Verzoekster dient een klacht in bij de Commissie m.b.t. volgende punten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzoekster dient een klacht in bij de Commissie m.b.t. volgende punten:"

Transcriptie

1 Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/P/KSO/2009/241 BETREFT: Onvoldoende inspraak schoolraad. 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 24 februari Verzoeker - ouder van een leerling 1.3 Verweerder - School; - Schoolbestuur. 1.4 CZB Bij aangetekend schrijven van 23 februari 2009 dient verzoekende partij bij het secretariaat van de Commissie zorgvuldig bestuur een klacht in. Bij schrijven van 4 maart 2009 en bij bericht van 5 maart 2009 worden respectievelijk verwerende en verzoekende partij uitgenodigd voor de zitting van de Commissie van 27 april Bij bericht van 16 maart 2009 zendt verwerende partij een verweerschrift. Dit verweerschrift wordt bij van 18 maart 2009 aan verzoekende partij gezonden. Bij bericht van 22 maart 2009 formuleert verzoekende partij een antwoord op het verweerschrift en deelt zij mee dat zij op de zitting niet aanwezig zal zijn. Het antwoord wordt bij bericht van 15 april 2009 aan verwerende partij bezorgd. 2 INHOUD VAN DE KLACHT Verzoekster dient een klacht in bij de Commissie m.b.t. volgende punten: 1. Met betrekking tot de samenstelling van de schoolraad. Verzoekster vroeg bij de start van het schooljaar welke personen in de schoolraad haar als ouder vertegenwoordigen en naar de wijze waarop deze personen worden aangesteld. In het schoolreglement staat enkel de voorzitter van de schoolraad vermeld, terwijl die persoon sinds eind vorig schooljaar geen kinderen meer heeft op school. Op verzoeksters vraag door wie ze momenteel als ouder vertegenwoordigd wordt en hoe die persoon aangeduid werd, antwoordde verweerder dat er aan gedacht werd de voorzitter helemaal niet te vervangen omdat er nog slechts twee vergaderingen waren vooraleer de nieuwe schoolraad wordt samengesteld en omdat er na de vorige verkiezingen toch geen opvolgers waren en dat uiteindelijk iemand uit het oudercomité bereid was om die paar vergaderingen bij te wonen. CZB/P/KSO/2009/241-27/04/2009-1

2 Er werd m.a.w. binnen de (niet verkozen leden van de) ouderraad, zonder inspraak van de andere ouders, een vertegenwoordiger van de ouders aangeduid voor het schooljaar Een ontwerp van huishoudelijk reglement van de ouderraad voorzag (artikel 6) dat de ouderraad de afgevaardigden aanduidt die de ouders in de schoolraad zullen vertegenwoordigen. De bewuste passage zou inmiddels in het huishoudelijk reglement geschrapt zijn). Nadat verzoekster verwerende partij hiermee confronteerde, stelde deze dat: - de samenstelling van de delegatie ouders vertrekt van een kandidaatstelling waar elke ouder via brief voor wordt uitgenodigd, dat het dus niet de ouderraad is die de mandatarissen aanduidt en dat, zoals in vele scholen, de mensen uit de ouderraad vaak de enige kandidaten zijn; - dat hij geen verantwoordelijkheid heeft voor wat er in de ouderraad gebeurt; - dat er voor de huidige samenstelling van de schoolraad geen verkiezingen gebeurden omdat er niet meer kandidaten dan functies waren. Verzoekster vraagt zich af of: - in samenspraak met een volgens de directeur niet officieel oudercomité, dat geen jurisdictie heeft binnen de school, in de schoolraad een vervanger kan aangeduid worden zonder alle ouders daarin te kennen; - of een schoolraad dan wel geldig werkt indien de ouders niet (meer) regelmatig vertegenwoordigd zijn; - een school vrij kan beslissen om al dan niet vertegenwoordigers van ouders door alle ouders te laten aanduiden; - de niet geldige samenstelling van de schoolraad weerslag heeft op de bijdrageregeling die dit jaar geldt; - de school/de directie effectief niet verantwoordelijk is voor wat binnen de ouderraad gebeurt, ook indien dit ingaat tegen wettelijke bepalingen zoals die van het participatiedecreet m.b.t. samenstelling van schoolraad. 2. Gebrek aan communicatie. Verzoekster vroeg eveneens naar feed-back over de kritische evaluatie van de in de school aangerekende kosten die, volgens de uitspraak CZB/V/KSO/2008/195, jaarlijks zou moeten gebeuren en een antwoord op de vraag of en hoe ouders (dus alle ouders en niet alleen de ouders die lid zijn van het oudercomité) informatie krijgen over de werking van de schoolraad. Op beide vragen heeft verzoekster geen afdoend antwoord gekregen. Verwerende partij heeft enkel bij mail geantwoord dat er over de werkzaamheden van de schoolraad geen expliciete communicatie is naar externen. Ze geeft aan dat ouders de bijdrageregeling op het ogenblik van de inschrijving kennen en dat zij zich impliciet hiermee akkoord verklaren door de school te kiezen voor hun zoon of dochter. Verzoekster vraagt zich af of : - een aanvaarding van het reglement waarbij de bijdrageregeling is gevoegd met zich meebrengt dat de ouders afstand doen van het recht om informatie te krijgen over de werking van de schoolraad; - enkel de leden van de ouderraad recht hebben op informatie over de werking van de schoolraad of dat die informatie ook toekomt aan alle ouders. CZB/P/KSO/2009/241-27/04/2009-2

3 Antwoord van verzoekende partij op het verweerschrift: In het antwoord herhaalt verzoekster hoofdzakelijk wat al in de klacht werd gesteld. Ze stelt dat ze niet wenst te weten wie in mei 2008 (verslag van de zitting dat ze ontving) maar wel wie dit schooljaar de ouders in de schoolraad vertegenwoordigt en dat ze niet vroeg om het verslag van de vergadering te ontvangen waarin vermeld is dat de bijdrageregeling is goedgekeurd maar wel om feedback te krijgen over de jaarlijkse kritische evaluatie van de kosten. Verzoekster vraagt of de ouders niet beter geïnformeerd zouden zijn indien in het reglement de naam van de mensen die hen vertegenwoordigen (in plaats van enkel de naam van de voorzitter die als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap optreedt) zou vermeld zijn. Verzoekster vindt verder dat het systematisch gebruik van de benaming ouderraad misleidend kan zijn, vermits het niet gaat om een ouderraad in de zin van het decreet. Verzoekster stelt dat die misleiding helemaal werd doorgetrokken met het ontwerp van huishoudelijk reglement van de ouderraad dat in de aanduiding van de leden van de schoolraad door de ouderraad voorzag. 3 STANDPUNT van VERWERENDE PARTIJ Inzake de samenstelling van de participatieraad doet verwerende partij het volgende gelden: 1. Verweerder stelt dat verzoekster de samenstelling van de schoolraad kent, doordat ze het verslag van de 14 e vergadering van de schoolraad van 29 mei (lees: 2008) heeft ontvangen. In dat verslag staan de aanwezigen nominatim vermeld en wordt ook vermeld dat de bijdrageregeling werd goedgekeurd. 2. De huidige voorzitter van de schoolraad zetelt nog steeds in de schoolraad, niet meer als vertegenwoordiger van de ouders maar als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap. 3. Het oudercomité op school is geen ouderraad in de zin van het participatiedecreet. Het is een feitelijke vereniging die buiten de jurisdictie van het schoolbestuur opereert. 4. Verweerder stelt dat de leden van de geleding ouders in de schoolraad vier jaar geleden wel degelijk via de normale procedure werden aangesteld. Na een individuele oproep aan alle ouders bleek dat er drie kandidaten waren voor drie mandaten. Daarom moesten er geen verkiezingen worden georganiseerd. Hierdoor waren er ook geen opvolgers voor de geleding ouders in de schoolraad bij het ontslag van de voorzitter als vertegenwoordiger van de ouders en bleef de geleding ouders op de schoolraad in onvolledig tot de verkiezingen in het voorjaar Om redenen van continuïteit werd één vestigingsplaats voor de twee vergaderingen tussen 1 september en 1 april, vertegenwoordigd door een ouder die zonder stemrecht zetelde als raadgever. 5. Verweerder meent dat de verwijzing naar een ontwerp van het huishoudelijk reglement voor de ouderraad niet ter zake doet. Het verslag van de vergadering van 24/11/2008 dat verzoekster citeert gaat over het verslag van een vergadering van het oudercomité. Het huishoudelijk reglement waarvan sprake, is het huishoudelijk reglement van een oudercomité en niet van een schoolraad. Verweerder werpt eveneens op dat de gewraakte passage niet is goedgekeurd en als dusdanig ook niet in het bedoelde huishoudelijk reglement is gekomen. 4 ZITTING COMMISSIE 4.1 Datum en uur: 27 april 2009, uur. CZB/P/KSO/2009/241-27/04/2009-3

4 4.2 Kamer Kamer bevoegd voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, centra voor leerlingbegeleiding 4.3 Commissieleden De Commissie is in overeenstemming met artikel V. 22 van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-xiii-mozaïek en artikel 1 tot en met artikel 3 van het ministerieel besluit van betreffende de samenstelling van de Commissie Zorgvuldig Bestuur als volgt geldig samengesteld: De heer Raf Verstegen, voorzitter; Walter Cools, Hilde Timmermans, Etienne Becuwe en Jean Dujardin, leden. 4.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden - directeur. 4.5 Stemming De Commissie heeft na beraadslaging eenparig de volgende conclusies opgesteld inzake bevoegdheid en beslissing. 5 BESLISSING VAN DE COMMISSIE 5.1 Regelgeving * Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad Artikel 4 De schoolgemeenschap heeft de maatschappelijke opdracht om: 1 de organisatie en de werking van de participatieorganen te bevorderen en te ondersteunen; 2 bij te dragen aan de ontwikkeling van een participatief schoolklimaat. Artikel 5 Participatierechten versterken het draagvlak van de scholen en garanderen de samenwerking van de onderwijsbetrokkenen bij het realiseren van de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de scholen. Bij de ontwikkeling van een participatief schoolklimaat wordt te allen tijde rekening gehouden met de draagkracht en de mogelijkheden van de leerlingen. Artikel 6 De uitoefening van de participatierechten doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de inrichtende macht, respectievelijk de directeur voor genomen beslissingen. De uitoefening van de participatierechten kan niet raken aan de vrijheid van de inrichtende macht om een eigen pedagogisch project te ontwikkelen. De uitoefening van de participatierechten heeft geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden waarover het lokaal comité zich uitspreekt. Artikel De schoolraad wordt in het secundair onderwijs samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen : 1 de ouders; 2 het personeel; CZB/P/KSO/2009/241-27/04/2009-4

