Actualiteiten Hoge Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten Hoge Raad"

Transcriptie

1 Actualiteiten Hoge Raad Actualiteiten Hoge Raad voor de Civiele Procespraktijk Door mr. Arnoud van Staden ten Brink en mr. Vivian Huisman Academie voor de Rechtspraktijk 1

2 Overview Kwartaal 2014-IV Veel nieuw procesrecht: - Recht op extra zitting na rechterswissel - Drie vernietigingen van akte-niet-dienen - Hoger beroep niet-verschenen gedaagde ná verstrijken appeltermijn -Beslag op vakantiegeld Overview Kwartaal 2014-IV En een paar aardige casus over bedrijfsongevallen : - Verrekeningsverbod staat niet in de weg aan opschorting - Geen pauliana, toch een onrechtmatige daad - Toerekening gevolgen privé-ongeval aan eerder ongeval op het werk Academie voor de Rechtspraktijk 2

3 PROCESRECHT ECLI:NL:HR:2014:3076 Recht op extra zitting na rechterswissel? Academie voor de Rechtspraktijk 3

4 ECLI:NL:HR:2014:3076 In deze onteigeningszaak is gepleit voor een meervoudige kamer De uitspraak vermeldt dat nadien een van de rechters is vervangen. Van de zitting is geen proces-verbaal opgemaakt. In cassatie wordt geklaagd dat de nieuwe rechter niet nietbekend kan zijn wat er ter zitting is gezegd en is voorgevallen. ECLI:NL:HR:2014:3076 (vervolg) De Hoge Raad vernietigt: a. Een uitspraak, die mede wordt gedaan op basis van een zitting, moet in beginsel door de daarbij aanwezige rechters worden gewezen. b. Als tussen de zitting en de uitspraak een rechter wordt vervangen, dan moeten partijen tevoren worden ingelicht. Als er op dát moment nog géén proces-verbaal van de eerdere zitting is of wordt verstrekt, mag een verzoek om een nadere zitting nietworden afgewezen. Academie voor de Rechtspraktijk 4

5 ECLI:NL:HR:2014:3076 (vervolg) c. Als wél een p-vis verstrekt, dan kan de rechter het verzoek voor een nieuwe zitting afwijzen in het belang van voortvarende procesvoering. d. Hij dient dan te motiveren waarom dit belang zwaarder weegt dan het belang bij een nadere zitting voor de rechters die uitspraak doen. e. Deze nieuwe rechtspraak geldt voor alle civiele procedure waarin de zitting ná 11 juli 2014 plaatsvindt. Voor onteigeningszaken gold de regel al ingevolge een arrest uit 1964 en is dus geen overgangsregel nodig. Drie vernietigingen van akte-niet- dienen Academie voor de Rechtspraktijk 5

6 ECLI:NL:HR:2014:2813 Een appellant staat voor memorie van grieven op 2 april Hij wordt door zijn wederpartij peremptoir gesteld en hem wordt akte niet-dienen aangezegd tegen de rolzitting van 16 april De appellant verzoekt op de rol van 2 april 2013 een uitstel van 4 weken. ECLI:NL:HR:2014:2813 (vervolg) Op 3 april 2013 vermeldt het roljournaal dat de zaak is aangehouden tot 7 mei 2013 voor grieven. Gezien aanzegging akte niet dienen onjuist. Op 4 april 2013 corrigeert het hof deze vermelding naar 16 april 2013 PP + AND. Het hof informeert partijen niet over de wijziging. De appellant dient op 16 april 2013 niet van grieven. Het hof verleent akte niet dienen en verklaart hem niet-ontvankelijk in zijn hoger beroep. Academie voor de Rechtspraktijk 6

7 ECLI:NL:HR:2014:2813 (vervolg) De Hoge Raad vernietigt: a. Een advocaat wordt zonder meer geacht op de hoogte te zijn van de geldende termijnen en van de gevolgen van een termijnoverschrijding. b. Deze situatie rechtvaardigt een uitzondering. Het roljournaal is een voor advocaten toegankelijke weergave van het ter rolle verhandelde. c. Over een correctie moeten partijen daarom worden geïnformeerd. d. Daarbij speelt een rol dat de verwijzing juist had kunnen zijn (de advocaat had immers om een uitstel van 4 weken verzocht). ECLI:NL:HR:2014:2804 Pilot-regeling Hoven Amsterdam en Den Bosch. De termijnen worden ambtshalve gehandhaafd; peremptoirstellingis niet nodig (art. 1.7 Pilotreglement). Amsterdam: één termijn zes weken voor memorie. Den Bosch twee termijnen (6 + 4 weken) voor memorie. Alleen nader uitstel op eenstemmig verzoek of bij klemmende redenen. Veel ongelukken. Academie voor de Rechtspraktijk 7

8 ECLI:NL:HR:2014:2804 (vervolg) In deze zaak is het Bossche pilotreglement aan de orde. In het roljournaal was het H5-formulier (regulier uitstel) nog niet verwijderd en evenmin voorzien van een waarschuwing. Advocaat van de appellant verzocht na weken een regulier uitstel voor grieven en deed dat ruim op tijd (11 dagen voor de roldatum). Het hof verleende ambtshalve akte niet-dienen. ECLI:NL:HR:2014:2804 (vervolg) De Hoge Raad vernietigt: Bij tijdig verzoek voor een uitstel, dat slechts bij klemmende redenen wordt verleend, moet de beslissing voor de rolzitting worden gegeven. De verzoeker moet bij weigering namelijk nog de gelegenheid hebben om de betreffende proceshandeling te verrichten. Dat geldt ongeacht de vraag of het juiste formulier is gebruikt en of daarin klemmende redenen zijn vermeld. Herhaling HR 17 juni 2011 (De Jong/BaarnschLyceum), NJ2013/376. Academie voor de Rechtspraktijk 8

9 ECLI:NL:HR:2014:2798 Deze zaak betreft eveneens de pilot van het hof Den Bosch Zelfde casus, andere insteek: H5 formulier niet aangepast op pilot. Er kon gebruik worden gemaakt van H5-formulier dat automatisch verwijst naar LPR. Hierop kan geen reden voor uitstel worden ingevuld. Er bestond wel een dringende reden. Cliënt was met spoed in het ziekenhuis was opgenomen wegens een levensbedreigende ziekte. Hoge Raad vernietigt: De advocaat mocht afgaan op de H5-formulieren. H5-formulieren voor het Hof Den Bosch zijn inmiddels aangepast ECLI:NL:HR:2014:2894 Hoger beroep niet-verschenen gedaagde ná verstrijken van de appeltermijn Academie voor de Rechtspraktijk 9

10 ECLI:NL:HR:2014:2894 Op 24 januari 2010 wijst rechtbank vordering tegen twee gedaagden toe. Eén van hen voerde verweer, de andere liet verstek gaan. De uitspraak geldt als een vonnis op tegenspraak (art. 140 lid 3 Rv). Voor de niet-verschenen gedaagde (Van Sligter) staat dus géén verzet open. Van Sligter kan alleen hoger beroep instellen. Dit dient uiteraard in beginsel binnen drie maanden na het vonnis te geschieden. ECLI:NL:HR:2014:2894 (vervolg) De inleidende dagvaarding was niet in persoon betekend, maar op een GBA-adres waar Van Sligter (naar later bleek) niet meer woonachtig was. Het vonnis wordt Van Sligter pas bekend als het ruim een jaar later (op 21 maart 2011) aan hem in persoon wordt betekend. Op 18 april 2011 stelt Van Sligter alsnog hoger beroep in. Het hof verklaart hem niet ontvankelijk wegens overschrijding van de appeltermijn (art. 339 Rv.) die van openbare orde is. Academie voor de Rechtspraktijk 10

11 ECLI:NL:HR:2014:2894 (vervolg) De Hoge Raad vernietigt: De toepassing van artikelen 140 en 339 Rv mag het recht op toegang tot de rechter niet in de kern aantasten. De overschrijding van de appeltermijn is niet zonder meer fataal in een geval als het onderhavig, waarin i. De dagvaarding niet aan de gedaagde in persoon is betekend. ii. Het vonnis aan de bij verstek veroordeelde gedaagde niet bekend is geworden vóór het verstrijken van de appeltermijn. ECLI:NL:HR:2014:2894 (vervolg) Het hoger beroep is dan toch ontvankelijk, mits het wordt ingesteld binnen veertien dagen(of een kortere wettelijke beroepstermijn) volgend op de dag waarop het vonnis in persoon aan hem is betekend of het vonnis anderszins aan hem bekend is geworden. Van Sligter heeft niet binnen 14 dagen na betekening hoger beroep ingesteld, maar wordt toch gered omdat pas met het arrest van de Hoge Raad duidelijk wordt welke route gevolgd dient te worden. Academie voor de Rechtspraktijk 11

12 ECLI:NL:HR:2014:3068 Beslag op vakantiegeld ECLI:NL:HR:2014:3068 Cassatie in het belang der wet. Hoe om te gaan met vakantiegeld bij berekening beslagvrije voet? Iedere maand wordt 8% van het vakantiegeld opgebouwd. HR: opbouw vakantiegeld maakt deel uit van het inkomen. Alleen als het maandsalaris en het in die maand opgebouwde vakantiegeld tezamen de beslagvrije voet voor die maand te boven gaan, is het vakantiegeld vatbaar voor beslag. Academie voor de Rechtspraktijk 12

13 BEDRIJFSONGEVALLEN ECLI:NL:HR:2014:3072 Verrekeningsverbodstaat niet in de weg aan opschorting Academie voor de Rechtspraktijk 13

14 ECLI:NL:HR:2014:3072 Eurostrip bestelt een machine bij Newa. In de algemene voorwaarden staat een verrekeningsverbod De machine blijkt slecht te werken. Eurostrip schort de betaling van de laatste factuur in verband met haar schadevergoedingsvordering op Newa. ECLI:NL:HR:2014:3072 (vervolg) Newavordert betaling van de openstaande facturen. Eurostrip beroept zich op opschorting en vordert in reconventie schadevergoeding. Newa failleert. De curator neemt de procedure over. Dit maakt de opschorting cruciaal. Vordering tot schadevergoeding mag immers niet worden verrekend en deze vordering is voor het overige slechts concurrent. Academie voor de Rechtspraktijk 14

15 ECLI:NL:HR:2014:3072 (vervolg) Het hofoordeelt dat de opschorting is ingeroepen met het oog op verrekening met de aanspraken op schadevergoeding wegens wanprestatie en als zodanig in strijd is met het verrekeningsverbod in de algemene voorwaarden. ECLI:NL:HR:2014:3072 (vervolg) De Hoge Raad vernietigt: Het verrekeningsverbod brengt slechts mee dat Eurostrip zich niet geheel of ten dele van haar betalingsverplichting kan kwijten door een verrekeningsverklaring uit te brengen. De opschortingsbevoegdheid strekt ertoe pressie uit te oefenen opdat de aan Eurostrip toekomende schadevergoeding wordt voldaan. De opschortingsbevoegdheid staat los van het verrekeningsverbod en wordt hierdoor in het geheel niet beïnvloed. Academie voor de Rechtspraktijk 15

16 ECLI:NL:HR:2014:2930 Geen pauliana, toch een onrechtmatige daad ECLI:NL:HR:2014:2930 Het echtpaar Hahnraths exploiteert een café in een vof. Hahnraths verkoopt twee huizen via abc-transacties tegen een prijs vèr onder de (in transportakte vermelde) marktwaarde. Het echtpaar moet het café door ziekte sluiten en komt in financiële problemen. Het echtpaar komt in contact met een zekere Pommé Pommézorgt ervoor dat Hahnrathsde twee huizen wederom ver onder de marktprijs kan terugkopen. Hij moet deze dan wel ook ver beneden de prijs doorverkopen aan Pommécq. zijn vennootschap Kameleon B.V. Hahnrathskreeg een deel van de overwaarde onder de tafel terug. Academie voor de Rechtspraktijk 16

17 ECLI:NL:HR:2014:2930 (vervolg) De VOF en vennoten het echtpaar Hahnraths failleren op eigen verzoek. De curator vordert vernietiging van de laatste verkoop van de huizen aan Pommérespectievelijk zijn vennootschap Kameleon B.V. Subsidiair vordert de curator een verklaring voor recht dat Pomméen Kameleon B.V. op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zijn alsmede schadevergoeding op te maken bij staat. ECLI:NL:HR:2014:2930 (vervolg) Het hof oordeelt dat a. geen sprake is van paulianeus handelen: Niet gebleken is dat de transactie rond de woonhuizen in haar geheel de crediteuren van Hahnrathsheeft benadeeld. Zonder de inmenging van Pomméhad Hahnrathsde huizen niet kunnen terugkopen. b. wel sprake is van onrechtmatig handelen: Kameleon c.s. hebben het positieve resultaat van de verkopen buiten bereik van de crediteuren van het echtpaar Hahnraths gehouden. c. Het hof stelt de schade direct vast. Academie voor de Rechtspraktijk 17

18 ECLI:NL:HR:2014:2930 (vervolg) In cassatie klagen Pomméen Kameleon dat het hof heeft miskend dat feitelijke gronden die geen paulianeushandelen opleveren evenmin een onrechtmatige daad kunnen opleveren (vgl. NJ 2000/578). Hoge Raad verwerpt de klacht. De onrechtmatige daad ziet niet op de overeenkomsten, maar op het feit dat een gedeelte van de opbrengst aan de crediteuren is onttrokken. Dit is een ander feitencomplex. ECLI:NL:HR:2014:2930 (vervolg) Verder klaagt het middel over de schadevaststelling. Hoge Raad verwerpt de klacht. De rechter mag de schade ook vaststellen als uitsluitend schadestaat is gevorderd (mits partijdebat dit toelaat). Partijen moeten er dus rekening mee houden dat de rechter direct kan overgaan tot vaststelling van de schadevergoeding. Vaste rechtspraak (HR 16 april 2010, NJ 2010, 229 en HR 3 februari 2012, NJ 2012, 95). Academie voor de Rechtspraktijk 18

19 ECLI:NL:HR:2014:2895 Toerekening gevolgen privé-ongeval aan eerder bedrijfsongeval ECLI:NL:HR:2014:2895 Op 10 mei 2006 raakt een heftruckchauffeur bij een bedrijfsongeval gewond aan zijn voet. Zijn werkgever Saint-Gobain erkent aansprakelijkheid ex 7:658 BW. De heftruckchauffeur verricht vervolgens enige tijd aangepast werk. Op 28 juni 2006 werkt hij in overleg met de arbo-arts voor het eerst weer op de heftruck ( Kijk maar hoe het gaat ). Op die dag thuisgekomen struikelt de heftruckchauffeur over zijn eigen deurmat en loopt daarbij ernstig knieletsel op. Academie voor de Rechtspraktijk 19

20 ECLI:NL:HR:2014:2895 (vervolg) De heftruckchauffeur stelt zijn werkgever hiervoor aansprakelijk. Hij voert aan dat de struikelpartij is gebeurd omdat zijn voet nog niet helemaal was genezen en hij als gevolg van de werkzaamheden op de vorkheftruck met zijn rechterbeen is gaan slepen. De kantonrechter oordeelt dat de heftruckchauffeur voldoende bewijs heeft geleverd van het oorzakelijk verband tussen de gevolgen van het ongeval op de werkvloer en de struikelpartij thuis. ECLI:NL:HR:2014:2895 (vervolg) Het hof acht ook aannemelijk dat de heftruckchauffeur juist op de dag van de struikelpartij door zijn werk op de heftruck weer meer last had van zijn voet en daardoor bij het lopen werd gehinderd. Het hof neemt eveneens condiciosine qua non-verband aan tussen de gevolgen van het arbeidsongeval en de struikelpartij thuis. Naar het oordeel van het hof zijn de val en het knieletsel echter geen redelijkerwijs te verwachten gevolg van het arbeidsongeval (art. 6:98 BW). Die val staat in te ver verwijderd verband tot het bedrijfsongeval. Academie voor de Rechtspraktijk 20

21 ECLI:NL:HR:2014:2895 (vervolg) De Hoge Raad stelt voorop dat bij de toerekening naar redelijkheid van art. 6:98 BW alle omstandigheden van het geval van belang zijn. De Hoge Raad acht het oordeel van het hof onbegrijpelijk, nu vaststaat i. Dat de heftruckchauffeur restklachten had van het bedrijfsongeval ii. Dat de belasting van de rechtervoet door het rijden op de vorkheftruck ertoe heeft geleid dat de heftruckchauffeur meer pijn in de voet kreeg. iii. Dat een in zijn lopen enigszins gehinderde persoon eerder valt bij enige oneffenheid dan iemand die beschikt over gezond stel benen. iv. Dat deze omstandigheden hebben bijgedragen aan de struikelpartij. 4x per jaar verschijnt de Nieuwsbrief Civiele Procespraktijk van E&M Voor een (gratis) abonnement kunt u zich per aanmelden bij: Academie voor de Rechtspraktijk 21

22 Ekelmans & Meijer Advocaten Sectie Cassatie Anna van Saksenlaan HT Den Haag Postbus AL Den Haag Academie voor de Rechtspraktijk 22

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

F. Oostlander Smeets Advocaten

F. Oostlander Smeets Advocaten 86 Ondernemingsrecht «JIN» Jurisprudentie in Nederland mei 2015, afl. 4 566 deskundigenbericht en de eindnota worden deze door de griffier in kopie naar de procespartijen gezonden. Zij krijgen daarbij

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

Valkuilen bij verjarings- en vervaltermijnen in het vermogensrecht

Valkuilen bij verjarings- en vervaltermijnen in het vermogensrecht Juridisch Up to Date NIEUWSOVERZICHT mw. mr. M.M. van Rossum Valkuilen bij verjarings- en vervaltermijnen in het vermogensrecht 1. Inleiding Verjarings- en vervaltermijnen kunnen een struikelblok vormen

Nadere informatie

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding

Ruud Hermans 1. Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding Ruud Hermans 1 Heeft het kort geding nog een toekomst als zelfstandige procedure? Inleiding De vraag die ik in deze bijdrage probeer te beantwoorden, is of het kort geding nog een toekomst heeft als zelfstandige

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Jurisprudentieoverzicht mw. mr. P.K. Oosterling-van der Maarel en mw. mr. drs. C.F.J. Heemskerlc.

Jurisprudentieoverzicht mw. mr. P.K. Oosterling-van der Maarel en mw. mr. drs. C.F.J. Heemskerlc. mw. mr. P.K. Oosterling-van der Maarel en mw. mr. drs. C.F.J. Heemskerlc. Jurisprudentieoverzicht betreffende voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd - ofaan de redactie ter

Nadere informatie

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06 Informatie JOR 2008/1S Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2007,1299/06 Vermogensbeheer, Beleggers gebonden aan schriftelijk vastgelegde doelstellingen voor vermogensbeheer, Afwijking overeengekomen wijze van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens Nieuwsbrief In dit nummer: Deskundigenbericht en medische gegevens Normering en medisch adviseurs De omkeringsregel revisited BTW-plicht bij medisch advies Observatie van claimanten Onterecht en onfatsoenlijk

Nadere informatie

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam

Nadere informatie

De procedure na cassatie en verwijzing

De procedure na cassatie en verwijzing De procedure na cassatie en verwijzing M r. N. T. D e m p s e y * 1 Gecasseerd; en (hoe) nu verder? Indien de Hoge Raad op grond van de aangevoerde cassatiemiddelen overgaat tot vernietiging van de bestreden

Nadere informatie

De ontruimingsbescherming nader

De ontruimingsbescherming nader De ontruimingsbescherming nader bezien mw.mr. J.M. de Bruin * 1.Inleiding Aanleiding voor dit artikel zijn twee recente uitspraken over de ontruimingsbescherming van art. 7:230a BW. De eerste is die van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

Uitspraak. Letselschade.nl 1

Uitspraak. Letselschade.nl 1 Uitspraak Letselschade.nl 1 7 december 2012 Eerste Kamer 12/00522 RM/EP Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [De man], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. J.

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest

Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest Voordeelverrekening na het Verhaeg/ Jenniskens-arrest M r. E. W. B o s c h * 1. Inleiding Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dat voordeel,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:7947

ECLI:NL:GHARL:2013:7947 ECLI:NL:GHARL:2013:7947 Instantie Datum uitspraak 22-10-2013 Datum publicatie 25-10-2013 Zaaknummer 200.101.052-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht mr. A. van der Hilsf Jurisprudentieoverzicht betreffende voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd - of aan de redactie ter hand gesteld - in de periode 1 april 2013 tot en met

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064

Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag. zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - meervoudige kamer voor het kwekersrecht Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/373864 / HA ZA 10-3064 Vonnis van in de zaak van [X], wonende te [A],

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing «JAR» Rechtbank Amsterdam, kantonrechter 12 mei 2014, nr. CV 13-22452, (mr. Ulrici) Noot mr. E.S. de Jong Verhouding jaarurensysteem en rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst. Invulling rechtsvermoeden.

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie