'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu'"

Transcriptie

1 In dit nummer Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu /1 Contributie VOS/ABB voor 2009 en 2010 verlaagd /2 Advies: Schaf eerstedagsmelding af /3 Extra geld voor taallessen basisonderwijs /3 Analyse: Bapo en investeringsvermogen /4 Scholingsaanbod leraren godsdienst/hvo /4 Onderzoek naar boekengeld in speciaal onderwijs /5 Toelichting op nieuwe gewichtenregeling /5 Budget personeelsbeleid nader verklaard /6 Mobiele veiligheidsteams voor scholen /7 Wijzigingen in reglementen Vf/Pf /7 Toezicht op auteursrechtelijke organisaties /8 Wijzigingen btw bij detachering op komst /10 Herindicatie zmlk/vso niet meer nodig /10 Vacatures (4) /11 'Gemeente moet betalen voor beter binnenmilieu' De Raad van State (RvS) heeft in een recente uitspraak bepaald dat aanpassingen aan onderwijsgebouwen voor een beter binnenmilieu in principe door de gemeente betaald moeten worden. Er is echter wel een aantal voorwaarden aan deze uitspraak verbonden. Een toelichting op de nieuwe uitspraak van de RvS staat op (rubriek huisvesting). Huisvestingsspecialist Gertjan van Midden gaat daarin in op wat er voorafging aan deze uitspraak. Hij noemt de zaak-schermer, waarin de RvS in 2001 bepaalde dat aanpassingen aan onderwijshuisvesting niet voor rekening van de gemeente kunnen komen, als die aanpassingen voortvloeien uit wet- en regelgeving van voor 1 januari Op die datum werd de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten en schoolbesturen. Te veel CO2 De nieuwe uitspraak gaat over een zaak in de gemeente Leiden, die een verzoek van een schoolbestuur uit die stad heeft afgewezen. Het verzoek ging over de aanleg van nieuwe ventilatie in een schoolgebouw, omdat de CO2-waarden in dat pand buitensporig hoog zijn. De gemeente baseerde zich bij de afwijzing op de WPO en de plaatselijke huisvestingsverordening. De RvS heeft de gemeente echter teruggefloten en bepaald dat er een nieuw besluit moet worden genomen. Het is afwachten of dat een besluit zal zijn dat positief uitpakt voor het bestuur, maar volgens Van Midden mag worden aangenomen 'dat voor deze school gezonde lucht in aantocht is'. 1

2 Petitie VOS/ABB De uitspraak van de RvS is goed nieuws voor de schoolbesturen die serieus werk willen maken van een gezond binnenmilieu. VOS/ABB is blij met de uitspraak, die nauw aansluit bij de VOS/ABB-petitie voor een beter binnenmilieu. Deze petitie heeft inmiddels zo n 600 steunbetuigingen ontvangen van scholen, besturen en ouders en wordt binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer. Heeft u nog niet getekend? Doe dit dan snel op Contributie VOS/ABB voor 2009 en 2010 verlaagd De komst van de PO-Raad en VO-raad is voor VOS/ABB aanleiding om de contributie voor haar leden te verlagen. De nieuwe sectororganisaties hebben een aantal taken in de belangenbehartiging overgenomen en VOS/ABB vindt dat dit tot uitdrukking moet komen in een verlaging van het contributietarief. Met ingang van 1 januari 2009 wordt de contributie verlaagd tot 3 euro per leerling. In 2010 wordt een verdere verlaging voorzien tot 2,50 euro per leerling. Het nieuwe tarief geldt voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Vooral voor het primair onderwijs betekent dit een substantiële verlaging ten opzichte van het huidige contributietarief van 4,24 per leerling. In het voortgezet onderwijs is de daling beperkt, maar dat komt doordat de contributieverlaging daar vorig jaar al is ingezet. De VO-raad was immers eerder operationeel dan de PO-Raad. De overdracht van taken voor het primair onderwijs krijgt pas in het laatste kwartaal van dit jaar daadwerkelijk zijn beslag. De contributieverlaging moet nog officieel worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering. Dat gebeurt medio november. De directie van VOS/ABB gaat ervan uit met dit voorstel tegemoet te komen aan de wens van veel leden om de contributiehoogte aan te passen aan de contributie van de PO-Raad respectievelijk VO-raad. Complementaire diensten Het streven is om de totale bijdrage, bij een lidmaatschap van zowel PO-Raad of VOraad én VOS/ABB, niet substantieel hoger te laten uitvallen dan het eerdere lidmaatschap van alleen VOS/ABB. 'De dienstverlening van de PO-Raad en VO-raad enerzijds en die van VOS/ABB anderzijds zijn ook complementair aan elkaar', zo schrijft algemeen directeur Theo Hooghiemstra in een brief, die eind juni aan de leden is verstuurd. Het lidmaatschap van VOS/ABB biedt ook in de toekomst toegang tot de deskundige Helpdesk van VOS/ABB, de uitgebreide informatievoorziening, het ledentarief voor onze consultants en juridische dienstverlening en het ledenvoordeel door de samenwerking met externe partners. Daarbij gaat het om kortingen op onder meer de collectieve inkoopprojecten van Pro Mereor, het verzuimpakket van arbodienst Tredin 2

3 en het verzekeringspakket van Aon. Meer informatie over het ledenvoordeel op (ledenservice). VOS/ABB blijft actief in de belangenbehartiging voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Veel leden geven aan daar behoefte aan te hebben en VOS/ABB pakt die handschoen zeker op. Het komende halfjaar presenteert de directie van VOS/ABB de nieuwe plannen voor VOS/ABB in de toekomst. U zult hierover op verschillende wijzen worden geïnformeerd. Advies: 'Schaf eerstedagsmelding af' De Commissie Regeldruk Bedrijven adviseert premier Balkenende om in het kader van de vermindering van de regeldruk de eerstedagsmelding (edm) af te schaffen. VOS/ABB steunt dit voorstel, omdat de edm juist in het onderwijs veel last veroorzaakt. De Commissie Regeldruk bedrijven, in april 2008 door het kabinet ingesteld, heeft tot doel voorstellen te formuleren die leiden tot een reële vermindering van de regeldruk voor ondernemers. Deze commissie pleit er nu voor de edm geheel af te schaffen, omdat deze niet blijkt bij te dragen aan het doel, namelijk het tegengaan van illegale arbeid en fraude. De Commissie vindt dat er voldoende andere wettelijke voorschriften zijn die controle mogelijk maken. De edm is ruim twee jaar geleden ingevoerd en heeft binnen onderwijsland veel stof doen opwaaien. Vooral met betrekking tot invalkrachten brengt deze regeling vele administratieve handelingen en kosten met zich mee. Bijkomend effect is dat in sommige gevallen niet snel en adequaat gehandeld kan worden, omdat eerst de melding moet plaatsvinden en dan pas het personeelslid voor de groep aan het werk kan. VOS/ABB juicht het initiatief van de Commissie dan ook van harte toe. Afgewacht moet worden hoe premier Balkenende hierop reageert. Informatie: Helpdesk, van tot uur, Extra geld voor taallessen basisonderwijs Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW trekt 4 miljoen euro extra uit voor meer taallessen in het basisonderwijs. Door de financiële injectie kunnen volgens OCW niet 425 maar 1000 scholen het taal- en leesonderwijs verbeteren. In mei trok Dijksma al 5,4 miljoen euro uit. Ze besloot dat er extra geld bij moest, omdat veel scholen taal en lezen centraal willen stellen. De eerdere miljoenen waren niet toereikend om alle scholen te laten meedoen. Beter taal- en leesonderwijs is een van de doelstellingen uit de kwaliteitsagenda die de staatssecretaris vorig jaar samen met de sector opstelde. 3