5 3 de leerlingen. In het buitengewoon onderwijs.. 4 de lokale gemeenschap. 2. De schoolraad telt een gelijk aantal leden per geleding. Bij de oprichting van de schoolraad telt elke geleding ten minste twee leden. De schoolraad legt het aantal leden per geleding vast. Dat aantal kan evenwel nooit minder dan twee bedragen. 3. Indien een geleding geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt, is de schoolraad desalniettemin regelmatig samengesteld, voor zover de bij of krachtens dit decreet voorziene stappen met het oog op de samenstelling van de schoolraad zijn ondernomen. 4. De inrichtende macht kan waarborgen uitwerken opdat geledingen uit verschillende vestigingsplaatsen of - in het geval bedoeld onder artikel 9 - verschillende scholen in de schoolraad zouden worden vertegenwoordigd. 5. De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem. Artikel 11 De schoolraad bepaalt in het huishoudelijk reglement de wijze waarop het mandaat wordt beëindigd. Bij ontstentenis van de in het eerste lid bedoelde regeling gelden volgende beëindigingwijzen: 1 het personeel in de schoolraad beëindigt van rechtswege zijn mandaat wanneer het niet langer effectief tewerkgesteld is in de school; 2 de leerlingen in de schoolraad beëindigen van rechtswege hun mandaat wanneer ze de school verlaten hebben; 3 de ouders in de schoolraad beëindigen van rechtswege hun mandaat wanneer al hun kinderen de school verlaten hebben. Artikel De geledingen in de schoolraad worden samengesteld, als volgt : 1 de oudergeleding in de schoolraad bestaat uit leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de leerlingen; 2 de personeelsgeleding in de schoolraad bestaat uit leden, rechtstreeks verkozen door en uit de personeelsleden die effectief tewerkgesteld zijn in de schooi; 3 in voorkomend geval bestaat de leerlingengeleding in de schoolraad uit leden, rechtstreeks verkozen door en uit de regelmatige leerlingen. De in het eerste lid bedoelde verkiezing geschiedt bij geheime stemming. De stemming is verplicht voor het personeel. De inrichtende macht bepaalt de nadere regelen inzake de verkiezingsprocedure. Deze procedure waarborgt ten minste de verkiezing, desgevallend tussentijds, van een redelijk aantal plaatsvervangers voor de effectieve vertegenwoordigers van het personeel, de leerlingen en de ouders. 2. Indien een pedagogische raad, ouderraad of leerlingenraad bestaat, wordt de betrokken geleding in de schoolraad in afwijking van 1 uitsluitend samengesteld uit afgevaardigden, aangeduid door en uit deze raad. De betrokken raad kan er evenwel voor opteren om geen gebruik te maken van deze bepaling, in welk geval toch een rechtstreekse verkiezing plaatsvindt. De pedagogische raad, ouderraad of leerlingenraad kan bepalen wanneer deze aanduiding wordt hernieuwd. Artikel 14 De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld. Bij beëindiging van een begonnen mandaat wordt het mandaat volgemaakt door een plaatsvervanger, op de wijze vastgelegd in het huishoudelijk reglement... CZB/P/KSO/2009/241-27/04/2009-5

6 Artikel 15 De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van de in artikel 18, 1, laatste lid, 19 en 21 bedoelde aangelegenheden: 1 een algemeen informatierecht; 2 het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord. Artikel 17 De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, leerlingen en ouders een communicatieen informatieplicht over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent. Artikel De schoolraad kan aan de inrichtende macht uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Het schriftelijk advies kan betrekking hebben op een in artikel 19 of artikel 21 bedoelde aangelegenheid. De inrichtende macht brengt in dat geval binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel. 2. De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De directeur brengt na ontvangst van een schriftelijk advies binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel. Artikel 19 De inrichtende macht vraagt de schoolraad verplicht advies over elk ontwerp van beslissing inzake: 1 de bepaling van het profiel van de directeur; 2 het studieaanbod; 3 het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties; 4 de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer; 5 de vaststelling van het nascholingsbeleid; 6 het beleid inzake experimenten en projecten; 7 het niet opnemen in de maximumfactuur van de bijdrage die aan de ouders gevraagd wordt voor verplichte kledij die omwille van een sociale finaliteit aangeboden wordt. Dit punt is enkel van toepassing op het basisonderwijs. Artikel 21 De inrichtende macht overlegt met de schoolraad over: 1 het opstellen of wijzigen van volgende regelingen a) het schoolreglement; b) de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement; c) het schoolwerkplan; d) het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB; 2 elk ontwerp van beslissing inzake a) de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten; b) de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, 2, 1, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; c) de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten; d) het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school; e) de duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden CZB/P/KSO/2009/241-27/04/2009-6

7 georganiseerd. Artikel 22 Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van inrichtende macht en schoolraad. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht en de schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing. Artikel 23 De werking van de schoolraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement, dat tenminste bepaalt : 1 de wijze van bijeenroeping; 2 de wijze van besluitvorming, inzonderheid de aanwezigheidsquota en de stemverhoudingen; 3 het aantal mandaten per geleding; 4 de wijze waarop de in artikel 17 bedoelde communicatie- en informatieplicht gerealiseerd wordt. Artikel 24 De schoolraad duidt de voorzitter van de raad aan. De voorzitter kan buiten de leden van de raad worden aangeduid, in welk geval hij niet stemgerechtigd is. De directeur noch een lid van de inrichtende macht kunnen als voorzitter worden aangeduid. Artikel 25 De schoolraad streeft bij het vastleggen van het huishoudelijk reglement en bij het aanduiden van de voorzitter consensus na. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt beslist bij gewone meerderheid. Artikel 26 De leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school. Artikel 27 De directeur, de inrichtende macht en de schoolraad bepalen in een overeenkomst de procedureregels die bij het uitoefenen van de participatierechten in acht moeten worden genomen. Inzonderheid wordt het vergaderritme bepaald evenals de wijze waarop de mededeling verzekerd wordt van de verslagen van de schoolraad, de pedagogische raad, de leerlingenraad en/of de ouderraad. De overeenkomst kan bijkomende rechten en bevoegdheden aan de schoolraad toekennen. Adviesbevoegdheid kan in overlegbevoegdheid worden omgezet. Artikel 33 Klachten inzake de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures bedoeld in artikelen 18 tot en met 22 kunnen door de schoolraad, zijn geledingen en iedere belanghebbende ingediend worden bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur zoals bedoeld in artikel V.21 van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek. * Decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek. Artikel V.25 De Commissie beslist over de gegrondheid van klachten van belanghebbenden inzake: [ ] 3 de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de besluitvormingsprocedures bedoeld in artikel 18 tot en met 22 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. * Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 betreffende de lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs. CZB/P/KSO/2009/241-27/04/2009-7

8 5.2 Bevoegdheid Het standpunt van de Commissie omtrent haar bevoegdheid wordt in de beslissing over de grond van de zaak nader toegelicht. 5.3 Beslissing Algemeen De Commissie zorgvuldig bestuur wijst op de bedoeling van het participatiedecreet. Het is een doelstelling van het decreet om ouders actief te betrekken bij het onderwijsgebeuren van hun kinderen. Aan ouders wordt gevraagd om actief aanwezig te zijn bij de schoolse activiteiten. Samen met de school (onderwijspersoneel) en het schoolbestuur wordt gewerkt aan een beter welzijn voor de jongeren inzake onderwijs en opvoeding. Daarbij neemt de betrokkenheid van de ouders ten aanzien van het schoolgebeuren een belangrijke plaats in. School en ouders die zich onder meer organiseren in de schoolraad, dragen samen een volwaardige ouderparticipatie. De schoolraad is belangrijk omdat alle geledingen van de lokale onderwijsgemeenschap (personeel, ouders, lokale gemeenschap) onafhankelijk van het schoolbestuur samen komen. Zo worden afzonderlijke en los van elkaar staande visies samen gebracht in één formeel participatieorgaan Klachten De Commissie is bevoegd om de naleving van de bepalingen over advies en overleg zoals vastgelegd in de artikelen 18 tot 22 van het decreet na te gaan. Zij is ook bevoegd om het nakomen van de essentiële voorschriften die een invloed hebben op het correct uitoefenen van deze bevoegdheden, te beoordelen. Van de verschillende vragen die verzoekster als klacht formuleert valt enkel de vraag naar de bespreking van de bijdrageregeling in de schoolraad rechtstreeks onder de bevoegdheid van de Commissie. Een essentiële voorwaarde opdat het overleg wat dat betreft correct zou kunnen verlopen is dat de schoolraad geldig is samengesteld. De Commissie stelt vast dat op het ogenblik dat de bijdrageregeling voor het schooljaar werd goedgekeurd, met name op 29 mei 2008, dus nog in het schooljaar , de geleding ouders binnen de schoolraad nog volledig vertegenwoordigd was en dat de samenstelling voor dat schooljaar door verzoekster niet wordt betwist. De door verzoekster bestreden vervanging heeft zich eerst in het schooljaar voorgedaan. De klacht over een onregelmatige samenstelling en een mogelijke daaruit volgende ongeldigheid van de bijdrageregeling is dus ongegrond De klacht met betrekking tot de samenstelling van de schoolraad in het schooljaar is niet verbonden met een betwisting aangaande het verplicht advies of overleg geregeld in de artikelen 19 en 21. Daardoor mist de Commissie de bevoegdheid om zich uit te spreken over een klacht over de samenstelling van de schoolraad gedurende dat schooljaar. De klacht is niet ontvankelijk De klacht over het gebrek aan informatie over het verloop van het overleg betreffende de bijdrageregeling heeft betrekking op de informatieplicht van de schoolraad zelf bij de achterban van de geledingen. Deze verplichting is vastgesteld in art. 17 van het decreet en valt buiten de omschrijving van de bevoegdheid van de Commissie zoals bepaald in art. 33 van het decreet. Deze klacht is dus niet ontvankelijk. CZB/P/KSO/2009/241-27/04/2009-8

9 Verzoekster klaagt aan dat haar de samenstelling van de schoolraad niet wordt meegedeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de school om de verkiezing van de schoolraad mogelijk te maken. Met die verantwoordelijkheid hangt ook de verplichting samen om het resultaat van de kiesprocedure en de uiteindelijke samenstelling van de schoolraad bekend te maken bij de achterban van de betrokken geledingen. Het komt de Commissie zorgvuldig bestuur niet toe te bepalen onder welke vorm deze bekendmaking moet gebeuren. Uit de doelstellingen van het decreet en de verantwoordelijkheid van de school voor de oprichting van een schoolraad leidt de Commissie wel de verplichting van de school af om te zorgen dat de samenstelling van de schoolraad na de verkiezing aan de achterban van de verkozen geledingen wordt bekend gemaakt en ook permanent kenbaar blijft in de volgende jaren De Commissie komt tot volgende beslissing: - De Commissie is enkel bevoegd om de geldigheid van de samenstelling van een schoolraad te beoordelen naar aanleiding van een klacht met betrekking tot verplicht advies en overleg. Het overleg over de bijdrageregeling gebeurde in het daaraan voorafgaande schooljaar in een regelmatig samengestelde schoolraad. De klacht dienaangaande is ongegrond. Over de samenstelling van de schoolraad in kan de Commissie zich niet uitspreken omdat geen inhoudelijke klacht voor dat schooljaar is ingediend. - Het schoolbestuur dat instaat voor de oprichting van de schoolraad, moet ook instaan voor een goede informatie over de samenstelling van de schoolraad bij de achterban van de verkozen geledingen. De Commissie is onbevoegd om zich uit te spreken over de naleving van de informatieplicht over de werking die berust bij de schoolraad zelf. 5.4 Sanctieregeling De Commissie ziet geen aanleiding om een sanctie op te leggen. 6. BEROEP Tegen een beslissing van de Commissie kan binnen een termijn van zestig kalenderdagen die ingaat de tweede dag na de postdatum van de betekening van deze beslissing, bij aangetekend schrijven een beroep bij de Vlaamse regering, in de persoon van de Minister van Werk, Onderwijs en Vorming ingesteld worden (met een afschrift aan het secretariaat van de Commissie). Brussel, 27 april 2009 Marleen Broucke Secretaris Raf Verstegen Voorzitter CZB/P/KSO/2009/241-27/04/2009-9

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/P/KBO/2013/336 BETREFT: ontslag lid van de schoolraad 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 7 november 2013 1.2. Verzoeker [X] 1.3. Betrokken school/schoolbestuur - School: gemeentelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD SINT-JORISSCHOOL Fabiolalaan 2 Kloosterstraat 15 8930 Menen 8940 Geluwe Tel.: 056 51 36 82 Tel./Fax : 056 51 47 51 Fax : 056 51 99 12 056 53 14 20 www.sint-jorisschool.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: rechten van stiefouders op grond van het participatiedecreet.

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: rechten van stiefouders op grond van het participatiedecreet. Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/P/KSO/2013/322 BETREFT: rechten van stiefouders op grond van het participatiedecreet. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 25 februari 2013. 1.2. Vraagsteller [X], VVKSO. 1.3.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Tussen de hierna vermelde schoolraad. Via-scholen Secundair onderwijs. vertegenwoordigd door Tom Sevenants, voorzitter

Tussen de hierna vermelde schoolraad. Via-scholen Secundair onderwijs. vertegenwoordigd door Tom Sevenants, voorzitter 1 Bijlage: Model van overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten Tussen de hierna vermelde schoolraad Via-scholen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 2 Huishoudelijke reglementen voor de schoolraden van Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor- of gezichtsproblemen (Dilbeekstraat 1, 1082 Brussel); Kasterlinden,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten

Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten 1 Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten Tussen de hierna vermelde schoolraad schoolraad van de scholen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: onregelmatige kiesverrichtingen schoolraad + werking schoolraad

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: onregelmatige kiesverrichtingen schoolraad + werking schoolraad Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/P/2013/325 BETREFT: onregelmatige kiesverrichtingen schoolraad + werking schoolraad 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 18 maart 2013 1.2. Verzoeker: [X], lid van de oudergeleding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs Hoofdstuk 1 Oprichting Huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad Huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/207. BETREFT: toepassing regelgeving maximumfacturen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst:

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/207. BETREFT: toepassing regelgeving maximumfacturen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/207 BETREFT: toepassing regelgeving maximumfacturen 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 06.09.2008 1.2 Verzoeker ouders 1.3 Verweerder School Inrichtende macht 1.4 CZB

Nadere informatie

SINT-JOZEFSCOLLEGE vzw Pontstraat AALST. Huishoudelijk reglement voor de schoolraad (basisonderwijs)

SINT-JOZEFSCOLLEGE vzw Pontstraat AALST. Huishoudelijk reglement voor de schoolraad (basisonderwijs) 1 SINT-JOZEFSCOLLEGE vzw Pontstraat 7 9300 AALST Huishoudelijk reglement voor de schoolraad (basisonderwijs) 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Misleidende informatie op website over het onderwijsaanbod

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Misleidende informatie op website over het onderwijsaanbod COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/VO/2012/316 BETREFT: Misleidende informatie op website over het onderwijsaanbod 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 25.09.2012 1.2. Verzoeker [A], directeur cvo 1.3. Verweerder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SCHOOLRAAD

Huishoudelijk reglement SCHOOLRAAD Huishoudelijk reglement SCHOOLRAAD Aangepast augustus 2017 HOOFDSTUK 1 SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD Artikel 1 In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen: de ouders; het personeel;

Nadere informatie

BETREFT: Secundair onderwijs: weigering terugbetaling voorschot op kostgeld van het internaat.

BETREFT: Secundair onderwijs: weigering terugbetaling voorschot op kostgeld van het internaat. Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KSO/2008/187 BETREFT: Secundair onderwijs: weigering terugbetaling voorschot op kostgeld van het internaat. 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 21.11.2007 1.2 Verzoeker Ouder

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES SCHOOLRAAD

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES SCHOOLRAAD VERSLAG VERGADERING SCHOOLRAAD Datum: dinsdag 1 oktober 2013 Aanvang: 19:30 uur Locatie: GBS De Kleine Wijzer Drogebroodstraat 5 2250 Olen de vergadering gaat door in het personeelslokaal van de kleuterschool

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235 BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 1.2 Verzoekers - Moeder van een leerling 1.3 Betrokken school - School

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN DE GEMEENTELIJKE SCHOLEN VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN DE GEMEENTELIJKE SCHOLEN VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN DE GEMEENTELIJKE SCHOLEN VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN HOOFDSTUK 1: SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD Artikel 1 In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/231 BETREFT: organisatie van skiklassen door VZW vriendenkring. 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 9 januari 2009 1.2 Verzoeker [X], directeur van een basisschool van

Nadere informatie

2 STANDPUNTEN van de INDIENERS VAN DE KLACHTEN

2 STANDPUNTEN van de INDIENERS VAN DE KLACHTEN Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/P/BO/2008/196 BETREFT: geen inspraak bij de sluiting van een kleuterschool. 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: - 21.02.2008: klacht van een ouder van twee kleuters; - 25.02.2008:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen van schoolbestuur Lubbeek

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen van schoolbestuur Lubbeek Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen van schoolbestuur Lubbeek HOOFDSTUK 1 SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD Artikel 1 In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers

Nadere informatie

OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT

OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 Oprichting/Ouderraad/Oudervereniging Art.1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad,

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KSO/2007/185 BETREFT: Secundair onderwijs: Politieke uitspraken in de les zedenleer. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 16.11.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: Onbetaalde schoolrekeningen en weigeren van toegang tot het boekenfonds van de school

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: Onbetaalde schoolrekeningen en weigeren van toegang tot het boekenfonds van de school Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2009/247 BETREFT: Onbetaalde schoolrekeningen en weigeren van toegang tot het boekenfonds van de school 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 21 augustus 2009 1.2 Verzoeker

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 29 MAART 2005 Aanwezig : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 maart 2005 Graaf L. Lippens: Burgemeester, M. Willems: Eerste

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Inleiding Inleiding Waar mensen zich verenigen en willen samenwerken zijn basisafspraken noodzakelijk. Dit om een vlotte werking te waarborgen. Volgens het nieuwe participatiedecreet zijn ouderraden trouwens

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/P/KBO/2010/274 BETREFT: geen inspraak schoolraad bij herlocalisatie 3e graad 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 28 mei 2010 1.2 Verzoeker [X], voorzitter ouderraad [Y], ondervoorzitter

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2010/270 BETREFT: vragen van een terugbetaalbare waarborg 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 31 maart 2010 1.2 Verzoeker [X] voorzitter VZW VKSO 1.3 CZB Op 31 maart 2010

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KBO/143 BETREFT: Basisonderwijs : Fotografie door oudercomité. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangstdatum: 03 april 2006 1.2 Verzoekende partij Nationaal secretaris, Nationale

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2013/331 BETREFT: doorrekenen kosten van leerkrachten tijdens meerdaagse uitstappen. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 8 juli 2013 1.2. Vraagsteller [X], directeur [A].

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR TITEL 1. Definities Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement van orde wordt verstaan onder: 1 het decreet: het decreet van 13 juli 2001 betreffende

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Organisatie van een schoolreis.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Organisatie van een schoolreis. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2007/158 BETREFT: Secundair onderwijs: Organisatie van een schoolreis. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 17.01.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3 CZB Een mail

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/290 BETREFT: gratis typelessen tijdens de lesuren 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 4 juli 2011 1.2 Vraagsteller - [X], ouder van een leerling 1.3 CZB Op 4 juli 2011

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2014/354 BETREFT: aanrekenen kosten voor taalscreening. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 4 november 2014 1.2. Verzoekers De heer [X] van een middenschool. 1.3. CZB Op

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2011/301 BETREFT: aankoop van een programma voor dyslexie en maximumfactuur 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 15.12.2011 1.2 Vraagsteller [X], schooldirectie 1.3 CZB Bij

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aanrekenen van kosten voor schoolkrant en voor rapportmap

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: aanrekenen van kosten voor schoolkrant en voor rapportmap Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2010/263 BETREFT: aanrekenen van kosten voor schoolkrant en voor rapportmap 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 5 februari 2010 1.2 Verzoeker - [X], ouder van een leerling,

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KSO/2009/234 BETREFT: Secundair onderwijs 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 1.2 Verzoeker [X], ouder van een leerling 1.3 Betrokken school School: [Y] Schoolbestuur:

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Solidariteitsbijdrage voor het arbeidsgeneeskundig onderzoek bij stages.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Solidariteitsbijdrage voor het arbeidsgeneeskundig onderzoek bij stages. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2005/101 BETREFT: Secundair onderwijs: Solidariteitsbijdrage voor het arbeidsgeneeskundig onderzoek bij stages. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 31.05.2005 1.2 Verzoeker

Nadere informatie

16/11/ april 2017 Herverkiezing schoolraad en KOOGO ondersteunt de ouderraden

16/11/ april 2017 Herverkiezing schoolraad en KOOGO ondersteunt de ouderraden 1 april 2017 Herverkiezing schoolraad en KOOGO ondersteunt de ouderraden 1 WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE? KOOGO Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs MISSIE VAN KOOGO Het bevorderen

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: Concurrentie en gratis schoolvervoer door één bepaald schoolbestuur.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: Concurrentie en gratis schoolvervoer door één bepaald schoolbestuur. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KBO/2003/33 BETREFT: Basisonderwijs: Concurrentie en gratis schoolvervoer door één bepaald schoolbestuur. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 15/10/2003 1.2. Verzoeker directeur

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: Bijdrage voor geïntegreerde werkweek.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: Bijdrage voor geïntegreerde werkweek. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KBO/2004/75 BETREFT: Basisonderwijs: Bijdrage voor geïntegreerde werkweek. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangstdatum: 20.09.2004 1.2 Verzoeker ouder. 1.3 Antwoordende partij Basisschool

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor gereedschap en machines.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor gereedschap en machines. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2004/70 BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor gereedschap en machines. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 23 augustus 2004 1.2 Verzoeker ouder 1.3 Antwoordende partij

Nadere informatie

2 CLB : een centrum voor leerlingenbegeleiding bedoeld in het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding;

2 CLB : een centrum voor leerlingenbegeleiding bedoeld in het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding; U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex Decreet datum laatste wijziging: 01/09/2008 inhoudstafel Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad goedkeuringsdatum : 02 APRIL 2004

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrageregeling voor leermiddelen.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrageregeling voor leermiddelen. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2004/65 BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrageregeling voor leermiddelen. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 8 juni 2004 1.2 Verzoeker ouder 1.3 Antwoordende partij directeur

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2009/255 BETREFT: verplichte aankoop van melk 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 16.11.2009 1.2 Verzoeker Ouder 1.3 Betrokken school - School - Schoolbestuur 1.4 CZB Bij

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/225. BETREFT: Voorschot en maximumfactuur 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: Verzoeker - ouders

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/225. BETREFT: Voorschot en maximumfactuur 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: Verzoeker - ouders Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2008/225 BETREFT: Voorschot en maximumfactuur 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 24.11.2008 1.2 Verzoeker - ouders 1.3 Betrokken school - School - Scholengroep 1.4 CZB Bij

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2004/76 BETREFT: Secundair onderwijs: Aankoop rekenmachine. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 21.09.2004 1.2 Verzoeker ouder. 1.3 Antwoordende partij Koninklijk Atheneum

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2008/189. BETREFT: Secundair onderwijs: kosten extra lesuren Frans 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst:

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2008/189. BETREFT: Secundair onderwijs: kosten extra lesuren Frans 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2008/189 BETREFT: Secundair onderwijs: kosten extra lesuren Frans 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 14.11.2007 1.2 Verzoeker Ouder 1.3 Betrokken school: Een school. 1.4

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KSO/2010/264 BETREFT: voeren van publiciteit voor nieuwe opleiding 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 10 februari 2010. 1.2 Verzoeker De heer [X], directeur van [school a].

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Inning van diverse bijdragen.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Inning van diverse bijdragen. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KSO/2007/168 BETREFT: Secundair onderwijs: Inning van diverse bijdragen. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 31.06.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3 Betrokken school

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [A] met als contactadres: [B], ouder van leerlingen in de basisschool

Commissie Zorgvuldig Bestuur. 1.2 Verzoeker [A] met als contactadres: [B], ouder van leerlingen in de basisschool Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KBO/2011/294 BETREFT: organisatie van de voor- en naschoolse opvang 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 30 september 2011 1.2 Verzoeker [A] met als contactadres: [B], ouder

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2013/339 BETREFT: aanrekenen kosten internaat. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 4 december 2013 1.2. Verzoeker [A], ouder van een leerling. 1.3. Betrokken school - [X]

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Kleuterschool De Beverburcht Maaseik

Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Kleuterschool De Beverburcht Maaseik Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Kleuterschool De Beverburcht Maaseik Artikel 1. Situering De vrije Kleuterschool De Beverburcht Maaseik ouderraad, verder de ouderraad genoemd, is een feitelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Lagere school De Boomgaard Maaseik

Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Lagere school De Boomgaard Maaseik Huishoudelijk reglement van de ouderraad Vrije Lagere school De Boomgaard Maaseik Artikel 1. Situering De vrije lagere school De Boomgaard Maaseik ouderraad, verder de ouderraad genoemd, is een feitelijke

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en versie 5/10/2001 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/KSO/2015/368 BETREFT: muurschildering in een schoolgebouw 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangstdatum: 16 november 2015. 1.2. Verzoeker: [X], nationaal voorzitter jongerenafdeling

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Teruggave boekengeld en bijdrage voor schoolreizen.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Teruggave boekengeld en bijdrage voor schoolreizen. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2007/180 BETREFT: Secundair onderwijs: Teruggave boekengeld en bijdrage voor schoolreizen. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 18.10.2007 1.2 Verzoeker Ouders van een leerling.

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29/03/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/041

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29/03/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/041 1/2 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29/03/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/041 GBS DE DOBBELSTEEN: OPRICHTING OUDERRAAD - HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GOEDKEURING - BESLUIT

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/P/KBO/2014/352b BETREFT: Miskennen bevoegdheid schoolraad bij wijziging schoolreglement. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 14 juli 2014 1.2. Verzoeker De verenigde ouderraden

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: bijdrage voor lesmateriaal en diverse heffingen.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: bijdrage voor lesmateriaal en diverse heffingen. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KBO/2003/19 BETREFT: Basisonderwijs: bijdrage voor lesmateriaal en diverse heffingen. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 22/08/2003 1.2 Verzoeker Ouder 1.3 Verweerder Schoolbestuur:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR - ZORGVULDIG BESTUUR Kosteloosheid basisonderwijs, kosteloze toegang secundair onderwijs, oneerlijke concurrentie, handelsactiviteiten,

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Bijdrage voor een verkeersongevallenverzekering voor leerlingen.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Bijdrage voor een verkeersongevallenverzekering voor leerlingen. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2003/24 BETREFT: Bijdrage voor een verkeersongevallenverzekering voor leerlingen. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangstdatum: 29/08/2003 1.2 Vraag - Vraag van het Vlaams Verbond

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor elektronische betaalsleutel.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor elektronische betaalsleutel. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2004/72 BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor elektronische betaalsleutel. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 01.09.2004 1.2 Verzoeker ouder van een leerling. 1.3

Nadere informatie

Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad goedkeuringsdatum : 02 APRIL 2004 publicatiedatum : B.S.06/08/2004 TITEL I. - Inleidende bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps

Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps 1. Benaming Huishoudelijk Reglement Ouderraad Mater Dei Erps-Kwerps Onder de benaming "Ouderraad van de Vrije Basisschool Mater Dei te Erps-Kwerps wordt een feitelijke vereniging opgericht. 2. Zetel De

Nadere informatie

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en

CURSIEF weergegeven. 1 De punten die decretaal bepaald zijn of die bepaald zijn door het kiesreglement zijn VET en HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN SCHOOL X 1 ( versie met orde - en tuchtprocedure ) 1. Samenstelling en bevoegdheden 1.1. De schoolraad is samengesteld uit: 1.1.1. drie stemgerechtigde leden,

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Ruimte inzake invoering lessentabel.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Ruimte inzake invoering lessentabel. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/P/SO/2007/184 BETREFT: Secundair onderwijs: Ruimte inzake invoering lessentabel. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 12.11.2007 1.2 Verzoeker Leerkracht tuinbouw. 1.3 Betrokken

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2008/202 BETREFT: basisonderwijs: bijdrage voor middagopvang 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 13.06.2008 1.2 Verzoeker Ouder 1.3 Betrokken school Vrije Basisschool Schoolbestuur

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2007/174 BETREFT: Secundair onderwijs: Aantal en kost fotokopieën. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 11.09.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3 Betrokken school

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Vergelijking van het eigen project met het project van de Belgische Katholieke scholen.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Vergelijking van het eigen project met het project van de Belgische Katholieke scholen. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2016/371 BETREFT: Vergelijking van het eigen project met het project van de Belgische Katholieke scholen. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 21.01.2016 1.2. Verzoekster

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KSO/2003/10 BETREFT: Boete en kosten bij het inzamelen van geld voor ontwikkelingssamenwerking. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 28/03/2003 1.2 Verzoeker : ouder 1.3 Verweerder

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2007/161 BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor het updaten van software. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 07.03.2007 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3 CZB

Nadere informatie

Vlaamse regering. Besluit van de Vlaamse regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse onderwijsraad DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering. Besluit van de Vlaamse regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse onderwijsraad DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse onderwijsraad DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/P/GV/2015/358 BETREFT: miskennen overlegbevoegdheid schoolraden. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 13 februari 2015 (van schoolraad SO) en 3 maart 2015 (schoolraad BaO) 1.2.

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/KL/P/KBO/2015/362 BETREFT: oneerlijke concurrentie en miskennen bevoegdheid schoolraad. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 21 april 2015 1.2. Verzoeker [A], ouder van leerlingen

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2008/222. BETREFT: voorschot en maximumfactuur 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 01.10.2008. 1.2 Verzoeker - Ouders

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2008/222. BETREFT: voorschot en maximumfactuur 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 01.10.2008. 1.2 Verzoeker - Ouders Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2008/222 BETREFT: voorschot en maximumfactuur 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 01.10.2008 1.2 Verzoeker - Ouders 1.3 Betrokken school - School - Scholengroep 1.4 CZB Op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad SBS Rapertingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad SBS Rapertingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad SBS Rapertingen Artikel 1: Algemene bepalingen Onder de benaming Ouderraad van de Stedelijke Basisschool Rapertingen wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2013/329 BETREFT: aanrekenen kosten voor verzekeringen 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 29 april 2013 1.2. Verzoeker [X], zaakvoerder van verzekeringen en lid van het

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 59197 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2004 3089 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2015/365 BETREFT: verkoop van dieren als eindproduct onderwijsprogramma. 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 21 september 2015 1.2. Verzoeker [X], directeur KTA Tuinbouwschool

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Commissie Zorgvuldig Bestuur Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2014/344 BETREFT: geven van betaalde bijlessen door leerkrachten 1. PROCEDURE 1.1. Ontvangst: 18/02/2014 1.2. Verzoeker [X], algemeen directeur scholengroep 1.3.

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor administratiekosten.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor administratiekosten. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2006/153 BETREFT: Secundair onderwijs: Bijdrage voor administratiekosten. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 10.11.2006 1.2 Verzoeker Ouder van een leerling. 1.3 Betrokken

Nadere informatie

Evaluatie van het participatiedecreet: conclusies en beleidsaanbevelingen

Evaluatie van het participatiedecreet: conclusies en beleidsaanbevelingen l Evaluatie van het participatiedecreet: conclusies en beleidsaanbevelingen 1 Inleiding 1.1 Situatieschets Het participatiedecreet 1 is sinds 1 september 2004 van kracht. Vanaf dat moment waren de scholen

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: Voorafgaande bijdrage voor onderwijsactiviteiten

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: Voorafgaande bijdrage voor onderwijsactiviteiten COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KBO/2004/49 BETREFT: Basisonderwijs: Voorafgaande bijdrage voor onderwijsactiviteiten 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangstdatum: 24 februari 2004 1.2 Verzoeker Een klacht door

Nadere informatie

1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad. Indien consensus

1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad. Indien consensus STAPPENPLAN VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD 1. Het oudercomité bespreekt intern de omvorming naar een ouderraad Indien consensus 2. Het oudercomité bespreekt de omvorming met de inrichtende macht & directie

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie