Foto omslag: Rafaël Drent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foto omslag: Rafaël Drent"

Transcriptie

1

2 Foto omslag: Rafaël Drent

3 Voorwoord Voor u ligt de toolkit woninginbraken. Deze kit is naast een communicatieplan, samengesteld uit een aantal voorbeelden van maatregelen die u als gemeente zou kunnen nemen in uw strijd tegen woninginbraken, onder het motto "Inbrekers pakken we samen met U". Zonder volledig te willen zijn, denken we u hiermee op weg te kunnen helpen om uw beleid wat betreft preventie van woninginbraken op te kunnen zetten of aan te vullen. Met name de maatregelen Politiekeurmerk Veilig Wonen, de Besmettingsbrief, Burgernet en Preventie avonden bevelen we u van harte aan. We wensen u veel succes met de implementatie. De werkgroep regionale aanpak woninginbraken 3

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Communicatieplan 7 Hoofdstuk 2 Besmettingsbrief 11 Hoofdstuk 3 Witte Voetjes Project 19 Hoofdstuk 4 Burgernet 21 Hoofdstuk 5 Politiekeurmerk Veilig Wonen 23 Hoofdstuk 6 Waaks 25 Hoofdstuk 7 Preventieavonden 29 Bijlage 1 Werkproces besmettingsbrief 36 5

6

7 1 Communicatieplan Communicatieplan Regionaal Programma Inleiding Ten behoeve van het Regionaal Programma Intensivering Aanpak Woninginbraken werken 18 gemeenten en de politie in de regio Gelderland-Zuid samen aan het doorontwikkelen en verbeteren van tools en handvatten voor: Preventie Toezicht & handhaving Repressie & opsporing Innovatie Het programma zet in op realistische maatregelen die elders in het land effectief blijken te werken. Ook wordt een aantal nieuwe maatregelen ontwikkeld, op maat, voor gemeenten in de regio Gelderland-Zuid. Het regioprogramma heeft aandacht voor het belang van hoogwaardige informatie, zet in op optimale samenwerking en kent doelstellingen die leiden tot meetbare resultaten. Kerndoelstelling Programma Gemeenten, politie en burgers pakken problematiek rondom (toename van) woninginbraken gezamenlijk aan en zorgen met een collectieve, integrale samenwerking voor: Optimalisering inbraakpreventie Terugdringen van het aantal woninginbraken Het verhogen van resultaten opheldering/opsporing (handhaving) Communicatieplan Ten behoeve van vooral het thema preventie wordt specifiek voor gemeenten naast de project-toolkit voor inbraakpreventie een Toolkit Communicatie samengesteld, waar communicatieadviseurs integraal gebruiksklaar gereedschap in vinden, nodig om het spoor Preventie te voorzien van boodschappen op maat en pasklare communicatiemiddelen. De middelen komen tot stand in nauwe samenspraak met gemeente, politie en overige belanghebbenden/partners. Communicatiedoelstellingen De communicatie inzet is gericht op: het vergroten van bewustzijn rondom woninginbraken en het stimuleren/motiveren van eigen initiatief en verantwoordelijkheid onder burgers om actief samen te werken met gemeenten en politie om woninginbraken tegen te gaan; informeren over de middelen en mogelijkheden voor burgers om gezamenlijk actief bij te dragen aan preventie; frequent (persoonlijk) contact met burgers, t.b.v. kennis- en informatieuitwisseling; extra aandacht voor communicatie in piekseizoenen winter en zomer een efficiënte, overzichtelijke toolkit die niet teveel uiteenlopende middelen bevat. integrale communicatiemomenten & - middelen, die aansluiten op communicatie(campagnes) voor de andere sporen; integrale communicatiemomenten en -middelen die aansluiten op of gebruik maken van bestaande campagnes, zoals: Waak voor inbraak.nl (Waaks), Witte Voetjes, Donkere Dagen en collectieve initiatieven zoals Burgernet. een communicatie-toolkit op de groei, die terugkerend ingezet kan worden en naar behoefte kan worden opgeschoond of aangevuld, elk jaar. een zichtbare, herkenbare campagne met aansprekende slogan(s). 7

8 Doelgroepen gemeenten (toolkit) burgers, via gemeenten (inhoud) Slogan (*) & Kernboodschap Samen sterk tegen inbraakwerk Inbrekers pakken we samen Inbraak? We pakken het samen op! Samenwerken= Inbraak beperken Inbrekers welkom? Echt niet! Niemand zit erop te wachten om bij thuiskomst een leeggeroofd huis aan te treffen, of nog erger: een inbreker te betrappen. Met goed advies en slim gereedschap kunt ook u/kan ook jij dit voor zijn. De politie Gelderland-Zuid en de gemeente slaan de handen ineen en starten een nieuwe campagne, met advies, informatie en een gevulde gereedschapskist vol passende middelen om samen met burgers de klus te klaren en woninginbraak tegen te gaan: Woninginbrekers pakken we samen met U. Toolkit Communicatie (Middelen) Integrale aanpak en een gezamenlijk communicatieoffensief vanuit alle betrokken gemeenten is van belang. De meeste middelen en de planning in de Toolkit communicatie gaan hier vanuit. Advies is om in het (vroege) voorjaar een collectieve aftrap van de communicatiecampagne te organiseren. Naast de collectieve/integrale campagne en bijbehorende communicatiemomenten zal de toolkit facultatieve middelen bevatten, die naar eigen inzicht kunnen worden toegevoegd of ingezet per gemeente. Omdat het regioprogramma in brede zin werkt met toolkits is het idee ontstaan om de communicatie zowel intern als extern vorm te geven als feitelijke gereedschapskist waar gemeenten en via gemeenten de burgers passende tools uithalen om samen met de politie woninginbraak tegen te gaan. Ook bij de politie werd bij eerdere campagnes gebruik gemaakt van een gereedschapskist als toolkit, in de vormgeving. De communicatiemiddelen worden aangeboden via een virtuele (digitale) en een feitelijke, tastbare tookit, waarin de volgende middelen aanwezig zijn: Inhoudsoverzicht & overzicht deelnemende gemeenten met contactgegevens; Handzaam overzicht stroomdiagram, zoals de gifwijzer ), voor integrale communicatiemomenten en een overzicht (vraag/antwoord) welke middelen je op welk moment kunt inzetten. Kort samengevat: welk gereedschap hoort bij welk incident/moment? ; Vooropgesteld persbericht voor start van de campagne, later gevolgd door berichten met tussentijdse updates over resultaten en voortgang. De besmettingsbrief (tekst) en overige integralie middelen uit de project-toolkit met tekst die één op één omgezet kan worden in de (gemeentelijke) huisstijl) Uitgewerkt (digitaal) format met voorbeeld voor folders, posters en flyers (voorbeeldopmaak en digitale bestanden voor eigen maatwerk). Uitgewerkt (digitaal) format met voorbeeld voor aankondigingen/uitnodigingen voor bijeenkomsten & contactavonden (preventiebijeenkomsten) Format voor handig kaartenmapje/boekje (zoals een kleurenwaaier voor schilders) met informatie over deze campagne, maar ook andere bestaande campagnes, zoals genoemd bij de doelstellingen. Op elke kaart alles op een rij, inclusief links (sites) & afzender. In dit mapje ook aandacht voor hoe en waar burgers eigen initiatieven kunnen aanmelden (stimulans om zelf een wijkproject of actie op te zetten): wat doet u? Informatiepakket over Burgernet (met het oog op meer aanmeldingen) Format voor werkmap wijkvoorlichting, waar werknemers/studenten/stagiaires mee van deur tot deur gaan (naar voorbeeld Utrecht ). Het logo/huisstijlhandboek voor de campagne (voor nieuwe middelen naast formats); Eigen website (met alle informatie en downloads) en eigen twitter en facebook voor de regionale campagne, met in de toolkit informatie over website en social media bij deze campagne. 8

9 Vorm & Inhoud (aanvullend) Folders: informatie hoe iedereen zijn woning kan beveiligen, maar ook hoe je zelf een oogje in het zeil kunt houden en een actieve bijdrage kunt leveren om de woning/wijk voor inbrekers zo onaantrekkelijk mogelijk kunt maken. Werkmap Wijkvoorlichting: In Utrecht bevat de map voor medewerkers/studenten informatiefolders en een lijst met een aantal korte vragen, gesteld aan de deur, die kennis en inzicht bij burgers, ten aanzien van inbraakgevaar en inbraakpreventie in kaart brengen en het bewustzijn vergroten. Gesprek bevast tips en voorlichting wat burgers zelf kunnen doen. Ook de vraag wat doet u al zelf of wat wilt u doen werd gesteld. Op basis van de antwoorden/respons kunnen communicatiemiddelen en acties wijkgerichter en gezamenlijk worden afgestemd. Website (intern/extern): De vormgeving en beeldwerk voor deze campagne moeten op eenvoudige wijze te integreren zijn in de eigen websites/huisstijl van de gemeenten, bv op een aparte pagina. De behoefte is uitgesproken voor een projectsite voor deelnemende gemeenten (18), waar alle campagne-informatie, voorbeelden en inhoud van de toolkit (incl.communicatie) op te vinden zijn. Hiertoe kan het overheidsplatform Pleio ingezet worden (gratis!). Indien gekozen worden voor een website die toegankelijk is voor alle betrokkenen en deelnemers (intern en extern), met een link naar de interne (campagne) informatie, dan vervalt de opmerking over het Pleio-platform. Organisatie Communicatie Er wordt uitgegaan van een campagne met (af te spreken) integrale communicatiemomenten (aftrap, zomeren wintercampagne) en integrale inzet van een aantal (gekozen) middelen. De communicatie-kit bevat daarnaast campagnemiddelen (digitaal/voorbeeld) die naar eigen inzicht en behoefte kunnen worden ingezet. De feitelijke set middelen bestaat uit aantrekkelijk campagnemateriaal, dat wel zo kostenefficiënt mogelijk geproduceerd en verspreid kan worden. Afstemming (keuze) is nodig of: zowel campagnecoördinatie, organisatie integrale communicatiemomenten als de (uitvoering) van middelen extern wordt gedaan, in samenspraak met gemeenten (werkgroep) planning en middelen extern worden vervaardigd en de verdere organisatie en uitvoering door betrokken gemeenten wordt gedaan (eigen en gezamenlijke invulling). de campagne in zijn geheel na vaststelling van dit communicatieplan door gemeenten (werkgroepen) wordt uitgerold. De betrokkenheid bij de campagne, coördinatie en integratie van deze campagne in de gemeentelijke communicatie (mankracht en uren) valt onder eigen verantwoordelijkheid van de betrokken gemeente(n). Tijdpad Vooraankondiging campagne december 2012 (gedaan) Communicatieplan gereed januari 2013 Vaststelling communicatieplan z.s.m. Start ontwerp en uitvoering middelen februari 2013 Middelen gereed: Campagne van start (vroeg) voorjaar 2013 Persbericht en collectieve aftrap eind maart/begin april 2013 Zomercampagne april-juli 2013 Najaars- en wintercampagne vanaf september

10

11 2 De besmettingsbrief 1. Inleiding De besmettingsbrief is een brief welke wordt verspreid onder slachtoffers van woninginbraken en binnen een straal van een woning waar is ingebroken. Op deze manier willen we bewoners bewust maken van het feit dat er ook in hun omgeving woninginbraken worden gepleegd en advies geven hoe men dit in de toekomst kan voorkomen. Daarnaast is herhaald slachtofferschap bij woninginbraken een bekend fenomeen. Daders komen na enkele weken terug om opnieuw toe te slaan, omdat zij weten dat dan de gestolen spullen inmiddels vervangen zijn. Het actiepunt wordt uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met de politie en eventueel andere partners zoals de woningbouwcoöperatie. Deze samenwerking start wanneer de politie een aangifte heeft opgenomen en het adres van de inbraak aan de gemeente doorgeeft. Het proces van de verzending van de besmettingsbrief is onder regie van de gemeente. De gemeente zorgt dan dat de besmettingsbrief naar de omliggende woningen wordt verzonden. Doel Het voorkomen van herhaald slachtofferschap Informatievoorziening vanuit de politie naar gemeente over inbraken in de gemeente is op orde 2. Wie voert de maatregel uit? De uitvoering van de informatievoorziening aan de gemeente wordt gedaan door politie. Het implementeren van de verzending van besmettingsbrieven bij een woninginbraak ligt bij de gemeenten. De gemeente bewaakt en bepaalt daarnaast hoe vaak de besmettingsbrief in een bepaald gebied wordt verspreid. 3. Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? De maatregel kan worden uitgevoerd met behulp van onderstaand werkproces. Een kort communicatietraject voorafgaand aan de invoering van de maatregelen is een aanbeveling. Voor het verspreiden van een besmettingsbrief heeft de gemeente een adres nodig waar een inbraak heeft plaats gevonden. Op basis van dit adres en de gekozen straal selecteert de gemeente de adressen waar ze een besmettingsbrief heen sturen. Dit proces ziet er als volgt uit: 1. Binnen het politiesysteem draait elke dag aan het einde van de nachtdienst, bijvoorbeeld 7 uur, een geautomatiseerd proces waarmee de woninginbraken 1 van de vorige dag 2 geselecteerd worden. De selectie vindt plaats op nieuwe aangiftes woninginbraak, aangezien deze maar 1x per woninginbraak aangemaakt worden in BVH. De volgende gegevens worden geselecteerd: 1 Woninginbraak (met geweld) De maatschappelijke classificatie die geldt wanneer er sprake is van diefstal of poging daartoe, met en zonder geweld tegen personen, in combinatie met wederrechtelijk betreden van een woning. Van (braak)schade hoeft geen sprake te zijn (A20/A30/B20/B30) 2 Als een woninginbraak een langere periode bestrijkt waarin deze gepleegd kan zijn, moet deze maar 1x geselecteerd worden! 11

12 a. Gemeente b. Plaats c. Straat d. Huisnummer e. Postcode f. Poging (optioneel --> kan nuttig zijn voor de informatieverstrekking) g. Methode (lijkt niet makkelijk eenduidig te maken, mogelijk dat Stefan Peters kan kijken wat de mogelijkheden zijn) h. Datum en tijd van de inbraak (optioneel) 2. De gegevens worden gegroepeerd per gemeente op een overzichtelijke wijze. 3. Via de mail worden de gegevens naar een adres van politie Gelderland-Zuid gestuurd. Op dit adres staat forwarding die het onderwerp of de verzender van deze herkent en automatisch de mail doorstuurt naar alle door de gemeenten opgegeven adressen. 4. De gemeenten lezen elke dag de en bepalen op basis van plaats, straat en huisnummer of er een besmettingsbrief verstuurt moet worden. Het is namelijk denkbaar dat er bij 2 huizen naast elkaar ingebroken is, dan moet er 1 adres afvallen. Ook is het denkbaar dat eergisteren een woninginbraak 4 huizen verder is geweest. Er kan dan besloten worden niet direct weer een brief te sturen. 5. De gemeenten bepalen op basis van de plaats, straat en huisnummer en een straal (of specifiek) de adressen die een besmettingsbrief gaan krijgen. Hierbij is het een mogelijkheid om bij huizen buiten de bebouwde kom de straal groter te kiezen om mensen op het platteland ook te bereiken. Het is noodzaak om te kijken naar de overeenkomsten tussen de huizen. Bijvoorbeeld hetzelfde hang en sluitwerk of dezelfde bouwperiode. Er moet een logische grens zijn en voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld twee huizen van één straat geen brief krijgen, omdat deze niet binnen de straal vallen. Voor gemeenten die werken met GIS, is in bijlage 1 een werkproces bijgevoegd. 6. De gemeenten maken een mailing aan met de besmettingsbrief. Via Excel worden de adressen aan de brief gekoppeld zodat er een samenvoegbestand ontstaat. De brieven worden bij de gemeente geprint en ingevouwen, waarna zij worden verspreid door medewerkers of per post. Voorbeelden van de brieven zijn aan het einde van dit hoofdstuk toegevoegd. 7. Adressen die een brief hebben ontvangen worden in een lijst opgenomen met de datum van verzending, zodat eenzelfde adres niet binnen een periode van bijvoorbeeld één à 2 maanden nogmaals een besmettingsbrief ontvangt. 4. Hoe wordt de voortgang bewaakt, gemeten en geborgd? Er zijn drie fasen te onderscheiden. Fase 1. Informatievoorziening vanuit de politie naar de gemeente, vaste aanspreekpunten Fase 2. Verzending van de besmettingsbrief door gemeente in een vastgelegd proces Fase 3. Bewaking van de herhaling van de besmettingsbrief door registratie. Al deze fasen worden bij voorkeur geborgd in een plan van aanpak of beleid binnen de gemeente en gecontroleerd door de beleidsmedewerker Veiligheid, of een andere voor woninginbraakpreventie verantwoordelijke ambtenaar. Deze is ook verantwoordelijk voor het meten van de voortgang door het bijhouden van de verzendingen. 12

13 5. Wanneer kan de uitvoering starten en wat is de verdere tijdsplanning? Direct, veel gemeenten hebben al een adres doorgegeven en ontvangen dagelijks een overzicht van de politie. 6. Welke randvoorwaarden moeten vervuld worden? 1. Politie zal bij elke woninginbraak het adres aan de gemeente doorsturen, deze informatiedeling is wettelijk onderbouwd. 2. De gemeente heeft intern een proces ingericht waarbij de omliggende adressen in een bepaalde straal of geselecteerde adressen in een wijk kunnen worden gegenereerd en gekoppeld aan de besmettingsbrief. Daar naast zorgen zij voor de verspreiding. Dit kan via de post, maar ook via toezichthouder of Veiliger Wijk Teams. 7. Wat vraagt de invoering en uitvoering aan tijd, personele inzet en andere kosten? Er is sprake van een inspanning van de informatievoorziening van de politie naar de gemeente, en van uitvoering en verspreiding en registratie van de besmettingsbrief door de gemeente. Bij een groot aantal woninginbraken kan deze inspanning vrij intensief genoemd worden. Vanuit pilotgemeente Tiel is aangegeven dat één woninginbraak ongeveer een half uur in beslag neemt voor het bepalen van het spreidingsgebied en het uitdraaien en verzenden van de brieven. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal brieven dat wordt verzonden. Per gemeente kan intern worden nagegaan wat de verzending van een brief kost. Er zijn namelijk kosten verbonden aan het printen van de brieven en de verzending daarvan. 13

14 Aan de bewoner(s) van Dit Adres AB Gelderland Geachte bewoner, Onlangs is er in uw woning ingebroken. Dat is erg vervelend en een inbreuk op uw privacy. De politie doet er alles aan om dit misdrijf op te lossen, de dader(s) aan te houden en eventuele gestolen spullen op te sporen en terug te geven. De politie stelt bij inbraken altijd een uitgebreid onderzoek in. Ook houdt zij goed in de gaten of een inbreker de buurt vaker bezoekt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als er eenmaal in een wijk is ingebroken, dit de kans op een inbraak in de omgeving van de getroffen woning sterk vergroot. De dader kent inmiddels het soort huizen, het hang- en sluitwerk en de vluchtroutes in de omgeving en zou daardoor terug kunnen komen. Het is van groot belang om oplettend te zijn en bij vermoeden van een vreemde situatie direct het alarmnummer 112 te bellen. De politie is de komende periode extra alert in uw omgeving, zowel in uniform als onherkenbaar. Om herhaling te voorkomen kunt u zelf ook maatregelen om uw woning nog beter te beveiligen. Het geheel van maatregelen heet het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor meer informatie kunt u kijken op: De gemeente Zaltbommel stelt ook alles in het werk om inbraken te voorkomen, onder andere door Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Er wordt een ingesproken bericht of een tekstbericht verstuurd met het verzoek uit te kijken naar een vermist kind of een signalement. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Meld u nu aan en kijk voor meer informatie op Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkagent via of met team veiligheid van de gemeente Zaltbommel via Met vriendelijke groeten, Burgemeester Teamchef Politieteam Bommelerwaard A. van den Bosch A. de Zeeuw 14

15 Aan de bewoner(s) van Dit Adres AB Gelderland Geachte bewoner, Onlangs is er in een woning bij u in de buurt ingebroken. De politie doet er alles aan om dit misdrijf op te lossen, de dader(s) te aan te houden en eventuele gestolen spullen op te sporen en terug te geven aan de eigenaar. Maar de gemeente Zaltbommel en de politie stellen ook alles in het werk om inbraken te voorkomen. Daarbij rekenen wij graag op úw hulp. De politie stelt bij inbraken altijd een uitgebreid onderzoek in. Ook houdt zij goed in de gaten of een inbreker de buurt vaker bezoekt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als er eenmaal in een wijk is ingebroken, dit de kans op een inbraak in de omgeving van de getroffen woning sterk vergroot. De dader kent inmiddels het soort huizen, het hang- en sluitwerk en de vluchtroutes in de omgeving en zou daardoor terug kunnen komen. Wij vragen u daarom oplettend te zijn en bij vermoeden van een inbraak direct het alarmnummer 112 te bellen. De politie is de komende periode extra alert in uw omgeving, zowel in uniform als onherkenbaar. Maar u kunt ook zelf eenvoudige maatregelen nemen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van inbraak. Denk hierbij aan goed hang- en sluitwerk, het gebruiken van het nachtslot als u weggaat of gaat slapen, verlichting aan de vooren achterzijde van uw woning, contact met de buren enzovoort. Deze preventiemaatregelen kunnen de kans op een inbraak in uw woning sterk verkleinen. Kijk voor alle tips op de achterzijde van deze brief. Het geheel van maatregelen om een woning te beveiligen tegen inbraken heet het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor meer informatie kunt u kijken op: Daarnaast is de gemeente Zaltbommel gestart met Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Er wordt een ingesproken bericht of een tekstbericht verstuurd met het verzoek uit te kijken naar een vermist kind of een signalement. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. Meld u nu aan en kijk voor meer informatie op Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkagent via of met afdeling veiligheid van de gemeente Zaltbommel via Met vriendelijke groeten, Burgemeester Teamchef Politieteam Bommelerwaard A. van den Bosch A. de Zeeuw 15

16 Wat te doen als u getuige of slachtoffer bent van een inbraak? Blijf kalm, denk aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige risico s! Blijf kalm, denk aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige risico s Ziet u de daders? Ziet u verdachte omstandigheden? Bel direct het alarmnummer 1 1 2! Onthoud het signalement van de daders en dat van hun eventuele voertuig. Noteer het merk, kleur en kenteken. Kijk waar de daders of verdachte personen naar toe vluchten. Mocht u slachtoffer zijn van inbraak doe dan altijd aangifte. Bel en maak een afspraak om aangifte te doen. Belangrijke sites Politie Oost Nederland Gelderland-Zuid Politie Keurmerk Veilig Wonen Gemeente Zaltbommel Stichting M (Meld Misdaad Anoniem) Burgernet Checklist Veilig Wonen Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Vraag advies aan een Politie Keurmerk Veilig Wonen- erkend beveiligings bedrijf. (zie hiervoor: Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het nachtslot niet, als u gaat slapen of weggaat. Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan. Haal de sleutel uit de binnenkant van het slot. Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen. Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft. Berg waardevolle papieren en sieraden goed op in een kluisje of huur bijvoorbeeld een bankkluisje. Plak geen afwezigheidsbriefje op uw deur en vermeld niet op internet dat u afwezig bent. Zorg voor een bewoonde indruk; laat planten staan, gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting. Inbrekers houden niet van verlichting. Zorg voor voldoende buitenverlichting; er wordt vaak ingebroken aan de achterzijde. Denk bijvoorbeeld aan een schemerschakelaar of een schrikschakelaar. Plaats waardevolle spullen, maar ook uw autosleutels, uit het zicht van voorbijgangers. Zorg dat ergens opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers weg. Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u deze binnen zet. Op vakantie? Vraag uw buren om uw huis in de gaten te houden. Geef aan waar en hoe u te bereiken bent. Laat een waarschuwingsadres van familie achter. Zorg er voor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen (reservesleutel). Laat uw post uit het zicht leggen. Vertrouwt u het niet, bel dan meteen de politie op ! daar pak je ook daders mee! 16

17 Voorbeeld bewonersbrief bij poging tot inbraak Geachte bewoner, Onlangs is er in uw woning een poging tot inbraak gedaan. Dat is erg vervelend en een inbreuk op uw privacy. De politie doet er alles aan om dit misdrijf op te lossen en de dader(s) aan te houden. De gemeente Tiel stelt ook alles in het werk om inbraken te voorkomen. De politie stelt bij (poging tot) inbraken altijd een uitgebreid onderzoek in. Ook houdt zij goed in de gaten of een inbreker de buurt vaker bezoekt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als er eenmaal in een wijk een poging tot inbraak is gedaan, dit de kans op een inbraak in de omgeving van de getroffen woning sterk vergroot. De dader kent inmiddels het soort huizen, het hang- en sluitwerk en de vluchtroutes in de omgeving en zou daardoor terug kunnen komen. Het is van groot belang om oplettend te zijn en bij vermoeden van een vreemde situatie direct het alarmnummer 112 te bellen. De politie is de komende periode extra alert in uw omgeving, zowel in uniform als onherkenbaar. Om herhaling te voorkomen kunt u zelf ook maatregelen nemen om uw woning nog beter te beveiligen. Het geheel van maatregelen heet het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor meer informatie kunt u kijken op: Ook is de gemeente Tiel gestart met Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Er wordt een ingesproken bericht of een tekstbericht verstuurd met het verzoek om, indien mogelijk, uw medewerking te geven. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van de dader(s). Meldt u nu aan en kijk voor meer informatie op Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de heer O. van Wijk, wijkagent Centrum en Tiel-West, via of het programmabureau Veiligheid van de gemeente Tiel, mevrouw Smits via (0344) Met vriendelijke groet, Ir. J. Beenakker Burgemeester Dhr. E. Prigge Teamchef Politieteam Neder-Betuwe/Tiel 17

18 Voorbeeld buurtbrief bij poging tot inbraak Geachte bewoner, Onlangs is er in een woning bij u in de buurt een poging tot woninginbraak gedaan. Dat is erg vervelend en een inbreuk op uw privacy. De politie doet er alles aan om dit misdrijf op te lossen en de dader(s) aan te houden. Maar de gemeente Tiel stelt ook alles in het werk om inbraken te voorkomen. De politie stelt bij (poging tot) inbraken altijd een uitgebreid onderzoek in. Ook houdt zij goed in de gaten of een inbreker de buurt vaker bezoekt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat als er eenmaal in een wijk is ingebroken, dit de kans op een inbraak in de omgeving van de getroffen woning sterk vergroot. De dader kent inmiddels het soort huizen, het hang- en sluitwerk en de vluchtroutes in de omgeving en zou daardoor terug kunnen komen. Het is van groot belang om oplettend te zijn en bij vermoeden van een vreemde situatie direct het alarmnummer 112 te bellen. De politie is de komende periode extra alert in uw omgeving, zowel in uniform als onherkenbaar. Om herhaling te voorkomen kunt u zelf ook maatregelen nemen om uw woning nog beter te beveiligen. Het geheel van maat-regelen heet het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Voor meer informatie kunt u kijken op: Ook is de gemeente Tiel gestart met Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Er wordt een ingesproken bericht of een tekstbericht verstuurd met het verzoek om, indien mogelijk, uw medewerking te geven. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van de dader(s). Meldt u nu aan en kijk voor meer informatie op Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de heer O. van Wijk, wijkagent Centrum en Tiel-West, via of het programmabureau Veiligheid van de gemeente Tiel, mevrouw Smits via (0344) Met vriendelijke groet, Ir. J. Beenakker Burgemeester De heer E. Prigge Teamchef Politieteam Neder-Betuwe/Tiel 18

19 3 Witte voetjes project 1. Inleiding Tijdens het witte voetjes project controleert de politie en de gemeente of woningen een gemakkelijk doelwit zijn voor inbrekers. In huizen die voor insluipers gemakkelijk te betreden zijn, leggen zij een wit, kartonnen, voetje neer. Dit kan in de deuropening zijn maar ook op de vensterbank. Op het voetje staat de tekst; Geef inbrekers geen kans. Figuur 1 is een voorbeeld van een voetje. Deze activiteit wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de politie, maar mogelijk ook door/in combinatie met de Boa s van de gemeente of bewoners. Zij zullen de buurt intrekken om de huizen te controleren en zo mogelijk een voetje te plaatsen. Doel - Burgers stimuleren om ramen en deuren te sluiten. - Voorkomen van insluipingen door inbrekers. 2. Wie voert de maatregel uit? De uivoering van het project zal door de politie en gemeenten gedaan worden. Mogelijk kunnen de Boa s of bewoners hierbij ondersteuning leveren. 3. Hoe wordt de maatregel uitgevoerd? Bij voorkeur tijdens de zomermaanden, wanneer er veel ramen en deuren openstaan i.v.m. de temperatuur, gaat de politie lopend de buurt in. Hier controleren zij de huizen op openstaande deuren en ramen, en plaatsen in de opening een wit voetje. Wanneer de bewoners dit voetje ontdekken, worden zij bewust gemaakt op het risico van inbraak en hopelijk gestimuleerd om maatregelen te nemen of hun gedrag te veranderen. Bij speciale diensten dient de hotspot bepaald te worden alwaar gelopen wordt. De politie weet hoeveel inbraken er in een bepaalde buurt hebben plaatsgevonden, misschien is het dan verstandig om op die hotspot het project uit te voeren. Naast speciale diensten kunnen tijdens afgesproken periodes de voetjes ook onderdeel zijn van de dienstwagen zodat zij altijd kunnen worden uitgedeeld. 4. Hoe wordt de voortgang bewaakt, gemeten en geborgd? De voortgang wordt bewaakt door de politie en de gemeente. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden wanneer de voetjes uitgedeeld worden, en een korte terugkoppeling wanneer de voetjes uitgedeeld zijn. Op basis van de politiecijfers m.b.t. woninginbraak, kan er gekeken worden welke wijk het hoogste aantal woninginbraken heeft. Deze hotspot kan als eerste aangedaan worden met de voetjes. Vervolgens kan er gekeken worden, op basis van de politiecijfers, welke wijken nog meer in aanmerking komen voor de voetjes. Afhankelijk van de grootte van de wijk, kan er mogelijk ook nog bijgehouden worden hoeveel witte voetjes er zijn uitgedeeld. 5. Wanneer kan de uitvoering starten en wat is de verdere tijdsplanning? Vrij te bepalen door gemeentes in afstemming met de politie, maar bij voorkeur tijdens de zomermaanden (juli t/m augustus). 19

20 6. Welke randvoorwaarden moeten vervuld worden? 1. Er zal binnen de politie of door de Boa s, tijd vrij gemaakt moeten worden om deze activiteit uit te voeren. 2. Bij voorkeur wordt het project uitgevoerd tijdens de zomermaanden. 3. Voordat de voetjes uitgedeeld worden moet er gekeken worden welke wijk het meest in aanmerking komt voor deze actie. 4. Na het uitdelen van de voetjes meldt de politie aan de gemeente dat de voetjes zijn uitgedeeld. 7. Wat vraagt de invoering en uitvoering aan tijd, personele inzet en andere kosten? - Invoering: Vooraf zal er tijd voor de politieagenten/boa s ingeroosterd moeten worden, zodat zij de buurt in kunnen. Er zal ook gekeken moeten worden hoeveel agenten daadwerkelijk beschikbaar zijn om deze activiteit uit te voeren. De voetjes zelf zijn reeds beschikbaar bij de politie. - Uitvoering: De uitvoering van deze activiteit kan intensief genoemd worden, maar is afhankelijk van de grootte van het gebied dat de politie wil controleren. Bij voorkeur worden eerst de hotspots gecontroleerd, daarna kan gekeken worden welke buurten ook voetjes krijgen. Afhankelijk van het aantal beschikbare agenten, zal deze activiteit sneller verlopen met meer agenten. Daarnaast is een voorraad voetjes van belang, op dit moment ligt het ontwerp van de voetjes bij de politie en kunnen deze daar opgevraagd worden. 8. Overige relevante opmerkingen Tijdens het uitdelen van de voetjes kan er mogelijk een vorm van burgerparticipatie ingezet worden, zodat er meer voetjes in een kortere periode verspreid kunnen worden. Groepen die mogelijk mee kunnen helpen zijn leden van een buurtcommissie of bijvoorbeeld leden van een scoutinggroep. Hiertoe zal het politieontwerp moeten worden aangepast. Figuur 1 Wit Voetje 20

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak Landelijk programma bestrijding autokraak Woord vooraf Autokraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Auto-inbraken geven

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Samen. werken. aan. veiligheid

Samen. werken. aan. veiligheid concept d.d. 07-07-2014 Samen werken aan veiligheid Integraal veiligheidsplan gemeente Meppel periode 2015-2018 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Inleiding 2. Leeswijzer 3. Aanleiding 4. Beleidsopdracht 5. Doelstelling

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

WERKBESCHRIJVING WHATSAPP

WERKBESCHRIJVING WHATSAPP WERKBESCHRIJVING WHATSAPP Gemeente Tilburg Adryo Toorians EversConnect Ton Evers December 2014. 1 Inhoudsopgave. Titelblad pagina 1 Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Aanleiding pagina 3 Doelstelling

Nadere informatie

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest I Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Colofon Deze publicatie is een uitgave van Aedes

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Hoe doen ze het toch? Modus Operandi Woninginbraak

Hoe doen ze het toch? Modus Operandi Woninginbraak Hoe doen ze het toch? Modus Operandi Woninginbraak Eindrapportage Carolien van den Handel Oberon Nauta Paul van Soomeren Pepijn van Amersfoort Hoe doen ze het toch? Modus Operandi Woninginbraak Eindrapportage

Nadere informatie

In de brand, uit de brand

In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand In de brand, uit de brand April 2010 Inhoud 1 Hoe kun je brand voorkomen?...5 1.1 Rondom het gebouw...5 1.2 Maatregelen in en aan het gebouw...7 1.3 Checklist preventief...13

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren

Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren Sowieso moet je niemand in de wereld vertrouwen, maar daar helemaal niet. Jongeren over risico-indicatoren Auteurs: Tarik Pehlivan, Geeske Strating en Lettie Havinga Stichting Alexander, publicatienummer

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Omdat de samenleving eraan toe is 1 Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Bascole Omdat de samenleving eraan toe is Naar een lokaal contextgedreven,

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie