'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu'"

Transcriptie

1 In dit nummer Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu /1 Contributie VOS/ABB voor 2009 en 2010 verlaagd /2 Advies: Schaf eerstedagsmelding af /3 Extra geld voor taallessen basisonderwijs /3 Analyse: Bapo en investeringsvermogen /4 Scholingsaanbod leraren godsdienst/hvo /4 Onderzoek naar boekengeld in speciaal onderwijs /5 Toelichting op nieuwe gewichtenregeling /5 Budget personeelsbeleid nader verklaard /6 Mobiele veiligheidsteams voor scholen /7 Wijzigingen in reglementen Vf/Pf /7 Toezicht op auteursrechtelijke organisaties /8 Wijzigingen btw bij detachering op komst /10 Herindicatie zmlk/vso niet meer nodig /10 Vacatures (4) /11 'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu' De Raad van State (RvS) heeft in een recente uitspraak bepaald dat aanpassingen aan onderwijsgebouwen voor een beter binnenmilieu in principe door de gemeente betaald moeten worden. Er is echter wel een aantal voorwaarden aan deze uitspraak verbonden. Een toelichting op de nieuwe uitspraak van de RvS staat op (rubriek huisvesting). Huisvestingsspecialist Gertjan van Midden gaat daarin in op wat er voorafging aan deze uitspraak. Hij noemt de zaak-schermer, waarin de RvS in 2001 bepaalde dat aanpassingen aan onderwijshuisvesting niet voor rekening van de gemeente kunnen komen, als die aanpassingen voortvloeien uit wet- en regelgeving van voor 1 januari Op die datum werd de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten en schoolbesturen. Te veel CO2 De nieuwe uitspraak gaat over een zaak in de gemeente Leiden, die een verzoek van een schoolbestuur uit die stad heeft afgewezen. Het verzoek ging over de aanleg van nieuwe ventilatie in een schoolgebouw, omdat de CO2-waarden in dat pand buitensporig hoog zijn. De gemeente baseerde zich bij de afwijzing op de WPO en de plaatselijke huisvestingsverordening. De RvS heeft de gemeente echter teruggefloten en bepaald dat er een nieuw besluit moet worden genomen. Het is afwachten of dat een besluit zal zijn dat positief uitpakt voor het bestuur, maar volgens Van Midden mag worden aangenomen 'dat voor deze school gezonde lucht in aantocht is'. 1

2 Petitie VOS/ABB De uitspraak van de RvS is goed nieuws voor de schoolbesturen die serieus werk willen maken van een gezond binnenmilieu. VOS/ABB is blij met de uitspraak, die nauw aansluit bij de VOS/ABB-petitie voor een beter binnenmilieu. Deze petitie heeft inmiddels zo n 600 steunbetuigingen ontvangen van scholen, besturen en ouders en wordt binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer. Heeft u nog niet getekend? Doe dit dan snel op Contributie VOS/ABB voor 2009 en 2010 verlaagd De komst van de PO-Raad en VO-raad is voor VOS/ABB aanleiding om de contributie voor haar leden te verlagen. De nieuwe sectororganisaties hebben een aantal taken in de belangenbehartiging overgenomen en VOS/ABB vindt dat dit tot uitdrukking moet komen in een verlaging van het contributietarief. Met ingang van 1 januari 2009 wordt de contributie verlaagd tot 3 euro per leerling. In 2010 wordt een verdere verlaging voorzien tot 2,50 euro per leerling. Het nieuwe tarief geldt voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Vooral voor het primair onderwijs betekent dit een substantiële verlaging ten opzichte van het huidige contributietarief van 4,24 per leerling. In het voortgezet onderwijs is de daling beperkt, maar dat komt doordat de contributieverlaging daar vorig jaar al is ingezet. De VO-raad was immers eerder operationeel dan de PO-Raad. De overdracht van taken voor het primair onderwijs krijgt pas in het laatste kwartaal van dit jaar daadwerkelijk zijn beslag. De contributieverlaging moet nog officieel worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering. Dat gebeurt medio november. De directie van VOS/ABB gaat ervan uit met dit voorstel tegemoet te komen aan de wens van veel leden om de contributiehoogte aan te passen aan de contributie van de PO-Raad respectievelijk VO-raad. Complementaire diensten Het streven is om de totale bijdrage, bij een lidmaatschap van zowel PO-Raad of VOraad én VOS/ABB, niet substantieel hoger te laten uitvallen dan het eerdere lidmaatschap van alleen VOS/ABB. 'De dienstverlening van de PO-Raad en VO-raad enerzijds en die van VOS/ABB anderzijds zijn ook complementair aan elkaar', zo schrijft algemeen directeur Theo Hooghiemstra in een brief, die eind juni aan de leden is verstuurd. Het lidmaatschap van VOS/ABB biedt ook in de toekomst toegang tot de deskundige Helpdesk van VOS/ABB, de uitgebreide informatievoorziening, het ledentarief voor onze consultants en juridische dienstverlening en het ledenvoordeel door de samenwerking met externe partners. Daarbij gaat het om kortingen op onder meer de collectieve inkoopprojecten van Pro Mereor, het verzuimpakket van arbodienst Tredin 2

3 en het verzekeringspakket van Aon. Meer informatie over het ledenvoordeel op (ledenservice). VOS/ABB blijft actief in de belangenbehartiging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Veel leden geven aan daar behoefte aan te hebben en VOS/ABB pakt die handschoen zeker op. Het komende halfjaar presenteert de directie van VOS/ABB de nieuwe plannen voor VOS/ABB in de toekomst. U zult hierover op verschillende wijzen worden geïnformeerd. Advies: 'Schaf eerstedagsmelding af' De Commissie Regeldruk Bedrijven adviseert premier Balkenende om in het kader van de vermindering van de regeldruk de eerstedagsmelding (edm) af te schaffen. VOS/ABB steunt dit voorstel, omdat de edm juist in het onderwijs veel last veroorzaakt. De Commissie Regeldruk bedrijven, in april 2008 door het kabinet ingesteld, heeft tot doel voorstellen te formuleren die leiden tot een reële vermindering van de regeldruk voor ondernemers. Deze commissie pleit er nu voor de edm geheel af te schaffen, omdat deze niet blijkt bij te dragen aan het doel, namelijk het tegengaan van illegale arbeid en fraude. De Commissie vindt dat er voldoende andere wettelijke voorschriften zijn die controle mogelijk maken. De edm is ruim twee jaar geleden ingevoerd en heeft binnen onderwijsland veel stof doen opwaaien. Vooral met betrekking tot invalkrachten brengt deze regeling vele administratieve handelingen en kosten met zich mee. Bijkomend effect is dat in sommige gevallen niet snel en adequaat gehandeld kan worden, omdat eerst de melding moet plaatsvinden en dan pas het personeelslid voor de groep aan het werk kan. VOS/ABB juicht het initiatief van de Commissie dan ook van harte toe. Afgewacht moet worden hoe premier Balkenende hierop reageert. Informatie: Helpdesk, van tot uur, Extra geld voor taallessen basisonderwijs Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW trekt 4 miljoen euro extra uit voor meer taallessen in het basisonderwijs. Door de financiële injectie kunnen volgens OCW niet 425 maar 1000 scholen het taal- en leesonderwijs verbeteren. In mei trok Dijksma al 5,4 miljoen euro uit. Ze besloot dat er extra geld bij moest, omdat veel scholen taal en lezen centraal willen stellen. De eerdere miljoenen waren niet toereikend om alle scholen te laten meedoen. Beter taal- en leesonderwijs is een van de doelstellingen uit de kwaliteitsagenda die de staatssecretaris vorig jaar samen met de sector opstelde. 3

4 Meer informatie staat in de Voortgang Kwaliteitsagenda PO. Deze kunt u inzien via een link in dit bericht op (dossier kwaliteit). Informatie: Anna Schipper, , of Sicco Baas, , Analyse: BAPO en investeringsvermogen Beleidsadviseur Reinier Goedhart van VOS/ABB heeft een analyse gemaakt van de gevolgen van de invoering van de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs op de BAPO-voorzieningen en het investeringsvermogen van schoolbesturen. In de analyse geeft Goedhart een verhelderend beeld van de ontstane situatie. De invoering van de richtlijn Jaarverslag Onderwijs per 1 januari 2008 heeft gevolgen voor de vermogenspositie van schoolbesturen, omdat die voortaan BAPOvoorzieningen voor het gehele personeelsbestand moeten treffen. VOS/ABB heeft berekeningen uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorzieningen vanaf dit jaar vijf keer zo hoog kunnen worden. Het eigen vermogen kan daardoor fors dalen. Dit kan ertoe leiden dat schoolbesturen extra geld moeten gaan sparen, wat een opmerkelijke ontwikkeling is in het licht van eerdere kritische publicaties over 'oppotgedrag'. VOS/ABB heeft de kwestie onder de aandacht van het ministerie van OCW gebracht. In overleg met collega-organisaties en het ministerie is gezocht naar oplossingen die recht doen aan de nieuwe richtlijnen én de vermogenspositie van de besturen zoveel mogelijk onaangetast laten: * CFI zal officieel melding maken van het gedeelte binnen de lumpsumvergoeding dat bestemd is voor de BAPO, zonder dat sprake is van oormerking. * Als dit gedeelte apart wordt benoemd, kunnen de (toekomstige) baten in mindering worden gebracht op de BAPO-voorziening. * De beleidsdirecties PO en VO gaan na of dit voorstel kan worden gerealiseerd vanuit OCW-optiek. De uitgebreide analyse staat op Informatie: Reinier Goedhart, , Scholingsaanbod leraren godsdienst/hvo Leerkrachten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs kunnen dit schooljaar ( ) gebruikmaken van een nieuw aanbod voor na- of bijscholing. Het ministerie van OCW heeft hiervoor subsidie verstrekt via het project 'Scholing en organisatie g/hvo 2008'. 4

5 Openbare scholen waar leerlingen op verzoek van ouders godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs volgen, kunnen de leerkrachten die dit onderwijs verzorgen op het aanbod attenderen. In de rechterkolom naast dit bericht staat de flyer met meer informatie over het scholingsaanbod en de wijze van aanmelden. Het benodigde aanmeldingsformulier is afzonderlijk opgenomen. Onderzoek naar boekengeld in speciaal onderwijs Het (voortgezet) speciaal onderwijs mag ouders niet laten betalen voor schoolboeken. Staatssecretaris Sharon Dijksma van onderwijs laat een onderzoek instellen om na te gaan of scholen dat doen. Dijksma schrijft dit in antwoord op Kamervragen die vorige maand zijn gesteld door Jasper van Dijk (SP). Hij wees haar op een klacht van een moeder van een autistische zoon, die havo/vwo-onderwijs volgt op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij had van de school een rekening van 300 euro gekregen voor schoolboeken. Dijksma heeft kennis genomen van dat bericht en geeft nu aan dat ze de bewuste school op het matje zal roepen. "Het betalen voor schoolboeken is in het voortgezet speciaal onderwijs niet aan de orde, aangezien leermiddelen in het (voortgezet) speciaal onderwijs gratis zijn", aldus Dijksma. Speciale scholen krijgen hiervoor al jaren een vergoeding in de materiële bekostiging, net als het basisonderwijs. Dijksma kondigt aan dat ze de Inspectie van het Onderwijs gaat vragen voor 2009 een themaonderzoek te verrichten naar de ouderbijdrage in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Onderzocht wordt ook of die bijdrage wordt gebruikt voor schoolboeken en of scholen expliciet schoolboeken in rekening brengen. "De vrijwillige ouderbijdrage is niet bestemd voor schoolboeken", zegt Dijksma. "Mocht toch blijken dat een bevoegd gezag kosten voor lesmateriaal in rekening brengt, dan zal ik die school daarop aanspreken." De brief met de antwoorden van Dijksma staat op (dossier schoolkosten). Toelichting op nieuwe gewichtenregeling Senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB heeft een uitgebreide toelichting op de nieuwe gewichtenregeling geschreven. Keizer wijst erop dat de leerlingtelling per 1 oktober voor de basisscholen en het maken van de begroting voor 2009 dichterbij komen. De uitgebreide toelichting bevat actuele achtergrondinformatie over huidige en toekomstige veranderingen in de gewichtenregeling. 5

6 De toelichting kunt u als pdf-document downloaden uit de rechterkolom van dit bericht op (rubriek financiën). Daar staat ook de CFI-brochure over de nieuwe gewichtenregeling. Informatie: Bé Keizer, , Budget Personeelsbeleid nader verklaard Het budget Personeelsbeleid wordt vrijwel jaarlijks bijgesteld. Enerzijds als gevolg van de bijstelling van de bedragen waarbij het uitgangspunt is dat de loonontwikkeling in de bedragen wordt verwerkt, anderzijds is er regelmatig sprake van bijstelling van beleid met dan ook aanpassing van één of meer bedragen. Senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB geeft een toelichting. Het budget Personeelsbeleid bestaat als zodanig sinds 2001 en betekende de integratie van tal van afzonderlijke toekenningen. Op (dossier financiën) vindt u een overzicht van de ontwikkeling sinds 2001 waarbij jaarlijks de wijzigingen zijn aangegeven. Als laatste wijziging is de bijstelling verwerkt van de definitieve bedragen van het schooljaar Met de wijzigingen voor wordt nog even gewacht, totdat de nieuwe bijstelling bekend wordt gemaakt. Geoormerkt Door de jaarlijkse wijzigingen ontbreekt het zicht op de omvang van de bedragen die per onderwerp/activiteit worden toegekend. Op zich is dat geen probleem: het toegekende geld is immers niet geoormerkt en de prioriteit van de besteding van de middelen is een zaak van eigen beleid. De normering ten grondslag aan de normering indertijd is vaak tijdgebonden geweest en is absoluut geen argument als norm voor de besteding meer. Desondanks krijgt VOS/ABB geregeld vragen binnen over de onderbouwing van het budget Personeelsbeleid. Niet om het ook als norm te hanteren voor de toedeling, maar om meer inzicht te hebben in achterliggende normeringen in relatie tot welke activiteiten. Anders besteed Soms is dat zeker relevant. Zo wordt in het Actieplan LeerKracht verwezen naar de toekenning in 2001 van geld voor functiedifferentiatie voor de functie van leerkracht. De toekenning was voldoende om 20% van alle leerkrachten basisschool in de functie LA in te schalen in de functie LB. De werkelijkheid in 2006 was dat ongeveer 0,5% in schaal LB zat. De rest van het geld is kennelijk anders besteed. In het Actieplan LeerKracht wordt nu gesteld dat ieder bestuur de nieuwe normen voor de functiemix voor een deel moet betalen uit die reeds eerder beschikbaar gestelde middelen. Voor de financiering van de gestelde normen voor de functiemix wordt ervan uitgegaan, dat ieder bestuur de kosten van 10% functie LB alsnog zelf moet vrijmaken. 6

7 Inzicht Dit voorbeeld moge duidelijk maken dat enig inzicht in de opbouw van het budget Personeelsbeleid nuttig is. Daarom is systematisch gevolgd welke wijzigingen in dat budget hebben plaatsgevonden. Die informatie is nu verwerkt in het artikel van Keizer op de website. Niet alle details zijn opgenomen, maar er wordt een schets gegeven van de toekenning van de middelen voor welke activiteiten, waarbij een aantal activiteiten geclusterd zijn. Informatie, Bé Keizer, , Mobiele veiligheidsteams voor scholen Scholen in het vmbo en het praktijkonderwijs kunnen als eerste mobiele teams inschakelen voor tips en adviezen op het gebied van sociale veiligheid. Dergelijke teams komen er ook voor de rest van het voortgezet onderwijs en het basis- en speciaal onderwijs. Er komen vijf 'Kwaliteitsteams Veiligheid', waarin deskundigen uit diverse sectoren zitten, zoals het onderwijs, bureau HALT, jeugdzorg en politie. De veiligheidsteams kunnen een quick scan uitvoeren om te bepalen of een school voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen, eventueel gevolgd door advies en ondersteuning. 'De school moet een veilige plek zijn voor leerlingen', benadrukt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt op de website van het ministerie van OCW. 'Scholen hebben hun veiligheidsmaatregelen redelijk op orde, maar in de praktijk blijkt dat ze behoefte hebben aan extra advies en hulp. De veiligheidsteams voorzien in deze behoefte.' De veiligheidsteams zijn bereikbaar op en Wijzigingen in reglementen Vf/Pf De nieuwe reglementen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds (Vf/Pf) voor het primair onderwijs in het schooljaar zijn vastgesteld. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen met ingang van 1 augustus Vervangingsfonds Vervangingsbekostiging kan onder voorwaarden langer dan 30 maanden duren als UWV in het kader van de WIA-beschikking heeft aangegeven dat herstel binnen 6 maanden na 2 jaar ziekte te verwachten is, maar herstel toch uitblijft (bedrijfsarts bepaalt of iemand ziek is of niet), waardoor ontslag niet mogelijk is; 7

8 Vervanging van directietaken kan plaatsvinden door een directeur of adjunctdirecteur zonder onderwijsbevoegdheid. Betrokkene mag geen lesgevende taken op zich nemen. Vervallen van de bekorting wachttijd bij het onderwijsondersteunend personeel van 2 maanden naar 2 weken bij terugval van formatieruimte met een derde of meer; Verduidelijking dat de verplichte verzekering kan herleven, als de werknemer opnieuw bij zijn oude werkgever in dienst komt; Nascholingsregelingen t.b.v. schoolleiders, (adjunct)directeuren en 50-plussers zijn geschrapt; Vervangingsfonds krijgt geen aanspraak op WIA-gelden; Vervallen van de voorwaarde dat vervangingsbekostiging eerst kan worden gedeclareerd nadat al het personeel in de bekostigde vervangingspool is ingezet; Vervanging mogelijk door middel van inschakeling van een payroll-onderneming; Bekostigde vervanging van directietaken door extern personeel is mogelijk; De regeling 'plusleraar' is vervallen. Participatiefonds Er is een nieuwe geformuleerde definitie van outplacement in het reglement opgenomen; Afschrift van het ontslagbesluit op grond van een uitspraak van de rechtbank in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst hoeft niet meer meegestuurd te worden; Het artikel betreffende ontslag van schoonmaakpersoneel is ook van toepassing bij ontslag van personeel bij een Centrale Dienst; Vervallen van de formatievergelijking als gevolg van de invoering van de lumpsum; Ontslag van OALT-personeel i.v.m. beëindiging van de bekostiging is vervallen; Overschrijding van de termijn bij een rappel om ontslag binnen 6 weken te vermelden heeft geen gevolg als het om een beëindiging van een vervangingsbetrekking gaat. Wel moet bewijs geleverd worden dat het ook daadwerkelijk om een vervangingsbetrekking gaat; Bij de inspanningsverplichting (art. 4.4, onderdeel IV sub B) is nu, net zoals bij ontslag uit een vast dienstverband expliciet opgenomen dat het aanbieden van outplacement bij ontslag uit een tijdelijk dienstverband het doen van een voormelding dreigend ontslag vervangt. Informatie: Helpdesk, van tot uur, Toezicht op auteursrechtelijke organisaties De Helpdesk van VOS/ABB krijgt geregeld vragen van leden binnen over nota's van auteursrechtelijke organisaties, zoals Buma, Reprorecht, Sena en Videma. Het is ook de overheid opgevallen dat het in rekening brengen van deze bijdragen enigszins ondoorgrondelijk is. Dit is de reden waarom het kabinet het toezicht wil versterken en verbreden op de zogeheten collectieve beheersorganisaties. 8

9 De collectieve beheersorganisaties houden zich bezig met de incasso, het beheer en de verdeling van vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten. Ook komt er een toetsing van hun tarieven en een onafhankelijke geschillencommissie voor tariefgeschillen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd. Het College van Toezicht Auteursrechten controleert nu vijf collectieve beheersorganisaties met een wettelijke taak. Dat zijn de vereniging Buma, de Stichting exploitatie naburige rechten (Sena) alsmede de stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht. Straks houdt het college ook toezicht op organisaties die op vrijwillige basis auteursrechtvergoedingen innen of verdelen, zoals de Stichting Videma, de Stichting Naburige rechtenorganisatie voor musici en acteurs (Norma) en de Stichting Musi opy. Meer inzicht De nieuwe wettelijke regeling moet meer inzicht verschaffen in de activiteiten van de auteursrechtorganisaties, zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. Het groeiende economische belang van auteurs- en naburige rechten rechtvaardigt een sterk onafhankelijk toezicht op de activiteiten van deze instanties. Het wetsvoorstel sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer om het toezicht aan te scherpen en transparantie bij het collectieve beheer te vergroten. Straks moet het college vooraf instemmen met een wijziging van de standaardtarieven en moeten onder meer de tarieven, de licentievoorwaarden, de kortingsregelingen, de beheerskosten, de nevenfuncties en bezoldigingen van de bestuurders openbaar worden gemaakt. Ook wordt het mogelijk om grenzen te stellen aan de beheerskosten van de auteursrechtorganisaties en mag het college een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen als een collectieve beheersorganisatie een bindende aanwijzing niet opvolgt. Geschillencommissie Ten slotte wordt voorzien in een snelle, gespecialiseerde en laagdrempelige afdoening van tariefgeschillen door de aanwijzing van een onafhankelijke Geschillencommissie auteursrecht. Bedrijven die klachten hebben over de hoogte van hun rekening kunnen daar terecht voor een snelle afdoening van hun bezwaren. Met de maatregelen van het kabinet krijgt ook de auteursrechtsector een sectorbreed en onafhankelijk kwaliteitstoezicht, met inbegrip van een concrete tarieventoetsing in het individuele geval door een Geschillencommissie auteursrecht. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Voor nadere achtergrondinformatie wordt verwezen naar VOS-ABB-katern nr. 4, Auteursrechtelijke bijdragen. Deze is eerder verzonden aan de leden, maar ook te downloaden van Niet-leden kunnen één of meer katernen tegen betaling bij VOS/ABB bestellen via (publicaties). Informatie: Helpdesk, van tot uur, 9

10 Wijzigingen btw bij detachering op komst De Europese Commissie vindt dat Nederland de btw-vrijstelling te ruim toepast en dat dit in strijd is met de btw-richtlijn van de Europese Unie. Dit blijkt uit de berichtgeving van Ernst & Young Belastingadviseurs. Nederland past momenteel onder voorwaarden een btw-vrijstelling toe op de terbeschikkingstelling van personeel in de sociaal-culturele sector, de gezondheidszorg en het onderwijs. Deze vrijstelling is gebaseerd op een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën. De Europese Commissie heeft op 26 juni laten weten dat dit in strijd is met de Europese regels, en heeft Nederland formeel verzocht zijn regelgeving met betrekking tot de btw-vrijstelling voor detachering in deze sectoren aan te passen. Indien Nederland geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan de commissie de zaak voor het Europese Hof van Justitie brengen (een zogeheten inbreukprocedure). Nederland kan dan worden gedwongen om de vrijstelling in te trekken. Het is niet bekend of deze nieuwe situatie gevolgen heeft voor de besluitvorming bij detachering. De Hoge Raad heeft enkele weken geleden de procedure rondom de btw terugverwezen naar het gerechtshof in Den Haag. Het gerechtshof moet duidelijkheid gaan verschaffen over de btw-plicht bij detachering. Zolang de goedkeuring van de staatssecretaris nog niet is ingetrokken, blijft de detachering van personeel - mits aan de door de staatssecretaris gestelde voorwaarden is voldaan - nog steeds vrijgesteld van btw. Informatie: Helpdesk, van tot uur, Herindicatie ZMLK/SVO niet meer nodig De indicatie voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met het syndroom van Down geldt voortaan voor hun gehele schoolloopbaan. Met ingang van 1 augustus 2008 is het niet meer nodig om elke vier jaar een herindicatie aan te vragen. Dit vloeit voort uit een wijziging van van het Besluit Leerlinggebonden Financiering (LGF) en de Wet op de expertisecentra (WEC) per 1 augustus. Er wordt ook een wijziging doorgevoerd voor de indicatiestelling van jongeren afkomstig uit een justitiële jeugdinrichting (JJI). Ouders van zeer moeilijk lerende kinderen of kinderen met het syndroom van Down, die na 1 augustus een indicatie aanvragen, krijgen die indicatie met de nieuwe geldigheidsduur voor de gehele schoolloopbaan. Voor de zittende kinderen met de indicatie ZMLK/SVD geldt, dat zij na afloop van de huidige indicatietermijn en ná 1 augustus 2008 nog één keer geherindiceerd moeten worden Deze herindicatie geldt vervolgens voor de verdere schoolloopbaan. 10

11 Jongeren afkomstig uit een justitiële jeugdinrichting kunnen per 1 augustus een cluster 4-indicatie krijgen voor de periode van één jaar. Doel hiervan is te voorkomen dat jongeren niet terecht kunnen op een reguliere school nadat zij uit een justitiële inrichting ontslagen zijn. Het bewijs van inschrijving bij de school in de justitiële jeugdinrichting is voldoende voor de ouders/verzorgers om een beschikking voor één jaar aan te vragen bij de Commissie voor de Indicatiestelling. De publicatie over deze wijzigingen is rechts bovenaan te downloaden. Informatie: Helpdesk, van tot uur, Vacatures (4) Adviseur bedrijfsvoering VOS/ABB Directeur obs in Goes Directeur obs in Enkhuizen Locatieleiders in Hoogeveen en Pesse Meer weten over de vacatures? Lees de advertenties op 11

Nieuwsbrief VO nr. 38 17 november 2008

Nieuwsbrief VO nr. 38 17 november 2008 In dit nummer Leden VOS/ABB akkoord met statutenwijziging /1 Cao-onderhandelingen worden hervat /1 Driedaagse leergang marketing voor niet-marketeers /2 Sterker toezicht op auteursrechtorganisaties /2

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het PO

Actuele ontwikkelingen in het PO Actuele ontwikkelingen in het PO Workshop april 2008 op conferentie Bedrijfsvoering 2008 Bé Keizer, beleidsadviseur VOS/ABB Onderwerpen Nieuwe publicatie GPL bedragen Pilot Vervangingsbekostiging Gewichtenregeling

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014 Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013 Presentatie 3 december 2014 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie van

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking

Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking In dit nummer: Leeuwendaal en VOS/ABB: onderzoek samenwerking / 1 VOS/ABB-training: functiemix, beoordeling en promotie / 2 VOS/ABB-seminar over financiële bedrijfsvoering / 2 Gezocht: jaarverslagen voor

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 199e 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ;

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ; Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele en van het leerlinggebonden budget Op de voordracht van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den haag

De voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Datum 9 november 2009 Betreft Kamervragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk over het invoeren van islamlessen op openbare scholen

Datum 9 november 2009 Betreft Kamervragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk over het invoeren van islamlessen op openbare scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

In dit nummer: 'Leden moeten meer te kiezen hebben' Nieuwsbrief PO 12 31 maart 2008

In dit nummer: 'Leden moeten meer te kiezen hebben' Nieuwsbrief PO 12 31 maart 2008 In dit nummer: 'Leden moeten meer te kiezen hebben' / 1 Nu ook privé-verzekeringen met korting / 2 Risico's van digitale communicatie / 2 Aantal openbare besturen gehalveerd / 3 Kwaliteitsboek brede scholen

Nadere informatie

In dit nummer. Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting. Nieuwsbrief VO nr. 18 20 mei 2008

In dit nummer. Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting. Nieuwsbrief VO nr. 18 20 mei 2008 In dit nummer Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting /1 Onderzoek naar belemmeringen bij stapelen /2 Invoering van één landelijk digitaal spijbelloket /2 Onderzoek naar efficiency in het onderwijs /2

Nadere informatie

'Schaalverkleining niet nodig'

'Schaalverkleining niet nodig' In dit nummer Schaalverkleining niet nodig /1 PvdA twijfelt over schoolboekenplan /1 VOS/ABB en VNG: training over huisvesting /2 CJP-kaart vervangt ckv-vouchers /3 Inspectie wil meer aandacht voor taal

Nadere informatie

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR

BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR BEOORDEEL DE VERMOGENSPOSITIE VAN UW SCHOOLBESTUUR Door financieel adviseur Reinier Goedhart, VOS/ABB Hoe beoordeel ik de vermogenspositie van mijn schoolbestuur? Op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan

Nadere informatie

Vermogenspositie: toelichting en rekenmodel

Vermogenspositie: toelichting en rekenmodel In dit nummer: Vermogenspositie: toelichting en rekenmodel / 1 Bevriezingsmodel Vf gestopt per 1 januari / 2 Aanmelden voor pilot vervangingsbekostiging / 2 Verzekeren tegen ziekteverzuim / 3 Toelichting

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 497 Passend onderwijs Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vacatures (2) / 8. De helpdesk van VOS/ABB geeft hieronder puntsgewijs een toelichting.

Vacatures (2) / 8. De helpdesk van VOS/ABB geeft hieronder puntsgewijs een toelichting. In dit nummer Toelichting op rijksbekostiging g/hvo / 1 BAPO en RJ271: toch nog geen 100% duidelijkheid / 2 Binnenkort helderheid over toeslag impulsgebieden / 3 Pilot vervangingsbekostiging: nu of nooit!

Nadere informatie

* Hoe en met welke doelstelling oefent het gemeentebestuur toezicht uit?

* Hoe en met welke doelstelling oefent het gemeentebestuur toezicht uit? In dit nummer: Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging / 1 VOS/ABB wil gelijkheid bij stichten scholen / 1 Theo Hooghiemstra bij VOS/ABB aan de slag / 2 Kervezee wil kleine maar krachtige PO Raad / 3

Nadere informatie

Regeling bezwaar toelaatbaarheid

Regeling bezwaar toelaatbaarheid Regeling bezwaar toelaatbaarheid Colofon Uitgever: Auteur: PO-Raad en VO-raad, Utrecht Peter van den Heuvel (KPC Groep) Datum uitgave: januari 2014 1 Voorwoord Deze publicatie is onderdeel van het instrumentarium

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

In dit nummer: Subsidie voor lokalen bètavakken. Nieuwsbrief VO nr. 8 02 april 2007

In dit nummer: Subsidie voor lokalen bètavakken. Nieuwsbrief VO nr. 8 02 april 2007 In dit nummer: Subsidie voor lokalen bètavakken / 1 Contactgroepen P&O komen bijeen / 2 Nieuw salarisbouwwerk voorgesteld / 2 OCW: niet te veel geld naar managers / 3 Geen btw-plicht bij vakbondsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s

Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s Datum: 18 april 1989 Kenmerk: BO/BGB-88.29.930 Datum inwerkingtreding: 3 mei 1989 Geldigheidsduur beleidsregel: onbeperkt Juridische

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014. Presentatie 23 november 2015

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014. Presentatie 23 november 2015 Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014 Presentatie 23 november 2015 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie

Nadere informatie

In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O. Nieuwsbrief PO 5 11 februari 2008

In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O. Nieuwsbrief PO 5 11 februari 2008 In dit nummer: Wegens succes: vierde leergang P&O / 1 Premies Vervangingsfonds voor 2008 / 2 Bekostiging vervanging na 30 maanden / 2 Minder pabo'ers vinden werk in onderwijs / 3 Vier miljoen voor pilots

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014

PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 PROTOCOL VERWIJDERING LEERLINGEN van DE HAAGSE SCHOLEN, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs 2014 Vastgesteld door het bestuur van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5380 9 april 2010 Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie 30 maart 2010 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009

Financiële arbeidsvoorwaarden 2009 Voorlichtingspublicatie FEZ/ART i.o 2008/46080 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen van scholen voor de sector primair

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po)

Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Beëindiging betrekking combinatiefunctie primair onderwijs (po) Aansluiting op de CAO PO Vanaf 1 augustus 2013 vormen de beëindigingsgronden uit de CAO PO (2013) de basis van het Reglement Participatiefonds

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp huur schoollokalen Datum 2 april 2015 Naam steller Ger Last Kenmerk zaak 144174 Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Maatschappelijke Diensten Coördinator Paul de Mulder Voorstel 1. De door

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 795 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2007, nr. PO/BenB/07/10192, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van... [datum en eventueel nummer], inzake... [invullen];

gelezen het voorstel van het college van... [datum en eventueel nummer], inzake... [invullen]; Bijlage 1 bij VNG-brief BAOZW/U200902615 VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS ALGEMEEN EN PRIMAIR ONDERWIJS De raad van de gemeente... [naam gemeente]; gelezen

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 485 Vragen van de leden

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl 112303 Betreft Antwoorden

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Subsidie Sluitende Aanpak - Pre-advies. Ondersteuning voor werkgevers en werknemers bij 12 maanden ziekteverzuim

Subsidie Sluitende Aanpak - Pre-advies. Ondersteuning voor werkgevers en werknemers bij 12 maanden ziekteverzuim Subsidie Sluitende Aanpak - Pre-advies Ondersteuning voor werkgevers en werknemers bij 12 maanden ziekteverzuim 2 Subsidie Sluitende Aanpak Inhoud 1. Subsidie Sluitende Aanpak - Pre-advies 3 2. Het opschudmoment

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Hoofdstuk 1. Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 maart 2008, nr. PO/BenB/08/ 7214, houdende vaststelling van de bedragen lumpsumbekostiging primair onderwijs voor het schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures

Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures

Nadere informatie

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010)

Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen Schorsen van leerlingen Sociale veiligheid handboek - versie 3 3 (augustus 2010) Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen P6.1 Wettelijk kader P6.2 Protocol schorsen en verwijderen 6.2.1 Schorsen in SO 6.2.2 Schorsen in VSO 6.2.3 Verwijderen P6.3 Voorbeeldbrief schorsing P6.4

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Nieuwsbrief PO nr. 37 03 december 2007

Nieuwsbrief PO nr. 37 03 december 2007 In dit nummer: Nieuwsbrief PO nr. 37 03 december 2007 Toolbox: alle FPE-modellen 2008 gereed / 1 Energietarieven voor leden vastgeklikt / 1 Financiële arbeidsvoorwaarden CAO PO / 2 Actieplan met adders

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Op www.vosabb.nl vindt u meer informatie en een directe link naar de regeling op de website van Cfi.

Op www.vosabb.nl vindt u meer informatie en een directe link naar de regeling op de website van Cfi. In dit nummer: Tijdelijke regeling voor experiment vmbo-mbo /1 Van Bijsterveldt kritisch over Beloningsleidraad /1 Brandbrief naar Kamerleden over muffe lokalen /2 Het nieuwe Risicofonds /3 Conferenties

Nadere informatie

Feiten en cijfers over Kinderopvang

Feiten en cijfers over Kinderopvang over Kinderopvang 1. De kosten van kinderopvang De Kinderopvangtoeslag is er voor alle werkende ouders De Wet kinderopvang geeft vanaf 1 januari 2005 alle werkende/studerende ouders die van kinderopvang

Nadere informatie

Nieuwsbrief PO nr. 36 26 november 2007

Nieuwsbrief PO nr. 36 26 november 2007 In dit nummer: Nieuwsbrief PO nr. 36 26 november 2007 Theo Hooghiemstra directeur VOS/ABB / 1 Plasterk presenteert Actieplan LeerKracht / 2 WvPO en VO-raad positief over Actieplan / 3 Extra leergangen

Nadere informatie

LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013

LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013 LEIDRAAD BENOEMINGEN EN DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN PRIMAIR ONDERWIJS 2013 1. Aanleiding In 2013 is een nieuwe CAO PO vastgesteld. In deze CAO zijn een aantal zaken omtrent benoemingen en verplichtingen

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK

Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK Artikel 1. Definities Ouders: Leerlingen: TSO: TSO-coördinator: TSO-kracht: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Maart 2013 De lerarenbeurs. Sta beter voor de klas! Uitgelicht De Lerarenbeurs. Sta beter voor de klas! Goede leraren zijn bepalend voor goed onderwijs. Daarom blijft het ministerie van OCW investeren

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 In dit nummer Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging /1 Conferentie verbindend leren in Eindhoven /1 Wegens succes: vierde leergang P&O /2 Bijna alle scholen zijn

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Payroll in het primair- en voortgezet onderwijs

Payroll in het primair- en voortgezet onderwijs Payroll in het primair- en voortgezet onderwijs Inhoud OSG Personeel Wat is payroll? Overnemen van juridisch werkgeverschap Belangrijkste redenen om te kiezen voor payroll Politieke en maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 66 d.d. 29 maart 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting Op basis van de feitelijke

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan!

Passend Onderwijs. Passend onderwijs komt eraan! Passend Onderwijs 2e Passend onderwijs komt eraan! Nederland krijgt een nieuw onderwijsstelsel met de naam Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 (de invoering is een jaar uitgesteld) voeren alle scholen

Nadere informatie