CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013"

Transcriptie

1 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M. ten Hagen Dhr. A.J.M. van Velzen Oegstgeest Rijnwoude Teylingen Mw. W.E. Tonjann- Levert Dhr. F. Ketel Afwezig Katwijk Dhr. M.W.C. Udo Voorschoten Dhr. F.F. Blommers Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Dhr. R. Strijk Dhrn. L. Maat en C. Wassenaar Dhr. A.A.M. Van Zelst Dhr. P. Melzer Afwezig Dhr. M. Vissers, voorzitter Zoeterwoude Holland Rijnland Holland Rijnland Prov. Zuid-Holland Dhr. C. den Ouden Mw. I.I. de Bruyne- Schild Dhr. E. Kiers Dhr. R.J. Liemburg Nr. Agendapunt Advies Besluit 01 Opening en vaststelling agenda Dhr. Vissers heet in het bijzonder mw. Tonjann en dhr. Ten Hagen welkom als nieuwe leden van dit overleg. Naar aanleiding van het voorstel de agenda vast te stellen stelt dhr. Van Zelst voor het punt verkeersveiligheid te verdagen aangezien hier geen ambtelijke voorbereiding op plaats heeft kunnen vinden door de late nazending van de stukken. Dhr. Vissers licht toe dat dit punt geagendeerd is voor het voeren van een opiniërende discussie en een terugblik op de bijeenkomst 25 januari jl. In het overleg van september vindt over het meerjarenplan een adviserende bespreking plaats. Ten aanzien van de BDU/DV gelden ligt er in het volgende pho een discussienotitie waarna dit punt in september adviserend geagendeerd wordt. Dit onderwerp komt nu totaal niet aan de orde. Hij is er voorstander van dit punt te handhaven en dhr. Van Velzen de gelegenheid te geven een toelichting te geven en informatie voor het vervolg te verzamelen. 02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Voorstel: de besluitenlijst van het De besluitenlijst van de vergadering van 15 Verkeer en Vervoer van portefeuillehoudersoverleg van 15 februari februari jl. wordt zonder verdere opmerkingen 15 februari vast te stellen. vastgesteld. 1

2 03 M.1 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven Bestuursovereenkomst HOV Bollenstreek-Schiphol Over de laatste ontwikkelingen wordt mondelinge informatie verstrekt. Mw. Tonjann meldt dat de Raad ingestemd heeft met de voorstellen t.a.v. de HOV bestuursovereenkomst. Dhr. Udo deelt mee dat gisteravond de Raad in Katwijk met één stem tegen en 32 voor ook heeft ingestemd. In Zoeterwoude was het akkoord er al vlak na de AB vergadering. Ten aanzien van het geagendeerde punt, de HOV corridor Bollenstreek-Schiphol heeft gister een stuurgroep plaatsgevonden. Daar is overeenstemming bereikt over de trechtering van de varianten en de ligging van de brug zodat de lijn richting Haarlemmermeer doorgetrokken kan worden. Er moeten nog enkele punten verder uitgewerkt worden onder meer de communicatie in de provincies en met belanghebbenden. Naar verwachting worden na de zomer de aangepaste stukken ontvangen. Binnenkort wordt een nieuwe planning verwacht. Deze wordt doorgegeven. M.2 Nieuwsbrief Regiotaxi Holland Rijnland Ter informatie is de nieuwsbrief over het eerste kwartaal 2013 van de Regiotaxi Holland Rijnland bijgevoegd. De nieuwsbrief wordt zonder commentaar of vragen ter kennisgeving aangenomen. M.3 Uitvoeringsprogramma Fiets Melding van de stand van zaken. Dhr. Vissers deelt mee dat het Uitvoeringsprogramma fiets voor de volgende vergadering meningsvormend wordt geagendeerd. Nog niet alle gemeenten hebben hun projecten (volledig) ingediend. Hij adviseert de aanwezigen met hun ambtenaren hierover contact te hebben. Ook om te checken of de belangrijkste gewenste paden goed voor het UP zijn aangemeld. M.4 Uitnodiging bestuurlijk overleg over het mobiliteitsbeleid provincie Via de mail hebben alle bestuurders (PVVB plus 31/5) en ambtenaren (28/5) een uitnodiging ontvangen voor twee bijeenkomsten over de integratie van de provinciale beleidsvisie mobiliteit en de provinciale structuurvisie. Deze 2

3 04 LAB071 De heer Strijk geeft in het portefeuille houdersoverleg een presentatie over de vorderingen van LAB071 tot nu toe. Voorstel: Het voeren van een opiniërende discussie over dit onderwerp zijn op zeer korte termijn gepland. Mw. Tonjann merkt op dat de uitnodiging wel zeer laat is uitgegaan en dat er ook nog aangekondigd wordt dat stukken wederomlaat zullen worden verzonden. Zij vraagt hier namens de regio bezwaar over kenbaar te maken bij de gedeputeerde. Zij voelt zich niet serieus genomen met deze handelwijze. Verder vraagt zij of deze late aankondiging er toe leidt dat er weinig belangstelling zal zijn voor de bijeenkomst. Dhr. Vissers zal de bezwaren dinsdag a.s. aankaarten bij mw. De Bondt. Mw. De Bruyne geeft aan dhr. Vissers door wie zich tot nu toe hebben aangemeld. De presentatie wordt aan de leden van het portefeuillehoudersoverleg gezonden. Na de presentatie van dhr. Strijk licht mw. Tonjann de rol van Oegstgeest aanvullend toe. Oegstgeest is wel betrokken bij dit project maar minder intensief dan Leiden en Leiderdorp. De participatie vindt niet in elke geschetste laag plaats. Oegstgeest grenst weliswaar aan het stedelijke gebied van Leiden maar er zijn minder onderlinge verkeersbewegingen. Dhr. Ketel complimenteert dhr. Strijk met het proces. Hij vraagt of de OV routes door Leiden ook deel uitmaken van deze studie. Dhr. Strijk antwoordt dat Leiden bij deze studie het verbeteren van de schakel Breestraat tussen de Pieterswijk en het kernwinkelgebied betrekt. Hierbij wordt onderzocht of en op welke wijze er minder bussen door de Breestraat kunnen rijden. Aangezien dit ook gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van en naar de regio zal dit, wanneer het pakket van maatregelen vorm krijgt, in een pho besproken worden. Dhr. Udo vraagt of naast de bereikbaarheid per OV ook aandacht wordt besteed aan de automobiliteit en dan met name de parkeermogelijkheden. Dhr. Strijk 3

4 05 Verkeersveiligheid - Terugkoppeling themabijeenkomst verkeersveiligheid portefeuillehoudersoverleg - Evaluatie verkeersveiligheid Op 25 januari heeft een thema pho plaatsgevonden over de diverse aspecten van verkeersveiligheid. Mede op basis van het verslag van die bijeenkomst vindt een verdere terugkoppeling van de afspraken plaats en een voorstel voor het vervolg. In de volgende vergadering zal de discussie over de verdeelsleutel Brede Doeluitkering / gelden Duurzaam Veilig worden gevoerd. Uit dit agendapunt kan hiervoor input naar voren komen. Aan de hand van bijgaande rapportage wordt stilgestaan bij de activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Deze rapportage is ter kennisneming. Als achtergrond bij het opstellen van het volgende meerjarenplan is bijgevoegd memo opgesteld. Aan de hand hiervan worden u enkele vragen zoals in de memo verwoord voorgelegd. Het gaat onder meer om de vraag of de regio vanaf 2014 wel of niet door wil gaan met de activiteit Jongleren. Ook zal de vraag aan de orde komen of de inmiddels twee jaar gehouden BOB campagne in de regio wordt voorgezet. antwoord dat er plannen zijn voor de realisatie van twee ondergrondse parkeergarages. Eén bij de Kaasmarkt en één bij de Garenmarkt. Hij verwacht de afronding van het uitvoeringsbesluit hiervoor voor het einde van het jaar. Naast de auto en het OV krijgen ook de andere weggebruikers zoals de fiets aandacht in het plan. Dhr. Van Velzen (A) wijst er nogmaals op dat agendering van dit onderwerp alleen bedoeld is als meningsvormend t.b.v. het meerjarenplan en als terugblik op de geslaagde bijeenkomst van 25 januari. Zoals ook op de agenda staat vindt een opiniërende discussie over de verdeelsleutel voor BDU/DV gelden op basis van een discussienotitie in het volgende pho plaats. Hij vraagt nu aandacht voor enkele andere onderwerpen rond verkeersveiligheid. Allereerst het extra portefeuillehoudersoverleg van 25 januari. In de workshops hebben goede discussies plaatsgevonden. In het bijgevoegde verslag staan de resultaten vermeld. Hij heeft veel positieve reacties ontvangen op deze dag en stelt voor in het najaar weer een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Recent hebben de voorzitters van de regionale projectgroepen verkeersveiligheid in een provinciale bijeenkomst gesproken over het voortbestaan van het ROV, de provinciale adviesorganisatie op het gebied van verkeersveiligheid. De provincie beraadt zich over het voortbestaan van het bureau en als dat zo is in welke vorm. De regio s inclusief de stadsregio Rotterdam hebben zich daar positief uitgesproken over het werk van het ROV en dat zij voor het voortbestaan van het ROV zijn. Ook landelijk staat het ROV Zuid-Holland goed aangeschreven. Dhr. Van Velzen vraagt de mening hierover van dit overleg. 4

5 5 Uit de evaluatie over de jaren blijkt dat de regio het goed doet op dit gebied. Alle projecten zijn binnen het budget uitgevoerd. In het bijgevoegde memo staan enkele zorgpunten vermeld. Jongleren wordt niet meer gesubsidieerd. De regio kan dit project wel zelf financieren uit de reserves. De vraag is dus of de regio binnen het meerjarenplan door gaat met Jongleren. Dhr. Van Velzen zou het betreuren als er op het gebied van verkeersveiligheid geen aandacht meer is voor de jongste groep. Deze vraag of doorgegaan moet worden met de BOB campagne ligt ook voor. In het najaar heeft een heel succesvolle campagne plaatsgevonden. Dit jaar wordt deze campagne uitgerold over de gehele regio. De vraag is of hiermee doorgegaan moet worden. En op welke wijze. Zijn voorstel is om hier bijvoorbeeld de sportclubs meer bij te betrekken. Niet al het werk hoeft door regio en gemeenten verricht te worden. Deze vragen liggen voor ter voorbereiding van de verdere opzet van het nieuwe meerjarenplan wat in september aan het pho wordt voorgelegd. Dhr. Van Zelst antwoordt dat hij voorstander is van het in stand houden van het ROV. Hij vraagt verder aandacht voor een systeem van VVN waarbij black spots in kaart gebracht worden met medewerking van burgers. Hij pleit er verder voor er voor te zorgen dat elke gemeente een eigen afdeling van VVN krijgt. VVN kan een goede partner zijn bij de uitvoering van projecten. In sommige gemeenten is er al een hele actieve afdeling. Het zou goed zijn als dit in de hele regio het geval is. VVN kan immers sommige taken overnemen. Dhr. Wassenaar geeft nog geen oordeel over de vragen voor het meerjarenplan. Hij vraagt welke consequenties deze vertraging met zich mee brengt. Dhr. Van

6 6 Velzen wijst er nogmaals op dat er geen sprake van vertraging is maar dat het alleen gaat inventariseren van wensen voor het meerjarenplan. Alleen op de vragen over het ROV en de extra bijeenkomst wordt wel antwoord gevraagd. Mw. Tonjann vraagt aandacht voor besteding van het geld. Voorgesteld wordt om Jongleren vanuit de reserves te financieren. Alle projecten worden betaald uit één budget. Dat is maar een keer in te zetten. Zij geeft er de voorkeur aan dat één project goed wordt uitgevoerd in plaats van 2 half. Dhr. Van Velzen (K&B) is voorstander te van behoud van het ROV evenals van de organisatie van een themabijeenkomst. Hij deelt mee dat een buurt in Woubrugge het buurtlabel van VVN ontvangen heeft. Hier is door de buurt actief aan verkeersveiligheid gewerkt. Verder vraagt hij aandacht voor de CROW richtlijnen voor rotondes. Hij is door de provincie in kennis gesteld van het voornemen dat er twee rotondes in Kaag en Braassem aangelegd worden waar fietsers geen voorrang zullen krijgen. Dit komt volgens hem de duidelijkheid en verkeersveiligheid niet ten goede. Verder stelt dhr. Van Velzen de controle in 30 en 50 km gebieden aan de orde. Op 25 januari heeft dhr. Fluit toegezegd dat als gemeenten de politie verzoeken te controleren in dergelijke straten dit mogelijk is. In de praktijk worden dergelijke verzoeken van de hand gewezen. Dhr. Van Zelst onderschrijft deze ervaring. Dhr. Ketel sluit aan bij de reacties over het gewenste voortbestaan van het ROV en de opmerkingen over gebrek aan controle in 30 en 50 km gebieden. Hij verzoekt de voorzitter de politie hierover te benaderen en hem te herinneren aan de gedane beloftes. Dhr. Ketel zou graag de namen van de kinderdagverblijven krijgen waar Jongleren

7 7 wordt gegeven. Hij is er voorstander van dat dit project wordt voortgezet evenals School op Seef en Bob. Bij die laatste tekent hij aan dat dit project wellicht niet jaarlijks moet worden gedaan om te voorkomen dat de aandacht hiervoor verslapt. Dhr. Strijk noemt de bijeenkomst van 25 januari heel zinvol en is voorstander van een herhaling hiervan. Verder complimenteert hij de heren Van Velzen en Van Zelst met de invulling van hun ambassadeurschap. Dhr. Blommers sluit hierbij aan. Hij ondersteunt de oproep het ROV voort te laten bestaan en is van mening dat zo vroeg mogelijk begonnen moet worden met voorlichting over veiligheid in het verkeer. Jongleren zou dan ook voortgezet moeten worden. Dhr. Melzer ondersteunt het voorstel over het voortbestaan van het ROV. Verder wil hij gezien de slecht doorlopen procedure geen uitspraken doen over nut en noodzaak van de vraag over Jongleren en BOB. Hij wil eerst de effecten weten van deze projecten voordat hij hier uitspraken over doet. Dhr. Den Ouden kan zich vinden in de voorstellen die er liggen. Hij maakt hierbij echter een kanttekening. Elke gemeente voert momenteel een kerntaken discussie. Hij vindt verkeersveiligheid wel een kerntaak maar vindt ook dat de burger hier meer bij betrokken moet worden. Wanneer met een project geleurd moet worden bij scholen zou dit niet uitgevoerd moeten worden. Dhr. Ten Hagen vraagt of bekend is welke projecten succesvol zijn. Verder merkt hij op de voorrangsregeling op rotondes een discutabele zaak te vinden. De inrichting hangt af van de situatie ter plaatse. Dhr. Van Velzen benadrukt nogmaals dat deze gedachtewisseling was bedoeld om meningen te polsen ter voorbereiding van het actieplan. Dhr. Van Velzen zegt toe verschillende

8 06 Benutting vrijvallende middelen Brede Doeluitkering A. De gemeente Lisse heeft aan de regio te kennen gegeven dat enkele projecten geen doorgang zullen vinden conform de eerdere aanmelding bij de provincie. De provincie stelt vervolgens de regio in de gelegenheid om bij vrijval van middelen alternatieve projecten aan te melden B. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft aan de regio en provincie te kennen gegeven dat enkele projecten geen doorgang zullen vinden conform de eerdere aanmelding bij de provincie. Voorstel: 1. Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren over het voorstel de vrijgekomen financiële middelen door het niet doorgaan van voor BDU-subsidie aangemelde projecten drempelplateaus Poelpolder en drempelplateaus Patrijsstraat beide te Lisse de vrijgevallen midden ad te benutten voor het project aanleg rotonde Ruishornlaan- Uitermeer; 2. De provincie Zuid-Holland, na positieve advisering door het portefeuillehoudersoverleg, door middel van bijgaande brief over de wijze van benutting van de vrijvallende middelen in kennis te stellen. Voorstel: 1. Het Dagelijks Bestuur positief te adviseren de vrijgekomen financiële middelen door het niet in aangemelde vorm en planning doorgaan van voor BDU/DV-subsidie aangemelde projecten aanpassen oversteek Noorderkeerkring Oude Wereld en Duurzaam Veilig maatregelen kern Zwammerdam te onderwerpen die aan de orde zijn geweest op te pakken. Het gaat dan om de rol van VVN en andere partijen, het rotondeprobleem en de aandacht voor versnippering van budgetten. Ook zal hij dhr. Fluit aanspreken op zijn toezeggingen. Hij heeft immers nadrukkelijk verwachtingen gewekt. Richting de provincie zal duidelijk gemaakt worden dat gehecht wordt aan handhaving van het ROV omdat dit bureau een goede ondersteuning biedt aan de regio en gemeenten. Verder zal er in het najaar een extra themabijeenkomst worden georganiseerd. Voor de zomer zal hier een datum voor bekend gemaakt worden. Het portefeuillehoudersoverleg neemt de voorstellen A en B van het Dagelijks Bestuur unaniem zonder enig commentaar over. 8

9 Alphen aan den Rijn ad te benutten voor het project aanpassen oversteek Noorderkeerkring Oude wereld in De uit verschillende jaren vrijvallende financiële middelen van het project Rijn Gouwelijn Oost / Haltevoorziening door het niet doorgaan van het project RGL ad te benutten voor het reeds in 2014 aangemelde spaarproject spoorwegviaduct Leidse Schouw. 3. De provincie Zuid-Holland, na positieve advisering door het portefeuillehoudersoverleg, door middel van bijgaande brief over de wijze van benutting van de vrijvallende middelen in kennis te stellen. 07 HOV Zuid-Holland Noord Bij dit agendapunt wordt u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de besluitvorming over en het afsluiten van de overeenkomsten die betrekking hebben op het HOV Zuid-Holland Noord. In een eerder portefeuillehoudersoverleg is verzocht om een notitie over de samenstelling van een stuurgroep die dit project begeleidt. Hierover is overleg met de provincie gaande waarbij onder andere aan de orde is of deze stuurgroep op enigerlei wijze gecombineerd kan worden met de stuurgroep concessie Zuid-Holland noord. Voor het portefeuillehoudersoverleg van 21 juni wordt dit onderwerp geagendeerd. Dhr. Bordewijk krijgt allereerst de gelegenheid om in te spreken. Zijn inspraakreactie heeft betrekking op de punten 7 en 8. Zijns inziens keren de plannen van de regio zoals opgenomen in de OV-visie zich tegen de wensen van de gemeenten. Arriva beroept zich regelmatig op deze OV visie bij afwijzing van wensen van gemeenten die betrekking hebben op het onderliggend OV-net. Dhr. Bordewijk pleit voor een evaluatie van de OV-visie met dit in gedachten. Enkele onderdelen van de OVvisie vindt hij beter dan de voornemens van de provincie. De provincie wil bijvoorbeeld een gestrekte lijn tussen Noordwijk en Schiphol. De regio pleit voor een knip in Sassenheim. Hij roept de regio op om hier vast te houden aan de eigen lijn. Dhr. Vissers dankt dhr. Bordewijk voor zijn inbreng en start de bespreking van agendapunt 7. Bij aanvang van de vergadering is reeds gemeld dat in alle gemeenten inmiddels positieve besluitvorming heeft plaatsgevonden. Vanmiddag worden tijdens een feestelijke 9

10 10 bijeenkomst de overeenkomsten getekend. Mw. Tonjann meldt hierbij nog dat uiteindelijk positief is besloten over de lange snelle verbindingen maar dat zorg uitgesproken is over de plaatselijke verbindingen. Die mogen niet verdwijnen. Op de vraag van dhr. Strijk wat gedaan gaat worden met de oproep van dhr. Bordewijk om de OV visie te evalueren antwoordt dhr. Vissers dat hier enkele pho s geleden ook al aandacht aan besteed is. In het UP OV visie wordt ook het ontsluitend net nadrukkelijk genoemd. Via de projectbladen wordt ook dit aspect gemonitord. Dhr. Vissers wijst erop dat er niet selectief geshopt moet worden in de visie. Alle onderdelen worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat na de ondertekening van hedenmiddag gestart kan worden met de aanleg van infrastructuur die nodig is om diverse onderdelen van de visie te realiseren. Vanmiddag wordt de overkoepelende overeenkomst tussen regio en provincie getekend en de bilaterale overeenkomsten tussen gemeenten en provincie. Dhr. Kiers deelt mee dat tussen regio en provincie nog overleg plaats vindt over de bestuurlijke platforms die gevormd gaan worden onder andere voor de monitoring van de uitvoering van de overeenkomsten. De zinsnede in de concept besluitenlijst van het ambtelijk overleg over de vorming van stuurgroepen op basis van medefinanciering heeft te maken met de afspraken met gemeenten over de realisatie van infrastructuur en de financiering daarvan. Gemeenten sluiten bilaterale overeenkomsten op corridorniveau waarin vermeld staat hoe die betreffende corridor vormgegeven wordt. In verband met het willen voorkomen van bestuurlijke drukte wordt gekeken of en hoe stuurgroepen geclusterd kunnen worden.

11 08 Concessie Zuid-Holland Noord Ter voorbereiding van de dienstregeling 2014 heeft Arriva de afgelopen weken gesprekken gevoerd met gemeenten en regio voor een inventarisatie van wensen en ideeën. Op 30 mei worden in de eerstvolgende stuurgroepvergadering voor de concessie voornemens voor het vervoerplan 2014 gepresenteerd. Wanneer voor de stuurgroep nog regionale aandachtspunten aan de portefeuillehouder meegegeven moeten worden kunnen deze in de vergadering aan de orde komen. Voorstel: Inventarisatie aandachtspunten t.b.v. inbreng in de stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord. Dhr. Vissers deelt mee dat op 30 mei een stuurgroepvergadering plaatsvindt ter voorbereiding van de dienstregeling In het ambtelijk overleg waar ook Arriva bij aanwezig was zijn alle lokale wensen en knelpunten aan de orde gekomen. Dhr. Vissers verzoekt in dit overleg regionale aandachtspunten te melden die hij mee kan nemen naar de stuurgroep. Dhr. Ketel vraagt bij de wegbeheerder (gemeente Leiden) aandacht voor de haltevoorziening op de Hoge Rijndijk nabij de Leiderdorpse brug. Voor mensen die slecht ter been zijn is dit een hele slechte overstapplaats. Dhr. Strijk zegt toe de situatie te laten onderzoeken. Dhr. Udo deelt mee dat in Katwijk een motie is ingediend over het busvervoer in Rijnsburg en Valkenburg. Arriva is hier middels een brief op geattendeerd. De motie zal hij aan dhr. Vissers sturen. Dhr. Van Zelst vraagt in z n algemeenheid wie toe moet zien op de naleving van de voorwaarden in de concessie. Hij doelt hier dan met name op de loopafstanden waar Arriva aan moet voldoen. In Lisse wordt betwijfeld of Arriva zich wel aan die afspraken houdt, zeker wat betreft verzorgingshuizen en een gedeelte van een woonwijk. Dhr. Vissers antwoordt dat de provincie moet toezien op het nakomen van die voorwaarden. Hij zal dit punt meenemen naar de stuurgroep. Dhr. Maat vraagt aandacht voor het halteren van buslijn 365 op de Engelendaal. Recent heeft Arriva besloten een halte niet meer aan te doen terwijl de wens was om juist meer haltes te bedienen. Overigens heeft Arriva het laten vervallen van die halte weer ongedaan gemaakt. Mw. Tonjann vraagt aandacht voor de bediening van de nieuwbouwwijk Nieuw Rhijngeest. De gemeente wil graag snel een busverbinding door de wijk en dan niet door het park maar er 11

12 09 Aanbesteding treindienst Alphen aan den Rijn Gouda 2016 De provincie heeft te kennen gegeven op korte termijn te starten met deze treindienst. De regio en de aanliggende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld te reageren op de Nota van Uitgangspunten en in een later stadium het Programma van Eisen. In deze vergadering wordt u door middel van een presentatie door dhr. Van Velzen op de hoogte gesteld van de meest recente ontwikkelingen. Tevens worden afspraken gemaakt over de wijze van reageren op de Nota van Uitgangspunten. om heen. Dhr. Blommers vraagt aandacht voor het probleem van Voorschoten dat zij gelegen zijn op de grens van twee concessiegebieden. Hierdoor wordt, volgens dhr. Blommers, ook in die gemeente niet voldaan aan de eis van 500 meter loopafstand. Dhr. Den Ouden herhaalt hier het belang van een ontsluitend busnet in de kernen. Wanneer de bus door het dorp verdwijnt, geldt ook hier dat niet wordt voldaan aan de maximale loopafstand. Wellicht zijn hier compromissen voor mogelijk. Aan de hand van een presentatie geeft dhr. Van Velzen (A) een toelichting op de Nota van Uitgangspunten aanbesteding treindienst Alphen aan den Rijn Gouda De presentatie wordt toegezonden. Hij stipt hier tevens enkele aandachtspunten aan die in de reactie aan de provincie verwerkt worden. Het gaat hier onder meer om het aantal rolstoelplaatsen waarvoor nu maar een minimale eis van 1 plaats geldt, het geluid wat het materieel voortbrengt, de frequentie, toiletten en eerste klas. Dhr. Maat vindt de rolstoeltoegankelijkheid en voldoende plaatsen hiervoor van belang. In het verlengde hiervan vraagt hij of het mogelijk wordt de fiets mee te nemen in de trein. Geantwoord wordt dat vouwfietsen altijd meegenomen mogen worden en dat het meenemen van een gewone fiets ook in de spits door de inschrijvers als extra kan worden aangeboden. Dhr. Ketel vraagt of nieuw materieel een vereiste is, gezien de lengte van de concessie. Dhr. Vissers antwoordt dat nieuw materieel geen vereiste is, maar dat er wel dusdanige eisen aan het materieel worden gesteld dat het geen verouderd materieel kan zijn. Dit kan dus als een impliciete eis worden gezien. Dhr. Strijk vraagt hoe het overleg met de gemeenten plaats vindt. Dhr. Van Velzen 12

13 13 antwoordt dat de provincie overleg heeft gehad met de direct betrokken gemeenten en de regio s, ambtelijk zijn alle gemeenten in de gelegenheid gesteld een presentatie bij te wonen. Dhr. Strijk vraagt of de doorgaande ritten blijven bestaan. Dhr. Ven Velzen antwoordt dat dit met ingang van de nieuwe concessie niet meer gebeurt. Prorail zal niet toestaan dat er twee verschillende vervoerders op een verbinding rijden. Dhr. Vissers vult daarbij aan dat in de reactie aandacht wordt gevraagd voor de plaatsing van apparatuur en afstemming van tarieven. Er wordt verder nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een goede overstap in Alphen aan den Rijn. Dhr. Van Velzen (K&B) vraagt hoe omgegaan wordt met de afstemming tussen de verschillende corridors als niet alle gemeenten aan tafel zitten. Dhr. Vissers antwoordt dat aangezien de planning voor het bestuurlijk overleg weer erg laat door de provincie is gedaan het niet lukte om ISMH en Holland Rijnland op één moment aan tafel te krijgen. Mw. De Bruyne heeft het overleg met ISMH ook bijgewoond. De reacties van beide regio s komen in grote lijnen overeen. Dhr. Van Velzen wil graag weten hoe dat in het vervolg voor het HOV-net geregeld zal worden. Dhr. Vissers antwoordt dat hiervoor de notitie over de te vormen stuurgroepen dient. Dhr. Den Ouden vraagt nog aandacht voor de storingsgevoeligheid van onder andere de seinen op dit traject. Dhr. Vissers antwoordt dat dit een punt is wat betrokken moet worden bij de infrastructuur. Tot slot van dit punt doet dhr. Vissers een procesvoorstel. De reactie van de regio moet 3 juni bij de provincie binnen zijn. Hij vraagt mandaat om in samenspraak met dhr. Van Velzen (A) een reactie op te stellen voor het DB van 23 mei. Een vergelijkbaar voorstel

14 10 Rondvraag en sluiting Tarifering Arriva Planning volgende pho s N207 heeft hij ten aanzien van het Programma van Eisen. Dit wordt naar verwachting vlak voor de zomer ontvangen. Direct na de zomer, voor het pho van september, kan daar op gereageerd worden door de regio. Hij stelt voor het Programma van Eisen aan alle gemeenten toe te zenden. Er kan dan input voor een reactie geleverd worden aan mw. De Bruyne. Dhr. Vissers verzoekt ook voor dat onderdeel in te stemmen met afhandeling van de reactie door dhr. Van Velzen en zichzelf. Met dit voorstel wordt ingestemd. Dhr. Van Zelst heeft nog een vraag t.b.v. het stuurgroepoverleg voor de concessie. Hoe wordt na 2013 omgegaan met de compensatieregeling die nu geldt. Dhr. Vissers neemt deze vraag mee. Dhr. Vissers deelt mee dat er voor 6 juni en 21 juni nog extra pho s gepland staan. Het is nog niet zeker of het pho van 6 juni door zal gaan. Een en ander is afhankelijk van de voortgang rond de Rijnlandroute. Na het DB van 23 mei wordt doorgegeven of deze datum door gaat of komt te vervallen. Het pho van 21 juni gaat in ieder geval door. Daar worden agenda en stukken tijdig voor toegezonden. Dhr. Udo vult wat betreft de Rijnlandroute aan dat in Katwijk nog een second opinion gaande is ten aanzien van de inpassing N206- Duinvallei. Voordat deze studie kan worden afgerond en de resultaten zijn vastgesteld moet nog uitzoekwerk verricht worden. Hij verwacht dat dit voor de zomer is afgerond. Dhr. Van Velzen (K&B) deelt mee dat overeenstemming met de provincie is bereikt over de inrichting van de volledige N207 tussen Ringvaart en Alphen aan den Rijn. Binnenkort worden gemeenten benaderd met een voorstel 14

15 waarbij sprake is voor een complete parallelweg voor ondermeer tractoren. Fijnstof RVMK Recent heeft dhr. Van Velzen tijdens een Greenportbijeenkomst een presentatie gezien over de toepassing van beplanting om fijnstof te compenseren. Hij verzoekt hier voor een volgend overleg een presentatie over voor te laten bereiden. Diverse aanwezigen geven aan de voorkeur te hebben voor een presentatie in een pho Verkeer. Dhr. Strijk deelt mee de volgende keer niet aanwezig te kunnen zijn. Mede gezien de verkenning LAB071 dringt hij aan op een spoedige afronding van de RVMK. Dhr. Kiers deelt mee dat een aantal procesonderdelen parallel loopt om de RVMK spoedig af te ronden. Voor een aantal gemeenten was het lastig om tijdig te reageren op het verzoek het basisjaar en het prognosejaar te toetsen. De oplevering van de RVMK vindt aan het einde van deze maand plaats. De uitwerking van een extra scenario op verzoek van Leiden vergt vervolgens nog enkele weken. Hierover wordt contact onderhouden met Leidse ambtenaren. Vastgesteld in de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer van Holland Rijnland van 21 juni 2013 in Voorschoten. de secretaris, de voorzitter, 15

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011 CONCEPTBESLUITENLIJST (versie 3.0) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 21 september 2011 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Rijnwoude: de heer

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 28 november 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijkerhout A. Gotink Alphen aan

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Agendapunt: 1. 02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 16 november jl.

Agendapunt: 1. 02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 16 november jl. Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 15 februari 2013 10.00 13.00 uur Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Onderwerp: Agenda Agendapunt: 1 10.00 uur 10.20 uur 10.50 uur

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 12 september 2014 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Holland Rijnland Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Nieuwkoop

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011

CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011 CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011 namens aanwezig afwezig gemeente Alphen aan den Rijn de heer T. Hoekstra gemeente

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 Voortgangslijst van en, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 1 Lijst van en aan de raad (gedaan tijdens raadsvergaderingen (R) én voorrondes (V)) Nr Omschrijving

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 21 september jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 21 september jl. Onderwerp: Agenda Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 16 november 2012 10.00 13.00 uur Locatie: Gemeentehuis Nieuwkoop (Raadzaal Nieuwveen) Agendapunt: 1 10.00 uur

Nadere informatie

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen

1. Onderwerp OGGZ: Uitvoeringnotitie Beschermd Wonen In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp

1. Onderwerp Bezwaar- en klachtenafhandeling bij jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013

1. Onderwerp Inzet en aanpak Volwasseneneducatie 2013 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland Holland Rijnland vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland Holland Rijnland vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland Holland Rijnland vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak

Oplegvel. 1. Onderwerp Beleidsplan leerplicht 2013-2014. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Efficiencytaak Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Advies aan raad. Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Registratienummer Raad-14-01755 Z-13-12095 Datum raadsvergadering 5 juni 2014 Advies aan raad Agendapunt 6.5 Opgesteld door Trees Warmerdam Bijlagenummer 36/08 Onderwerp: Opdrachtgeverschap Jeugdhulp Advies

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 20 mei 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen Alphen aan

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 7 maart 2012

Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 7 maart 2012 Verslag portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval 7 maart 2012 Datum : 7 maart 2012 Plaats : Gemeentehuis Hengelo Tijdstip : 9.00 11.00 uur Voorzitter : De heer Cazemier (Dinkelland) Secretaris

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

1. Onderwerp Leerlingbouwplaatsen/Social Return on Investment in Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Leerlingbouwplaatsen/Social Return on Investment in Holland Rijnland 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 30 september 2014

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 30 september 2014 Portefeuillehouder: Dhr. A.D. de Roon 1. 7677 Beleidsnota WMO 2015-2016 1. Stel de notitie inspraak concept beleidsnota Wmo 2015-2016 vast. 2. Stel de raad voor de Beleidsnota Wmo 2015-2016 vast te stellen.

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 1 september 2014

Verslag dagelijks bestuur van 1 september 2014 DATUM 1 september 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren J.H. Coes, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs.

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Agendapunt: 1. 02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 15 februari jl.

Agendapunt: 1. 02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 15 februari jl. Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 17 mei 2013 10.00 13.00 uur Locatie: Gemeentehuis Teylingen Onderwerp: Agenda Agendapunt: 1 10.00 uur 10.15 uur 11.00 uur 01 Opening

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Aanwezig: A. Bouwens, B. Blonk (vz), H. Heddes, L. Franken, R. Treur Verslag: D. Kuurman Datum: woensdag 22 februari 2012 Plaats: gemeentehuis Schagen Onderwerp/inhoud

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Maatschappij 14 oktober 2015 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Oegstgeest J.J.G.M. Roeffen Alphen aan

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. R. van Aelst (SP) (d.d. 19 juni 2014) Nummer 2951. Onderwerp OV oplaadpunten

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. R. van Aelst (SP) (d.d. 19 juni 2014) Nummer 2951. Onderwerp OV oplaadpunten van Gedeputeerde Staten op vragen van R. van Aelst (SP) (d.d. 19 juni 2014) Nummer 2951 Onderwerp OV oplaadpunten Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Leidsch Dagblad van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 13-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 25 maart 2013. FBI 1. 635021 Arrest inzake Afvalsturing

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 13-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 25 maart 2013. FBI 1. 635021 Arrest inzake Afvalsturing enlijst B&W Smallingerland - week 13-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 25 maart 2013 FBI 1. 635021 Arrest inzake Afvalsturing Afvalsturing heeft in 2006 een schadeclaim ingediend in verband met het door

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

Vergadering van B en W

Vergadering van B en W Vergadering van B en W DATUM TIJD PLAATS SECRETARIS NOTULIST AANWEZIG 04/02/2014 9:00 uur kamer 3 Mr. A.S. Meijer B. Lammers voltallige college BESLUITENLIJST - OPENBAAR 001 Besluiten van de vergadering

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Eigen Bijdrage GGZ. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Eigen Bijdrage GGZ. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Gebruik van de Regiotaxi

Gebruik van de Regiotaxi Gebruik van de Regiotaxi In het derde kwartaal van 2015 maakten 83.147 passagiers gebruik van de Regiotaxi, op een totaal aantal van 77.717 ritten. 4.839 keer reisde hierbij een gratis begeleider mee,

Nadere informatie

Besluitenlijst van het College van B&W

Besluitenlijst van het College van B&W enlijst van het College van B&W Datum: 3 maart 2015 Aanvang: 9:00 uur Vergaderlocatie: Commissiekamer Voorzitter: J.J. Luteijn Secretaris: G.P. Boluijt Aanwezig: B. Boelhouwers, G.P. Boluijt, H.J. Flieringa,

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Treinverbinding Tiel-Arnhem Portefeuillehouder: Bieze Kerntaak/plandoel: Kerntaak; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Plandoel 1: In stand houden en verbeteren

Nadere informatie

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer Notulen PORA Wonen Donderdag 28 maart 2013 10.00-12.00 Van Foreestkamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W.

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer Holland Rijnland, Actualisatie januari 2014 Concept, versie 10 januari 2014

Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer Holland Rijnland, Actualisatie januari 2014 Concept, versie 10 januari 2014 Uitvoeringsprogramma Openbaar Vervoer Holland Rijnland, Actualisatie januari 2014 Concept, versie 10 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel A: Uitgangspunten... 4 Deel B: Projectbladen... 7 A.

Nadere informatie

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen.

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen. Collegevoorstel Sector : SOB Opsteller : F. de Ligt-Huijser Telefoon : (033) 469 44 71 User-id : HUI3 Onderw erp Uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Woonambities de kern van de regionale woonagenda Holland Rijnland 2014 samengevat

Woonambities de kern van de regionale woonagenda Holland Rijnland 2014 samengevat Bijlage 1 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie