pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK"

Transcriptie

1 plan NIEUW KORTRIJK

2

3 plan NIEUW KORTRIJK

4 2

5 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar man kennen. Ze werkte in Leuven maar woont nu in Kortrijk, in de Goedendaglaan, met haar 2 kinderen. Ze werkt in Howest. Ze houdt van onze stad: Kortrijk heeft de allure van een grootstad maar ook de charme van een dorp. Daarmee zegt Evelien wat het nieuwe Kortrijk moet worden. Er is al een weg afgelegd, zeker. Kortrijk is niet meer de wegkwijnende stad van 15 jaar geleden. De sfeer komt terug maar de uitdagingen blijven groot, zeer groot. Kortrijk moet durven groeien. Met nieuwe inwoners, studenten, jonge gezinnen, bedrijven, initiatieven. Groeien met zin voor experiment. Jos Verbist van theatergezelschap Antigone zegt het treffend in het mooie boek Vissen in de Leie : Kortrijk mag maar bruisen tot een bepaald uur. De kern van die groei en dat experiment zijn de jongeren en de jonge gezinnen. Zij vormen de toekomst van onze stad. Zij hebben recht op een leefbaar en gezellig nest. Met veel plaats en groen voor de kinderen. Met veel aandacht voor veiligheid, ook fietsveiligheid, en netheid. Met veel ruimte voor durven, experimenteren, en af en toe eens mislukken. Ook dat hoort er bij. Kortrijk moet durven verrassen en origineel zijn. Dat is de allure van een grootstad. Bij ons moet je het verschil merken. Er zijn bij ons heel wat unieke individuen, initiatieven, gezelschappen, winkels. We moeten hen meer koesteren. Kortrijk telt veel talent maar we pakken er te weinig mee uit. Een voorbeeld. Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen. Alleen, wat doen we ermee? Wie buiten Kortrijk weet dat? Verrassend staat niet gelijk aan elitair. Kortrijk is geen wereldstad. We moeten Parijs of Londen niet willen zijn. Stadsfestival Sinksen, een gezellige kerstmarkt, zomerconcerten, veel terrassen, de Kortrijkse revue, de Spatjes, het volkse Kortrijk, ook dat is Kortrijk. We koesteren de charme van een dorp maar omarmen het grootse van een regiostad. Van hoger onderwijs tot een fijn klein kleuterklasje in je buurt. Van ontmoetingsplekken in alle deelgemeenten en het centrum tot een prachtige Schouwburg. Van kleine speelpleinen tot een super coole Warande en skate & blade & bike. Kortrijk heeft al deze troeven. Kortrijk moet durven kiezen voor zijn wortels: de bakermat van het ondernemerschap. Bedrijven, gedreven en bekwame werknemers, hoger onderwijs en universiteit, Interieur, ze vormen het hart van de creatieve maakbedrijven. We bouwen onze regio om tot de vallei van de creatie, the Valley of Creation. We geven onze bedrijven ruimte om duurzaam te groeien en trekken nieuwe bedrijven aan. 3

6 Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk. Ondanks het beeld dat vele mensen hebben van onze stad en regio (wel eens het Texas van Vlaanderen genoemd) is de armoede de voorbije jaren onrustwekkend en vaak onzichtbaar gestegen. Nu al 1 op 7 Kortrijkse kinderen wordt in armoede geboren. De kloof tussen Belgen en nieuwe Belgen (mensen met een verschillende culturele achtergrond) is en blijft groot. De werkloosheid is in vergelijking met die van andere West-Vlaamse steden Brugge en Roeselare te hoog. Daar moeten we, meer dan ooit, iets aan doen. We kiezen voor een schepen die expliciet bevoegd is voor armoedebestrijding. We reiken de hand naar alle nieuwe Belgen en willen hen mee krijgen in het nieuwe Kortrijk. Rechten en plichten vormen de kern van ons beleid. We kiezen voor een actieve welvaartsstad die alle mensen sterker maakt. Met activering en deelname op elk vlak. Een job is de kortste weg uit de armoede, een stad is pas rijk als niemand arm is. Kortrijk kiest voor sterke straten, buurten en wijken. Zij vormen de basis van een sterke stad. Het bestuur moet opnieuw aandacht hebben voor de essentie, voor zaken waar mensen wel wakker van liggen. Daarom hechten we veel belang aan wijk-, straat- en buurtcomités. Daar waar ze nog niet bestaan, geven we stimulansen om er op te richten. De actie Kortrijk Spreekt en Iedereen Spreekt - waarvan de resultaten mee aan de basis liggen van ons Plan Nieuw Kortrijk - is daarvan een mooi bewijs. We blijven de comités de komende 6 jaar betrekken bij ons bestuur. Responsabiliseren van alle burgers gaat hand in hand met het idee van een duurzame stad. Mede-eigenaars van netste straat of van meer veiligheid in je buurt, zijn mogelijke voorbeelden. Kortrijk is de meest betaalbare woonstad van de Vlaamse centrumsteden. Dat bleek uit een recente studie die midden februari werd gepubliceerd. Een mooi huis in het centrum van de stad is hier gemiddeld genomen redelijk betaalbaar. Deelnemen aan sport en cultuur evenzeer. Parkeren ook. We willen dat zo houden. Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk 4

7 Meer zelfs, we willen dit duidelijker maken aan jonge gezinnen die op zoek zijn naar een betaalbare stek. Maar we moeten ook oog hebben voor de problemen die er zijn. Ons woonpatrimonium is sterk verouderd en lang niet iedereen is in staat om een degelijke en gezonde woning te kopen of te huren. Daarom zetten we in op een nieuw doelgericht stelsel van woonpremies die duurzaamheid en comfort nastreven. Voor bepaalde groepen is gemiddeld betaalbaar vaak nauwelijks betaalbaar. Daarom zetten we in op bijkomende sociale woningen en hebben we aandacht voor diverse woontypologieën. Samen met de regio gaat Kortrijk voor een streekverhaal want een gemeenschappelijk streekvisie is nodig. Over veiligheid, tewerkstelling, onderwijs, vrije tijd, duurzaamheid. Nieuwe vormen van interbestuurlijk samenwerken op regionaal vlak worden in samenspraak met de collega-gemeenten en de provincie bekeken en uitgeprobeerd. Een Europa van (grote) steden is veel meer dan een Europa van landen. Kortrijk heeft met Rijsel een buurstad die groter is dan Brussel maar veel Kortrijkzanen beseffen dat amper. Daar moet de Eurometropool een antwoord op vinden. Met zichtbare maatregelen moeten we de harten en geesten van de mensen winnen. Door de aanpak van grenscriminaliteit en het uittekenen van een gezamenlijke toekomst. De Euregio heeft nood aan een herkenningspunt. In samenwerking met steden Menen, Doornik en vele actoren lijkt de grensovergang Rekkem-Ferrain ons daartoe een geschikte plek. De stadscoalitie wil een stadsbestuur dat transparent en sober is. Dat betekent een kleiner bestuur dat goedkoper is zonder een euro belastingverhoging voor de mensen en bedrijven van Kortrijk. Zo zijn we de eerste stad die consumentenzaken als bevoegdheid heeft en informeren en verenigen we onze inwoners en ondernemers. We brengen ten slotte de stadsdiensten dichter bij de mensen. Met de komst van sociale media en nieuwe technologie is veel mogelijk om mensen samen te brengen. De stadsdiensten en het stadsteam zijn er voor de mensen en niet omgekeerd. 5

8 6

9 10 engagementen voor de mensen van Kortrijk 7

10 1 Een stad die luistert en dialogeert De stadscoalitie wil Kortrijk teruggeven aan alle Kortrijkzanen. Daarom gaat ze rechtstreeks in dialoog met de inwoners. We werken het bestuursakkoord uit op basis van gesprekken met de inwoners, wijk per wijk. Op die manier leggen we samen met de inwoners de prioriteiten vast van de stad en haar zeven deelgemeenten. De buurt bestuurt is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement 8

11 Kortrijk Spreekt/Iedereen Spreekt Het nieuwe stadsbestuur heeft de bevolking van alle wijken in de deelgemeenten en de binnenstad nauw betrokken bij het schrijven van voorliggend Plan Nieuw Kortrijk. Elke wijk werd uitgenodigd om drie prioriteiten aan te geven (zie vanaf pagina 65). Daarbij werd ervoor gekozen om fundamentele inspraak vanuit de bevolking te organiseren. Ook werden bijzondere inspanningen gedaan om mensen die zelden een stem krijgen, te horen. Senioren, jongeren, mensen met een beperking, mensen in armoede. Op die manier willen we een antwoord bieden op het gevoel dat men politici enkel hoort of ziet voor de verkiezingen. Kortrijk Spreekt en Iedereen Spreekt is geen eenmalig initiatief. Het is integendeel de start van een volwaardige samenwerking in de periode die we vastleggen in een participatiecharter. Daarbij gebruiken we innovatieve methodes zoals Budget Games om op wijk- en buurtniveau te bepalen welke prioriteiten nu echt uitgevoerd worden, wetende dat de middelen beperkt zijn. Bewoners zien in dat niet alles kan, en moeten compromissen sluiten. Dit verhoogt de betrokkenheid. Eén van de uitdagingen is om binnen de wijk- en gebiedswerking niet alleen de bestaande comités te ondersteunen maar ook actief te werken aan nieuwe comités in de buurten waar de mensen niet georganiseerd zijn. Werken met een participatiecharter Om inspraak en participatie op een doortastende wijze te ondersteunen wil het stadsbestuur werken met een participatiecharter. De adviesorganen met hun uitgewerkte adviezen, de vaste en structurele deelname van inwoners, buurtcomités en het middenveld geven vorm aan dit participatiecharter. Ombudsman/vrouw Inwoners hebben soms de overtuiging of de indruk dat ze niet correct behandeld worden. Om dat op een onafhankelijke manier te bekijken en desnoods bij te sturen willen we een stedelijke ombudsman/vrouw aanstellen, binnen het bestaande kader van stadsmedewerkers. Die staat onafhankelijk van de politiek en de administratie, bekijkt of de relaties tussen bestuur en inwoners correct verlopen en zoekt samen met de stad naar oplossingen daar waar het fout loopt of beter kan. Kindergemeenteraad Kinderen en jongeren verantwoordelijkheid geven en warm maken voor de politiek. Dat willen we bereiken door de installatie van een gemeenteraad voor en door kinderen. Tijdens die zittingen komen zaken aan bod die kinderen na aan het hart liggen: sport, milieu, verkeer, school, jeugdbeweging... Daarbij maken we gebruik van aangepaste en ludieke methodes, zodat participatie voor de kinderen leuk wordt en blijft. Er is aandacht voor het uitleggen van beslissingen uit de kindergemeenteraad aan de andere kinderen van diverse scholen. Hiervoor worden alle voorbereidingen en verslagen van de bijeenkomsten bijgehouden op een blog. Ook een kinderfuif kan elk jaar mee het draagvlak voor de kindergemeenteraad vergroten. Door de installatie van de kindergemeenteraad krijgen de kinderen mee inspraak in het beleid van de gemeente en leren ze overleggen, vergaderen en spreken voor een groep. Gemeenteraad on-the-move & live stream De stadscoalitie vindt directe democratie uiterst belangrijk. Daarom is ze voorstander om het stadhuis naar de mensen te brengen en niet omgekeerd. Kortrijk zal de gemeenteraden live streamen via het internet. De deelgemeenten zijn een volwaardig deel van de stad. Daarom is beslist om de maandelijkse gemeenteraad soms ook in de deelgemeenten te houden. Gemeenteraad-on-the-move. Elke deelgemeente zal aan bod komen. 9

12 2 Een stad die verjongt en vergroent De stadscoalitie wil dat iedereen thuis is in Kortrijk. We maken de stad aantrekkelijker met meer groen en we gaan voor een verjongingskuur. Jonge gezinnen vormen mee de toekomst van Kortrijk. We zorgen ook voor nieuwe parken en groene verbindingen. We hebben de ambitie om van Kortrijk een klimaatstad te maken is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement 10

13 We zorgen voor nieuwe parken en groene verbindingen om buurten te versterken Jongeren koesteren We willen jongeren koesteren, niet wegjagen. In plaats van jongeren te beschouwen als overlast, geven we jongeren ruimte om elkaar te ontmoeten. Er komt een nieuw ontmoetingscentrum op maat van de Kortrijkse jongeren. Jeugdlokalen worden functioneel en duurzaam ingericht. De stad brengt jeugdverenigingen samen voor groepsaankopen energie en bouwmaterialen en helpt zo om de factuur te drukken. De realisatie van een middelgrote fuifzaal is voor de stadscoalitie een topprioriteit. De stad bevordert veilig uitgaan én veilig thuiskomen. Jongerencultuur moet kunnen groeien van onderuit. De stad ondersteunt jeugdverenigingen en kent impulssubsidies toe aan wie op een positieve manier durft experimenteren. Er komen gedoogzones voor graffiti. Graffiti op ongepaste plaatsen wordt aangepakt. De stad neemt de Jeugdraad ernstig. Samen met die raad realiseren we een beleid van en voor jongeren. Jongerenorganisaties die werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren worden ondersteund bij de uitbouw van hun werking. Een nieuwe Jeugdherberg voorbeeld van een project Op de site van het Groeningeheem aan de Passionistenlaan bouwen we een nieuwe jeugdherberg met een capaciteit tussen 118 en 133 bedden. Het gebouw telt 5 bouwlagen. Het gelijkvloers beschikt over een bar en enkele polyvalente zaaltjes. De conciërgewoning bevindt zich boven de keuken. Er wordt ook een sportzaal gebouwd in een latere fase waarna de bestaande jeugdherberg wordt gesloopt. Naast Toerisme Vlaanderen, die later ook eigenaar wordt van het gebouw, subsidiëren ook de Provincie en de 2 hogescholen uit Kortrijk (Howest en Katho-Vives) mee dit project. Meer natuur, meer bos Kortrijk heeft te weinig groen en open ruimte en behoort tot de bosarmste regio s van Vlaanderen. De stadscoalitie legt zich hier niet bij neer en investeert in oude en nieuwe groenzones. Zo vergroten we de leefbaarheid voor iedereen en trekken we meer jonge gezinnen aan. We doen er alles aan om de schaarse natuur te behouden, groene zones met elkaar te verbinden en uit te breiden. Er komt één plan van aanpak voor het beheer van de Leievallei en de verschillende beekvalleien in het buitengebied en één plan om het groen in de stad en deelgemeentes te versterken. De meeste bossen zijn in privaat bezit, we bekijken hoe we deze natuurgebieden duurzaam kunnen beheren en openstellen voor het publiek. We versterken bestaande boskernen door bijkomende percelen te beplanten. Het initiatief van het geboortebos zetten we verder: een boom voor ieder kind dat wordt geboren en in Kortrijk woont. Het Stadsgroen Marionetten krijgt verder vorm, met Hoeve te Couckx en de Libel als volwaardig trefpunt en een 11

14 Kortrijk ondersteunt en stimuleert (nieuwe) opleidingen en kennis- en expertisecentra die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van de streek speelbos voor de jeugd. We behouden en ontwikkelen trage wegen. Dat is niet alleen een goede zaak voor de natuur maar ook voor fietsers en wandelaars. Er wordt niet geraakt aan de natuurstructuur ten zuiden van de E17: het Kennedybos en het open gebied Triloy in Aalbeke blijven intact. Kortrijk Onderwijsstad Het basis- en secundair onderwijs in de stad telt bijna leerlingen, het hoger en universitair onderwijs meer dan studenten. Het deeltijds kunstenonderwijs heeft meer dan leerlingen en jaarlijks volgen duizenden volwassenen één of andere vorm van cursus, opleiding of vorming. Kortom, onze stad heeft duidelijk een onderwijsfunctie. De stad wil dan ook de verdere uitbouw van het onderwijs ondersteunen en een rol gericht op alle onderwijsvormen, niveaus en netten. Bijzondere aandacht gaat naar kwaliteit, gelijke onderwijskansen, innovatieve en creatieve initiatieven en levenslang leren. We stemmen af op de maatschappelijke en economische ontwikkeling van stad en regio. De stadscoalitie zet in op de brede school. Een School dus met een hoofdletter, waar kinderen en jongeren, zich veilig en geïnspireerd voelen om op alle terreinen hun competenties op te bouwen. De brede school brengt zo onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport samen om het sociale weefsel te versterken. We pakken concentraties aan en streven naar een schoolbevolking die de stadsbevolking weerspiegelt. Een nieuw Hoog Kortrijk voorbeeld van een project Hoog Kortrijk is het speerpunt voor belangrijke onderwijsspelers, bedrijven, het ziekenhuis AZ Groeninge, XPO als spil voor grote beurzen en vele bezoekers. De stad wil deze kern van bedrijvigheid en dynamiek versterken en ondersteunen. De President Kennedylaan wordt over haar hele lengte tot de rotonde Beneluxlaan heringericht. Een bijkomende verbinding tussen de President Kennedylaan en de afrit van de E17 wordt aangelegd, in het verlengde van de Munkendoornstraat. Met de herinrichting van de President Kennedylaan komen er vrij liggende, dus veilige en mooie fietspaden, doorstromingsmogelijkheden voor het openbaar vervoer en het versterken van de groenstructuur. De werken zullen gerealiseerd zijn einde Gebundelde parkeervoorzieningen zullen de individuele parkeernoden invullen. Expressbusverbindingen zullen de as Hoog Kortrijk en station-centrum versterken. Het oude vlasmuseum wordt omgebouwd tot een faculty club voor Katho-Vives en Kulak. 12

15 13

16 8 (ver)nieuw(d)e scholen voorbeeld van een project De volgende zes jaar wordt bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd in het onderwijs van de stad Kortrijk. Het scholenprogramma Scholen van morgen komt tot stand met publiek private samenwerking. 8 scholen zullen grondig worden vernieuwd. Uiterlijk 2017 wordt de laatste school afgewerkt. KTA Heule & BS Kransvijver. Dankzij een investering van 7,75 miljoen euro worden de bestaande gebouwen vervangen door een nieuwbouw waarbij plaats is voor werkplaatsen voor de studierichtingen zoals bouw, metaalbewerking, elektriciteit, auto, grafische, schilderen en decoratie. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt begin Leielandscholen. Campus Sint-Niklaas Kortrijk, gelegen in de Senator Coolestraat. Dankzij een investering van 18,5 miljoen euro komt een nieuw gebouw dat plaats geeft aan goed uitgeruste praktijklokalen, met hyper moderne keukens, restaurants, een bar, een demonstratiekeuken met aula, een wijndegustatielokaal, een sportzaal en ondergrondse parkeergarages voor het personeel en bezoekers. De werken starten midden 2014 en alles wordt afgewerkt einde SSBuO Ter Bruyninge, gelegen in Marke. Dankzij een investering van 5 miljoen euro vervangt men de bestaande oude paviljoenen (dateren nog uit de jaren 60) met een nieuwbouw met plaats voor een turnzaal en een overdekte speelplaats. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt einde Guldensporencollege (vroeger Sint-Amandscollege), gelegen aan de Diksmuidekaai 6. Dankzij een investering van 24,9 miljoen euro komt een nieuwbouw voor de 2e graadschool met een speelplaats en fietsenberging. De gebouwen voor de 3e graadschool TSO-BSO worden gerenoveerd met aanpalend 2 nieuwe vleugels die de feestzaal verbinden met de bestaande. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt begin Leielandscholen, Campus Sint-Theresia, Stella-Maris en Sint- Niklaas Kortrijk, gelegen in de Burgemeester Nolfstraat en Beheerstraat. Dankzij een investering van 18,5 miljoen euro komt een geprofileerde school voor personenzorg voor 1e tot en met 6e leerjaar achteraan de huidige site van het Sint-Niklaasinstituut met toegang aan de kant van de Beheerstraat. De werken starten begin 2016 en alles wordt afgewerkt einde Guldensporencollege (vroeger de Pleinschool), gelegen aan het Plein 14. Dankzij een investering van 5,3 miljoen wordt het huidige internaat volledig gerenoveerd aan de voormalige kloostervleugel. Daarnaast komt er een nieuwbouw refter. De werken starten midden 2014 en alles wordt afgewerkt einde Guldensporencollege (vroeger Sint-Amandscollege), gelegen Kollegestraat 8. Dankzij een investering van 2,1 miljoen euro komt er een nieuwbouw en renovatie voor de kleuterschool met aanleg van een speelplaats. De werken starten midden 2014 en alles wordt afgewerkt in het lopende jaar CVO volwassenenonderwijs, Kortrijk-Weide. Dankzij een investering van 11,4 miljoen komt er een nieuwbouw voor de centra volwasssenenonderwijs op de site Kortrijk Weide. Er komt een hoogbouw die eyecatcher en visitekaartje wordt voor levenslang leren in de stad Kortrijk. De werken starten einde 2014 en alles wordt afgewerkt in het lopende jaar We ondersteunen studentenactiviteiten, realiseren een fuifzaal en werken mee aan een beter openbaar vervoer. We ondersteunen en stimuleren (nieuwe) opleidingen en kennis- en expertisecentra die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de streek. We steunen maximaal Howest, Katho en Kulak en stimuleren hen om vooral te investeren in de binnenstad. Op deze manier trekken we de studenten naar het centrum want studenten brengen leven in de stad, zijn goed voor de horeca en helpen bij de sociale controle. Volwassenenonderwijs is erg belangrijk. We hebben aandacht voor taalonderwijs (Nederlands voor anderstaligen), voor het dichten van de digitale kloof en voor opleiding en vorming voor de invulling van knelpuntberoepen (in zorg en horeca, bijvoorbeeld). In het deeltijdse kunstenonderwijs willen we de infrastructuur verbeteren om zo kwalitatief, bereikbaarheid en laagdrempelig te zijn. 14

17 Voor het basis- en secundair onderwijs wordt een flankerend onderwijsbeleid gevoerd gericht op gelijke onderwijskansen voor iedereen. Er gaat specifieke aandacht naar kansengroepen om schoolachterstand en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen en om voldoende doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt te realiseren. We pakken het spijbelen aan, werken taalachterstand weg als voorwaarde voor betere slaagkansen. Om de vrije schoolkeuze te garanderen, iedereen kans te geven om op aanvaardbare afstand een school te vinden en om een spreidingsbeleid te voeren, moeten capaciteitsproblemen samen met de scholen aangepakt worden. Een centrale aanmeldingsprocedure en een digitaal aanmeldingssysteem zijn daarbij goede instrumenten. Groen overal in de stad De stadscoalitie wil ook de verstedelijkte kernen een groenere aanblik geven. Via parken en kleinere groenelementen brengen we de natuur in de stad. We grijpen alle kansen om groen- en parkzones op te waarderen, aan te leggen of te openen, met als kers op de taart een nieuw stadspark op Kortrijk Weide. De buffer tussen de wijk Venning en de Ring (Den Hert) wordt integraal ontwikkeld als groengebied. Ook Bissegem krijgt een gemeentepark. We organiseren jaarlijks de Dag van het Park, telkens op een andere locatie. We brengen de Kortrijkse parken tot leven door het aanbieden van voorzieningen zoals speelinfrastructuur of draadloos internet en het stimuleren van activiteiten zoals publieke barbecues. Het Begijnhofpark wordt een festival- en muziekpark. Hiermee trekken we jongeren en andere inwoners aan in plaats van ze weg te jagen. 15

18 Nieuwe groene pleinen, parken, lanen en bossen voorbeeld van een project In de binnenstad bevinden zich mooie groene ruimtes (Begijnhofpark, Plein, Groeningelaan, ) maar ze zijn geïsoleerd en daardoor minder doorleefd in het straatbeeld. Met doordachte ingrepen op de grote pleinen van de stad (Stationsplein, Conservatoriumplein, Casinoplein, Schouwburgplein, Vlasmarkt, Overbekeplein, Grote Markt, Houtmarkt, ) brengen we groene gezelligheid binnen in het centrum. Als we de centrumpleinen beplanten of tussenzones vergroenen, zullen we de stad op deze wijze met elkaar verbinden. De heraanleg van de Groeningepoort tussen het Plein en het standbeeld van de Maagd van Vlaanderen is hiervan een voorbeeld. We vernieuwen de wandelpaden en de groenaanplanting. Dit gebeurt ook voor de omgeving Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Begijnhofstraat, het historische Kortrijk. Het landschapsbureau Wirtz noemt dit de groene gordel die het stadsbeeld sterk zal verbeteren. We vergroenen de Kortrijkse pleinen en straten, ook in het winkelwandelgebied. We nemen initiatieven om een groene stadsgordel of boulevard te realiseren. De stadscoalitie heeft opnieuw meer aandacht voor het groen in de wijken van het centrum en de deelgemeentes. Kortrijk moet opnieuw een bebloemde stad van niveau worden. We moedigen de verschillende initiatieven in stad en deelgemeentes aan en voeren een actief bebloemingsbeleid. Iedereen die wil bijdragen aan een groenere stad wordt betrokken. Zo onderzoeken we het idee om ronde punten te laten adopteren door tuinaannemers. Kortrijk Klimaatstad Kortrijk kan mee het verschil maken in de strijd tegen klimaatsverandering en samen met de bevolking werk maken van een lagere ecologische voetafdruk. De stadscoalitie heeft de ambitie om Kortrijk om te vormen tot een echte klimaatstad en wil aansluiten De heraanleg van de Houtmarkt zal gebeuren samen met de private partner Sint-Vincentius. Er komt een ondergrondse parking samen met het bouwproject van Sint- Vincentius (op de site van de vroegere Sint-Niklaaskliniek). Door het aanplanten van bomen en belangrijke groenpartijen, het werken met natuurlijke materialen en de inbreng van waterelementen geven we een natuurlijk karakter aan het plein. Met de realisatie van dit project versterken we de groene verbinding met het aanpalende Begijnhofpark. Ook het winkel- en wandelgebied wordt aantrekkelijker gemaakt. De Lange Brugstraat, wordt in dezelfde, gekende stijl heraangelegd. Deze werken gebeuren gelijktijdig met de realisatie van de nieuwe Houtmarkt. bij het Burgemeestersconvenant, een Europese beweging. Hiermee engageren we ons om tegen 2020 de Europese doelstelling van een vermindering van de CO2 uitstoot met 20 procent niet alleen te halen maar zelfs te overtreffen. 16

19 De stad geeft het goede voorbeeld door in te zetten op duurzame werking. Stadsgebouwen en sociale woningen worden op een duurzame wijze gerenoveerd. De stadsdiensten beperken het energie- en waterverbruik. Dienstreizen gebeuren zoveel mogelijk op een ecologisch verantwoorde manier. We realiseren een volwaardige ecowijk met passiefwoningen, decentrale energievoorziening, autodelen, gezamenlijk groen. We gaan voor groene energie, maken een plan op voor de inplanting van nieuwe windmolens en geven inwoners de mogelijkheid om financieel te participeren. Een lokale voedselstrategie moet ertoe leiden dat zoveel mogelijk voedsel plaatselijk wordt geteeld, in samenwerking met lokale boeren en dankzij initiatieven zoals volkstuintjes of een stadsboerderij. Met evenementen zoals een Klimaatweek of Donderdag Veggiedag maken we de Kortrijkzanen bewust van de klimaatproblematiek en de vele manieren om hiertegen te strijden. Het behalen Een nieuwe groene long op Kortrijk-Weide voorbeeld van een project Op Kortrijk-Weide komt een nieuw stadspark van 2,5 hectare vlakbij de Leie, en dit samen met een aantal andere gebouwen. Voor de jeugd plant de stadscoalitie een fuifzaal, met respect voor de buurtbewoners. Nog dit jaar zal het nieuwe jongerenontmoetingscentrum (deel van de loods) zijn deuren openen. We maken werk van een nieuw stadszwembad met binnen- en eventueel buitenfaciliteiten. van onze ecologische doelstellingen moet een gezamenlijke inspanning worden. De bevolking kan bijdragen door het nemen van energiebesparende maatregelen in huis, het onderhouden van vierkante metertuinen, het delen van auto s en fietsen. De stad ondersteunt burgers met maatregelen als het aanbieden van energiescans of het begeleiden en subsidiëren van duurzaam (ver)bouwen. We maken werk van een luchtkwaliteitsplan waarbij we CO2 en fijnstofvervuiling meten met mobiele of vaste meetpunten (bv. op de ledwall op de Grote Markt), dit in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij. Dierenwelzijn De stadscoalitie verliest ook de dieren niet uit het oog en voert opnieuw een actief beleid van dierenwelzijn. De katten- en duivenpopulaties worden op een diervriendelijke manier onder controle gehouden. We bekijken of er nieuwe hondendweides nodig zijn maar dulden geen poep op de stoep. Desnoods leggen we hier een GAS-boete op. Een vernieuwd volwassenonderwijs wordt - met haar nieuw gebouw - een echte eyecatcher en zal deze site tot een plek voor leren en ontmoeten omdopen. De vroegere goederenkoer wordt heraangelegd. Ongeveer de helft wordt een voetgangersdomein dat aansluit bij het centrum voor volwassenenonderwijs, de loods en de fuifzaal. De andere helft wordt aangelegd als randparking voor ongeveer 340 wagens. De parking kan ook gebruikt worden als evenementenplein. Het wordt zo ingericht dat het kan gebruikt worden voor allerlei activiteiten, bv. een circusvoorstelling en openluchtoptredens. 17

20 3 Een stad die onderneemt en deelt Kortrijk is het hart van werkend West-Vlaanderen. Na de K in Kortrijk is het nu tijd voor de O in Kortrijk, de O van ondernemende mensen. Kortrijk moet de kern zijn van de creatieve en duurzame maakeconomie van Vlaanderen. Dit zit in het DNA van de vele bedrijven die nu al actief in onze regio. De stadscoalitie vereenvoudigt vergunningen en creëert ruimte voor wie onderneemt en werkt. Zo zorgen we voor welvaart, welvaart waarmee we mensen die het moeilijk hebben sterker maken. Een welvarende stad als Kortrijk hanteert een nultolerantie tegen armoede. Armoedebestrijding wordt een volwaardig beleidsdomein is het bedrag dat we de komende 6 jaar zullen besteden aan dit engagement 18

21 Kortrijk, ondernemersvriendelijke stad bij uitstek In Kortrijk hebben ze iets meer, zei Eric Van Zele, topman van Barco, manager van het jaar. Onze ambitie bestaat er in om van Kortrijk de meest ondernemersvriendelijke stad van de regio te maken. Kortrijk moet durven de regionale motor van de creatieve maakeconomie zijn. Basis hiervoor is een stevig industrieel weefsel met als troeven de vele sterke familiegebonden KMO s, maar ook belangrijke internationale spelers als Vandewiele en Barco. Dergelijke succesvolle ankerbedrijven helpen ons om bewuste keuzes te maken inzake onderzoek en ontwikkeling. De stadscoalitie wil ook meedenken met de ondernemingen, synergiën ontwikkelen en win-winsituaties realiseren. We luisteren naar ondernemers en handelaars, nemen hun suggesties ernstig én betrekken ze bij de uitvoering van het beleid. We creëren ruimte, letterlijk en figuurlijk, voor bedrijven met een duidelijke toegevoegde waarde. De stad heeft daarbij een duidelijke missie: het creëren van de voorwaarden om bedrijven te motiveren zich eerder in Kortrijk dan elders te willen vestigen. Ook binnen de eigen diensten werken we zo efficiënt als mogelijk om de lokale economie in de stad te stimuleren. Bij het nemen van economische initiatieven kiest de stadscoalitie bij voorkeur voor samenwerking met private partners. Een gezonde verdeling van de lasten en lusten is hierin essentieel. Openbare aanbestedingen gebeuren steeds vanuit een maximale transparantie en objectiviteit. Aandacht gaat hierbij naar deelname van en mededinging door de lokale ondernemer. Voor de (middel)grote ondernemingen maken we werk van een vernieuwd, integraal industrieel beleid met reële aandacht voor de problematiek waarmee zij worden geconfronteerd. We zorgen binnen de middelen van de stad voor correcte en volledige informatie, stipte en proactieve communicatie, opvolging en begeleiding van dossiers. Ons industrieel beleid is gebaseerd op drie hoekstenen. De economische dimensie omvat initiatieven gericht op het versterken van de productiviteit en competitiviteit van lokale ondernemers. Hiertoe treedt de stad op als facilitator en optimaliseert zij omgevingsfactoren zoals tewerkstelling, mobiliteit en inplanting. Binnen de sociale pijler ontwikkelen we partnerships met diverse actoren op de lokale en regionale arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren. Gezamenlijke initiatieven binnen de Eurometropool zijn daar een voorbeeld van. Ten derde vestigen we volop de aandacht op onderwijs en innovatie en ondersteunen we coördinatiestructuren voor de ontwikkeling van transformatie- en innovatiestrategieën zoals de Week van het Ontwerp. Om innovatieve bedrijven aan te trekken en te behouden in de Kortrijkse regio, zullen we hen actief betrekken bij het beleid. We starten partnerships met onderwijsinstellingen om competentieontwikkeling in nieuwe technologieën te stimuleren. De nadeelcompensatie (tussenkomsten naar aanleiding van openbare werken) wordt verbeterd. We herbekijken de huidige aanpak en reglementering en passen aan waar nodig. We vergeten ook niet de luchthaven Kortrijk-Wevelgem als troef voor de ontwikkeling en bereikbaarheid van onze streek. We werken aan een uniek ondernemersloket met een enkel aanspreekpunt en een klantbeheerder voor de ondernemers. Klantbeheerders (accountmanagers) volgen alle dossiers op over de diverse diensten heen. Doorgedreven transparantie, maximale vereenvoudiging en snelheid van beslissing zijn daarbij aan de orde. 19

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING

Nadere informatie

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen

basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen basisprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2006 Colofon Redactie: Stefan Colaes Coördinatie: Johan Malcorps Met medewerking van: Stefan Colaes, Johan Malcorps, Els Keytsman, Tinne Van der Straeten, Wouter

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD

BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD Programma Open Vld Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 BRUSSEL, VRIJE STAD, OPEN STAD Terugblik De voorbije vijf jaar heeft Open Vld meermaals duidelijk gemaakt zowel

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie