nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van..."

Transcriptie

1 Aangesloten bij de European Confederation Of Police 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van... Weet wat je kiest Vakmanschap terug op straat vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren

2 Colofon Redactie: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van de Nieuwenhuijzen (namens hoofdbestuur VMHP) Redactieadres: Postbus 91460, 2509 EB Den Haag tel: (070) fax: (070) Medewerker(s): Sanna Eichhorn, Hans Bogers, Peter Slort, Alex Kordes Coverfoto: Studentendemonstratie in Den Haag onder politiebegeleiding Fotografie: ONINK Communicatie, Emmeloord Vormgeving & Druk: GBU grafici, Urk Advertenties: Secretariaat VMHP, (070) Secretariaat, ledenadministratie, abonnementen: Bereikbaar op werkdagen, m.u.v. donderdagmiddag, Lous de Bakker tel: (070) , fax: (070) , Dagelijks bestuur VMHP: Mw. S.E. Eichhorn, voorzitter Mr. R. van der Wal, secretaris M. Punt, penningmeester, gironummer VMHP Belangenbehartiging Belangenbehartiging is in eerste instantie een zaak voor het bestuur van de betreffende afdeling. Zo nodig kan vervolgens met het hoofdbestuur contact worden gezocht. Respect en waardering Het valt wel mee met het gebrek aan De VMHP beschouwt dit als respect, waardering en gezag jegens de politie. De eerste zin van het eindrapport een belangrijk resultaat van die CAO. Politietop onder leiding van mevrouw Ook met de wijze van onderzoek en de Marie van Rossen (o.a. gepensioneerd uitkomsten zijn wij tevreden: burgemeester van Alkmaar) en de heer 1. Koester de huidige positie van de politie: Bas Haring (hoogleraar aan Universiteit van tussen de burgers in. Dichtbij en toegankelijk, maar wel met gezag. Leiden en filosoof) relativeert de harde stemming over de waardering van de 2. Verhoog de gemiddelde leeftijd van politie tijdens de CAO onderhandelingen politiemensen op straat. Politiemensen in met meer ervaring stralen haast vanzelf De verhitte discussie ging over de materiële en immateriële beloning van de meer respect en waardering. meer gezag uit en krijgen van burgers politie. Met dit onderzoek is nu naar beide 3. Besteed in de opleiding en latere training meer aandacht aan het hanteren soorten beloning onderzoek gedaan. Al eerder was de eindconclusie van de AWVN van de handelingsruimte. Politiemensen dat het salaris van de politie iets boven de zijn autonome professionals en dienen landelijke benchmark zit en de onregelmatigheidsvergoeding iets daaronder. worden. ook als zodanig opgeleid en getraind te Het onderzoek naar het respect, de 4. Ontwerp en installeer een slimmere sturingssystematiek op basis van groothe- waardering en het gezag van de politie heeft langer geduurd omdat juist groepen den die een duidelijk afgeleide zijn van buiten de politie bevraagd zijn. Ik heb veiligheid: stuur op veiligheid in plaats tijdens de bijeenkomsten mooie verhalen van onveiligheid. gehoord over de politie en door de politie. 5. Bestuurders en vertegenwoordigers van Ook de discussie over de flitsbon die politie en justitie, zoals bevoegd gezag, burgers vaak een zeer negatief beeld van korpsleiding en vakbonden, hebben via de politie geeft. Juist omdat voor andere de media grote invloed op de beeldvorming over de politie. Zij moeten meer politietaken zoals het ingrijpen in overlast in een buurt, contact met jeugd, goed met elkaar naar buiten treden en communiceren. onderzoek bij woning- en bedrijfsinbraken weinig tijd is. 6. Heroverweeg de flitsbon, of geef deze Wat was de opdracht van de Politietop totaal anders vorm: het is op dit moment, onbedoeld, de meest voorko- zoals die in de CAO stond? Er moest een overlegplatform komen bij de politie waarin actuele en toekomstige ontwikkelingen burger en heeft daardoor grote invloed mende contactvorm tussen politie en binnen en rond de politie besproken worden, gebruikmakend van bestaande visies De uitkomsten doen ook een appèl op op het imago van de politie. (o.a. politie in ontwikkeling en werkgeversvisie), met het volgende doel: onderhandelingen de bevindingen van ons. De VMHP zal bij de komende CAO Een gemeenschappelijke visie op de de politietop verwerken in de inzet en ontwikkeling van de politiefunctie en de waar passend in het reguliere overleg de maatschappelijke positionering daarvan; punten inbrengen. Daarnaast zal bij de Een gemeenschappelijk gedeelde vorming van de nationale politie het vijfde opvatting over de problematiek van punt een mooie uitdaging vormen: met waardering en respect zoals dat ervaren elkaar naar buiten treden. En dat gaat niet wordt binnen de politieorganisatie, en meevallen. vanuit die erkenning een visie te ontwikkelen op mogelijke beleidsmaatregelen Sanna Eichhorn om deze problematiek weg te nemen. voorzitter VMHP Inleveren kopij Deadline voor de volgende VMHP-Nieuws: 4 maart 2011 pagina 2

3 Wijbenga verlaat de politie Korpschef Bert Wijbenga verlaat op 1 april 2011 de politie. Hij zal dan de functie aanvaarden als voorzitter van de Raad van Bestuur van de woningcoöperaties Woonbron in Rotterdam, met ruim woningen een van de grotere woningcoöperaties van Nederland. Bert Wijbenga begint in 1986 als inspecteur bij de gemeentepolitie Leiden. Tijdens de reorganisatie is hij hoofd Projectbureau Reorganisatie dat de overgang naar het huidige korps Politie Hollands Midden begeleidt. Vanaf 1992 is hij hoofd regionale stafdienst Organisatie en Bedrijfsvoering. In 1995 wordt hij districtschef van het district Duin- en Bollenstreek Noord, Politie Hollands-Midden. Dit district ruilt hij in 1997 in voor het district Leiden en Voorschoten. In 2001 wordt Bert benoemd tot directeur Politie tevens plaatsvervangend korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten KLPD en in 2004 gaat hij naar Politie Amsterdam-Amstelland, waar hij plaatsvervangend korpschef/hoofd Operationele Zaken wordt. In 2006 wordt Bert benoemd tot korpschef van Politie Flevoland. Op 1 april 2010 laat hij formeel dit korps los om als korpschef samenvoeging de fusie tussen de korpsen Flevoland en Gooi en Vechtstreek in gang te zetten. Nieuwe KC Brabant Zuid-Oost Simone Steendijk is met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot korpschef van Politie Brabant Zuid-Oost. Zij was al vanaf september 2009 waarnemend korpschef van dit korps. Van juni 2005 tot september 2009 was zij districtschef Noord bij Politie Rotterdam-Rijnmond. Steendijk volgt Leon Kuijs op. pagina 3

4 Ruimte voor vakman Reorganisatie: Kansen om de politie vernieuwend neer te Verlichting van de administratieve druk, versterking van het vakmanschap, lokale verankering, positionering van de wijkagent, effectieve opsporing, leidinggevenden voorbereiden op nieuw leiderschap en vooral: professionele uitstraling. door Evert Onink Dit waren enkele van de vele statements die professor Tops naar voren bracht op de uitstekend bezochte thema-avond van de afdeling Gelderland. Het thema was: Op weg naar een nationale politie, maar de uitgenodigde hoogleraar, tevens lid van het College van Bestuur van de Politieacademie, nam de aanwezigen mee op een tocht naar een toekomst met een modern professioneel politiekorps in het middelpunt van de maatschappij. Onder zijn toehoorders bevonden zich Wendy Dorrestijn, districtschef De Waarden (Politie Gelderland Zuid) en Marcel Bruinsma, hoofd van de School voor de Recherche. Beiden waren verzocht als panellid op te treden en extra scherp te luisteren naar de lezing van professor Tops. Geen winst, wel kansen Direct na de inleiding van afdelingsvoorzitter Susanne Katus gooit de hoogleraar meteen de knuppel in het hoenderhok: Denk nu niet dat de nationale politie alle problemen oplost. Financieel voordeel komt er op z n vroegst over een aantal jaren. Wel creëert de reorganisatie tal van mogelijkheden op vele gebieden. Neem alleen maar de besluitvorming. Met 26 partijen levert dit vaak compromissen op Pieter Tops (1956) is sinds oktober 2006 lid van het College van Bestuur van de Politieacademie. Hij is ook hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Tops heeft verschillende studies verricht naar het functioneren en de kwaliteit van het openbaar bestuur in Nederland. Hij promoveerde in 1990 op een proefschrift over collegevorming in Nederlandse gemeenten en coördineerde in 1991 in zeven gemeenten een veelbesproken onderzoek naar de wijze waarop burgers hun lokaal bestuur ervaren. Hij publiceerde onder meer Moderne regenten (1994), Stijlen van besturen (1998, met Gerard Schouw), De binnenkant van politiek (2002, met Stavros Zouridis) en Frontlijnsturing (2005, met Casper Hartman), Regimeverandering in Rotterdam (2007). of er worden coalities gevormd met alle met één stem. Dat is goed voor de ontwikkeling van de politie. Ook het contact van gedoe van dien. Ook het onoverzichtelijke geheel van werkgroepen, projectgroepen, de politie met gemeenten op strategisch strategische beleidsgroepen, et cetera, niveau kan verbeteren. kan verdwijnen. Een duidelijke structuur pagina 4

5 schap zetten De schets Vervolgens schets Tops het nieuwe korps met één korpschef en tien afdelingen. Geen korpsbeheerders, tien regioburgemeesters en één minister. Een nieuw bestel is hard nodig. Maar verbetering van het politiefunctioneren werkt alleen als er meer ruimte komt voor professioneel politieoptreden. Het is toch te gek dat een SP-enquête zo n ruim reacties oplevert, waaruit een behoorlijke onvrede blijkt. Dat de administratieve druk struikelblok nummer 1 is, werd wel duidelijk. Tops stelt dan ook dat de reorganisatie van de nationale politie samen moet gaan om die bureaucratische druk weg te nemen. De minister komt eind februari met een brief over de versterking van het vakmanschap en het terugdringen van die bureaucratie, Kansen Er is in diverse korpsen al veel aan de gang om die lastendruk te verminderen. Tops geeft als voorbeeld het project FOBO (Front Office Back Office) in Hollands Midden aan. Dit project levert een capaciteitswinst op van 10 tot 15 procent, waardoor er meer ruimte is ontstaan voor operationeel politiewerk. Het project slaat aan. In Katwijk hebben brigadiers een button gemaakt met I love FOBO. Die waren zeer enthousiast over het project. Ik hoop nu maar dat de andere korpsen niet opnieuw het wiel gaan uitvinden en denken dat kunnen wij beter, maar gaan kijken hoe het bij hen kan werken. Niet uitrollen maar het principe omarmen en kijken hoe zij zo n principe in hun dienst kunnen implementeren. En dan geen beleidsstukken op hoog niveau opvragen, maar aan die Katwijkse brigadiers vragen hoe zij het in hun dienst kunnen implementeren. Lokale verankering Ook bij een nationale politie is lokale aanwezigheid van de politie buitengewoon belangrijk, aldus Tops. Die lokale verankering is uitdrukking van professioneel politiewerk. Direct bij de burger; er bovenop zitten. De openbare orde blijft bij de burgemeester. Die maakt met de gemeenteraad het lokaal veiligheidsplan. Daarin moet niet alleen het tegengaan van fietsendiefstal staan, maar ook de aanpak van criminele organisaties. Want alles begint tenslotte op lokaal niveau en heeft daar zijn wortels. Daarom vindt Tops dat de wijkagent de spil van de organisatie moet zijn: 1 op ongeveer inwoners, en 80% van z n tijd in de wijk. De wijkagent moet positie krijgen, vindt Tops. Hij is de voorpost van de politie en vervult alle kerntaken. Hij heeft zijn netwerk in de buurt, kent de bewoners, doet aan handhaving en opsporing. Hij verzamelt informatie en heeft nauwe contacten met de opsporingsdiensten. Daar zit ook de effectiviteit van de opsporing in: samenwerken met blauw. Gevaren De hoogleraar onderkent ook gevaren en vermeende gevaren. De regionale eenheden moeten gedeconcentreerde eenheden van één landelijke politie zijn. In de basis hetzelfde georganiseerd met dezelfde hoofdstructuur. Uiteraard kunnen er op lokaal niveau lichte afwijkingen noodzakelijk zijn. Dat de nationale prioriteiten de lokale prioriteiten zullen gaan overwoekeren, ziet Tops niet als een gevaar. Dat is een drogreden. Lokaal en nationaal gaat nagenoeg altijd samen, en zoals al gezegd heeft ook de nationale en internationale criminaliteit zijn wortels in de lokale samenleving. Wel als gevaar ziet Tops de mogelijke inmenging van de politiek in de vraagstukken van het operationele politievak. We moeten niet willen dat de politiek gaat bepalen dat we meer moeten surveilleren in een straat omdat daar een winkelier is doodgeschoten. Die operationele afwegingen moet de politie kunnen maken. Wel ziet Tops dat de burgemeesters waarschijnlijk wel op regionaal niveau een platform willen hebben. Daarvoor ziet hij mogelijkheden binnen de huidige veiligheidsregio s. Daarnaast zou het voor de lokale aansturing van de politie goed zijn als het aantal gemeenten teruggebracht zou kunnen worden. Justitie De gedreven hoogleraar ziet interessante ontwikkelingen in het spanningsveld tussen justitie en openbare orde. Hij constateert dat handhaving en openbare orde steeds dichter bij elkaar komen. Hij had eerst zijn twijfels bij het samengaan in één ministerie, maar ziet nu dat er minder spanning zit tussen beide domeinen. Hij noemt dit een goede ontwikkeling. Een zekere spanning tussen openbaar ministerie en openbaar bestuur zal altijd pagina 5 vervolg op pag.6

6 De wijkagent als spil in de professionele politieorganisatie. Hoogleraar Pieter Tops: Lokale verankering, minder administratieve verplichtingen, blauw en opsporing dicht tegen elkaar en goed leiderschap zullen het vakmanschap weer de ruimte geven die het verdient. wel blijven bestaan maar ze hebben elkaar ook altijd nodig. Naast de spanning zal er steeds meer congruentie ontstaan, meent hij. Als het gaat over het openbaar ministerie breekt Tops ook een lans voor de kwaliteitsverbetering van de processenverbaal, waarvan zo n 70% niet aan de eisen van het openbaar ministerie voldoet. Daarnaast is hij van mening dat het openbaar ministerie wel erg veel toeters en bellen aan het proces-verbaal heeft gehangen, deels veroorzaakt door de druk van de advocatuur en de internationale uitspraken. Leiderschap Op de vraag van Wendy Dorrestijn Mijn medewerkers zijn straks meer met zichzelf bezig als met de organisatie. Hoe houd ik ze gemotiveerd en geïnspireerd? antwoordt Tops dat de reorganisatie niet zo n impact zal hebben als de reorganisatie van Er zullen zichtbare bewegingen moeten komen om de administratieve lasten te verlichten. Daaraan kunnen de medewerkers zien dat er positieve veranderingen aan de gang zijn. We moeten de ziel terugbrengen in het politievak. Wel ziet Tops consequenties voor leidinggevenden. Hij ziet het ook als taak voor de Politieacademie om de leidinggevenden voor te bereiden op een nieuwe vorm van leiderschap; meer gericht op het eigenlijke politievak. Alhoewel de politie een sterk hiërarchische organisatie lijkt, ziet Tops hier in de praktijk weinig van. Het lijkt van buiten strak, maar dat is vooral alleen het teken op de schouders. In de praktijk werkt iedereen nogal individueel. De politieorganisatie mag wel wat meer gedisciplineerd worden. Nu wordt het gezag van de politie vaak ondermijnd door kleine dingen in het gedrag van individuele medewerkers. Uitstraling Pieter Tops sluit af met een betoog over de uitstraling van de politie. Met een budget dat jarenlang steeds maar gegroeid is (tot 4,5 miljard) en een uitstekende CAO hebben de prestaties geen gelijke tred gehouden. Daarnaast stelt het politievak zware eisen aan de medewerker en de leiding, vooral op het operationele vlak. Van politiemensen wordt verwacht dat zij op elk moment van de dag of nacht kunnen werken en hun werk doen met gevaar voor lijf en leden. Dit ontslaat de politie niet van de vraag of het geld goed besteed wordt. Wel kunnen we ons vak beter uitdragen. Ik verwacht straks dat de korpschef het boegbeeld van de Nederlandse Politie wordt en het korps naar buiten op een goede manier neerzet. Eén landelijk korps met sterke lokale verbondenheid. Daarin zullen we allemaal moeten investeren. Professor Pieter Tops trekt een aandachtig publiek. In het midden de panelleden Wendy Dorrestijn (in uniform) en Marcel Bruinsma. pagina 6

7 Rustige eindejaarsbijeenkomst De Eindejaarsbijeenkomst van de VMHP-kader verliep dit jaar in rustige sfeer. Er was geen spreker van buitenaf aangetrokken omdat er ruim voldoende landelijke ontwikkelingen waren om gezamenlijk over te praten en standpunten over in te nemen. door Evert Onink De bijeenkomst begint met een overzicht van voorzitter Sanna Eichhorn van alle landelijke ontwikkelingen en wat er verder op ons afkomt. Naar het zich laat aanzien gaat het beheer van de korpsen in het eerste kwartaal van 2011 al over op de minister van Veiligheid en Justitie. Het nieuwe korps zou al in 2012 gestalte moeten krijgen. Ook het Politiedienstencentrum gaat van start. De eerste businesscases zijn geschreven. In 2012 start de omvorming van Financiën naar een gecentraliseerd onderdeel in de PDC, in 2013 volgt de HRM-poot. Veel korpsen zijn (nog) bezig met eigen reorganisatietrajecten of samenwerkingsverbanden met personele gevolgen. Hiervoor heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een toetsingscommissie ingesteld die bij elk project onderzoekt of deze past in het nieuwe politiebestel. Ook het Landelijk Functiehuis Nederlandse Politie (LFNP) passeert de revue. Dit project, met een enorme impact voor veel leden, moet eind 2011 zijn uitgevoerd. Al eind maart 2011 moet iedereen een brief hebben gekregen met daarin de beschrijving van diens functie op 31 december Sanna belooft dat er uitgebreide informatie gegeven zal worden en er - waar nodig voor voldoende de belan- genbehartiging gezorgd zal worden. In het verlengde hiervan wordt ook het Sociaal Statuut aangehaald. Hierin is een ontslagbescherming opgenomen voor alle medewerkers, met een minimum van vijf jaren tot maximaal negen jaren, afhankelijk van het aantal dienstjaren. Beïnvloeding De Commissie Internationaal heeft in een brainstormsessie onderzoek gedaan naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de VMHP. In een matrix is vastgelegd waar de vakorganisaties (lees: VMHP) rechtstreeks invloed op kunnen hebben, welke domeinen indirect beïnvloed kunnen worden en waar we geen invloed op hebben. Vastgesteld wordt dat de VMHP al in de meest belangrijke gremia vertegenwoordigd is. De matrix zal verder uitgewerkt worden en worden meegenomen in de nieuwe visie van de VMHP. Rondje korpsen Het rondje langs de korpsen is ditmaal Cees van der Voet geeft uitleg over de beïnvloedingsmatrix. tamelijk rustig. De meeste korpsen zijn in afwachting van de vernieuwingen en de Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie (HAP) heeft de meeste onderwerpen al landelijk geregeld. Leo Smalt (Midden Nederland) vertelt over het Utrechtse Korpsplan 2015 en zijn dilemma s hierbij. Boudewijn Blum vertelt nog iets over de pensioenen en memoreert dat in de HAP ook de parkeervoorwaarden van de korpsen zijn geregeld. Wil een korps hierin veranderingen aanbrengen dan is toestemming van de Ondernemingsraad nodig. Voorzitter Sanna Eichhorn sluit af met de constatering dat het weer een nuttige bijeenkomst was, waarin veel informatie is gedeeld en uitgangspunten zijn vastgesteld. Met zo n actief kader ziet zij de veranderingen van 2011 tegemoet met het vertrouwen dat wij de leden voldoende ondersteuning zullen kunnen bieden. pagina 7

8 Weet wat je kiest Functiegebouw kan van grote invloed zijn wordt voor velen een heel belangrijk jaar. Invoering van het landelijk functie gebouw Nederlandse politie (LFNP ), de nieuwe functiewaardering en tegelijkertijd een nieuwe Nederlandse politie met tien regionale eenheden en het Politie Diensten Centrum. Functies verdwijnen, functies komen. Veel VMHP- leden zullen zich afvragen: Wat gebeurt er met mij, wat moet ik doen, en waar zit ik straks. De VMHP zal de belangen van haar leden zo goed mogelijk behartigen, zowel collectief als individueel. Naast informatiebijeenkomsten in het land zal ook in het Blauwtje en op de website aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen en waar mogelijk aanwijzingen en uitleg gegeven worden. door Evert Onink Je moet je afvragen: wat wil ik morgen doen en wat kan ik hopelijk doen. Zie ik beperkingen of zie ik mogelijkheden. Zoek de ruimte. Dat is de boodschap van Cor Vervoort, die al vanaf 2002 in de wereld van de functiebeschrijving en functiewaardering zit. Functiebeschrijvingen zijn bij de matching handig als uitgangspunt van uniformiteit en als vergelijkingspunt van de functie binnen de korpsen en tussen de korpsen onderling. Bij de reorganisatie is in 1994 voor het eerst gebruik gemaakt van Cor Vervoort voor het bureau in Venray, waar hij zijn carrière bij de politie begon. functiebeschrijvingen en functiewaarderingen. Toen werd gekozen voor een bepaalde levend systeem blijven dus er kunnen best venden. Maar het moet wat mij betreft een systematiek. Dat was nieuw. Bij de komende wel wat functiebeschrijvingen bijkomen. matching zou je in de meest ideale situatie werk met werk moeten vergelijken, zo niet Nieuw systeem dan beschrijving met beschrijving. Daarbij Het nieuwe systeem moet beter worden. Een moet je alle nieuwe functiebeschrijvingen functiewaarderingssysteem heeft so-wie-so op één plek onderhouden zodat er eenheid blijft. Elk korps stelde zelf de functie- en toe vernieuwd worden. Op aandringen een beperkte geldigheidsduur en moet af beschrijvingen en functiewaarderingen op van de vakbonden is daar in 2008/2009 een en omdat wij meester zijn in het polderen - kwamen er in en na 1994 dus veel te dat in het hele land de zelfde manier van begin mee gemaakt. Uitgangspunt is nu veel functiebeschrijvingen en verschillen in beschrijven en waarderen wordt gehanteerd functiewaardering. Hierbij was het ene korps op basis van het Landelijke Functiegebouw. wellicht ruimhartig en het andere korps zuinig. In het nieuwe systeem kennen we straks gewaardeerd wordt op basis van de func- Het wezenlijke verschil is dat nu de functie zo n 103 functies in plaats van de ruim 7000 tiebeschrijving. Startpunt moet de daadwerkelijke functie van elke medewerker zijn. die we nu hebben. Men is er nog niet op alle punten uit. Zo zijn er nog vraagpunten Die functie moet beschreven worden en over de functiebeschrijvingen van leidingge- dus is er functieonderhoud noodzakelijk. pagina 8

9 De VMHP houdt op vrijdag 25 maart 2011 een informatiemiddag voor alle leden, met als onderwerp het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie. Kijk voor meer informatie op de website van de VMHP. De functiebeschrijving, die als uitgangspunt genomen wordt, moet uiterlijk 31 maart bij betrokkene op de mat liggen. Cor: Mijn eerste advies aan alle leden is: kijk of de beschreven functie past bij het werk dat je deed op de datum die als uitgangspunt is genomen: 31 december Als je na die datum een compleet andere functie hebt gekregen geldt die nieuwe functie. Vraag jezelf af: Herken ik mij in die functiebeschrijving? Passen mijn werkzaamheden, mijn bevoegdheden, mijn verantwoordelijkheden, bij de functiebeschrijving? Klopt dat niet dan moet je bezwaar aantekenen. In het volgende stadium worden in het korps de bestaande functiebeschrijvingen gematcht met de functiebeschrijvingen van het nieuwe functiegebouw, waarna iedereen die nieuwe functiebeschrijving krijgt aangeboden. Waardering In de waardering van de functies ligt altijd het grootste probleem. Dit dient te geschieden aan de hand van elementen als werkzaamheden, bevoegdheden, verantwoordelijkheden met betrekking tot overeengekomen indicatoren: de aspecten die we relevant vinden voor het bepalen van de zwaarte van de functie. In het voorgestelde systeem komt er een zekere wetmatigheid en rekenkundigheid aan te pas, maar de vraag is of dat in alle gevallen recht doet aan de zwaarte van sommige functies. Cor: Als de deskundigen aan de slag gaan met de waardering van functies, wordt eerst al aan de hand van barema s de bandbreedte van de functie vastgesteld. Door de rekenkundige elementen in het waarderingssyteem past een functie bijna altijd binnen de van tevoren aangegeven bandbreedte. Ik ben daar geen voorstander van want daarmee waardeer je niet de functiebeschrijving maar beargumenteer je achteraf waarom die functiebeschrijving binnen die van tevoren bepaalde bandbreedte thuishoort. Ook de VMHP was daarom bijzonder kritisch op het gehele systeem. Knelpunten Cor ziet in het nieuwe systeem geen echte Cor Vervoort (53) werkt sinds 1978 winst voor de medewerkers. Er zal misschien ergens een functie hoger gewaar- gemeentepolitie in Venray. Na vijf bij de politie. Hij kwam in 1978 bij de deerd worden dan nu, maar dat zal volgens jaar in het blauw stapte hij over naar mij incidenteel zijn. Ik zie op dat gebied de recherche, waar hij onder meer weinig voordelen en wil niemand het idee werkte onder zijn vader, die adjudant bij de recherche was. Na enkele geven dat ze erop vooruit gaan. Het blijft mensenwerk, maar ik hoop dat ze de waarderingsfouten uit het verleden niet meene- hij tijdens de reorganisatie van 1993 jaren bij de recherche en CIE kwam men in het nieuwe systeem. Wel zie ik straks, in het deelproject P&O. Hierin heeft na implementatie, meer mogelijkheden voor hij zich nadien verder bekwaamd. Hij deskundigen en experts om verder door te studeerde arbeidsmarktpolitiek en groeien. Daar zit wel winst. personeelsbeleid, gevolgd door een Cor ziet wel knelpunten in het hele implementatietraject. Er zal veel vraag zijn naar Momenteel is Cor beleidsmedewer- opleiding als organisatie-adviseur. deskundigheid op het gebied van functiebeschrijving en functiewaardering. Verder en wordt hij beschouwd als deskunker bij het regiokorps Limburg Noord gaat er meer veranderen dan alleen het dige op het gebied van functiebeschrijving en functiewaardering. Hij functiegebouw en de functiewaardering. De invoering van de nationale politie geeft vertegenwoordigt de werkgevers in zeker in de hogere functies veel verschuivingen en heeft daarnaast nog tal van culcommissie functiewaardering in de interregionale heroverwegingstuuraspecten in zich. Maar de komst van de Zuid-Nederland en de VMHP in de nationale politie biedt ook kansen. Het is aan landelijke bezwarenadviescommissie de medewerkers zelf, om richting te geven functiewaardering. De VMHP heeft aan hun ontwikkeling en hun loopbaan. Wil de afgelopen maanden dankbaar je bijvoorbeeld in de richting van het echte gebruikgemaakt van zijn kennis bij de leiderschap of wil je in de richting van leiderschap als vakspecialist? Mijn advies: Kijk naar gebouw een Nederlandse politie en ontwikkeling van het landelijk functie de mogelijkheden. Wil je je laten leiden of hoopt dit ook de komende maanden neem je de uitdaging aan. te mogen blijven doen. Het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie op papier. pagina 9

10 Verkeersonderricht levert een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid. Wie kan daarop tegen zijn? Samen komen we er wel uit (deel 4 en slot) en dat is gelukt! Belangenbehartiging: vaak één van een lange adem door Alex Kordes In mijn vorige drie artikelen heb ik geschreven over het bestaansrecht van de VMHP en de verschillende vormen van belangenbehartiging. Veelal kunnen misverstanden, onbegrip en tegenstellingen door gesprekken worden opgelost. Door een eenvoudig maar wel doeltreffend gesprek of telefoontje. pagina 10

11 In mijn laatste artikel schreef ik over de weigering om een collega toestemming te geven een rijschool te beginnen om voortgezette motorrijopleidingen te verzorgen. Ik sloot af dat ik beroep had ingesteld bij de Rechtbank. Ik doe dat alleen bij zaken waarin ik sterkte argumenten kan overleggen. En dat had ik in deze zaak. Ik werd bovendien gesteund door de interne bezwarencommissie die met mij van mening was dat een politieambtenaar een rijschool mag runnen. Ook in zijn eigen regio. De Vrijheid van Onderwijs is onderkend. Voortgezette rijopleiding Eerst even terug naar het begin. Op de aanvraag om een voortgezette rijopleiding op te mogen zetten, wordt een besluit van Geen Bezwaar afgegeven. Alleen bouwt het bevoegd gezag allerlei beperkingen in om deze nevenwerkzaamheid feitelijk onmogelijk maken. Er mag niet binnen de eigen regio worden gewerkt en niet vanuit huis. Ook mogen de klanten niet gevestigd zijn in de regio. Dat komt neer op een weigering en daartegen wordt een procedure opgestart. De korpsbeheerder is van mening dat je de kennis die je opdoet bij de politie niet voor een nevenbaan mag gebruiken. Een boeiend maar een merkwaardig standpunt. Deze collega mag de gevraagde werkzaamheden ook niet vervullen omdat hij in zijn werk wel eens geconfronteerd kan worden met cliënten. Dat is natuurlijk ook niet overeind te houden want dat argument geldt voor iedere diender die tijdens het werk in contact kan komen met relaties (vrienden, buren, kennissen en leden van de plaatselijke voetbalclub). Verder is er geen motivering gegeven. Belangenafweging De bezwarencommissie overwoog dat de kern van deze kwestie een belangenafweging betreft. De vraag is of de belangen van het korps dan wel de belangen van cliënt de doorslag moeten geven. Het korps heeft belang bij bescherming van het aanzien van het korps en de cliënt heeft belang bij het uitvoeren van de gewenste nevenwerkzaamheden. De commissie constateert een zeer summiere motivering (motiveringsgebrek). In artikel 23:2 van de Grondwet is de vrijheid van het geven van onderwijs geregeld. Die vrijheid mag breed worden opgevat. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) schaart het geven van autorijles als nevenactiviteiten onder het geven van onderwijs belangenbehartigers van de VMHP: Alex Kordes, een van de landelijke (Tar 1990/13). Daaruit leidt de Commissie Soms is belangenbehartiging een af dat het geven van verkeerstraining ook zaak van de lange adem. als onderwijs dient te worden gezien. De korpsbeheerder kan daartegen alleen bezwaar maken voor zover de goede vervulling van de functie op volstrekt ontoebank is op het laatste moment niet door- bleef weigeren. De zitting bij de rechtlaatbare wijze wordt aangetast. Gezien de gegaan. Aan de ene kant wel jammer formulering is dit een streng criterium en omdat er weinig bruikbare uitspraken gaat (ook) de bezwarencommissie ervan beschikbaar zijn. Maar het belangrijkste is uit dat hiervan niet snel sprake zal zijn. wel dat mijn cliënt alsnog toestemming De korpsbeheerder kon de ernst van de heeft gekregen; onder de gebruikelijke gevolgen of van conflicterende belangen in het geheel niet geven. Dit alles ruim twee jaar geduurd. Een wel erg lange voorwaarden natuurlijk. De zaak heeft was genoeg voor de commissie om het adem. Maar wel (weer) één die is gewonnen op basis van argumenten. bezwaar gegrond te verklaren. Maar niet voor de korpsbeheerder. Zij Op naar de volgende zaak. Veiligheid Het gelijkheidsbeginsel ontbreekt ook. Zo komt in het register van nevenwerkzaamheden in het betreffende korps een executieve collega voor die een nagelstudio in een dorp binnen de eigen regio heeft. Ook voor haar geldt dat ze cliënten op straat kan tegenkomen. Harde ingrepen van de overheid om zware misdaad de kop in te drukken helpen niet direct om de burger zich veiliger te laten voelen. Maatregelen om de sociale veiligheid te vergroten dragen daar meer aan bij. Die moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de man in de straat. Dat staat in het advies Veiligheid is nabij van de Raad voor het openbaar bestuur, die aangeeft dat de politie eerder meer plaatselijk dan centraal moet worden georganiseerd. pagina 11

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

111e jaargang nummer 3 mei 2013. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 111e jaargang nummer 3 mei 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police ALLES OVER DE AV LEIDERSCHAP WAKE-UP CALL Colofon REDACTIE: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie), Maarten van

Nadere informatie

121e jaargang nummer 4 augustus 2014 ER IS MEER DAN POLITIE HET NIEUWE UNIFORM. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

121e jaargang nummer 4 augustus 2014 ER IS MEER DAN POLITIE HET NIEUWE UNIFORM. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 121e jaargang nummer 4 augustus 2014 ER IS MEER DAN POLITIE HET NIEUWE UNIFORM Aangesloten bij de European Confederation Of Police EUROPEES VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2015-2019 Colofon Redactie: ONINK Communicatie,

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Omdat de samenleving eraan toe is 1 Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Bascole Omdat de samenleving eraan toe is Naar een lokaal contextgedreven,

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugdzorg Ministerie van Justitie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verder in dit nummer: Wacht- en doorlooptijden jeugdzorg 4 Overzicht wet- en regelgeving per 1 januari 2005 5 Officiële start jeugdzorgbrigade

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Nationale politie van wijk tot wereld? Standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Dordrecht, 2005 3 Wat doet de SMVP? Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor

Nadere informatie

MEE Nederland wordt MEE NL

MEE Nederland wordt MEE NL k i j k e n Nieuwsschrift - geknipte inspiratie over en voor het sociaal domein Fris denken & dwars kijken MEE Nederland wordt MEE NL De eigen kracht van mensen en hun organisaties versterken, energie

Nadere informatie

Alex Brenninkmeijer. Waar staat u voor? De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6. De zin en onzin van managementtaal.

Alex Brenninkmeijer. Waar staat u voor? De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6. De zin en onzin van managementtaal. UITGAVE #6 JUNI 2015 De menselijke maat moet in de zorg voorop staan pagina 6 De zin en onzin van managementtaal pagina 12 Alex Brenninkmeijer Waar staat u voor? Alex Brenninkmeijer 1993 Geeft les als

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici

Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici Geweld tegen gezagsdragers Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici Prof.dr. Mirko Noordegraaf, prof.mr. Ivo Giesen, prof.mr. François Kristen, drs. Martijn van der Meulen, mw. mr. Evelien

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20

Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven Kust bij Ter Heijde is zwakke schakel 20 Ewald van Vliet: Er dreigt bestuurlijke drukte voor de Westlandse kust Pilot Eerwraak van start 17 Minister Verdonk

Nadere informatie

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 >

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Pakkend Nieuws Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Belastingdienst maakt vuist tegen misdaad en misbruik Peter Veld probeert de mazen in het systeem

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 02 MAART 2015 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: POLITIEBONDEN Samen in actie voor een beter CAO-aanbod NIEUW WERKPAK

Nadere informatie