Algemene Voorwaarden van JEM Werving Advies en Opleidingsbureau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden van JEM Werving Advies en Opleidingsbureau"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden van JEM Werving Advies en Opleidingsbureau 1. Algemeen 1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere eventuele rechtshandelingen tussen JEM Werving Advies en Opleidingsbureau, hierna te noemen: JEM, en Afnemer. Afnemer doet afstand van eventueel door hem zelf gehanteerde (inkoop)voorwaarden. 1.3 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig afdwingbaar mocht zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die wel rechtsgelding heeft en die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 1.4 JEM is altijd bevoegd de Website, de Inhoud en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde, en dus meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is dan automatisch van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen die ontstaan na inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. 2. Offerte 2.1. Alle offertes en aanbiedingen van JEM zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is JEM kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is JEM daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JEM anders aangeeft Betaling van het Product en/of dienst vindt plaats middels het versturen van een factuur door JEM. 3. Prijs en prijswijziging 3.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen,tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen,wordt de vergoeding vastgelegd op grond van werkelijk bestede uren De prijs die JEM voor de door haar te verrichten werkzaamheden (hierna te noemen: prestatie )heeft opgegeven,geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. JEM is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden.

2 4. Annulering,onderbreking en vertraging 4.1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken terwijl dit niet aan JEM is toe te rekenen, worden de gemaakte kosten alsmede het tot dat moment in rekening te brengen honorarium door de wederpartij aan JEM,zonder recht op verrekening of opschorting,vergoed. 4.2.De wederpartij is uitsluitend gerechtigd een overeenkomst onder opgave van redenen schriftelijk te annuleren voordat een begin van uitvoering doen gemaakt,indien de hierdoor voor JEM ontstane schade (onder meer gereserveerde arbeidscapaciteit en voorbereidende werkzaamheden ) wordt vergoed. Annulering van verstrekte opdrachten binden JEM pas na haar schriftelijke acceptatie. 5. Medewerking door opdrachtgever 5.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke JEM overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan JEM ter beschikking worden gesteld Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat JEM onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan JEM ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat JEM wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van JEM noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen(wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-,telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer) faciliteiten, is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back- up, veiligheid en viruscontrole procedures. JEM zal viruscontrole procedures toepassen wanneer JEM van de faciliteiten van opdrachtgever gebruik maakt Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door JEM noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde JEM in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief, fax of . Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria,ontstaan door het niet,niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens,bescheiden,faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

3 6. Uitvoering van de opdracht 6.1. Alle werkzaamheden die door JEM worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van JEM, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald JEM bepaald de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief, fax of (een) medewerker (s) met naam word(t)(en) genoemd, zal JEM zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de opdracht beschikbaar blijf (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft JEM het recht om dergelijke medewerkers na overleg met opdrachtgever te vervangen JEM kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien JEM echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend. 6.4.Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met JEM overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van JEM om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op JEM JEM houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van JEM. 7. Geheimhouding 7.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere ( beroeps) regel haar daartoe verplicht, is JEM/zijn de door JEM ingezette medewerker(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is JEM niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval JEM voor zichzelf optreedt in een tucht-,civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps) regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door JEM voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten,adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van JEM, niet aan derden openbaren.

4 7.4. JEM en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden Als niet strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2, is JEM gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van JEM en slechts ter indicatie van de ervaring van JEM. 8. Intellectuele eigendom 8.1. JEM behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door haar vervaardigde en voortgebrachte stukken zoals rapporten en adviezen, voor Alle door JEM vervaardigde en voortgebrachte stukken zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JEM- vorenbedoelde stukken openbaar te maken of ter kennis van derden te stellen JEM behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 9. Opleidingen & trainingen 9.1. Indien JEM niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft JEM het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt JEM streeft er naar om geplande opleiding of training te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of training echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is JEM hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk JEM zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende opleiding of training,eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien JEM niet in staat is een vervangende opleiding of training aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt JEM zich het recht voor de opleidingsprogramma s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure,website etc. kunnen geen rechten worden ontleend Voor zover JEM een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van,of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is JEM uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking. 10. Deelnamekosten

5 10.1. De deelnamekosten gelden per één deelnemer. De prijzen worden per opleiding of training vastgesteld en zijn exclusief BTW, Tenzij anders vermeld. Inbegrepen zijn het cursistenmateriaal, koffie, thee en een maaltijd (indien relevant) die u worden aan geboden tijdens de bijeenkomst. 11. Betaling Voor aanvang van de (eerste) bijeenkomst ontvangt de deelnemer de factuur op het door de deelnemer aangegeven factuuradres. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij het niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van de verschuldigde gelden voor rekening van de deelnemer of diens organisatie zoals vermeld onder het factuuradres. 12. Annuleren en wijzigen Annulering van een opleiding of training door een deelnemer (of zijn of haar opdrachtgever) dient schriftelijk te geschieden Annulering of het verschuiven naar een andere datum is tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht Tijdens een opleiding of training is annuleren niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd JEM behoudt zich het recht voor om ten aanzien van opleidingen en trainingen, organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 13. Aansprakelijkheid JEM is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan in verband met een opleiding of training. 14. Klachten Klachten met betrekking tot een opleiding of training dienen door de deelnemers of diens organisatie schriftelijk te worden ingediend bij JEM. 15. Uitzenden Begrippen: a. Uitzendbureau: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan opdrachtgevers voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze opdrachtgevers, of aanvragen van opdrachtgevers voor werving en selectie van arbeidskrachten in behandeling neemt. b. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon (m/v) die door tussenkomst van dit uitzendbureau werkzaamheden ten behoeve van een opdrachtgever verricht of gaat verrichten zonder bij deze opdrachtgever in dienst te treden.

6 c. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon (m/v) die op grond van een opdracht tot werving en selectie wordt voorgesteld aan een opdrachtgever. d. Opdrachtgever: ieder natuurlijke of rechtspersoon (m/v), die zich voorziet of wenst te voorzien van uitzendkrachten door tussenkomst van een uitzendbureau of die bij een uitzendbureau een aanvraag tot werving en selectie van arbeidskrachten plaatst. e. Uitzendopdracht: de overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever, op grond waarvan een enkele uitzendkracht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever door tussenkomst van het uitzendbureau werkzaamheden verricht. f. Opdracht tot werving en selectie : de overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever, op grond waarvan een uitzendbureau kandidaten zoekt en zo mogelijk voorstelt aan de opdrachtgever ter vervulling van een vacature bij de opdrachtgever met als doel indiensttreding van een kandidaat bij de opdrachtgever. 16. Werving & Selectie uitzendkrachten Het uitzendbureau kiest de uit te zenden kracht aan de hand van de bij het uitzendbureau bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van door opdrachtgevers aan het uitzendbureau verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds Het uitzendbureau is geheel vrij in de keus van de personen, die het op aanvraag uitzendt Voldoet een uitzendkracht niet aan de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen vier uur na de aanvang der werkzaamheden door de uitzendkracht, aan het uitzendbureau kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden, aan het uitzendbureau te betalen het door het uitzendbureau aan de uitzendkrachten honorarium over die eerste vier uren,vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten,de premieheffing,alsmede eventuele reiskosten en reis uren en dit zonder de bemiddelingstoeslag van JEM,berekend in het opdrachtgevertarief. 17. Arbeidstijden Arbeidstijden worden door kandidaat/jem en opdrachtgever in onderling overleg vastgesteld. Als uitgangspunt gelden de bij opdrachtgever gebruikelijke werktijden Vakantiedagen worden eveneens in onderling overleg tussen opdrachtgever en kandidaat/jem vastgesteld. 18. Uurtarieven, declaratie en betaling bij ter beschikking stellen Per opdracht wordt in de overeenkomst het voor de opdracht geldende uurtarief vastgelegd Door wijziging van de opdracht (andere functie) of het afronden van relevante studies door de kandidaat/jem, kan het uurtarief tussentijds worden aangepast Indien een eventuele wijziging van wet- en regelgeving, waaronder sociale en fiscale wetgeving, tot extra kosten voor JEM leidt, zullen deze kosten worden doorberekend in het tarief Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum van de declaratie plaats te vinden.

7 19. Direct dienstverband in geval van ter beschikkingstelling van kandidaten Tijdens de looptijd van de ter beschikkingstelling zal opdrachtgever nimmer een rechtstreekse arbeidsverhouding aan gaan met de kandidaat, behoudens voorafgaand verkregen schriftelijk toestemming van JEM Indien opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming, binnen 1 jaar nadat de interim overeenkomst is beëindigd of ontbonden een rechtstreekse arbeidsverhouding aan wenst te gaan met de kandidaat, of indien de kandidaat binnen 1 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd of ontbonden op andere wijze voor opdrachtgever werkzaamheden zal verrichten zonder tussenkomst van JEM, opdrachtgever aan JEM een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bestaat uit het met JEM overeengekomen tarief over de uren die de kandidaat in strijd met 19.1 en op grond van 19.2 voor opdrachtgever heeft gewerkt Opdrachtgever is verplicht om eventuele verplichtingen die door JEM ten behoeve van de betreffende kandidaat zijn aangegaan(zoals onder andere leaseverplichtingen) over te nemen. 20. Duur en beëindiging van de overeenkomst bij ter beschikking stellen Als een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor een periode van minimaal een half jaar geldt een wederzijdse proeftijd van 1 maand gedurende welk termijn de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd Als een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan,kan, na verloop van de proeftijd, geen tussentijdse beëindiging door opdrachtgever plaatsvinden Als een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 1 maand, met dien verstande dat pas na het verstrijken van een half jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst opzegging kan plaats vinden. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren Indien beëindiging van een overeenkomst niet conform het bovenstaande plaatsvindt, dan is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bestaat uit het tarief dat opdrachtgever verschuldigd zou zijn in geval de overeenkomst niet zou zijn opgezegd. 21. Tarieven,declaratie en betaling bij bemiddeling bij werving en selectie Het tarief voor bemiddeling bij werving en selectie van kandidaten voor opdrachtgever bedraagt een bepaalde percentage van het bruto jaarinkomen van de aan te stellen kandidaat. Het bruto jaarinkomen bestaat uit alle belastbare inkomensbestanddelen, ongeacht de benaming, welke de kandidaat naar schatting zal ontvangen, op basis van een fulltime aanstelling, in de periode van 12 maanden na aanvang van de werkzaamheden van de aan te trekken kandidaat Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum van de declaratie plaats te vinden In geval de arbeidsovereenkomst met een kandidaat/jem binnen drie maanden na aanvang dienstverband tot een einde komt en JEM aantoonbaar tekort geschoten is in het selectieproces, dan zal JEM zich inspannen een nieuwe kandidaat te werven waarbij alleen de bijkomende kosten (advertentie en dergelijke) voor rekening van de opdrachtgever zullen zijn.

8 21.4. Indien opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming binnen 1 jaar nadat een kandidaat is voorgesteld en een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat niet tot stand is gekomen, een arbeidsovereenkomst of een samenwerking van welke aard ook aangaat zonder tussenkomst van JEM, is opdrachtgever aan JEM een schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding bestaat uit het overeengekomen werving- en selectietarief. 22. Detacheren Begrippen: a. Gedetacheerde : de werknemer die ter beschikking is gesteld aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n). b. Opdrachtgever: diegene die aan JEM een opdracht heeft gegeven bedoeld zoals onder artikel 1 omschreven. c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen JEM en de opdrachtgever op grond waarvan de gedetacheerde door JEM aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgevertarief door de opdrachtgever aan JEM. Daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende gedetacheerde, indien vervanging is toegestaan en daadwerkelijk plaatsvindt. d. Contract: de arbeidsovereenkomst tussen JEM en de gedetacheerde, waarbij de gedetacheerde door JEM ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever aan JEM verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s) e. Opdrachtgevertarief: het tarief dat JEM aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt, zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden. 23. Zoekopdracht Op het moment dat de opdrachtgever aan JEM een, al dan niet schriftelijke, zoekopdracht geeft voor het vervullen van een functie, start JEM haar zoektocht. In een zoekopdracht worden o.a de volgende aspecten meegenomen: de functieomschrijving, de vergoeding, de bedrijfscultuur, de duur van de opdracht. Kandidaten worden door middel van een schriftelijke profiel aan de opdrachtgever voorgesteld. Als een of meerdere profielen de opdrachtgever aanspreken, volgt een kennismakingsgesprek tussen opdrachtgever en kandidaat. Aan dit voortraject zijn voor de opdrachtgever geen kosten verbonden. 24. Duur van de opdracht JEM stemt de duur van de opdracht af met de opdrachtgever. JEM bevestigt de gemaakte afspraken schriftelijk aan de opdrachtgever in een overeenkomst. Een opdracht wordt aangegaan voor een vast omschreven periode (voor bepaalde tijd). Daarbij kan in beginsel niet van de overeengekomen periode worden afgeweken. Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken. Dan geldt een opzegtermijn van ten minste veertien dagen en maximaal 1 maand. Na afloop van de detachering periode kan de detachering met wederzijds goedvinden worden verlengd. Voor voortzetting wordt de overeenkomst verlengd door middel van een nieuwe overeenkomst.

9 25. Tussentijdse opzegging opdracht Tussentijdse opzegging is alleen schriftelijk mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal veertien dagen, tenzij anders is overeengekomen. De bewijslast dat tijdig is opgezegd rust bij de opdrachtgever. Bij voortijdige beëindiging van de zijde van de opdrachtgever van het contract zal JEM 10 % van de resterende uren in rekening brengen. Deze bepaling is niet van toepassing in geval er sprake is van (een van) volgende omstandigheden: * Beëindiging op initiatief van de gedetacheerde; *Beëindiging op initiatief van JEM;* Beëindiging op initiatief van de opdrachtgever i.v.m. disfunctioneren van de gedetacheerde. JEM behoudt zich het recht voor om de gedetacheerde te vervangen of om de opdracht te beëindigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als opdrachtgever de nota s niet binnen 90 dagen betaalt. 26. Opdrachtgevertarief Voor de duur van de opdracht staat de uurbeloning van de gedetacheerde vast, mede aan de hand van de functieomschrijving die de opdrachtgever bij de opdrachtbevestiging heeft verstrekt. Het door de opdrachtgever te betalen tarief van JEM omvat de loonkosten van de gedetacheerde en een bureaumarge. De opdrachtgever is gevrijwaard van claims wegens loonbelasting en sociale premies Als op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de gedetacheerde uitgeoefende functie zwaarder is dan de functieomschrijving zoals die verstrekt is bij aanvang van de opdracht, dan zal JEM in goed overleg met de opdrachtgever het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment van aanpassing van de functie. Wanneer de opdracht de functie van de gedetacheerde wijzigt in die zin dat de functie lager geclassificeerd wordt, blijft het opdrachtgevertarief ongewijzigd. 27. Urenregistratie en facturering In de overeenkomst wordt zo nauwkeurig mogelijk het aantal uren vermeld dat de gedetacheerde bij de opdrachtgever werkzaam zal zijn. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde. Het daadwerkelijk aantal gewerkte uren wordt geregistreerd via het tijd verantwoording formulier, ook wel werkbriefje genoemd. De nota s van JEM worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes die de opdrachtgever binden. Facturering geschiedt op maandbasis aan de hand van het aantal daadwerkelijk door gedetacheerde gewerkte uren. 28. Betaling Na ontvangst van de werkbriefjes, betaalt JEM het loon aan de gedetacheerde. Daarna wordt de nota voor de opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent JEM een betalingstermijn van 14 dagen. Als de opdrachtgever het niet eens is met de nota, dient hij dit binnen zeven dagen schriftelijk aan JEM laten weten De leiding en het toezicht over het werk van de gedetacheerde en de zorg voor goede werkomstandigheden liggen bij de opdrachtgever. JEM heeft hier geen invloed op. Dit brengt

10 met zich mee, dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het uitgevoerde werk en voor de veiligheid op de werkplek. Voor wat betreft de veiligheid is bijvoorbeeld in de Arbo-wet geregeld, dat de opdrachtgever is aan te merken als werkgever in de zin van die wet. De opdrachtgever is in het verlengde van deze verantwoordelijkheden ook aansprakelijk als zich schade voordoet en hij vrijwaart daarmee JEM. 29. Arbeidsverhouding 29.1 Een gedetacheerde is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij detachering twee formele relaties: enerzijds de overeenkomst(contract) tussen de gedetacheerde en JEM en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en JEM. 30. Rechtstreekse arbeidsverhouding 30.1 De opdrachtgever mag geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de aan hem voorgestelde of al bij hem werkzame gedetacheerde aangaan of anderszins gebruikmaken van de diensten van de gedetacheerde. Als de opdrachtgever na afloop van de (verlengde) detachering mocht besluiten om met de gedetacheerde een vaste of fictieve arbeidsovereenkomst te sluiten of anderszins gebruik te maken van de gedetacheerde, dient hij JEM hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. In dit geval is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan JEM. Deze wordt in de overeenkomst vastgelegd. De hoogte daarvan is afhankelijk van de periode dat de gedetacheerde via JEM bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. 31. Vertrouwelijkheid De door de opdrachtgever verstrekte informatie dient door JEM en door de gedetacheerde als vertrouwelijk te worden behandeld Alle informatie die de opdrachtgever over door JEM geselecteerde en voorgestelde kandidaat ontvangt is strikt vertrouwelijk. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JEM informatie over een kandidaat openbaar te maken dan wel aan derden te verstrekken. 32. Geen aansprakelijkheid voor schaden JEM draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die door JEM uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf. Opdrachtgevers worden geadviseerd hun W.A verzekering ter zake uit te breiden, zij zijn op grond van artikel 6: 170 B.W aansprakelijk voor allen die onder hun toezicht werken derhalve ook voor uitzendkrachten door JEM te hunner gesteld voor het verrichten van hun werkzaamheden. Op alle overeenkomsten, rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen JEM en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever..

4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever.. Algemene voorwaarden Artikel 1 Organisatie ZON financials B.V. is een organisatie die natuurlijke personen dan wel zelfstandigen zonder personeel (hierna: zelfstandigen) ter beschikking stelt aan een opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V. De algemene voorwaarden voor werving en selectie en/of het ter beschikking stellen van kandidaten door Spijtenburg Werving en Advies B.V. 1.

Nadere informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Spijtenburg Werving en Advies B.V.

Algemene voorwaarden van Spijtenburg Werving en Advies B.V. Algemene voorwaarden van Spijtenburg Werving en Advies B.V. De algemene voorwaarden voor werving en selectie en/of het ter beschikking stellen van kandidaten door Spijtenburg Werving en Advies B.V. 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Spoor 3 HRM. 2.

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Algemene Voorwaarden werving en selectie Inleiding Algemene Voorwaarden werving en selectie Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Nijssen & Van de Sluis werving,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MF Select

Algemene Voorwaarden MF Select Algemene Voorwaarden MF Select Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen op 12 september 2012 onder aktenummer 12/20 Inhoud Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 De dienstverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN Van: Kuipers Drinkwater Security B.V. Gevestigd en kantoor houdend: Fluitekruid 8, 9861 EM Grootegast Hierna te noemen: kdws Artikel 1. Definities. 1.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Hoofdstuk 1 Detachering medewerkers Artikel 1 - Vrijblijvende offertes Alle offertes van A.P.S. DETACHERING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n inhoudsopgave algemene voorwaarden Brandsinc. Artikel 1 definities Artikel 2 toepasselijkheid Artikel 3 offertes en totstandkoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V.

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Respect-Intermediair b.v. 1 Definities 2 Non-discriminatie en geheimhouding 3 Toepasselijkheid 4 Totstandkoming van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ronnico B.V.

Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Algemene voorwaarden Ronnico B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Ronnico

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte De Valck dealmakers B.V. statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KAAT Onderwijsadvies

Algemene voorwaarden KAAT Onderwijsadvies Algemene voorwaarden KAAT Onderwijsadvies Artikel 1 Algemeen 1.1 KAAT Onderwijsadvies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die onderzoek uitvoert, onderwijs verzorgt en advies geeft binnen

Nadere informatie

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. a. Gebruiker/Organisator:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013 Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 BCK: Budgetcoach Keurmerk B.V. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 1.2 Opleiding c.q. Training:

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Jouw administratie, mijn zorg

Jouw administratie, mijn zorg van toepassing op de opdrachten verleend aan Boekhouder Bart gevestigd Balijelaan 54 BIS, 3521 GV te Utrecht, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1 ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies

ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies ALGEMENE VOORWAARDEN Quick and Reliable Administratie & Belastingadvies Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en andere verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klas Juridisch Advies & Bijstand, Postbus 8168, 1186 LD Amstelveen,

Nadere informatie

Technical Employee Search

Technical Employee Search Technical Employee Search Schulstraße 21 D-48455 Bad Bentheim T +49(0)5924-997337 F +49(0)5924-997338 E info@technical-employee-search.com I www-technical-employee-search.com M +31(0)6-8199928 Werving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN CONSULT BIJ TURNKEY CONSULTANCY

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN CONSULT BIJ TURNKEY CONSULTANCY ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN CONSULT BIJ TURNKEY CONSULTANCY 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft; 1.2 Opdrachtnemer: Adviesbureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities. Artikel 2. Offertes. Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

1. Definities In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

1. Definities In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Algemene voorwaarden ABC Bouwsupport 1. Definities In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 1.1 Opdrachtgever: een persoon of bedrijf dat ABC Bouwsupport de opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562

Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562 Algemene Voorwaarden. IntenZ Burgemeester v Kempenstraat 19 5971 AA Grubbenvorst Tel: 06 23 55 21 98 KvK: 51200562 Artikel 1: Algemeen. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERVING & SELECTIE VAN: Open HR Recruitment B.V. gevestigd te Arnhem. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Algem ene voorwaarden Artikel 1: Definities

Algem ene voorwaarden Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Recruit-Assistance: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Roosendaal. b. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie