Op weg. 20 mei Aanvraag Innovatiefonds Resultaatovereenkomst Begeleiding Leidse Regio De Binnenvest De Haardstee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg. 20 mei 2015. Aanvraag Innovatiefonds Resultaatovereenkomst Begeleiding Leidse Regio 2015-2016. De Binnenvest De Haardstee"

Transcriptie

1 Op weg Aanvraag Innovatiefonds Resultaatovereenkomst Begeleiding Leidse Regio mei 2015 De Binnenvest De Haardstee Oude Herengracht 6 C 2312 LN LEIDEN WMO leidse regio/innovatiefonds/op weg.docx 1

2 Initiatief De Binnenvest en De Haardstee werken al een aantal jaren samen. Dit met als oogmerk o.a. resultaten te behalen in de ondersteuning van jongeren / jong-volwassenen, die te maken hebben met een zwervend bestaan en die gekenmerkt worden door LVBproblematiek. In deze aanvraag wordt een initiatief beschreven om concreet ondersteuning te bieden. Er wordt rekening gehouden met de huidige randvoorwaarden en tarieven in de WMO en de Wlz. De gemeenten in de Leidse Regio (Leiden. Leiderdorp. Oegstgeest en Zoeterwoude) leggen het accent op ketensamenwerking, een passend aanbod, participatie, gebruik maken van de eigen kracht, inzetten eigen netwerk, en ontwikkelingsgericht denken. De pilot projecten die wij hebben ontwikkeld passen in deze gedachtegang: De gemeente Leiden noemt vier resultaatgebieden waarop trajecten worden beoordeeld. Dit zijn: 1. Begeleiden bij een schoon en leefbaar huis 1. Ondersteuning bij onderwijs / arbeidsparticipatie / dagbesteding 2. Ondersteunen bij opbouwen sociaal netwerk cliënt 3. Mantelzorg en vrijwilligersondersteuning In de beschrijving van de pilots is ingegaan op de doelstellingen van het traject per resultaatgebied. Doelgroepenonderzoek Eén van de opdrachten die we meekregen bij het ontwikkelen van de gezamenlijke producten van De Haardstee en De Binnenvest was de landelijke cijfers van MEE met betrekking tot het aantal cliënten met (kenmerken van) LVB in de maatschappelijke opvang te verifiëren. Volgens MEE heeft 12% van de cliënten in de maatschappelijke opvang een diagnose LVB. Bij nog eens 18% bestaat een vermoeden van LVB. Dit is samen 30% van de cliënten. Bij een aantal pilots in het land werden ook cijfers van een paar procentpunten hoger geconstateerd. Om dit te onderzoeken is aan 27 woonmaatschappelijk werkers van De Binnenvest gevraagd bij hoeveel van hun cliënten zij weten of vermoeden dat er sprake is van een verstandelijke beperking. Van de 370 cliënten die zij samen hebben bestaat bij ca. 1/3 een bewijs of vermoeden van LVB (IQ 85 of lager). Dit komt overeen met de cijfers die MEE heeft gepubliceerd. Vervolgens is er een onderverdeling gemaakt in deze groep op basis van een bestandsanalyse van De Haardstee uit Gekeken is voor welke groepen er een meerwaarde ontstaat door een gezamenlijke aanpak. Hieruit bleek dat relatief stabiele cliënten of cliënten met enkelvoudige problematiek prima begeleid kunnen worden door zowel De Haardstee als De Binnenvest. Juist bij instabielere en/of complexe cliënten is een gecombineerde aanpak nodig. Het gaat dan om jongeren (tot en met 27 jaar) en cliënten met bijkomende problematiek, zoals een chronisch alcoholprobleem of psychiatrische problematiek. Uit het onderzoek bleek dat van de groep LVB ers bij De Binnenvest 22% van de cliënten 27 jaar of jonger is (in totaal 35 cliënten). 23% van de cliënten die ouder zijn dan 27 hebben een chronisch alcoholprobleem of psychiatrische problematiek (36 cliënten). 2

3 LVB-MO tot en met 27 jaar Zwakbegaafde jongeren hebben vaak een verlaatte pubertijd en zijn daarom tot een jaar of 27 redelijk instabiel. Uit de bestandanalyse van de Haardstee uit 2012 is de groep LVB tot 35 jaar geanalyseerd. Hierin worden de volgende conclusies getrokken. Wanneer het in het ouderlijk huis niet langer gaat, vinden ze het moeilijk om een stabiele woonplek voor zichzelf te creëren. Wanneer zij geen vaste woon- en verblijfplaats hebben, zwerven ze van logeeradres naar logeeradres. Ze verblijven dan vaak bij vrienden of familie. De meerderheid heeft een redelijk sociaal netwerk met helpende contacten. Vrouwen in deze doelgroep hebben vaak sterkere netwerken dan mannen. Deze groep ontving tot nu toe meestal een Wajong, vanaf 1 januari 2015 zullen de meesten bij een nieuwe aanvraag hier niet meer voor in aanmerking komen. De ervaring leert dat mannen vooral op zoek zijn naar regulier werk, met een normaal salaris. Maar het is lastig voor hen om hun baan te behouden omdat er vaak problemen op het werk bestaan. Het lijkt erop dat vrouwen minder hoge eisen stellen aan hun dagbesteding dan de mannen. Daarom lukt het vrouwen waarschijnlijk ook vaker om werk of dagbesteding te behouden. Ongeveer de helft van deze cliënten heeft schulden. Het impulsief uitgeven van geld en het hebben van onvoldoende overzicht lijken hieraan debet. Kenmerken: TIQ rond de 70 (TIQ = totaal IQ, een samengevatte waarde van het verbaal en het performaal IQ) 57% heeft een DSM-IV classificatie, de meest voorkomende stoornissen zijn: o autisme spectrum stoornissen o ADHD o persoonlijkheidsstoornissen (waaronder veel borderlinepersoonlijkheidsstoornis) o psychotische stoornissen Veel burenoverlast Veel softdrugsgebruik Mannen hebben relatief veel politie/justitiecontacten voor zowel kleine overtredingen als grotere delicten 50% heeft schulden tot ,- 35% geen of alleen basisonderwijs en 50% heeft VSO gedaan Bij de vrouwen heeft 25% en bij de mannen bijna 50% geen werk of dagbesteding (dit is in de populatie van De Haardstee) Veel voorkomende hulpvragen zijn zakelijke hulpvragen als hulp bij administratie, contact met instanties, werk en financiën. De vrouwen hebben daarnaast wat meer persoonlijke hulpvragen als ondersteuning bij weerbaarheid, zelfvertrouwen, psychiatrie. De groep vrouwen staat t.o.v. de mannen veel meer open voor begeleiding en kunnen beter hulp vragen. De mannen zijn vaak wat zorgmijdend. 3

4 Aanbod LVB-MO tot en met 27 jaar Wat: Een intensief traject van 6 maanden waarin wonen werken financiën weer op de rails worden gezet. Voor wie: Werkloze jongeren tussen de 18 en de 27 zonder vaste woon- of verblijfplaats met een TIQ van circa Deze jongeren zijn vaak niet dakloos, maar leiden een zwervend bestaan van het ene naar het andere logeeradres. Zij beschikken over een sociaal netwerk, maar dit moet vergroot en verstevigd worden. De meesten hebben schulden tot een bedrag van ,- als gevolg van het impulsief uitgeven van geld en het hebben van onvoldoende overzicht. Van deze groep heeft ruim een derde geen of alleen basisonderwijs en de helft heeft VSO gedaan. ondersteuning bij weerbaarheid, zelfvertrouwen, psychiatrie. Veel voorkomende hulpvragen zijn zakelijke hulpvragen als hulp bij administratie, contact met instanties, werk en financiën. Vrouwen hebben daarnaast wat meer persoonlijke hulpvragen als Resultaatgebieden Ingangseisen: Het is van belang dat de jongere er aan toe is en gemotiveerd is om zijn of haar leven op de rails te zetten. Dit wordt in een intakegesprek onderzocht, waarbij goed doorgevraagd moet worden en alle levensterreinen doorgesproken moeten. De jongere moet voldoende zelfredzaam zijn om na het traject zelfstandig te kunnen wonen. Dit kan getest worden door middel van de SRZ-P test (sociale redzaamheidsschaal voor verstandelijk gehandicapten van hoger niveau). De jongere moet kunnen functioneren in het leer-werktraject De Leidse Loopbaan van De Haardstee. Vaak is er al een IQ test en SCIL (korte screeningtest LVB) test gedaan, waaruit dit opgemaakt kan worden. Contra-indicaties: Acute psychiatrische problematiek, Acute verslavingsproblematiek, Openstaande straffen bij justitie, Inwonende kinderen. Omschrijving: Wonen in een appartement van De Haardstee of De Binnenvest met begeleiding van een ambulant begeleider van De Haardstee of De Binnenvest. De jongere leert zelfstandig in harmonie met zijn/haar omgeving te wonen. Aansluitend aan het traject gaat de jongere in een HAT-eenheid of studio van SHWJ wonen. 4

5 Financiën worden in orde gebracht en eventuele schulden worden aangepakt in een traject bij de Stadsbank. De jongere leert zijn/haar financiën zelf op orde te houden. Tijdens het traject is budgetbeheer verplicht. Werken in de Leidse Loopbaan van De Haardstee en Re-integratie Leiden. De jongere stroomt uit naar regulier werk met een jobcoach, Beschut Werk, of dagbesteding. Sociaal netwerk van de jongere wordt vergroot en versterkt. Vrijwilligersondersteuning door het inzetten van de Woonvaardigheidstraining en de Budgettraining van Nieuwe Kracht. Buddy s kunnen ondersteuning bieden bij het versterken van het sociale netwerk. Apps als Kwikstart kunnen helpen bij het maken van keuzes en het houden van overzicht. Methode: Op basis van de overheersende problematiek wordt gekozen voor ambulante begeleiding door De Haardstee of door De Binnenvest. De ambulant begeleider is een stevige persoon die zelf regie voert en werkt binnen de kaders van de methodieken waarmee ze werken. Wanneer nodig weten zij de juiste lijnen te leggen binnen de organisaties. Wanneer begeleiding plaatsvindt door De Binnenvest wordt de Herstelwerk aanpak aangepast aan LVB niveau. De regie van het traject ligt bij de ambulant begeleider en communicatie met andere hulpverlening / betrokkenen vindt plaats via Samen1plan.nl. In de woning gelden huisregels. Wanneer de jongere zich hier niet aan houdt, wordt een gele of rode kaart gegeven, wat tot gevolg kan hebben dat de jongere zijn/haar plek in het traject kwijtraakt. Er vindt een maandelijkse evaluatie plaats, en er geldt een proeftijd van twee maanden. Ook in het vervolgtraject in de nieuwe woning geldt als voorwaarde dat de jongere ambulant begeleid wordt. Vervolg: Zes maanden ambulante nazorg in de nieuwe woning van SHWJ, daarna warme overdracht naar wijkteam. De Leidse Loopbaan zorgt voor overdracht naar werkgever met jobcoaching door Re-integratie Leiden. Pilot: De Haardstee heeft op dit moment twee ruimtes die geschikt zijn op de Uiterstegracht, waar gestart zou kunnen worden met 4 jongeren per jaar. Uitbreiding is mogelijk op de Hugo de Grootstraat. Omdat de trajecten per definitie kortdurend zijn, kan onder de kostprijs verhuren aantrekkelijker zijn dan leegstand. De maximale huur die gevraagd kan worden zodat jongeren onder 23 jaar in aanmerking komen voor huursubsidie is 357,37 eur. Actiepunten bij start pilot: Begeleiders van De Haardstee / De Binnenvest over en weer trainen op LVB/MO problematiek. Trainingen van de Nieuwe Kracht aanpassen aan LVB niveau. Bijsluiter met suggesties hoe Herstelwerk effectiever toegepast kan worden bij LVB cliënten. Aanvragen licentie Samen1plan.nl. Opstellen van huisregels en begeleidingsafspraken Opknappen en meubileren woningen Uiterstegracht. Actiepunten bij extern aanbieden traject: Informatiefolder maken voor wijkteams. Procedure voor aanmelding en indicatiestelling formuleren. 5

6 Begroting aanbod LVB-MO tot en met 27 jaar Eenmalige kosten: De meeste cliënten uit deze doelgroep hebben geen bezittingen. Het is dus zaak om ze te huisvesten in een gemeubileerde woning. Ook zullen er spullen gekocht moeten worden zoals bestek, borden enz. Inrichtingskosten 3000 euro per plek x 2 = Kosten per cliënt: Huur per maand 451 euro Servicekosten per maand 142 euro 852 Electra per maand 70 euro 420 Trajectkosten Leidse loopbaan per half jaar Kosten begeleiding 6 uur p.w x 26 w x Kosten licentie Samen1Plan per traject 50 Kosten per cliënt (traject 6 maanden) Totale kosten voor het eerste (pilot)jaar 4 x Inrichtingskosten Totaal Voorstel kostenverdeling voor eerste pilotjaar: Ten laste van de Binnenvest/De Haardstee Ten kaste van het innovatiebudget Voorlopig treedt De Haardstee op als penvoerder van het initiatief. 6

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking MEE maakt meedoen mogelijk Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie MEE, ondersteuning bij leven met een

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Factsheet Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra

Factsheet Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Factsheet Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Inhoudsopgave LVB een laag IQ? 3 LVB-problematiek in cijfers 3 Kenmerken van een LVB 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 3 van 24 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het NAH-centrum een onmisbare schakel binnen

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014 Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014 Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Participatie 3 1.3 Samenwerkingsverbanden 4 1.4 Aansluiting

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Een eigen huis.. Tussenevaluatie van het Housing First project Dordrecht

Een eigen huis.. Tussenevaluatie van het Housing First project Dordrecht Een eigen huis.. Tussenevaluatie van het Housing First project Dordrecht Housing First is een in de Verenigde Staten ontwikkelde aanpak om dakloosheid tegen te gaan. Begin deze eeuw waaide deze succesvolle

Nadere informatie

In beeld. Welke doelgroepen maken gebruik van de 24-uurshulp van Cardea?

In beeld. Welke doelgroepen maken gebruik van de 24-uurshulp van Cardea? In beeld Welke doelgroepen maken gebruik van de 24-uurshulp van Cardea? Inleiding. Inleiding. Cardea als samenwerkingspartner 2. De 24-uurshulp van Cardea 2. Toekomstbeeld en visie 2.2 Opvangvormen 3.

Nadere informatie