4 Meer informatie staat in de Voortgang Kwaliteitsagenda PO. Deze kunt u inzien via een link in dit bericht op (dossier kwaliteit). Informatie: Anna Schipper, , of Sicco Baas, , Analyse: BAPO en investeringsvermogen Beleidsadviseur Reinier Goedhart van VOS/ABB heeft een analyse gemaakt van de gevolgen van de invoering van de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs op de BAPO-voorzieningen en het investeringsvermogen van schoolbesturen. In de analyse geeft Goedhart een verhelderend beeld van de ontstane situatie. De invoering van de richtlijn Jaarverslag Onderwijs per 1 januari 2008 heeft gevolgen voor de vermogenspositie van schoolbesturen, omdat die voortaan BAPOvoorzieningen voor het gehele personeelsbestand moeten treffen. VOS/ABB heeft berekeningen uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorzieningen vanaf dit jaar vijf keer zo hoog kunnen worden. Het eigen vermogen kan daardoor fors dalen. Dit kan ertoe leiden dat schoolbesturen extra geld moeten gaan sparen, wat een opmerkelijke ontwikkeling is in het licht van eerdere kritische publicaties over 'oppotgedrag'. VOS/ABB heeft de kwestie onder de aandacht van het ministerie van OCW gebracht. In overleg met collega-organisaties en het ministerie is gezocht naar oplossingen die recht doen aan de nieuwe richtlijnen én de vermogenspositie van de besturen zoveel mogelijk onaangetast laten: * CFI zal officieel melding maken van het gedeelte binnen de lumpsumvergoeding dat bestemd is voor de BAPO, zonder dat sprake is van oormerking. * Als dit gedeelte apart wordt benoemd, kunnen de (toekomstige) baten in mindering worden gebracht op de BAPO-voorziening. * De beleidsdirecties PO en VO gaan na of dit voorstel kan worden gerealiseerd vanuit OCW-optiek. De uitgebreide analyse staat op Informatie: Reinier Goedhart, , Scholingsaanbod leraren godsdienst/hvo Leerkrachten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs kunnen dit schooljaar ( ) gebruikmaken van een nieuw aanbod voor na- of bijscholing. Het ministerie van OCW heeft hiervoor subsidie verstrekt via het project 'Scholing en organisatie g/hvo 2008'. 4

5 Openbare scholen waar leerlingen op verzoek van ouders godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs volgen, kunnen de leerkrachten die dit onderwijs verzorgen op het aanbod attenderen. In de rechterkolom naast dit bericht staat de flyer met meer informatie over het scholingsaanbod en de wijze van aanmelden. Het benodigde aanmeldingsformulier is afzonderlijk opgenomen. Onderzoek naar boekengeld in speciaal onderwijs Het (voortgezet) speciaal onderwijs mag ouders niet laten betalen voor schoolboeken. Staatssecretaris Sharon Dijksma van onderwijs laat een onderzoek instellen om na te gaan of scholen dat doen. Dijksma schrijft dit in antwoord op Kamervragen die vorige maand zijn gesteld door Jasper van Dijk (SP). Hij wees haar op een klacht van een moeder van een autistische zoon, die havo/vwo-onderwijs volgt op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij had van de school een rekening van 300 euro gekregen voor schoolboeken. Dijksma heeft kennis genomen van dat bericht en geeft nu aan dat ze de bewuste school op het matje zal roepen. "Het betalen voor schoolboeken is in het voortgezet speciaal onderwijs niet aan de orde, aangezien leermiddelen in het (voortgezet) speciaal onderwijs gratis zijn", aldus Dijksma. Speciale scholen krijgen hiervoor al jaren een vergoeding in de materiële bekostiging, net als het basisonderwijs. Dijksma kondigt aan dat ze de Inspectie van het Onderwijs gaat vragen voor 2009 een themaonderzoek te verrichten naar de ouderbijdrage in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Onderzocht wordt ook of die bijdrage wordt gebruikt voor schoolboeken en of scholen expliciet schoolboeken in rekening brengen. "De vrijwillige ouderbijdrage is niet bestemd voor schoolboeken", zegt Dijksma. "Mocht toch blijken dat een bevoegd gezag kosten voor lesmateriaal in rekening brengt, dan zal ik die school daarop aanspreken." De brief met de antwoorden van Dijksma staat op (dossier schoolkosten). Toelichting op nieuwe gewichtenregeling Senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB heeft een uitgebreide toelichting op de nieuwe gewichtenregeling geschreven. Keizer wijst erop dat de leerlingtelling per 1 oktober voor de basisscholen en het maken van de begroting voor 2009 dichterbij komen. De uitgebreide toelichting bevat actuele achtergrondinformatie over huidige en toekomstige veranderingen in de gewichtenregeling. 5

6 De toelichting kunt u als pdf-document downloaden uit de rechterkolom van dit bericht op (rubriek financiën). Daar staat ook de CFI-brochure over de nieuwe gewichtenregeling. Informatie: Bé Keizer, , Budget Personeelsbeleid nader verklaard Het budget Personeelsbeleid wordt vrijwel jaarlijks bijgesteld. Enerzijds als gevolg van de bijstelling van de bedragen waarbij het uitgangspunt is dat de loonontwikkeling in de bedragen wordt verwerkt, anderzijds is er regelmatig sprake van bijstelling van beleid met dan ook aanpassing van één of meer bedragen. Senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB geeft een toelichting. Het budget Personeelsbeleid bestaat als zodanig sinds 2001 en betekende de integratie van tal van afzonderlijke toekenningen. Op (dossier financiën) vindt u een overzicht van de ontwikkeling sinds 2001 waarbij jaarlijks de wijzigingen zijn aangegeven. Als laatste wijziging is de bijstelling verwerkt van de definitieve bedragen van het schooljaar Met de wijzigingen voor wordt nog even gewacht, totdat de nieuwe bijstelling bekend wordt gemaakt. Geoormerkt Door de jaarlijkse wijzigingen ontbreekt het zicht op de omvang van de bedragen die per onderwerp/activiteit worden toegekend. Op zich is dat geen probleem: het toegekende geld is immers niet geoormerkt en de prioriteit van de besteding van de middelen is een zaak van eigen beleid. De normering ten grondslag aan de normering indertijd is vaak tijdgebonden geweest en is absoluut geen argument als norm voor de besteding meer. Desondanks krijgt VOS/ABB geregeld vragen binnen over de onderbouwing van het budget Personeelsbeleid. Niet om het ook als norm te hanteren voor de toedeling, maar om meer inzicht te hebben in achterliggende normeringen in relatie tot welke activiteiten. Anders besteed Soms is dat zeker relevant. Zo wordt in het Actieplan LeerKracht verwezen naar de toekenning in 2001 van geld voor functiedifferentiatie voor de functie van leerkracht. De toekenning was voldoende om 20% van alle leerkrachten basisschool in de functie LA in te schalen in de functie LB. De werkelijkheid in 2006 was dat ongeveer 0,5% in schaal LB zat. De rest van het geld is kennelijk anders besteed. In het Actieplan LeerKracht wordt nu gesteld dat ieder bestuur de nieuwe normen voor de functiemix voor een deel moet betalen uit die reeds eerder beschikbaar gestelde middelen. Voor de financiering van de gestelde normen voor de functiemix wordt ervan uitgegaan, dat ieder bestuur de kosten van 10% functie LB alsnog zelf moet vrijmaken. 6

7 Inzicht Dit voorbeeld moge duidelijk maken dat enig inzicht in de opbouw van het budget Personeelsbeleid nuttig is. Daarom is systematisch gevolgd welke wijzigingen in dat budget hebben plaatsgevonden. Die informatie is nu verwerkt in het artikel van Keizer op de website. Niet alle details zijn opgenomen, maar er wordt een schets gegeven van de toekenning van de middelen voor welke activiteiten, waarbij een aantal activiteiten geclusterd zijn. Informatie, Bé Keizer, , Mobiele veiligheidsteams voor scholen Scholen in het vmbo en het praktijkonderwijs kunnen als eerste mobiele teams inschakelen voor tips en adviezen op het gebied van sociale veiligheid. Dergelijke teams komen er ook voor de rest van het voortgezet onderwijs en het basis- en speciaal onderwijs. Er komen vijf 'Kwaliteitsteams Veiligheid', waarin deskundigen uit diverse sectoren zitten, zoals het onderwijs, bureau HALT, jeugdzorg en politie. De veiligheidsteams kunnen een quick scan uitvoeren om te bepalen of een school voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen, eventueel gevolgd door advies en ondersteuning. 'De school moet een veilige plek zijn voor leerlingen', benadrukt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt op de website van het ministerie van OCW. 'Scholen hebben hun veiligheidsmaatregelen redelijk op orde, maar in de praktijk blijkt dat ze behoefte hebben aan extra advies en hulp. De veiligheidsteams voorzien in deze behoefte.' De veiligheidsteams zijn bereikbaar op en Wijzigingen in reglementen Vf/Pf De nieuwe reglementen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds (Vf/Pf) voor het primair onderwijs in het schooljaar zijn vastgesteld. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen met ingang van 1 augustus Vervangingsfonds Vervangingsbekostiging kan onder voorwaarden langer dan 30 maanden duren als UWV in het kader van de WIA-beschikking heeft aangegeven dat herstel binnen 6 maanden na 2 jaar ziekte te verwachten is, maar herstel toch uitblijft (bedrijfsarts bepaalt of iemand ziek is of niet), waardoor ontslag niet mogelijk is; 7

8 Vervanging van directietaken kan plaatsvinden door een directeur of adjunctdirecteur zonder onderwijsbevoegdheid. Betrokkene mag geen lesgevende taken op zich nemen. Vervallen van de bekorting wachttijd bij het onderwijsondersteunend personeel van 2 maanden naar 2 weken bij terugval van formatieruimte met een derde of meer; Verduidelijking dat de verplichte verzekering kan herleven, als de werknemer opnieuw bij zijn oude werkgever in dienst komt; Nascholingsregelingen t.b.v. schoolleiders, (adjunct)directeuren en 50-plussers zijn geschrapt; Vervangingsfonds krijgt geen aanspraak op WIA-gelden; Vervallen van de voorwaarde dat vervangingsbekostiging eerst kan worden gedeclareerd nadat al het personeel in de bekostigde vervangingspool is ingezet; Vervanging mogelijk door middel van inschakeling van een payroll-onderneming; Bekostigde vervanging van directietaken door extern personeel is mogelijk; De regeling 'plusleraar' is vervallen. Participatiefonds Er is een nieuwe geformuleerde definitie van outplacement in het reglement opgenomen; Afschrift van het ontslagbesluit op grond van een uitspraak van de rechtbank in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst hoeft niet meer meegestuurd te worden; Het artikel betreffende ontslag van schoonmaakpersoneel is ook van toepassing bij ontslag van personeel bij een Centrale Dienst; Vervallen van de formatievergelijking als gevolg van de invoering van de lumpsum; Ontslag van OALT-personeel i.v.m. beëindiging van de bekostiging is vervallen; Overschrijding van de termijn bij een rappel om ontslag binnen 6 weken te vermelden heeft geen gevolg als het om een beëindiging van een vervangingsbetrekking gaat. Wel moet bewijs geleverd worden dat het ook daadwerkelijk om een vervangingsbetrekking gaat; Bij de inspanningsverplichting (art. 4.4, onderdeel IV sub B) is nu, net zoals bij ontslag uit een vast dienstverband expliciet opgenomen dat het aanbieden van outplacement bij ontslag uit een tijdelijk dienstverband het doen van een voormelding dreigend ontslag vervangt. Informatie: Helpdesk, van tot uur, Toezicht op auteursrechtelijke organisaties De Helpdesk van VOS/ABB krijgt geregeld vragen van leden binnen over nota's van auteursrechtelijke organisaties, zoals Buma, Reprorecht, Sena en Videma. Het is ook de overheid opgevallen dat het in rekening brengen van deze bijdragen enigszins ondoorgrondelijk is. Dit is de reden waarom het kabinet het toezicht wil versterken en verbreden op de zogeheten collectieve beheersorganisaties. 8

9 De collectieve beheersorganisaties houden zich bezig met de incasso, het beheer en de verdeling van vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten. Ook komt er een toetsing van hun tarieven en een onafhankelijke geschillencommissie voor tariefgeschillen. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd. Het College van Toezicht Auteursrechten controleert nu vijf collectieve beheersorganisaties met een wettelijke taak. Dat zijn de vereniging Buma, de Stichting exploitatie naburige rechten (Sena) alsmede de stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht. Straks houdt het college ook toezicht op organisaties die op vrijwillige basis auteursrechtvergoedingen innen of verdelen, zoals de Stichting Videma, de Stichting Naburige rechtenorganisatie voor musici en acteurs (Norma) en de Stichting Musi opy. Meer inzicht De nieuwe wettelijke regeling moet meer inzicht verschaffen in de activiteiten van de auteursrechtorganisaties, zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. Het groeiende economische belang van auteurs- en naburige rechten rechtvaardigt een sterk onafhankelijk toezicht op de activiteiten van deze instanties. Het wetsvoorstel sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer om het toezicht aan te scherpen en transparantie bij het collectieve beheer te vergroten. Straks moet het college vooraf instemmen met een wijziging van de standaardtarieven en moeten onder meer de tarieven, de licentievoorwaarden, de kortingsregelingen, de beheerskosten, de nevenfuncties en bezoldigingen van de bestuurders openbaar worden gemaakt. Ook wordt het mogelijk om grenzen te stellen aan de beheerskosten van de auteursrechtorganisaties en mag het college een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen als een collectieve beheersorganisatie een bindende aanwijzing niet opvolgt. Geschillencommissie Ten slotte wordt voorzien in een snelle, gespecialiseerde en laagdrempelige afdoening van tariefgeschillen door de aanwijzing van een onafhankelijke Geschillencommissie auteursrecht. Bedrijven die klachten hebben over de hoogte van hun rekening kunnen daar terecht voor een snelle afdoening van hun bezwaren. Met de maatregelen van het kabinet krijgt ook de auteursrechtsector een sectorbreed en onafhankelijk kwaliteitstoezicht, met inbegrip van een concrete tarieventoetsing in het individuele geval door een Geschillencommissie auteursrecht. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Voor nadere achtergrondinformatie wordt verwezen naar VOS-ABB-katern nr. 4, Auteursrechtelijke bijdragen. Deze is eerder verzonden aan de leden, maar ook te downloaden van Niet-leden kunnen één of meer katernen tegen betaling bij VOS/ABB bestellen via (publicaties). Informatie: Helpdesk, van tot uur, 9

10 Wijzigingen btw bij detachering op komst De Europese Commissie vindt dat Nederland de btw-vrijstelling te ruim toepast en dat dit in strijd is met de btw-richtlijn van de Europese Unie. Dit blijkt uit de berichtgeving van Ernst & Young Belastingadviseurs. Nederland past momenteel onder voorwaarden een btw-vrijstelling toe op de terbeschikkingstelling van personeel in de sociaal-culturele sector, de gezondheidszorg en het onderwijs. Deze vrijstelling is gebaseerd op een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën. De Europese Commissie heeft op 26 juni laten weten dat dit in strijd is met de Europese regels, en heeft Nederland formeel verzocht zijn regelgeving met betrekking tot de btw-vrijstelling voor detachering in deze sectoren aan te passen. Indien Nederland geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan de commissie de zaak voor het Europese Hof van Justitie brengen (een zogeheten inbreukprocedure). Nederland kan dan worden gedwongen om de vrijstelling in te trekken. Het is niet bekend of deze nieuwe situatie gevolgen heeft voor de besluitvorming bij detachering. De Hoge Raad heeft enkele weken geleden de procedure rondom de btw terugverwezen naar het gerechtshof in Den Haag. Het gerechtshof moet duidelijkheid gaan verschaffen over de btw-plicht bij detachering. Zolang de goedkeuring van de staatssecretaris nog niet is ingetrokken, blijft de detachering van personeel - mits aan de door de staatssecretaris gestelde voorwaarden is voldaan - nog steeds vrijgesteld van btw. Informatie: Helpdesk, van tot uur, Herindicatie ZMLK/SVO niet meer nodig De indicatie voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met het syndroom van Down geldt voortaan voor hun gehele schoolloopbaan. Met ingang van 1 augustus 2008 is het niet meer nodig om elke vier jaar een herindicatie aan te vragen. Dit vloeit voort uit een wijziging van van het Besluit Leerlinggebonden Financiering (LGF) en de Wet op de expertisecentra (WEC) per 1 augustus. Er wordt ook een wijziging doorgevoerd voor de indicatiestelling van jongeren afkomstig uit een justitiële jeugdinrichting (JJI). Ouders van zeer moeilijk lerende kinderen of kinderen met het syndroom van Down, die na 1 augustus een indicatie aanvragen, krijgen die indicatie met de nieuwe geldigheidsduur voor de gehele schoolloopbaan. Voor de zittende kinderen met de indicatie ZMLK/SVD geldt, dat zij na afloop van de huidige indicatietermijn en ná 1 augustus 2008 nog één keer geherindiceerd moeten worden Deze herindicatie geldt vervolgens voor de verdere schoolloopbaan. 10

11 Jongeren afkomstig uit een justitiële jeugdinrichting kunnen per 1 augustus een cluster 4-indicatie krijgen voor de periode van één jaar. Doel hiervan is te voorkomen dat jongeren niet terecht kunnen op een reguliere school nadat zij uit een justitiële inrichting ontslagen zijn. Het bewijs van inschrijving bij de school in de justitiële jeugdinrichting is voldoende voor de ouders/verzorgers om een beschikking voor één jaar aan te vragen bij de Commissie voor de Indicatiestelling. De publicatie over deze wijzigingen is rechts bovenaan te downloaden. Informatie: Helpdesk, van tot uur, Vacatures (4) Adviseur bedrijfsvoering VOS/ABB Directeur obs in Goes Directeur obs in Enkhuizen Locatieleiders in Hoogeveen en Pesse Meer weten over de vacatures? Lees de advertenties op 11

In deze uitgave o.a. Jaargang 2010 / nr 2. Meer MR en GMR aangelegenheden. Controle gewichten leerlingtelling 1-10-2009. Bapo en het jaarverslag

In deze uitgave o.a. Jaargang 2010 / nr 2. Meer MR en GMR aangelegenheden. Controle gewichten leerlingtelling 1-10-2009. Bapo en het jaarverslag Jaargang 2010 / nr 2 In deze uitgave o.a. De bezuinigingen in het onderwijs leiden tot veel gepuzzel. Ondertussen gaan de gewone dingen gewoon door. Met enige aanloopperikelen die er bij lijken te horen-

Nadere informatie

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Inhoud pagina Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2 Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Hoofdstuk II Premie Artikel

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

13 november 2008 PO&K/BS/73395

13 november 2008 PO&K/BS/73395 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 13 november 2008 PO&K/BS/73395 Onderwerp Aanbieding thema-onderzoek islamitisch onderwijs Inleiding

Nadere informatie

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten

Checklist aandachtspunten ontbinding. Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4. A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten Checklist aandachtspunten ontbinding Regionale Expertisecentra (REC s) clusters 3 en 4 A. Bestuurlijk-juridische aandachtspunten B. Personele aandachtspunten C. Financiële aandachtspunten Colofon Uitgever:

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht.

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht. Reactie van de regering op het verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie met nr. 2011D26675 over de speerpuntenbrief auteursrecht 20 20 van 11 april 2011 (Kamerstukken II, 2010-2011, nr.

Nadere informatie

Kader Primair. WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld

Kader Primair. WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld 2 Kader Primair > thema zeden > Waar ligt de grens? > Onterecht beschuldigd van seksuele intimidatie > Overeenkomsten groter dan verschillen op DE Brede School > Een school vol kleine Lolita s > Hoe vertrouwelijk

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Bijlagen Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie