actualiteiten hoger beroep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "actualiteiten hoger beroep"

Transcriptie

1 actualiteiten hoger beroep 1 april 2015 mr. F.J.P. (Pieter Frans) Lock

2 programma appeltermijn financiële appelgrens hoger beroep van tussenuitspraken doorbreking van het rechtsmiddelenverbod omvang van het hoger beroep grievenstelsel devolutieve werking twee-conclusieregel ambtshalve toetsing terugwijzingsverbod akte niet-dienen pleidooi

3 appeltermijn Rechtsmiddelentermijnen zijn van openbare orde HR 20 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6999, NJ 2012, 624 m.nt. HJS: uitspraakdatum van openbare orde HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:413: aan rechtsmiddelentermijnen moet strikt de hand worden gehouden - partijen kunnen daarvan ook niet in onderling overleg afwijken

4 appeltermijn Uitzondering: apparaatsfout HR 28 november 2003, NJ 2005, 465 : extra 14 dagen (of zoveel korter als de geldende beroepstermijn) HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1682 (WSNP; mededelen dag van uitspraak) vervolg: HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:189 Uitzondering: recht op toegang tot de rechter in de kern aangetast HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2894: art. 140 lid 3 Rv

5 financiële appelgrens Art. 332 Rv tenzij de vordering waarover de eerste rechter in eerste aanleg had te beslissen niet meer beloopt dan of er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan etc.

6 financiële appelgrens anders dan bij competentie kantonrechter: niet de betwiste rechtstitel Zie HR 5 januari 1996, NJ 1996, 333 en kritiek van Snijders daarop de vordering zoals bij dagvaarding ingesteld of nadien gewijzigd, dus niet slechts de vordering voor zover toegewezen (HR 29 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1468) subjectieve/objectieve cumulatie van vorderingen (lid 2): HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:946 deelvonnis) eiswijziging in hoger beroep: geen invloed op appellabiliteit (HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2599) nevenvorderingen/dwangsommen proceskosten? conventie/reconventie (lid 3) voorwaardelijk reconventie?

7 tussentijds hoger beroep onderscheid tussen: eindbeslissing eindvonnis deelvonnis tussenvonnis

8 tussentijds hoger beroep Tussenvonnis tussentijds appellabel? - provisioneel: ja, art. 337 lid 1 Rv HR 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3533 (ook in verzoekschriftprocedure) - andere tussenvonnissen: als de rechter dat bepaalt, art. 337 lid 2 Rv

9 tussentijds hoger beroep - andere tussenvonnissen: als de rechter dat bepaalt, art. 337 lid 2 Rv - verzoek daartoe dient binnen de appeltermijn te worden gedaan - beslissing behoeft niet te worden gemotiveerd - met het instellen van het rechtsmiddel behoeft niet te worden gewacht totdat op het verzoek is beslist (appeltermijn loopt door, harde regel) HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:910 (verlof cassatieberoep = verlof hoger beroep) Let op: arrest na tussentijds appel is tussenarrest (voor cassatie verlof nodig; HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2599)

10 doorbreking appelverbod Een wettelijk rechtsmiddelenverbod wordt doorbroken voor zover erover wordt geklaagd dat het artikel -(a) ten onrechte dan wel -(b) met verzuim van essentiële vormen is toegepast, of -(c) ten onrechte buiten toepassing is gelaten HR 29 maart 1985, LJN AG4989, NJ 1986, 242 (Enka/Dupont)

11 doorbreking appelverbod doorbrekingsgrond b: Tot voor kort alleen hoor en wederhoor aanvaard. - HR 15 april 2011, LJN BP5620, NJ 2011/177 (DHL/Sandiford) Maar nu ook: - HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3663: Bopz: geen bijstand advocaat niet: bij beslissing eiswijziging (herhaald in HR 8 februari 2013, BY2599) niet: in geval van art. 337 lid 2 Rv (tussenvonnis); regelt slechts moment van appel (HR 28 september 2012, BX0598) wel: deelgeschillenprocedure (HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943)

12 doorbreking appelverbod indien doorbrekingsgrond aangevoerd: ontvankelijk => indien zich geen doorbrekingsgrond voordoet: verwerping van het hoger beroep - dus dan niet: n.o. of bekrachtigen => indien zich wél doorbrekingsgrond voordoet: zaak inhoudelijk beoordelen - dus dan: vernietigen of bekrachtigen

13 omvang hoger beroep Door de devolutieve werking wordt het geschil in beginsel in volle omvang aan de appelrechter voorgelegd. terugwijzingsverbod beperkte uitzonderingen: - ten onrechte onbevoegd verklaard: HR 16 april 1993, NJ 1993, ten onrechte ontslag van instantie: HR 11 december 2009, NJ 2010, 581 recent: HR 17 januari 2014, JBPr 2014, 26 m.nt. D. Roffel

14 omvang hoger beroep In volle omvang: HR 27 april 1990, NJ 1991, 121 en 122 Hoger beroep omvat in beginsel het gehele vonnis omvang wordt bepaald door inhoud van de hoger beroep dagvaarding en kan nader worden omlijnd of uitgebreid door de memorie van grieven (vgl. HR 16 december 2011, JBPr 2012, 24 m.nt. G.C.C. Lewin) appel kan worden beperkt tot enkele beslissingen uit het bestreden vonnis/de bestreden vonnissen appelrechter moet onbekrompen uitleggen (HR 24 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:151)

15 omvang hoger beroep dus in beginsel gehele vonnis, conventie en reconventie: en ook tussenvonnis: HR 26 oktober 2001, NJ 2001/665 appelrechter niet bevoegd om buiten de omvang van het hoger beroep te beslissen. geen reformatio in peius ; beslissingen in het voordeel van appellant vallen buiten de omvang van het hoger beroep (zie recent: HR 6 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1726)

16 omvang hoger beroep conventie beslissing 1 reconventie conventie beslissing 2

17 omvang hoger beroep

18 omvang hoger beroep

19 grievenstelsel door de devolutieve werking wordt het geschil in beginsel in volle omvang aan de appelrechter voorgelegd, behoudens uitdrukkelijk door partijen aangebrachte beperkingen ten aanzien van de omvang van het hoger beroep maar de eis van het aanvoeren van grieven brengt mee dat die beoordelingsruimte (verder) wordt beperkt tot het door de grieven ontsloten gebied. => negatieve zijde van de devolutieve werking

20 grievenstelsel Wat is een grief? grieven: gronden waarop het bestreden vonnis moet worden vernietigd => niet (alleen): bezwaar tegen de bestreden uitspraak De appelrechter is gebonden aan eindbeslissingen van de rechter in eerste aanleg, voor zover deze niet worden aangevallen met een behoorlijk in het appelgeding naar voren gebrachte grief

21 Dus: grievenstelsel 1. appelrechter moet voor appellant ongunstige beslissing die niet door een grief is bestreden eerbiedigen 2. appelrechter mag de bestreden uitspraken niet buiten de grieven om vernietigen beoordelingsruimte is beperkt tot het door de grieven ontsloten gebied Indien grieven ontbreken, is de appelrechter in beginsel gebonden aan de gehele inhoud van het bestreden vonnis en kan het hoger beroep niet slagen => verwerpen/niet-ontvankelijk

22 door de grieven ontsloten gebied

23 grievenstelsel openbare orde maar: openbare orde Hof heeft slechts te oordelen over behoorlijk in het geding naar voren gebrachte grieven én heeft ambtshalve de juistheid dier uitspraak te toetsen aan wetsvoorschriften, welke de openbare orde betreffen (HR 17 december 1925, NJ 1926, p. 193 en HR 15 juni 1934, NJ 1934, p. 1297) ambtshalve toetsen aan openbare orde moet, ook als grieven ontbreken, maar wel binnen de omvang van het hoger beroep (binnen de rechtsstrijd van partijen: nooit ultra petita ) Heesakkers/Voets, HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:691

24 grievenstelsel openbare orde

25 twee-conclusie-regel In beginsel strakke regel (twee-conclusie-regel): in eerste inhoudelijke processtuk moet alle grieven en (nieuwe) stellingen/verweren worden neergelegd geldt ook voor: kort geding, nieuwe feiten, wijziging eis, wijziging grondslag eis én voor verweer o.a. HR 8 februari 2013, NJ 2014, 175 en HR 14 juni 2013, NJ 2013, 341 Uitzonderingen: a. ondubbelzinnige toestemming; b. aard geschil; c. latere feiten.

26 Uitzonderingen: twee-conclusie-regel a. Ondubbelzinnig toestemmen is ook: erop ingaan zonder bezwaar te maken (moet wel blijken uit p-v of arrest) HR 15 oktober 1999, NJ 2000, 21 (Poldervaart/Smit) b. Aard geschil alimentatie HR 20 maart 2009, NJ 2010, 153, zelfs als verweer pas bij mondelinge behandeling in appel komt; omgangsregeling HR 28 september 2012, NJ 2012, 552; faillissement HR 11 juli 2008,, NJ 2008, 404 (Akker/Veste) Aard vordering: dwangsom HR 6 januari 2006, NJ 2007, 35 (Fortune/Léséleuc)

27 twee-conclusie-regel c. Aanpassing aan later voorgevallen of gebleken feiten en omstandigheden, ter voorkoming dat het geschil wordt beslist aan de hand van achterhaalde of inmiddels onjuist gebleken (juridische of feitelijke) gegevens. Laat onverlet: Het verloop van het debat kan partijen aanleiding geven hun stellingen verder te ontwikkelen en te preciseren, binnen de grenzen van de rechtsstrijd (uitleg van de processtukken, zie bv HR 21 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ8363). HR 23 maart 2007, LJN AZ7619, NJ 2007, 333 (ABN Amro/Van Velzen) HR 27 april 2012, LJN BV1301 (Beeldbrigade)

28 Wat is eerste processtuk? - memorie van grieven twee-conclusie-regel - memorie van antwoord in principaal appel/memorie van grieven in incidenteel appel - memorie van antwoord in incidenteel appel Van Gaalen/LTO Noord (HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6699): principaal en incidenteel appel zijn te onderscheiden procedures. kans op tegenstrijdige uitspraken: Webinar jurisprudentie hoger beroep

29 devolutieve werking Eerste fase ("cassatorisch"): negatieve zijde devolutieve werking 1. Geen grieven: n-o/verwerping 2. Wel grieven: rechter beperkt tot het door de grieven ontsloten gebied Tweede fase ( reformatorisch ): positieve zijde devolutieve werking Hoofdregel: bij gegrondbevinding van een of meer grieven moeten de in eerste aanleg door geïntimeerde gevoerde en in hoger beroep niet prijsgegeven gronden en verweren die zijn verworpen of buiten behandeling gebleven, opnieuw/alsnog worden behandeld. Let op: soms ook ten gunste van appellant (door slagen van grieven relevante stellingen die door de eerste rechter onbesproken zijn gebleven)

30 devolutieve werking positieve zijde voorbeeld a Diverse weren tegen de vordering, eerste rechter wijst af. Hoofdregel: zie vorige sheet. Ter vermijding van misverstand: indien het afwijzende vonnis wordt bekrachtigd, is het hof niet gehouden ook andere verweren die mogelijk gegrond zijn, te behandelen. HR 29 november 2002, NJ 2003/549 (Westfriese flora)

31 devolutieve werking positieve zijde voorbeeld b Vordering met primaire en subsidiaire grondslag, eerste rechter wijst toe. (geïntimeerde is oorspronkelijk eiser) HR: Nadat het hof de grieven, die uitsluitend waren gericht tegen de toewijzing op één van de grondslagen, gegrond had bevonden, diende het te onderzoeken of andere gestelde grondslagen tot toewijzing konden leiden. HR 12 december 1997, NJ 1998, 151 (Van Oers/Stols)

32 incidenteel appel Doel: ander dictum - bij gedeeltelijke toewijzing - bij toewijzing subsidiaire vordering - niet: bij gehele toewijzing op subsidiaire grondslag Dissonant: Fafiani/KSN (HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:BU8514) => voorkomen tegenstrijdige uitspraken: Webinar jurisprudentie hoger beroep

33 incidenteel appel Een onnodig ingesteld incidenteel appel mag de incidenteel appellant niet op een proceskostenveroordeling komen te staan, ook niet: - als de in het incidenteel appel gevoerde betogen worden verworpen - als de in het incidenteel appel gevoerde betogen nieuw zijn - als het gaat om het verschil tussen ontzeggen en niet-ontvankelijk verklaren in de vordering - als het principaal appel geheel of gedeeltelijk wordt gewonnen of verloren HR 10 juni 1988, NJ 1989, 30 (Skipool/Rotterdam) HR 11 mei 2012, NJ 2012, 319

34 rolperikelen Akte niet-dienen (art. 1.7 en 2.13 LPR) Waken tegen onredelijke vertraging (art. 20 en 133 lid 4 Rv) Beslissing rolraadsheer: tussenarrest hoeft niet schriftelijk te zijn: ECLI:NL:PHR:2014:79 Harde regel; advocaat wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende termijnen en van de gevolgen van overschrijding daarvan => bij akte niet-dienen voor memorie van grieven: fataal

35 rolperikelen Uitzonderingen: apparaatsfouten HR 26 september 2014: - ECLI:NL:HR:2014:2813: correctie van onjuiste vermelding in roljournaal - ECLI:NL:HR:2014:2798: H-formulier niet aangepast aan strakkere regels pilotreglement - ECLI:NL:HR:2014:2804: niet tijdig beslist op uitstelverzoek

36 rolperikelen Geen uitzondering: incident openen (tenzij bijzondere regel of toepassing van art. 209 Rv) - wraking (HR 24 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7671) - schorsing (HR 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8176) - oproeping van de geëxecuteerde (HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4008) - voeging (HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5664) - 843a Rv (HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:678) Ynzonides: Incident opwerpen terwijl akte niet-dienen voor memorie van grieven is aangezegd, is processuele zelfmoord

37 Dan maar onttrekken als advocaat? rolperikelen geen schorsing van het geding (anders bij schorsing/schrapping, art.226 Rv) LPR: naar de rol van twee weken later voor stellen nieuwe advocaat; aanzegging akte niet-dienen verhuist mee (HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1259), tenzij sprake is van misbruik van procesrecht Wat te doen bij advocaatwissel? Ook uitstel van twee weken mogelijk (HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1245)

38 rolperikelen Pleidooi: alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden mag een verzoek om pleidooi worden geweigerd o.a. HR 3 mei 2013, ECLI:NL:HR:BZ2867 Ook indien eerst om akte is gevraagd: HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4124 Niet alleen recht op pleidooi, maar ook recht om pleidooi te vragen o.a. HR 21 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3352 Schriftelijk pleidooi: omvang niet beperkt: HR 19 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:3352

39 Bedankt voor uw aandacht.

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=10175896&srcfrm=...

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=10175896&srcfrm=... Page 1 of 7 ArbeidsRecht. Maandblad voor de praktijk, Aandachtspunten appel voor de arbeidsrecht advocaat ArbeidsRecht 2013/44. Bijgewerkt tot 2013-07-19. Auteur: Mevr. mr. N.T. Dempsey 1 If at first you

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde werken XIII XXIII Hoofdstuk 1 - Inleiding 1 1.1 Het hoger beroep naar de kern genomen 1 1.2 De wijze van procederen in hoger beroep

Nadere informatie

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr...

http://legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=8305225& sr... pagina 1 van 5 JOR 2013/87 Gerechtshof Arnhem, 18-12-2012, 200.099.939, LJN BY7149 Processuele gevolgen faillietverklaring voor aanhangige rechtsvorderingen, Schorsing van geding in conventie ex art. 29

Nadere informatie

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba

Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen op gezag

Nadere informatie

10 - Devolutieve werking en grieven stelsel in hoger beroep in wettelijke schuldsaneringszaken

10 - Devolutieve werking en grieven stelsel in hoger beroep in wettelijke schuldsaneringszaken 10 - Devolutieve werking en grieven stelsel in hoger beroep in wettelijke schuldsaneringszaken Pieter Frans Lock* 1. Inleiding Het middel klaagt dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden

Nadere informatie

Actualiteiten procesrecht. Webinar 1 december 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp

Actualiteiten procesrecht. Webinar 1 december 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp Actualiteiten procesrecht Webinar 1 december 2015 Academie voor de Rechtspraktijk R.J.Q. Klomp Grieven tegen eindbeslissingen in een deelvonnis HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2905 HR: Hof heeft ten

Nadere informatie

Civiele Procespraktijk

Civiele Procespraktijk Civiele Procespraktijk Nr. 11 maart 2010 De volgende onderwerpen worden behandeld: Schorsing na faillissement en terugverwijzing naar een lagere rechter Alternatieve causaliteit Lastgeving Tussentijds

Nadere informatie

HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919. Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012. Hoge Raad der Nederlanden.

HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919. Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012. Hoge Raad der Nederlanden. HR: [X] R.E.M. Holding B.V. DomJur 2012-919 Hoge Raad Zaak-/rolnummer: 11/04582 DV/EP Datum: 14 december 2012 Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], Israël,

Nadere informatie

Brummen en de omvang van de devolutieve werking in het bestuursrechtelijk appel

Brummen en de omvang van de devolutieve werking in het bestuursrechtelijk appel Brummen en de omvang van de devolutieve werking in het bestuursrechtelijk appel Paulien Willemsen 1 1. Inleiding Boudewijn de Waard heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het Nederlandse

Nadere informatie

CURSUS NEDERLANDS BURGERLIJK PROCESRECHT. Onderdeel: Hoger Beroep in Civiele Zaken. Door mr K. Frielink. 24 juni 2003 van 17.00-19.

CURSUS NEDERLANDS BURGERLIJK PROCESRECHT. Onderdeel: Hoger Beroep in Civiele Zaken. Door mr K. Frielink. 24 juni 2003 van 17.00-19. CURSUS NEDERLANDS BURGERLIJK PROCESRECHT Onderdeel: Hoger Beroep in Civiele Zaken Door mr K. Frielink 24 juni 2003 van 17.00-19.00 uur Literatuur H.J. Snijders en A. Wendels, Civiel appel, 3 e druk 2003,

Nadere informatie

allen gevestigd te [vestigingsplaats], Eiseressen tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijk incidenteel incidenteel cassatieberoep.

allen gevestigd te [vestigingsplaats], Eiseressen tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijk incidenteel incidenteel cassatieberoep. 15 Civiel recht «JIN» Jurisprudentie in Nederland januari 2014, afl. 1 76 15 Hoge Raad 15 november 2013, nr. 12/04150 ECLI:NL:HR:2013:1245 (mr. Numann, mr. Loth, mr. Drion, mr. De Groot, mr. Polak) (concl.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/158193

Nadere informatie

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d.

Het geding in hoger beroep Bij exploot van 26 oktober 2006 is door [Afbouw Noord B.V.] hoger beroep ingesteld van het vonnis d.d. LJN: BC8179, Gerechtshof Leeuwarden, 0600557 Datum uitspraak: 12-03-2008 Datum publicatie: 31-03-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Hoger beroep [Naar] het oordeel van

Nadere informatie

HOGER BEROEP SPREKER MR. F.J.P. LOCK, RAADSHEER HOF ARNHEM-LEEUWARDEN 1 APRIL 2015 09:00 11:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL

HOGER BEROEP SPREKER MR. F.J.P. LOCK, RAADSHEER HOF ARNHEM-LEEUWARDEN 1 APRIL 2015 09:00 11:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL HOGER BEROEP SPREKER MR. F.J.P. LOCK, RAADSHEER HOF ARNHEM-LEEUWARDEN 1 APRIL 2015 09:00 11:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Mr. F.J.P. Lock Literatuur A. Hammerstein, Het spook van de devolutieve

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

DEEL III. Het bestuursprocesrecht

DEEL III. Het bestuursprocesrecht DEEL III Het bestuursprocesrecht Inleiding op deel III In het voorgaande deel is het regelsysteem van art. 48 (oud) Rv besproken voor zover dit relevant was voor art. 8:69 lid 2 en 3 Awb. In dit deel

Nadere informatie

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 1 INLEIDING Over de taak van de rechter in het burgerlijk geding bestaat weinig onenigheid. Het is zijn taak om ambtshalve te beoordelen of het recht op

Nadere informatie

Tussentijds beroep tegen tussenuitspraken en deeluitspraken.

Tussentijds beroep tegen tussenuitspraken en deeluitspraken. Tussentijds beroep tegen tussenuitspraken en deeluitspraken. mr. drs. S.M. Kingma 1. Inleiding Volgens Bakels, Hammerstein en Wesseling-van Gent is het onderscheid tussen een zuiver tussenvonnis en een

Nadere informatie

Prof. mr. H.J. Snijders Mr. A. Wendels. Bewerkt door Prof. mr. H.J. Snijders. Civiel appel KLUWER

Prof. mr. H.J. Snijders Mr. A. Wendels. Bewerkt door Prof. mr. H.J. Snijders. Civiel appel KLUWER Prof. mr. H.J. Snijders Mr. A. Wendels Bewerkt door Prof. mr. H.J. Snijders Civiel appel KLUWER ^ Deventer - 2003 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / 5 Lijst van afkortingen / 23 Lijst van verkort aangehaalde Hteratuur

Nadere informatie

Jurisprudentie Personen en Familierecht Uitspraken Hoge Raad. Mr. A.V.T. de Bie 16 december 2015

Jurisprudentie Personen en Familierecht Uitspraken Hoge Raad. Mr. A.V.T. de Bie 16 december 2015 Jurisprudentie Personen en Familierecht Uitspraken Hoge Raad Mr. A.V.T. de Bie 16 december 2015 Onderwerpen Actualiteiten alimentatie Actualiteiten curatele, bewind en mentorschap Actualiteiten familieprocesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766

ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 ECLI:NL:GHSHE:2016:1766 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:ghshe:2016:1766 Instantie Gerechtshof 'shertogenbosch Datum uitspraak 03052016 Datum publicatie 09052016 Zaaknummer

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Page 1 of 5 ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 13-10-2014 Zaaknummer 200.104.509-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015. Daan de Lange. Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende. procedure - NL procedures

AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015. Daan de Lange. Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende. procedure - NL procedures AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015 Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende procedure - NL procedures Daan de Lange Achtergrond Artikel 138 (3) EOV (2000) Daarvoor: Spiro / Flamco + Wiva/Van Egmond

Nadere informatie

Hoor-en werkcolleges burgerlijk procesrecht Collegejaar 2015-2016

Hoor-en werkcolleges burgerlijk procesrecht Collegejaar 2015-2016 Hoorcollege 4; Inhoud: Inleiding 2 Gewone vs. buitengewone rechtsmiddelen 2 Enige aspecten.2 Verzet 3 Appel..3 Dagvaardingsprocedure in appel.4 Verzoekschriftprocedure in appel..5 KEI-procedure..5 Uitspraken..6

Nadere informatie

Knowledge Portal JBPR 2011/55

Knowledge Portal JBPR 2011/55 Knowledge Portal JBPR 2011/55 Aflevering JBPR 2011, afl. 5 Publicatiedatum 16-12-2011 Rolnummer 200.017.080/01 Instantie Gerechtshof Leeuwarden 3 mei 2011 (mr. Mollema, mr. Rowel-van der Linde, mr. De

Nadere informatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden JOR 2015/186 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-04-2015, 200.132.380/01, ECLI:NL:GHARL:2015:2874 Schorsing van rechtswege ex art. 29 Fw indien op moment van faillietverklaring reeds afwijzend vonnis is

Nadere informatie

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst

Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips. 18 december 2015 Dirk Vergunst Webinar burgerlijk procesrecht Dagvaarding en tips 18 december 2015 Dirk Vergunst 1 Artikel 45 Rechtsvordering 1. Exploten (pv van ambtshandeling) worden door een daartoe bevoegde deurwaarder gedaan (

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB

LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB LJN: BH1764, Centrale Raad van Beroep, 07/2959 WWB + 07/2960 WWB + 08/6263 WWB + 08/6264 WWB + 08/6265 WWB Datum uitspraak: 20-01-2009 Datum publicatie: 04-02-2009 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 NOVEMBER 2012 C.12.0051.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0051.N R.C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

zaaknummer : /01 zaak-/rekestnummers rechtbank : /KG RK en /KG RK

zaaknummer : /01 zaak-/rekestnummers rechtbank : /KG RK en /KG RK LJN: BU8275, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.086.304/01 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-12-2011 Datum publicatie: 22-12-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep kort geding Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2001:AD4914

ECLI:NL:HR:2001:AD4914 1 of 5 12-10-2014 15:35 ECLI:NL:HR:2001:AD4914 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 14-12-2001 Datum publicatie 14-12-2001 Zaaknummer C00/042HR Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2001:AD4914 Rechtsgebieden

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 APRIL 2007 P.06.1605.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.06.1605.N I. B. K., beklaagde, gedetineerd, eiser, met als raadsman mr. Carl Alexander, advocaat bij de balie te Brugge. II. F. E.,

Nadere informatie

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt.

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt. Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof ( 1 ). Dit korte lexicon

Nadere informatie

LJN: BR2500, Gerechtshof Leeuwarden, 200.040.671/01 Print uitspraak. Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 20-07-2011

LJN: BR2500, Gerechtshof Leeuwarden, 200.040.671/01 Print uitspraak. Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 20-07-2011 LJN: BR2500, Gerechtshof Leeuwarden, 200.040.671/01 Print uitspraak Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 20-07-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Handelszaak Hoger beroep Inhoudsindicatie: Aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0184.N FIAT AUTO BELGIO, naamloze vennootschap, met zetel te 1140 Brussel, Genèvestraat 175, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Actualiteiten Hoge Raad

Actualiteiten Hoge Raad Actualiteiten Hoge Raad Actualiteiten Hoge Raad voor de Civiele Procespraktijk Door mr. Arnoud van Staden ten Brink en mr. Vivian Huisman Academie voor de Rechtspraktijk 1 Overview Kwartaal 2014-IV Veel

Nadere informatie

Kroniek Burgelijk Procesrecht

Kroniek Burgelijk Procesrecht Rubriek Kroniek Burgelijk Procesrecht * Kroniek 2011 Deel II Inhoud deel II Executie: Dwangsom, Executiegeschil, Executiegeschil en kantonrechter, Exequatur» Exhibitieplicht» Hoger beroep: Appellabiliteit,

Nadere informatie

(Schorsing) Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis. Appelverbod.

(Schorsing) Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis. Appelverbod. Page 1 of 5 TvA 2013/52 (Schorsing) Tenuitvoerlegging arbitraal vonnis. Appelverbod. Hof Amsterdam 08-04-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:1235, m.nt. mr. J.Ph. de Korte (NRSL/Kompas) Instantie Hof Amsterdam Datum

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2003:AF3057

ECLI:NL:HR:2003:AF3057 ECLI:NL:HR:2003:AF3057 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:hr:2003:af3057 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 21 03 2003 Datum publicatie 21 03 2003 Zaaknummer C01/201HR

Nadere informatie

Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086

Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086 Orthodontic Services - Integrated Dentistry DomJur 2014-1086 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 200.128.747/01 zaak/rolnummer rechtbank Amsterdam : 516778 / HA ZA 12-574 ECLI:NL:GHAMS:2014:1331 Datum:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/documents/16298933?srcfrm=ba...

http://www.legalintelligence.com/documents/16298933?srcfrm=ba... pagina 1 van 9 JBPR 2015/70 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-07-2015, 200.140.091/01, ECLI:NL:GHARL:2015:5049 Dwangsom, Verjaring, Stuiting, Afstand van verjaring, Schorsing verjaring, Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

de vennootschap naar Duits recht MECKLENBURGER KARTOFFELVEREDLUNG GMBH, gevestigd te Hagenow, Bondsrepubliek Duitsland,

de vennootschap naar Duits recht MECKLENBURGER KARTOFFELVEREDLUNG GMBH, gevestigd te Hagenow, Bondsrepubliek Duitsland, LJN: AD9613, Hoge Raad, C00/311HR Datum uitspraak: 26-04-2002 Datum publicatie: 26-04-2002 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Cassatie Vindplaats(en): JOL 2002, 260 Rechtspraak.nl Uitspraak 26

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 6 18-01-16 09:21 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5012 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 09-07-2013 Datum publicatie 11-07-2013

Nadere informatie

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN DE GOEDE PROCESORDE

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN DE GOEDE PROCESORDE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN DE GOEDE PROCESORDE Een onderzoek naar de betekenis van de goede procesorde als normatief begrip in het burgerlijk procesrecht PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat

Nadere informatie

Publicatie JBPR 2012 afl. 1 Publicatiedatum 07 maart 2012 College. Gerechtshof Leeuwarden Uitspraakdatum 06 september 2011

Publicatie JBPR 2012 afl. 1 Publicatiedatum 07 maart 2012 College. Gerechtshof Leeuwarden Uitspraakdatum 06 september 2011 JBPR 2012/12 Gerechtshof Leeuwarden, 06-09-2011, 200.076.285/01, LJN BR6832 Eisvermeerdering in hoger beroep, Strijd met de goede procesorde, Ambtshalve weigeren eisvermeerdering, Gedeeltelijke onbevoegdheid

Nadere informatie

WEEK 3 PROCEDURE IN EERSTE AANLEG EN STELPLICHT EN BEWIJSLAST...

WEEK 3 PROCEDURE IN EERSTE AANLEG EN STELPLICHT EN BEWIJSLAST... AthenaSummary Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 Nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht Supplement: Jurisprudentie Inhoudsopgave WEEK 3 PROCEDURE IN EERSTE

Nadere informatie

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS,

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS, LJN: BU5105, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.077.445/01 Datum uitspraak: 22-11-2011 Datum publicatie: 22-11-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Kort geding Republiek

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en de Gemeente.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en de Gemeente. LJN: BY0971, Hoge Raad, 11/01100 Datum uitspraak: 04-01-2013 Datum publicatie: 04-01-2013 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Art. 81 lid 1 RO. Door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

1 van 6 28-2-2013 14:35

1 van 6 28-2-2013 14:35 1 van 6 28-2-2013 14:35 LJN: BR5339, Gerechtshof Amsterdam, 200.085.721/01 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 26-07-2011 18-08-2011 Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep kort geding Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:417, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:1483 ECLI:NL:HR:2014:2652 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-09-2014 Datum publicatie 10-09-2014 Zaaknummer 13/01257 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie In cassatie op

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L

Bundel procesrecht. Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman H U U R G E S C H I L. N L Bundel Procesrecht Verzameld door Mr. F.C.P. Teeuw Bewerkt door Mr. M.G. Hofman Samengesteld

Nadere informatie

JBPR 2013/24 Hoge Raad 's-gravenhage, 12-10-2012, 11/02667, ECLI:NL:HR:2012:BW9869,

JBPR 2013/24 Hoge Raad 's-gravenhage, 12-10-2012, 11/02667, ECLI:NL:HR:2012:BW9869, JBPR 2013/24 Grenzen rechtsstrijd in appel, Devolutieve werking, Ambtshalve acht slaan op in eerste aanleg verworpen verweer, ook als dit in incidenteel appel niet aan de orde is gesteld, Gezag van gewijsde,

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering. Verzekeringsvoorwaarden. Relevante informatie en medewerking.

Rechtsbijstandverzekering. Verzekeringsvoorwaarden. Relevante informatie en medewerking. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-017 d.d. 8 mei 2014 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG en mr. W.J.J. Los, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende akte aanvulling van eis, strekt ertoe:

De conclusie van de memorie van grieven, tevens houdende akte aanvulling van eis, strekt ertoe: Gratiz - Martix DomJur 2003-180 Gerechtshof Leeuwarden Zaak-/rolnummer: 0200263 Datum: 23-07-2003 Vonnis in hoger beroep in de zaak van: [appellant], handelende onder de naam Gratiz.nl Internet Diensten,

Nadere informatie

1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K

1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K Mr. R. Menschaert 1 08/1914.01/pva Heden de en acht tweeduizend ten verzoeke van 1. de heer K, wonende te X, aan het adres X, hierna te noemen K te dezer zake woonplaats kiezende te 's-gravenhage aan het

Nadere informatie

ASSER-SERIE PROCESRECHT CASSATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN MR. D.J. VEEGENS MR. E. KORTHALS ALTES MR. H.A. GROEN KLUWER DEVENTER 2005

ASSER-SERIE PROCESRECHT CASSATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN MR. D.J. VEEGENS MR. E. KORTHALS ALTES MR. H.A. GROEN KLUWER DEVENTER 2005 ASSER-SERIE PROCESRECHT CASSATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN MR. D.J. VEEGENS VIERDE BEWERKT DRUK DOOR MR. E. KORTHALS ALTES EN MR. H.A. GROEN KLUWER DEVENTER 2005 /. Geschiedenis en rechtsvergelijking 1 1. De

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts.

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG. Partijen zullen hierna worden aangeduid als de stichting en de arts. SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 08/30 Vonnis in de zaak van: De Stichting A., gevestigd te Z., eiseres in conventie, verweerster in reconventie, tegen: B., plastisch chirurg, wonende te Y., verweerder

Nadere informatie

200.126.700/01 LJN ECLI:NL:GHDHA:2014:2240 mr. Wattendorff mr. Olthof

200.126.700/01 LJN ECLI:NL:GHDHA:2014:2240 mr. Wattendorff mr. Olthof JOR 2015/50 Gerechtshof 's-gravenhage, 15-07-2014, 200.126.700/01, ECLI:NL:GHDHA:2014:2240 Geen schorsing van rechtswege ex art. 29 Fw indien op moment van faillietverklaring reeds toewijzend vonnis is

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383

EJEA ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak Datum publicatie ZaaknummerC/09/ KG ZA 16/1383 EJEA 16-186 ECLI:NL:RBDHA:2016:15833 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak23-11-2016 Datum publicatie21-12-2016 ZaaknummerC/09/521602 KG ZA 16/1383 RechtsgebiedenAanbestedingsrecht Bijzondere kenmerkenkort

Nadere informatie

DE DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET HOGER BEROEP

DE DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET HOGER BEROEP DE DEVOLUTIEVE WERKING VAN HET HOGER BEROEP Een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar de complicaties van de devolutieve werking van het hoger beroep in burgerlijke zaken Mijntje van Rijsewijk Mei 2013 De

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw ISBN: 978-94-6315-015-6 NUR 822 2016, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Bij memorie van grieven, waarbij een productie is gevoegd, heeft AIS geconcludeerd 'tot persistit'.

Bij memorie van grieven, waarbij een productie is gevoegd, heeft AIS geconcludeerd 'tot persistit'. AIS Flight Academy [geïntimeerde] DomJur 2012-815 Gerechtshof Arnhem Zaaknummer: 200.075.691/01 Datum: 31 januari 2012 Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van: AIS Flight Academy

Nadere informatie

Eerste afdeeling. Van de Vorderingszaken aan hooger beroep onderworpen

Eerste afdeeling. Van de Vorderingszaken aan hooger beroep onderworpen Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie Zevende titel. Hoger beroep in vorderingsprocedures

Nadere informatie

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities.

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. vonnis RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Privaatrecht Locatie Leeuwarden Kort-gedingnummer: [... ] vonnis van de voorzieningenrechter in het kort-geding d.d. 16 juli 2014 inzake [DE MAN], wonende te [Plaatsnaam

Nadere informatie

Actualiteiten rechtspraak bestuursprocesrecht. 2 september :00 uur - 17:00 uur Online

Actualiteiten rechtspraak bestuursprocesrecht. 2 september :00 uur - 17:00 uur Online Actualiteiten rechtspraak bestuursprocesrecht 2 september 2015 16:00 uur - 17:00 uur Online Wat gaan we doen: rechtspraak over.. 1. De 3 B s (bestuursorgaan-, belanghebbende- en besluitbegrip) 2. Schadevergoeding

Nadere informatie

Hoorcollege 3A Rechtsmiddelen Werkgroep 3A Rechtsmiddelen

Hoorcollege 3A Rechtsmiddelen Werkgroep 3A Rechtsmiddelen AthenaSummary Vrij Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bachelorjaar 2 & 3 BPI Supplement HC & WG- verslag (week 3) Inhoudsopgave Hoorcollege 3A Rechtsmiddelen Werkgroep 3A Rechtsmiddelen

Nadere informatie

M r. d r s. P. A. F r u y t i e r *

M r. d r s. P. A. F r u y t i e r * De leer van de bindende eindbeslissing in dezelfde instantie, in hoger beroep en na verwijzing na HR 25 april 2008, NJ 2008, 553 (De Vries/Gemeente Voorst) M r. d r s. P. A. F r u y t i e r * 1 Inleiding

Nadere informatie

Partijwisseling, schorsing en hervatting tijdens het geding

Partijwisseling, schorsing en hervatting tijdens het geding Partijwisseling, schorsing en hervatting tijdens het geding Enkele beschouwingen naar aanleiding van HR 27 mei 2005, NJ 2006, 598, m.nt. HJS Mr. M. den Besten* 1. Inleidende opmerkingen 1 Op 14 juli 2006

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/documents/14498433?srcfrm=re...

http://www.legalintelligence.com/documents/14498433?srcfrm=re... Page 1 of 7 JOR 2015/49 Gerechtshof Amsterdam, 13-05-2014, 200.119.549/01, 200.119.551/01, ECLI:NL:GHAMS:2014:1755 Internationaal privaatrecht, Faillissement Yukos, Territorialiteitsbeginsel, Beslag op

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:4798

ECLI:NL:GHARL:2014:4798 ECLI:NL:GHARL:2014:4798 Instantie Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 19-06-2014 Zaaknummer 200.138.115-01 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 DECEMBER 2008 C.07.0018.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0018.F 1. B. J., 2. N. L., Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen WAALS GEWEST, Mr. Lucien Simont, advocaat

Nadere informatie

VMR Actualiteiten. Actualiteiten bestuurs(proces)recht. Kars de Graaf faculteit rechtsgeleerdheid

VMR Actualiteiten. Actualiteiten bestuurs(proces)recht. Kars de Graaf faculteit rechtsgeleerdheid Datum 29-03-2012 1 VMR Actualiteiten Actualiteiten bestuurs(proces)recht Kars de Graaf k.j.de.graaf@rug.nl 050 363 5787 Algemeen belanghebbende Datum 29-03-2012 2 Herinnert u zich deze nog? Vz. ABRvS 31

Nadere informatie

In cassatie in Midden- Nederland

In cassatie in Midden- Nederland In cassatie in Midden- Nederland Cursus Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Midden- Nederland 8 oktober 2015 Mr. dr. T.T. van Zanten Doel van de cursus Beter begrip van en inzicht in: de arresten

Nadere informatie

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015

Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Webinar Arbeidsrecht Jurisprudentie (procesrecht) Academie voor de Rechtspraktijk mr. P.J. Jansen 6 maart 2015 Bewijslastverdeling o.s.v. (I) Hof Arnhem-Leeuwarden 1 april 2014, ECLI:NL: HARL:2014:2600:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM 1 februari 2007 bij vervroeging download: https://spiegeler.com/ Spiegeler Advocaten Oranjestraat 8 2514 JB s-gravenhage 070-2170200 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST

Nadere informatie

pagina 1 van 5 LJN: BR6704, Gerechtshof Amsterdam, 200.072.5489/01 Datum 07-06-2011 uitspraak: Datum 05-09-2011 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:Kennelijk

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/01/2013

Datum van inontvangstneming : 31/01/2013 Datum van inontvangstneming : 31/01/2013 Vertaling C-1/13-1 Datum van indiening: Zaak C-1/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 2 januari 2013 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

JHV 2015/15 11-11-2014, 200.140.140/01, ECLI:NL:GHAMS:2014:4726

JHV 2015/15 11-11-2014, 200.140.140/01, ECLI:NL:GHAMS:2014:4726 JHV 2015/15 Gerechtshof Amsterdam, 11-11-2014, 200.140.140/01, ECLI:NL:GHAMS:2014:4726 Betalingsachterstand, Gebreken, Vordering huurprijsvermindering, Ontbinding Publicatie JHV 2015 afl. 1 Publicatiedatum

Nadere informatie

De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijk beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief

De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijk beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief De grenzen van de rechtsstrijd in het bestuursrechtelijk beroep en hoger beroep in rechtsvergelijkend perspectief The limits of the administrative law dispute in appeal to a court of first instance and

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MAART 2011 C.10.0531.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0531.F B. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. P. F. en, 2. D. C., Mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

14:44:20 pagina 1 van 7 LJN: BO3794, Gerechtshof Leeuwarden, 200.038.636/01 en 200.038.637/01 Datum 09-11-2010 uitspraak: Datum 12-11-2010 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Hoger beroep

Nadere informatie

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN EERSTE KAMER ARREST

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN EERSTE KAMER ARREST HOGE RAAD DER NEDERLANDEN EERSTE KAMER Nr. C98/080HR ARREST in de zaak van: DE GEMEENTE GRONINGEN,gevestigd te Groningen, EISERES tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, advocaat: voorheen

Nadere informatie

Nederlands burgerlijk procesrecht. prof. mr. HJ. Snijders mr. M. Ynzonides mr. GJ. Meijer

Nederlands burgerlijk procesrecht. prof. mr. HJ. Snijders mr. M. Ynzonides mr. GJ. Meijer Nederlands burgerlijk procesrecht prof. mr. HJ. Snijders mr. M. Ynzonides mr. GJ. Meijer W.EJ.TjeenkWillink ZwoUe 1993 INHOUDSOPGAVE Afkortmgen Verkort geciteerde Hteratuur XVIII 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Nadere informatie