leiden tot evenwicht tussen wonen, werken en het milieu. Binnenstedelijke bedrijventerreinen moeten worden opgeknapt. In deze periode moeten resultaten worden geboekt om te laten zien dat dit beleid is te combineren met een krachtig milieubeleid. c. Resultaten voor de verdere ontwikkeling van het Hembrugterrein, met zo veel mogelijk handhaving van de monumentale industriepanden, moeten in de volgende periode worden geboekt. Dat kan door samen te werken met ontwikkelaars, de Provincie, het Rijk en Amsterdam. Zo kunnen steeds meer delen van

8 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma het terrein ontwikkeld worden. d. Hoogtij biedt Zaanstad kansen een hoogwaardig bedrijventerrein te ontwikkelen met de mogelijkheid voor een havenfunctie. e. Het Midden- en Kleinbedrijf is het hart van de Nederlandse economie. Dat geldt ook voor Zaanstad. Wij streven naar behoud van wijk- en buurtwinkelcentra. f. Het CDA steunt van harte de verbetering van het Zaandamse centrum via het masterplan Inverdan. In de volgende periode moet de Gedempte Gracht zijn gerenoveerd. Maar wij willen in de volgende periode meer aandacht voor de aansluiting van de Gedempte Gracht op de Westzijde en de Dam, aansluiting van de Rozenhof bij de Zilverpadsteeg op de Gedempte Gracht, de verbetering van de Rozengracht en betere parkeervoorzieningen aan de Oostkant van het centrum. Plannen moeten daartoe worden gemaakt, investeerders gevonden, binnen de komende collegeperiode; g. Belangrijk vinden wij de wijkeconomie via kleine winkelcentra, en kleine bedrijven die voor de levendigheid van de wijk van belang zijn; h. De markt moet blijven op de Rozengracht. Een Boerenmarkt in het centrum van Zaandam moet worden bevorderd. In het Noorden van Zaanstad is een grote markt mogelijk op het nieuwe evenemententerrein in Krommenie. i. Het CDA wil dat Zaanstad de aanbevelingen van het VNG overneemt ten aanzien van Het verstrekken van regels en vergunningen. k. Het CDA is tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. Dat is schadelijk voor de kleine winkeliers en hun personeel. Kleine winkels zijn voor de veelkleurigheid van het winkel bestand onmisbaar. l. Parkmanagement voor de grotere bedrijventerreinen wordt sterk bevorderd. 10. Sociaal beleid. Elke inwoner van Zaanstad moet deel kunnen nemen aan de samenleving, ook al moet hij of zij leven van een minimum inkomen. Daartoe is ondersteuning van de gemeente Zaanstad nodig. Dat gebeurt al door het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen voor het minimum inkomen tot 10% daarboven, en door veel andere maatregelen die per individu en gezin verschillen. Het CDA wil dit beleid voortzetten. Verder willen wij een beleid dat gericht is op het verkrijgen van werk of het geven werkervaring; indien de werkloosheid hoog blijft, door de economische crisis, en mogelijk het aantal mensen dat een beroep moet doen op de bijstand toeneemt en mogelijk voor een langere periode hoger blijft dan in 2009 het geval is, moet de gemeente actief op zoek, met financiële steun van andere overheden naar zinvolle werkprojecten, met name voor jongeren; een blijvend actief beleid om de burgers die recht hebben op financiële

9 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij ondersteuning ook te bereiken; een actief beleid ten aanzien van schuldhulpverlening. Regelmatig monitoren of de achterstanden bij de aanvragen niet te groot worden. Ook begeleiding op dit punt is nodig. een goede blijvende samenwerking met corporaties en de leveranciers van water en energie om grote schulden te voorkomen. 11. WMO en Welzijn In de afgelopen periode heeft Zaanstad met succes de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vorm gegeven. De belangrijke taak voor de Gemeente richt zich vooral op zorg en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben om volwaardig te kunnen functioneren. Dat geldt voor jong en oud. Het CDA wil preventie door meer woonservicewijken, die zorgen dat ook ouderen langer zelfstandig in hun wijk kunnen wonen; een veel betere bekendheid bij ouderen welke voorzieningen beschikbaar zijn en het verlagen van drempels om die voorzieningen toegankelijk te maken; dat instellingen die subsidie krijgen in het kader van de WMO worden beoordeeld op grond van heldere prestatieafspraken; dat de werkzaamheden van Stichting Welsaen en de Sociaal Maatschappelijke Dienst (SMD) worden afgestemd op behoeften in de wijken. Daarbij zoeken ze aansluiting bij centrale plaatsen in de wijk: de brede scholen, wijksteunpunten, ouderencentra. Welzijnswerk wordt vooral gericht op doelgroepen. dat de ondersteunende begeleiding voor mensen met een psychosociaal probleem, die is overgeheveld van de AWBZ naar de WMO, in 2010 helder en duidelijk wordt; dat het subsidiebeleid is gericht op activiteiten en initiatieven en niet om verenigingen en instellingen in stand te houden. Elk jaar worden de verleende subsidies geëvalueerd. een bredere opzet van de buurthulpcentrale. dat vrijwilligers en mantelzorgers een hartelijke en daadwerkelijke ondersteuning van de Gemeente Zaanstad verdienen. Zij zijn onmisbaar voor onze samenleving; dat Zaanstad als centrumgemeente voor aanpak van huiselijk geweld zorgt voor een goede afstemming van lokaal en regionaal beleid in deze via de GGD; dat de vrijwillige jeugdzorg weer terugkeert naar de gemeenten. De stadsregio Amsterdam die verantwoordelijk is voor de Jeugdzorg, ook voor Zaanstad, moet de gemeenten rond Amsterdam meer ruimte geven voor eigen beleid. 12. Duurzaamheid en een beter milieu Zaanstad wil een prettig woon- en werkklimaat voor haar inwoners. Daar is naast een sterke economie, goede woningen en voorzieningen, ook een sterk milieubeleid voor nodig. Schone lucht en bodem, weinig last van geur en geluid, zijn belangrijk. Onze inzet moet zijn, zoals in de Ruimtelijke Milieuvisie is verwoord, dat in 2020 het aantal milieubelaste woningen is gehalveerd. Dat be- 10

10 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma tekent dat in de komende periode zeker één keer in de twee jaar moet worden onderzocht hoe haalbaar deze doelstelling is. In de komende periode zet het CDA in op zo veel mogelijk energieneutrale woningen bouwen. Dat kan door goed overleg tussen gemeente, bouwers, en toekomstige bewoners. Energieneutrale woningen zijn woningen die geen extra energie kosten en daarom ook aantrekkelijke zijn voor bewoners; meer geluidsschermen langs de snelwegen, wegen met geluidsarm asfalt, en overleg met bedrijven om geluidsbronnen zo veel mogelijk terug te dringen; het eindelijk realiseren van een tweede milieustraat in Zaanstad Noord, een steviger beleid dat inzet op afvalscheiding waardoor hergebruik mogelijk wordt; elektrische auto s voor de Gemeente Zaanstad en voor de bussen van het openbaar vervoer; slimme en energiezuinige straatverlichting. Het CDA is tegen het instellen van donkertegebieden. Het CDA vindt dat daarmee onveiligheid in de stad wordt bevorderd; een Biomassacentrale en een Warmtenet. In 2011 blijkt of dit haalbaar is; het duurzaam produceren dat bij veel bedrijven in is. De Gemeente probeert dat nieuwe beleid zo veel mogelijk te stimuleren door voorrang te verlenen bij eigen opdrachten aan bedrijven die duurzaam opereren. 13. Ruimtelijke ordening en woningbouw Zaanstad blijft groene gebieden in de omgeving sparen. Omdat er in de stadsregio Amsterdam nog steeds sprake is van een behoefte aan nieuwe woningen, en dat geldt ook voor Zaanstad, zal Zaanstad binnenstedelijk woningen moeten bouwen. Wel moet nog de nieuwbouwwijk Kreekrijk gerealiseerd worden. Deze wijk is een aanvulling op Saendelft, een wijk die in 2011 is voltooid. Kreekrijk zal een zeer milieuvriendelijke bouw worden, energiezuinige of energieneutrale woningen. De woningbouwmarkt is zeer gevoelig voor de veranderingen in de economie. Als de economie weer aantrekt, moet Zaanstad inzetten op woningen voor de middengroepen, maar wel bouwen naar de behoefte die er is. Zaanstad beschikt historisch gesproken over een relatief groot aantal goedkope huurwoningen. Bij een aantrekkende economie, wanneer ook de bouwmarkt aantrekt, moeten er voldoende kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn, wat de doorstroming bevordert. Voorts moet Zaanstad ook aantrekkelijk worden als woonplaats voor de hoger opgeleiden, die nu veelal woningen zoeken buiten Zaanstad. Voor een evenwichtige ontwikkeling van onze gemeente is een bevolkingssamenstelling die qua inkomen overeenkomt met de landelijke samenstelling, van grote betekenis. Vandaar dat ook het bouwen van woningen in het midden- en hogere segment van groot belang is. Het CDA vindt dat ook mensen met een smalle beurs recht hebben op een koopwoning. In de komende periode realiseert 11

11 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Zaanstad meer Betaalbare Koopwoningen Zaanstad, de zgn. BKZ-woningen. Met de corporaties worden afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen, waaronder ook huurwoningen. Het CDA maakt van de regel 30% sociale huur- en koopwoningen en 70% vrije koop- en huurwoningen geen dogma. Bij een inkrimpende economie die de bouw zwaar treft, moet Zaanstad het initiatief nemen te bepalen welke bouwprojecten voor onze gemeente hoge prioriteit hebben om vervolgens na te gaan welke bijdragen, - door inzet van erfpacht, desnoods aankoop van woningen via de nv BKZ -, Zaanstad kan leveren om projecten van de grond te trekken. Zaanstad maakt met de corporaties daarover afspraken; spoort de corporaties aan renovaties van bestaande woningen zo nodig eerder te doen plaats vinden ten gunste van de werkgelegenheid in de bouw. Het CDA wil de komende periode een krachtige blijvende inzet voor de herontwikkelingswijken. Herontwikkelingswijken Poelenburg, Rosmolenbuurt, Wormerveer Noord, Rosariumgebied Kleurenbuurt Als krachtwijk wordt Poelenburg een wijk met nieuw elan. Het aangepaste masterplan moet snel en adequaat worden uitgevoerd in overleg met bewoners. Poelenburg verdient ook een eigen winkelcentrum en een eigen ontsluiting. Heel belangrijk is dat de bewoners van Poelenburg, waarvan een groot aantal elders is geboren, een open, tolerante gemeenschap vormen. De wijk moet ontmoetingsplaatsen kennen en voldoende ondersteuning om de onderlinge band te versterken; Hoge prioriteit heeft de vernieuwing van de Rosmolenbuurt. De plannen zijn vertraagd en de gemeente zet de verdere ontwikkeling, nieuwbouw, renovatie, boven aan de verlanglijst; Voor Wormerveer Noord wordt een vernieuwingsplan gemaakt in de komende periode. Het Rosariumgebied moet in de komende periode ontwikkeld worden. Het CDA kiest voor een nieuw zwembad op de plaats van de Crommenije. Met dat als uitgangspunt moet de ontwikkeling van dat gebied snel worden aangepakt. De plannen die voor de Kleurenbuurt onder leiding van ZVH zijn gemaakt, moeten de komende periode verder worden uitgewerkt. Funderingsherstel De vele woningen die in Zaanstad in aanmerking komen voor het herstel van de funderingen zijn een grote zorg. Het programma dat Zaanstad heeft ingezet om wijksgewijs de bewoners te bewegen met steun van de Gemeente de funderingen te herstellen moet in de komende periode met kracht worden voortgezet. Een sterke lobby moet worden ingezet landelijke financiële steun te krijgen voor met name het aangaan van goedkope leningen om het herstel te realiseren. Resultaten moeten in 2014 duidelijk zichtbaar zijn. 12

12 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma Inverdan Het masterplan Inverdan moet in de komende periode verder worden uitgevoerd. Handhaven van de kwaliteit is uitgangspunt bij de verdere planontwikkeling. Inverdan is belangrijk om Zaandam en dus Zaanstad een vernieuwd stadshart te geven dat nieuwe impulsen geeft voor het winkelcentrum en de werkgelegenheid. Door de economische crisis zijn veel plannen uitgesteld en in sommige gevallen geannuleerd. Dat betekent dat voortdurende aanpassingen en veranderingen nodig zijn, zonder echter de ambities, maak een gebied van goede kwaliteit, aan te tasten. De komende periode zal vooral grote prioriteit moeten worden gegeven aan de vernieuwing van de Gedempte Gracht. Alle zeilen moeten worden bijgezet voor 2012 de Gracht vernieuwd te hebben volgens het reeds door de Gemeenteraad aangenomen vernieuwingsplan; Het CDA wil de synagoge de status teruggeven die past bij de geschiedenis; Grote prioriteit heeft ook de realisering van de Slinger, de weg die over het station het Stationsgebied verbindt met Westerwatering; Voor de ontwikkeling van Westerwatering worden nieuwe plannen gemaakt, in zoverre het Inverdan betreft; Zonodig worden naast de Zaanse corporaties andere corporaties of ontwikkelaars uitgenodigd als hun plannen stagneren; Fietsenstallingen moeten er in het centrum voldoende zijn; De bibliotheek krijgt een hoofdvestiging boven het station; Tekorten(en misschien ook winsten op iets langere termijn) op de grondexploitatie Inverdan worden verwerkt via het Grondbedrijf; Belangrijk is ook in de komende raadsperiode plannen te maken voor een verdere ontwikkeling van het winkelcentrum (zie het hoofdstuk Economie), en de aansluiting van Inverdan op Zuiderhout. Overwogen moet worden het gebied dat tot Inverdan behoort in de komende raadsperiode te verkleinen. Vooral het tot stand brengen van het hart van Inverdan en een vernieuwd winkelcentrum moet hoge prioriteit hebben. 15. Verkeer en Vervoer Bereikbaarheid van Zaanstad is zeer belangrijk, niet alleen per auto maar ook via het openbaar vervoer en via de fiets. Wij zijn blij met de aanleg van de 2e Coentunnel en de betere busverbinding tussen Amsterdam Noord en Zaandam. Wij bepleiten verder de betere busverbinding met Amsterdam Noord in de toekomst om te vormen tot een hoogwaardige openbaarvervoersverbinding. Dat wil zeggen: een busbaan met in de verre toekomst een metrolijn die aansluit op de Noord/ Zuid lijn; doortrekking van de A8 met de A9, met als absolute voorwaarde dat er een onderdoorgang komt bij de Dorpsstraat. Het CDA geeft de voorkeur aan de variant die de weg heel goed in het landschap inpast; een betere ontsluiting van Westerwatering door rechtstreekse aansluiting 13

13 Programma Betrokken, betrouwbaar, dichtbij van de Houtveldweg op de Zuidelijke randweg; tevens een onderzoek naar een parkeermogelijkheid in het centrum van Zaan- dam aan de Oostkant van de Zaan, om de bereikbaarheid van het centrum te bevorderen. Het CDA is voorstander van een autoluw centrum; voldoende fietsparkeerplaatsen bij het centrum; dat in deze periode wordt gestart met een tunnel onder de Provinciale weg, ter vervanging van de overgang Guisweg. Er zijn gelden voor gereserveerd. Het CDA voelt niets voor provinciale plannen het station Koog Bloemwijk te verplaatsen richting het Coentunnel viaduct; ontsluiting van Poelenburg wordt in de komende raadsperiode gerealiseerd. een nieuwe fietsverbinding met Amsterdam wordt toegejuicht; Westzaan wordt autovrij in de piekuren ter bescherming van de het authentieke dorpslint; het CDA wil graag komende periode nu eindelijk de busbrug tussen Westerkoog en Westerwatering geopend krijgen buiten de spitstijden, met uitzondering van vrachtverkeer. 16.Cultuur en Monumentenbeleid Het CDA vindt cultuur belangrijk voor een levendige stad. Cultuur verrijkt het leven, zeker in economisch mindere tijden. De culturele instellingen die voor een basisstructuur zorgen, zoals het Zaantheater, het Zaans Museum, het Molenmuseum, de Zaanse Schans, Kunstcentrum Zaanstad, De Bieb, De Kade, De Fabriek en FluXus zorgen voor een scala aan mogelijkheden die de aantrekkelijkheid voor Zaanstad vergroten. Daarom bepleit het CDA financiële meerjarenafspraken die deze organisaties meer zekerheid geven en verschraling moeten voorkomen. Verder wil het CDA dat de Bieb een hoofdvestiging krijgt in Inverdan. De daarvoor gemaakte financiële afspraken met de Gemeente blijven gehandhaafd. Het beleid wordt door de Bieb zelf bepaald aan de hand van prestatieafspraken die met de Gemeente worden gemaakt. graag een popcentrum behouden, maar weer grote tekorten zijn de komende periode niet acceptabel. Als die zich weer voordoen, moet de Gemeente stoppen met de Kade en bezien hoe de pop in onze gemeente anders wordt opgepakt; dat het Zaans Museum meer tentoonstellingen gaat houden. dat de Zaanse Schans het karakter blijft behouden zoals door de stichters bedacht. Nieuwe activiteiten of nieuwe gebouwen moeten passen in het karakter van de Schans. dat met het Zaans Stadsherstel wordt overlegd of naast het beheer van woningen op de Zaanse schans ook andere monumenten onder hun beheer kunnen vallen. dat culturele instellingen meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld op het terrein van de huisvesting. dat Zaanstad een hoge prioriteit geeft aan restauratie en onderhoud van Monumenten. Een belangrijke rol is toebedeeld aan de Monumentencommissie en de afdeling Monumenten van 14

14 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma Zaanstad. Met de Erfgoedverenigingen worden afspraken gemaakt om de monumenten te monitoren, zeker bij restauratie en dreigend verval. Het CDA is voorstander van de instelling van een restauratiefonds voor Monumenten. 17. Onderwijs Onderwijs is buitengewoon belangrijk. Zaanstad is blij dat wij in onze gemeente kwalitatief goede scholen bezitten. Het CDA is voorstander van de vrijheid van onderwijs. De ouders moeten de vrije keuze hebben om zelf de schoolkeus voor hun kinderen te kunnen bepalen. Daarom zijn wij blij met zowel het Openbaar als het Bijzonder onderwijs. De organisaties in Zaanstad, Stichting Primair Onderwijs en Stichting Agora bepalen zelf voor het primair onderwijs de inhoud van het onderwijs. Hetzelfde geldt voor het voortgezet onderwijs waar organisaties zelf het beleid bepalen. Toch is onderwijs zo belangrijk dat goed overleg met de organisaties, dat er nu is, met verve wordt voortgezet. Daarbij is in de komende periode van belang: dat er een integrale huisvestingsnota voor het Primair onderwijs komt die goede afspraken maakt over betere huisvesting voor het Primair onderwijs. Geprobeerd wordt achterstanden in te halen. Acute noden worden deze periode opgelost, zoals een betere huisvesting voor de scholen in Zaandam centrum. dat de gemeente Zaanstad overlegt met de onderwijsorganisaties hoe het onderwijsniveau in onze gemeente kan worden verhoogd door bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat kiest voor HAVO en VWO te vergroten. dat kinderen vanaf het tweede jaar, die risico lopen in hun ontwikkeling doordat zij geen Nederlands leren, extra te ondersteunen. Met name geldt dat voor het voorschoolse taalonderwijs. In 2014 moet 80% van de doelgroep worden bereikt. Overwogen moet worden dit taalonderwijs verplicht te stellen voor ouders die kinderen hebben die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie. dat Zaanstad, Agora en Primair Onderwijs als echte partners samenwerken om subsidies te verwerven, die als stimuleringsmaatregelen voor het onderwijs bekend staan. dat scholen worden aangesloten op het glasvezelnet om de digitale onderwijsmogelijkheden te versterken. Dat is een eerste verantwoordelijkheid van de schoolorganisaties, maar Zaanstad onderzoekt hoe zij deze wens kan ondersteunen. dat ook voor de periode er goed overleg komt met de onderwijsorganisaties, die in Zaanstad de locale educatieve agenda heet, waarbij onderwerpen van wederzijds belang worden besproken en maatregelen worden bedacht. 18. Sport Ook in de komende periode blijft sport een hoge prioriteit behouden. De aangenomen subsidieregeling voor de sportverenigingen legt een goede basis om deze verenigingen te ondersteunen. Het CDA vindt deze verenigingen van groot 15

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Vertrouwen in de kracht van de samenleving CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek Vertrouwen in de kracht van de samenleving Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018, CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie