Internationalisering Topsectoren Ecosysteem overheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationalisering Topsectoren Ecosysteem overheid"

Transcriptie

1 Internationalisering Topsectoren Ecosysteem overheid Als het gaat om internationalisering hebben de topsectoren en de bedrijven en kennisinstellingen die daartoe behoren te maken met veel verschillende overheidsinstanties. De bedoeling van dit stuk is om als wegwijzer te dienen. In een bijlage bij dit stuk is een lijst van contactpersonen opgenomen. In het buitenland Ambassades en Consulaten-Generaal Nederland heeft een uitgebreid netwerk van ambassades, consulaten-generaal in het buitenland. Zij zijn er om topsectoren, bedrijven en kennisinstellingen te informeren over het land waar ze zitten, om hen daar in contact te brengen met interessante partijen en om hen waar nodig bij te staan. In de landen met veel (potentieel) economisch belang voor Nederland zijn vaak relatief grote afdelingen economie op ambassades en consulaten-generaal. Die grote afdelingen economie kennen vaak naast diplomaten voor handelsbevordering en economie verschillende gespecialiseerde attachés. De meest voorkomende gespecialiseerde attachés zijn die voor landbouw, innovatie en het aantrekken van buitenlandse investeringen, maar ook departementen als I&M en VWS hebben enkele gespecialiseerde attachés. Zij werken samen in één afdeling economie om de topsectoren zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende bouwstenen van het economisch buitenlandnetwerk. Handelsbevordering en economie Deze eenheden op de ambassades en consulaten-generaal vertegenwoordigen de Nederlandse economische belangen en ondersteunen het Nederlandse bedrijfsleven op de locale markt. Relevante activiteiten: - Informatie over sectoren en business opportunities; - Handelsaanvragen en individuele zakenpartnerscans; - Het vinden van een importeur of agent; - Investeringsmogelijkheden en/of algemene wet- en regelgeving; - Informatie over typische aspecten van het zakendoen in het land; - Introductie bij lokale autoriteiten en bedrijfsleven; - Ondersteuning en uitvoering van collectieve activiteiten en Holland promotie; - Bemiddelen bij problemen met lokale overheden: openen van deuren, wegnemen van handelsbelemmeringen. Gespecialiseerde attachés op Ambassades en Consulaten-Generaal: Innovatie Attachés De Innovatie Attachés (IA, voorheen TWA Netwerk of Technisch Wetenschappelijke Attachés) ondersteunen de Nederlandse topsectoren (bedrijven, kennisinstellingen en betrokken overheden) in hun internationale R&D- en innovatie-ambities d.m.v. economische diplomatie en het signaleren van kansen. De Innovatie Attachés werken in de afdelingen economie van ambassades en consulaten van de 16 vanuit innovatieperspectief voor NL meest relevante landen. Voor vragen over buitenlandse R&D, technologie- en innovatietrends of meer informatie over het IA Netwerk kunt u direct contact opnemen met de IA-posten en/of de IA-thuisbasis (die het netwerk vanuit Den Haag aanstuurt). Relevante activiteiten:

2 - Liaison voor internationale R&D samenwerking; - Trendwatcher en scout voor kansen op technologische R&D en toekomstige markten; - Direct te bereiken voor beantwoording van vragen uit de Nederlandse R&D-gemeenschap; - Organiseren van R&D (matchmaking)missies en delegaties - informant over trends & ontwikkelingen middels publicaties en seminars; - Inhoudelijk ondersteuner bij de (strategische) acquisitie van kennisintensieve buitenlandse investeringen. Landbouwradennetwerk Het landbouwradennetwerk is actief in ca 85 landen en gericht op versterking van de concurrentiekracht, innovatie, maatschappelijke verantwoord ondernemen en verduurzaming van agroketens. Ook wordt, samen met het agrobedrijfsleven en kennisinstellingen, ingezet op voedselzekerheid door het leveren van gerichte bijdragen aan de mondiale duurzame voedselproductie. Activiteiten van het landbouwradennetwerk: - Beleidsontwikkeling/dialoog op gebied van voedselzekerheid, duurzame grondstofketens, voedselveiligheid, visserij en bio-diversiteit; - Markttoegang (fytosanitair, veterinair) van Nederlandse agroproducten; - Handels- en investeringsbevordering voor de Nederlandse agrosector; - Activiteiten op gebied van natuur en biodiversiteit - Programmatische samenwerking binnen de gouden driehoek Het bedrijfsleven staat centraal in het verkennen en benutten van kansen in de markt. Het landbouwradennetwerk werkt samen met de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen aan een strategische aanpak en activiteiten (o.a. missies en beurzen) in de prioritaire landen en land/marktcombinaties voor deze topsectoren. NFIA NFIA helpt en adviseert bedrijven uit het buitenland bij het opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. De NFIA richt zich daarnaast op de promotie van Nederland in het buitenland als een land met een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat en speelt een actieve rol bij het in stand houden daarvan. Dienstverlening bestaat o.m. uit informatieverlening, contacten met NL overheid en zakenpartners. NFIA werkt zowel in Nederland als in het buitenland. In een aantal landen heeft NFIA ook gespecialiseerde attachés, die werken vanuit de ambassades of CGs. Relevante activiteiten: Het snel en vertrouwelijk verschaffen van up-to-date informatie over Nederland, Nederlandse wet- en regelgeving en mogelijke incentives van de Nederlandse overheid; Het bieden van persoonlijke begeleiding, o.a. bij het (be)zoeken van vestigingslocaties; Het in contact brengen van buitenlandse ondernemingen met relevante zakelijke partners en overheidsinstanties; Het bieden van concrete oplossingen die vestiging in Nederland vereenvoudigen en optimaliseren; Het bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat; Strategische acquisitie van buitenlandse bedrijven (door inzet van verschillende instrumenten) die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse topsectoren. Voor de topsectoren is uiteraard die strategische acquisitie het belangrijkst. Samenwerking tussen de topsectoren en NFIA is van belang om vast te kunnen stellen welk soort buitenlandse bedrijven/ activiteiten een versterking zouden zijn voor de topsector in Nederland. Ook is die samenwerking nodig om te komen tot een overtuigende value proposition voor de investeerders die men zoekt. Andere handelsvertegenwoordigingen buiten de ambassades en consulaten-generaal:

3 NBSO s Het NBSO-netwerk bestaat uit 21 kantoren in 9 landen. De kantoren zijn gevestigd in regio s die kansen bieden voor Nederlandse bedrijven, maar waar geen ambassade of consulaat aanwezig is. Zij werken nauw samen met de ambassade in de hoofdstad van het land waar ze gevestigd zijn. Relevante activiteiten: - Het vinden van zakenpartners; - Leveren van marktinformatie op maat; - Informatie over wet- en regelgeving in het land waar ze gevestigd zijn. In Nederland Coördinatie internationaal topsectorenbeleid Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is verantwoordelijk voor internationaal ondernemen en handelspolitiek, in Nederland en voor (de coördinatie op) de posten. Het is tevens verantwoordelijk voor de economische diplomatie. Samen met het Ministerie van (EZ) en andere vakdepartementen werkt het aan het internationale topsectorenbeleid. Op BZ en EZ zijn daarvoor coördinatoren aangewezen, die nauw met elkaar samenwerken. Zij werken samen met contactpersonen bij andere betrokken overheidsonderdelen en schakelen met de topsectoren en met VNO-NCW over zaken die voor meerdere topsectoren van belang zijn, zoals de reisagenda van het kabinet, het programma strategische beurzen, terugkomdagen van ambassades e.d. Aanspreekpunten internationaal per topsector Bij de directie Internationaal Ondernemen van het DG BEB van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is er voor iedere topsector een aanspreekpunt internationaal. Deze persoon volgt de uitvoering van de internationaliseringsstrategie van zijn of haar topsector en dient als liaison tussen die topsector enerzijds en de Haagse overheid en de posten in het buitenland anderzijds. Als de topsector niet precies weet welke overheidsinstantie ze moet hebben, fungeert het aanspreekpunt internationaal als wegwijzer. Ondernemersplein Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Dit portaal is een samenwerking tussen verschillende organisaties om het voor de ondernemer gemakkelijk te maken aan informatie te komen over ondernemerschap. Internationaal ondernemen is een onderdeel van deze website. U vindt hier bijvoorbeeld internationale modelcontracten en informatie over belasting kwesties die belangrijk zijn bij het importeren en exporteren. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) directie Internationale Programma s De RVO begeleidt ondernemers met internationale ambitie bij het vinden van informatie over de exportmarkt, maar ook op het gebied van R&D en innovatie (waaronder het EU-programma Horizon2020 en EUREKA). Ook helpt hij bij het leggen van contacten met zaken- en technologiepartners en het benutten van (financiële) ondersteuning. Als uitvoerder op veel beleidsterreinen, waaronder het topsectorenbeleid en het economisch buitenlandbeleid, heeft de RVO veel instrumenten tot zijn beschikking. Veel informatie is vrij toegankelijk via de website. De RVO is tevens het primaire contactpunt bij deelname aan handelsmissies onder leiding van een bewindspersoon of hoge ambtenaar en gefocuste technologiemissies. Voor ontwikkelingsrelevante activiteiten in lage- en middelinkomenslanden zal per 1 juli 2014 het Dutch Good Growth Fund (DGGF) van start gaan. Nederlandse ondernemers/investeringsfondsen

4 die daarvoor bij hun eigen bank geen financiering krijgen kunnen vanaf 1 juli aanvragen indienen bij het DGGF. Om bedrijven zoveel mogelijk van dienst te zijn bij de voorbereiding van hun aanvraag kunnen zij met vragen nu al terecht bij de RVO op Ministerie van (EZ) Het ministerie van Economische zaken heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het topsectorenbeleid en het bedrijvenbeleid in het algemeen. De ambtelijke secretarissen van de topteams zijn bij EZ geplaatst (voor de topsectoren Logistiek en Water is er ook een bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en ondersteunen de topsectoren bij de implementatie van hun programma s. Internationalisering is hier een belangrijk onderdeel van. Hierbij werkt EZ nauw samen met DGBEB van BZ. Daarnaast zet het ministerie zich in voor een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. Ook het internationale innovatiebeleid hoort tot de taken van EZ. Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen(DGBEB) DGBEB ondersteunt de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven en werkt aan de versterking van het imago van de Nederlandse topsectoren in het buitenland. DGBEB is (mede-)opdrachtgever van de RVO voor activiteiten om de internationalisering van het bedrijfsleven te bevorderen. Verder stuurt DGBEB de ambassades en consulaten-generaal aan op het terrein van handelsbevordering en economische samenwerking. Om het bedrijfsleven te helpen zet DGBEB economische diplomatie in. Daarbij valt te denken aan handelsmissies onder leiding van een bewindspersoon of hoge ambtenaar. Maar ook aan de Nederlandse inbreng in de handelspolitiek van de EU (WTO en bilaterale handelsverdragen). DGBEB zet zich ervoor in dat (de toepassing van) het economisch buitenlandinstrumentarium van de overheid zo goed mogelijk wordt afgestemd op de prioritaire ondersteuningsbehoeften van de topsectoren. Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS, Ontwikkelingssamenwerking) DGIS is verantwoordelijk voor het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Hiervoor werkt DGIS onder meer samen met het maatschappelijk middenveld. Daaronder vallen de non-gouvernementele organisaties (NGO's), maar ook organisaties als VNO/NCW of MKB-Nederland. De prioritaire thema's van DGIS zijn voedselzekerheid & private sectorontwikkeling, water en reproductieve gezondheidszorg. Dit zijn maatschappelijke thema s waarvoor de topsectoren oplossingen kunnen bieden. Voor de eerste twee thema s heeft DGIS fondsen voor publiek-private samenwerking, waarvoor bedrijven jaarlijks voorstellen kunnen indienen. Het Dutch Good Growth Fund (DGGF), dat van start gaat per 1 juli 2014, is een belangrijk nieuw instrument dat financieringsvormen biedt aan MKB met goede investerings- en/of exportplannen in lage- en middeninkomenslanden die ontwikkelingsrelevant, maatschappelijk verantwoord en duurzaam zijn. Nadere informatie beschikbaar bij de RVO (zie hierboven). Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) Dit ministerie is trekker van de overheidsrol bij de topsectoren Water en Logistiek. Zo vertegenwoordigen de directeur-generaal Ruimte en Water en de directeur-generaal Bereikbaarheid van I&M de overheid in de topteams van de topsectoren Water resp. Logistiek. Voor deze twee topsectoren zijn er bij I&M ook ambtelijke secretarissen (naast die op EZ). I&M faciliteert en neemt deel aan buitenlandpromotieactiviteiten van deze topsectoren. In samenspraak met zijn topsectoren onderhoudt I&M structurele relaties in diverse landen. Zo onderhouden de bewindslieden van I&M en hun medewerkers contact met hun collega s in andere landen en leiden de bewindslieden van I&M ook bedrijvenmissies op hun terrein.

5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Afgezien van de rol van OCW t.a.v. de kennisdimensie van het topsectorenbeleid is het ministerie op het internationale vlak vooral betrokken bij de topsector Creatieve Industrie. De directeur-generaal Cultuur en Media van OCW vertegenwoordigt de overheid in het topteam van Creatieve Industrie. Samen met de Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is OCW verantwoordelijk voor het internationale cultuurbeleid. Samen met BZ financiert OCW het stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) VWS is nauw betrokken bij de topsector Life Sciences & Health. De directeur-generaal Volksgezondheid van VWS vertegenwoordigt de overheid in het topteam van die topsector. Ook combineert de Minister van VWS regelmatig inhoudelijke werkbezoeken aan landen met een handelsmissie, als het betreffende land goede kansen biedt voor de topsector. Hierbij zijn de BRIClanden en de VS de voornaamste partners. Met landen als Indonesië, Turkije, Zuid-Afrika, Golfstaten wordt meer op ambtelijk niveau samengewerkt, al naar gelang de wensen van bedrijfsleven. Daarnaast is VWS ook secretaris van de werkgroep LSH-EU connect, die als taak heeft de kansen voor de topsector in Brussel te optimaliseren, o.a. via het Programma Comité Health voor Horizon2020. Dutch Trade Board (DTB) en I&M Exportplatform In dit forum, dat ongeveer eens per kwartaal bijeenkomt, stemmen overheid en bedrijfsleven op hoog niveau af over het economische buitenlandbeleid. Vanuit alle topsectoren heeft er iemand zitting in de DTB. Voor de topsectoren Logistiek en Water is er daarnaast nog een gespecialiseerd afstemmingsforum, het I&M Exportplatform.

6 Internationale contactpersonen bij de overheid voor de Topsectoren Internationaal versie 29 april 2014 Topsector/ Onderwerp Naam Titel en voorletters Organisatie/Rol Telefoon: contactgegevens Algemeen Specifieke beleidsterreinen Uitvoering Wim van der Leeuw Upton van der Vliet Gerty Rutgers Jaap Broersen Anno Galema Ernest Slot Regine Aalders Marja Esveld Aanspreekpunt Ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBZ) voor zaken die de internationalisering van alle of meerdere topsectoren betreffen Aanspreekpunt Ministerie van voor zaken die de internationalisering van alle of meerdere topsectoren betreffen. Tevens aanspreekpunt voor strategische acquisitie (met NFIA) en vraagstukken m.b.t. vestigingsklimaat in NL. Secretaris Dutch Trade Board (DTB), verantwoordelijk voor de reisagenda van Bewindspersonen Kabinet Rutte en afstemming met de regionale overheden (Min.BZ) Algemeen aanspreekpunt voor internationale innovatie/r&d-vraagstukken en -contacten bij Ministerie van Algemeen aanspreekpunt voor Ontwikkelingssamenwerking en voor de voor PPP-fondsen op gebied van water en voedselveiligheid bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken Aanspreekpunt internationaal ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Aanspreekpunt bilaterale relaties Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Aanspreekpunt EU-aangelegenheden bij MinVWS

7 beleid Yvette Entius Henny Jacobs Mike Timmermans Silvia van Buchem Eerste aanspreekpunt bij RVO voor handelsreizen, strategische beurzen en PIB-programma Algemeen aanspreekpunt bij NFIA (RVO) voor werving buitenlandse investeerders RVO-aanspreekpunt voor internationale R&D samenwerkingsprogramma s zoals Eurostars en Horizon2020 (EU) Projectleider implementatie Dutch Good Growth Fund (DGGF) bij RVO Contactpersonen per topsector Agri & Food Bob Steetskamp Suzanne van Tilburg Willie van den Broek Desirée Hagenaars Casper Zulim-de Swarte Marcel de Groot Wies Broens Lid Team internationaal. Vanuit het bedrijfsleven en Topteam gedetacheerd bij voor de uitvoering van de internationale strategie. Is linking pin met het bedrijfsleven. Tevens private secretaris Topteam Agri&Food. Lid Team internationaal vanuit de overheid werkzaam bij het Ministerie van. Coördineert de internationale EZ-inbreng in strategie en uitvoering. Lid Team Internationaal vanuit de Universiteit van Wageningen. Is de linking pin met de kennisinfrastructuur. lopende dossiers in de topsector programma Partners for International Business (PIB) of

8 Chemie Maarten Schans bij de RVO NFIA-aanspreekpunt strategische acquisitie buitenlandse investeerders in de sector Creatieve Industrie Jorn Leeksma Hans Sprangers Oscar Delnooz Wies Broens Barbara Breimer Emmy Scholten Mineke de Lange lopende dossiers topsectorenaanpak programma Partners for International Business (PIB) bij RVO NFIA-aanspreekpunt strategische acquisitie buitenlandse investeerders in de sector lopende dossiers in de topsector Energie Aad van Winden Jasmijn Snippe Anneloes Schueler Pieter de Vries Aanspreekpunt (design en architectuur) missies, strategische beurzen en programma partners for international business (PIB) bij de RVO Aanspreekpunt (mode) missies, strategische beurzen en programma partners for international business (PIB) bij de RVO

9 Ed Buddenbaum lopende dossiers topsectorenaanpak High-Tech Systemen en -Materialen Life Sciences & Health Joost Vermeulen Paul Vetter Anita Wemmenhove Jasmijn Snippe Cindy van den Boom Michiel Janson Gerben Klein Lebbink Nasrat Popal Roy Paulissen Eric van Pelt Frank de Laat Petra van Baak Ondersteunt de internationalisering van topsector Energie bij het directoraat Energie, Telecom en Mededinging van Min. EZ Ondersteunt de internationalisering van topsector Energie bij de RVO programma Partners for International Business (PIB) bij de RVO lopende dossiers in de topsector Internationaal Innovatie en R&D-expert Ministerie van programma Partners for International Business (PIB) bij de RVO NFIA-aanspreekpunt strategische acquisitie buitenlandse investeerders in de sector HTSM NFIA-aanspreekpunt strategische acquisitie buitenlandse investeerders binnen de ICT (Digital Gateway) lopende dossiers in de topsector Secretariaat:

10 Niek Dubelaar Logistiek Tuinbouw en Uitgangsmaterialen Simon van Ravesteijn Robert van der Hum Sjors Rozemeijer Janine van Oost Fred Couzy Erik Bouwmeester Elise Kardol Robbin Mulder Lieve Romkens programma Partners for International Business (PIB) bij de RVO Secretarissen van het Topteam met een overzicht over alle lopende dossiers in de topsector Aanspreekpunt internationale logistieke zaken bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) programma Partners for International Business programma (PIB) bij de RVO lopende dossiers in de topsector Aad van Winden Rosalind Boschloo programma Partners for International Business programma (PIB) bij de RVO

11 Water Maarten Schans NFIA-aanspreekpunt strategische acquisitie buitenlandse investeerders in de sector Roel Martens Patrick Polman Lennart Langbroek Anne Reitsma Willem Mak Simon van Ravesteijn Anneloes Schueler Secretarissen van het Topteam met een overzicht over alle lopende dossiers in de topsector Aanspreekpunt internationale zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) Aanspreekpunt (water) voor missies, strategische beurzen en programma Partners for International Business (PIB) bij de RVO Aanspreekpunt (maritiem) voor missies, strategische beurzen en programma Partners for International Business (PIB) bij de RVO

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

Internationaal Ondernemen. Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Internationaal Ondernemen. Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Internationaal ondernemen is een belang - rijke pijler onder de Nederlandse economie.

Nadere informatie

ECOSYSTEEM TOPSECTOR ENERGIE

ECOSYSTEEM TOPSECTOR ENERGIE ECOSYSTEEM TOPSECTOR ENERGIE Organisatie en hoofdactoren Ø Topteam: Manon Janssen (boegbeeld), Fokko Pentinga (vertegenwoordiger namens het MKB), Tim van der Hagen (vertegenwoordiger namens de kennisinstellingen),

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken Partners for International Business (PIB) is een

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

b. of het NBSO-netwerk relevant, doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) was.

b. of het NBSO-netwerk relevant, doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) was. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie Datum 17 juli 2014 Betreft

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Wat kan de Nederlandse ambassade in België voor u betekenen?

Wat kan de Nederlandse ambassade in België voor u betekenen? Wat kan de Nederlandse ambassade in België voor u betekenen? walgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberradohakualalumpurmexicocityrigaseoulviennaankaracairo Wat kan de Nederlandse

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster

Convenant Partners for International Business. Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Convenant Partners for International Business Orange goes Green Transatlantic Green & Clean Tech Cluster Den Haag, 25 juni 2012 Convenant Partners for International Business Orange goes Green transatlantic

Nadere informatie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Workshop Internationaal Ondernemen Micha van Lin, Hoofd Internationaal Ondernemen Patrick Walison, Adviseur Internationaal Ondernemen 6-12-2011 1 FME-CWM Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Colofon Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Contactpersoon: NBSO Chengdu Chief Representative : Bertrille Snoeijer

Nadere informatie

DUTCH GOOD GROWTH FUND voor Nederlandse ondernemers

DUTCH GOOD GROWTH FUND voor Nederlandse ondernemers DUTCH GOOD GROWTH FUND voor Nederlandse ondernemers 1 juli 2015 Den Haag Jeroen Roodenburg Ministerie van Buitenlandse Zaken Directeur DDE Koen Hamers RVO Oscar Boot Atradius DSB DGGF in 8 punten 1. MKB-bedrijven

Nadere informatie

Kansen voor topsector HTSM:

Kansen voor topsector HTSM: Kansen voor topsector HTSM: Nederlands-Aziatische samenwerking in high-tech clusters Sound analysis, inspiring ideas Nederlands-Aziatische samenwerking biedt kansen voor topsector HTSM Het Nederlandse

Nadere informatie

NBSO Stuttgart in Baden- Württemberg. Name: Daniël Sonneveldt Date: 15.09.15

NBSO Stuttgart in Baden- Württemberg. Name: Daniël Sonneveldt Date: 15.09.15 NBSO Stuttgart in Baden- Württemberg Name: Daniël Sonneveldt Date: 15.09.15 Agenda 1. Constructie en activiteiten Netherlands Business Support Office 2. Sectorfocus Postennet Duitsland 3. Baden Württemberg

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012

NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 NIEUWSBRIEF NLRF 2013 Nummer 1, December 2011/Januari 2012 Dit is de eerste Nieuwsbrief over het Nederland-Ruslandjaar 2013 (NLRF2013). Op deze manier houden wij u

Nadere informatie

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid SundayNL 2014-19 november 2014 - Arnhem Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy Inhoud Het Nederlandse Energiebeleid en

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012

BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 BIJLAGE 1a ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 NEDERLANDS KENNIS- EN INNOVATIE CONTRACT Op 4 februari 2011 heeft het Kabinet de brief Naar de top: de hoofdlijnen van het

Nadere informatie

Toespraak van Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken, op de FME Conecta 2011, Rabobank internationaal, Utrecht, 12 oktober 2011

Toespraak van Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken, op de FME Conecta 2011, Rabobank internationaal, Utrecht, 12 oktober 2011 Toespraak van Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken, op de FME Conecta 2011, Rabobank internationaal, Utrecht, 12 oktober 2011 Postennetwerk en Economische Diplomatie Samen markten veroveren Meneer

Nadere informatie

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015 Dairy India NAFTC-India Zoetermeer, 18 February 2015 Netherlands Agro Food Technology Centre Publiek private samenwerking Sector vertegenwoordigend Expertise cluster focus Lokaal gevestigd Ervaring Introductie

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderzoek Internationaal Ondernemen

Onderzoek Internationaal Ondernemen Onderzoek Internationaal Ondernemen 2012 augustus 2012 In samenwerking met: Inhoudsopgave Introductie... 2 Achtergrondinformatie... 3 Export... 6 Uitbesteding... 8 Knelpunten & Barrières... 9 Ondersteuning...

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Loop eens binnen in het buitenland. Ons netwerk opent samen met u de deur naar internationaal succes!

Loop eens binnen in het buitenland. Ons netwerk opent samen met u de deur naar internationaal succes! Loop eens binnen in het buitenland Ons netwerk opent samen met u de deur naar internationaal succes! Loop eens binnen in het buitenland Ons netwerk opent samen met u de deur naar internationaal succes!

Nadere informatie

Versterking van de economische dienstverlening aan het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd

Versterking van de economische dienstverlening aan het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd Versterking van de economische dienstverlening aan het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd Inleiding Nederland is economisch sterk afhankelijk van het buitenland. Nederland was in 2013 de tweede goederenexporteur

Nadere informatie

Convenant Partners for International Business. Taskforce Qatar WK 2022

Convenant Partners for International Business. Taskforce Qatar WK 2022 Convenant Partners for International Business Taskforce Qatar WK 2022 Amsterdam, 19 september 2012 Ondergetekenden, Convenant Partners for International Business Taskforce Qatar WK 2022 Cluster Sport,

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

Wind op zee en India. 11 December, 2013. Ir. Leon Wijshoff

Wind op zee en India. 11 December, 2013. Ir. Leon Wijshoff Wind op zee en India 11 December, 2013 Ir. Leon Wijshoff Programma Energie Internationaal (PEI) - Doelstelling:EZ ondersteunen bij het uitvoeren van internationale energiebeleid, op het gebied van duurzame

Nadere informatie

Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015

Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015 Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015 Inhoudsopgave Nieuwsbericht: 9.300 extra banen dankzij buitenlandse investeringen in Nederland... 3 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse

Nadere informatie

ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012

ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 ONDERTEKENING NEDERLANDS KENNIS & INNOVATIE CONTRACT OP 2 APRIL 2012 NEDERLANDS KENNIS- EN INNOVATIE CONTRACT Op 4 februari 2011 heeft het Kabinet de brief Naar de top: de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Investeringen door buitenlandse bedrijven hebben een belangrijke toe gevoegde

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Factsheet Bedrijvenbeleid/topsectoren Doel Contactpersoon Ministerie EL&I: Dhr. M. Snippe??? Factsheet Gebiedsagenda Zuidvleugel Doel Contactpersoon Factsheet

Nadere informatie

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica België Inleiding Aanleiding De industrie wordt wereldwijd steeds hoogwaardiger en heeft alsmaar meer behoefte aan ondernemingen die uitblinken in een hightech

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016

DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen. Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis. 19 oktober 2016 DOC en EZ-innovatiebeleid: dat moet (kunnen) passen Luuk Klomp Plv directeur Innovatie en Kennis 19 oktober 2016 Beleidsthema s en doelen innovatie 1 Generiek spoor: ruimte voor ondernemers Doelen: NL

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Netherlands Foreign Investment Agency

Netherlands Foreign Investment Agency Netherlands Foreign Investment Agency Inhoudsopgave Persbericht: Recordbedrag aan buitenlandse investeringen... 3 Resultaten NFIA in 214... 4 Herkomst van projecten... 6 Activiteiten... 7 Sectoren... 8

Nadere informatie

Topsector Chemie. Doelland 1: Brazilië

Topsector Chemie. Doelland 1: Brazilië Topsector Chemie Boegbeeld Trekker Internationalisering / private secretaris Aanspreekpunt EL&I/IB Ambtelijke secretaris Gerard van Harten (oud-voorzitter Raad van Bestuur Dow Benelux) Nelo Emerencia Jorn

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot 15 januari 2015 Agenda 1. Introductie DGGF 2. DGGF 1: Investeren 3. DGGF 3: Exporteren 4. Q&A 2 3 DGGF 1: Investeren in DGGF landen Instrumenten

Nadere informatie

Financieringsinstrumentarium

Financieringsinstrumentarium Financieringsinstrumentarium NL EVD Internationaal Jane de Jong-Aerts 21 december 2011 NL EVD Internationaal stimuleert internationaal en een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland. 2 Belangrijkste

Nadere informatie

Samenvatting. Balans van de topsectoren 2014 5

Samenvatting. Balans van de topsectoren 2014 5 Samenvatting Aanleiding In 2010 kondigde het kabinet Rutte I de topsectorenaanpak aan. Inmiddels is de aanpak een aantal jaren in uitvoering en kan er worden geleerd van de ervaringen tot nu toe. Daarom

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Naam en telefoon. Kraus, Ronald 9402 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Kraus, Ronald 9402 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Handelsreis naar Vietnam Datum 15-09-2015 Naam en telefoon Kraus, Ronald 9402 Afdeling SLWE Portefeuillehouder Buijs-Glaudemans, Wobine Wat adviseer je te besluiten? 1. Deelname van Oss aan een

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Health~Holland. Strategie Internationaal Topsector Life Sciences & Health faasdf. Topsector Life Sciences & Health,

Health~Holland. Strategie Internationaal Topsector Life Sciences & Health faasdf. Topsector Life Sciences & Health, Health~Holland Strategie Internationaal Topsector Life Sciences & Health faasdf 1 Topsector Life Sciences & Health, Den Haag, 21 oktober 2015 2 Topsector Life Sciences & Health, Den Haag, 21 oktober 2015

Nadere informatie

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space

Topsector HTSM. Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Topsector HTSM Innovatie Contract LRN Subthema (Aero)space Netwerkmeeting NSO 28-10-2011 1 Inhoud HTSM en LRN Wat is een innovatiecontract? Hoe ziet de organisatie eruit? Hoe gaat de werking in de Gouden

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie Een initiatief IUCN-Nederland en VNO-NCW met deelname van: Bedrijfsleven Shell, FrieslandCampina, DSM Recron, IDH Initiatief Duurzame Handel LTO Nederland Natuur- en milieuorganisaties Natuurmonumenten,

Nadere informatie

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina Nieuwe ICT exportmarkten kostenbesparing innovatie Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina 1. Missie naar Palestina Van 6 tot 8 december 2013 vond een economische missie naar Palestina

Nadere informatie

share grow live Business programma voor Nederland

share grow live Business programma voor Nederland share grow live Business programma voor Nederland World Expo Milano 2015 Business programma voor Nederland Stichting World Expo Milaan 2015 biedt het Nederlandse bedrijfsleven een breed scala aan mogelijkheden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Agendabrief 2016 Oogsten én zaaien

Agendabrief 2016 Oogsten én zaaien Agendabrief 2016 Oogsten én zaaien 1 Inhoudsopgave o Kader van de Agendabrief o Agendabrief 2016 Oogsten en zaaien o Oogsten (voortbouwen op resultaten) o én zaaien (inzet in 2016) o Hoofdthema s en aandachtspunten

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Internationaal Ondernemen. Terugkijken met een blik vooruit

Beleidsdoorlichting. Internationaal Ondernemen. Terugkijken met een blik vooruit Beleidsdoorlichting Internationaal Ondernemen Terugkijken met een blik vooruit Nicolette Tiggeloove Christi van Essen Yvonne Prince Jolanda Hessels Maarten Overweel Zoetermeer, 14 december 2009 Dit onderzoek

Nadere informatie

Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Vietnamese en Thaise markt interessant voor Nederlands fruit De Russische boycot van landbouwproducten

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Zakendoen met het Verenigd Koninkrijk

Zakendoen met het Verenigd Koninkrijk Zakendoen met het Verenigd Koninkrijk NBCC Michiel van Deursen CEO Presentatie Introductie NBCC Kansen op de Britse markt Cultuur van het zakendoen NBCC Ledenorganisatie Bi-laterale handels-en investeringsbevordering

Nadere informatie

Internationaliseringsdesk regio Zwolle

Internationaliseringsdesk regio Zwolle Internationaliseringsdesk regio Zwolle Rapportage over de mogelijke behoefte aan een internationaliseringsdesk/duitslanddesk voor de regio Zwolle Lectoraat International Business Kenniscentrum Strategisch

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

28753 Publiek-private samenwerking Bedrijfslevenbeleid. Brief van de minister van Economische Zaken

28753 Publiek-private samenwerking Bedrijfslevenbeleid. Brief van de minister van Economische Zaken 28753 Publiek-private samenwerking 32637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 33 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2014 Hierbij

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Succesvol worden in het buitenland. SMA congres 28 oktober 2015 Evert Jan Schouwstra Managing Director

Succesvol worden in het buitenland. SMA congres 28 oktober 2015 Evert Jan Schouwstra Managing Director Succesvol worden in het buitenland SMA congres 28 oktober 2015 Evert Jan Schouwstra Managing Director WTC Concept: Ontzorgen van bedrijven met internationale ambitie Stimuleren van regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013

Economic Board Utrecht. Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Economic Board Utrecht Ton van Mil Hans Rijnten 14 maart 2013 Marktconsultatie (mei/juni) Reacties uit eerste ronde bedrijventafels o.a. Behoefte aan inspirerende ambitie De veranderkracht van geld is

Nadere informatie

Overheidsondersteuni ng bij export & investeren. >> Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken

Overheidsondersteuni ng bij export & investeren. >> Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken Overheidsondersteuni ng bij export & investeren >> Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken Wat is NL EVD Internationaal? Onderdeel van Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie

De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie Irene Mouthaan, themaleider Bio-based Economy, directie Industrie & Handel, ministerie van LNV en IPE 0 Opbouw Presentatie Bio-based Economy

Nadere informatie

Gaan voor Groei! Agenda Topsectoren 2015

Gaan voor Groei! Agenda Topsectoren 2015 Gaan voor Groei! Agenda Topsectoren 2015 Inhoudsopgave I. Doel en resultaten topsectorenaanpak II. Kader van de agenda 2015: Gaan voor Groei! III. Inzet op de 5 hoofdthema s kennis & innovatie, human capital,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Innovatiethema s. Pagina! 1 van! 5

Innovatiethema s. Pagina! 1 van! 5 Innovatiethema s MIT 2016 Pagina 1 van 5 Innovatiethema s MIT 2016 Innovatieve MKB-ers kunnen subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). Daarin zijn de volgende instrumenten

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Business Unit Manager Internationalisering (40 uur) Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV) bij

FUNCTIEPROFIEL. Business Unit Manager Internationalisering (40 uur) Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV) bij FUNCTIEPROFIEL Business Unit Manager Internationalisering (40 uur) bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV) PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, december 2016 Organisatie en context

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Starters International Business

Starters International Business Internationaal Ondernemen Starters International Business >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Go abroad, well prepared U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Green Deal 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Inhoud presentatie Overheidsbeleid Green Deal Green Deal Aanpak Voorbeelden van Green Deals Green Deal initiatief

Nadere informatie

BRABANT, EUROPE S HEART OF SMART SOLUTIONS

BRABANT, EUROPE S HEART OF SMART SOLUTIONS BRABANT, EUROPE S HEART OF SMART SOLUTIONS Introductie BOM is de Regionale Acquisitie Partner van het Ministerie Economische Zaken (NFIA) en Provincie Noord-Brabant (convenant 2012) BOM voert regie en

Nadere informatie

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016 Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid September 2016 Samenvatting - Middenbedrijf geeft gevoerde kabinetsbeleid een ruime voldoende Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven zijn in het algemeen

Nadere informatie

Het bedrijvenbeleid werkt, Topsectoren zijn onze industriële trekpaarden

Het bedrijvenbeleid werkt, Topsectoren zijn onze industriële trekpaarden Door Ewald Lohmann Guido Landheer EZ-directie Topsectoren Hollands Glorie kopt de krantenpagina over de nationale iconen, de vier meest indrukwekkende innovaties die ons land rijk is. Als uithangbord van

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie