Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 30 september 2014, Bosbeskapel Aanwezig: 30 genodigden Adviseurs VvE-balie Gemeente Den Haag: Najat el Bouzidi en Orlando Achong Verslag: Hilde Soutendijk, Zebra Welzijn Inleiding: De VvE-balie van de Gemeente Den Haag organiseert in samenwerking met Stichting Voorwelzijn informatieavonden voor bestuurders van VvE s en eigenaren van appartementen. Door een korte presentatie informeren wij u over het belang van het actief maken en houden van uw Vereniging van Eigenaars (VvE). De inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) en de nieuwe appartementswet komen aan de orde. Ook krijgt u tips op gebied van duurzaamheid. De VvE-balie is onderdeel van de gemeente Den Haag. U kunt hier terecht voor advies en hulp als er problemen zijn bij opstarten van uw VvE of het actief houden ervan. De Gemeente vindt duurzaam onderhoud van woningen in Den Haag belangrijk. Zij is wettelijk gezien de toezichthouder op de kwaliteit van de woningvoorraad in de stad. Veel woningen maken deel uit van een VvE. Den Haag heeft de meeste VvE s van Nederland, bijna De gemeente wil de leden van deze VvE s stimuleren te sparen voor het onderhoud en biedt via de VvE-balie gratis ondersteuning aan. De Vruchtenbuurt is met de Schilderswijk- pilotgebied voor het Machtigingsmodel. Hierbij kunnen nietactieve VvE s gedwongen worden actief te worden. De gemeente doet bij de Kamer van Koophandel onderzoek naar welke VvE s niet zijn ingeschreven en schrijft de eigenaren aan. Opstart VvE Wij hebben een stappenplan voor het activeren van de VvE: 1. Lees de splitsingsakte en het (model)reglement van uw VvE. 2. Vraag aan de buren of ze eigenaar zijn van de VvE, of vraag de gegevens van de eigenaren op via het kadaster. Zeg tegen uw buren dat u bezig bent met het opstarten van uw VvE. Als mensen aangeven niet te willen, kun je vermelden dat het wettelijk verplicht is en dat de VvE een boete kan krijgen. 3. Stuur de uitnodigingen voor de eerste vergadering naar alle eigenaren. Als niet alle eigenaren een uitnodiging hebben gehad, is de vergadering niet rechtsgeldig. Dan kunnen er geen besluiten genomen worden. 4. In de splitsingsakte staat een oproeptermijn, meestal 8 vrije dagen, soms 15. Tussen het versturen van de uitnodiging en de vergadering moeten dan minimaal 8 dagen zitten. Het is verstandig om ruim twee weken voor de vergaderdatum de uitnodigingen toe te sturen. 5. De agenda voor de vergadering moet meegestuurd worden met de uitnodiging, zodat men zich kan voorbereiden op de punten. De vergadering kan alleen besluiten nemen over punten die op de agenda staan. 6. Kijk bij het begin van de vergadering of er genoeg stemmen aanwezig zijn om besluiten te mogen nemen. Een eigenaar kan in persoon aanwezig zijn of een volmacht aan iemand anders geven. De volmachten tellen als stem mee. Om besluiten te kunnen nemen is meestal een meerderheid van de helft plus één van de stemmen nodig. Raadpleeg uw reglement. 7. Als er niet genoeg stemmen aanwezig zijn om besluiten te kunnen nemen, dan kan meestal een zogenaamde tweede reglementaire vergadering uitgeschreven worden. Deze vergadering mag dan niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de laatste vergadering plaatsvinden. Op deze bijzondere vergadering kunnen de aanwezigen ongeacht het aantal aanwezige stemmen rechtgeldige besluiten nemen. Wel moet je dit in de uitnodiging vermelden met een verwijzing naar het artikel van het reglement waar deze mogelijkheid vermeld staat. 8. Standaard agendapunten voor een opstartvergadering: 1/9

2 1. Opening/mededelingen, 2. Vaststellen aantal stemmen om besluiten te kunnen nemen, 3. Activeren VvE 4. Benoemen voorzitter en de bestuurder/administrateur van de VvE, inschrijven KvK. 5. Verzekeringen, collectieve opstal, WA, (bestuurdersaansprakelijkheid). 6. Onderhoud aan het pand, opstellen MJOP, offertes enz. 7. Financiën: vaste lasten, sparen, extra bijdragen, jaarverslag en/of begroting, incassomandaat 8. Rondvraag, sluiting en afspraken. Van de vergadering moet een verslag gemaakt worden, ook wel notulen genoemd. De notulen dienen binnen twee weken naar de eigenaren te worden verstuurd. Het kan zijn dat een eigenaar het niet eens is met een besluit. Hier moeten gegronde en onderbouwde redenen voor zijn. Een eigenaar kan binnen 30 dagen na het kennisnemen van een besluit bij de kantonrechter een verzoek indienen om het besluit te vernietigen. Na het verstrijken van de 30 dagen is dit niet meer mogelijk. Kennisname van het besluit kan zijn: Als u aanwezig was op de vergadering of wanneer u afwezig was op de vergadering, de datum van ontvangst van de notulen. Belangrijk punt is het incassomandaat mee te nemen in de notulen. De bestuurder/administrateur kan een mandaat van de vergadering krijgen dat ervoor zorgt dat de bestuurder/administrateur een incassobureau in kan schakelen als een van de eigenaren zijn maandbijdrage niet betaald en de kosten van het incassobureau op de wanbetaler kunnen worden verhaald. Het incassomandaat moet natuurlijk ook op de agenda van de vergadering vermeld zijn. VvE-Oké Test: De VvE balie heeft een test ontwikkeld voor de VvE. De test bestaat uit acht vragen: 1. Heeft de VvE een bestuurder/of administrateur 2. Vergadert de VvE minimaal 1x per jaar 3. Wordt hier een verslag of notulen van gemaakt 4. Is de VvE bij de KvK ingeschreven 5. Heeft de VvE een bankrekening 6. Betaalt ieder lid een maandbijdrage 7. Is er een financieel overzicht 8. Is er een collectieve opstalverzekering en eventueel WA. Als u op al deze vragen met ja kan antwoorden, dan voldoet de VvE aan de minimale wettelijke verplichtingen. Potentiële kopers kunnen op die manier zien of het te koop staand appartement een functionerende VvE heeft. Wettelijke basis: Sinds 1951 is het Burgerlijk Wetboek uitgebreid met Boek 5. Daarin is de appartementswet opgenomen. Deze wet regelt het splitsen van gebouwen in appartementsrechten. In de wet staat tevens dat door een notaris een splitsingsakte moet worden opgesteld. In deze akte staan de appartementsrechten omschreven, die na de splitsing ontstaan. Er staat ook welke delen van het gebouw de VvE samen moet onderhouden en welke zaken voor eigen rekening van de eigenaren zijn. Ook staat er hoe het stemrecht in een vergadering is geregeld. Verder kunt u nagaan of er daadwerkelijk een VvE is opgericht. Iedere VvE heeft een akte. U krijgt de splitsingsakte van de notaris tijdens de eigendomsoverdracht. Bij de splitsingsakte hoort een reglement. In de oude akten, opgesteld voor 1971 is het reglement vaak in de splitsingsakte opgenomen. Notarissen werken nu met modelreglementen. In de akte wordt verwezen naar één van de modelreglementen. De akte vermeldt aanvullingen en wijzigingen van het reglement. 2/9

3 Het modelreglement van splitsing: In het reglement staan artikelen waar de VvE zich aan dient te houden, als het gaat om het onderhoud, de administratie, het bestuur, het organiseren van vergaderingen, de verzekeringen en de financiën. Kortom in de splitsingsakte en het modelreglement staan de spelregels van uw VvE. Let op: Als u in een vergadering besluiten neemt die in strijd zijn met de regels van de splitsingsakte, dan zijn deze besluiten niet rechtsgeldig. VvE s kunnen tevens een huishoudelijk reglement hebben. Vooral de wat grotere VvE s hanteren het huishoudelijk reglement. Hierin staan de afspraken over huishoudelijke zaken en leefregels. Zaken zoals huisvuil, barbecues, vuurkorven, het schoonmaken van galerijen en portieken en geluidshinder, zijn onderwerpen die in het reglement voorkomen. Dit reglement kan door de VvE zelf worden opgesteld tijdens een vergadering. In uw splitsingsakte en het reglement van splitsing staan het aantal stemmen, dat u nodig hebt om het huishoudelijk reglement officieel vast te leggen. Ook voor een kleine VvE kan het handig zijn, om overlast problemen te voorkomen. De regels van het huishoudelijk reglement dienen redelijk en billijk zijn. De afspraken van de VvE behoren op een algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen te worden genomen. Besluiten die de vergadering neemt, zijn rechtgeldig. Dit betekent dat deze besluiten voor alle leden bindend zijn. De besluiten worden vastgelegd in een verslag. Algemeen: Naast de regels van de Appartementswet, de splitsingsakte en het reglement geldt dat men altijd redelijkheid en billijkheid ten opzichte van elkaar moet betrachten. Bij rechterlijke uitspraken wordt hier heel vaak naar verwezen Nieuwe wetgeving: De nieuwe appartementswet is in het jaar 2005 van kracht gegaan. Voor bestaande VvE s was er een overgangsperiode van drie jaar. Volgens de wet bent u verplicht een actieve VvE te hebben en te sparen voor het onderhoud van het gebouw. Door een wijziging van de Handelsregisterwet moet de VvE sinds 1 januari 2010 ingeschreven zijn in de registers van de Kamer van Koophandel (KvK). Doet men dit niet, dan begaat de VvE een economisch delict. De VvE kan een boete krijgen. De kosten bedragen per ,14 per VvE per jaar. Vanaf 2013 worden er geen kosten meer gerekend voor de registratie van uw VvE. VvE s die een akte hebben van voor 1972, hoeven zich niet altijd in te schrijven bij de KvK. Deze VvE s zijn soms niet officieel opgericht als VvE. Er ontbreekt namelijk een regel in de akte: De naam van de VvE is: VvE: straatnaam en huisnummer, VvE Naam. Als de VvE in dat geval bij de KvK inschrijft dan is de bestuurder van de VvE hoofdelijk aansprakelijk met zijn privévermogen voor verbintenissen van de VvE. (zie verder punt verzekeringen). Vaak geeft de KvK aan dat het mogelijk is om de vereniging in te schrijven als een VvA (Vergadering van appartementseigenaren). Als u dat overweegt of al gedaan hebt, zorgt u dat de aansprakelijkheid van de bestuurder ondervangen wordt met een aansprakelijkheidsverzekering. U kunt het ook oplossen door de splitsingsakte door een notaris aan te laten passen, zodat de VvE alsnog wordt opgericht. Als de VvE zich niet hoeft in te schrijven bij de KvK, dan geldt de rest van de verplichtingen die in uw splitsingsakte staat nog wel. In juli 2011 is de appartementswet aangevuld met de mogelijkheid dat de gemeente bij de kantonrechter een volmacht kan aanvragen om een VvE uit te nodigen voor een vergadering. De gemeente kan dan de agenda(mede) bepalen en de vergadering (laten) voorzitten. De VvE moet binnen 3 maanden na deze 3/9

4 vergadering een Meerjaren Onderhoudsplan laten maken en vaststellen. Als de VvE dat niet doet kan de gemeente de VvE verplichten door middel van een aanschrijving. Dit laatste kan alleen als de gemeente tevoren dit heeft vastgesteld door middel van een besluit van het collega van B&W. In de Vruchtenbuurt is het van toepassing. Wijzigen van de splitsingsakte In de nieuwe appartementswet staat dat voor het wijzigen van een splitsingsakte een meerderheid van 4/5 van de alle stemmen van de VvE nodig is. Is de VvE kleiner dan vijf appartementsrechten, dan dienen alle leden het eens zijn met het wijzigen van de akte. Lukt dit niet, dan kun je de akte niet wijzigen. Vaak is er een aanleiding voor het willen aanpassen van de splitsingsakte. Het volgende voorbeeld gaat over een VvE van drie leden; de één heeft kunststof kozijnen en een ander hardhouten. De derde eigenaar heeft al vijftien jaar niets meer aan de kozijnen gedaan. Als deze VvE actief wordt, is de discussie over het onderhoud van de kozijnen onvermijdelijk. Een oplossing is de splitsingsakte aanpassen en de kosten van de kozijnen individualiseren. Het is verstandig de verantwoordelijkheid van onderhoud aan het casco, inclusief kozijnen, bij de vergadering van de VvE te laten. De VvE kan dan een eigenaar verplichten zijn kozijnen te onderhouden. Onderhoud Hoeveel moet je sparen voor onderhoud? Deze vraag kan beantwoord worden door een Meerjaren Onderhoudsplan op te laten stellen door een bouwkundig bureau. Hierin staat het gebouw beschreven en wat er de komende jaren aan onderhoud moet gebeuren. De looptijd van een plan kan verschillen. De minimale looptijd is vijf jaar. Sommige delen van een gebouw gaan langer dan vijf jaar mee. Een plan met een langere looptijd geeft vaak een vollediger beeld van alle kosten. In het plan moet aangegeven worden wanneer het onderhoud naar verwachting uitgevoerd moet worden. Er wordt een prijsindicatie gegeven, gebaseerd op de gemiddelde aanneemprijzen. Hierdoor kunnen de eigenaren zien hoeveel er per maand gespaard moet worden. De administrateur/bestuurder beheert het gespaarde geld van de VvE. Hij draagt zorg voor een (spaar)rekening op naam van de VvE (het onderhoudsfonds/reservefonds). Alleen in een vergadering, waar voldoende stemmen aanwezig zijn, kunnen er besluiten over het onderhoud en kosten van de VvE worden genomen. Als de vergadering tot het uitvoeren van onderhoud besluit, dan kan de bestuurder namens de VvE opdracht geven aan een aannemer. Zonder rechtsgeldig vergaderbesluit kunnen er geen betalingen ten laste van het onderhoudsfonds plaatsvinden. Als de aannemer meldt dat onderhoud is uitgevoerd, controleer eerst of dit echt het geval is. Betaal niet eerder dan wanneer alles is uitgevoerd. Tip: Het btw tarief voor arbeidsloon en schilderwerk is 6%. Voor arbeidsloon geldt dat tot juli De regeling voor schilderwerk is voor onbepaalde tijd, voor woningen ouder dat twee jaar. Gezamenlijke verzekeringen In de splitsingsakte en/of het reglement staat dat de VvE ervoor dient te zorgen dat het gebouw verzekerd is. In veel gevallen hebben de appartementseigenaren een individuele opstalverzekering. Officieel moet er een collectieve opstalverzekering worden afgesloten. Als de eigenaren allemaal een individuele verzekering hebben loopt u het risico dat één van de eigenaren niet of onvoldoende verzekerd is. Bij grote schades wordt er dan onvoldoende geld uitgekeerd om alles te kunnen herstellen. De afwikkeling van de schade wordt aanzienlijk ingewikkelder als er meerdere verzekeringsmaatschappijen bij betrokken zijn. Als u een collectieve opstalverzekering hebt afgesloten hebt u slechts met één verzekeringsmaatschappij te maken. Het risico op onderverzekering is kleiner en het is ook voordeliger. De tarieven voor een collectieve verzekering zijn bijna altijd aanzienlijk lager dan van een individuele verzekering. Zodra de VvE een collectieve verzekering heeft afgesloten, kunt u de individuele opstalverzekering opzeggen. Ook is het van 4/9

5 belang een aansprakelijkheids- verzekering af te sluiten voor de VvE. Deze verzekering dekt het risico van aansprakelijkheid van de VvE. Als er bijvoorbeeld onverhoopt een stuk beton naar beneden valt op een dure auto, dan kan de eigenaar van de auto de VvE aansprakelijk stellen. De verzekering dekt alleen het risico van de gezamenlijke eigenaren (de VvE) en niet uw individuele aansprakelijkheid. Dat laatste moet u zelf verzekeren. Het modelreglement van splitsing stelt dit verplicht vanaf Wat vaak niet verplicht is is een rechtsbijstandverzekering voor de VvE. Het kan verstandig zijn om deze wel af te sluiten. Eerder in het verslag is de niet officieel bij akte opgerichte VvE genoemd. Hier is aansprakelijkheid van de bestuurder groter. Een professionele bestuurder moet zelf voor een verzekering zorgen. Maar als één van de eigenaren benoemd is tot bestuurder dan is het verstandig dat de VvE een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af sluit voor deze bestuurder. De eigenaar bespaart de VvE veel geld door als vrijwilliger de administratie van de VvE te doen. Het is redelijk dat de VvE deze verzekering betaalt. Woon gezond Vocht en schimmel Bij koken, wassen, douchen en schoonmaken komt er veel vocht vrij dat snel de woning uit moet. Als de lucht niet weg kan slaat hij neer op koude plekken. Daar kan dan schimmel ontstaan. Wat kunt u zelf doen om schimmel te voorkomen? Zorg dat er 24 uur per dag frisse lucht in uw huis komt (ventileer). Zet het klepraampje in de woonkamer open als u thuis bent. Zet ventilatieroosters altijd open en maak dit maandelijks schoon. Zet de afzuiging aan tijdens douchen en koken en laat die hierna nog minimaal een uur aanstaan. Voorkom veel vocht in huis: Droog natte muren en vloeren na het douchen. Droog de ramen in de woonkamer als er condens op staat. Droog wasgoed buitenshuis of gebruik een wasdroger met afvoer naar buiten. Droogt u het wasgoed toch binnenshuis doe dit dan in een ruimte met de ramen open, zodat het vocht naar buiten kan. Houd de deur dicht zodat het vocht niet in het huis kan verspreiden. Zorg voor aangename temperatuur: Tussen de 18 en 22 C (iets koeler in de slaapkamer). Laat het huis (ook s nachts) niet teveel afkoelen, blijf boven de 15 C. Verwijder de vensterbank of zorg voor spleten of een rooster in de vensterbank zodat warme lucht goed naar boven kan stromen. Verwijder schimmel: Gebruik soda opgelost in water. Dit is minder agressief voor uw eigen gezondheid dan chloor. Meubelstukken met een glad oppervlakte kunnen op deze manier schoongemaakt worden. Meubelstukken waarbij het materiaal aangetast is door de schimmel kunt u weggooien. Tenslotte: Zet uw meubels minimaal 15 cm van de muur af zodat de lucht beter doorstroomt. Dit helpt schimmel voorkomen. Koolmonoxide Hebt u nog een geiser of gaskachel met een waakvlam? En is uw woning wel geïsoleerd? Vervang het apparaat dan zo snel mogelijk door een gesloten toestel. Tot die tijd is het belangrijk dat deze apparaten goed en op tijd worden nagekeken of ze nog goed functioneren. Dan is het belangrijk dat deze apparaten goed en op tijd worden nagekeken of ze nog goed functioneren. Als er geen volledige verbranding van het gas plaatsvindt, dan kan er koolmonoxide vrijkomen. 5/9

6 Koolmonoxide is geurloos, onzichtbaar en levensgevaarlijk. Als de waakvlam geel brandt is er geen volledige verbranding van het gas en is het risico van koolmonoxidevorming aanwezig. Je kunt een koolmonoxidemelder ophangen. Let verder op de volgende zaken: Hebt u vaak last van hoofdpijn of misselijkheid? Verdwijnen uw klachten als u buiten bent? Meld dit aan uw huisarts en laat de apparatuur controleren door een erkend installatiebedrijf. Bij vragen kunt u direct contact opnemen met de afdeling leefomgeving van GGD van de gemeente Den Haag, telefoonnummer Gezocht VvE s met duurzame ambities! Geef aan de VvE-balie door als je je VvE wil verbeteren met energetische maatregelen. We kunnen je helpen met advies en er komt zelf weer een regeling met een voucher. Als je de afgelopen vier jaar nog ggen subsidie hebt aangevraagd, maak je dit jaar nog kans op een voucher! Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om energie te besparen. Voorbeelden hiervan zijn isolatie van dak en vloer, dubbel glas, een zuinige HR-ketel. Dit zijn over het algemeen kostbare ingrepen. U kunt ook al flink besparen met kleine eenvoudige maatregelen. Folie achter de radiatoren, spaarlampen en een graadje lager stoken kunnen al een flinke besparing opleveren. Als de VvE binnenkort groot onderhoud uit gaat voeren, kijk ook naar de mogelijkheden om energie te besparen. Energiebesparing levert niet alleen geld op, maar vergroot ook uw wooncomfort. Heel belangrijk daarbij is wel goed te letten op ventilatie mogelijkheden van uw woning. Als u wel isoleert, maar niet ventileert, kan het binnenmilieu ernstig vervuild raken. Dit kan gevolgen hebben voor uw gezondheid. Meer informatie hierover vindt u op Er bestaan diverse cursussen en studiegroepen over dit onderwerp. Bij de Studiegroep Zonnestroom maak je je eigen business case met investeringen en terugverdientijden. Preventie tegen woninginbraken De gemeente Den Haag wil graag samenwerken met VvE s om aantal inbraken in Den Haag terug te dringen. Er hebben afgelopen jaar 2o0 geslaagde inbraken plaatsgevonden, er zijn dus meerdere pogingen gewaagd. De preventieve maatregelen zijn van bouwkundige aard en gaan om het beveiligen van de woning. Indien opdracht wordt verleend aan een bedrijf dat preventieve middelen installeert, kan per appartement een gratis kierstandhouder en tijdklokschakelaar worden verstrekt en een deurspion. Als installatie mogelijk is wordt montage ook vergoed. Voor deze aanbieding kunt u contact opnemen met de heer Guus Schouten, of of Het meest effectief blijkt te zijn goede afspraken binnen het gezin en je daaraan houden: altijd de deur op slot, ook als je vijf minuten weggaat. Ramen dicht, ook kleine bovenraampjes. Bouwkundige maatregelen komen op de tweede plaats en een alarm heeft niet zoveel zin. De gemiddelde inbraak duurt drie minuten en zo snel kan een bedrijf niet bij je huis zijn. Meldpunt Graffiti: U kunt hiermee contact opnemen, graffiti wordt dan gratis verwijderd Meld-en Steunpunt Woonoverlast Voor eigenaar-bewoners en huurders van particulieren, huurders van corporaties kunnen bij hun corporatie terecht. Er zijn twee soorten woonoverlast. Woonoverlast door onrechtmatig wonen: overbewoning, illegale kamerverhuur, hennep, drugspanden. Overige woonoverlast: burenconflicten, geluidsoverlast, overlast door psychische of sociale problemen. Hoe werkt het? Melden via Digitaal loket 6/9

7 Bellen naar het gemeentelijk contactcentrum Een medewerker van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast neemt contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Het meldpunt werkt samen met politie, zorginstellingen, gemeentelijke (handhavings)afdelingen Vragen uit de zaal 1. Blijven comparanten rechtsgeldig? Wat in de splitsingsakte staat, bij de notaris is vastgelegd, blijft rechtsgeldig. 1a. Wat te doen als een lid van de VvE niet kan betalen? Als je een appartement hebt en lid van een VvE bent, heb je verplichtingen, je bent verplicht te betalen conform de besluiten van de vergadering van de VvE. Als een van de leden gedurende zes maanden niet betaalt, wordt het bedrag omgeslagen over de andere leden. Hierdoor verdwijnt de betalingsverplichting niet. U kunt als VvE een betalingsherinnering sturen, daarna een aanmaning en vervolgens de zaak uit handen geven aan een incassobureau of de deurwaarder. Als het huis wordt verkocht en de achterstand in betaling aan de VvE is gemeld bij de veiling-notaris, dan moet de nieuwe koper de bijdrage over het voorgaande twee boekjaren betalen. 2. De appartementen in onze VvE zijn verschillend. De meningen over het onderhoud zijn verdeeld. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw, het maakt niet uit wie een balkon heeft of niet. Ieder moet naar breukdeel betalen. 3. Waarom zouden we een collectieve aansprakelijkheidsverzekering nemen? Met een aansprakelijkheidsverzekering voor de VvE is de VvE verzekerd voor schade aan derden. Bijvoorbeeld als er een dakpan op een auto valt, of iemand valt van de portiektrap omdat daar een stuk afbreekt. Vaak is de trap van twee VvE's, die zijn dan beide aansprakelijk. In regelementen van na 1983 staat opgenomen dat er een WA-verzekering moet zijn. Voor oudere is het aan te bevelen. 4. Wat als er geen VvE is, maar wel gezamenlijk onderhoud wordt uitgevoerd? Volgens de wet bent u verplicht uw VvE te activeren. Sparen voor onderhoud is verstandig, want nu gaat het goed, maar het kan misgaan als iemands financiële situatie verandert. Als u nu begint met sparen, is er in de toekomst geld in kas voor het noodzakelijk onderhoud. Het is een bescherming voor uzelf. Bij verkoop telt het ook; banken geven geen hypotheek als er geen actieve VvE is. 5. We hebben niet genoeg geld voor noodzakelijk onderhoud. Is daar hulp voor? In Den Haag nog niet. Het college is bezig met een voorschotfonds voor VvE s via de Gemeentelijke Kredietbank. Zodra er meer bekend is, komt dit op de website U kunt bij Den Haag Op Maat of de gemeentelijke kredietbank informeren of zij iets voor u kunnen doen. Een andere oplossing is dat de mensen die wel kunnen betalen iets meer bijdragen en dat de armere VvE leden een betalingsregeling treffen met de VvE. Zorg dat die regeling goed wordt vastgelegd. 6. Kunt u een indicatie geven van het te sparen maandbedrag voor een VvE met professionele bestuurder? Als u dat exact wilt weten, hebt u een Meerjaren Onderhoudsplan nodig, om te kunnen zien wat er de komende jaren aan onderhoud nodig is. Op grond daarvan kunt u de bijdrage berekenen, aangevuld met kosten voor de verzekering, de bestuurder en de zakelijke bankrekening van de VvE. 7/9

8 Een externe bestuurder kost tussen de 100 en 240 per appartement per jaar. Op de website van de rijksoverheid staat een rekentool. Om te beginnen wordt vaak aangeraden per maand 50 per appartement te gaan sparen, maar met een extern bestuurder is dit te weinig. U kunt ook zelf een rekensom maken. Als u een VvE van 6 appartementen hebt, dan stort u 6 x 50 x 12 maanden = per jaar. Daarvan moet u alles betalen. De kosten van de administratie, de verzekering en eventuele kleine reparaties. Wat er overblijft dat spaart u voor het groot onderhoud. Als u het dak moet vervangen, dan hebt u tot nodig. Een riolering kost al gauw Is er voor een dakterras een vergunning nodig en een bezoek aan de notaris? Nu is een vergunning nog wel nodig, over enige tijd niet meer. U moet wel toestemming hebben van de VvE en er moet worden vastgelegd dat het onderhoud van het dakterras tot de waterkerende laag voor rekening van de eigenaar is. U moet ook vastleggen, dat de eigenaar van het dakterras het verwijderen betaalt, als het dak vernieuwd moet worden. Dit hoeft niet door de notaris te gebeuren. Als u een dakopbouw of een uitbouw maakt, dan wel. 8. Heeft de gemeente adressen voor het laten opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan? De gemeente heeft een lijst met bouwkundige bureaus, maar geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van deze bureaus. 9. Brengt een VvE veel papierwerk met zich mee? Dat hoeft niet, als iedereen zich aan de regels houdt en er duidelijke afspraken zijn. Bij de VvE-balie kan men u adviseren. Als de communicatie goed is en er geen problemen te verwachten zijn, kun je het heel goed zelf de administratie doen. 10. Kan de VvE-balie adviseren bij het opstellen van een MOP? U kunt een MOP laten opstellen door een bouwkundig bureau. Dat kost voor een VvE van zes appartementen ± 900. In de Vruchtenbuurt kun je de QuickScan laten maken, een voucher hiervoor is verkrijgbaar via het wijkberaad. Een Quickscan is een heel beknopte bouwkundige opname. 11. Hoe groot moet het reservefonds zijn voor een VvE van 35 leden? Zie bij vraag 6. Laat een MOP opstellen. 12. Overlast van fietsbeugels. Klachten over weesfietsen bij een fietsnietje voor uw huis kunt u melden bij De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een aanpak voor het grote aantal fietsen, dat overal in de stad blijft staan. 13. Hoe kiezen we een aannemer voor het uitvoeren van onderhoud? Vraag na bij buren, familie, vraag offerte aan bij meerdere bedrijven. Stel een goede uitvraag op. Dan krijg je offertes die je kan vergelijken. Betaal nooit het hele bedrag vooraf. Doe een aanbetaling van niet meer dan 30% en betaal de rest in delen. Kies het liefst een bedrijf dat is aangesloten bij het Bouwgarant. Dan kunt u tegen een kleien meerprijs een verzekering afsluiten. Als uw aannemer/uitvoerder dan failliet gaat, neemt een ander bedrijf het karwei over. Kijk of andere VvE s in uw straat ook onderhoud willen laten uitvoeren. Als u samen offerte aanvraagt, is dat waarschijnlijk voordeliger. De gemeente mag geen bedrijven aanbevelen. 14. Is het niet beter met een heel blok samen in één VvE te gaan? 8/9

9 Ja dat is een goed idee. Er zijn wel wat helen en ogen. Voor je samengaat, moeten alle panden in dezelfde staat van onderhoud zijn en die staat is zelden gelijk. Het maken van een nieuwe splitsingsakte bij de notaris kost geld. Het gezamenlijk laten uitvoeren van onderhoud is wel een goed idee, zie ook bij vraag 13. In de Vruchtenbuurt komt houtzwam voor. Soms zijn roosters in de kruipruimte dichtgemaakt door ophoging van de tuin of is de kruipruimte volgestort met puin. Als hierdoor de vloer van de parterrewoning houtzwam heeft, is de vereniging verantwoordelijk. Het is verstandig te controleren of de roosters van uw kruipruimte open zijn. Tot slot U kunt bij de VvE-balie meer informatie over bovenstaande onderwerpen krijgen. Als u vragen hebt over uw VvE, maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Wij kijken samen met u naar de splitsingsakte van uw VvE en geven u gratis advies. Als u samen met uw mede-eigenaren er niet uit komt, dan kunt u ons vragen een opstartvergadering te organiseren. U kunt ons bereiken via of via De hulp van de VvE-balie is gratis. De VvE-balie is in het stadhuis aan het Spui gevestigd. Informatieve websites/adressen: of https://wareco-denhaag-public.munisense.net/ 9/9

Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 5 november 2015

Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 5 november 2015 Verslag VvE-informatieavond voor de Vruchtenbuurt 5 november 2015 Aanwezig: 26 genodigden Adviseur VvE-balie Gemeente Den Haag: Najat el Bouzidi en Orlando Achong Verslag: Hilde Soutendijk, Zebra Welzijn

Nadere informatie

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen:

Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen. Juridische vragen: Onderverdeeld in - Juridische vragen - Vragen over onderhoud - Financiële vragen Juridische vragen: Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen? Nee. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht

Nadere informatie

Gemeente Den Haag VvE-balie & Meld- en Steunpunt Woonoverlast

Gemeente Den Haag VvE-balie & Meld- en Steunpunt Woonoverlast Gemeente Den Haag & Meld- en Steunpunt Woonoverlast Francien de Hoop Jonore Bots 27-09-2011 Wat is een VvE Het splitsen van een gebouw in appartementsrechten Appartementseigenaren van rechtswege lid In

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Verslag VvE-informatieavonden voor de Vruchtenbuurt Pluk de vruchten van het onderhoud Maandag 10 en 24 september 2012 (Achillesterrein)

Verslag VvE-informatieavonden voor de Vruchtenbuurt Pluk de vruchten van het onderhoud Maandag 10 en 24 september 2012 (Achillesterrein) Verslag VvE-informatieavonden voor de Vruchtenbuurt Pluk de vruchten van het onderhoud Maandag 10 en 24 september 2012 (Achillesterrein) Aanwezig: Annegien Wartna projectleider afdeling Wonen van de gemeente

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 20 februari 2013 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

Hoe werkt een (gemengde) VvE?

Hoe werkt een (gemengde) VvE? Hoe werkt een (gemengde) VvE? De regels en de praktijk 25 april 2012 VVEgemak: Michiel Hopman Wordt het nu heel anders na oprichting van een VvE? Nee, huurders en eigenaren hebben beiden belang bij een

Nadere informatie

Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen. VvE - vergroting. VvE

Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen. VvE - vergroting. VvE Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen - vergroting Voor meer informatie kunt u vrijblijvend langskomen bij de Serviceorganisatie op de Apeldoornselaan 231 1 2 Slecht onderhoud: Slapende? U bent lid van een Vereniging

Nadere informatie

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden.

Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Vraag en antwoord Hieronder maken wij een opsomming van veel gestelde algemene vragen. Wij geven de antwoorden. Wat is een VvE? De VvE (Vereniging van Eigenaren) is een rechtspersoon, opgericht bij verdeelde

Nadere informatie

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER

NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER NOTITIE TOELICHTING OP INSCHRIJVING VvE s IN HET HANDELSREGISTER Van : René Brinkhuijsen Datum : 24 augustus 2010 Betreft : toelichting op inschrijving VvE s bij KvK Bron: KvK Waarom moet een VvE zich

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom.

De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom. Regels binnen een VvE De Vergadering is het hoogste orgaan (en dus de baas). De Vergadering stuurt het bestuur aan en niet andersom. De Vergadering bepaalt de structuur en het beleid van de vereniging.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3. 2 VvE-Meter 4. 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 VvE-Meter 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 toelichting op de vragenlijst 3 2 VvE-Meter 4 VvE Belang Postbus 210, 4900 AE Oosterhout Tel. 0900-20 20 510 ( 0,10/min) Fax. 0162-46 15 26 E-mail: info@vvebelang.nl

Nadere informatie

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl

VvE-beheer. Functioneel beheer. 31 mei 2013. Versie: 1.0. E : info@elckerlycweg.nl VvE-beheer Functioneel beheer 31 mei 2013 Versie: 1.0 E : info@elckerlycweg.nl 1 Administratief en financieel beheer 1.1 Register Bijhouden van de benodigde gegevens van/voor alle leden van de VvE. 1.2

Nadere informatie

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren

Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Woongoed Middelburg en Vereniging van Eigenaren Inleiding Bij aankoop van een appartement komen bijzonderheden aan de orde die bij de aankoop van een eengezinswoning

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Vocht en ventilatie. Tips voor een droger huis

Vocht en ventilatie. Tips voor een droger huis Vocht en ventilatie Tips voor een droger huis Vocht en ventilatie Een gezin produceert per dag tussen de tien en vijftien liter vocht. Door te ademen, door huisdieren en planten, maar ook door te koken,

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

FINANCIEEL & TECHNISCH VASTGOEDBEHEER

FINANCIEEL & TECHNISCH VASTGOEDBEHEER VvE-Beheer Waarom VvE beheer? Bij de koop van een appartement wordt u mede-eigenaar van het gebouw en wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Checklist Huis kopen TOP. MuurTotaal. 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis. gladde wanden zonder stukadoren. René van Esch 06-43 86 11 60

Checklist Huis kopen TOP. MuurTotaal. 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis. gladde wanden zonder stukadoren. René van Esch 06-43 86 11 60 Checklist Huis kopen 60 aanbevelingen bij het kopen van een huis Bij het kopen van een huis komt veel kijken. Deze checklist helpt je om alle zaken goed te regelen waardoor het kopen van een huis wat minder

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM, januari 2009 1. Persoonlijke gegevens Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Straat: Postcode: Woonplaats:

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor

gemengde complexen informatie voor VvE beheer gemengde complexen informatie voor k o p e r K o p e r s inleiding Met deze brochure willen wij u als eigenaar van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke

Nadere informatie

Advieswijzer: verwarmen en ventileren

Advieswijzer: verwarmen en ventileren 100% wonen Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees deze advieswijzer aandachtig

Nadere informatie

n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl

n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl n2beheer-vve Handboek VvE beheer Hogewoerd 150 2311 HV Leiden T (071) 513 65 11 info@n2bouwadvies.nl www.n2bouwadvies.nl ❶ Inhoud 1. Inhoud blz. 1 2. Introductie blz. 2 3. Pakketten en diensten blz. 3

Nadere informatie

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A

GRONINGEN Studentenlaan 34 - A GRONINGEN Studentenlaan 34 - A Vraagprijs: 139.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM 1. Persoonlijke gegevens Naam: Geboorteplats: -od Beroep: Straat: Postcode: E-mailadres: -g./. /. Telefoon thuis: Adres te

Nadere informatie

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE)

Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Standaard dienstenpakket besturen van Vereniging van Eigenaars (VvE) Module 0: Opstarten/overnemen VVE Deze module bestaat uit twee onderdelen. 0.1 opstarten van een VvE Het opstellen van een huishoudelijk

Nadere informatie

Checklist voor een goed plan

Checklist voor een goed plan VvE met Energie Informatie bijeenkomst wat behelst het plan precies Moeilijke vragen ontdekt en antwoorden geformuleerd Offertes aangevraagd en beoordeeld Uitvraag geformuleerd Eisenpakket ten aanzien

Nadere informatie

> Verwarmen en ventileren

> Verwarmen en ventileren > Verwarmen en Verwarmen en Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees

Nadere informatie

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam

: een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam Vereniging van Eigenaars Pieter Cornelisz Hooftstraat 170-176 Wanneer Locatie : om 10.00 uur : een ruimte van Newomij VvE Beheer, A.J. Ernstraat 595 G te Amsterdam De agenda luidt als volgt: 01. Opening

Nadere informatie

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep

Naam : Kreukniet Voornaam : Geboorteplaats : Hoogwoud Geboortedatum : 15-09-1977 Beroep VvE-checklist / Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaand appartementsrecht (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

GEEF LUCHT AAN JE HUIS!

GEEF LUCHT AAN JE HUIS! GEEF LUCHT AAN JE HUIS! Zorg voor een gezonde woning: geef vocht en schadelijke stoffen geen kans! Laat voortdurend frisse lucht binnen via een ventilatiesysteem, ventilatierooster of door een raam op

Nadere informatie

Dagelijks ventileren. woonwijzer

Dagelijks ventileren. woonwijzer Dagelijks ventileren woonwijzer 2 Dagelijks ventileren Dagelijks ventileren Veel mensen hebben last van vocht in huis. Ze denken meestal dat die vochtoverlast van buiten komt: optrekkend vocht of doorslaande

Nadere informatie

Verwarmen en ventileren. Advies voor frisse lucht in huis

Verwarmen en ventileren. Advies voor frisse lucht in huis Verwarmen en Advies voor frisse lucht in huis 1 Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Inhoud Wat doet een VvE?... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?... 4 Hoe werkt een VvE?... 5 Splitsingsakte en splitsingstekening... 7 Stemmen... 8 VvE-bijdrage...

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Van Maanenstraat 11-C CW Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers te koop

Van Maanenstraat 11-C CW Rotterdam. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers te koop Van Maanenstraat 11-3038 W Rotterdam woonoppervlakte 50 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 112.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER

WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER Welkom bij WOONSTAD ROTTERDAM VVE BEHEER MVE-VVE Inhoud Wat doet een VvE?.................................................................................... 4 Waarom moet je lid zijn van een VvE?.........................................................

Nadere informatie

Vochtoverlast en ventilatie in de woning

Vochtoverlast en ventilatie in de woning Vochtoverlast en ventilatie in de woning Soms hebben mensen last van vocht in hun woning. Vochtoverlast wordt meestal in een laat stadium ontdekt. Er komen schimmelplekken op de muur, behang laat los en

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Vinkenveld 76. 7827 DT Emmen. Vraagprijs: 72.500 k.k. Domesta. woonoppervlakte 53 m2 1 slaapkamers te koop

Vinkenveld 76. 7827 DT Emmen. Vraagprijs: 72.500 k.k. Domesta. woonoppervlakte 53 m2 1 slaapkamers te koop Vinkenveld 76 7827 DT Emmen woonoppervlakte 53 m2 1 slaapkamers te koop Vraagprijs: 72.500 k.k. Domesta verkoop@domesta.nl 0591-57 01 00 www.domesta.nl Kenmerken Locatie Energie Vinkenveld 76 isolatie:

Nadere informatie

Voorkom schimmel. Ventileren helpt. verhuurt

Voorkom schimmel. Ventileren helpt. verhuurt Voorkom schimmel Ventileren helpt Vocht? Dat kunt u voorkomen Veel mensen hebben last van vocht in huis. Schimmel op de muur en vochtplekken in het behang zijn duidelijke gevolgen. Maar vocht in huis is

Nadere informatie

Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief. Versie 1.0 ( )

Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief. Versie 1.0 ( ) Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief Versie 1.0 (20-01-2017) Ons collectief is geënt op het professioneel beheer van Verenigingen van Eigenaren op het gebied van bemiddeling, conform onze collectieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg nummer 27 5 september 2011. Geachte leden, Minderhout 5 september 2011, Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 27. Oplevering 1. Ongeveer 2 weken vóór de oplevering wordt

Nadere informatie

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren CACHCA Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer Verenigingen van Eigenaren EVEN VOORSTELLEN.. CACHCA VvE beheer is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE. 15 februari 2011. Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid

INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE. 15 februari 2011. Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid INFORMATIEAVOND MANDELIGHEID / VVE 15 februari 2011 Remco Slijkhuis Stichting Platform Mandeligheid INTRODUCTIE Waarom deze avond? Onduidelijkheid bij bewoners Mandelig terrein (nieuw) verschijnsel Verschillen

Nadere informatie

Opalinestraat 73. 6216 VW Maastricht. Vraagprijs: 105.000 k.k. Stichting Woonpunt. woonoppervlakte 93 m2 3 slaapkamers te koop

Opalinestraat 73. 6216 VW Maastricht. Vraagprijs: 105.000 k.k. Stichting Woonpunt. woonoppervlakte 93 m2 3 slaapkamers te koop Opalinestraat 73 6216 VW Maastricht woonoppervlakte 93 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 105.000 k.k. Stichting Woonpunt verkoop@woonpunt.nl 088-050 60 70 www.woonpunt.nl Kenmerken Locatie Energie Opalinestraat

Nadere informatie

eigenaar van een appartement

eigenaar van een appartement eigenaar van een appartement 2 eigenaar van een appartement Eigenaar van een appartement U bent eigenaar van een appartement en daarom bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het

Nadere informatie

Gekroonde Haringpad 56-2E. 3024 PA Rotterdam. Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars

Gekroonde Haringpad 56-2E. 3024 PA Rotterdam. Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars Gekroonde Haringpad 56-2E 3024 PA Rotterdam woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers koopregeling Koopgarant te koop Koopsom: 96.900 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS

WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS Ventileren WANT IEDEREEN HEEFT VOCHT IN HUIS Iedereen heeft vocht in huis Niemand ontkomt er aan. Door alleen al in huis te zijn, produceren we liters vocht per dag. En bij het koken, douchen, afwassen,

Nadere informatie

Help! Mijn VvE heeft (g)een bestuur.

Help! Mijn VvE heeft (g)een bestuur. Help! Mijn VvE heeft (g)een bestuur. Klik om de titelstijl van het model mw mr. Astrid te bewerken Luijk-van Veldhuizen Juridische Dienst VvE Belang Inhoud Structuur VvE Klik om Wat de zijn titelstijl

Nadere informatie

Frank Van Borselenstraat 4-B. 3021 RK Rotterdam. Vraagprijs: 175.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop

Frank Van Borselenstraat 4-B. 3021 RK Rotterdam. Vraagprijs: 175.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop Frank Van Borselenstraat 4-B 3021 RK Rotterdam woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 5.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

Coppelweide 25. 6088 CB Roggel. Vraagprijs: 209.000 k.k. WoonGoed 2-Duizend. woonoppervlakte 100 m2 2 slaapkamers te koop

Coppelweide 25. 6088 CB Roggel. Vraagprijs: 209.000 k.k. WoonGoed 2-Duizend. woonoppervlakte 100 m2 2 slaapkamers te koop Coppelweide 25 6088 CB Roggel woonoppervlakte 100 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 209.000 k.k. WoonGoed 2-Duizend verkoop@woongoed2-d.nl 077-476 77 77 www.woongoed2-d.nl Kenmerken Locatie Energie

Nadere informatie

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Ventileren Op adem komen doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op onze website

Nadere informatie

Kiplingstraat 71. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop

Kiplingstraat 71. 3076 TB Rotterdam. Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop Kiplingstraat 71 3076 TB Rotterdam woonoppervlakte 57 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 90.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Opening en welkom. Kleine VvE en t/m 10 appartementen. Nederland

Opening en welkom. Kleine VvE en t/m 10 appartementen. Nederland Opening en welkom Belangenorganisatie voor Appartementseigenaren Aantal woningen in Nederland Huur Woningcorporaties 2,4 mln Grote beleggers 0,2 mln Particuliere verhuurders 0,6 mln Koop Appartementen

Nadere informatie

Dorpsweg 155-C. Koopsom: 78.000 k.k. 3082 LJ Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop

Dorpsweg 155-C. Koopsom: 78.000 k.k. 3082 LJ Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 57 m2 3 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Dorpsweg 155-C 308 LJ Rotterdam woonoppervlakte 57 m 3 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 78.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-80 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Leerparkpromenade KW Dordrecht. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 98 m2 2 slaapkamers te koop

Leerparkpromenade KW Dordrecht. Vraagprijs: k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 98 m2 2 slaapkamers te koop Leerparkpromenade 276 3312 KW Dordrecht woonoppervlakte 98 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 199.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 088-966 03 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten

Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten Vochtproblemen: hoe komen we er aan? Vee! mensen hebben

Nadere informatie

Oosterbakenpad 110. 195.000 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Oosterbakenpad 110. 195.000 k.k. 3192 XV Hoogvliet Rotterdam. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Oosterbakenpad 110 3192 XV Hoogvliet Rotterdam woonoppervlakte 111 m 2 2 slaapkamers te koop 195.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Mathenesserdijk 89-A. 3027 BE Rotterdam. Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop

Mathenesserdijk 89-A. 3027 BE Rotterdam. Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop Mathenesserdijk 89-A 3027 BE Rotterdam woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Hengstdalseweg 41. 6523 EA Nijmegen. Vraagprijs: 160.000 k.k. Standvast Wonen. woonoppervlakte 85 m2 3 slaapkamers te koop

Hengstdalseweg 41. 6523 EA Nijmegen. Vraagprijs: 160.000 k.k. Standvast Wonen. woonoppervlakte 85 m2 3 slaapkamers te koop Hengstdalseweg 41 6523 EA Nijmegen woonoppervlakte 85 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 160.000 k.k. Standvast Wonen verkoop@jeeigenthuis.nl 024-382 01 00 www.jeeigenthuis.nl Kenmerken Locatie Energie

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie

Penatenhof 56-B BV Maastricht. Vraagprijs: k.k. Stichting Woonpunt

Penatenhof 56-B BV Maastricht. Vraagprijs: k.k. Stichting Woonpunt Penatenhof 56-B 6215 BV Maastricht woonoppervlakte 86 m 2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 135.000 k.k. Stichting Woonpunt verkoop@woonpunt.nl 088-050 60 70 www.woonpunt.nl Kenmerken Locatie Penatenhof

Nadere informatie

Schoklandsestraat 19-b. 3083 PB Rotterdam. Koopsom: 52.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Schoklandsestraat 19-b. 3083 PB Rotterdam. Koopsom: 52.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Schoklandsestraat 19-b 3083 PB Rotterdam woonoppervlakte 45 m 2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 52.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Blaasjeskruidstraat 17. 6841 GZ Arnhem. Koopsom: 185.000 k.k. Volkshuisvesting Arnhem. woonoppervlakte 107 m2 3 slaapkamers te koop

Blaasjeskruidstraat 17. 6841 GZ Arnhem. Koopsom: 185.000 k.k. Volkshuisvesting Arnhem. woonoppervlakte 107 m2 3 slaapkamers te koop Blaasjeskruidstraat 17 6841 GZ Arnhem woonoppervlakte 107 m2 3 slaapkamers te koop Koopsom: 185.000 k.k. Volkshuisvesting Arnhem info@volkshuisvesting.nl 026-371 27 12 www.volkshuisvesting.nl Kenmerken

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

Stille Putten 10. 2612 KT Delft. Koopsom: 155.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Stille Putten 10. 2612 KT Delft. Koopsom: 155.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Stille Putten 10 2612 KT Delft woonoppervlakte 99 m 2 4 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 155.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt 1 Inleiding 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt (hierna: PB) omvat een nadere uitwerking van de

Nadere informatie

Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels

Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels Veilig en comfortabel wonen Veiligheid van onze huurders gaat bij Stadgenoot boven alles. Daarom nemen we een ingrijpende maatregel. In 2013 en 2014 vervangen

Nadere informatie

Muntweg 197. 6532 TH Nijmegen. Koopsom: 100.000 k.k. Standvast Wonen. woonoppervlakte 50 m2 1 slaapkamers te koop

Muntweg 197. 6532 TH Nijmegen. Koopsom: 100.000 k.k. Standvast Wonen. woonoppervlakte 50 m2 1 slaapkamers te koop Muntweg 197 6532 TH Nijmegen woonoppervlakte 50 m2 1 slaapkamers te koop Koopsom: 100.000 k.k. Standvast Wonen info@jeeigenthuis.nl 024-382 01 00 www.standvastwonen.nl Kenmerken Locatie Energie Muntweg

Nadere informatie

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag

Welkom bij VvE Beheer Den Haag. Waar staat VvE Beheer Den Haag voor? Beheer op maat, de visie van VvE Beheer Den Haag Welkom bij VvE Beheer Den Haag Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Beheer Den Haag. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de bewoner. Dat dit een hele opgave

Nadere informatie

Schoklandsestraat 22-a. 3083 PE Rotterdam. Koopsom: 62.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.

Schoklandsestraat 22-a. 3083 PE Rotterdam. Koopsom: 62.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars. Schoklandsestraat 22-a 3083 PE Rotterdam woonoppervlakte 45 m 2 2 slaapkamers koopregeling Koopcomfort te koop Koopsom: 62.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026)

Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen Vereniging van Eigenaars flatgebouw West Varkenoordseweg 365/Elzendaal 3 tot en met 5 te Rotterdam (9026) Notulen van tweede vergadering, gehouden dinsdag 12 april 2016, aanvang 15:00 uur. Totaal

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Sleutelbloemstraat 13. Arnhem

Sleutelbloemstraat 13. Arnhem Sleutelbloemstraat 13 te Arnhem Ondanks het feit dat deze informatie door ons met zorg is samengesteld, dient te worden vermeld dat deze informatie, van algemene aard, deels van derden is verkregen, geheel

Nadere informatie

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ

BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ BINNEN ROKEN IS NOOIT OKÉ De rook van sigaretten verspreidt zich in je huis en auto. En plakt daar aan alles: kleding, zetels, vloer, speelgoed, Dat is niet goed voor jouw gezondheid én die van je kinderen.

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht 1. Persoonlijke gegevens Naam:_Cobben Voornamen:_Jurjen Jos Geboorteplaats:_Delft Geboortedatum:_27-04-'79 Beroep: Straat:_Dresdenlaan 7 Postcode:_3055

Nadere informatie

Over isoleren, besparen en comfort

Over isoleren, besparen en comfort Warm voor Weinig Over isoleren, besparen en comfort WARM VOOR WEINIG U woont in een huurwoning, en heeft er waarschijnlijk een aangename plek van gemaakt. Maar misschien kan het nog veel comfortabeler!

Nadere informatie

Valkreek 19. 3079 AM Rotterdam. Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop

Valkreek 19. 3079 AM Rotterdam. Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop Valkreek 19 3079 AM Rotterdam woonoppervlakte 70 m2 2 slaapkamers te koop Vraagprijs: 105.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

Iepenschans 18. Koopsom: 145.000 k.k. 2352 BG Leiderdorp. Rijnhart Wonen. woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers te koop

Iepenschans 18. Koopsom: 145.000 k.k. 2352 BG Leiderdorp. Rijnhart Wonen. woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers te koop Iepenschans 18 2352 BG Leiderdorp woonoppervlakte 90 m2 3 slaapkamers te koop Koopsom: 145.000 k.k. Rijnhart Wonen verkoop@rijnhartwonen.nl 071-581 11 85 www.rijnhartwonen.nl Kenmerken Locatie Energie

Nadere informatie

GRONINGEN Meerpaal 208

GRONINGEN Meerpaal 208 GRONINGEN Meerpaal 208 Vraagprijs: 105.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities in

Nadere informatie

wordt mede mogelijk gemaakt door

wordt mede mogelijk gemaakt door Welkom wordt mede mogelijk gemaakt door Het Nationaal Energiebespaarfonds Stimuleren energiebesparing in de bestaande woningbouw Vermogen: 300 miljoen Fondsperiode: tot en met eind 2018 Product: laagrentende

Nadere informatie

GRONINGEN Regattaweg 210

GRONINGEN Regattaweg 210 GRONINGEN Regattaweg 210 Vraagprijs: 195.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie