Informatie De Wetering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie De Wetering"

Transcriptie

1 Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1

2 Welkom in zorgcentrum De Wetering In dit boekje vindt u antwoorden op allerlei vragen die bij u op kunnen komen als u zelf of uw familielid in De Wetering komt wonen. Antwoorden op vragen over welke zorg en diensten nu precies in De Wetering beschikbaar zijn of vanuit welke achterliggende gedachte die zorg en diensten worden verleend, maar vooral ook antwoorden op praktische vragen. Al die antwoorden nemen natuurlijk niet weg dat u met uw vragen altijd bij ons personeel terecht kunt, van de zorgbemiddelaar tot zorgpersoneel en van bewonersadministratie tot huismeester en/of de manager. Veranderingen in de zorgsector volgen elkaar tegenwoordig in hoog tempo op. U kunt erop rekenen dat ook in De Wetering hierop, wanneer nodig, snel en vakkundig wordt ingespeeld. Wat er ook gebeurt, in De Wetering staat, nu en in de toekomst, in ieder geval klantgerichtheid en het leveren van zorg-op-maat centraal. Marjolein Jaquet directeur Humanitas-IJsselmonde vestigingen De Wetering, IJsselburgh en de Jan Meertensflat Stichting Humanitas Doelstelling en werkwijze Stichting Humanitas richt zich op Huisvesting, Zorg, Welzijn, Service en Maatschappelijke Dienstverlening aan voornamelijk ouderen in de regio Rijnmond. Humanitas telt ruim 30 vestigingen. Naast het verlenen van zorg en welzijn aan ca cliënten in de vestigingen wordt ook verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp geleverd in de wijk, bij cliënten thuis. Bij Humanitas werken ruim medewerkers, waaronder veel allochtone medewerkers en ongeveer vrijwilligers. Humanitas is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing. Kenmerkend voor Humanitas is het streven naar kwaliteit van leven. Ieder mens, van jong tot oud, van gezond tot hulpbehoevend, van arm tot rijk, is hiernaar op zoek. Voor ieder individu kan kwaliteit van leven weer iets anders betekenen. De zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid, use it or lose it, is het dragend principe van de organisatie, evenals de ja-cultuur (alles moet kunnen en mogen). Wonen, welzijn en zorg zijn essentieel en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een positieve, probleemoplossende, levenslustige en vriendelijke attitude is de basis van Humanitas. Elke cliënt moet, met welke beperking ook, in een plezierige omgeving zo veel mogelijk de regie over eigen leven, lichaam, woning, financiën, etc. kunnen houden, daarbij zijn functies in stand houdend en geluk puttend uit het zo veel mogelijk voor zichzelf en anderen blijven zorgen. Humanitas is een organisatie waarin cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen volwaardig en gelijkwaardig deelnemen. Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 2

3 Mensvisie Zorg voor ouderen vraagt om een inspirerende visie die de medewerkers ten dienste staat om nu en in de toekomst een antwoord te kunnen geven op de eisen die aan die zorg worden gesteld. De eigen regie in handen hebben en van daaruit besluiten kunnen nemen is voor onze cliënt en diens familie een belangrijk gegeven. Zorgvisie Onze zorgvisie wordt gevormd door de voorgaande mensvisie. In de zorgverlening wordt aandacht gegeven aan alle aspecten van het menselijk leven. Hierbij wordt gestreefd naar een goed op elkaar afgestemde zorg waarin de cliënt centraal staat. Een belangrijk uitgangspunt is dat De Wetering niet alleen staat in de zorg voor de cliënt. Onze visie en onze werkwijze is gericht op de vier levensgebieden van de cliënt: Visie Humanitasvisie en Zorgvisie 1. Mentaal welbevinden Binnen De Wetering zien we elke cliënt als uniek, met een eigen persoonlijke, sociale, psychische en levensbeschouwelijke ontwikkeling met eigen normen en waarden. Voor iedere cliënt zijn de eigen omgeving, de levensgeschiedenis en vooral de relatie met anderen belangrijk voor het functioneren in de maatschappij. 2. Participatie en sociale zelfredzaamheid Het bijstaan van de cliënt bij het op een zo optimaal mogelijke manier deelnemen aan het leven, in de mate en op de wijze waarop de client daar zelf invulling aan wenst te geven. Ook zal altijd worden gekeken of mensen uit de directe omgeving van de cliënt, zoals familieleden en vrijwilligers, hulp willen en kunnen geven (mantelzorg). 3. Lichamelijk welbevinden Van de cliënt wordt, zoveel als nog mogelijk is, zelfzorg verwacht. Cliënt en familie worden gestimuleerd zo zelfstandig mogelijk te blijven. Immers zolang men zelf dingen doet, blijft men actief. Dat kan het gevoel van eigenwaarde versterken (regie over het eigen leven). Te veel zorg is slechter dan te weinig zorg. Dit betekent dat de professionele ondersteuning zich richt op dat wat de cliënt of diens familie niet meer kan en dat het vermogen om zelf dingen te doen zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Binnen onze zorgvisie is dan ook sprake van overleg tussen cliënt en zorgverleners. 4. Woon- en leefomgeving Het is belangrijk om met elkaar een thuisgevoel te creëren. Binnen Humanitas vormen medewerkers, cliënten, vrijwilligers en familie met elkaar de extended family, als onderdeel van een grote gemeenschap. Dat betekent dat we zoveel mogelijk met elkaar werken aan welzijn en levensgeluk. Dat doen we in gelijkwaardigheid. Er is dan ook zo min mogelijk onderscheid in werk- of huiskamerruimten. Op 31 januari 1963 werd de Stichting voor Huisvesting en Verzorging van Bejaarden IJsselmonde in het leven geroepen. Er werden twee verzorgingshuizen gebouwd. Het eerste verzorgingshuis, Tuijnenburgh, werd officieel geopend op 8 mei Het tweede verzorgingshuis, Haegenburgh, werd op 10 januari 1967 in gebruik genomen. In 1989 werd voor Tuijnenburgh vervangende nieuwbouw neergezet in de wijk Beverwaard. De naam van het huis werd gewijzigd in De Wetering. Op 1 januari 1998 ging de Stichting Historie Zorgcentrum De Wetering voor Huisvesting en Verzorging van Bejaarden IJsselmonde een fusie aan met de Stichting Humanitas. Met ingang van januari 2005 werd de locatie Haegenburgh gesloten en afgebroken. Hiervoor in de plaats kwam het servicecomplex IJsselburgh met 198 appartementen, Zorgcentrum Humanitas De Wetering 3 eveneens in de Beverwaard gelegen. In dit complex wordt zorg aan huis geleverd door medewerkers van Humanitas. In 2008 is gestart met een renovatie van het gebouw de Wetering en zijn 39 woningen geschikt gemaakt voor 4 woongroepen voor mensen met psychogeriatrische problematiek. In 2009 zijn deze groepen gestort en de laatste fase van de renovatie die betrekking heeft op de kantoorgang/keuken etc. zal in 2011 afgerond zijn.

