02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl."

Transcriptie

1 Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp: Agenda uur uur uur 01 Opening en vaststelling agenda 02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Voorstel: de besluitenlijsten van de portefeuillehoudersoverleggen van 8 november 2013 en 9 januari 2014 vast te stellen. 03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven Afhankelijk van de bespreking van de Regionale Verkeer en Milieukaart in het extra portefeuillehoudersoverleg van 9 januari zal indien gewenst in dit pho nog tijd ingeruimd worden voor bespreking van dit onderwerp. Ter informatie is het overzicht van de inventarisatie van wensen voor de dienstregeling 2015 concessie Zuid-Holland Noord (ingaande december 2014) van de gemeenten bijgevoegd. Dhr. Marcel Vissers geeft een toelichting op de verdere planning van het proces. Op 12 februari vindt een stuurgroepvergadering concessie Zuid-Holland-Noord plaats waar de ingediende wensen voor de dienstregeling 2015 met een eerste reactie van Arriva daarop worden besproken. Indien hiervoor tijdig openbare stukken beschikbaar komen worden deze voor het portefeuillehoudersoverleg nagezonden. 04 Verkeersveiligheid De Verkeersveiligheidatlas geeft de stand van zaken van de verkeersonveiligheid in de gemeenten in de regio weer en maakt de aanpak ervan (zowel infrastructureel als gedragsgericht) middels kaartbeelden inzichtelijk. De atlas is recent geactualiseerd. Dhr. Edwin van Staveren zal tijdens dit agendapunt een presentatie geven van de Verkeersveiligheidatlas. Ter informatie is tevens het verslag van de themabijeenkomst portefeuillehoudersoverleg Verkeersveiligheid van 1 november bijgevoegd. 05 Monitoring OV-Visie In het PHO Verkeer en Vervoer op 15 februari 2013 is het verzoek gedaan om de OVvisie te evalueren. Daarbij worden de vragen gesteld in hoeverre de doelstellingen uit de OV-visie zijn gerealiseerd; wat er voor nodig is om deze in de komende jaren te realiseren; welke effecten de investeringen hebben in het OV? Dit heeft geleid tot het opstellen van een plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur heeft het plan van aanpak op 12 december 2013 vastgesteld. Nadien is een drietal bureaus benaderd met het verzoek offerte voor het opzetten van de monitor uit te brengen. U krijgt een verdere uitleg over de aanpak 1

2 van de monitor en zo mogelijk kan het bureau dat er ondersteuning ingehuurd wordt bekend worden gemaakt. Voorstel: kennis te nemen van het plan van aanpak en van gedachten te wisselen over de verdere aanpak van de monitor uur uur uur 06 Concept Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit De regio heeft een regionale zienswijze opgesteld op de nieuwe provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit, die momenteel voor inspraak ter inzage ligt. Zienswijzen kunnen nog tot uiterlijk 19 februari ingediend worden. Besluitvorming in het DB staat gepland op 13 februari. De concepttekst van de zienswijze van Holland Rijnland wordt momenteel geschreven en wordt zo spoedig mogelijk nagezonden. Op verzoek van de stuurgroep Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek is een aparte brief geschreven over de Noordelijke Randweg Rijnsburg. Voorstel: Bespreken van de concept zienswijze van Holland Rijnland op de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit en 1. het DB adviseren over de definitieve zienswijze. 2. het DB te adviseren over bijgevoegde brief over de Noordelijke Randweg Rijnsburg 07 Subsidieaanvraag Brede Doeluitkering 2015 Medio november is de regio door de provincie in de gelegenheid gesteld subsidieaanvragen in te dienen voor projecten in het kader van de regionale BDU en projecten Duurzaam Veilig (zie brief PZH bijlage 1). Op basis van aanmeldingen van de gemeenten zijn bijgaande groslijsten t.b.v. de aanvraag bij de provincie opgesteld. Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over: bijgaande subsidievoorstellen in het kader van de Brede Doel Uitkering, regionale projecten en projecten Duurzaam Veilig beide voor het jaar 2015, vast te stellen. Het betreft de subsidievoorstellen: - Duurzaam Veilig 2015 (bijlage 2) - Brede Doeluitkering regionale infra projecten 2015 (bijlage 3) 08 Actualisatie Uitvoeringsprogramma s - Regionaal Verkeer en VervoerPlan - Openbaar Vervoer Visie - Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek Bij de vaststelling van bovengenoemde uitvoeringsprogramma s is besloten de projectenbladen waar een toelichting op de projecten inclusief de actuele stand van zaken wordt vermeld jaarlijks te actualiseren. Aangezien de OV-visie en het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek onderdeel van het UP RVVP vormen vindt gelijktijdige actualisatie en vaststelling van de projectbladen plaats. Voorstel: Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over de vaststelling van bijgaande geactualiseerde projectenbladen behorende bij het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoer Plan , het Uitvoeringsprogramma OV-visie evenals de actualisatie van het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG). Aan de hand van de uitvoeringsprogramma s en de geactualiseerde projectbladen zal dieper ingegaan worden op enkele projecten waarover voortgang te melden valt. 2

3 Hierbij valt te denken aan de OV corridors Leiden - Leiderdorp en Leiden - Katwijk/Noordwijk. De notitie met de voortgang van de projecten zal deze keer niet geagendeerd worden i.v.m. de bespreking van de projectbladen uur 09 Rondvraag en sluiting De volgende reguliere vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer vindt plaats op 16 mei 2014 om uur in het Stadhuis van Leiden. 3

4 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 8 november 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M. ten Hagen (later) Dhr. A.J.M. van Velzen Dhr. M.W.C. Udo Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Dhr. M. Vissers, voorzitter Mw. W.E. Tonjann- Levert (later) Dhr. F. Ketel Dhr. J.H. Stuurman Leiden Dhr. R. Strijk Voorschoten Dhr. F.F. Blommers Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Dhr. C. Wassenaar Dhr. A.A.M. Van Zelst Dhr. P. Melzer Dhr. M. Vroom Zoeterwoude Holland Rijnland Holland Rijnland Prov. Zuid-Holland Dhr. C. Den Ouden Mw. I.I. de Bruyne- Schild Dhr. E. Kiers Mw. I. Pronk Nr. Agendapunt Advies Besluit 01 Opening en vaststelling agenda Dhr. Van Zelst meldt dat mw. Tonjann later bij de vergadering aan zal sluiten. Dhr. Vissers deelt mee dat dhr. Van Dam bij agendapunt 6 HOV-corridor Noordwijk-Schiphol zal inspreken. Agendapunt 4 staat onder voorbehoud op de agenda vermeld. In deze vergadering zal alleen een stand van zaken worden vermeld en niet op de inhoud worden ingegaan. 02 Besluitenlijst van de portefeuillehoudersoverleg Voorstel: de besluitenlijsten van de Beide besluitenlijsten worden zonder verder Verkeer en Vervoer van portefeuillehoudersoverleggen van 4 en 20 commentaar vastgesteld. 4 en 20 september 2013 september 2013 vast te stellen. 03 M.1 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven Vergaderschema 2014 Holland Rijnland Ter informatie Hiervan is kennis genomen. NB de volgende vergadering is 7 februari 2014 en niet 14 februari zoals op de agenda vermeld staat! M.2 Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit Op vrijdag 8 november wordt de Bestuurlijke Tafel gehouden waarin wordt gesproken over de nieuwe provinciale visie Ruimte en Mobiliteit, de integrale herziening van de bestaande Structuurvisie. Aanwezig daarbij zijn zowel de gedeputeerden De Bondt en Veldhuijzen, als alle wethouders Ruimtelijke Ordening en Het bijgestelde position paper dat dient als input voor de bespreking van hedenmiddag en als basis voor de reactie op de documenten in het kader van de provinciale VRM is kort voor deze vergadering toegezonden. De aanpassing is gedaan naar aanleiding van de bespreking van dit onderwerp in de pho s Ruimte en Economische Zaken eerder deze week. 1

5 Verkeer en Vervoer. De wethouders EZ zijn hierbij in principe niet aanwezig, maar er speelt wel veel op het gebied van Economische Zaken. Ambtelijk wordt momenteel een regionale reactie voorbereid, in de vorm van een gezamenlijke, geactualiseerde Position Paper. Deze dient als basis voor de bestuurlijke reacties tijdens de Bestuurlijke Tafel. Aangezien de bespreking deze ochtend nog in dit overleg plaats zou vinden is bij de toezending aan de provincie een voorbehoud gemaakt. Dhr. Udo vraagt aandacht voor de Noordelijke Randweg. Ook die zal deel uitmaken van de PSV. Recent heeft Katwijk overleg over dit onderwerp gevoerd met Teylingen en Noordwijk over de voornemens t.a.v. deze Randweg. Dhr. Vroom bevestigt dit en meldt dat Noordwijk hier niet negatief tegenover staat. Dhr. Stuurman zegt dat Teylingen rekening zal houden met planologische ruimte voor de Randweg maar vindt het wel van belang dat de aanleg hiervan geen nadelige gevolgen heeft voor Teylingen. Dhr. Blommers merkt op dat hij als punt van zorg het OV in minder stedelijk gebied in wil brengen evenals de verbinding tussen kernen door het OV. Wat hem betreft hoeft de bijeenkomst niet gesplitst te worden in een ruimtelijk en mobiliteitsdeel mits er voldoende aandacht wordt besteed aan mobiliteit. Dhr. Wassenaar wil weten hoe de behandeling van de stukken op 12 november in GS zich verhoudt tot het tot nu toe nog ontbreken van het programma Mobiliteit. Dhr. Vissers deelt nog mee dat de behandeling in GS evenals de besluitvorming in PS enkele weken is uitgesteld. De verwachting wordt door aanwezigen uitgesproken dat zij nog wel in de gelegenheid worden gesteld om op het programma mobiliteit te reageren. Dhr. Den Ouden verwacht dat er veel onderwerpen op het gebied van de Ruimtelijke Ordening te bespreken zijn. Als het daardoor lastig wordt om voldoende aandacht te kunnen besteden aan mobiliteit zou hij er voor pleiten om het tweede deel van de bijeenkomst wel te splitsen. Dhr. Melzer is voorstander van een 2

6 gezamenlijke bijeenkomst. Dhr. Ketel mist de N11 nog als schakel in het regionale netwerk. Verder moet in de reactie de Haagsche Schouw worden gewijzigd in de Goudse Schouw. Dhr. Ketel wil verder de noodzaak van de versterking van de integrale verbinding Leiden-Utrecht onderstrepen. Dit zou er steviger in mogen. Dhr. Kiers deelt naar aanleiding daarvan mee dat deze spoorverbinding volgende week ook op de agenda van de MIRT onderhandelingen met de minister staat. Het gaat dan om de lange termijn na 2028, de periode na het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Dhr. Van Velzen (A) vindt dat er ook een oplossing moet komen voor de korte termijn. Dhr. Vissers zegt toe dat de aanvullingen en de correctie zullen worden verwerkt en concludeert dat de voorkeur wordt gegeven aan een plenaire bijeenkomst mits er voldoende ruimte wordt gegeven de onderwerpen over mobiliteit in te brengen. Naar aanleiding van de vraag van dhr. Udo of er vanmiddag nog nieuwe informatie wordt uitgereikt antwoordt mw. Pronk dat dit niet het geval is. Er komt pas een ambtelijke versie van het programma mobiliteit als de stukken aan GS worden aangeboden. M.3 Monitoring UP OV-visie Mede naar aanleiding van eerdere verzoeken uit het portefeuillehoudersoverleg zijn voorbereidingen getroffen voor de monitoring van het UP OV-visie. Het concept plan van aanpak is nagenoeg gereed. U wordt in het portefeuillehoudersoverleg van februari geïnformeerd over de voortgang tot dan toe. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. M.4 Nieuwsbrief 3 e kwartaal 2013 Regiotaxi Holland Rijnland Ter informatie Van de nieuwsbrief is kennisgenomen. Hierover zijn verder geen vragen of opmerkingen. 3

7 LAB 071 (aanvullende mededeling) 04 Regionale Verkeer en Milieukaart (onder voorbehoud) Tijdens dit agendapunt wordt de volledige Regionale Verkeer en Milieukaart aan u gepresenteerd. Dit geldt voor zowel het basisjaar als het prognosemodel , wat aan de hand van het basisjaar is opgesteld. Een voorstel voor vaststelling hiervan treft u hierbij aan. Voorstel: het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over de vaststelling van het toekomstmodel RVMK 05 UP Fiets Op basis van aanmeldingen van gemeenten is het zgn. Uitvoeringsprogramma Fiets opgesteld. Het UP Fiets kent onder andere een prioritering van fietsprojecten mede voor BDU-financiering. Op basis van de door de gemeenten ingediende projecten in een bij het UP behorende projectenlijst samengesteld. Deze lijst wordt indien wenselijke jaarlijks herzien. Dit zal geen automatisme zijn. Voorstel: Het Dagelijks Bestuur te adviseren het Uitvoeringsprogramma Fiets vast te stellen Dhr. Strijk deelt mee dat de Raden van Leiden en Leiderdorp het ambitiedocument voor LAB071 hebben vastgesteld. In de maanden december en januari zullen de eerste beelden uit LAB071 kunnen worden doorgerekend. Er wordt dan ook met smart op de RVMK gewacht. Dhr. Kiers geeft een korte toelichting. Dit punt is onder voorbehoud geagendeerd. In het vorige pho was al aangegeven dat bespreking hiervan in deze vergadering nog niet kon worden gegarandeerd. Heel recent heeft hij bericht gekregen dat ook de prognose-jaren in concept zijn afgerond. Deze worden eind november aan de kleine begeleidingsgroep voorgelegd. Naar verwachting kan dan begin december een gezamenlijk ambtelijk- en portefeuillehoudersoverleg worden georganiseerd. Daarvoor wordt binnenkort een datum gepland. Verwacht wordt dat de RVMK voor het einde van het jaar door het DB kan worden vastgesteld. Bij de oplevering van het model zal tevens een laag scenario worden doorberekend. Wanneer het concept het besluitvormingsproces ingaat wordt het ook ter beschikking gesteld aan LAB071. Dhr. Fekken is voor dit onderwerp aangesloten. De opmerkingen die tijdens de vorige vergadering zijn gemaakt zijn verwerkt. Tevens is het UP aangevuld met de verbinding Roelofarendsveen-Leiderdorp. Die route is gesitueerd parallel aan de A4 en afgestemd met Leiderdorp. Dhr. Van Zelst vraagt of de kwaliteit van de fietspaden langs doorgaande wegen ook meegenomen wordt in het UP. Dit laat vaak te wensen over. Dhr. Fekken antwoordt de paden waarvan de kwaliteit te wensen overlaat onder de noemer zwakke schakel worden vermeld. Dhr. Melzer vraagt naar de relatie van dit UP met de provinciaal fietsplan. Dhr. Fekken deelt 4

8 06 HOV-corridor Noordwijk-Schiphol Het Breed Bestuurlijk Overleg heeft op 12 juli 2012 een advies voor een voorkeursvariant voor de HOV-corridor Noordwijk Schiphol vastgesteld. De streefdatum voor de start van de exploitatie (op Zuid-Hollands grondgebied) is december Holland Rijnland wordt gevraagd de Bestuursovereenkomst mede te ondertekenen en kennis te nemen van de Uitvoeringsovereenkomst. Voorstel: Het DB te adviseren om het Algemeen Bestuur het volgende voorstel voor te leggen: mee dat de voorwaarden voor het provinciaal plan enigszins afwijken van die voor het regionaal UP. De provincie richt zich met name op de intensiteiten van de paden. De regio kijkt vooral naar het verbinden van de kernen. Overigens vindt afstemming over beide plannen plaats en wordt in het UP verwezen naar het provinciaal plan. Dhr. Wassenaar merkt hierbij op dat dus mogelijk sprake kan zijn van twee verschillende netwerken die met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. Dhr. Kiers vult aan dat de regionale netwerk verder gaat bijvoorbeeld t.a.v. de fietsbereikbaarheid van de treinstations. De regio is van mening dat deze verbindingen juist van belang zijn voor het woon-werkverkeer. Dhr. Melzer vraagt of een pad dat deel uitmaakt van het provinciaal plan ook opgenomen moet worden in regionaal plan. Dhr. Vissers is van mening dat dit voor het totaalbeeld aan te bevelen is. Wanneer een project echter al volledig gefinancierd is, kan het niet meer aangemeld worden voor BDU subsidie. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen adviseert het pho vervolgens positief over dit voorstel aan het DB. Dhr. Van Dam van Rover krijgt allereerst het woord om in te spreken. Zijn reactie is integraal bij de besluitenlijst gevoegd. Dhr. Vroom deelt mee akkoord te kunnen gaan met het voorstel. De Raad van Noordwijk heeft bij motie aandacht gevraagd voor én de snelle verbinding Noordwijk-Schiphol én voor een fijnmazig OV net. Dhr. Van Zelst meldt dat Lisse heeft ingestemd met het voorstel. Dhr. Stuurman deelt mee dat Teylingen al ver is met de voorbereiding van de aanleg van de noordelijke randweg. Hij vindt het van belang dat de HOV corridor deze route volgt omdat het ten koste gaat van de snelheid wanneer wordt gekozen voor een route door de kern. 5

9 07 Terugkoppeling uit de stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord 1. Te besluiten tot het aangaan van de Bestuursovereenkomst HOV-corridor Noordwijk Schiphol; 2. De Bestuursovereenkomst te beschouwen als projectovereenkomst conform artikel 9 in de Beheersverordening Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland; 3. Kennis te nemen van de Uitvoeringsovereenkomst HOV-corridor Noordwijk Schiphol. Op 10 oktober 2013 heeft Arriva in de stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord de wijzigingen voor dienstregeling 2014 gepresenteerd. Bij dit agendapunt koppelt dhr. Marcel Vissers de afspraken zoals gemaakt in de stuurgroep terug. Voorstel: Kennis van de toelichting nemen. Vooral de spoorwegovergang levert oponthoud op. Wanneer deze HOV verbinding wordt gerealiseerd wordt kan dit alleen via de randweg. Dhr. Udo wil graag weten op welke wijze de HOV verbinding Katwijk-Noordwijk aan zal sluiten op deze HOV corridor. Dhr. Kiers antwoordt dat deze laatste opmerking bij het onderdeel corridor Leiden-Katwijk- Noordwijk wordt ingebracht in de stuurgroep. Dhr. Vissers merkt op dat de OV-visie als basis heeft gediend voor de huidige concessie. Deze HOV corridors worden gerealiseerd in plaats van de RGL. De DRU s die hier voor nodig zijn kunnen niet ten laste komen van de DRU s die voor de reguliere concessie beschikbaar zijn. Dhr. Den Ouden merkt hierbij op dat Arriva ook extra inkomsten genereert uit de hogere tarieven van de Q-liners. Dhr. Vroom verzoekt bij de verdere uitwerking van deze corridor de door hem genoemde motie van zijn Raad te betrekken. Dit kan ook voor andere gemeenten als basis dienen voor een nadere discussie over het onderliggend OV-net. Dhr. Vissers merkt op dat de aandacht voor het onderliggend OVnet ook betrokken zal worden bij de monitoring OV-visie. Het voorstel wordt met een positief advies van dit pho voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Dhr. Van Zelst merkt op het vreemd te vinden dat Arriva in het ambtelijk overleg heeft aangegeven dat de eerder voor de dienstregeling 2014 ingediende en niet gehonoreerde wensen niet meer voor 2015 ingediend hoeven te worden want dat deze toch niet gehonoreerd zullen worden. Mw. De Bruyne antwoordt dat Arriva heeft aangegeven dat bekende wensen niet opnieuw hoeven worden ingediend omdat de groslijst bekend is en wordt betrokken bij volgende dienstregelingen. Dhr. Vissers doet vervolgens verslag van de 6

10 7 stuurgroep. Arriva heeft de dienstregeling (incl. wijzigingen) samengesteld binnen de voor het contract beschikbaar gestelde dienstregelinguren (dru s). De stuurgroep heeft verder een gewijzigde planning voor de volgende dienstregelingjaren vastgesteld. Volgend jaar zullen de aanpassingen voor de dienstregeling 2015 voor de zomer zijn afgerond. Ook dan zal rekening moeten worden gehouden met de beschikbare middelen c.q. dru s. Wanneer er wensen zijn voor extra bediening (ritten of lijnen) kan het helpen als tevens voorstellen worden gedaan voor het schrappen of stroomlijnen van lijnen/ ritten. In de stuurgroep is teruggekeken hoe de dienstverlening is verlopen. Voor het te vroeg vertrekken voldoet Arriva nog niet aan de eisen. Mede in relatie hiermee is aandacht besteed aan de vertrekken bij Leiden Centraal en de toedeling van de perrons aan de lijnen. Dat lijnen geen vast vertrekperron hebben is zeker voor mensen die slecht ter been zijn heel vervelend. Dhr. Strijk merkt hierbij op dat aan de halte aanduiding wordt gewerkt. Dit zou aan het einde van het jaar op orde moeten zijn. Het zal dan echter nog niet zo zijn dat iedere lijn van een vast perron vertrekt. Daarvoor is onvoldoende ruimte. Dhr. Blommers merkt op dat door het te vroeg vertrekken bus en trein bij station Voorschoten lang niet altijd op elkaar aansluiten. Dhr. Udo merkt op dat de gemeenteraad in Katwijk heeft gevraagd om een betere informatievoorziening aan reizigers bij wegwerkzaamheden. Dhr. Vissers merkt op dat ook Arriva tijdig geïnformeerd moet worden over dergelijke activiteiten. Dit is dus wederzijds. Dhr. Wassenaar wil nogmaals het signaal afgeven dat de frequentieverlaging van lijn 365 geen goed signaal is geweest in relatie tot de

11 08 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer In een eerder portefeuillehoudersoverleg V&V is op basis van een notitie van gedachten te wisselen over de combinatie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Naast deze discussie spelen meerdere onderwerpen op dit gebied zoals de 3 decentralisaties en de brief van de ISD waarin de handhaving van het contract met de vervoerder van de Regiotaxi in verband met de kosten ter opwaardering van deze lijn naar R-net. Dhr. Vissers deelt mee dat hij dit signaal heeft overgebracht aan de stuurgroep. Dhr. Kiers deelt mee dat de realisatie van deze corridor als R-net verbinding mogelijk naar voren wordt gehaald. NB: uit ambtelijke verkenning blijkt de corridor interessant te zijn. De regio gaat dit op korte termijn bestuurlijk agenderen bij PZH om te bekijken onder welke voorwaarden deze corridor in de fasering naar voren kan worden gehaald. Overigens merkt hij hierbij op dat vooral sprake is van een hoge bezetting tussen Leiden en Zoetermeer hoog is. Dhr. Van Zelst is er voorstander van als regiobreed gekeken wordt naar de wensen die alle gemeenten hebben. Ook die nu nog niet gehonoreerd zijn. Verder zou hij hierbij onderzocht willen hebben welke mogelijkheden gemeenten zelf hebben om deze wensen te realiseren. Een sterke onderbouwing is hierbij van belang. Dhr. Vissers zegt toe dat dit regionaal wordt opgepakt allereerst op ambtelijk niveau. Dhr. Melzer vraagt nog aandacht voor het deurhaltevervoer Nieuwkoop/Noorden-Woerden. Dhr. Vissers antwoordt dat Arriva dit gaat oppakken vanaf de nieuwe dienstregeling. Aangedrongen wordt op een tijdige en goede communicatie hierover. Dhr. Vissers deelt mee dat dit onderwerp ook besproken is in het pho Sociale Agenda van afgelopen woensdag. Daar is ingestemd met het voorstel hier in februari op terug te komen. Dhr. Melzer wil nog een kanttekening maken bij de zinsnede dat bij het onderzoek de dunne OV lijnen betrokken worden. Hij vraagt tevens aandacht voor het landelijk gebied. Dhr. Stuurman merkt namens de Bollen5 op dat de brief van de ISD is ingegeven door grote 8

12 discussie wordt gesteld. Voorstel: kennis te nemen van bijgaande gespreksnotitie en in het portefeuillehoudersoverleg van februari verder van gedachten te wisselen over de toekomst van de Regiotaxi / Wmo vervoer Holland Rijnland 09 Tarieven Regiotaxi Holland Rijnland Evenals voorgaande jaren is er voor 2014 weer sprake van een verhoging van de kostprijs per zone die aan de opdrachtnemer De Vier Gewesten wordt betaald en de bijdrage van de reiziger. Het percentage voor verhoging van de kostprijs per zone, de NEA indexatie, is nog niet bekend maar dient conform het contract berekend te worden. De bijdrage van de klant is in het verlengde van de eerder dit jaar gemaakte regionale afspraken berekend. Dit houdt in dat op de sterk verhoogde bedragen (circa 30%) die in 2013 als basis voor 2014 zijn vastgesteld de OV-indexatie is toegepast. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur om voor 2014 de volgende tarieven voor de Regiotaxi Holland Rijnland vast te stellen over te nemen. Deze tarieven gelden voor de gehele regio. Met ingang van 1 juli 2014 ook voor Boskoop/gemeente Alphen aan den Rijn. 1. Kostprijs per (opstap)zone te verhogen met de NEA indexatie conform het bestek en het contract met de vervoerder; 2. Tarieven 2014 voor Wmo geïndiceerden kostenstijgingen en de volgens deze gemeenten te beperkte stijging van de eigen bijdrage. Dhr. Vissers wijst erop dat voor een verhoging van de eigen bijdrage het contract niet opengebroken of opgezegd hoeft. Wel zullen alle betrokken gemeenten hiervan overtuigd moeten worden. Dhr. Ketel is van mening dat de bijdrage die met ingang van 2014 gevraagd wordt van de Wmo reizigers al heel erg fors stijgt t.o.v. voorgaande jaren. Tot slot van dit punt wordt geconcludeerd dat ook het pho VV instemt met een verdere discussie in februari Allereerst deelt dhr. Vissers mee dat de NEA indexatie inmiddels ook bekend is. Voor 2014 is dat 2,8% geworden. Mw. De Bruyne deelt mee dat de Wmo-ambtenaren sinds gistermiddag beschikken over een overzicht met de consequenties hiervan voor de gemeenten. Dit overzicht zal ook aan de portefeuillehouders worden gezonden. Dhr. Udo vraagt of er een oplossing is om te voorkomen dat klanten in de taxi contant moeten betalen. Mw. De Bruyne antwoordt dat klanten een verzoek om een automatische incasso kunnen indienen bij de klantenservice van de Regiotaxi. Via een formulier wordt dit dan geregeld. Het besluit van het DB wordt vervolgens overgenomen. 9

13 onder de 65 jaar 0,71 per zone en voor 65+ Wmo geïndiceerden 0,46 (dit is een stijging van circa 30% t.o.v. in In 2013 gaat het om de bedragen 0,55 en 0,35); 3. OV-Klanttarief 2014 per zone 2,60 inclusief BTW (afgerond van 2,614; exclusief BTW bedraagt het klanttarief 2,467) 4. Voor alle ritten gereserveerd tussen en uur geldt een toeslag van 1,- per (opstap)zone. 10 Verkeersveiligheid Op 1 november heeft een thema portefeuillehoudersoverleg verkeersveiligheid plaatsgevonden. Er vindt een korte terugblik plaats op dit overleg. Dhr. Van Velzen(A) doet verslag van de bijeenkomst van 1 november. Hieraan voorafgaand spreekt dhr. Vissers zijn teleurstelling over de beperkte bestuurlijke opkomst. Dhr. Van Velzen vult aan dat wel veel ambtenaren aanwezig waren. Hij bedankt dhr. Van Velzen (K&B) voor de uitstekende locatie waar deze ochtend plaats kon vinden. Vervolgens loopt hij de workshops door. Vooral het meldpunt Veilig Verkeer was een eye opener. VVN blijkt over veel informatie te beschikken waar gemeenten wat aan hebben als het gaat om klachten van bewoners over verkeersveiligheid. In de workshop handhaving heeft dhr. Fluit een aanvullende toelichting gegeven op de vorige keer gesuggereerde controle mogelijkheden op 30 km wegen. Hij geeft voorbeelden op welke wijzen de politie de handhaving van de snelheid door weggebruikers kan stimuleren. Daar zijn nadere afspraken over te maken. Voor de volgende vergadering zal een samenvatting van de bijeenkomst met afspraken worden geagendeerd. Op de vraag of weer een vervolg komt op dit thema pho wordt gereageerd dat deze bijeenkomsten als zeer nuttig worden ervaren. Het pho zal in de nieuwe samenstelling beslissen of een dergelijke bijeenkomst weer wordt georganiseerd. Dhr. 10

14 11 Stand van zaken projecten Bijgaand treft u het geactualiseerde overzicht met lopende projecten aan. Bij de bespreking van het overzicht wordt desgewenst ingegaan op de stand van zaken van enkele projecten. Voorstel: Kennis te nemen van het overzicht met de stand van zaken van de lopende projecten. Den Ouden vult nog aan dat bij de workshop handhaving ook aan de orde is geweest wat burgers zelf aan de veiligheid kunnen doen. Dhr. Wassenaar betreurt het dat VVN niet alle ingediende opmerkingen terugkoppelt aan de gemeenten. Dhr. Vissers is van mening dat ambtelijk moet worden bezien wat hier aan gedaan kan worden. Gekeken moet worden hoe gemeenten inzicht kunnen krijgen in de data van VVN. Tot slot van dit onderwerp dankt dhr. Vissers dhr. Van Velzen voor zijn grote inzet en gedrevenheid als ambassadeur Verkeersveiligheid tot op heden. Dhr. Vissers deelt mee dat de projectbladen met de meer uitgebreide projectbeschrijving de komende periode worden geactualiseerd. In het pho van februari worden deze ter advisering voorgelegd. N.a.v. het projectenoverzicht worden de volgende opmerkingen gemaakt. Dhr. Ketel deelt mee dat bij AU13 sprake is van 1300 hectare bos en natuurgebied maar dat dit inmiddels is teruggebracht tot 800 hectare. Dhr. Ketel is verder verheugd dat de N207 is toegevoegd aan het overzicht. Hij merkt hierbij wel op dat de stuurgroep eind 2013 geen definitieve keuzes zal maken maar dat een beslissing wordt genomen over welke varianten bij de planstudie worden betrokken. De daadwerkelijke keuze wordt in 2015 gemaakt. 12 Rondvraag en sluiting Dhr. Ketel kondigt aan dat dit zijn laatste pho Verkeer zal zijn. Na de verkiezingen komt hij in ieder geval niet meer terug. Hij dankt zijn collega s in het overleg voor de prettige samenwerking en wenst Holland Rijnland veel succes voor de toekomst. De dank voor de samenwerking is wederzijds. Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer van Holland Rijnland van 7 februari 2013 in Alphen aan den Rijn. de secretaris, de voorzitter, 11

15 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 9 januari 2014 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M. ten Hagen Dhr. A.J.M. van Velzen Dhr. M.W.C. Udo Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Dhr. M. Vissers, voorzitter Afwezig Dhr. F. Ketel Dhr. J.H. Stuurman Leiden Dhr. R. Strijk Voorschoten Dhr. B. de Beer Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Dhr. C. Wassenaar Dhr. A.A.M. Van Zelst Dhr. P. Melzer Afwezig Zoeterwoude Holland Rijnland Holland Rijnland Afwezig Mw. I.I. de Bruyne- Schild Dhr. E. Kiers Mw. M. Hovestad Nr. Agendapunt Advies Besluit 01 Opening en vaststelling agenda Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Tonjann en de heren Den Ouden en Vroom. Dhr. Van Velzen (A) deelt mee dat ondanks dat hij verkeer niet meer in portefeuille heeft hij toch aanwezig is aangezien dhr. Hoekstra deze vergadering verhinderd is. Dhr. Vissers spreekt een speciaal welkom uit aan dhr. De Beer, de nieuwe vertegenwoordiger van Voorschoten in dit gezelschap. 02 Regionale Verkeers- en MilieuKaart 3.0 Voorstel: 1. In te stemmen met de procedure dat het Dagelijks Bestuur instemt met het verkeersmodel van het RVMK 3.0, onder voorbehoud van: a. het beschikbaar hebben van zowel een Global Economy-scenario (GE) en een Regional Communities-scenario (RC) voor de planjaren 2020 en 2030; b. positief advies van het ambtelijk overleg Verkeer en Vervoer aan de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer ten aanzien van de definitieve vaststelling van het RVMK 3.0; 2. Kennis te nemen van de positieve beoordeling van het RVMK 3.0 en het Dhr. Kiers deelt allereerst mee dat het woord concept is vervallen op de audit verkeersmodel RVMK Holland Rijnland, uitgebracht door Movares. In dit concept wordt een aantal aanbevelingen gedaan die de komende weken verder uitgewerkt worden. Er volgt uiteindelijk nog een definitieve rapportage. Vervolgens geeft hij een toelichting op het doorlopen proces. Het is een intensief proces geweest waarbij de regio extra expertise in de persoon van mw. Marlous Hovestad heeft ingehuurd, voor de begeleiding van de laatste fase van dit project. Voor alle gemeenten is dit proces van belang en al die gemeenten moeten zich kunnen vinden in het eindresultaat. Voorheen was sprake van één economisch scenario (het 1

16 proces om tot dit model te komen, zoals gegeven in de tussentijdse second opinion door Movares; 3. Te adviseren om vooruitlopend op de vaststelling van het verkeersmodel het reeds beschikbare GE-scenario en (niet vastgestelde) verkeersmodel beschikbaar te stellen aan de gemeenten die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld Leiden en Leiderdorp ten behoeve van het LAB071; 4. Het Dagelijks Bestuur te adviseren om het volledig RVMK 3.0 vast te stellen na actualisatie van het milieumodel op basis van het vastgestelde verkeersmodel. 5. Het DB te verzoeken het vastgestelde RVMK 3.0 ter kennisgeving te brengen aan het portefeuillehoudersoverleg. CE scenario). Voor de RVMK 3.0 zal sprake zijn van een zgn. worst case scenario met hoge economische groei en een Regional Communities-scenario waarbij voor de groei aangesloten is bij de ontwikkelingen die zijn opgenomen in het Nederlands Regionaal Model en de bekende vastgestelde ontwikkelingen in de regio. Ten aanzien van het vastgestelde beleid is het van belang dat de gemeenten het eens zijn over de input bijvoorbeeld een minimale variant voor bouwprogramma s. Dhr. Van Zelst vraagt of ook met variabelen gewerkt kan worden. Geantwoord wordt dat er eerst een basismodel moet zijn voordat met variabelen verder gerekend kan worden. Over de input moet overeenstemming bestaan mede gezien evt. beroepsprocedures. Daar moet verklaard kunnen worden hoe en waarom het model zoals nu het geval is, is opgebouwd. Dhr. Kiers deelt mee dat voor die standaard ambtelijk voorstellen worden gedaan die volgende week besproken worden. De komende weken wordt doorgegaan met de bouw van het verkeersmodel. Dat is naar verwachting eind februari/begin maart af waarna de gegevens ingelezen kunnen worden in het milieumodel. Voor het milieumodel zullen nog verschillende items zoals wegverharding, groenvoorziening etc. moeten worden gecheckt. Wanneer ook deze geactualiseerd zijn kan vaststelling van het gehele model plaatsvinden. Dhr. Van Velzen (K&B) merkt op dat de input wel goed moet zijn. Alphen aan den Rijn zit bijvoorbeeld nog niet compleet in het model, Boskoop ontbreekt nog. Dhr. Kiers antwoordt dat in het vast te stellen model de volledige gemeente Alphen aan den Rijn is opgenomen. Mede hiervoor zijn de model - specialisten uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Leiden, Katwijk en Hillegom bij de laatste 2

17 3 fase van dit proces betrokken. In dit begeleidingsgroepje is ook discussie gevoerd over de vraag wanneer het model voldoende kwaliteit heeft om vast te stellen. Dhr. Wassenaar merkt op dat het volgens hem vandaag alleen om een procesvoorstel gaat. Dhr. Kiers beaamt dit. Het pho wordt gevraagd de adviesrol te mandateren aan de portefeuillehouder. Dhr. Ten Hagen merkt op dat zijn ambtenaar aangeeft dat er nog sprake is van veel fouten in het model. Dit is voor hem reden niet in te kunnen stemmen met het voorstel. Hij vindt dit een stap te ver. Een van de opmerkingen betreft het niet nog geijkt zijn met het model Dhr. Kiers wijst erop dat in het ambtelijk overleg het voorstel besproken is en dat dit overleg unaniem met de beslispunten zoals die nu voorliggen in kon stemmen. De kanttekeningen die in dat overleg zijn geplaatst komen overeen met het advies van Movares. Aan de bijstelling hiervan wordt de komende weken gewerkt. Het gaat hier onder meer over de toedeling van het vrachtverkeer. Verschillen met het model 2010 zijn ook te wijten aan de opbouw van het model. Het nieuwe model heeft als basis het NRM en is daarvandaan regionaal opgebouwd. Het model zal pas ter vaststelling aan het DB worden voorgelegd wanneer aan alle voorbehouden van Movares is voldaan en wanneer het ambtelijk overleg akkoord is met het model. Wanneer die overeenstemming niet wordt bereikt komt dit onderwerpt terug in het pho. Op de vraag van dhr. Van Velzen (K&B) wie verantwoordelijk is voor de invoer van de gegevens antwoordt dhr. Kiers dat de gemeenten de juiste gegevens aan moeten leveren en dat het bureau deze goed moet verwerken. Dhr. Van Velzen geeft aan akkoord te gaan met het voorstel. Dhr. Stuurman is van

18 4 mening dat het op te leveren model uiteindelijk geen fouten meer mag bevatten. Dhr. Ten Hagen merkt hierbij op dat wanneer 2010 er niet goed in zit, het model niet goed genoeg is. Dhr. Strijk wijst erop dat aangegeven wordt dat nog aan het model gewerkt wordt. Hij kan zijn akkoord aan het voorstel geven indien, zoals is toegezegd, bij twijfel een voorstel terug komt in het pho. Dhr. Vissers wijst er hierbij op dat Movares al wel aangegeven heeft dat het model zoals dat nu is opgesteld beter is dan het huidige 2.2 model. De aanbevelingen van Movares zullen verder zorgvuldig uitgewerkt worden. Dit voorbehoud wordt ook bij beslispunt 3 gemaakt. Dhr. Strijk merkt hierbij op dat voor de eerste gemaakte doorrekeningen van LAB71 een andere oplossing is gezocht. De verdere uitwerking vindt na de verkiezingen plaats. Zowel Leiden als Leiderdorp geven aan nu niet vooruitlopend op de vaststelling van het hele model te hoeven beschikken over de scenario s zoals in beslispunt 3 is aangegeven. Afgesproken wordt dan ook beslispunt 3 te schrappen. Hiermee wordt voorkomen dat een gedeelte van het model wordt vrijgegeven voordat aan de aanbevelingen uit de audit en de instemming van het ambtelijk overleg is voldaan. Aan dhr. Ten Hagen wordt de vraag gesteld of hij problemen heeft met de gebruikte data of met de wijze waarop het model gebouwd is. Dhr. Ten Hagen antwoordt van mening te zijn dat met name de match met model 2010 niet goed is. Het gaat dan onder meer om het vrachtverkeer dat nog niet goed in het model zit. Pas wanneer deze manco s zijn aangepakt kan sprake zijn van een goed model. Hij is niet van mening dat het principe van het model verkeerd is. Dhr. Kiers stelt voor deze punten dan eerst aan te passen voordat het model

19 5 wordt vrijgegeven voor gebruik. Het portefeuillehoudersoverleg heeft kennis genomen van de bezwaren van de gemeente Hillegom. Dhr. Melzer zet nog enkele kanttekeningen bij de invoer van de basisgegevens. Hij verzoekt de actuele inwoneraantallen in relatie tot het bouwprogramma nog een keer te checken. Voor Nieuwkoop is sprake van conservatieve inschattingen. Het inwoneraantal wat voor 2030 geschat staat is nu reeds bereikt. Op de vraag van dhr. Strijk of los van de twee scenario s ook de trends t.a.v. autogebruik etc. zijn verwerkt antwoordt mw. Hovestad dat analyses uit de rapportage van het KIM (kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid) en het mobiliteitsonderzoek Nederland uit het recente verleden zijn gehanteerd waarbij op zeer lokaal niveau is gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van verplaatsingen. Dhr. Strijk verzoek dit ook te vermelden in een toelichting bij de oplevering van het model. Bijvoorbeeld een publieksversie van de technische rapportage. Aangegeven kan dan worden welke gegevens gebruikt zijn, met welke ontwikkelingen rekening is gehouden etc.. Ook is rekening gehouden met verschillen in ontwikkelingen op het platteland en het stedelijk gebied. Tot slot van dit punt concludeert dhr. Vissers dat het portefeuillehoudersoverleg positief adviseert over dit voorstel onder twee voorwaarden. Ten eerste dient voldaan te worden aan de kanttekening van dhr. Ten Hagen, het bijstellen van het model cf. de aanbevelingen in de audit en een akkoordverklaring van het ambtelijk overleg en ten tweede het schrappen van beslispunt 3. Bij twijfel komt dit punt terug in een volgend portefeuillehoudersoverleg. Dhr. Wassenaar verzoekt bij het punt financiële

20 consequenties aan te geven dat het voorstel past binnen de reguliere begroting van Holland Rijnland. Dhr. Kiers zegt dit toe en merkt hierbij op dat alle extra werkzaamheden die veroorzaakt zijn door de vertraging voor rekening van de ontwikkelende partij komen. Het opstellen van het RC-scenario komt voor rekening van de regio. 03 Rondvraag en sluiting Dhr. Van Velzen (A) merkt op dat hij zoals gezegd Verkeer niet meer in portefeuille heeft. Hij dankt de aanwezigen voor de prettige samenwerking. Hij bedankt Edwin van Staveren voor zijn ondersteuning op het gebied van verkeersveiligheid. Dhr. Vissers heeft tijdens de vorige vergadering al stilgestaan bij het mogelijke vertrek van dhr. Van Velzen en hem met name bedankt voor zijn inzet op het gebied van verkeersveiligheid. Met zijn vertrek is de regio een gedreven ambassadeur voor verkeersveiligheid armer. Dhr. Vissers verzoekt dhr. Van Zelst deze taak voorlopig alleen voort te zetten. Dhr. Van Zelst zegt dit toe en dhr. Ten Hagen geeft aan hierbij eventueel behulpzaam te willen zijn. Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer van Holland Rijnland van 7 februari 2014 in Alphen aan den Rijn. de secretaris, de voorzitter, 6

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005)

RIVV 2006 2010. (concept DB 23-11-2005) RIVV 2006 2010 (concept DB 23-11-2005) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 ONTWIKKELING BELEID 1.1 Rijksbeleid 1.1.1 Nota Mobiliteit 1.1.2 Invoering BDU 1.1.3 Begroting Verkeer en Waterstaat 1.1.4 Meerjaren Investeringsprogramma

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage)

Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland November 2012 (2e oplage) komt eraan! is een initiatief van het OV-bureau Randstad, een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord- Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, de

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0.

Beheerplan 2010. ProRail Planning en Control ProRail EDMS 1552343. 1 december 2009. Definitief. Van. Auteur. Kenmerk. Versie 3.0. Beheerplan 2010 Van Auteur ProRail Planning en Control ProRail Kenmerk EDMS 1552343 Versie 3.0 Datum 1 december 2009 Bestand Beheerplan 2010 Status Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Strategie en sturing...

Nadere informatie