actualiteiten hoger beroep

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "actualiteiten hoger beroep"

Transcriptie

1 actualiteiten hoger beroep 1 april 2015 mr. F.J.P. (Pieter Frans) Lock

2 programma appeltermijn financiële appelgrens hoger beroep van tussenuitspraken doorbreking van het rechtsmiddelenverbod omvang van het hoger beroep grievenstelsel devolutieve werking twee-conclusieregel ambtshalve toetsing terugwijzingsverbod akte niet-dienen pleidooi

3 appeltermijn Rechtsmiddelentermijnen zijn van openbare orde HR 20 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6999, NJ 2012, 624 m.nt. HJS: uitspraakdatum van openbare orde HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:413: aan rechtsmiddelentermijnen moet strikt de hand worden gehouden - partijen kunnen daarvan ook niet in onderling overleg afwijken

4 appeltermijn Uitzondering: apparaatsfout HR 28 november 2003, NJ 2005, 465 : extra 14 dagen (of zoveel korter als de geldende beroepstermijn) HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1682 (WSNP; mededelen dag van uitspraak) vervolg: HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:189 Uitzondering: recht op toegang tot de rechter in de kern aangetast HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2894: art. 140 lid 3 Rv

5 financiële appelgrens Art. 332 Rv tenzij de vordering waarover de eerste rechter in eerste aanleg had te beslissen niet meer beloopt dan of er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan etc.

6 financiële appelgrens anders dan bij competentie kantonrechter: niet de betwiste rechtstitel Zie HR 5 januari 1996, NJ 1996, 333 en kritiek van Snijders daarop de vordering zoals bij dagvaarding ingesteld of nadien gewijzigd, dus niet slechts de vordering voor zover toegewezen (HR 29 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1468) subjectieve/objectieve cumulatie van vorderingen (lid 2): HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:946 deelvonnis) eiswijziging in hoger beroep: geen invloed op appellabiliteit (HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2599) nevenvorderingen/dwangsommen proceskosten? conventie/reconventie (lid 3) voorwaardelijk reconventie?

7 tussentijds hoger beroep onderscheid tussen: eindbeslissing eindvonnis deelvonnis tussenvonnis

8 tussentijds hoger beroep Tussenvonnis tussentijds appellabel? - provisioneel: ja, art. 337 lid 1 Rv HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533 (ook in verzoekschriftprocedure) - andere tussenvonnissen: als de rechter dat bepaalt, art. 337 lid 2 Rv

9 tussentijds hoger beroep - andere tussenvonnissen: als de rechter dat bepaalt, art. 337 lid 2 Rv - verzoek daartoe dient binnen de appeltermijn te worden gedaan - beslissing behoeft niet te worden gemotiveerd - met het instellen van het rechtsmiddel behoeft niet te worden gewacht totdat op het verzoek is beslist (appeltermijn loopt door, harde regel) HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:910 (verlof cassatieberoep = verlof hoger beroep) Let op: arrest na tussentijds appel is tussenarrest (voor cassatie verlof nodig; HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2599)

10 doorbreking appelverbod Een wettelijk rechtsmiddelenverbod wordt doorbroken voor zover erover wordt geklaagd dat het artikel -(a) ten onrechte dan wel -(b) met verzuim van essentiële vormen is toegepast, of -(c) ten onrechte buiten toepassing is gelaten HR 29 maart 1985, LJN AG4989, NJ 1986, 242 (Enka/Dupont)

11 doorbreking appelverbod doorbrekingsgrond b: Tot voor kort alleen hoor en wederhoor aanvaard. - HR 15 april 2011, LJN BP5620, NJ 2011/177 (DHL/Sandiford) Maar nu ook: - HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3663: Bopz: geen bijstand advocaat niet: bij beslissing eiswijziging (herhaald in HR 8 februari 2013, BY2599) niet: in geval van art. 337 lid 2 Rv (tussenvonnis); regelt slechts moment van appel (HR 28 september 2012, BX0598) wel: deelgeschillenprocedure (HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943)

12 doorbreking appelverbod indien doorbrekingsgrond aangevoerd: ontvankelijk => indien zich geen doorbrekingsgrond voordoet: verwerping van het hoger beroep - dus dan niet: n.o. of bekrachtigen => indien zich wél doorbrekingsgrond voordoet: zaak inhoudelijk beoordelen - dus dan: vernietigen of bekrachtigen

13 omvang hoger beroep Door de devolutieve werking wordt het geschil in beginsel in volle omvang aan de appelrechter voorgelegd. terugwijzingsverbod beperkte uitzonderingen: - ten onrechte onbevoegd verklaard: HR 16 april 1993, NJ 1993, ten onrechte ontslag van instantie: HR 11 december 2009, NJ 2010, 581 recent: HR 17 januari 2014, JBPr 2014, 26 m.nt. D. Roffel

14 omvang hoger beroep In volle omvang: HR 27 april 1990, NJ 1991, 121 en 122 Hoger beroep omvat in beginsel het gehele vonnis omvang wordt bepaald door inhoud van de hoger beroep dagvaarding en kan nader worden omlijnd of uitgebreid door de memorie van grieven (vgl. HR 16 december 2011, JBPr 2012, 24 m.nt. G.C.C. Lewin) appel kan worden beperkt tot enkele beslissingen uit het bestreden vonnis/de bestreden vonnissen appelrechter moet onbekrompen uitleggen (HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:151)

15 omvang hoger beroep dus in beginsel gehele vonnis, conventie en reconventie: en ook tussenvonnis: HR 26 oktober 2001, NJ 2001/665 appelrechter niet bevoegd om buiten de omvang van het hoger beroep te beslissen. geen reformatio in peius ; beslissingen in het voordeel van appellant vallen buiten de omvang van het hoger beroep (zie recent: HR 6 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1726)

16 omvang hoger beroep conventie beslissing 1 reconventie conventie beslissing 2

17 omvang hoger beroep

18 omvang hoger beroep

19 grievenstelsel door de devolutieve werking wordt het geschil in beginsel in volle omvang aan de appelrechter voorgelegd, behoudens uitdrukkelijk door partijen aangebrachte beperkingen ten aanzien van de omvang van het hoger beroep maar de eis van het aanvoeren van grieven brengt mee dat die beoordelingsruimte (verder) wordt beperkt tot het door de grieven ontsloten gebied. => negatieve zijde van de devolutieve werking

20 grievenstelsel Wat is een grief? grieven: gronden waarop het bestreden vonnis moet worden vernietigd => niet (alleen): bezwaar tegen de bestreden uitspraak De appelrechter is gebonden aan eindbeslissingen van de rechter in eerste aanleg, voor zover deze niet worden aangevallen met een behoorlijk in het appelgeding naar voren gebrachte grief

21 Dus: grievenstelsel 1. appelrechter moet voor appellant ongunstige beslissing die niet door een grief is bestreden eerbiedigen 2. appelrechter mag de bestreden uitspraken niet buiten de grieven om vernietigen beoordelingsruimte is beperkt tot het door de grieven ontsloten gebied Indien grieven ontbreken, is de appelrechter in beginsel gebonden aan de gehele inhoud van het bestreden vonnis en kan het hoger beroep niet slagen => verwerpen/niet-ontvankelijk

22 door de grieven ontsloten gebied

23 grievenstelsel openbare orde maar: openbare orde Hof heeft slechts te oordelen over behoorlijk in het geding naar voren gebrachte grieven én heeft ambtshalve de juistheid dier uitspraak te toetsen aan wetsvoorschriften, welke de openbare orde betreffen (HR 17 december 1925, NJ 1926, p. 193 en HR 15 juni 1934, NJ 1934, p. 1297) ambtshalve toetsen aan openbare orde moet, ook als grieven ontbreken, maar wel binnen de omvang van het hoger beroep (binnen de rechtsstrijd van partijen: nooit ultra petita ) Heesakkers/Voets, HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691

24 grievenstelsel openbare orde

25 twee-conclusie-regel In beginsel strakke regel (twee-conclusie-regel): in eerste inhoudelijke processtuk moet alle grieven en (nieuwe) stellingen/verweren worden neergelegd geldt ook voor: kort geding, nieuwe feiten, wijziging eis, wijziging grondslag eis én voor verweer o.a. HR 8 februari 2013, NJ 2014, 175 en HR 14 juni 2013, NJ 2013, 341 Uitzonderingen: a. ondubbelzinnige toestemming; b. aard geschil; c. latere feiten.

26 Uitzonderingen: twee-conclusie-regel a. Ondubbelzinnig toestemmen is ook: erop ingaan zonder bezwaar te maken (moet wel blijken uit p-v of arrest) HR 15 oktober 1999, NJ 2000, 21 (Poldervaart/Smit) b. Aard geschil alimentatie HR 20 maart 2009, NJ 2010, 153, zelfs als verweer pas bij mondelinge behandeling in appel komt; omgangsregeling HR 28 september 2012, NJ 2012, 552; faillissement HR 11 juli 2008,, NJ 2008, 404 (Akker/Veste) Aard vordering: dwangsom HR 6 januari 2006, NJ 2007, 35 (Fortune/Léséleuc)

27 twee-conclusie-regel c. Aanpassing aan later voorgevallen of gebleken feiten en omstandigheden, ter voorkoming dat het geschil wordt beslist aan de hand van achterhaalde of inmiddels onjuist gebleken (juridische of feitelijke) gegevens. Laat onverlet: Het verloop van het debat kan partijen aanleiding geven hun stellingen verder te ontwikkelen en te preciseren, binnen de grenzen van de rechtsstrijd (uitleg van de processtukken, zie bv HR 21 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ8363). HR 23 maart 2007, LJN AZ7619, NJ 2007, 333 (ABN Amro/Van Velzen) HR 27 april 2012, LJN BV1301 (Beeldbrigade)

28 Wat is eerste processtuk? - memorie van grieven twee-conclusie-regel - memorie van antwoord in principaal appel/memorie van grieven in incidenteel appel - memorie van antwoord in incidenteel appel Van Gaalen/LTO Noord (HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6699): principaal en incidenteel appel zijn te onderscheiden procedures. kans op tegenstrijdige uitspraken: Webinar jurisprudentie hoger beroep

29 devolutieve werking Eerste fase ("cassatorisch"): negatieve zijde devolutieve werking 1. Geen grieven: n-o/verwerping 2. Wel grieven: rechter beperkt tot het door de grieven ontsloten gebied Tweede fase ( reformatorisch ): positieve zijde devolutieve werking Hoofdregel: bij gegrondbevinding van een of meer grieven moeten de in eerste aanleg door geïntimeerde gevoerde en in hoger beroep niet prijsgegeven gronden en verweren die zijn verworpen of buiten behandeling gebleven, opnieuw/alsnog worden behandeld. Let op: soms ook ten gunste van appellant (door slagen van grieven relevante stellingen die door de eerste rechter onbesproken zijn gebleven)

30 devolutieve werking positieve zijde voorbeeld a Diverse weren tegen de vordering, eerste rechter wijst af. Hoofdregel: zie vorige sheet. Ter vermijding van misverstand: indien het afwijzende vonnis wordt bekrachtigd, is het hof niet gehouden ook andere verweren die mogelijk gegrond zijn, te behandelen. HR 29 november 2002, NJ 2003/549 (Westfriese flora)

31 devolutieve werking positieve zijde voorbeeld b Vordering met primaire en subsidiaire grondslag, eerste rechter wijst toe. (geïntimeerde is oorspronkelijk eiser) HR: Nadat het hof de grieven, die uitsluitend waren gericht tegen de toewijzing op één van de grondslagen, gegrond had bevonden, diende het te onderzoeken of andere gestelde grondslagen tot toewijzing konden leiden. HR 12 december 1997, NJ 1998, 151 (Van Oers/Stols)

32 incidenteel appel Doel: ander dictum - bij gedeeltelijke toewijzing - bij toewijzing subsidiaire vordering - niet: bij gehele toewijzing op subsidiaire grondslag Dissonant: Fafiani/KSN (HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:BU8514) => voorkomen tegenstrijdige uitspraken: Webinar jurisprudentie hoger beroep

33 incidenteel appel Een onnodig ingesteld incidenteel appel mag de incidenteel appellant niet op een proceskostenveroordeling komen te staan, ook niet: - als de in het incidenteel appel gevoerde betogen worden verworpen - als de in het incidenteel appel gevoerde betogen nieuw zijn - als het gaat om het verschil tussen ontzeggen en niet-ontvankelijk verklaren in de vordering - als het principaal appel geheel of gedeeltelijk wordt gewonnen of verloren HR 10 juni 1988, NJ 1989, 30 (Skipool/Rotterdam) HR 11 mei 2012, NJ 2012, 319

34 rolperikelen Akte niet-dienen (art. 1.7 en 2.13 LPR) Waken tegen onredelijke vertraging (art. 20 en 133 lid 4 Rv) Beslissing rolraadsheer: tussenarrest hoeft niet schriftelijk te zijn: ECLI:NL:PHR:2014:79 Harde regel; advocaat wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende termijnen en van de gevolgen van overschrijding daarvan => bij akte niet-dienen voor memorie van grieven: fataal

35 rolperikelen Uitzonderingen: apparaatsfouten HR 26 september 2014: - ECLI:NL:HR:2014:2813: correctie van onjuiste vermelding in roljournaal - ECLI:NL:HR:2014:2798: H-formulier niet aangepast aan strakkere regels pilotreglement - ECLI:NL:HR:2014:2804: niet tijdig beslist op uitstelverzoek

36 rolperikelen Geen uitzondering: incident openen (tenzij bijzondere regel of toepassing van art. 209 Rv) - wraking (HR 24 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7671) - schorsing (HR 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8176) - oproeping van de geëxecuteerde (HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4008) - voeging (HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5664) - 843a Rv (HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:678) Ynzonides: Incident opwerpen terwijl akte niet-dienen voor memorie van grieven is aangezegd, is processuele zelfmoord

37 Dan maar onttrekken als advocaat? rolperikelen geen schorsing van het geding (anders bij schorsing/schrapping, art.226 Rv) LPR: naar de rol van twee weken later voor stellen nieuwe advocaat; aanzegging akte niet-dienen verhuist mee (HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1259), tenzij sprake is van misbruik van procesrecht Wat te doen bij advocaatwissel? Ook uitstel van twee weken mogelijk (HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1245)

38 rolperikelen Pleidooi: alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden mag een verzoek om pleidooi worden geweigerd o.a. HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:BZ2867 Ook indien eerst om akte is gevraagd: HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4124 Niet alleen recht op pleidooi, maar ook recht om pleidooi te vragen o.a. HR 21 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3352 Schriftelijk pleidooi: omvang niet beperkt: HR 19 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:3352

39 Bedankt voor uw aandacht.

jurisprudentie burgerlijk procesrecht tegenstrijdige uitspraken

jurisprudentie burgerlijk procesrecht tegenstrijdige uitspraken jurisprudentie burgerlijk procesrecht tegenstrijdige uitspraken 1 april 2015 mr. F.J.P. (Pieter Frans) Lock Tegenstrijdige uitspraken Spanning tussen appelprocesrecht en gezag van gewijsde HR 30 maart

Nadere informatie

Hoger beroep, verdieping.

Hoger beroep, verdieping. Hoger beroep, verdieping www.avdr.nl 1 Twee functies: controle herstel van fouten en verzuimen: i) binnen de grenzen van de rechtsstrijd, ii) nieuwe behandeling en beslissing, iii) naar de toestand die

Nadere informatie

Devolutieve werking hoger beroep

Devolutieve werking hoger beroep Devolutieve werking hoger beroep HR 8 februari 2013, BY6699 (X/LTO) Karlijn Teuben Cassatieadvocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Devolutieve werking: de basis Appellant moet grieven Grief gegrond?

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde werken XIII XXIII Hoofdstuk 1 - Inleiding 1 1.1 Het hoger beroep naar de kern genomen 1 1.2 De wijze van procederen in hoger beroep

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=10175896&srcfrm=...

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=10175896&srcfrm=... Page 1 of 7 ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Aandachtspunten appel voor de arbeidsrecht advocaat ArbeidsRecht 2013/44. Bijgewerkt tot 2013-07-19. Auteur: Mevr. mr. N.T. Dempsey 1 If at first you

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE BURGERLIJK PROCESRECHT

JURISPRUDENTIE BURGERLIJK PROCESRECHT JURISPRUDENTIE BURGERLIJK PROCESRECHT SPREKER MR. F.J.P. LOCK, RAADSHEER HOF ARNHEM-LEEUWARDEN 1 APRIL 2015 12:00 13:00 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Mr. F.J.P. Lock Jurisprudentie HR 30 maart

Nadere informatie

SECOND OPINION REGLEMENT. Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg. april 2013

SECOND OPINION REGLEMENT. Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg. april 2013 SECOND OPINION REGLEMENT Herbeoordeling op basis van de stukken in de eerste aanleg april 2013 1 INHOUDSOPGAVE Considerans... 3 I. Algemene bepalingen... 4 II. Het verzoek om een second opinion-procedure

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen op gezag

Nadere informatie

Actualiteiten procesrecht. Webinar 1 december 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp

Actualiteiten procesrecht. Webinar 1 december 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp Actualiteiten procesrecht Webinar 1 december 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp Grieven tegen eindbeslissingen in een deelvonnis HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2905 HR: Hof heeft ten

Nadere informatie

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr...

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr... pagina 1 van 5 JOR 2013/87 Gerechtshof Arnhem, 18-12-2012, 200.099.939, LJN BY7149 Processuele gevolgen faillietverklaring voor aanhangige rechtsvorderingen, Schorsing van geding in conventie ex art. 29

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

10 - Devolutieve werking en grieven stelsel in hoger beroep in wettelijke schuldsaneringszaken

10 - Devolutieve werking en grieven stelsel in hoger beroep in wettelijke schuldsaneringszaken 10 - Devolutieve werking en grieven stelsel in hoger beroep in wettelijke schuldsaneringszaken Pieter Frans Lock* 1. Inleiding Het middel klaagt dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden

Nadere informatie

HC 6A, , Rechtsmiddelen

HC 6A, , Rechtsmiddelen HC 6A, 11-10-18, Rechtsmiddelen De gewone rechtsmiddelen zijn: - Verzet - Appel - Cassatie Buitengewone rechtsmiddelen zijn derdenverzet en herroeping. Functies van rechtsmiddelen o Rechtsbescherming:

Nadere informatie

VOORWOORD. H.E. Ras Wassenaar, april Bij de tweede druk

VOORWOORD. H.E. Ras Wassenaar, april Bij de tweede druk VOORWOORD Een verwijzing naar de grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep komt men in tal van uitspraken van de Hoge Raad tegen. Dat roept de vraag op waar die grenzen precies liggen. Aspecten van deze

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:10207

ECLI:NL:GHARL:2014:10207 ECLI:NL:GHARL:2014:10207 Instantie Datum uitspraak 30-12-2014 Datum publicatie 07-01-2015 Zaaknummer 200.154.059-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Civiele Procespraktijk

Civiele Procespraktijk Civiele Procespraktijk Nr. 11 maart 2010 De volgende onderwerpen worden behandeld: Schorsing na faillissement en terugverwijzing naar een lagere rechter Alternatieve causaliteit Lastgeving Tussentijds

Nadere informatie

I n z a k e: T e g e n:

I n z a k e: T e g e n: HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Datum : 1 juni 2018 Zaaknr. : 18/01151 VERWEERSCHRIFT MET VOORWAARDELIJK INCIDENTEEL CASSATIEBEROEP I n z a k e: 1 Stichting SDB Gevestigd te Stichtse Vecht 2 Stichting Euribar

Nadere informatie

HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919. Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012. Hoge Raad der Nederlanden.

HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919. Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012. Hoge Raad der Nederlanden. HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919 Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012 Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], Israël,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:6585

ECLI:NL:GHARL:2015:6585 ECLI:NL:GHARL:2015:6585 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 26-10-2015 Zaaknummer 200.134.402 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Brummen en de omvang van de devolutieve werking in het bestuursrechtelijk appel

Brummen en de omvang van de devolutieve werking in het bestuursrechtelijk appel Brummen en de omvang van de devolutieve werking in het bestuursrechtelijk appel Paulien Willemsen 1 1. Inleiding Boudewijn de Waard heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Nederlandse

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:707

ECLI:NL:GHARL:2017:707 ECLI:NL:GHARL:2017:707 Instantie Datum uitspraak 31-01-2017 Datum publicatie 02-02-2017 Zaaknummer 200.186.790/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:1064 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 Zaaknummer 16/04866 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

CURSUS NEDERLANDS BURGERLIJK PROCESRECHT. Onderdeel: Hoger Beroep in Civiele Zaken. Door mr K. Frielink. 24 juni 2003 van 17.00-19.

CURSUS NEDERLANDS BURGERLIJK PROCESRECHT. Onderdeel: Hoger Beroep in Civiele Zaken. Door mr K. Frielink. 24 juni 2003 van 17.00-19. CURSUS NEDERLANDS BURGERLIJK PROCESRECHT Onderdeel: Hoger Beroep in Civiele Zaken Door mr K. Frielink 24 juni 2003 van 17.00-19.00 uur Literatuur H.J. Snijders en A. Wendels, Civiel appel, 3 e druk 2003,

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2000:AA4941

ECLI:NL:HR:2000:AA4941 ECLI:NL:HR:2000:AA4941 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 25-02-2000 Datum publicatie 13-08-2001 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C98/232HR Conclusie: ECLI:NL:PHR:2000:AA4941

Nadere informatie

gewezen in de incidenten ex artikel 351 Rv en ex artikel 234 Rv in de zaak van

gewezen in de incidenten ex artikel 351 Rv en ex artikel 234 Rv in de zaak van [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-920 Gerechtshof s-hertogenbosch Zaak-/rolnummer: 200.078.941 Datum: 8 november 2011 arrest van de vierde kamer van 8 november 2011 gewezen in de incidenten ex artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 1

Inhoudsopgave. Inleiding 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Het appel 5 1.1 Van appeldagvaarding naar arrest 6 1.1.1 De aanvang 6 1.1.2 In te dienen stukken 9 1.1.3 De behandeling van de zaak 10 1.1.4 Conclusie 11 1.2 De beoordeling

Nadere informatie

Prae Artiestenverloning B.V. Artiestenverloningen B.V. (2) DomJur Gerechtshof Den Haag Zaak-/rolnummer: /01 Datum:9 juli 2013

Prae Artiestenverloning B.V. Artiestenverloningen B.V. (2) DomJur Gerechtshof Den Haag Zaak-/rolnummer: /01 Datum:9 juli 2013 Prae Artiestenverloning B.V. Artiestenverloningen B.V. (2) DomJur 2013-980 Gerechtshof Den Haag Zaak-/rolnummer: 200.094.907/01 Datum:9 juli 2013 inzake: Prae Artiestenverloning B.V., gevestigd te Zwijndrecht,

Nadere informatie

allen gevestigd te [vestigingsplaats], Eiseressen tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijk incidenteel incidenteel cassatieberoep.

allen gevestigd te [vestigingsplaats], Eiseressen tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijk incidenteel incidenteel cassatieberoep. 15 Civiel recht «JIN» Jurisprudentie in Nederland januari 2014, afl. 1 76 15 Hoge Raad 15 november 2013, nr. 12/04150 ECLI:NL:HR:2013:1245 (mr. Numann, mr. Loth, mr. Drion, mr. De Groot, mr. Polak) (concl.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2682

ECLI:NL:GHARL:2017:2682 ECLI:NL:GHARL:2017:2682 Instantie Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 30-03-2017 Zaaknummer 200.189.034/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:245 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:245 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:245 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-01-2013 Datum publicatie 26-05-2014 Zaaknummer 200.053.330-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/158193

Nadere informatie

Civiele cassatie. vragen en antwoorden

Civiele cassatie. vragen en antwoorden Civiele cassatie vragen en antwoorden Inhoudsopgave Wat is cassatie bij de Hoge Raad? 3 Waarover kan in cassatie worden geklaagd? 3 Tegen welke uitspraken staat cassatieberoep open? 3 Binnen welke termijn

Nadere informatie

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN

VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN VOORWOORDEN BIJ EERDERE DRUKKEN Voorwoord bij de eerste druk In dit boek hebben wij de belangrijkste aspecten van het appelprocesrecht in civiele zaken beschreven. Ons belangrijkste doel was niet volledigheid,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1286 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 06-05-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer HD 200.134.974_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING.

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING. Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 31-01-2013 Zaaknummer 200.107.628/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Géén appelverbod

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2009:BG2238 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2009:BG2238 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2009:BG2238 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 30-01-2009 Datum publicatie 30-01-2009 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie C07/181HR

Nadere informatie

Heeft op 11 april 2012 het navolgende arbitrale vonnis gewezen in de zaak van: De partijen worden hierna aangeduid als het ziekenhuis en verweerder.

Heeft op 11 april 2012 het navolgende arbitrale vonnis gewezen in de zaak van: De partijen worden hierna aangeduid als het ziekenhuis en verweerder. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 11/47 Het scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem bijgestaan door mr M. Middeldorp, griffier, Heeft op 11 april 2012 het navolgende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066

ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 ECLI:NL:GHDHA:2014:3066 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 25-09-2014 Zaaknummer 200.133.088/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:4193 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-10-2016 Datum publicatie 21-10-2016 Zaaknummer 200.181.474/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2004:AM2358

ECLI:NL:HR:2004:AM2358 1 of 5 3-8-2014 18:56 ECLI:NL:HR:2004:AM2358 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 16-01-2004 Datum publicatie 16-01-2004 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden C02/239HR Conclusie: ECLI:NL:PHR:2004:AM2358

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 SEPTEMBER 2010 S.09.0039.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0039.N D.A., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. LJN: BC8179, Gerechtshof Leeuwarden, 0600557 Datum uitspraak: 12-03-2008 Datum publicatie: 31-03-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep [Naar] het oordeel van

Nadere informatie

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 1 INLEIDING Over de taak van de rechter in het burgerlijk geding bestaat weinig onenigheid. Het is zijn taak om ambtshalve te beoordelen of het recht op

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239

ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 ECLI:NL:GHARN:2006:AZ6239 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 14-11-2006 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 2006/346 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:2838 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2015:2838 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2015:2838 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-07-2015 Datum publicatie 04-04-2016 Zaaknummer 200.133.331-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

HOGER BEROEP SPREKER MR. F.J.P. LOCK, RAADSHEER HOF ARNHEM-LEEUWARDEN 1 APRIL 2015 09:00 11:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL

HOGER BEROEP SPREKER MR. F.J.P. LOCK, RAADSHEER HOF ARNHEM-LEEUWARDEN 1 APRIL 2015 09:00 11:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL HOGER BEROEP SPREKER MR. F.J.P. LOCK, RAADSHEER HOF ARNHEM-LEEUWARDEN 1 APRIL 2015 09:00 11:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Mr. F.J.P. Lock Literatuur A. Hammerstein, Het spook van de devolutieve

Nadere informatie

Bij memorie van grieven, met producties, heeft Burger een grief tegen het bestreden vonnis gericht.

Bij memorie van grieven, met producties, heeft Burger een grief tegen het bestreden vonnis gericht. arrest GERECHTSHOF 'S-GRAVENHAGE Sector handel Zaaknummer Rolnummer rechtbank : 370789lKG ZA 10-877 arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 22 februari 2011 inzake Paul Burger, kantoorhoudende te Amsterdam,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 APRIL 2017 P.17.0105.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.17.0105.N H M, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Kim Keersmaekers, advocaat bij de balie te Dendermonde. I. RECHTSPLEGING VOOR

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:3846 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2015:3846 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2015:3846 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 15-09-2015 Datum publicatie 04-10-2016 Zaaknummer 200.153.384/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2014:1211 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 29-04-2014 Datum publicatie 01-05-2014 Zaaknummer HD 200.136.561_01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2007 Datum publicatie 14-12-2007 Zaaknummer 1659/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

DEEL III. Het bestuursprocesrecht

DEEL III. Het bestuursprocesrecht DEEL III Het bestuursprocesrecht Inleiding op deel III In het voorgaande deel is het regelsysteem van art. 48 (oud) Rv besproken voor zover dit relevant was voor art. 8:69 lid 2 en 3 Awb. In dit deel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:647

ECLI:NL:GHDHA:2017:647 ECLI:NL:GHDHA:2017:647 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 07-02-2017 Datum publicatie 14-03-2017 Zaaknummer 200.207.571/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:5534 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2015:5534 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2015:5534 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 21-07-2015 Datum publicatie 23-07-2015 Zaaknummer 200.128.839-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Noot M.A.J.G. Janssen. Bewijsrecht. Voldoende geconcretiseerd en gespecificeerd bewijsaanbod in appel?

Noot M.A.J.G. Janssen. Bewijsrecht. Voldoende geconcretiseerd en gespecificeerd bewijsaanbod in appel? Jurisprudentie in Nederland september 2014, afl. 10 «JIN» Civiel recht 224 224 Hoge Raad 31 oktober 2014, nr. 13/03880 ECLI:NL:HR:2014:3075 (mr. Van Buchem-Spapens, mr. Polak, mr. Tanja-van den Broek)

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:37. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2013:37. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416, Gevolgd ECLI:NL:HR:2013:37 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 28-06-2013 Datum publicatie 04-07-2013 Zaaknummer 12/00171 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 APRIL 2017 P.17.0087.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.17.0087.N R J L M, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Elisabeth De Smedt, advocaat bij de balie te Dendermonde. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2009:BI4930 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2009:BI4930 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2009:BI4930 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-04-2009 Datum publicatie 02-06-2009 Zaaknummer 200.003.858 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in. de persoon van de Minister-President, met kabinet gevestigd te

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in. de persoon van de Minister-President, met kabinet gevestigd te 29 MEI 2000 C.96.0188.N/1 Nr. C.96.0188.N.- VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Minister-President, met kabinet gevestigd te 1000 Brussel, Martelaarsplein, 19,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:ghshe:2016:1766 Instantie Gerechtshof 'shertogenbosch Datum uitspraak 03052016 Datum publicatie 09052016 Zaaknummer

Nadere informatie

VERKORTE INHOUDSOPGAVE

VERKORTE INHOUDSOPGAVE VERKORTE INHOUDSOPGAVE Voorwoord /V 1. Plan van behandeling /1 2. De afbakening van het geschil door partijen /3 2.1 De vordering / 3 2.2 De juridische grondslag / 7 2.3 De feitelijke grondslag / 9 2.4

Nadere informatie

Conclusie van het Parket van het Benelux-Gerechtshof

Conclusie van het Parket van het Benelux-Gerechtshof Pagina 1 van 5 Benelux-Gerechtshof Vertaling van stuk Zaak A 2012/2 A 2012/2/2 Conclusie van het Parket van het Benelux-Gerechtshof I. Voorafgaande rechtspleging 1. Het geding wordt gevoerd tussen de naamloze

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:526 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 21-02-2017 Datum publicatie 19-05-2017 Zaaknummer 200.179.432/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 200.092.575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 397580 / HA ZA 11-1939 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de vennootschap naar vreemd recht INFORMA EUROPE B.V.B.A., gevestigd

Nadere informatie

Knowledge Portal JBPR 2011/55

Knowledge Portal JBPR 2011/55 Knowledge Portal JBPR 2011/55 Aflevering JBPR 2011, afl. 5 Publicatiedatum 16-12-2011 Rolnummer 200.017.080/01 Instantie Gerechtshof Leeuwarden 3 mei 2011 (mr. Mollema, mr. Rowel-van der Linde, mr. De

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECKERS BENELUX B.V., gevestigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0184.N FIAT AUTO BELGIO, naamloze vennootschap, met zetel te 1140 Brussel, Genèvestraat 175, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BP0257 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD

ECLI:NL:GHSHE:2010:BP0257 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer HD ECLI:NL:GHSHE:2010:BP0257 Instantie Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak 28-12-2010 Datum publicatie 10-01-2011 Zaaknummer HD 200.046.606 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015. Daan de Lange. Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende. procedure - NL procedures

AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015. Daan de Lange. Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende. procedure - NL procedures AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015 Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende procedure - NL procedures Daan de Lange Achtergrond Artikel 138 (3) EOV (2000) Daarvoor: Spiro / Flamco + Wiva/Van Egmond

Nadere informatie

Prof. mr. H.J. Snijders Mr. A. Wendels. Bewerkt door Prof. mr. H.J. Snijders. Civiel appel KLUWER

Prof. mr. H.J. Snijders Mr. A. Wendels. Bewerkt door Prof. mr. H.J. Snijders. Civiel appel KLUWER Prof. mr. H.J. Snijders Mr. A. Wendels Bewerkt door Prof. mr. H.J. Snijders Civiel appel KLUWER ^ Deventer - 2003 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / 5 Lijst van afkortingen / 23 Lijst van verkort aangehaalde Hteratuur

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2016:7784

ECLI:NL:GHARL:2016:7784 ECLI:NL:GHARL:2016:7784 Instantie Datum uitspraak 27-09-2016 Datum publicatie 28-09-2016 Zaaknummer 200.137.907/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

JA 2017/99 met annotatie van mr. L. Boersma

JA 2017/99 met annotatie van mr. L. Boersma ECLI:NL:PHR:2017:47 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 03-02-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Zaaknummer 16/01604 Formele relaties Rechtsgebieden Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:757, Gevolgd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Page 1 of 5 ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 13-10-2014 Zaaknummer 200.104.509-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: Vonnis in incident van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD, gevestigd te Gyeonggi-do,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77867

Nadere informatie

Tussentijds beroep tegen tussenuitspraken en deeluitspraken.

Tussentijds beroep tegen tussenuitspraken en deeluitspraken. Tussentijds beroep tegen tussenuitspraken en deeluitspraken. mr. drs. S.M. Kingma 1. Inleiding Volgens Bakels, Hammerstein en Wesseling-van Gent is het onderscheid tussen een zuiver tussenvonnis en een

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:218 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-01-2014 Datum publicatie 02-04-2014 Zaaknummer 200.091.734-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2013:2879

ECLI:NL:CRVB:2013:2879 ECLI:NL:CRVB:2013:2879 Instantie Datum uitspraak 17-12-2013 Datum publicatie 19-12-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-211 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Jurisprudentie Personen en Familierecht Uitspraken Hoge Raad. Mr. A.V.T. de Bie 16 december 2015

Jurisprudentie Personen en Familierecht Uitspraken Hoge Raad. Mr. A.V.T. de Bie 16 december 2015 Jurisprudentie Personen en Familierecht Uitspraken Hoge Raad Mr. A.V.T. de Bie 16 december 2015 Onderwerpen Actualiteiten alimentatie Actualiteiten curatele, bewind en mentorschap Actualiteiten familieprocesrecht

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE BURGERLIJK PROCESRECHT

JURISPRUDENTIE BURGERLIJK PROCESRECHT JURISPRUDENTIE BURGERLIJK PROCESRECHT SPREKER MR. DRS. P.J.J. VONK, SENIOR RAADSHEER HOF DEN HAAG, RECHTER-PLAATSVERVANGER RECHTBANK NOORD-HOLLAND 3 JULI 2015 12:00 13:00 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:4363 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-10-2014 Datum publicatie 30-01-2015 Zaaknummer 200.126.703-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, /01

LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, /01 LJN: BY3633, Gerechtshof Leeuwarden, 200.092.893/01 Datum uitspraak: 20-11-2012 Datum publicatie: 20-11-2012 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Ziektekostenverzekering

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:3549 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2014:3549 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2014:3549 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 26-08-2014 Datum publicatie 11-12-2014 Zaaknummer 200.125.414-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:350

ECLI:NL:GHARL:2015:350 ECLI:NL:GHARL:2015:350 Instantie Datum uitspraak 20-01-2015 Datum publicatie 26-01-2015 Zaaknummer 200.145.738-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2889

ECLI:NL:GHDHA:2015:2889 ECLI:NL:GHDHA:2015:2889 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-10-2015 Datum publicatie 27-10-2015 Zaaknummer 200.169.276-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2008:BG6664 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2008 Datum publicatie 12-02-2009 Zaaknummer 104.003.290 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB Datum uitspraak: 20-01-2009 Datum publicatie: 04-02-2009 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure:

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team T zaaknummer : /0 1

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team T zaaknummer : /0 1 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team T zaaknummer : 200.097.924/0 1 zaaknummer rechtbank Amsterdam : 434569/HA ZA 09-2443 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer

Nadere informatie