UITNODIGING Jaarvergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING Jaarvergadering"

Transcriptie

1 UITNODIGING Jaarvergadering Vrijdag 5 maart 2010 Natuur- en Vogelwacht Culemborg Clubhuis "De Ketelvink" Middelcoopstraat 1A 4102 CE Culemborg Triodosbank: K.v.K. te Tiel: E: Locatie Adres Zaal open Aanvang Ketelvink Middelcoopstraat 1A Culemborg uur uur Het bestuur van de NVWC nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering van de vereniging die plaatsvindt op vrijdag 5 maart Een gedenkwaardige datum: precies 35 jaar na de oprichting van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg. Voor de pauze kijken we terug op De penningmeester licht het financieel jaarverslag en de begroting 2010 toe. De kascontrolecommissie doet verslag van haar bevindingen. Tekst en cijfers van het jaarverslag vindt u in de eerste Hak-al van De uitgebreide versie van het financieel jaarverslag wordt via onze nieuwsbrief Tsjielp (februari) verspreid en zal gekopieerd in de zaal liggen. Er staat verder een voorstel tot aanpassing van de interne werkwijze op de agenda. Zoals aangekondigd in de nieuwjaarstoespraak doet het bestuur een voorstel om de samenwerking en de samenhang van de NVWC te verbeteren. Hiervoor treft u in de bijlage een discussienotitie aan. Graag ontvangen we andere voorstellen in dit kader voorafgaand aan de jaarvergadering via Deze voorstellen zullen we bundelen, tevoren via de E-nieuwsbrief Tsjielp (februari) verspreiden en ter vergadering gekopieerd klaar hebben liggen. Ook nemen we de tijd voor de bespreking van onze huisvesting. De gemeente, winkeliers en een projectontwikkelaar hebben namelijk concrete plannen om het Chopinplein te ontwikkelen. Ons clubhuis zal daarbij mogelijk verdwijnen. Zie voor meer informatie de nieuwjaarstoespraak in HAK-AL nr. 1. Over de inhoud van het agendapunt kunnen we nu nog niets melden: er moet nog een eerste gesprek tussen de gemeente en een NVWC-delegatie plaatsvinden. Eén punt mist u wellicht in de agenda: de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Er zijn geen bestuursleden aftredend, dus hoeven er geen kandidaten herkozen te worden. Het bestuur is echter incompleet. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de jaarvergadering melden bij het bestuur. In dat geval wordt dit punt aan de agenda toegevoegd. Het zittende bestuur stelt een gesprek vooraf met potentiële kandidaten wel op prijs. Na het formele gedeelte van de jaarvergadering is er aandacht voor ons jaarthema Biodiversiteit, dat in 2010 ook het jaarmotto van de Verenigde Naties is. We zijn zeer verheugd dat Henkjan Kievit ons mee zal nemen naar een stukje Nederland aan de andere kant van de wereld. Hij zal ons de biodiversiteit op Bonaire en Sint Eustatius laten zien: fantastische natuuropnames, waarvan een reportage al in Grasduinen is gepubliceerd, ongetwijfeld gelardeerd met een humorrijk verhaal. Dit mag je niet missen!! Tot slot is er een hapje en een drankje waarbij we informeel na kunnen praten. We zien u/je graag op vrijdagavond 5 maart! Namens het bestuur, Jouke Altenburg voorzitter

2 Verslag NVWC-Jaarvergadering 30 maart 2009 (concept) Aanwezig: 42 personen. Kars Veling (vz), Paul van Buchem, Yme Jan Bosma, Gonda Baard (verslag) vanuit het bestuur. Jouke Altenburg, Wim Althuis, H.J. van Baak, Annette van Berkel, Theo Boudewijn, Corry Broekhuizen, Fred van Delft, Marieke Deurloo, Karin van Elst, Henk Folmer, Nel Geleedst, Yvonne van Gils, Cocky de Groot, Rob van de Haterd, Arie Huijgen, Adrie en Wim Kievit, Henk-Jan Kievit, Leo van der Kooij, Toine van Laar, Mike van der Linden, Margreet de Nie, Olga en Ronald van Ooijen, Louis van Oort, Ruud Post, Gijsje Robeer, Carla en Wim Rubers, Eric Schuurman, Co Sielhorst, Dirk en Anne Marie Trapman, Jil Verdouw, Yvonne van de Vissersdijk, Harry van de Warenburg, Frans Waroux en Ed Zijlemaker. Afwezig met kennisgeving: geen Opening/mededelingen Kars opent de vergadering en heet iedereen welkom. De redactie heeft een uitgebreide versie van het jaarverslag 2008 samengesteld. Er liggen voldoende exemplaren voor de aanwezigen klaar. Het jaarverslag 2008 ziet er voortreffelijk uit! Met dank aan de redactie en speciale dank aan Ruud Post. Kars heeft de volgende mededelingen: 1. De paddentrek gaat beginnen. Medewerkers gevraagd om de padden bij de Ronde Haven bij warm vochtig weer vanaf het begin van de schemering over te zetten. Er is een groep verkenners die, zodra de trek gaat lopen, de anderen waarschuwt om de padden te redden. 2. De bibliotheek is geschikt voor uitleen. Ieder lid mag boeken lenen op het moment dat er activiteiten in de Ketelvink zijn. In het rode bibliotheekboek (bij de computer) staan alle boeken onder trefwoord, titel en schrijver en voorzien van een nummer dat correspondeert met het nummer in de kast. De uitleenregels staan daarin eveneens genoemd. 3. De NVWC bestaat in 2010 al weer 35 jaar. Kars vraagt de aanwezigen zich aan te melden voor een commissie om iets mee te organiseren. 4. De Lions. Voor 2010 was de NVWC kandidaat voor het jaarlijkse sponsorbedrag van de Lions en gevraagd projecten in te dienen. De winnaar werd Stichting Vrijstad gehandicaptensport. Wel ontvangt de NVWC in Ze is bovendien gevraagd natuurfoto s te willen aanleveren voor de Lions kalender In dat jaar is de NVWC de kandidaat voor het sponsorbedrag van Verslag van de vorige vergadering ( ) Het jaarverslag is met de uitnodiging en de agenda bijgevoegd in Hak-al nr. 1 aan alle leden verzonden. Er zijn geen tekstuele op- of aanmerkingen en geen opmerkingen naar aanleiding van. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris. Financieel jaarverslag 2008 In Hak-al nr is op blz. 33 en verder het beknopte financiële jaarverslag opgenomen. Het uitgebreide jaarverslag is beschikbaar. Yme Jan licht het in het kort toe. Het jaarverslag is via ook digitaal op te vragen. Het financieel verslag begint met de exploitatierekening Het energieverbruik van de afgelopen jaren is in tabel gebracht. Het is goed om te zien dat in 2008 weer veel minder gas en elektra is verbruikt. Uitgerekend per lid kostte de Ketelvink 2,82 aan energie in 2008 tegen 3,35 in Dit ondanks de strengere winter! In 2008 zijn de boeken afgesloten met een financieel verlies. Dit wordt ook veroorzaakt doordat de provincie de subsidie voor de vogelkijkhut nog moet overmaken. Kars bedankt de penningmeester voor zijn werk bij het opstellen van het jaarverslag en de vergadering stemt daarmee met applaus in. Verslag kascommissie/benoeming nieuwe Cie De kascommissie, bestaande uit Henk Folmer en Leo van der Kooij, heeft een verklaring van het in orde bevinden van de boeken opgesteld. Henk leest hem voor, de commissie stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt daarmee in. Benoeming nieuwe kascommissie Voor de nieuwe kascommissie stelt Rob van de Haterd zich beschikbaar. Kars bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden. Henk Folmer blijft nog een jaar beschikbaar. Begroting verenigingsjaar 2009 De begroting laat een negatief saldo zien van 525,- Het blijkt dat de kosten vanuit de werkgroepen laag zijn. Kosten die voor de vereniging gemaakt zijn, kunnen gedeclareerd worden bij de penningmeester. De begroting voor 2009 wordt goedgekeurd. Uit de tabel ledenaantal blijkt dat de vereniging iets in ledental terugloopt. Het totale aantal leden is eind 2008 gekomen op 322.

3 Bestuursverkiezing Kars Veling en Gonda Baard hebben beiden aangegeven met het bestuurswerk te willen stoppen. Saskia Janssen is met de jaarwisseling verhuisd zodat een derde vacature is ontstaan. Uit het verleden zijn 2 vacatures nog niet opgevuld. Er zijn echter drie kandidaten beschikbaar om het bestuur te versterken nl. Jouke Altenburg, Cocky de Groot, Gijsje Robeer. Cocky was actief in de redactie, die plaats wordt nu ingenomen door Yvonne van Gils. Van de vertrekkende bestuursleden Gonda Baard en Kars Veling neemt de vereniging afscheid met heel veel dank voor hun bijdrage. De mooie woorden van Yme Jan gaan vergezeld van cadeaus en bloemen. Tot slot stemde Henk-Jan de gitaar en stak Jouke de USB-stick in de juiste poort, waarna we uit volle borst Kars een lied als dank toezongen. 8. Rondvraag 1. Waarneming digitaal doorgeven De veldwaarnemingen en de verwerking daarvan heeft dankzij de computer een grote sprong vooruit gemaakt. Werden vroeger de waarneemkaartjes door een van de leden ingevoerd, nu is de mogelijkheid beschikbaar de gegevens zelf digitaal te verwerken. Jouke liet via enkele beelden zien hoe dat het beste kon zonder dat je privégegevens ook beschikbaar komen. Op de website en in de Hak-al staat inmiddels duidelijk vermeld hoe u met de digitale verwerking van uw waarnemingen om kan gaan. 2. Het najaarsweekend Yme Jan geeft aan dat het afgelopen jaar het weekendkamp naar de Kampina een succes was. Ook dit jaar staat voor het laatste weekend van augustus een weekendkamp gepland. Degenen die daar belangstelling voor hebben, gaan met elkaar de locatie bepalen en andere zaken regelen. Tijdig opgeven bij Yme Jan Bosma, te bereiken via zijn mailadres: 3.Bestuursfuncties Ed Zijlemaker vraagt of de functies binnen het bestuur niet in de vergadering bekend gemaakt moeten worden en goedgekeurd door de Algemene Vergadering (ALV). Kars geeft aan dat binnen het nieuwe bestuur de functies bepaald worden, conform de Statuten. De ALV stemt in met deze procedure. 4.Libellenboekje en VANL Mike merkt op dat hij, als adviseur van de VANL West Betuwe (Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer WB) het erg belangrijk voor de samenwerking tussen de VANL en de NVWC vindt dat de leden aangesloten bij de VANL een exemplaar van het nieuwe libellenboekje ontvangen. Bij de VANL West Betuwe zijn zo n 180 leden aangesloten. 5. Nestkasten te koop Leo wijst de aanwezigen op de mogelijkheid om een nestkast aan te schaffen. De nestkastenwerkgroep kan een aantal soorten nestkasten uit voorraad leveren. Bijzondere nestkasten zijn op aanvraag beschikbaar. 9. PAUZE The march of the pinguins Een fantastische film over het leven van de pinguïns op de Zuidpool kregen we na de pauze te zien. In de film is te zien hoe prachtig de pinguïnparen samenwerken om hun nageslacht groot te brengen en hoeveel moeite ze zich daarvoor moeten getroosten, hoeveel kou en honger ze moeten lijden en hoeveel gevaar ze op hun tocht tegenkomen. 10. Sluiting Een extra pauze was tijdens de film ingelast om aanwezigen de gelegenheid te geven rond uur naar huis te gaan. Een groot aantal aanwezigen gaf er de voorkeur aan de film die door Urbanus werd ingesproken, af te zien. Na afloop is met elkaar zowel in de keuken als bij de apparatuur opgeruimd. In het besef dat we een fijne avond achter de rug hadden toog ieder huiswaarts. Culemborg, 1 april 2009 Gonda Baard

4 Agenda NVWC Jaarvergadering Vrijdag 5 maart 2010 FORMEEL DEEL 1 Opening 2 Mededelingen 3 Verslag vorige jaarvergadering (30 maart 2009) 4 Financieel jaarverslag Verslag kascontrole commissie 2009 Doel: vastgesteld financieel decharge penningmeester 6 Kascontrolecommisie 2010 Doel: benoeming nieuwe kascontrolecommissie + 1 reservelid 7 Begroting verenigingsjaar 2010 Doel: vastgestelde begroting 8 Aanpassing werkwijze Doel: afspraken over verbeterde interne werkwijze. Bijbehorend stuk: discussienotitie 9 Ontwikkelingen Chopinplein en huisvesting NVWC 10 Rondvraag PAUZE (21:15 uur 21:30 uur) LEZING Biodiversiteit: de Nederlandse Antillen centraal lezing Henkjan Kievit (21:30-22:15 uur) WE HEFFEN HET GLAS OP 35 jaar NVWC

5 Discussienotitie werkwijze 1. Inleiding De NVWC heeft bij het 25 jarig bestaan (2000) haar eigen functioneren tegen het licht gehouden. De dagvoorzitter, Jean Eigeman, trok aan het eind van de avond de volgende conclusies: a) Er moet meer kruisbestuiving ontstaan tussen de NVWC-werkgroepen. b) Er moet meer kruisbestuiving ontstaan tussen de drie kernactiviteiten van de NVWC: onderzoeken, beleven/voorlichting/educatie, beschermen. c) De NVWC moet letterlijk en figuurlijk meer naar buiten (treden). d) De NVWC moet nieuwe activiteiten ontwikkelen om meer en jongere mensen aan te spreken. Met deze notitie geeft het bestuur een voorzet voor een gedachtewisseling met de NVWC ers in de Algemene Jaarvergadering van vrijdagavond 5 maart 2010 over de punten a) en b). In paragraaf 2 formuleren we een tweevoudige probleemstelling, waarvan we benieuwd zijn of deze wordt gedeeld. In paragraaf 3 beschrijven we de criteria die volgens ons relevant zijn voor verbeteringen. Ook beschrijven we een scenario voor een oplossingsrichting. We nodigen alle leden van harte uit om bij voorkeur voor de Algemene Jaarvergadering hun ideeën en voorstellen die door deze notitie naar boven komen met het bestuur te delen Dan zorgen wij voor de verspreiding via de nieuwsbrief Tsjielp (februari) voorafgaand aan de jaarvergadering. 2. Probleemstelling 2.1. Het water staat het bestuur tot aan (over) de lippen Het is de afgelopen jaren onmogelijk gebleken om een voltallig bestuur van 7 actieve leden te realiseren. Oproepen zijn geplaatst, meer dan tien mensen zijn persoonlijk benaderd, met maar weinig resultaat. De nieuwe bestuursleden van 2009 zijn veelal voortgekomen uit het doorschuiven van andere (zeer) actieve NVWC-leden. Het bestuurswerk kost de bestuursleden wekelijks 4 tot meer dan 8 uur. Er komen veel vragen op de NVWC als maatschappelijke organisatie af. Denk aan aanvragen voor inventarisatiegegevens voor ruimtelijke ontwikkelingen of kunstwerken, verzoeken om medewerking voor of tegen ruimtelijke plannen, een natuurspeeltuin, verzoeken om op scholen presentaties te geven, de Ketelvink ter beschikking te stellen et cetera. Al deze vragen worden door het bestuur afgevangen c.q. door de vereniging geleid. We komen als bestuur te weinig toe aan het verbeteren van de samenhang en de kruisbestuiving in onze vereniging. We zijn al blij wanneer we de lopende zaken af kunnen handelen. Door de notulen en de maandelijkse nieuwsbrief Tsjielp! hoopt het bestuur in elk geval de informatie zo goed mogelijk te delen met de actieve leden. Drie van de vijf zittende bestuursleden geven te kennen het bestuurswerk als een te zware belasting te ervaren, omdat zij daardoor onvoldoende toekomen aan die zaken waarom ook zij NVWC-lid zijn: naar buiten gaan en van de natuur genieten. Een vierde bestuurslid geeft te kennen met een dergelijke zware belasting hooguit één termijn van drie jaar voor zijn rekening te willen nemen. Het vijfde bestuurslid heeft aangekondigd in 2012 na vier termijnen te willen stoppen. Kortom: geen acute maar wel serieuze problemen waar de vereniging als geheel iets mee moet.

6 Het bestuur heeft eerst zelf in de spiegel gekeken. We hebben onze taken herverdeeld zodat ze zoveel mogelijk aansluiten bij eenieders kwaliteiten en voorkeuren. Daardoor gaat zo min mogelijk tijd en energie verloren. Prioriteiten zijn en worden gesteld: we kiezen zorgvuldig de externe verzoeken / kansen waar we op ingaan. Maar ook het niet ingaan op verzoeken vereist een nette afwikkeling, dus tijd. Datzelfde geldt voor interne NVWC-zaken. Het bestuur springt niet in elk gat dat in de vereniging valt, al is dat voor de coördinatie van de jeugdgroep wel gedaan. Verder hebben we bij het vaststellen van het jaarprogramma 2010 gesteld dat een voorstel vervalt wanneer er zich geen coördinator of uitvoerder voor meldt Het NVWC-potentieel kan beter en meer worden benut Buiten de werkgroepen zijn er zijn weinig momenten waarop de actieve NVWC-leden elkaar ontmoeten. De werkgroepen zelf draaien over het algemeen heel goed, zijn actief en nemen initiatief. Spontane kruisbestuiving tussen de werkgroepen treedt echter maar weinig op. Lezingen vormden vroeger, naast de Algemene Maandelijkse Vergadering, een bindende factor in de vereniging: het moment voor kruisbestuiving onder het genot van een drankje. Nu fluctueren de bezoekersaantallen van de lezingen sterk. We constateren dat relatief weinig werkgroepcoördinatoren en actieve leden aanwezig zijn bij lezingen. De Themabijeenkomsten zijn nooit gaan swingen. Toch merken we ook dat het anders kan. Drie recente voorbeelden: a) De bijeenkomst jaarplan 2010 Deze leverde een goede gedachte-uitwisseling, enthousiasme en betrokkenheid, ideeën, goede prioriteiten maar ook uitvoerders vanuit alle hoeken van de vereniging op. We kunnen het dus wel als club! b) Contact werkgroepen met bestuur Er was weinig contact tussen de werkgroepen en het bestuur. Het bestuur heeft daarom sinds de zomervakantie 2009 maandelijks aan het begin van elke bestuursvergadering een werkgroep uitgenodigd voor een gedachtewisseling. Dit heeft in de beleving van het bestuur verbeterde werkafspraken, informatie-uitwisseling en realistische verwachtingen over en weer opgeleverd. c) De nieuwjaarsreceptie 2010 Naar aanleiding van de toespraak op de nieuwjaarsreceptie hebben zich verschillende (nieuwe) leden gemeld met ideeën om de druk op de cruciale schakelfuncties in de NVWC te verminderen dan wel taken op zich te nemen. Zulke momenten zouden we graag meer beleven! Concrete gespreksonderwerpen zijn er ook al! Denk bijvoorbeeld aan de extra activiteiten die we in het kader van ons jubileumjaar 2010 organiseren: - de marathon natuur 24 uur ; - de fotowedstrijd; - de thema- Hak-al en uiteraard de ontwikkelingen rond het Chopinplein.

7 3. Hoe kunnen we het NVWC-potentieel beter benutten? Mede op basis van de positieve signalen van de drie voorbeelden doet het bestuur daarom een voorstel voor de aanpassing van de organisatie van het werk binnen de NVWC, zodat er meer kruisbestuiving tussen NVWC ers en tussen activiteiten op gaat treden, zodat nog meer NVWC-leden er energie van krijgen en er (daarom) ook (meer) energie in willen steken. Criteria voor de uitwerking: - zo min mogelijk extra tijdsbelasting voor de deelnemers; - koppelen aan een bestaande (potentieel) succesvolle, repeterende NVWC-activiteit; - de bijeenkomst moet energie opleveren, je moet er iets opsteken, er moet ruimte voor informele ontmoeting en gezelligheid zijn. -. Variant 1 We gaan maandelijks (m.u.v. de zomervakanties) een ontmoetingsmoment te creëren waarop in elk geval alle werkgroepcoördinatoren (of een vervangend werkgroeplid) aanwezig zijn en alle actieve NVWC ers welkom zijn. Dit noemen we het Actieve Leden Overleg. Kern van het Actieve Leden Overleg Inhoudelijke en organisatorische bespreekpunten die van belang zijn voor (een groot deel) van de vereniging, aan de hand van een resultaatgerichte agenda, a la de bespreking van het jaarplan Bespreekpunten kunnen aangeleverd worden door elk actief NVWC-lid, de werkgroepen en het bestuur. Verwachte lengte bij een frequentie van 1x per maand (m.u.v. juli en augustus): half uur. Geen verslag, wel een besluiten- en actielijst. Het bestuur zal de eigen vergaderplanning aanpassen en telkens twee weken voorafgaand aan het Actieve LedenOverleg vergaderen. Op die manier is er sprake van korte maar haalbare lijnen in de tijd. We stellen voor het Actieve Ledenoverleg te koppelen aan de enige repeterende avondactiviteit die de NVWC kent: de lezingen. Hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien? Van 19:30 20:00 uur het Actieve Ledenoverleg. Vanaf 20:15 uur de reguliere publiekslezing. In de maanden zonder publiekslezing (mei, juni, evt. december) boren we de grote kennisbron aan die onder onze leden / in onze werkgroepen aanwezig is. We vragen dan een lid, werkgroep om een praatje te verzorgen over een natuurmoment dat is beleefd, een uitgevoerde inventarisatie enz. enz.. De Vogelwerkgroep heeft al ervaring met deze werkwijze. Zij besluiten er hun vogelwerkgroepoverleggen mee. Hoe dan ook: het moet altijd de moeite waard zijn om naar het Actieve LedenOverleg te komen: voor het contact met medenatuurliefhebbers én voor de inhoud. Variant 2 (en meer) Dat is aan de leden.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Versie 4.1 2007 Vastgesteld in bestuursvergadering van 02 oktober 2007 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad Datum: 21-10-15 Ref: UVAR1511 Opgesteld: 24-10-2015 Aan: T.k.a.: Alle (team) leid(st)ers waterwerk Leden admiraliteit 6 van de Maze Regiobestuur Ronde de Rotte Cirkel coördinatoren Admiraliteit 1,4,8,9

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Website School gaat een nieuwe website krijgen (is inmiddels uitgerold). Bespreking vorm en inhoud.

Website School gaat een nieuwe website krijgen (is inmiddels uitgerold). Bespreking vorm en inhoud. 1 Notulen jaarvergadering O.B.S. et Buut gehouden op dinsdag 13 november 2012 Schooljaar 2011-2012 Aanwezig: gehele MR, activiteitencommissie, kascommissie, 11 ouders Agenda 1. Opening 2. Jaarverslagen

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa 1. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder de statuten: de statuten van Stichting Healing Beyond Borders Europa. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien deze

Nadere informatie

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd.

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd. KNVWS t Gooi Vergaderverslag ALV d.d. 10 april 2014 Locatie: Aanvang: Aanwezig: (bestuur) Alberdingk Thijmcollege te Hilversum 21:10 uur Lynn van Rooijen-Mc Cullough (voorzitter) Gerard Peet (secretaris)

Nadere informatie

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Groei & Bloei Afdeling Zwolle 10 april 2017 19.30 uur ledenvergadering 20.00 uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Locatie: Het Anker Voorsterweg 36 Zwolle Zaal open 19.15

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Kampioenen Wedstrijdvissen. 3. Notulen Wedstrijdcommissie Marinus Klein. 2. Kampioen NK IJsvissen

Kampioenen Wedstrijdvissen. 3. Notulen Wedstrijdcommissie Marinus Klein. 2. Kampioen NK IJsvissen Algemene ledenvergadering 16 mei 2017 Sportvisserij Oost-Nederland Raalte 1. Opening 3 deel 1 ALV 16 mei 2017 1. Opening 2. Jubilarissen, Kampioenen Wedstrijdvissen en Kampioen IJsvissen 2017 3. Notulen

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD. Datum: Dinsdag 2 juni 2015

NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD. Datum: Dinsdag 2 juni 2015 NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD Datum: Dinsdag 2 juni 2015 Aanvang: ± 19.30 uur Einde: ± 21.30 uur Locatie: Grote vergaderruimte Sportbedrijf de Karpen, JC Dirkxpad 7,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Dorpsraad Vessem. Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur. in d n Boogerd. Welkom allemaal bij de Dorpsraad

Dorpsraad Vessem. Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur. in d n Boogerd. Welkom allemaal bij de Dorpsraad Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur Welkom allemaal bij de Dorpsraad in d n Boogerd 1 1. Opening en welkom Gerry M. Dorrestein 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Op de vergadering waren aanwezig: Jos Egberink Karin Abma George Pol Peter Fokker Boudewijn Smit Carol Moes Paul van Putten Dirk Schouten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Statuten Jeugdvereniging De Rank

Statuten Jeugdvereniging De Rank Statuten Jeugdvereniging De Rank Hier vind je de versie van de statuten van de Hervormde jeugdvereniging te Zegveld, zoals die in 2005 vastgesteld is. In de statuten staan de uitgangspunten van de vereniging,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren.

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren. OuderVereniging Cortemich E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl Notulen Datum: 9 september 2015 Onderwerp: OV bestuursvergadering Aanwezig: Anke Willems, Yvonne Sweers, Yvonne Hermans, Rob Vinken, Sanserai

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001

(afmeldingen bij VSSD) Geachte DSR-leden en coördinatoren, Agenda DSR 395, woensdag 17 oktober 2001 VSSD Poortlandplein 6 68 BM Delft tel 015 78050 fax 015 787585 bestuur@vssd.nl Uitnodiging DSR 395 17 oktober 001 19:30 uur bij biotechnologie Julianalaan 67 (afmeldingen bij VSSD) Delft, 9 oktober 001

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn.

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Artikel 1. Begrippen. 1. Deze statuten verstaan onder: a. School: Openbare school (OBS) Isandra, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn b. Ouderraad:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie