Campusontwikkeling Naar een bedrijven ecosysteem. Inbo Campusontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Campusontwikkeling Naar een bedrijven ecosysteem. Inbo Campusontwikkeling"

Transcriptie

1 Campusontwikkeling Naar een bedrijven ecosysteem

2 "Space makes possible the particular, which then unfolds in time" August Lösch (1939) Campusontwikkeling Een gestage opmars Campusontwikkeling is in Nederland de afgelopen decennia aan een gestage opmars bezig. In termen van ruimtelijk economische ontwikkelingsstrategieën krijgt de campusbenadering de overhand op de traditionele locatieontwikkeling die de laatste jaren op de meeste plekken in Nederland tot stilstand lijkt te zijn gekomen. Op een groot aantal plekken in Nederland wordt gewerkt aan campussen van allerlei soort. De hype voorbij In de jaren negentig werden in Nederland de eerste campussen en science parks ontwikkeld, als een nieuwe vorm van industriepolitiek. Inmiddels is campusontwikkeling de hype voorbij. Campusontwikkeling vertegenwoordigt een significant onderdeel van de economie en heeft een eigen urgentie en actualiteit, gezien de forse aantallen campusinitiatieven die in het land in ontwikkeling zijn. Partijen uit de werelden van overheid, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven slim samen laten werken, dat is de essentie van een campus. Partijen bijeenbrengen die aanvullend zijn op elkaar en een klimaat scheppen dat innovatie en economische ontwikkeling versnelt. Campusontwikkeling gaat om connecting people met als doel het faciliteren en vitaal houden van een bedrijven ecosysteem. Campusmanagement bestaat voornamelijk uit het stimuleren en faciliteren van ontmoeting tussen bedrijven en organisaties. Democratisering van de campus Het ontwikkelen van een campus is niet meer voorbehouden aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De inhoudelijke focus, verschijningsvorm en schaal van campussen is heel divers. De schaal en impact kunnen variëren van een voormalig schoolgebouw, zoals Oldschool op de kop van de Zuidas in Amsterdam, tot een gebied van tientallen hectaren zoals de High Tech Campus Eindhoven. Steeds vaker wordt een bestaand gebied of gebouw als uitgangspunt genomen en zijn nieuwbouw en gebiedsontwikkeling pas in tweede instantie aan de orde. Ook worden tot voor kort ongewone combinaties van wonen, werken en voorzieningen gemaakt. Deze nieuwe dynamiek stelt nieuwe eisen aan kaders, sturing en methodiek. De Strip High Tech Campus, Eindhoven Inbo Inbo Campusontwikkeling Campusontwikkeling

3 Nieuwe typologie in de gebiedsontwikkeling Juist het heterogene karakter van een campus, waar verschillende functies bij elkaar komen op de schaal van een gebouw of een gebied, maakt dat de campusontwikkeling binnen traditionele kaders van de (mono)functionele gebiedsontwikkeling lastig te vangen is. Ondanks het feit dat er op veel plekken aan campusontwikkeling wordt gewerkt is het vaak pionieren, omdat elke campus anders is in termen van organisatie, samenspelers en ruimtelijk opzet. Een campusontwikkeling bevat veel verschillende dimensies op aanpak, inhoud en schaalniveau. Het is de kunst om al deze dimensies inhoud te geven vanuit de focus en kernkwaliteiten van de eigen campus. Campusontwikkeling is maatwerk In de startfase van campusontwikkeling zijn de ambities divers en lopen wensen en voornemens van allerlei soort kriskras door elkaar. Elke campus is anders en er zijn geen standaard recepten voor het beantwoorden van uiteenlopende specifieke vragen. Het kan dan enorm helpen om in gesprek te zijn met een partij die vanuit veelvoudige ervaring de constanten in het ontwikkelen van campussen kan aanwijzen. Vanuit die solide basis kunnen vervolgens de onderscheidende aspecten van de campus specifiek gemaakt worden. Bedrijven Ecosysteem Gebouw Bedrijf

4 Campus Assessment I-CAM: Inbo Campus Assessment Model Gebouw / Gebied Het Inbo Campus Assessment model (I-CAM) ontleedt de complexe samenhang van inhoud, aanpak en schaal van een campusontwikkeling. Het model is een instrument om de verschillende dimensies van een campus in hun onderlinge samenhang te ordenen en te waarderen. Volgens Inbo kent campusontwikkeling vijf inhoudelijke dimensies: uitwisseling, complementariteit, vliegwiel, context en placemaking. Stad / Regio Context Placemaking Uitwisseling Software Hardware Orgware Complementariteit Vliegwiel Buurt / Stadsdeel Na planvorming en ontwikkeling is professioneel management en beheer van het campusconcept en blijvend draagvlak bij de eigenaren of bestuurders noodzakelijk om succesvol te blijven. Het I-CAM is tevens een uitstekend instrument om bij een bestaande campus de kwaliteit te waarderen en suggesties voor verbetering te geven. 1. Aanpak Ontwikkeling en beheer van een campus vergen een geïntegreerde aanpak van software, orgware en hardware: Software: Mensen en activiteiten op de campus en in de context van de campus. Hardware: Gebied, gebouwen en faciliteiten. Orgware: Matchen van software en hardware door het organiseren van de juiste mensen, instellingen en bedrijven op de juiste plek en op het juiste moment. 2. Inhoudelijke dimensies Stad / Regio Gebouw / Gebied Uitwisseling Complementariteit Software Placemaking Hardware Orgware Vliegwiel Context Buurt / Stadsdeel Software + Uitwisseling + Gebouw Stad / Regio Gebouw / Gebied Uitwisseling Placemaking Software Complementariteit Hardware Orgware Context Vliegwiel Buurt / Stadsdeel Hardware + Context + Stad / Regio Uitwisseling Een goed voorbeeld van uitwisseling is HighTech Campus Eindhoven (HTCE). Dit is een hoogst innovatieve campus met het hoogste aantal patenten per inwoner ter wereld. In het kloppend hart The Strip delen bedrijven en instituten vergaderruimten en restauratieve voorzieningen. Een levend linkedin waar mensen en bedrijven niet alleen formeel, maar ook informeel erg effectief verbindingen leggen. In Eindhoven is de ruimtelijke opzet van de campus een belangrijke factor. Minstens zo belangrijk is echter het permanent organiseren van activiteiten die de uitwisseling tussen partijen formeel en informeel stimuleert. Het creatieve en zakelijke ecosysteem op de HTCE wordt zorgvuldig

5 vormgegeven en gestimuleerd middels reeksen van evenementen voor de verschillende gebruikers van de campus. Samenvattend: faciliteer talent, stimuleer ontmoeting en werk aan diversiteit in het ecosysteem van bedrijven. Complementariteit Uit vele voorbeelden van campusontwikkeling blijkt dat een juiste mix aan oude en jonge bedrijven, grote en kleine en service- en leadfirms, cruciaal is voor een robuust ecosysteem. Dat versnelt succes. Naast vestigingen en deelnames van nationale en wellicht mondiale spelers op een campus zijn ook Incubatorgebouwen voor de ontluikende bedrijven bijzonder van belang. Een tot de verbeelding sprekende anekdote over het potentieel van een campus is de startup van Shinjan en Bas (HTCE). Door gebruik te maken van het campus ecosysteem kon de hun startup binnen zeven maanden van louter een idee naar een bedrijf met zeven mensen groeien. In startkapitaal wordt voorzien door aan de campus gelieerde venture capitalists die om de paar maanden langs komen om de nieuwe ideeën en kansen te bespreken. Het vergt echter een sterke focus op de kernkwaliteit vanuit het campusmanagement om een campusconcept uit te bouwen tot een merk dat werkt. Vliegwiel Kenmerkend is dat elke campusontwikkeling één of twee grotere spelers heeft die de spil vormen van de ontwikkeling of een speciale faciliteit die tot de verbeelding spreekt. Een mooi voorbeeld is het rollerbank testlab op de Automotive campus in Helmond: waar de internationale auto-industrie voortdurend te gast is. Dezelfde Automotive Campus beschikt ook over een living lab. Op de snelweg tussen Helmond en Eindhoven worden automotive innovaties in een live situatie getest en geanalyseerd. Onderscheidende voorzieningen zijn de eerste en essentiële katalysatoren in de opstart en doorontwikkeling van een Campus. De identiteit van een campus wordt tot uitdrukking gebracht middels voorzieningen, activiteiten en beeldvorming. Context Een goede campus maakt slim gebruik van de context, die ruimtelijke, sociale en economische dimensies heeft. Lokale verankering is daar een voorbeeld van. Bèta Technology and Business Accelerator HTC, Eindhoven

6 Het is een belangrijke onderwerp voor de moderne 21ste eeuwse stadscampus zoals de Amstelcampus Amsterdam. Hier liggen kansen voor meer gastvrijheid richting bedrijven en bewoners in de buurt. En in het langer vasthouden van de dertigduizend studenten die hier onderwijs genieten, maar daarna weer vertrekken. Goede koffie van een barista, maar ook ruimte voor initiatieven vanuit de studenten zelf, kunnen een eerste stap zijn in het bouwen aan een echt campusbeleving en -gevoel. Hieruit blijkt maar al te duidelijk dat een campus niet alleen uit functioneel vastgoed bestaat maar dat voor een levende campus ook de activiteiten en de verblijfskwaliteit een primaire rol vervullen. Placemaking De kwintessens van de campus zit in de uitwisseling tussen de partijen onderling. In tegenstelling tot traditionele methodes in ruimtelijke ontwikkeling, is de volgorde niet meer eerst een plek, dan een bedrijf en daarna uitwisseling, maar omgekeerd! Het begint met uitwisseling, dan met bedrijven en daarna pas de plek. Het creëren van een herkenbare plek rondom een economisch cluster heet met een mooi woord placemaking en omvat het aanbrengen van een herkenbare identiteit. Deze begint met logo s, branding, marketing en uiteindelijk verblijfskwaliteit op gebouwen gebiedsniveau. De placemaking kan starten vanuit een nieuwbouwopzet, zoals bij de HTCE maar kan ook starten vanuit een bestaand gebouw zoals de Automotive campus of de Oldschool campus aan de Amsterdamse Zuidas. Bij een succesvolle campus zijn ontwerpprincipes voor gebouwen en gebied geënt op het faciliteren van ontmoeting en het creëren van een aangename verblijfsomgeving. 3. Schaalniveau De aanpak en inhoudelijke dimensies kunnen verschillend worden ingevuld afhankelijk van het beschouwde schaalniveau. Dat loopt vanaf de kleinste schaal, werkplekken in een gebouw, tot het functioneren in globale netwerken.

7 Campusontwikkeling in Nederland Patenten / inwoners 1 Eindhoven (High Tech Campus) ,58 San Diego San Francisco Malmo Grenoble 8,95 7,57 6,85 6,23 Bron: Forbes, 2013 IV III II Top 5 Campussen (NL) Naar arbeidsplaatsen (2012) Campus I High Tech Campus Eindhoven Arbeidsplaatsen Gevestigde bedrijven II Kennispark Twente Enschede III Bio Science Park Leiden I IV Technopolis / TU Delft Campus Delft V Chemelot R&D Campus Sittard / Geleen Bron: Buck, 2012 V Bron: Buck, 2012 "Tech startups and the venture capital on which they thrive are breaking out of their suburban mold" Richard Florida (2013)

8 schanskorven The Strip High Tech Campus HTCE in beeld landmarks Uitwisseling en ontmoeting staan centraal in het - door Inbo, JHK Architecten en Juurlink [+] Geluk ontwikkelde - masterplan van de HTCE. Hiernaast wordt een aantal van de specifieke elementen van het concept uitgelicht. groen begroeide parkeergarage 14 Kantoren en Labs (groene hoofdstructuur) gebouwen langs de snelweg parkeergarage in talud Gedeelde cleanrooms denbouwkundige opzet gebouwen in GHS zone (groene hoofdstructuur) Ruimte voor startups gebouwen langs de snelweg parkeergarage in talud Sportvelden op de campus Stedenbouwkundige opzet logistiek gebied met schanskorven The Strip landmarks groen begroeide parkeergarage The Strip: voorzieningen Placemaking Gratis fietsen Groene parkeergarages gebouwen in GHS zone (groene hoofdstructuur) gebouwen langs de snelweg parkeergarage in talud The Strip : gedeelde voorziengen Kantoren, labs en landmarks Groene parkeergarages

9 Drie campustrends De thematisch georiënteerde campusontwikkeling neemt de plaats in van het traditionele bedrijventerreinmodel. Het denken in netwerken en het zoeken van spelers en verbindingen voor het creëren van het juiste bedrijven ecosysteem heeft het primaat van het ruimtelijke denken overgenomen. De tendensen die zijn aangekondigd door ruimtelijk-economische denkers als Florida en Moretti worden ook in de praktijk zichtbaar. In deze ruimtelijk economische verschuiving naar campusontwikkeling is een aantal trends te onderscheiden: Trend 1: Opkomst van de stadscampus Een van de belangrijkste trends is de heroriëntatie op de bestaande stad die de afgelopen decennia veel aantrekkingskracht heeft herwonnen. Naast de perifere campusontwikkelingen, gestoeld op automobiliteit en overvloedig groen zijn er de laatste jaren ook meer en meer campusontwikkelingen in gang gezet nabij of in stedelijke centra. De campus die zijn meerwaarde ontleent aan open innovatie door uitwisseling binnen een economisch ecosysteem met aanvullende partijen komt nog beter tot bloei in een stedelijke context. Naast de nabijheid van vele actoren speelt zeker ook het stedelijke voorzieningenapparaat en de bereikbaarheid per openbaar vervoer een rol, waarmee een perifere campus minder goed kan concurreren. Trend 2: Verschaalbaarheid Het principe van uitwisseling en interactie rondom een inhoudelijke thematiek is niet gebonden aan schaal en heeft geen minimale afmeting. In die zin kan een campusconcept ontwikkeld worden in een of enkele gebouwen waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Bij doorontwikkeling en het aantrekken van andere partijen kan de campus in ruimtelijke en economische zin worden opgeschaald en verder gebracht. Grandcafé High Tech Campus, Eindhoven

10 Trend 3: Democratisering van de campus De campusontwikkeling met als doel het creëren van een klimaat, waarin innovatie en economische ontwikkeling worden versneld, is allang niet meer voorbehouden aan universiteiten. Defacto zijn alle ontwikkelingen waar partijen uit overheid bedrijfsleven en onderzoek bijeen komen te definiëren als een campus. Innovatie en samenwerkingsverbanden zijn niet alleen van belang in het verlengde van de academische wereld maar spelen juist ook een rol in de andere sectoren van de economie rondom het MKB. Zo is het bijvoorbeeld heel wel voorstelbaar dat in het licht van de terugkeer van de industriële productie campusontwikkelingen en open innovatie kunnen bijdragen aan een nieuwe bloeiperiode van een (kennisintensieve) maakindustrie in Nederland. Resultaat I-CAM Het I-CAM heeft bewezen een goed instrument te zijn om op een eenvoudige manier de conditie van een campus ontwikkeling te meten, quick wins voor verbetering te benoemen en aanscherpingen door te voeren in de lange termijn strategie. Inbo verzamelt de input voor het assessment via een intakegesprek met de opdrachtgever, documentonderzoek en een interactieve sessie met de belangrijkste stakeholders. De campusscores, inclusief suggesties voor verbetering, worden via een compacte rapportage met heldere infographics weergegeven. Interesse in een Campus Assessment? Neem contact op met: Jeanet van Antwerpen, partner urban strategy +31 (0) Inbo Inbo Campusontwikkeling Campusontwikkeling

11 Plot 17 Seed building Park Plot 12 Plot 18 Commercial area Plot 1 Plot 2 Plot 3 Transport green belt Plot 13 Residential area Plot 4 Plot 14 Plot 5 Plot 6 Plot 15 Plot 7 Trade center Plot 8 Plot 16 Plot 20 Plot 24 Plot 21 Plot 25 Storage Plot 22 Plot 26 Plot 23 Plot 19 Plot 10 Plot 9 Plot m 10_New building/02 XS - gebouw XXL - gebied Old School (Kop Zuidas) Amsterdam 2013 Kantoor Inbo en broedplaats in combinatie met kinderdagverblijf en restaurant. Foodpark Helmond 2011 Campus rondom voedselonderzoek, -onderwijs en -productie. Amstel Gateway Amsterdam 2011 Bedrijfsverzamelcampus. Food Technology Park Helmond Klaar voor de economie van morgen Inbo heeft een Masterplanvisie voor het Food Technology Park Brainport opgesteld; een ambitieus plan om een food campus te realiseren op het terrein Suytkade in de gemeente Helmond. De ambitie van Food Technology Park Brainport is een campus te creëren met technische demonstratielijnen, bedrijfshuisvesting, onderwijsinstellingen, laboratoria, een leerwerkfabriek en ontspanningsmogelijkheden. Het achterliggend doel is om robuuste ondernemers te faciliteren en te behouden; ondernemers die klaar zijn voor de economie van morgen. Daartoe worden zij ondersteund met diverse campusfaciliteiten, toegang tot kennis en kunde van innovatieve ontwikkelingen en de mogelijkheid tot het volgen van praktijkgerichte opleidingen voor hun huidige en toekomstige medewerkers. Ondernemer, onderwijs en overheid werken samen aan food campus Het Food Technology Park Brainport concept wordt gedragen door drie partners: Ondernemers: Food Connection Point is een netwerkorganisatie voor en door food-ondernemers in Zuid-Nederland(www.foodconnectionpoint.nl). Onderwijs: de Groene Campus is een duurzaam, praktijkgeïntegreerd kennis-, opleidings- en ontwikkelcentrum op het gebied van groen in de brede zin van het woord (www.degroenecampus-eu.nl). Overheid: de gemeente Helmond heeft het thema food al geruime tijd tot één van haar belangrijkste economische speerpunten benoemd en financiert het Food Technology Park voor een bedrag van 2,5 miljoen (www.helmond.nl). Campusconcepten Van XS tot XXL Ruimtelijk gezien is de range aan campussen groot: van een enkel gebouw tot volledige gebiedsontwikkelingen. Een selectie uit het Inbo-campusportfolio laat campussen van XS tot XXL zien. Diakonessenhuis Utrecht 2013 Healthcampus. Opdrachtgever: Gemeente Helmond Projectteam: Joost van den Hoek, Sander Dekker Programma: circa m2 gemengd programma Opdracht: 2010 International Cultural District Xixian Xian, China 2012 Stadscampus voor hoger onderwijs met 20 faculteiten in hart van een nieuw district. High Tech Campus Eindhoven 1998 Open innovation technology campus. HST Station HST Station Plaza Transport green belt Seed Park Campus Yangling, China 2012 Campus voor zaadveredeling, onderzoek, voorzieningen, productie en bedrijfsvoering zaadbedrijven. Collective area Self-build area (big company) Self-build area (other company) Entrance Company s entrance Public building in Collective area Main building in Self-build area Production building in Self-build area Green Wall in Self-build area Inbo Inbo Campusontwikkeling Campusontwikkeling

12 Urban Strategy Architectuur Bouwkunde Interieur Meer informatie Jeanet van Antwerpen Gaasterlandstraat 5 Postbus AZ Amsterdam T Amsterdam Eindhoven Heerenveen Rotterdam Shanghai Parkeergarage Noord HTC, Eindhoven Interieur Catalyst, Eindhoven

13

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie Regionale hotspots Broedplaatsen voor innovatie oktober 2014 Colofon Fotografie John Lund/Getty Images Ontwerp 2D3D Design, Den Haag Druk Quantes, Den Haag Oktober 2014 ISBN 9789077005705 Verkoopprijs

Nadere informatie

Conversie en hergebruik The Corridor

Conversie en hergebruik The Corridor Conversie en hergebruik The Corridor Auteurs: A. Dullaert, N. van Spronsen, W. Steunenberg en M. Waanders Opdrachtgever: Gemeente Enschede in samenwerking met Stichting Pioneering Kader: Minor Regie Stedelijke

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie Creatieve industrie in topvorm Advies Topteam Creatieve Industrie Inhoudsopgave Managementsamenvatting Visie en ambitie De urgentie van innovatie-impulsen Investeren in een topsector voor de hele Nederlandse

Nadere informatie

Het geniale. Ruimtelijke scenario s voor Brainport. landschap

Het geniale. Ruimtelijke scenario s voor Brainport. landschap Het geniale Ruimtelijke scenario s voor Brainport landschap opdrachtgevers Het geniale Ruimtelijke scenario s voor Brainport ondersteund door landschap opdrachtnemers Postbus 25044 / 3001 HA Rotterdam

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

1.5 KANSEN VOOR CAMPUSONTWIKKELINGEN

1.5 KANSEN VOOR CAMPUSONTWIKKELINGEN 1.5 KANSEN VOOR CAMPUSONTWIKKELINGEN Erik Leijten, directeur Hurks Vastgoedontwikkeling Paul Nijhout, partner Stone22 Gespreksleider: René Buck, directeur Buck Consultants International Kansen voor campusontwikkelingen:

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Masterplan. Maastricht Health Campus

Masterplan. Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus 4 Management Samenvatting Visie De Maastricht Health Campus (voorheen Maastricht Life & Science Campus) zal in de toekomst een internationaal

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip TNO-rapport 35610 Programma Digitale Agenda Fryslân Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip Behavioural and Societal Sciences Eemsgolaan 3 9727 DW Groningen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp.

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5217 12bst02169 Dossiernummer 12.51.251 1 februari 2013 Commissienotitie Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

LEIDEN BIO SCIENCE PARK

LEIDEN BIO SCIENCE PARK LEIDEN BIO SCIENCE PARK Key to discovery Nederlands PROFIEL HOLLANDSE CAMPUS ONTSTAAN TOEKOMST kenmerken, gebouwen, ligging, indeling, concept geschiedenis, beroemde geleerden, groei, uitbreiding, visie

Nadere informatie

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation

Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Kennis- en innovatieagenda CLICK//CI NeXt Creative Industries NeXt: Creative Business Innovation Ontwerp voor een kennis- en innovatieagenda in het kader van het innovatiecontract creatieve industrie 2012

Nadere informatie

Binnenstad als City Lounge

Binnenstad als City Lounge Binnenstad als City Lounge BINNENSTADSPLAN 2008-2020 101 informatie: Bureau Binnenstad telefoon (010) 440 0728 Binnenstad als City Lounge www.rotterdam.nl/binnenstad oktober 2008 BINNENSTADSPLAN voor de

Nadere informatie

Visie en actieprogramma StartupAmsterdam

Visie en actieprogramma StartupAmsterdam Visie en actieprogramma StartupAmsterdam Voorwoord Amsterdam heeft een indrukwekkend ecosysteem van startups, accelerators, incubators, hogescholen en universiteiten. Daar wordt hard gewerkt aan nieuwe

Nadere informatie