4 Aanvullende verzorgingshuiszorg en/of verpleeghuiszorg Naast 48 plekken voor somatische verzorgingshuiscliënten wonen in De Wetering ook psychogeriatrische (demente) cliënten met een aanvullende- of een verpleeghuisindicatie. Inmiddels (2010) zijn er 39 plekken voor deze groep cliënten. Als u komt wonen in De Wetering Eigen bijdrage Als u in een zorgcentrum gaat wonen betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage. Het eigen vermogen wordt bij de berekening van de eigen bijdrage buiten beschouwing gelaten. Het Zorgkantoor neemt contact met u op over de hoogte van uw bijdrage. Regels Het appartement zal meestal kleiner zijn dan de woning die u achterlaat. In het appartement dat u van ons huurt gelden dezelfde regels als in ieder ander huurhuis. Dat betekent dat u rekening moet houden met de buren. en verlaten wanneer u dat wilt. Tegelijk met de sleutels van uw appartement ontvangt u namelijk een sleutel van de voordeur van het gebouw. Bezoekers kunnen, als de deur s avonds op slot gaat, gebruik maken van de nachtbel. Logeren De Wetering beschikt niet zelf over een logeerkamer maar kan gebruik maken van de tweepersoonslogeerkamer in IJsselburgh. Hebt u logees dan kunt u die kamer reserveren via de receptie. Wij vragen wel een vergoeding voor de kamer, het gebruik van linnengoed en het schoonmaken. De huidige doelstelling van de aanvullende verpleeghuiszorg is het aanbieden van een doelmatige, hoog gekwalificeerde en op maat gerichte zorg voor geïndiceerde cliënten in het zorgcentrum. Daardoor wordt het verblijf in het zorgcentrum op verantwoorde wijze gecontinueerd, wat leidt tot afstel of uitstel van opname in een verpleeghuis. De opname Bij de opname ontvangt u begeleiding van onze afdeling zorgbemiddeling en de teamleider. Heeft u tijdens het opnametraject vragen, dan kunt u altijd terecht bij medewerkers van deze afdeling (de receptie kan u inlichten over hun beschikbaarheid). Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u altijd een afspraak te maken. Bij opname ontvangt u eveneens informatie en aanvullend foldermateriaal over de cliëntenfinanciën en de financiële consequenties van uw verhuizing naar een verzorgingshuis. Eigen woning Niemand mag uw appartement binnen zonder uw toestemming. Een beschermd privé-leven is voor iedereen belangrijk, dus ook voor u. Uw appartement is uw woning en iedereen die bij u binnenkomt, zien wij als uw gast. Uw gewoonten en gebruiken zijn voor ons leidend. Uw bezoek kan komen en gaan wanneer het u uitkomt. Ook zijn zij van harte welkom bij activiteiten en in het restaurant. Toegang U kunt De Wetering altijd betreden Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 4

5 Reanimatiebeleid De Wetering kent een ja-tenzij reanimatiebeleid wat inhoud dat wij zullen overgaan tot reanimatie tenzij door u anders is aangegeven. Het is aan u of u zaken op dit vlak wel of niet wenst vast te leggen. Bij de opname krijgt u hierover een informatiefolder uitgereikt. De zorgovereenkomst Wanneer u in De Wetering komt wonen, gaat u met Stichting Humanitas een zogenaamde zorgovereenkomst aan. Hierin staan de rechten en plichten beschreven van de cliënt en de zorgaanbieder. Bij het tekenen van het contract krijgt u de sleutels van appartement. Zorgleefplan In De Wetering wordt gewerkt met een zorgleefplan. Dat wil zeggen dat de welzijns- en zorgafspraken op basis van uw indicatiebesluit en uw eigen mogelijkheden, samen met u worden vastgesteld. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgleefplan. U zult gevraagd worden dit uitgewerkte plan met gemaakte afspraken te ondertekenen. Het zorgleefplan wordt in overleg met u, uw vaste contactverzorgende en de medewerker welzijn naar behoefte aangepast. Het zorgleefplan wordt in uw eigen appartement bewaard. U bepaalt zelf wie, naast het personeel dat direct bij de zorgverlening betrokken is, uw dossier mag inzien. U en/of uw eerste contactpersoon wordt/worden twee maal per jaar uitgenodigd voor het zorgleefplangesprek. In dit overleg wordt de aan u verstrekte zorg besproken, geëvalueerd en indien nodig aangepast. Huisdieren Uw huisdier kunt u meenemen als u in De Wetering komt wonen. Wij sluiten dan een zogenaamd huisdiercontract met u af waarin alle afspraken rondom uw dier en de verzorging ervan worden vastgelegd. Veiligheid We doen alles wat in onze macht ligt om de veiligheid in huis te waarborgen. Overal in huis bevinden zich voldoende rookmelders. Jaarlijks worden aan het personeel brandinstructies gegeven en onder deskundige leiding oefeningen gehouden. Uiteraard bent u van harte welkom om bij het oefenen een kijkje te komen nemen. Verder vindt u op iedere etage (naast elke lift) een plattegrond met een ontruimingsroute en vluchtwegen. Tevens is ieder appartement voorzien van een instructie hoe te handelen bij brand. Deze instructie vindt u op de binnenzijde van de voordeur van het appartement. In geval van brand of een calamiteit Zorgcentrum Humanitas De Wetering 5 wordt u verzocht de instructies van het personeel op te volgen. Bij de inrichting van het gebouw heeft men gebruik gemaakt van brandwerende en brandvertragende materialen. Bij uw zorgovereenkomst ontvangt u eveneens informatie over brandveiligheid. Wij vragen u extra aandacht te schenken aan o.a. het veilig branden van kaarsen en het roken in uw appartement. Een ander aspect van veiligheid betreft mogelijke diefstal van uw eigendommen. Ook hier hebben we alle maatregelen getroffen die binnen ons vermogen liggen. Dat neemt niet weg dat het goed is als u zelf ook alert bent. Sluit uw appartement dus altijd af als u het verlaat en leg kostbaarheden niet in het zicht. Het staat u vrij een kluisje in het appartement aan te brengen. Bekostiging van uw verhuizing In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de Gemeentelijke Sociale Dienst uw verhuizing bekostigt. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met de helpdesk Bijzondere Zaken van de Gemeentelijke Sociale Dienst.

6 ondertekend en u de beschikking heeft over de sleutels van het appartement. Tips met betrekking tot de inrichting van uw appartement De vloerbedekking in het appartement komt voor uw rekening. Deze mag niet gelijmd worden, maar moet los gelegd of met spanlatten worden bevestigd. Het is raadzaam om te kiezen voor een stroeve, harde vloerbedekking. Hiermee voorkomt u struikelen en is het rijden met een rollator, rolstoel of andere hulpmiddelen gemakkelijker. Suggesties en ideeën Heeft u suggesties of ideeën die positief uit kunnen werken voor onze cliënten, de medewerkenden of de organisatie dan zijn deze van harte welkom! U vindt een luisterend oor bij de contactverzorgende of de teamleider. Het is verstandig geen losse kleden op de vloer te leggen. Deze kunnen namelijk verschuiven, u kunt erachter blijven haken en het lopen met een rollator of rijden met een rolstoel wordt erdoor bemoeilijkt. Om het opstaan uit bed gemakkelijk te maken kunt u een seniorenbed aanschaffen. Wij adviseren u daarbij wieltjes onder het bed te laten plaatsen waardoor het gemakkelijk van de muur te schuiven valt bij het opmaken van het bed of bij de eventuele verzorging op bed. Om geen elektriciteit- en waterleidingen te raken en om de muren te ontzien is het helaas verboden om zelf te boren of spijkers in de muur te slaan. Wij vragen hiervoor uw begrip. U kunt via de receptie een afspraak maken met de huismeester die deze service voor u zal uitvoeren. U kunt verhuizen vanaf de datum dat u de zorgovereenkomst heeft Klagen mag! Bij Humanitas zien we een klacht als gratis advies. Mocht u klachten hebben dan stellen wij het op prijs als u deze direct bespreekt met de betreffende medewerker. U kunt met vragen of ideeën voor verbeteringen altijd terecht bij de coördinator zorg of de teamleider van uw afdeling, of bij de manager of directeur. Als u dit lastig vindt, dan kunt u ook terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Die zal uw zaak vertrouwelijk behandelen. Als u de cliëntvertrouwenspersoon wilt spreken, dan kunt u een briefje in de speciale brievenbus doen. De CVP neemt dan contact met u op. Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u zich nog wenden tot de klachtencommissie van Humanitas. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u daarbij verder begeleiden. Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 6

7 zakelijke als de immateriële zaken behartigt, maar dat is niet noodzakelijk. Wel moet duidelijk zijn wie als vertegenwoordiger voor welke belangen optreedt. In de huidige wetgeving wordt daarvoor een voorkeursvolgorde genoemd: De rol van de cliënt en de familie Belangenbehartiging en vertegenwoordiging Het is van belang dat cliënten in De Wetering zoveel mogelijk zeggenschap houden over hun verblijf en behandeling. Een deel van de cliënten van De Wetering kan uitstekend voor zichzelf opkomen en de eigen belangen behartigen. Gezien de problematiek van een ander deel van de cliënten kan van hen niet worden verwacht dat zij de zaken altijd goed kunnen overzien en begrijpen en in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken. Dat kan variëren per moment en per onderwerp. Deze cliënt heeft dus een vertegenwoordiger nodig. Vertegenwoordiging in zakelijke aangelegenheden Als de cliënt zijn of haar eigen zakelijke belangen niet meer kan behartigen wordt in de meeste gevallen een vertegenwoordiger aangesteld. Soms heeft de cliënt dat zelf nog geregeld in een eerder stadium, soms wordt dit in een later stadium door de familie geregeld. Als er geen familie beschikbaar is kan een notaris of een stichting voor vermogensbeheer worden ingeschakeld. Incidenteel gaat men over tot een regeling voor bewindvoering. Dit is een formele, juridische regeling waarvoor tussenkomst van een kantonrechter nodig is. Onze zorgbemiddeling kan u bij het doen van een aanvraag ondersteuning bieden. Vertegenwoordiging in zorgaangelegenheden Als de cliënt ook zijn of haar eigen immateriële zaken niet meer kan behartigen moet ook daarvoor een vertegenwoordiger worden aangesteld. Bij immateriële zaken kunt u denken aan inspraak, toestemming voor behandelingen, instemming met het zorgleefplan. Het is mogelijk dat dezelfde persoon zowel de 1. Iemand die is aangewezen door de cliënt zelf; 2. De huidige levenspartner; 3. Zoon, dochter, broer of zus; 4. Een mentor (dit is een formele, juridische regeling). Mantelzorg Als vrienden, kennissen of familieleden ons willen helpen bij de zorg met betrekking tot hun eigen familielid of partner, of zelfs met die van een andere cliënt, dan stellen wij hen daartoe graag in staat. Het verzorgend personeel stelt een dergelijk gebaar en de daaraan verbonden werkzaamheden zeer op prijs. Als u vaste taken, of delen daarvan, op u wilt nemen, wil de verzorging hierover graag met u overleggen om zo tot goede en passende afspraken te komen. Belangrijk is dat u mee kunt helpen bij de samenstelling van een goede dagbesteding van uw eigen relatie. U kent immers zijn of haar achtergronden, interesses en hobby s het best. Zorgcentrum Humanitas De Wetering 7

8 Inspraak en cliëntenraad In zorgcentra zijn Cliëntenraden actief. De leden van zo n Raad bestaan uit de cliënten en/of familieleden, die gekozen worden door de cliënten. De Wetering heeft een Cliëntenraad die op gezette tijden overleg heeft met het management. Dit overleg biedt de mogelijkheid om te luisteren naar de wensen die onder cliënten leven met betrekking tot het woon- en leefklimaat en de kwaliteit van welzijn, zorg- en dienstverlening. De raad kent in veel gevallen tevens adviesrecht. Dat wil zeggen dat in zo n geval pas een besluit genomen kan worden nadat de leden van de Cliëntenraad hun oordeel hebben gegeven. Betreft het ingrijpende zaken zoals veiligheid, gezondheid, benoeming van een teamleider, of wijziging in contracten, dan geldt een zwaar adviesrecht. De leden van de cliëntenraad worden op een democratische wijze gekozen. Heeft u interesse om de Cliëntenraad te versterken met uw inbreng. Dan kunt u dit kenbaar maken bij de teamleider, manager of voorzitter van Cliëntenraad. Vrijwilligerswerk, iets voor u? Voor De Wetering betekent vrijwilligerswerk een belangrijke toevoeging aan de zorg en aandacht voor onze cliënt. Vrijwilligerswerk geeft u het gevoel iets voor iemand te kunnen betekenen en uiteenlopende, leuke sociale contacten op te doen met cliënt, personeel en medevrijwilligers. Mogelijke werkzaamheden Bij vrijwilligerswerk ten bate van de cliënt kunt u bijvoorbeeld denken aan: Een taak als afdelings- of huiskamervrijwilliger (algemene ondersteuning); Ondersteuning van de activiteitenbegeleiding, zowel bij activiteiten binnenshuis als bij (dag)tochtjes, ziekenhuisbezoeken en andere uitstapjes; Hulp bij het schenken van koffie en thee op afdelingen; Hulp bij het ontbijt, lunch of diner (soms hebben cliënten hierbij persoonlijke begeleiding nodig); Verzorging van bloemen, planten, vogels en andere kleine huisdieren op de etages; Begeleiden van een cliënt bij bezoek aan het restaurant of bij een wandeling in de omgeving; Hulp bij bezoek van een cliënt aan kerk- en herdenkingsdienste die in De Wetering worden gehouden. Werkzaamheden voor De Wetering in meer algemene zin zouden kunnen bestaan uit: Hulp bij het onderhouden van de tuin; Hulp bij organisatie van grote en kleine huisactiviteiten, zoals optredens van artiesten. Wij vragen Wij vragen van onze vrijwilligers flexibiliteit en inventiviteit. U wordt dan ook verzocht mee te denken en, als u dat wilt, zelf voorstellen te doen ten aanzien van de dingen u graag zou willen doen. Constructief meedenken, helpt ons aan een goede diversiteit. Procedures en regels Wij zijn heel blij met mensen die zich belangeloos inzetten voor onze organisatie. Organisatorisch vallen zij onder de coördinator vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers zijn ons al jaren behulpzaam. Eénmaal per jaar worden zij extra in het zonnetje gezet zodat zij weten dat wij die hulp zeer waarderen. Hebt u familie of kennissen die meer over vrijwilligerswerk willen weten dan zal onze coördinator vrijwilligers ze heel graag uitnodigen voor een gesprek. Deze persoon kan u ook inlichten over de te volgen procedures, de regels en de vergoedingen die voor vrijwilligers beschikbaar zijn. Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 8

9 Uw appartement in de Wetering Uw nieuwe adres Uw nieuwe adres wordt: <uw naam>, Loevesteinsingel <uw appartementnummer>, 3077 HM Rotterdam. Ieder appartement heeft een eigen brievenbus waar de postbode uw poststukken behoort te bezorgen. De werking van het alarmsysteem Het appartement is uitgerust met een alarmsysteem waarmee u, nadat u een alarmoproep doet, direct contact krijgt met de verzorgende. Via dit spreek-/luistersysteem kunt u uw dringende boodschap direct aan hem of haar doorgeven. De contactverzorgende beschikt over een moedersleutel. Daarmee kan in geval van nood de voordeur van uw appartement geopend worden. Voor het gebruik van deze sleutel gelden strenge instructies en regels. Alleen als het absoluut noodzakelijk is mogen verzorgenden ongevraagd uw appartement binnenkomen. Telefoon Alle appartementen zijn standaard voorzien van een telefoonaansluiting. U kunt uw eigen toestel er zo op aansluiten. De kosten voor aansluiting, verhuizing, abonnement en gesprekken blijven voor uw eigen rekening. Meer informatie hierover kunt u krijgen via het gratis KPN nummer (0900) Televisie In ieder appartement is eveneens een aansluiting voor de kabeltelevisie en kabelradio aanwezig. De abonnementskosten zijn opgenomen in de verzorgingskosten. Heeft u problemen met de zenderinstelling dan kunt u behalve op uw familie ook een beroep doen op onze huismeester. Inboedelverzekering Het verzorgingscentrum De Wetering heeft een collectieve inboedelverzekering. Heeft u kostbare Zorgcentrum Humanitas De Wetering 9 sieraden, een muntverzameling, schilderijen of andere kostbaarheden, dan moet u er wel rekening mee houden dat die niet onder de inboedelverzekering vallen. U kunt daar zelf een zogenaamde kostbaarhedenverzekering voor afsluiten. De premie voor de inboedelverzekering is in de huurprijs opgenomen. Roken In uw appartement kunt u zelf beslissen of er wel of niet wordt gerookt. Op de begane grond, in de gang achter de receptie is een rookruimte aanwezig. Alle andere openbare ruimtes zijn rookvrij.

10 Faciliteiten in en om De Wetering Kleine mankementen en storingen Op werkdagen is in De Wetering een huismeester aanwezig. De huismeester kan kleine reparaties verrichten en storingen verhelpen. In principe worden geen reparaties aan uw eigendommen verricht. U kunt gebreken en storingen melden bij de receptie. Dat kunt u telefonisch of persoonlijk doen. De huismeester helpt u ook met kleine karweitjes zoals het ophangen van schilderijen en het oppompen van rolstoelbanden. De servicebalie De receptie is een druk bezochte plaats. Op werkdagen is van 8.00 tot uur een receptioniste aanwezig. Bezoekers melden zich bij de receptie. U kunt er kleine storingen melden maar ook bingo- en consumptiekaarten kopen, postzegels aanschaffen of bijvoorbeeld de logeerkamer bespreken. Restaurant de Zwoele Zalm Na een geplande verbouwing in 2011 zal restaurant de Zwoele Zalm haar diensten uitbreiden naar een zogeheten kleine kaart. Immers, als onlosmakelijk onderdeel van welzijn, krijgen bij Humanitas veel aandacht. Humanitas produceert zelf kookvriescomponenten, zodat de cliënten een ruime menukeuze hebben en in het restaurant kan men elke dag gebruik maken van het dagmenu. Familie en kennissen kunnen (tegen vriendelijke prijzen) gezellig mee komen eten. Vanaf 8.00 openen de deuren van de Zwoele Zalm en om 9.00 staat er ook personeel voor u klaar. U kunt er ook terecht voor een kopje koffie of thee. U kunt er voor kiezen om in uw appartement te eten, in één van de huiskamers of in het restaurant. Wilt u liever uw warme maaltijd in de avonduren gebruiken, wat uiteraard mogelijk is, dan kunt u dit via uw teamleider kenbaar maken. Bij de receptie kunt u consumptiekaarten kopen voor gebruik in het restaurant. Schoonhouden van het appartement Eenmaal per week wordt uw appartement schoongemaakt. Hiervoor zijn per week, per appartement 35 minuten beschikbaar. Hiervan zijn 10 minuten bestemd voor de natte ruimtes (keuken en douche/ toilet), aan de overige 25 minuten kunt u zelf een bestemming geven. Overleg daarom met degene die komt schoonmaken wat u die week gedaan wilt hebben. Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 10

11 Wassen Bij het huren van een appartement ontvangt u een standaard linnenpakket. Als de niet wordt gedaan door familie en/of mantelzorgers kunt u uw wasgoed inleveren ter verzorging door een wasserij (Humanitas doet daarvoor zaken met Edelweiss textielverzorging). U krijgt dan alles gewassen en gestreken terug. De waskosten worden (middels een incasso machtiging) automatisch van uw bankrekening afgeschreven. het centrum van Rotterdam. Van tijd tot tijd vinden in restaurant de Zwoele Zalm verkoopdagen van kleiding, sieraden, schoenen e.d. plaats. In de hal, bij binnenkomst rechts naast de ingang, kunt u de kapsalon vinden. Het is een kapsalon voor zowel dames als heren die enkele dagen per week geopend is en op afspraak werkt. De openingstijden staan op de winkeldeur vermeld. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van een kapsalon in het winkelcentrum of elders. Taxikostenvergoeding De gemeente Rotterdam voert de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) uit. De WVG regelt de verstrekking van noodzakelijke aanpassingen zoals rolstoelen, Vervoer op Maat en taxivergoedingen. Aanvragen voor rollators en rolstoelen worden verzorgd door de huisarts. Voor een taxikostenvergoeding en/of meer informatie kunt u terecht bij uw teamleider of contactverzorgende. Winkels en kapsalon Op vijf minuten loopafstand van De Wetering bevindt zich een klein winkelcentrum waar onder andere een supermarkt is. Met lijn 23 heeft u een directe verbinding naar het winkelcentrum Keizerswaard of met Park Rondom De Wetering is veel groen waar u kunt wandelen. Achter het winkelcentrum is een bescheiden park met bankjes. Het is er gezellig en wordt veel bezocht door de wijkbewoners. Kunst Kunst krijgt veel aandacht binnen Humanitas. In alle huizen worden exposities gehouden, en deze worden regelmatig gewisseld. Binnen De Wetering wordt ook doorlopend geëxposeerd. Soms zijn de geëxposeerde objecten ook te koop. Zorgcentrum Humanitas De Wetering 11

12 Veelzijdigheid in dienstverlening Verenigingen en activiteiten In De Wetering bestaat een aantal verenigingen, groepen cliënten die onder leiding staan van deskundige activiteitenbegeleiders. U kunt lid worden van zo n vereniging. U heeft zelf invloed op de activiteiten want het programma wordt in overleg met de activiteitencommissie samengesteld. Heeft u ideeën of wensen? Maak ze kenbaar! Het team welzijn luistert graag naar u. Naast de vaste medewerkers kan deze afdeling een beroep doen op vrijwilligers. Het wekelijkse activiteitenprogramma biedt o.a. de mogelijkheid tot kaarten, handwerken, bloemschikken en andere creatieve bezigheden. Ook op dat gebied kunt u zelf uw wensen uiten. Iedere week wordt er bingo gespeeld. Van tijd tot tijd wordt een film gedraaid of treedt er een toneel- of muziekgroep op. Soms wordt een uitstapje gemaakt. Daar zal men u verder doorverwijzen. Een bewonersvakantie is een gezellige aangelegenheid waarbij onze medewerkers met hulp van uw familie zich bijzonder inspannen om het voor iedereen een onvergetelijke ervaring te laten worden. Verjaardagen Heeft u een grotere ruimte nodig dan uw appartement om een feestje te vieren dan kunnen wij één en ander voor u regelen in het restaurant of de huiskamer. Bespreek het met uw verzorgende of met de teamleider van uw etage. WA-verzekering Stichting Humanitas, en dus ook De Wetering, heeft een uitgebreide, collectieve WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering). Hierdoor kan uw eventuele persoonlijke WA-verzekering vervallen. Alle medewerkers en vrijwilligers vallen onder deze verzekering. Mochten zij per ongeluk schade berokkenen aan uw eigendommen dan is dat op deze WA-verzekering te verhalen. Dagprogramma huiskamers Voor onze bewoners met een psychogeriatrische indicatie bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het dagprogramma dat wordt aangeboden op de afdelingen. Laat u eens informeren door de teamleider. Bewonersvakantie In het voor- en najaar worden door de verzorgenden van uw afdeling en het team welzijn, bij voldoende belangstelling, vakanties gepland. Heeft u interesse om deel te nemen aan een dergelijke vakantie dan kunt u zich opgeven bij de receptie. Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 12

13 Zorg op maat Zorg op maat In De Wetering wordt zorg en welzijn op maat geleverd. Het pakket kan per cliënt verschillen. Het individuele zorgleefplan wordt door de verzorgende en de medewerkende welzijn in overleg met u samengesteld. Op deze manier kan precies op uw behoeften worden ingespeeld en ontvangt u een optimaal zorgleefplan, passend binnen uw indicatie. Afdelingsteams De afdelingsteams dragen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse verzorging van de cliënten. De zorg wordt verleend door medewerkers met verschillende opleidingsniveaus: verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en gespecialiseerden in een team kleinschalig wonen en een verzorgend team. Deze medewerkers zijn per afdeling georganiseerd in twee teams Teamleider De teamleider, de naam zegt het al, geeft leiding aan het team. Hij/zij is er voor de cliënt en voor het team. Het organiseren van welzijn en zorg en het bewaken van de uitvoering zijn twee van de vele belangrijke taken van de leidinggevende. Samen met het team bewaakt de teamleider de kwaliteit van de zorg en het welzijn van u als cliënt. De teamleider vervult een spilfunctie binnen de organisatie. Contactverzorgende Bij opname wordt u ontvangen door de contactverzorgende die gedurende de tijd dat u in De Wetering woont het eerste aanspreekpunt zal zijn. De contactverzorgende is op de afdeling ook de persoon die de zorg rondom de cliënt coördineert en de gemaakte afspraken over de zorg aan de belanghebbenden doorgeeft. Met vragen over de zorg of de gang van zaken op de afdeling kunt u bij de contactverzorgende terecht. Multidisciplinair team Binnen De Wetering is een team van behandelaars werkzaam. Dit team bestaat uit: Specialist ouderengeneeskunde De specialist ouderengeneeskunde neemt voor de verpleeghuisgeïndiceerde cliënten de rol van de huisarts over en is eindverantwoordelijk voor de medische zorg voor deze groep cliënt binnen De Wetering. De specialist ouderenzorg is elke week, op een vast tijdstip aanwezig in De Wetering. Fysiotherapeut De fysiotherapeut probeert tekortkomingen van het bewegingsapparaat te herstellen. Dit kan betekenen dat hij/zij met de cliënten oefeningen doet om bijvoorbeeld de spieren te versterken of de beweeglijkheid van de gewrichten te vergroten of te trainen. Soms kan niets worden hersteld, in die gevallen wordt geprobeerd achteruitgang te voorkomen. Psycholoog De psycholoog is betrokken bij de diagnostiek, zorg en behandeling Zorgcentrum Humanitas De Wetering 13

14 van de cliënt. Daarnaast ondersteunt een psycholoog teamleden op de zorgafdeling in het blijvend kunnen leveren van goede zorg aan de cliënten. Ook kan familie een beroep doen op een psycholoog als zij steun wensen bij het verwerken van de opname en het begrijpen en leren accepteren van bijvoorbeeld dementie bij hun dierbare. Ergotherapeut Ergotherapie heeft als doel de cliënt in staat te stellen zo goed mogelijk te functioneren in zijn of haar woonen leefomgeving. Aan de orde zijn alle dagelijks terugkerende activiteiten, zoals zitten, verplaatsen, wassen, kleden, eten en drinken. Het benutten van de mogelijkheden van de cliënt is een belangrijk uitgangspunt. Daar waar onmogelijkheden zijn ontstaan, probeert de ergotherapeut de omgeving te beïnvloeden, zodat de vcliënt toch zo goed mogelijk kan functioneren. Als het nodig is worden hiervoor hulpmiddelen en aanpassingen toegepast. Zorgbemiddelaar De zorgbemiddelaars van Humanitas verstrekken informatie over De Wetering en andere woonvormen binnen Humanitas. Ook verstrekken zij informatie over de belangenvertegenwoordiging en de financiën. De zorgbemiddelaars verzorgen, na de indicatiestelling, en bij psychogeriatrische cliënten na de screening door het Riagg. (Regionaal Instituut voor ambulante Geestelijke Gezondheidszorg), de opname in De Wetering. Zij geven ook begeleiding en ondersteuning aan mantelzorgers bij het beheer van materiële zaken zoals: financiën, indicaties of woonvormen. Daarnaast geeft de zorgbemiddeling begeleiding bij immateriële zaken zoals bijvoorbeeld; rouwverwerking of de omgang met dementie. De Zorgbemiddeling van Humanitas is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer Diëtist en logopedist Indien gewenst kunt u ook beschikken over de deskundigheid van diëtisten en logopedisten die werkzaam zijn binnen Stichting Humanitas. Overige hulpverleners Geestelijke verzorging De geestelijke verzorging in De Wetering is niet gebonden aan een specifieke religieuze, kerkelijke of humanistische achtergrond of levensovertuiging. De cliënt en zijn of haar beleving, levensvragen en behoefte aan geestelijke zorg staan centraal. Wanneer dat wenselijk is, zal de geestelijk verzorger zelf zorg Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 14 verlenen òf, indien gewenst, contact opnemen met een kerkelijk vertegenwoordiger (dominee, pastoor e.d.). De geestelijke zorg in De Wetering wordt zowel individueel als in groepen verleend. Centraal in de groepen staan verhalen, gesprekken en zang. Geestelijke verzorging omvat o.a.: het aanbieden van geloofsbeleving en/of het stilstaan bij levens- en zingevingvragen. Maandelijks worden bijeenkomsten gehouden voor alle cliënten die daar behoefte aan hebben, ongeacht hun kerkelijke achtergrond. Familie is uiteraard van harte welkom. Een keer per jaar wordt een (niet-kerkelijke) gedachtenisbijeenkomst gehouden waar, in aanwezigheid van familieleden en verzorgenden, wordt stilgestaan bij cliënten die overleden zijn. Vertrouwenspersoon Het kan gebeuren dat u eens met iemand vertrouwelijk wilt praten, en liefst met iemand die niet binnen onze organisatie werkt. Het kan over elk onderwerp gaan. Het kan een klacht zijn die u niet zelf naar voren wilt brengen, maar die de vertrouwenspersoon in zijn algemeenheid (dus zonder een naam te noemen) met de directie kan bespreken. Of u wilt gewoon eens uw verhaal kwijt aan iemand die de tijd heeft om naar u te luisteren.

15 Huisarts/spreekuur De Wetering heeft geen eigen huisarts in dienst. Medische hulp word, als dat nodig is, ingeroepen via het Gezondheidscentrum Beverwaard. Als bewoner van het verzorgingshuis kunt u uiteraard ook zelf contact opnemen met uw huisarts als u een consult wilt, ook uw verzorger kan dit voor u doen. Apotheek Medicijnen worden door de apotheek van het Gezondheidscentrum Beverwaard verzorgd. De medicatie krijgt u per week via de apotheek in een handig en helder systeem aangeleverd. Het behandelteam en de verzorgende staan samen borg voor een juist gebruik van de medicijnen. Voor de overige zorgverlening wordt gebruikt gemaakt van externe personen en bedrijven die indien nodig of soms op vastgestelde tijden bezoeken afleggen. Dit betreft o.a. Tandarts Pedicure Orthopedisch schoenmaker Leverancier van orthopedische hulpmiddelen Rolstoelleverancier Audiologisch Centrum Etc. ADRESGEGEVENS & INFORMATIE Bezoekadres De Wetering Loevesteinsingel HM Rotterdam Telefoon: Fax: Zorgcentrum De Wetering is een onderdeel van: Stichting Humanitas Achillesstraat RL Rotterdam Postbus EA Rotterdam Telefoon: Fax: Web: Belangrijke telefoonnummers Gezondheidscentrum Beverwaard Telefonisch spreekuur Verpleeghuisarts Humanitas Telefonisch spreekuur zorgbemiddeling Samenstelling: Humanitas De Wetering Vormgeving & layout: Hans van der Boom Druk: Huisdrukkerij Stichting Humanitas Zorgcentrum Humanitas De Wetering 15

16 Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 16

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Informatiebrochure 2009 Informatiebrochure 2009 2/55 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij

Nadere informatie

Product- en Dienstengids

Product- en Dienstengids S t i c h t i n g N u s a n t a r a Product- en Dienstengids Stichting Nusantara Zorg Product- en Dienstengids November 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Het ontstaan van de organisatie... 2 Patria (de

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie