HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 2004, wordt in de Rinkeling, vrije basisschool te Brussegem een schoolraad opgericht. 2. Zetel De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: Rinkeling, Dorpstraat 42, 1785 Brussegem. 3. Samenstelling 3. De Schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld De schoolraad bestaat uit drie geledingen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers, nl. 1. de ouders; 2. het personeel; 3. de lokale gemeenschap Het aantal vertegenwoordigers per geleding bedraagt 2. De vertegenwoordigers van de ouder- en personeelsgeleding kunnen een vaste plaatsvervanger aanduiden indien zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. De lokale gemeenschap brengt bij afwezigheid van de vertegenwoordiger een stem uit via volmacht De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem. Het schoolbestuur, wordt volgens de voorziene agendapunten, schriftelijk uitgenodigd, met adviserende bevoegdheid Elk lid van de schoolraad onderschrijft het opvoedingsproject van de school. Dit pedagogisch project wordt als bijlage aan het huishoudelijk reglement toegevoegd. 1

2 3.5. Aan een mandaat komt een einde als - het lid niet opnieuw wordt verkozen; - het lid niet langer deel uitmaakt van de geleding die het heeft voorgedragen of niet meer aan de voorwaarden voldoet om er deel van uit te maken; - het lid ontslag neemt; - het lid het pedagogisch project van de school niet langer onderschrijft; - het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt. Onder onverenigbaarheid wordt verstaan: o de hoedanigheid van personeelslid (van de persoon zelf of van diens echtgenoot) van de betrokken school (scholen) voor de vertegenwoordigers van de ouders of de lokale gemeenschap; o de hoedanigheid van lid van het schoolbestuur voor alle vertegenwoordigers (van de persoon zelf of van diens echtgenoot) De geledingen in de schoolraad worden samengesteld, als volgt: - De geledingen in de schoolraad (behalve de lokale gemeenschap) worden uitsluitend samengesteld uit afgevaardigden, aangeduid door en uit de onderliggende raden of geledingen. - De onderliggende raden of geledingen hebben het recht om bij de aanduiding van de effectieve leden van de schoolraad, ook een plaatsvervanger aan te duiden Onverwijld na hun aanduiding coöpteren de vertegenwoordigers van het personeel en de ouders, bij consensus, de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap De schoolraad kan in overleg ruimte creëren voor adviserende leden, zowel toe te voegen aan de voorzitter als aan een van de geledingen, en dit op permanente wijze of op ad hoc basis Personeelsleden die deel uitmaken van de personeelsgeleding van de schoolraad kunnen voor de meningen geuit in de uitoefening van hun mandaat geen tuchtsancties oplopen. 4. Bevoegdheden 4.1. Informatierecht De leden van de schoolraad hebben een algemeen informatierecht in functie van de uitoefening van hun advies- en overlegbevoegdheid De leden van de schoolraad hebben het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord door het schoolbestuur Informatie- en communicatieplicht De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel en ouders een informatie- en communicatieplicht over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent. De geledingen informeren en communiceren met hun achterban - door het verslag of een samenvatting van het verslag van de vergaderingen van de schoolraad te geven 2

3 - door de adviezen en de afspraken van de schoolraad mee te delen via de maandelijkse nieuwsbrief (Den Belleman) en Ad Valvas aan de schoolpoort en de inkomhal De gemandateerden brengen ten gepaste tijde verslag uit aan de onderliggende raden of geledingen Adviesbevoegdheid De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging en schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel of ouders aanbelangen De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school De schoolraad verleent, op basis van artikel 19 van het participatiedecreet, aan het schoolbestuur advies over elk ontwerp van beslissing inzake : - de bepaling van het profiel van de directeur; - het studieaanbod; - het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties; - de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer; - de vaststelling van het nascholingsbeleid; - het beleid inzake experimenten en projecten De schoolraad kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden blijven de exclusieve materie van het LOC of de ondernemingsraad Overlegbevoegdheid De schoolraad overlegt, op basis van artikel 21 van het participatiedecreet, met het schoolbestuur over : - het opstellen of wijzigen van het schoolreglement; - het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement; - het schoolwerkplan; - het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB; - elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra murosactiviteiten en parascolaire activiteiten; - elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, 2,1, a) en c) van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten; - elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school. 3

4 Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van schoolbestuur en schoolraad. Zowel schoolraad als schoolbestuur moeten tijdens het overleg streven naar een akkoord. Het overleg leidt tot een akkoord of nietakkoord. Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om personeelsgebonden dossiers of gevallen te bespreken. 5. Voorzitterschap en Secretariaat van de schoolraad 5.1. De schoolraad duidt de voorzitter en secretaris van de raad aan. Hierbij streeft men naar een consensus. Indien geen consensus bereikt wordt, wordt beslist bij gewone meerderheid. De directeur noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter aangeduid worden De voorzitter stelt de agenda op, opent en besluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen, staat in voor de goede werking van de schoolraad en waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement Wanneer de voorzitter of de secretaris belet is, duidt de schoolraad een plaatsvervangend voorzitter of secretaris aan onder de aanwezige leden Alle briefwisseling bestemd voor de schoolraad, wordt aan de voorzitter gericht De briefwisseling die van de schoolraad uitgaat, wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 6. Procedureovereenkomst De schoolraad, het schoolbestuur en de directeur bepalen in een overeenkomst de procedureregels die bij het uitoefenen van de participatierechten in acht moeten genomen worden. Deze procedureovereenkomst wordt na goedkeuring door de schoolraad, door de voorzitter van de schoolraad getekend, en als bijlage aan het huishoudelijk reglement toegevoegd. 7. De vergaderingen van de schoolraad 7.1. Bijeenroeping Bij het begin van elk schooljaar legt de schoolraad de vergaderdata vast. De lijst met data wordt onmiddellijk bezorgd aan de directeur. Daarnaast kan er ook vergaderd worden als er een aanvraag tot advies of overleg is vanuit het schoolbestuur De schoolraad vergadert ten minste tweemaal per jaar De voorzitter verstuurt de uitnodiging. Ze bevat agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en, zo mogelijk, bijhorende documenten en nota s. Bij het vaststellen van datum en uur wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de leden. 4

5 De uitnodiging wordt toegestuurd uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering, behalve bij hoogdringendheid Wanneer één van de geledingen om een vergadering verzoekt, dient de voorzitter de schoolraad bijeen te roepen uiterlijk 15 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. (Schoolvakanties schorten deze periode op). Elk verzoek is schriftelijk gericht aan de voorzitter van de schoolraad en bevat een motivatie Agenda Op aanvraag van een lid of een geleding wordt elk onderwerp dat binnen de bevoegdheid van de schoolraad valt, op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Dit lid of deze geleding zorgt dan ook voor de nuttige gegevens om dit punt te bespreken Verloop besluitvorming stemming Bij de aanvang van de vergadering stelt de voorzitter de volgorde van de besprekingen voor, rekening houdend met de op de agenda ingeschreven punten Op de agenda kan ter zitting geen punt worden toegevoegd tenzij de leden daarmee akkoord gaan In principe oefenen de geledingen de bevoegdheden van de schoolraad uit en streven een consensus na. Binnen de geleding geldt het standpunt van de meerderheid In uitzonderlijke omstandigheden kan de schoolraad beslissen tot stemming over te gaan. In dat geval wordt aan elke geleding een gelijk aantal stemmen toebedeeld. De directeur beschikt slechts over een raadgevende stem. De stemming gebeurt met handopsteking, behoudens wanneer een lid of een geleding om een geheime stemming verzoekt. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid. Onthoudingen worden niet meegeteld. De plaatsvervangers vervangen de effectieve leden en zijn bijgevolg ook stemgerechtigd. Bij staking van stemmen wordt het voorstel niet aangenomen Wanneer een geleding afwezig is, kan de schoolraad toch geldig vergaderen Verslag De secretaris maakt een verslag op van elke vergadering. Het verslag wordt de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd Het verslag vermeldt - de gedane voorstellen of adviezen en hun verantwoording - op beknopte wijze het verloop van de vergadering - de besluiten. Op vraag van een geleding kan een minderheidsstandpunt in het verslag opgenomen worden De secretaris bezorgt het verslag aan de voorzitter van de schoolraad ter goedkeuring en ter verdeling aan de andere leden van de schoolraad. 5

6 8. Bemiddelingscomité 9.1. In uitzonderlijke gevallen kan zowel schoolraad als het schoolbestuur tijdens de besluitvormingsprocedure een beroep doen op een bemiddelingscommissie. De besluitvorming van de schoolraad die kan leiden tot het raadplegen van de bemiddelingscommissie verloopt volgens de procedure beschreven in en van dit huishoudelijk reglement De bemiddelingscommissie is samengesteld uit drie personen. Het schoolbestuur en de schoolraad duiden elk één persoon aan. Deze twee personen kiezen de derde persoon. De aanduiding van de persoon gebeurt overeenkomstig de in artikels en van dit huishoudelijk reglement beschreven procedure. 9. Wijziging van het huishoudelijk reglement Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren op voorstel van een geleding van de schoolraad of op voorstel van ten minste de helft van de leden. Een voorstel van wijziging van dit reglement moet schriftelijk gebeuren. De redenen om het reglement te wijzigen, de te wijzigen artikels en een voorstel van tekstwijziging dienen te worden toegevoegd. Een wijziging van het reglement wordt slechts aanvaard met instemming van alle geledingen van de schoolraad. Gedaan te Brussegem op 18 mei 2009, Voor het personeel, Voor de ouders, Voor de lokale gemeenschap, 6

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be

Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Sportpleinstraat 2 3730 Hoeselt tel./fax : 012 / 23 75 16 e-mail : info@gbs-alt-hoeselt.be www.gbs-alt-hoeselt.be Pagina 1 van 47 INHOUDSTABEL Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

STATUTEN ACW GENT-EEKLO

STATUTEN ACW GENT-EEKLO STATUTEN ACW GENT-EEKLO Goedgekeurd op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober 2007 1 2 Met de fusie van de twee ACW-verbonden Gent en Eeklo werden in 1998 nieuwe verbondelijke ACW-statuten opgesteld.

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie