Informatie De Wetering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie De Wetering"

Transcriptie

1 Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1

2 Welkom in zorgcentrum De Wetering In dit boekje vindt u antwoorden op allerlei vragen die bij u op kunnen komen als u zelf of uw familielid in De Wetering komt wonen. Antwoorden op vragen over welke zorg en diensten nu precies in De Wetering beschikbaar zijn of vanuit welke achterliggende gedachte die zorg en diensten worden verleend, maar vooral ook antwoorden op praktische vragen. Al die antwoorden nemen natuurlijk niet weg dat u met uw vragen altijd bij ons personeel terecht kunt, van de zorgbemiddelaar tot zorgpersoneel en van bewonersadministratie tot huismeester en/of de manager. Veranderingen in de zorgsector volgen elkaar tegenwoordig in hoog tempo op. U kunt erop rekenen dat ook in De Wetering hierop, wanneer nodig, snel en vakkundig wordt ingespeeld. Wat er ook gebeurt, in De Wetering staat, nu en in de toekomst, in ieder geval klantgerichtheid en het leveren van zorg-op-maat centraal. Marjolein Jaquet directeur Humanitas-IJsselmonde vestigingen De Wetering, IJsselburgh en de Jan Meertensflat Stichting Humanitas Doelstelling en werkwijze Stichting Humanitas richt zich op Huisvesting, Zorg, Welzijn, Service en Maatschappelijke Dienstverlening aan voornamelijk ouderen in de regio Rijnmond. Humanitas telt ruim 30 vestigingen. Naast het verlenen van zorg en welzijn aan ca cliënten in de vestigingen wordt ook verpleging, verzorging en huishoudelijke hulp geleverd in de wijk, bij cliënten thuis. Bij Humanitas werken ruim medewerkers, waaronder veel allochtone medewerkers en ongeveer vrijwilligers. Humanitas is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing. Kenmerkend voor Humanitas is het streven naar kwaliteit van leven. Ieder mens, van jong tot oud, van gezond tot hulpbehoevend, van arm tot rijk, is hiernaar op zoek. Voor ieder individu kan kwaliteit van leven weer iets anders betekenen. De zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid, use it or lose it, is het dragend principe van de organisatie, evenals de ja-cultuur (alles moet kunnen en mogen). Wonen, welzijn en zorg zijn essentieel en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een positieve, probleemoplossende, levenslustige en vriendelijke attitude is de basis van Humanitas. Elke cliënt moet, met welke beperking ook, in een plezierige omgeving zo veel mogelijk de regie over eigen leven, lichaam, woning, financiën, etc. kunnen houden, daarbij zijn functies in stand houdend en geluk puttend uit het zo veel mogelijk voor zichzelf en anderen blijven zorgen. Humanitas is een organisatie waarin cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen volwaardig en gelijkwaardig deelnemen. Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 2

3 Mensvisie Zorg voor ouderen vraagt om een inspirerende visie die de medewerkers ten dienste staat om nu en in de toekomst een antwoord te kunnen geven op de eisen die aan die zorg worden gesteld. De eigen regie in handen hebben en van daaruit besluiten kunnen nemen is voor onze cliënt en diens familie een belangrijk gegeven. Zorgvisie Onze zorgvisie wordt gevormd door de voorgaande mensvisie. In de zorgverlening wordt aandacht gegeven aan alle aspecten van het menselijk leven. Hierbij wordt gestreefd naar een goed op elkaar afgestemde zorg waarin de cliënt centraal staat. Een belangrijk uitgangspunt is dat De Wetering niet alleen staat in de zorg voor de cliënt. Onze visie en onze werkwijze is gericht op de vier levensgebieden van de cliënt: Visie Humanitasvisie en Zorgvisie 1. Mentaal welbevinden Binnen De Wetering zien we elke cliënt als uniek, met een eigen persoonlijke, sociale, psychische en levensbeschouwelijke ontwikkeling met eigen normen en waarden. Voor iedere cliënt zijn de eigen omgeving, de levensgeschiedenis en vooral de relatie met anderen belangrijk voor het functioneren in de maatschappij. 2. Participatie en sociale zelfredzaamheid Het bijstaan van de cliënt bij het op een zo optimaal mogelijke manier deelnemen aan het leven, in de mate en op de wijze waarop de client daar zelf invulling aan wenst te geven. Ook zal altijd worden gekeken of mensen uit de directe omgeving van de cliënt, zoals familieleden en vrijwilligers, hulp willen en kunnen geven (mantelzorg). 3. Lichamelijk welbevinden Van de cliënt wordt, zoveel als nog mogelijk is, zelfzorg verwacht. Cliënt en familie worden gestimuleerd zo zelfstandig mogelijk te blijven. Immers zolang men zelf dingen doet, blijft men actief. Dat kan het gevoel van eigenwaarde versterken (regie over het eigen leven). Te veel zorg is slechter dan te weinig zorg. Dit betekent dat de professionele ondersteuning zich richt op dat wat de cliënt of diens familie niet meer kan en dat het vermogen om zelf dingen te doen zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Binnen onze zorgvisie is dan ook sprake van overleg tussen cliënt en zorgverleners. 4. Woon- en leefomgeving Het is belangrijk om met elkaar een thuisgevoel te creëren. Binnen Humanitas vormen medewerkers, cliënten, vrijwilligers en familie met elkaar de extended family, als onderdeel van een grote gemeenschap. Dat betekent dat we zoveel mogelijk met elkaar werken aan welzijn en levensgeluk. Dat doen we in gelijkwaardigheid. Er is dan ook zo min mogelijk onderscheid in werk- of huiskamerruimten. Op 31 januari 1963 werd de Stichting voor Huisvesting en Verzorging van Bejaarden IJsselmonde in het leven geroepen. Er werden twee verzorgingshuizen gebouwd. Het eerste verzorgingshuis, Tuijnenburgh, werd officieel geopend op 8 mei Het tweede verzorgingshuis, Haegenburgh, werd op 10 januari 1967 in gebruik genomen. In 1989 werd voor Tuijnenburgh vervangende nieuwbouw neergezet in de wijk Beverwaard. De naam van het huis werd gewijzigd in De Wetering. Op 1 januari 1998 ging de Stichting Historie Zorgcentrum De Wetering voor Huisvesting en Verzorging van Bejaarden IJsselmonde een fusie aan met de Stichting Humanitas. Met ingang van januari 2005 werd de locatie Haegenburgh gesloten en afgebroken. Hiervoor in de plaats kwam het servicecomplex IJsselburgh met 198 appartementen, Zorgcentrum Humanitas De Wetering 3 eveneens in de Beverwaard gelegen. In dit complex wordt zorg aan huis geleverd door medewerkers van Humanitas. In 2008 is gestart met een renovatie van het gebouw de Wetering en zijn 39 woningen geschikt gemaakt voor 4 woongroepen voor mensen met psychogeriatrische problematiek. In 2009 zijn deze groepen gestort en de laatste fase van de renovatie die betrekking heeft op de kantoorgang/keuken etc. zal in 2011 afgerond zijn.

4 Aanvullende verzorgingshuiszorg en/of verpleeghuiszorg Naast 48 plekken voor somatische verzorgingshuiscliënten wonen in De Wetering ook psychogeriatrische (demente) cliënten met een aanvullende- of een verpleeghuisindicatie. Inmiddels (2010) zijn er 39 plekken voor deze groep cliënten. Als u komt wonen in De Wetering Eigen bijdrage Als u in een zorgcentrum gaat wonen betaalt u, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage. Het eigen vermogen wordt bij de berekening van de eigen bijdrage buiten beschouwing gelaten. Het Zorgkantoor neemt contact met u op over de hoogte van uw bijdrage. Regels Het appartement zal meestal kleiner zijn dan de woning die u achterlaat. In het appartement dat u van ons huurt gelden dezelfde regels als in ieder ander huurhuis. Dat betekent dat u rekening moet houden met de buren. en verlaten wanneer u dat wilt. Tegelijk met de sleutels van uw appartement ontvangt u namelijk een sleutel van de voordeur van het gebouw. Bezoekers kunnen, als de deur s avonds op slot gaat, gebruik maken van de nachtbel. Logeren De Wetering beschikt niet zelf over een logeerkamer maar kan gebruik maken van de tweepersoonslogeerkamer in IJsselburgh. Hebt u logees dan kunt u die kamer reserveren via de receptie. Wij vragen wel een vergoeding voor de kamer, het gebruik van linnengoed en het schoonmaken. De huidige doelstelling van de aanvullende verpleeghuiszorg is het aanbieden van een doelmatige, hoog gekwalificeerde en op maat gerichte zorg voor geïndiceerde cliënten in het zorgcentrum. Daardoor wordt het verblijf in het zorgcentrum op verantwoorde wijze gecontinueerd, wat leidt tot afstel of uitstel van opname in een verpleeghuis. De opname Bij de opname ontvangt u begeleiding van onze afdeling zorgbemiddeling en de teamleider. Heeft u tijdens het opnametraject vragen, dan kunt u altijd terecht bij medewerkers van deze afdeling (de receptie kan u inlichten over hun beschikbaarheid). Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u altijd een afspraak te maken. Bij opname ontvangt u eveneens informatie en aanvullend foldermateriaal over de cliëntenfinanciën en de financiële consequenties van uw verhuizing naar een verzorgingshuis. Eigen woning Niemand mag uw appartement binnen zonder uw toestemming. Een beschermd privé-leven is voor iedereen belangrijk, dus ook voor u. Uw appartement is uw woning en iedereen die bij u binnenkomt, zien wij als uw gast. Uw gewoonten en gebruiken zijn voor ons leidend. Uw bezoek kan komen en gaan wanneer het u uitkomt. Ook zijn zij van harte welkom bij activiteiten en in het restaurant. Toegang U kunt De Wetering altijd betreden Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 4

5 Reanimatiebeleid De Wetering kent een ja-tenzij reanimatiebeleid wat inhoud dat wij zullen overgaan tot reanimatie tenzij door u anders is aangegeven. Het is aan u of u zaken op dit vlak wel of niet wenst vast te leggen. Bij de opname krijgt u hierover een informatiefolder uitgereikt. De zorgovereenkomst Wanneer u in De Wetering komt wonen, gaat u met Stichting Humanitas een zogenaamde zorgovereenkomst aan. Hierin staan de rechten en plichten beschreven van de cliënt en de zorgaanbieder. Bij het tekenen van het contract krijgt u de sleutels van appartement. Zorgleefplan In De Wetering wordt gewerkt met een zorgleefplan. Dat wil zeggen dat de welzijns- en zorgafspraken op basis van uw indicatiebesluit en uw eigen mogelijkheden, samen met u worden vastgesteld. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgleefplan. U zult gevraagd worden dit uitgewerkte plan met gemaakte afspraken te ondertekenen. Het zorgleefplan wordt in overleg met u, uw vaste contactverzorgende en de medewerker welzijn naar behoefte aangepast. Het zorgleefplan wordt in uw eigen appartement bewaard. U bepaalt zelf wie, naast het personeel dat direct bij de zorgverlening betrokken is, uw dossier mag inzien. U en/of uw eerste contactpersoon wordt/worden twee maal per jaar uitgenodigd voor het zorgleefplangesprek. In dit overleg wordt de aan u verstrekte zorg besproken, geëvalueerd en indien nodig aangepast. Huisdieren Uw huisdier kunt u meenemen als u in De Wetering komt wonen. Wij sluiten dan een zogenaamd huisdiercontract met u af waarin alle afspraken rondom uw dier en de verzorging ervan worden vastgelegd. Veiligheid We doen alles wat in onze macht ligt om de veiligheid in huis te waarborgen. Overal in huis bevinden zich voldoende rookmelders. Jaarlijks worden aan het personeel brandinstructies gegeven en onder deskundige leiding oefeningen gehouden. Uiteraard bent u van harte welkom om bij het oefenen een kijkje te komen nemen. Verder vindt u op iedere etage (naast elke lift) een plattegrond met een ontruimingsroute en vluchtwegen. Tevens is ieder appartement voorzien van een instructie hoe te handelen bij brand. Deze instructie vindt u op de binnenzijde van de voordeur van het appartement. In geval van brand of een calamiteit Zorgcentrum Humanitas De Wetering 5 wordt u verzocht de instructies van het personeel op te volgen. Bij de inrichting van het gebouw heeft men gebruik gemaakt van brandwerende en brandvertragende materialen. Bij uw zorgovereenkomst ontvangt u eveneens informatie over brandveiligheid. Wij vragen u extra aandacht te schenken aan o.a. het veilig branden van kaarsen en het roken in uw appartement. Een ander aspect van veiligheid betreft mogelijke diefstal van uw eigendommen. Ook hier hebben we alle maatregelen getroffen die binnen ons vermogen liggen. Dat neemt niet weg dat het goed is als u zelf ook alert bent. Sluit uw appartement dus altijd af als u het verlaat en leg kostbaarheden niet in het zicht. Het staat u vrij een kluisje in het appartement aan te brengen. Bekostiging van uw verhuizing In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de Gemeentelijke Sociale Dienst uw verhuizing bekostigt. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met de helpdesk Bijzondere Zaken van de Gemeentelijke Sociale Dienst.

6 ondertekend en u de beschikking heeft over de sleutels van het appartement. Tips met betrekking tot de inrichting van uw appartement De vloerbedekking in het appartement komt voor uw rekening. Deze mag niet gelijmd worden, maar moet los gelegd of met spanlatten worden bevestigd. Het is raadzaam om te kiezen voor een stroeve, harde vloerbedekking. Hiermee voorkomt u struikelen en is het rijden met een rollator, rolstoel of andere hulpmiddelen gemakkelijker. Suggesties en ideeën Heeft u suggesties of ideeën die positief uit kunnen werken voor onze cliënten, de medewerkenden of de organisatie dan zijn deze van harte welkom! U vindt een luisterend oor bij de contactverzorgende of de teamleider. Het is verstandig geen losse kleden op de vloer te leggen. Deze kunnen namelijk verschuiven, u kunt erachter blijven haken en het lopen met een rollator of rijden met een rolstoel wordt erdoor bemoeilijkt. Om het opstaan uit bed gemakkelijk te maken kunt u een seniorenbed aanschaffen. Wij adviseren u daarbij wieltjes onder het bed te laten plaatsen waardoor het gemakkelijk van de muur te schuiven valt bij het opmaken van het bed of bij de eventuele verzorging op bed. Om geen elektriciteit- en waterleidingen te raken en om de muren te ontzien is het helaas verboden om zelf te boren of spijkers in de muur te slaan. Wij vragen hiervoor uw begrip. U kunt via de receptie een afspraak maken met de huismeester die deze service voor u zal uitvoeren. U kunt verhuizen vanaf de datum dat u de zorgovereenkomst heeft Klagen mag! Bij Humanitas zien we een klacht als gratis advies. Mocht u klachten hebben dan stellen wij het op prijs als u deze direct bespreekt met de betreffende medewerker. U kunt met vragen of ideeën voor verbeteringen altijd terecht bij de coördinator zorg of de teamleider van uw afdeling, of bij de manager of directeur. Als u dit lastig vindt, dan kunt u ook terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Die zal uw zaak vertrouwelijk behandelen. Als u de cliëntvertrouwenspersoon wilt spreken, dan kunt u een briefje in de speciale brievenbus doen. De CVP neemt dan contact met u op. Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u zich nog wenden tot de klachtencommissie van Humanitas. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u daarbij verder begeleiden. Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 6

7 zakelijke als de immateriële zaken behartigt, maar dat is niet noodzakelijk. Wel moet duidelijk zijn wie als vertegenwoordiger voor welke belangen optreedt. In de huidige wetgeving wordt daarvoor een voorkeursvolgorde genoemd: De rol van de cliënt en de familie Belangenbehartiging en vertegenwoordiging Het is van belang dat cliënten in De Wetering zoveel mogelijk zeggenschap houden over hun verblijf en behandeling. Een deel van de cliënten van De Wetering kan uitstekend voor zichzelf opkomen en de eigen belangen behartigen. Gezien de problematiek van een ander deel van de cliënten kan van hen niet worden verwacht dat zij de zaken altijd goed kunnen overzien en begrijpen en in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken. Dat kan variëren per moment en per onderwerp. Deze cliënt heeft dus een vertegenwoordiger nodig. Vertegenwoordiging in zakelijke aangelegenheden Als de cliënt zijn of haar eigen zakelijke belangen niet meer kan behartigen wordt in de meeste gevallen een vertegenwoordiger aangesteld. Soms heeft de cliënt dat zelf nog geregeld in een eerder stadium, soms wordt dit in een later stadium door de familie geregeld. Als er geen familie beschikbaar is kan een notaris of een stichting voor vermogensbeheer worden ingeschakeld. Incidenteel gaat men over tot een regeling voor bewindvoering. Dit is een formele, juridische regeling waarvoor tussenkomst van een kantonrechter nodig is. Onze zorgbemiddeling kan u bij het doen van een aanvraag ondersteuning bieden. Vertegenwoordiging in zorgaangelegenheden Als de cliënt ook zijn of haar eigen immateriële zaken niet meer kan behartigen moet ook daarvoor een vertegenwoordiger worden aangesteld. Bij immateriële zaken kunt u denken aan inspraak, toestemming voor behandelingen, instemming met het zorgleefplan. Het is mogelijk dat dezelfde persoon zowel de 1. Iemand die is aangewezen door de cliënt zelf; 2. De huidige levenspartner; 3. Zoon, dochter, broer of zus; 4. Een mentor (dit is een formele, juridische regeling). Mantelzorg Als vrienden, kennissen of familieleden ons willen helpen bij de zorg met betrekking tot hun eigen familielid of partner, of zelfs met die van een andere cliënt, dan stellen wij hen daartoe graag in staat. Het verzorgend personeel stelt een dergelijk gebaar en de daaraan verbonden werkzaamheden zeer op prijs. Als u vaste taken, of delen daarvan, op u wilt nemen, wil de verzorging hierover graag met u overleggen om zo tot goede en passende afspraken te komen. Belangrijk is dat u mee kunt helpen bij de samenstelling van een goede dagbesteding van uw eigen relatie. U kent immers zijn of haar achtergronden, interesses en hobby s het best. Zorgcentrum Humanitas De Wetering 7

8 Inspraak en cliëntenraad In zorgcentra zijn Cliëntenraden actief. De leden van zo n Raad bestaan uit de cliënten en/of familieleden, die gekozen worden door de cliënten. De Wetering heeft een Cliëntenraad die op gezette tijden overleg heeft met het management. Dit overleg biedt de mogelijkheid om te luisteren naar de wensen die onder cliënten leven met betrekking tot het woon- en leefklimaat en de kwaliteit van welzijn, zorg- en dienstverlening. De raad kent in veel gevallen tevens adviesrecht. Dat wil zeggen dat in zo n geval pas een besluit genomen kan worden nadat de leden van de Cliëntenraad hun oordeel hebben gegeven. Betreft het ingrijpende zaken zoals veiligheid, gezondheid, benoeming van een teamleider, of wijziging in contracten, dan geldt een zwaar adviesrecht. De leden van de cliëntenraad worden op een democratische wijze gekozen. Heeft u interesse om de Cliëntenraad te versterken met uw inbreng. Dan kunt u dit kenbaar maken bij de teamleider, manager of voorzitter van Cliëntenraad. Vrijwilligerswerk, iets voor u? Voor De Wetering betekent vrijwilligerswerk een belangrijke toevoeging aan de zorg en aandacht voor onze cliënt. Vrijwilligerswerk geeft u het gevoel iets voor iemand te kunnen betekenen en uiteenlopende, leuke sociale contacten op te doen met cliënt, personeel en medevrijwilligers. Mogelijke werkzaamheden Bij vrijwilligerswerk ten bate van de cliënt kunt u bijvoorbeeld denken aan: Een taak als afdelings- of huiskamervrijwilliger (algemene ondersteuning); Ondersteuning van de activiteitenbegeleiding, zowel bij activiteiten binnenshuis als bij (dag)tochtjes, ziekenhuisbezoeken en andere uitstapjes; Hulp bij het schenken van koffie en thee op afdelingen; Hulp bij het ontbijt, lunch of diner (soms hebben cliënten hierbij persoonlijke begeleiding nodig); Verzorging van bloemen, planten, vogels en andere kleine huisdieren op de etages; Begeleiden van een cliënt bij bezoek aan het restaurant of bij een wandeling in de omgeving; Hulp bij bezoek van een cliënt aan kerk- en herdenkingsdienste die in De Wetering worden gehouden. Werkzaamheden voor De Wetering in meer algemene zin zouden kunnen bestaan uit: Hulp bij het onderhouden van de tuin; Hulp bij organisatie van grote en kleine huisactiviteiten, zoals optredens van artiesten. Wij vragen Wij vragen van onze vrijwilligers flexibiliteit en inventiviteit. U wordt dan ook verzocht mee te denken en, als u dat wilt, zelf voorstellen te doen ten aanzien van de dingen u graag zou willen doen. Constructief meedenken, helpt ons aan een goede diversiteit. Procedures en regels Wij zijn heel blij met mensen die zich belangeloos inzetten voor onze organisatie. Organisatorisch vallen zij onder de coördinator vrijwilligers. Veel van deze vrijwilligers zijn ons al jaren behulpzaam. Eénmaal per jaar worden zij extra in het zonnetje gezet zodat zij weten dat wij die hulp zeer waarderen. Hebt u familie of kennissen die meer over vrijwilligerswerk willen weten dan zal onze coördinator vrijwilligers ze heel graag uitnodigen voor een gesprek. Deze persoon kan u ook inlichten over de te volgen procedures, de regels en de vergoedingen die voor vrijwilligers beschikbaar zijn. Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 8

9 Uw appartement in de Wetering Uw nieuwe adres Uw nieuwe adres wordt: <uw naam>, Loevesteinsingel <uw appartementnummer>, 3077 HM Rotterdam. Ieder appartement heeft een eigen brievenbus waar de postbode uw poststukken behoort te bezorgen. De werking van het alarmsysteem Het appartement is uitgerust met een alarmsysteem waarmee u, nadat u een alarmoproep doet, direct contact krijgt met de verzorgende. Via dit spreek-/luistersysteem kunt u uw dringende boodschap direct aan hem of haar doorgeven. De contactverzorgende beschikt over een moedersleutel. Daarmee kan in geval van nood de voordeur van uw appartement geopend worden. Voor het gebruik van deze sleutel gelden strenge instructies en regels. Alleen als het absoluut noodzakelijk is mogen verzorgenden ongevraagd uw appartement binnenkomen. Telefoon Alle appartementen zijn standaard voorzien van een telefoonaansluiting. U kunt uw eigen toestel er zo op aansluiten. De kosten voor aansluiting, verhuizing, abonnement en gesprekken blijven voor uw eigen rekening. Meer informatie hierover kunt u krijgen via het gratis KPN nummer (0900) Televisie In ieder appartement is eveneens een aansluiting voor de kabeltelevisie en kabelradio aanwezig. De abonnementskosten zijn opgenomen in de verzorgingskosten. Heeft u problemen met de zenderinstelling dan kunt u behalve op uw familie ook een beroep doen op onze huismeester. Inboedelverzekering Het verzorgingscentrum De Wetering heeft een collectieve inboedelverzekering. Heeft u kostbare Zorgcentrum Humanitas De Wetering 9 sieraden, een muntverzameling, schilderijen of andere kostbaarheden, dan moet u er wel rekening mee houden dat die niet onder de inboedelverzekering vallen. U kunt daar zelf een zogenaamde kostbaarhedenverzekering voor afsluiten. De premie voor de inboedelverzekering is in de huurprijs opgenomen. Roken In uw appartement kunt u zelf beslissen of er wel of niet wordt gerookt. Op de begane grond, in de gang achter de receptie is een rookruimte aanwezig. Alle andere openbare ruimtes zijn rookvrij.

10 Faciliteiten in en om De Wetering Kleine mankementen en storingen Op werkdagen is in De Wetering een huismeester aanwezig. De huismeester kan kleine reparaties verrichten en storingen verhelpen. In principe worden geen reparaties aan uw eigendommen verricht. U kunt gebreken en storingen melden bij de receptie. Dat kunt u telefonisch of persoonlijk doen. De huismeester helpt u ook met kleine karweitjes zoals het ophangen van schilderijen en het oppompen van rolstoelbanden. De servicebalie De receptie is een druk bezochte plaats. Op werkdagen is van 8.00 tot uur een receptioniste aanwezig. Bezoekers melden zich bij de receptie. U kunt er kleine storingen melden maar ook bingo- en consumptiekaarten kopen, postzegels aanschaffen of bijvoorbeeld de logeerkamer bespreken. Restaurant de Zwoele Zalm Na een geplande verbouwing in 2011 zal restaurant de Zwoele Zalm haar diensten uitbreiden naar een zogeheten kleine kaart. Immers, als onlosmakelijk onderdeel van welzijn, krijgen bij Humanitas veel aandacht. Humanitas produceert zelf kookvriescomponenten, zodat de cliënten een ruime menukeuze hebben en in het restaurant kan men elke dag gebruik maken van het dagmenu. Familie en kennissen kunnen (tegen vriendelijke prijzen) gezellig mee komen eten. Vanaf 8.00 openen de deuren van de Zwoele Zalm en om 9.00 staat er ook personeel voor u klaar. U kunt er ook terecht voor een kopje koffie of thee. U kunt er voor kiezen om in uw appartement te eten, in één van de huiskamers of in het restaurant. Wilt u liever uw warme maaltijd in de avonduren gebruiken, wat uiteraard mogelijk is, dan kunt u dit via uw teamleider kenbaar maken. Bij de receptie kunt u consumptiekaarten kopen voor gebruik in het restaurant. Schoonhouden van het appartement Eenmaal per week wordt uw appartement schoongemaakt. Hiervoor zijn per week, per appartement 35 minuten beschikbaar. Hiervan zijn 10 minuten bestemd voor de natte ruimtes (keuken en douche/ toilet), aan de overige 25 minuten kunt u zelf een bestemming geven. Overleg daarom met degene die komt schoonmaken wat u die week gedaan wilt hebben. Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 10

11 Wassen Bij het huren van een appartement ontvangt u een standaard linnenpakket. Als de niet wordt gedaan door familie en/of mantelzorgers kunt u uw wasgoed inleveren ter verzorging door een wasserij (Humanitas doet daarvoor zaken met Edelweiss textielverzorging). U krijgt dan alles gewassen en gestreken terug. De waskosten worden (middels een incasso machtiging) automatisch van uw bankrekening afgeschreven. het centrum van Rotterdam. Van tijd tot tijd vinden in restaurant de Zwoele Zalm verkoopdagen van kleiding, sieraden, schoenen e.d. plaats. In de hal, bij binnenkomst rechts naast de ingang, kunt u de kapsalon vinden. Het is een kapsalon voor zowel dames als heren die enkele dagen per week geopend is en op afspraak werkt. De openingstijden staan op de winkeldeur vermeld. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van een kapsalon in het winkelcentrum of elders. Taxikostenvergoeding De gemeente Rotterdam voert de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) uit. De WVG regelt de verstrekking van noodzakelijke aanpassingen zoals rolstoelen, Vervoer op Maat en taxivergoedingen. Aanvragen voor rollators en rolstoelen worden verzorgd door de huisarts. Voor een taxikostenvergoeding en/of meer informatie kunt u terecht bij uw teamleider of contactverzorgende. Winkels en kapsalon Op vijf minuten loopafstand van De Wetering bevindt zich een klein winkelcentrum waar onder andere een supermarkt is. Met lijn 23 heeft u een directe verbinding naar het winkelcentrum Keizerswaard of met Park Rondom De Wetering is veel groen waar u kunt wandelen. Achter het winkelcentrum is een bescheiden park met bankjes. Het is er gezellig en wordt veel bezocht door de wijkbewoners. Kunst Kunst krijgt veel aandacht binnen Humanitas. In alle huizen worden exposities gehouden, en deze worden regelmatig gewisseld. Binnen De Wetering wordt ook doorlopend geëxposeerd. Soms zijn de geëxposeerde objecten ook te koop. Zorgcentrum Humanitas De Wetering 11

12 Veelzijdigheid in dienstverlening Verenigingen en activiteiten In De Wetering bestaat een aantal verenigingen, groepen cliënten die onder leiding staan van deskundige activiteitenbegeleiders. U kunt lid worden van zo n vereniging. U heeft zelf invloed op de activiteiten want het programma wordt in overleg met de activiteitencommissie samengesteld. Heeft u ideeën of wensen? Maak ze kenbaar! Het team welzijn luistert graag naar u. Naast de vaste medewerkers kan deze afdeling een beroep doen op vrijwilligers. Het wekelijkse activiteitenprogramma biedt o.a. de mogelijkheid tot kaarten, handwerken, bloemschikken en andere creatieve bezigheden. Ook op dat gebied kunt u zelf uw wensen uiten. Iedere week wordt er bingo gespeeld. Van tijd tot tijd wordt een film gedraaid of treedt er een toneel- of muziekgroep op. Soms wordt een uitstapje gemaakt. Daar zal men u verder doorverwijzen. Een bewonersvakantie is een gezellige aangelegenheid waarbij onze medewerkers met hulp van uw familie zich bijzonder inspannen om het voor iedereen een onvergetelijke ervaring te laten worden. Verjaardagen Heeft u een grotere ruimte nodig dan uw appartement om een feestje te vieren dan kunnen wij één en ander voor u regelen in het restaurant of de huiskamer. Bespreek het met uw verzorgende of met de teamleider van uw etage. WA-verzekering Stichting Humanitas, en dus ook De Wetering, heeft een uitgebreide, collectieve WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering). Hierdoor kan uw eventuele persoonlijke WA-verzekering vervallen. Alle medewerkers en vrijwilligers vallen onder deze verzekering. Mochten zij per ongeluk schade berokkenen aan uw eigendommen dan is dat op deze WA-verzekering te verhalen. Dagprogramma huiskamers Voor onze bewoners met een psychogeriatrische indicatie bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het dagprogramma dat wordt aangeboden op de afdelingen. Laat u eens informeren door de teamleider. Bewonersvakantie In het voor- en najaar worden door de verzorgenden van uw afdeling en het team welzijn, bij voldoende belangstelling, vakanties gepland. Heeft u interesse om deel te nemen aan een dergelijke vakantie dan kunt u zich opgeven bij de receptie. Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 12

13 Zorg op maat Zorg op maat In De Wetering wordt zorg en welzijn op maat geleverd. Het pakket kan per cliënt verschillen. Het individuele zorgleefplan wordt door de verzorgende en de medewerkende welzijn in overleg met u samengesteld. Op deze manier kan precies op uw behoeften worden ingespeeld en ontvangt u een optimaal zorgleefplan, passend binnen uw indicatie. Afdelingsteams De afdelingsteams dragen de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse verzorging van de cliënten. De zorg wordt verleend door medewerkers met verschillende opleidingsniveaus: verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en gespecialiseerden in een team kleinschalig wonen en een verzorgend team. Deze medewerkers zijn per afdeling georganiseerd in twee teams Teamleider De teamleider, de naam zegt het al, geeft leiding aan het team. Hij/zij is er voor de cliënt en voor het team. Het organiseren van welzijn en zorg en het bewaken van de uitvoering zijn twee van de vele belangrijke taken van de leidinggevende. Samen met het team bewaakt de teamleider de kwaliteit van de zorg en het welzijn van u als cliënt. De teamleider vervult een spilfunctie binnen de organisatie. Contactverzorgende Bij opname wordt u ontvangen door de contactverzorgende die gedurende de tijd dat u in De Wetering woont het eerste aanspreekpunt zal zijn. De contactverzorgende is op de afdeling ook de persoon die de zorg rondom de cliënt coördineert en de gemaakte afspraken over de zorg aan de belanghebbenden doorgeeft. Met vragen over de zorg of de gang van zaken op de afdeling kunt u bij de contactverzorgende terecht. Multidisciplinair team Binnen De Wetering is een team van behandelaars werkzaam. Dit team bestaat uit: Specialist ouderengeneeskunde De specialist ouderengeneeskunde neemt voor de verpleeghuisgeïndiceerde cliënten de rol van de huisarts over en is eindverantwoordelijk voor de medische zorg voor deze groep cliënt binnen De Wetering. De specialist ouderenzorg is elke week, op een vast tijdstip aanwezig in De Wetering. Fysiotherapeut De fysiotherapeut probeert tekortkomingen van het bewegingsapparaat te herstellen. Dit kan betekenen dat hij/zij met de cliënten oefeningen doet om bijvoorbeeld de spieren te versterken of de beweeglijkheid van de gewrichten te vergroten of te trainen. Soms kan niets worden hersteld, in die gevallen wordt geprobeerd achteruitgang te voorkomen. Psycholoog De psycholoog is betrokken bij de diagnostiek, zorg en behandeling Zorgcentrum Humanitas De Wetering 13

14 van de cliënt. Daarnaast ondersteunt een psycholoog teamleden op de zorgafdeling in het blijvend kunnen leveren van goede zorg aan de cliënten. Ook kan familie een beroep doen op een psycholoog als zij steun wensen bij het verwerken van de opname en het begrijpen en leren accepteren van bijvoorbeeld dementie bij hun dierbare. Ergotherapeut Ergotherapie heeft als doel de cliënt in staat te stellen zo goed mogelijk te functioneren in zijn of haar woonen leefomgeving. Aan de orde zijn alle dagelijks terugkerende activiteiten, zoals zitten, verplaatsen, wassen, kleden, eten en drinken. Het benutten van de mogelijkheden van de cliënt is een belangrijk uitgangspunt. Daar waar onmogelijkheden zijn ontstaan, probeert de ergotherapeut de omgeving te beïnvloeden, zodat de vcliënt toch zo goed mogelijk kan functioneren. Als het nodig is worden hiervoor hulpmiddelen en aanpassingen toegepast. Zorgbemiddelaar De zorgbemiddelaars van Humanitas verstrekken informatie over De Wetering en andere woonvormen binnen Humanitas. Ook verstrekken zij informatie over de belangenvertegenwoordiging en de financiën. De zorgbemiddelaars verzorgen, na de indicatiestelling, en bij psychogeriatrische cliënten na de screening door het Riagg. (Regionaal Instituut voor ambulante Geestelijke Gezondheidszorg), de opname in De Wetering. Zij geven ook begeleiding en ondersteuning aan mantelzorgers bij het beheer van materiële zaken zoals: financiën, indicaties of woonvormen. Daarnaast geeft de zorgbemiddeling begeleiding bij immateriële zaken zoals bijvoorbeeld; rouwverwerking of de omgang met dementie. De Zorgbemiddeling van Humanitas is telefonisch te bereiken onder telefoonnummer Diëtist en logopedist Indien gewenst kunt u ook beschikken over de deskundigheid van diëtisten en logopedisten die werkzaam zijn binnen Stichting Humanitas. Overige hulpverleners Geestelijke verzorging De geestelijke verzorging in De Wetering is niet gebonden aan een specifieke religieuze, kerkelijke of humanistische achtergrond of levensovertuiging. De cliënt en zijn of haar beleving, levensvragen en behoefte aan geestelijke zorg staan centraal. Wanneer dat wenselijk is, zal de geestelijk verzorger zelf zorg Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 14 verlenen òf, indien gewenst, contact opnemen met een kerkelijk vertegenwoordiger (dominee, pastoor e.d.). De geestelijke zorg in De Wetering wordt zowel individueel als in groepen verleend. Centraal in de groepen staan verhalen, gesprekken en zang. Geestelijke verzorging omvat o.a.: het aanbieden van geloofsbeleving en/of het stilstaan bij levens- en zingevingvragen. Maandelijks worden bijeenkomsten gehouden voor alle cliënten die daar behoefte aan hebben, ongeacht hun kerkelijke achtergrond. Familie is uiteraard van harte welkom. Een keer per jaar wordt een (niet-kerkelijke) gedachtenisbijeenkomst gehouden waar, in aanwezigheid van familieleden en verzorgenden, wordt stilgestaan bij cliënten die overleden zijn. Vertrouwenspersoon Het kan gebeuren dat u eens met iemand vertrouwelijk wilt praten, en liefst met iemand die niet binnen onze organisatie werkt. Het kan over elk onderwerp gaan. Het kan een klacht zijn die u niet zelf naar voren wilt brengen, maar die de vertrouwenspersoon in zijn algemeenheid (dus zonder een naam te noemen) met de directie kan bespreken. Of u wilt gewoon eens uw verhaal kwijt aan iemand die de tijd heeft om naar u te luisteren.

15 Huisarts/spreekuur De Wetering heeft geen eigen huisarts in dienst. Medische hulp word, als dat nodig is, ingeroepen via het Gezondheidscentrum Beverwaard. Als bewoner van het verzorgingshuis kunt u uiteraard ook zelf contact opnemen met uw huisarts als u een consult wilt, ook uw verzorger kan dit voor u doen. Apotheek Medicijnen worden door de apotheek van het Gezondheidscentrum Beverwaard verzorgd. De medicatie krijgt u per week via de apotheek in een handig en helder systeem aangeleverd. Het behandelteam en de verzorgende staan samen borg voor een juist gebruik van de medicijnen. Voor de overige zorgverlening wordt gebruikt gemaakt van externe personen en bedrijven die indien nodig of soms op vastgestelde tijden bezoeken afleggen. Dit betreft o.a. Tandarts Pedicure Orthopedisch schoenmaker Leverancier van orthopedische hulpmiddelen Rolstoelleverancier Audiologisch Centrum Etc. ADRESGEGEVENS & INFORMATIE Bezoekadres De Wetering Loevesteinsingel HM Rotterdam Telefoon: Fax: Zorgcentrum De Wetering is een onderdeel van: Stichting Humanitas Achillesstraat RL Rotterdam Postbus EA Rotterdam Telefoon: Fax: Web: Belangrijke telefoonnummers Gezondheidscentrum Beverwaard Telefonisch spreekuur Verpleeghuisarts Humanitas Telefonisch spreekuur zorgbemiddeling Samenstelling: Humanitas De Wetering Vormgeving & layout: Hans van der Boom Druk: Huisdrukkerij Stichting Humanitas Zorgcentrum Humanitas De Wetering 15

16 Zorgcentrum Humanitas De Weteirng 16

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Woonzorgcentrum en Verpleeghuis Gertrudis Marktstraat 12, 7041 AJ s-heerenberg T (0314) 66 36 41 E info-gertrudis@azora.nl I www.azora.nl Goede zorg in een gezellig huis Azora. Zo zorgen we voor elkaar

Nadere informatie

Goede zorg in een gezellig huis

Goede zorg in een gezellig huis Goede zorg in een gezellig huis Zorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in Ulft Informatie voor cliënten en familie Precies de zorg die u nodig heeft Gertrudis Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Comfortabel wonen met service naar wens

Comfortabel wonen met service naar wens Comfortabel wonen met service naar wens VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 1 30-01-2006 11:10:26 juiste balans tussen wonen, zorg en welzijn De VITALIS 5035 HORST/KRONEHOEF binnen.indd 2 30-01-2006

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen

Gregoriushuis. Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Gregoriushuis Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen Wonen, welzijn en zorg Het Gregoriushuis is een kleinschalige woonvorm voor acht dementerende cliënten. Het Gregoriushuis is een bungalow in de

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 7

Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Arrangement Zorgzwaartepakket 7 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 7 toegelicht. Zorgzwaartepakket 7 (ZZP

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de

Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de Deze brochure geeft u informatie over tijdelijk verblijf in de locaties La Verna en Rivo Torto. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Tijdelijk verblijf september

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Kaailanden, praktische informatie voor verhuizing, maart 2016 1 Welkom in Kaailanden! Welkom in Kaailanden!... 3 Praktische zaken voor verhuizing...

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg

Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Dichtbij huis verzekerd van goede zorg Zorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen Informatie voor cliënten en familie Zorg tussen de mensen die u kent Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

De Pol. Woonzorgcentrum

De Pol. Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum De Pol In het nieuwe en eigentijdse woonzorgcentrum De Pol staat comfortabel wonen voorop! Met mogelijkheden om anderen te ontmoeten of om de rust te zoeken. Alleen of met uw naaste, familie

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 6

Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Arrangement Zorgzwaartepakket 6 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 6 toegelicht. Zorgzwaartepakket 6 (ZZP

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 Dagvoorziening 5 Eerstverantwoordelijk zorgverlener 5 Gangen 6 Huisarts

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis...

Thuiszorg. Pieter van Foreest Zorg Thuis. Zo lang mogelijk Thuis... Thuiszorg Pieter van Foreest Zorg Thuis Zo lang mogelijk Thuis... Welkom bij Pieter van Foreest Wij willen u van harte welkom heten bij Pieter van Foreest. Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst

Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst 2 Welkom in ZorgSaam Kliniek Hulst In ZorgSaam Kliniek Hulst verblijven patiënten met verschillende opnameindicaties. Een aantal patiënten komt hier om te herstellen na

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

A-Z folder Coornhert State

A-Z folder Coornhert State A-Z folder Coornhert State Activiteiten Coornhert State biedt verschillende activiteiten aan zoals: algemene activiteiten (bijv. bustocht, rommelmarkt), structurele activiteiten (sjoelen, muziek luisteren),

Nadere informatie

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk

Cardia Landscheiding. Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Cardia Landscheiding Comfort en veiligheid voor senioren, ook in de wijk Woonzorgcentrum Cardia Landscheiding is verbouwd. Er zijn nieuwe voorzieningen gekomen om bewoners en mensen in de wijk nog beter

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is!

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg. Waar hulp dichtbij is! Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg Waar hulp dichtbij is! Inhoud 1. Wonen in Nieuw Clarenberg 3 Eigen sfeer 3 Vormen van wonen 3 2. Welzijn en voorzieningen 5 Eten en drinken 5 Diensten 5 Ontspanning en

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. www.szr.nl/schakelafdeling Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Zorgcentra Rivierenland)!

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier

Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier Kleinschalig (groeps)wonen De Zaaier Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie 3 3. Kleinschalig wonen 5 4. De bewoner 6 De zorg voor de bewoner 6 Het Zorgleefplan 6 Een huiselijke omgeving 6 5. Team van woonbegeleiders

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout.

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Wonen Bij het woon- en zorgcentrum worden

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Westerhof. Dementiezorg. www.szr.nl/westerhof

Westerhof. Dementiezorg. www.szr.nl/westerhof Westerhof Dementiezorg www.szr.nl/westerhof THUIS IN WESTERHOF VOORWOORD EEN RONDLEIDING DOOR WESTERHOF Westerhof is gevestigd binnen het woon-zorgcomplex de Vier Gravinnen. Westerhof is een kleinschalige

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen

ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen ABC locatie de Breukelderhof veilig en verzorgd wonen voor mensen met chronisch lichamelijke beperkingen Activiteiten Bereikbaarheid Bezoek Brandveiligheid Creativiteit Dieetwensen Drogisterijartikelen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering, alarmopvolging en domotica 3 Dagvoorziening 6 Gangen 6 Kapel 7 Kapsalon 7 Ontmoetingsruimte De Reuselhof 7 Postboxen 8 Informatieblad Op Dreef

Nadere informatie

foto s Reinout van den Bergh Wonen

foto s Reinout van den Bergh Wonen foto s Reinout van den Bergh Wonen 400 Missie De Leystroom is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis waar de kwaliteit van uw leven voorop staat. Naastenliefde, wederkerigheid en veiligheid staan

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis

Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten Rechten en plichten van cliënten van Dignis Verzorging, Verpleging en Zorg thuis Ken uw rechten U kunt rekenen op een respectvolle bejegening als u in één van de verzorgingshuizen of verpleeghuizen

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

St Elisabeth. Verpleeg- en Gasthuis

St Elisabeth. Verpleeg- en Gasthuis Verpleeg- en Gasthuis St Elisabeth Het St Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis staat in het centrum van Amersfoort en is een echt stadsverpleeghuis. Het fraaie, moderne gebouw met uitzicht op de levendige winkelstraat,

Nadere informatie

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u!

Piushove. Verpleeghuis. We zijn er voor u! Piushove Verpleeghuis We zijn er voor u! Het is hier goed toeven Wat ik heel leuk vind, zijn de voorlees- en puzzeluurtjes. Verder zit ik, als het mooi weer is, graag buiten. De tuin ziet er prachtig uit,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

VERSIE 2.0/februari

VERSIE 2.0/februari VERSIE 2.0/februari 2012 2 Welkom in Weber U bent van harte welkom in verpleegunit Weber. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze verpleegunit

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

Thuis in Palliatieve zorg. Hospice Tiel. www.szr.nl/hospice

Thuis in Palliatieve zorg. Hospice Tiel. www.szr.nl/hospice Thuis in Palliatieve zorg Hospice Tiel www.szr.nl/hospice THUIS IN HOSPICE TIEL Een team van specialisten Een team van deskundigen verleent palliatieve zorg. Dit team is hiervoor speciaal geschoold en

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS

PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS PORTIUNCULA, KLEINSCHALIGE WOONVORM MET BOPZ-STATUS Voor wie? Wonen in de kleinschalige woonvorm Portiuncula is bedoeld voor ouderen die door psychogeriatrische problemen blijvende zorg, begeleiding, verpleging

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

Het Ankerlicht Somatische verpleeghuiszorg thuis

Het Ankerlicht Somatische verpleeghuiszorg thuis Het Ankerlicht Somatische verpleeghuiszorg thuis Inhoud 1. Wonen in Het Ankerlicht 3 2. Procedure en financiën 5 2.1 Hoe komt u in aanmerking 2.2 Aanmelding en plaatsing 2.3 Diverse kosten 1. Wonen in

Nadere informatie

t Hamersveld Woonzorgcentrum

t Hamersveld Woonzorgcentrum Woonzorgcentrum t Hamersveld In t Hamersveld staan openheid, toegankelijkheid en de uitnodigende sfeer voorop. U vindt er vele ontmoetingsplekken, zoals het fantastische restaurant en het Grand Café. Uw

Nadere informatie

Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie

Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel Waardevolle momenten voor ouderen met dementie Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. Zo beleven zij samen

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen.

De Deuderick. De naam De Deuderick is een afgeleide van een bekende boerderij in Brummen. VERSIE 4.0/januari 2014 2 Welkom De Deuderick U bent van harte welkom in verpleegunit De Deuderick. Ondanks dat we nooit uw thuis kunnen vervangen, stellen wij alles in het werk om uw verblijf in onze

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

Hulp bij de keuze van een verpleeghuis of andere woonvorm

Hulp bij de keuze van een verpleeghuis of andere woonvorm Checklist oriëntatie woonvormen INFORMATIEBLAD behorend bij Van thuis naar verpleeghuis; ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Handreiking voor zorgverleners (Groenewoud & de Lange

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Meneer Zijlstra krijgt vaak bezoek van zijn kleinzoon Stijn. Samen voeren zij de dieren in de dierenweide. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

zelfstandig wonen met zorg

zelfstandig wonen met zorg Hoge Veld zelfstandig wonen met zorg Voor Gewoon elkaar heel & Met bijzonder elkaar WoonZorgcentra Haaglanden zelfstandig Wonen met zorg WZH Hoge Veld: Gewoon heel bijzonder WZH Hoge Veld is één van de

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven Wonen, welzijn en zorg ViVa! Zorggroep is er voor u ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Voor uzelf, uw partner of ouders wilt u deskundige en persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Nadere informatie

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS HUISREGLEMENT van ZORGGROEP TELLENS INHOUD ALGEMEEN... 3 INFORMATIE... 3 WONEN... 3 HET APPARTEMENT... 3 SIGNAAL VOOR TELEVISIE EN RADIO... 4 TELEFOON... 4 OPLADEN ELEKTRISCHE HULPMIDDELEN... 4 HUISDIEREN...

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over De Schans. Welkom

Deel 2 Specifieke informatie over De Schans. Welkom Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Welkom Na een korte of lange periode op de wachtlijst te hebben gestaan, is het moment gekomen dat u een appartement in Woon- en Zorgcentrum De Schans toegewezen

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

De Volle Aandacht. Welkom

De Volle Aandacht. Welkom De Volle Aandacht Welkom Van harte welkom in De Volle Aandacht. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij

Nadere informatie

Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen

Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen Waardevolle momenten creëren Informatiebrochure voor familie en vrienden van bewoners Gekoesterd Wonen Meneer Van de Velde vindt het fijn met Tanja te praten over zijn moeder en herinneringen op te halen

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Patiëntenvertrouwenspersonen binnen Lentis zijn: Gerie Bulstra 06 44 06 47 82 en Marieke Rosing 06 54 31 55 42

Patiëntenvertrouwenspersonen binnen Lentis zijn: Gerie Bulstra 06 44 06 47 82 en Marieke Rosing 06 54 31 55 42 Maaltijden De warme maaltijden worden bereid in een centrale keuken. U kunt de maaltijd nuttigen op uw eigen kamer of in de gezamenlijke huiskamer. Het is ook mogelijk om de warme maaltijd te gebruiken

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding... 3 Adreswijziging... 3 Telefoon en internet...

Nadere informatie

Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie

Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie Heymanscentrum Centrum voor wonen, welzijn, zorg en revalidatie Het Heymanscentrum is een centrum voor wonen, welzijn en zorg in het zuiden van de stad Groningen. Hier kunt u allerlei vormen van zorg

Nadere informatie

Wonen. bij De Stouwe. De Stouwe, informatiemap 2, augustus 2014 1

Wonen. bij De Stouwe. De Stouwe, informatiemap 2, augustus 2014 1 Wonen bij De Stouwe De Stouwe, informatiemap 2, augustus 2014 1 Informatie over wonen bij De Stouwe Welkom bij De Stouwe! 1. Inleiding... 3 2. Wonen bij De Stouwe... 3 Persoonlijke eigendommen... 3 Ontspanning

Nadere informatie

Lingehof. Wonen met zorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/lingehof

Lingehof. Wonen met zorg Dagvoorzieningen. www.szr.nl/lingehof Lingehof Wonen met zorg Dagvoorzieningen www.szr.nl/lingehof THUIS IN LINGEHOF VOORWOORD EEN RONDLEIDING DOOR LINGEHOF Lingehof in Beesd is een gezellig zorgcentrum dat plaats biedt aan ouderen die verzorging,

Nadere informatie

Arrangement Zorgzwaartepakket 9

Arrangement Zorgzwaartepakket 9 Arrangement Zorgzwaartepakket 9 Schakelring biedt arrangementen behorend bij ZZP 1 tot en met ZZP 9. In deze brochure wordt het basisarrangement behorend bij ZZP 9 toegelicht. Zorgzwaartepakket 9 (ZZP

Nadere informatie

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening.

Schakelafdeling. Overbrugging Observatie & screening. Schakelafdeling Overbrugging Observatie & screening www.szr.nl/locaties/schakelafdeling THUIS OP DE SCHAKELAFDELING VOORWOORD Beste cliënt, Van harte welkom op de Schakelafdeling van SZR (Stichting Zorgcentra

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie

Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie NOVO Postbus 9473 9703 LR Groningen Telefoon: 050 542 19 99 E-mail: info@novo.nl Internet: www.novo.nl Daar hebt u recht op in een NOVO woonlocatie Waar zorgt NOVO voor? Wat betaalt u zelf? Daar hebt u

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie