Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt. Nieuwe wegen in het praktijkonderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt. Nieuwe wegen in het praktijkonderwijs"

Transcriptie

1 Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt Nieuwe wegen in het praktijkonderwijs

2 Inleiding Deze brochure beschrijft de achtergrond en vervolgstappen van het project Boris brengt je bij n baan, een project waarin 15 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso), samen met de samenwerkende kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, leerlingen hebben begeleid naar een baan. De binnen dit project ontwikkelde Boris-methodiek is getoetst in de praktijk gedurende een tweejarige pilot. Naar maatschappelijke participatie Het onderwijs bereidt jongeren voor op maatschappelijke participatie. Voor veel jongeren verloopt deze voorbereiding succesvol, maar niet voor iedereen is deze weg naar participatie vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro). De overheid treft maatregelen om de participatie van mensen met een beperking te vergroten. De wetgeving kwaliteit vso stuurt de scholen sterk in het bereiken van dit doel. Daarnaast biedt de participatiewet die in voorbereiding is de gemeenten een kader om participatie te bevorderen en moeten afspraken tussen het kabinet en werkgevers de drempel naar werk verlagen. De invoering van de entree-opleidingen in het mbo zal kansloze doorstroom van jongeren naar het mbo voorkomen. Voor de leerlingen in het vso profiel arbeid en het praktijkonderwijs zal dat betekenen dat hun traject steeds vaker eindonderwijs zal zijn. Een goede aansluiting op de arbeidsmarkt is dan noodzakelijk. De systematiek van het werkend leren Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, is de afgelopen jaren in het vso gewerkt aan de Boris-methode, waarin leerlingen zich oriënteren op een loopbaan, een leer-werktraject volgen en begeleid worden bij het vinden en houden van een passende plek op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs. 2

3 Uit de praktijk is gebleken dat de Boris-methodiek een goede aanvulling is op de praktijk in scholen in het vso. Daarom werkt het Boris-team nu aan een implementatieplan om de Borismethodiek beschikbaar te stellen aan een groter aantal scholen in het vso én praktijkonderwijs Het werkend leren in het mbo steunt op een lange traditie. Voor een grote groep jongeren is het de weg naar een vakdiploma en naar een baan. Van de jongeren die het werkend leren als opleidingsvorm hebben gekozen heeft 95% na afloop daarvan een baan en 87% bij het bedrijf waar ze zijn opgeleid. Het is de belangrijkste vorm van personeelsvoorziening in het middenen kleinbedrijf. Een belangrijk communicatiemiddel in het werkend leren is de kwalificatiestructuur. Hierin is per beroep (kwalificatie) opgenomen wat een leerling moet beheersen voor het diploma. Ook voor jongeren die vanwege hun beperking geen volledige kwalificatie kunnen behalen is de kwalificatiestructuur bruikbaar. Die maakt maatwerk op onderdelen van een kwalificatie mogelijk: door de combinatie van een beperkt aantal werkprocessen is een takenpakket samen te stellen dat de inzet en de mogelijkheden van de leerling verbindt met productief werk in het bedrijf. Ervaring met de Boris-methodiek In opdracht van het ministerie van OCW hebben scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven ervaring opgedaan met de Boris-methode. Uit de evaluatie is gebleken dat de Borissystematiek effectief is. De systematiek van het werkend leren bleek goed bruikbaar bij het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt. Meer dan 50% van de uitgestroomde vso-leerlingen heeft een baan gevonden. Voorlopige prognoses schetsen het beeld dat jaarlijks circa leerlingen het voortgezet speciaal onderwijs profiel arbeid en het praktijkonderwijs verlaten. Door de introductie van de entree-opleidingen in het mbo zal dat aantal nog sterk groeien. Door de Boris-methode breder in te zetten, kan de duurzame arbeidsinpassing voor deze doelgroep fors verhoogd worden. Met alle persoonlijke en sociaaleconomische voordelen van dien. In deze brochure leest u hier meer over. 3

4 Scholen verkennen de arbeidsmarkt beter en zien veel meer mogelijkheden tot arbeid voor de leerlingen. Het bedrijfsleven leert leerlingen beter kennen en ziet meer de mogelijkheden in de leerlingen dan alleen de beperkingen die ze hebben Carla van Sonsbeek, Altra College Uitgangspunten Boris-methode De Boris-methode is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren die gehanteerd wordt in het middelbaar beroepsonderwijs. De focus ligt daarbij op: Arbeidsmarkt- en beroepenoriëntatie De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven hebben instrumenten op het gebied van arbeidsmarktinformatie en beroepenoriëntatie ontwikkeld. Zo zijn, samen met UWV, arbeidsmarktschetsen voor alle regio s ontwikkeld. Daarnaast voorzien de kenniscentra in beroepeninformatie en in een talententest die het persoonlijk competentieprofiel van de leerling vergelijkt met het gevraagde profiel van alle beroepen waarin de kwalificatiestructuur voorziet. De kwalificatiestructuur In de kwalificatiedossiers mbo is per beroep aangegeven wat een leerling moet beheer- sen als hij/zij klaar is met de opleiding. Ieder dossier is opgebouwd uit kerntaken en werkprocessen. Het gedrag en te behalen resultaten zijn per werkproces beschreven. De kwalificatiestructuur is door deze opzet bruikbaar voor het maken van opleidingsplannen op maat. De kwalificatiestructuur is voor het Nederlandse bedrijfsleven het communicatiemiddel over de inhoud van arbeid. Erkende leerbedrijven Een bedrijf kan erkend worden als leerbedrijf als het werkzaamheden kan aanbieden die passen bij de opleiding van een leerling en als er een deskundige praktijkopleider is voor de begeleiding van die leerling. Ook moet de werkplek veilig zijn. Op deze wijze zijn ruim bedrijven die stageplaatsen bieden geaccrediteerd. De kenniscentra onderhouden via hun opleidingsadviseurs nauw contact met de leerbedrijven en kennen de cultuur van elk bedrijf. 4

5 We zijn één van de pilotscholen die aan de slag gingen met het Boris-project. We bleken al wel een aantal stappen uit het stappenplan te hanteren, maar deden dat ongestructureerder Bert Wardenier, stagecoördinator Guyotschool Inhoud Boris-methode Bij de ontwikkeling van de Boris-methode is gebruik gemaakt van de bestaande mbo-infrastructuur: de netwerken, de programma s, de leerbedrijven, de praktijkopleiders, de leermiddelen en toetsen, de bedrijfstakregelingen, de wetgeving alles was al aanwezig. Wat nog ontbrak, was de verbinding met het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. De verbinding met het vso is gelegd in het project Boris brengt je bij n baan. Er zijn wel enkele aanpassingen nodig voor de nieuwe doelgroepen: Bepaling van de mogelijkheden in arbeid en ontwikkeling van loonwaarde voor elke leerling afzonderlijk; Gebruik maken van de kwalificatiestructuur op het niveau van afzonderlijke werkprocessen (en niet uitgaan van de volledige diploma-eisen); Inpassen van de werkprocessen in de opleidingendocumentatie per leerling; Certificering met branchecertificaten van werkprocessen die positief zijn beoordeeld; Ondersteuning van praktijkopleider en bedrijf in het werken met de doelgroep. Maatwerk Vaak is een individueel leerwerktraject nodig om een leerling uit het vso of praktijkonderwijs tot een branchecertificaat te brengen. De werkprocessen uit de kwalificatiestructuur moeten passen bij de mogelijkheden van de leerling en bij het werk in het bedrijf. Als een leerling naar een erkend leerbedrijf gaat, maken de werkgever, de leerling en de school samen een selectie van de werkprocessen die de basis zullen vormen van de opleiding bij het bedrijf. Ook stellen zij vast aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan voordat de leerling in aanmerking komt voor een arbeidscontract. Zo kan het zijn dat de werkplek aangepast moet worden, of dat de leerling op school voorbereid moet worden op zijn praktijkopleiding in 5

6 Het is de vraag hoe je voor leerlingen die iets bijzonders hebben een goede stageplaats kunt vinden, zonder dat je hen meteen een etiket op hoeft te plakken. Zo n goede stageplaats kan zich bijvoorbeeld bevinden bij een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, of bij een bedrijf waarvan de praktijkbegeleider iemand kent met een beperking Loes Richter, beleidsmedewerker Savantis Organisatorische consequenties Als de school met de Boris-methode aan de slag wil, heeft dat consequenties voor de organisatie. Van de school wordt gevraagd het onderwijs vorm te geven en uit te voehet bedrijf. Het is van essentieel belang voor de leerling én voor de collega s op het werk dat de leerling vanaf de aanvang van de praktijkopleiding wordt beschouwd als werknemer van het bedrijf. Certificering Omdat de opleidingstrajecten binnen de Boris-methode niet gericht zijn op volledige kwalificaties maar op delen daarvan is diplomering niet mogelijk. Daarom worden de trajecten afgesloten met branchecertificaten die door de bedrijfstakorganisaties zijn erkend. De beoordeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de school door de praktijkopleider. Op het certificaat staat vermeld welke werkprocessen uit welke kwalificatie door de houder kunnen worden uitgevoerd op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Dat is de landelijk vastgestelde norm in de kwalificatiestructuur. De kenniscentra zullen voor de certificering een centraal loket beschikbaar stellen. Begeleiding werkgever Het aantal werkgevers dat aan de slag wil met de doelgroep is groot. MKB Nederland schat het op 40% van de bedrijven. Dat er nog te weinig bedrijven de stap gemaakt hebben ligt aan de contactmogelijkheden en de reserves bij de bedrijven. De leerbedrijven komen de jongeren met een beperking tussen de werken leren kandidaten nog te weinig tegen. Daarnaast zijn de werkgevers onzeker of ze wel voldoende zijn toegerust in kennis en maatregelen om de doelgroep in hun bedrijf aan het werk te krijgen en te houden. Door de doelgroep via de kenniscentra aan te sluiten op het systeem van werkend leren kan het contact worden gelegd. De school en de kenniscentra samen kunnen de reserves bij de werkgever overwinnen via coaching en scholing. 6

7 ren binnen de cultuur van het werkend leren, dat wil zeggen in nauwe samenwerking met de leerbedrijven. Dat heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering, voor de competenties van het personeel, voor het onderwijs aan de leerlingen en vooral voor de relatie met hun omgeving. De school kiest er voor om zich te ontwikkelen tot een expertisecentrum in het vaststellen van arbeidsmogelijkheden en loonwaarde bij leerlingen met een beperking en in het organiseren van trajecten naar duurzame arbeid. Wat kan Boris betekenen voor het Praktijkonderwijs? Het project Boris is uitgevoerd op een klein aantal vso-scholen. Het praktijkonderwijs heeft nog geen ervaring opgedaan met de systematiek van het werkend leren via de Boris-methode. Maar deze systematiek kan ook leerlingen uit deze vorm van onderwijs helpen bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. De urgentie hiervoor wordt de komende tijd groter door veranderingen in het middelbaar beroepsonderwijs. De afgelopen jaren hebben veel pro-scholen zich gericht op doorstroming richting het mbo, met name niveau 1. De eisen die aan leerlingen van de Entree-opleiding worden gesteld, zijn vaak niet haalbaar voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Daarom zal er voor hen een andere, resultaatgerichte route richting werk moeten komen. Loonwaarde De twee centrale wettelijke taken van het Praktijkonderwijs zijn brede vorming en voorbereiding op werk. Praktijkonderwijs bestaat uit een gedeelte waarin aangepast theoretisch onderwijs, persoonlijkheidsvorming en het aanleren van sociale vaardigheden worden verzorgd en een gedeelte waarin de leerling wordt voorbereid op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk passend gemaakt bij die mogelijkheden en keuzes van de leerling. 7

8 We pleiten voor een meer samenhangend programma in het vso. Nu werkt iedereen langs elkaar heen en verzint zijn eigen zaken. Standaardisatie daarin zou goed zijn, zonder het dicht te timmeren. Echter, als we alleen al bereiken dat we met branchegerichte certificaten gaan werken en de competentieprofielen en het onderwijs hierop inrichten, dan is er al een enorme winst behaald Guido Willems, programmamanager Arbeidsvoorbereiding en Arbeidstoeleiding bij SOVSO Sint Jozef Door de doelen rechtstreeks te kiezen uit de kwalificatiestructuur van het mbo sluit de opleiding inhoudelijk aan op de afspraken die door bedrijfsleven en beroepsonderwijs zijn gemaakt over de normen voor productieve arbeid. De leerling is inzetbaar op specifieke beroepstaken en kan meedraaien in productieve arbeid. Een maximale loonwaarde is daarmee gegarandeerd. Duurzame arbeid Het systeem van werkend leren heeft een aantal elementen in zich die de route naar duurzame arbeid bevorderen. De school moet bereid zijn die elementen uitganspunt te maken in de begeleiden van de jongere naar de arbeidsmarkt: Een hoogwaardige diagnostiek en assessment om de arbeidsmogelijkheden van de jongere zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen in relatie tot de beschikbaarheid van werk in de directe regio; Een vroegtijdige inschakeling van het leerbedrijf in het leerproces om de groei naar de arbeidsplaats maximaal te ondersteunen; Ondersteuning van de leerling en van het leerbedrijf bij het minimaliseren van het afbreukrisico in de arbeid. Pilot Het ministerie van OCW beveelt ook voor het praktijkonderwijs de toepassing van de Boris-methode aan. Om te onderzoeken welke specifieke aanpassingen er in het systeem moeten worden gemaakt en om vast te stellen waarop de ondersteuningsbehoefte van het praktijkonderwijs zich richt, heeft het ministerie opdracht gegeven een pilot uit te voeren met een beperkt aantal scholen in het praktijkonderwijs gedurende 1 jaar, schooljaar Daarna zal worden bepaald of, en in welke vorm, de Boris methode breder voor het praktijkonderwijs beschikbaar komt. 8

9 Implementatie Uit de praktijk is gebleken dat de Borismethodiek een goede aanvulling is op de praktijk in scholen in het vso. De geluiden hierover zijn positief. Daarom werkt het Boris-team nu aan een implementatieplan om de Boris-methodiek beschikbaar te stellen aan een groter aantal scholen. Scholen zijn vrij om te bepalen of en op welke manier zij de Boris-methodiek willen en kunnen implementeren in hun organisatie. Bij de implementatie stelt elke school ook haar eigen tempo en prioriteiten vast. De ondersteuning door het Boris-team is daarop afgestemd. Ook dat is maatwerk. Wat krijgt de school van Boris? De school die de Boris-methode wil toepassen krijgt de volgende ondersteuning: Op managementniveau: Ondersteuning bij de omslag van de school naar een werkend-lerenorganisatie passend binnen de onderwijsdoelen; Ondersteuning bij de opbouw van een regionaal netwerk van erkende leerbedrijven; Aansluiting op de relevante regionale samenwerkingspartners; Een vaste coördinator voor de verbinding met de kenniscentra. Op operationeel niveau: Zicht op de regionale arbeidsmarktmogelijkheden; Ondersteuning bij het vinden van leerplaatsen; Scholing in het ontwikkelen van maatwerk uit de kwalificatiestructuur; Ondersteuning in de samenwerking met leerbedrijven; Aansluiting op het loket voor branchecertificering. 9

10 Systematiek van Boris Fysieke/mentale belastbaarheid Testen JA instrumenten Beroepeninfo Arbeidsmarktinfo Proefstage Intake Arbeidsoriëntatie nodig? Kenniscentra Arbeidsintegratie NEE Samenstellen takenpakket voorzieningen/aanpassingen concept I Kenniscentra Arbeidsintegratie Werkgever zoeken Samenstellen takenpakket voorzieningen/aanpassingen definitief Opleidingsplan + instrumenten Voorwaarden van plaatsing Actieplan Bedrijf voorbereiden op plaatsing Plaatsing Leerling voorbereiden op plaatsing Scholing praktijkopleider Arbeidsintegratie Uitvoering opleiding praktijk/theorie Contract School Inkoop scholing Kenniscentra Examinering/certificering Kenniscentra Arbeidsintegratie Arbeidsovereenkomst Nazorg Regelingen landelijk en sectoraal 10

11 Boris is een ontwikkelproject; je kunt het niet in een paar jaar tijd neerzetten. Het duurt even voordat je beleid omgezet hebt in praktijk. Vso De Brug is pas later in het Boris-project ingestapt. Toch is de werkwijze zoals we deze hebben toegepast een voorbeeld van hoe we willen werken Marc Kuiper, coördinator stagebureau vso De Brug Wat vraagt Boris van de school? Bereidheid het werkend leren te implementeren in de eigen organisatie; Onderhouden van een bedrijvennetwerk op managementniveau; De wil om het onderwijs samen met bedrijven vorm te geven en uit te voeren; Een diagnose van de leerling gericht op arbeidsmogelijkheden en loonwaarde; Maatwerktrajecten samen te stellen voor individuele leerlingen; Bedrijven te ondersteunen bij het managen van de afbreukrisico s. Meer informatie Het Borisproject wordt in opdracht van de directie Jeugd, Onderwijs en Zorg van het ministerie van OCW uitgevoerd door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de PO-Raad en het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs. Meer informatie en contactgegevens staan op: Kosten Er zijn kosten verbonden aan de inzet van de infrastructuur van het werkend leren in de school. Scholen die met de methode aan de slag willen, sluiten een samenwerkingsovereenkomst met de samenwerkende kenniscentra. Hierin leggen de school en kenniscentra de dienstverlening en de vergoeding daarvoor vast. 11

12 Colofon Uitgave maart 2013 Tekst SBB en PO-Raad Fotografie Hollandse Hoogte Vormgeving SBB Drukwerk Bestenzet, Zoetermeer Boris, de mascotte van dit project, is een geleidehond die is afgestudeerd bij de KNGF geleidenhondenschool.

Nieuwe wegen in het passend onderwijs

Nieuwe wegen in het passend onderwijs Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt Nieuwe wegen in het passend onderwijs Inleiding Maatschappelijke participatie Het onderwijs bereidt jongeren voor op maatschappelijke participatie. Voor veel jongeren

Nadere informatie

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking De Boris zelftest De Boris zelftest geeft u inzicht in welke mate de school al opereert als werkend leren organisatie en de Borismethode uitvoert. Kruis bij alle tien de vragen de tekst aan die het beste

Nadere informatie

Kansen voor jongeren met een beperking WERKVERKENNER EN PRAKTIJKLOKET

Kansen voor jongeren met een beperking WERKVERKENNER EN PRAKTIJKLOKET Kansen voor jongeren met een beperking WERKVERKENNER EN PRAKTIJKLOKET Elk jaar komen 10.000 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs op de arbeidsmarkt. Deze jongeren zijn

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming Stagemarkt.nl en de herziene kwalificatiestructuur NAAR EEN COMPACTE EN OVERZICHTELIJKE REGISTRATIE VAN ERKENDE LEERBEDRIJVEN Vanaf 1 augustus 2015 neemt de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

Aan de slag met Boris Praktijkloket

Aan de slag met Boris Praktijkloket Aan de slag met Welkom bij het. Het Praktijkloket bestaat uit twee delen: 1. Het samenstellen van een Boris Praktijkverklaring voor maatwerktrajecten 2. Een overzicht van bestaande branchecertificaten

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking. Will Seignette 16 april 2015

Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking. Will Seignette 16 april 2015 Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking Will Seignette 16 april 2015 Opdracht OCW Gesteund door SZW, Gesteund door SZW, UWV, VNO-NCW/MKB, FNV, UWV,VNO/NCW/MKB, CNV, VNG FNV/CNV, VNG Stel de infrastructuur

Nadere informatie

De Boris-bouwstenen Evaluatie van het project Boris brengt je bij n baan

De Boris-bouwstenen Evaluatie van het project Boris brengt je bij n baan De Boris-bouwstenen Evaluatie van het project Boris brengt je bij n baan Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Het Onderzoek... 9 1.1 Aanleiding en onderzoeksopdracht... 9 1.2 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan Een onderzoek van ECBO naar de Borissystematiek van SBB

Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan Een onderzoek van ECBO naar de Borissystematiek van SBB Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan Een onderzoek van ECBO naar de Borissystematiek van SBB Eindconclusie en aanbevelingen In het onderzoek naar de Borissystematiek is antwoord gezocht op de volgende

Nadere informatie

Adres PostcodePLAATS. Zoetermeer, 7 oktober 2015. Betreft: Dienstverlening Boris Kenmerk: ws15-1182ys/dir_alg. Geachte directie,

Adres PostcodePLAATS. Zoetermeer, 7 oktober 2015. Betreft: Dienstverlening Boris Kenmerk: ws15-1182ys/dir_alg. Geachte directie, Adres PostcodePLAATS Zoetermeer, 7 oktober 2015 Betreft: Dienstverlening Boris Kenmerk: ws15-1182ys/dir_alg Geachte directie, De mogelijkheden om uw leerlingen uit te laten stromen naar duurzame betaalde

Nadere informatie

Boris brengt je bij n baan

Boris brengt je bij n baan Boris brengt je bij n baan Pilotproject tussen speciaal onderwijs, de kenniscentra en de arbeidsmarkt - eindrapportage - Eindrapportage ministerie van OCW September 2012 Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 en Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert /

Nadere informatie

Boris-Stappenplan. N.A.W. gegevens. Gegevens leerling. Gegevens school. Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag:

Boris-Stappenplan. N.A.W. gegevens. Gegevens leerling. Gegevens school. Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag: Boris-Stappenplan N.A.W. gegevens Gegevens leerling Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag: Bijzonderheden: Gegevens school Naam school: Adres school: Telefoon school:

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

Handleiding Boris Werkverkenner versie 2-9-2015

Handleiding Boris Werkverkenner versie 2-9-2015 Handleiding Boris Werkverkenner versie 2-9-2015 Back office Via de Back office kunnen accounts voor leerlingen (hierna kandidaten) worden aangemaakt en beheert. Via de activeringsmail krijg je toegang

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach) VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs

Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs Er zijn jongeren die de wind in de zeilen hebben, bij wie ogenschijnlijk alles lukt. Er zijn ook veel jongeren die gevoelig

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas

gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas AAN: VAN: CC: BETREFT: gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas André van Ginkel en Ben Penterman (gemeente Nijmegen) Marian Eijkemans en Bärbel Boselie

Nadere informatie

Pilot competentieontwikkeling en Leertrajecten voor mensen zonder startkwalificaties

Pilot competentieontwikkeling en Leertrajecten voor mensen zonder startkwalificaties Pilot competentieontwikkeling en Leertrajecten voor mensen zonder startkwalificaties Leernetwerk van 10 zorgboeren en KPC groep Financiering stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Uitwisselen van ervaringen,

Nadere informatie

Samen voor een sterkere arbeidsmarkt in uw regio

Samen voor een sterkere arbeidsmarkt in uw regio Samen voor een sterkere arbeidsmarkt in uw regio Leeswijzer Deze brochure geeft u: Een overzicht van de producten en diensten op basis van zeven thema s. Rode draad bij deze thema s vormt het vinden van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV 1. INLEIDING De arbeidsintegratie van jongeren met leermoeilijkheden is gebaat bij een goede regionale samenwerking.

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Woningstofferen Woning-/projectstoffeerder - niveau 2 Allround woningstoffeerder - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Februari 2017 Onderwerpen Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Entree opleiding 1 Opleiding 1 Kwalificatiedossier 9 uitstroomprofielen Keuze uit: Reguliere

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding

Examenprofiel mbo. Entreeopleiding Eamenprofiel mbo Entreeopleiding Sector: Entreeopleiding Vastgesteld door: bestuur SBB Vaststellingsdatum: 24 maart 2016 Eamenprofielnummer: EXPRO.18 Eamenprofiel Entreeopleiding, versie maart 2016 1 Inleiding

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

november 2015 'Alleen als ze op de goede plek zitten, kunnen ze hun vaardigheden laten zien'

november 2015 'Alleen als ze op de goede plek zitten, kunnen ze hun vaardigheden laten zien' november 2015 Het is belangrijk om te laten zien welke toegevoegde waarde een jongere zou kunnen leveren, ook als hij geen volledige kwalificatie behaald heeft Haal alles uit de kast om leerlingen te begeleiden

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

PrO in beeld Factsheet ter oriëntatie en informatie voor gemeenten, provincie en werkgevers over Praktijkonderwijs in de regio Noord-Brabant

PrO in beeld Factsheet ter oriëntatie en informatie voor gemeenten, provincie en werkgevers over Praktijkonderwijs in de regio Noord-Brabant Regio Noord-Brabant PrO in beeld Het Kwadrant, School voor Praktijkonderwijs Bergen op Zoom Praktijkschool, Breda Pius X College, Praktijkonderwijs Bladel Elde College, Praktijkonderwijs Schijndel Fioretti

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U).

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). VSO Leo Kannerschool Hazenboslaan 101 Oegstgeest Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Guus de Wolf onderwijscoach 03-02-2015 Veranderingen

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 780 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Praktijkonderwijs Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen + vakkenpakket Doorstromen naar arbeid Doorstromen naar entreeonderwijs Algemene

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Boris brengt je bij n baan

Boris brengt je bij n baan Boris brengt je bij n baan Een systematiek om duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt te realiseren voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Inleiding De systematiek

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding anno 2014

Arbeidstoeleiding anno 2014 1658 Arbeidstoeleiding anno 2014 a smooth sea never made a skilled sailor. Patrick Hallink Edunova Richard Branson - Virgin Steve Jobs - Apple Bris Rocher - Yves Rocher Bill Gates - Microsoft Mark Zuckerberg

Nadere informatie

Pro: Visie, missie en het curriculum

Pro: Visie, missie en het curriculum Pro: Visie, missie en het curriculum Wat is goed praktijkonderwijs, en welke rol speelt het curriculum PrO daarbij? Inhoud Inleiding 1. Missie 2. Visie 3. Leerproces 4. Doelen en inhouden 5. Domeinen,

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

INDIVIDUALLY, WE ARE ONE DROP. TOGETHER, WE ARE AN OCEAN. RYUNOSUKE SATORO, Japanese poet

INDIVIDUALLY, WE ARE ONE DROP. TOGETHER, WE ARE AN OCEAN. RYUNOSUKE SATORO, Japanese poet INDIVIDUALLY, WE ARE ONE DROP. TOGETHER, WE ARE AN OCEAN. RYUNOSUKE SATORO, Japanese poet Aanleiding. Ontwikkeling St. Landelijke Werkschool in kader van toenmalige WWNV. Gemeente s-hertogenbosch en Oss

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan. Een onderzoek naar de Borissystematiek van SBB

Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan. Een onderzoek naar de Borissystematiek van SBB Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan Een onderzoek naar de Borissystematiek van SBB Colofon Titel Jongeren uit vso en pro op weg naar een baan. Een onderzoek naar de Borissystematiek van SBB Auteurs

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML. Praktijkvoorbeeld. Amersfoort 1 oktober 2010

Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML. Praktijkvoorbeeld. Amersfoort 1 oktober 2010 Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML Praktijkvoorbeeld Amersfoort 1 oktober 2010 Korte schets Stéphan van den Boom s.vdboom@hermanbroerenschool.nl 06-46755571 Leraar MLK-onderwijs s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Participatiewet scan spanning tussen lokaal en regionaal. Praktijkdag 31 maart 2016

Participatiewet scan spanning tussen lokaal en regionaal. Praktijkdag 31 maart 2016 Participatiewet scan spanning tussen lokaal en regionaal Praktijkdag 31 maart 2016 P wet scan Agenda 0. Achtergrond 1. Introductie: wat is de P wet scan 2. De P wet scan voor de eigen gemeente. Wat kan

Nadere informatie

Praktijkonderwijsin het Hart van Holland

Praktijkonderwijsin het Hart van Holland Praktijkonderwijsin het Hart van Holland 10 december 2014 Roland Loos Dé Praktijkgroep Projectmanager Gegevens op flyer Vraag Wie van u is positief over de kansen van onze jongeren op de arbeidsmarkt?

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven

Snel en eenvoudig besparen bij BPV. Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Snel en eenvoudig besparen bij BPV Ad Geluk; Colo Frans Bergmans; ROC Eindhoven Xaverius van Hien; ROC Eindhoven Introductie Spreker Ad Geluk is bij Colo, (samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken van de uitgestroomde leerling

Achtergrondkenmerken van de uitgestroomde leerling Achtergrondkenmerken van de uitgestroomde leerling In de uitstroommonitor worden leerlingen ingevoerd die tussen 1 oktober van het vorige schooljaar en 30 september van het huidige zijn uitgestroomd. Het

Nadere informatie

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT

Medewerker ICT. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Medewerker ICT Medewerker ICT Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017 Leven Lang Ontwikkelen Erwin Pierik/ Rini Romme mei 2017 Adviezen rondom LLO De Onderwijsraad adviseert de regio te benutten om aansluiting van mbo op de arbeidsmarkt te versterken. Hervorm O&O-fondsen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

wij zijn Sterk in Werk

wij zijn Sterk in Werk wij zijn Sterk in Werk 1 Wij zijn Sterk in Werk Wij zijn Sterk in Werk (onderdeel van Koraal Groep), specialist op het terrein van arbeidstoeleiding en jobcoaching van jongeren en jong volwassenen met

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Praktijkonderwijs naar 2025

Praktijkonderwijs naar 2025 Praktijkonderwijs naar 2025 www.platformpraktijkonderwijs.nl Praktijkonderwijs is van belang voor circa 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor deze leerlingen is het praktijkonderwijs dé schoolsoort:

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw bedrijf

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw bedrijf Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw bedrijf Wat levert het u op? Hoe kunnen wij u helpen? Wat zijn de mogelijkheden? Dagbesteding Leren & Werken Betaalde baan Wat biedt Philadelphia u? Goed

Nadere informatie

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Meestgestelde vragen experiment cross-overs in het mbo. 21-03-2016 1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Een aanvraag kan voor het eerst worden ingediend vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie