Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch"

Transcriptie

1 Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル

2 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 5 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 5 1. Inleiding in de LaCie Ethernet Disk RAID 7 2. Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID Inhoud verpakking Minimale systeemvereisten Aanzichten van het systeem Uw LaCie Ethernet Disk RAID installeren De Ethernet Disk RAID op het netwerk aansluiten De Ethernet Disk RAID aanzetten Uw Ethernet Disk RAID configureren De console van de Ethernet Disk RAID installeren 16 Windows-gebruikers 16 Mac-gebruikers De console starten De schijven initialiseren Configureren met de First Use Wizard (Wizard voor het eerste gebruik) USB-apparaten USB-apparaten aansluiten USB-apparaten loskoppelen Uw LaCie Ethernet Disk RAID beheren De Manager openen Windows-gebruikers Mac-gebruikers met DHCP-server Mac-gebruikers zonder DHCP-server Aanmelden bij de Manager Door de Manager navigeren Tabblad Storage Status (Opslagstatus) Tabblad Connection Status (Status aansluiting) Gebruikers beheren Gebruikers toevoegen Gebruikers wijzigen Gebruikers verwijderen Werken met groepen Authenticatiemodus Gedeelde mappen beheren Gedeelde mappen maken 45

3 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Gebruikerstoegang tot gedeelde mappen veranderen Een gedeelde map verwijderen Back-ups beheren Het herstelwachtwoord veranderen Extern opstarten configureren Een back-up verwijderen Een client verwijderen Geavanceerd beheer Waarschuwingsberichten Firmware USB Systeem Netwerk De schijven opnieuw configureren Systeemstatus Systeemlogboek Afsluiten Afmelden bij de Manager Werken met gedeelde mappen Gedeelde mappen openen Windows-gebruikers Linux-gebruikers Mac-gebruikers Gedeelde mappen openen via FTP Verbinding met gedeelde mappen verbreken Windows-gebruikers Linux-gebruikers Mac OS X-gebruikers Andere Mac-gebruikers Lokale schijven beveiligen Om te beginnen Systeemvereisten Aanvullende vereisten De Microsoft iscsi Initiator installeren Windows Backup Software installeren Intel Client Backup and Recovery starten Uw licentie activeren Uw licentie activeren met een internetverbinding Uw bestaande licentie vervangen Uw schijven beveiligen Handmatig een back-up van uw schijf maken Een back-up of herstel in uitvoering stopzetten 98

4 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 7.5. Het back-upschema veranderen Gebeurtenismeldingen ontvangen Het herstelwachtwoord veranderen Extern opstarten inschakelen of uitschakelen Extern opstarten inschakelen Extern opstarten uitschakelen Gegevens herstellen Bestanden of mappen herstellen Een schijf met gegevens herstellen Een systeemschijf herstellen met de herstel-cd Een systeemschijf herstellen tijdens extern opstarten De beveiliging verwijderen Problemen oplossen Problemen met Ethernet Disk RAID Problemen met Windows Backup Software oplossen Een diagnostisch bestand aanmaken Windows Backup Software gebruiken De herstel-cd gebruiken Het herstelwachtwoord resetten in de Microsoft iscsi Initiator Technische specificaties Hardwarespecificatie Softwarespecificatie RAID en opslagbeleid begrijpen RAID RAID RAID RAID 5 + Spare RAID 10 (RAID 1 + 0) Contact opnemen met de klantenservice Contactgegevens van LaCie Technical Support Garantiegegevens 139 Verklarende woordenlijst 140

5 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Copyrights Copyright 2007 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. GPL Source Code GNU General Public License ("GPL") software die is opgenomen in de LaCie Ethernet Disk RAID bevat software waarvan het copyright bij derden berust en die is gelicentieerd onder de GPL ("GPL-software"). Overeenkomstig de GPL: 1) kan de broncode worden teruggevonden op de ondersteuningspagina's van de Ethernet Disk RAID op de website van LaCie, 2) mag u de GPL-software hergebruiken, doorgeven en wijzigen. Uitsluitend in het geval van de GPLsoftware wordt geen garantie geboden voor zover toegestaan door het toepasselijk recht. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. La- Cie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor het gebruik gelden de volgende voorwaarden: LaCie Ethernet Disk RAID opslagsysteem Getest op overeenstemming met de FCC-normen Voor thuis- of kantoorgebruik De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg uw dealer of een erkende radio- en televisiemonteur voor hulp. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEC; EMC-richtlijn 89/336/EEC

6 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijke afval mag worden weggegooid. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP:De garantie van de LaCie Ethernet Disk RAID wordt mogelijk ongeldig als de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen worden genegeerd. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren op dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. De aan-/uitknop schakelt de stroom naar het systeem NIET UIT. Om de stroom van de Ethernet Disk RAID te verwijderen, moet u de stekker uit het stopcontact of uit het apparaat halen. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg de juiste procedure bij het configureren van het apparaat. Maak de LaCie Ethernet Disk RAID niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Steek nooit metalen voorwerpen in de drive. Zo voorkomt u gevaar van elektrische schokken, brand, kortsluiting en gevaarlijke emissies. De LaCie Ethernet Disk RAID bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de nabijheid van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof op de LaCie Ethernet Disk RAID, aangezien deze vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Ethernet Disk RAID elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, bestaat er een verhoogde kans op een elektrische schok. Voedingsvereisten V, 4-2 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik Stel de LaCie Ethernet Disk RAID opslag binnen het bereik van 10% niet bloot aan temperaturen buiten tot 90%, zonder condensvorming. het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij de LaCie Ethernet Disk RAID Als u dat niet in acht neemt, kan gebruik binnen het bereik van 5% beschadigingen oplopen of kan de tot 80%, zonder condensvorming, behuizing vervormd raken. Plaats liggen en de luchtvochtigheid bij de LaCie Ethernet Disk RAID niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Ethernet Disk RAID in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken.

7 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Trek altijd het netsnoer van de La- Cie Ethernet Disk RAID uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico van elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik de LaCie Ethernet Disk RAID niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televisietoestellen of radio s. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie Ethernet Disk RAID niet op in de buurt van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische storing kan de werking en stabiliteit van de LaCie Ethernet Disk RAID negatief beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen bovenop de LaCie Ethernet Disk RAID en oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. Oefen nooit overmatige kracht uit op LaCie Ethernet Disk RAID. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storingen bij de ontvangst van radio- en televisiesignalen in de onmiddellijke omgeving te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Belangrijke informatie:1 GB = bytes. 1TB = 1,000,000,000,000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5-10 % minder). Verder zal de gebruikte back-upcapaciteit groter dan de totale grootte van alle schijven die op de pagina met back-ups staan omdat er extra opslagruimte nodig is voor de gegevens die zijn gewijzigd tussen de back-ups. De werkelijke capaciteit hangt af van het RAIDniveau (zie pagina 117). Belangrijke informatie:elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op een ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over back-ups kunt u vinden op onze website. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken.

8 Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1. Inleiding in de LaCie Ethernet Disk RAID De LaCie Ethernet Disk RAID is een intelligente netwerkopslag-oplossing voor kleine en middelgrote kantoren en thuisnetwerkomgevingen. Dit systeem biedt ruimte op de harde schijf voor gedeelde bestanden en back-ups van de harde schijven van uw computer: een ideale manier om belangrijke gegevens te verdelen en te beveiligen. De Ethernet Disk RAID heeft een geïntegreerde bestandsserver met systeemback-up en biedt de mogelijkheid om gedeelde mappen te beheren met gebruikersnamen of groepen. De Ethernet Disk RAID kan op een gigabit Ethernet-netwerk worden aangesloten en ondersteunt tot vier seriële ATA (SATA)-harddrives. De goede prestaties van de Ethernet Disk RAID zijn ideaal voor het beveiligen van waardevolle bedrijfsgegevens en voor het snel herstellen van bestanden vanaf een back-up De mogelijkheden van uw LaCie Ethernet Disk RAID Gigantische hoeveelheden gegevens delen via gigabit ethernet Snelle back-up met SATA-connectiviteit Uw eigen lokale netwerk maken

9 User Manual Windows Backup Software 2006, , Recovery CD LaCie. Professional NAS System LaCie Ethernet Disk RAID (firmwareversie 1.4) Gebruikershandleiding Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID pagina 2. Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID 2.1. Inhoud verpakking 1 LaCie Ethernet Disk RAID-toren met 4 verwisselbare drive-laden en harddrives Ethernet-kabel Netsnoer LaCie Ethernet Disk RAID Utilities CD- ROM (met Windows Backup Software, gebruikershandleiding en beknopte installatiehandleiding) LaCie Ethernet Disk RAID Restore CD LaCie Ethernet Disk RAID Quick Install Guide (gedrukte versie) 4 Ethernet Disk RAID 5 Ethernet Disk RAID 6 LaCie Ethernet Disk RAID Copyright LaCie Copyright xxxxxx xxxxxx Quick Install Guide Job 11789: CD Artwork- Recovery LaCie Ethernet Disk RAID Recovery CD Job 11701: CD Artwork Job LaCie Ethernet Disk RAID User Manual Windows Backup Software

10 Gebruikershandleiding Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID pagina 2.2. Minimale systeemvereisten Onderdeel Webbrowser Netwerkomgeving Besturingssystemen voor toegang tot mappen Vereiste Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Firefox 1.06 of hoger TCP/IP netwerkomgeving Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home of Professional, Apple OS X, distributie op basis van Linux Technische opmerking: Macintoshen Linux-gebruikers hebben toegang tot het netwerkopslagapparaat, maar voor de configuratie en het beheer van het apparaat is Windows nodig.

11 Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van het systeem Vooraanzicht Netwerkaansluiting 1 activiteitslampje- Groen knipperen geeft Ethernet-activiteit aan. 2 Netwerkaansluiting 1 verbindingslampje- GROEN branden geeft een actieve Ethernetverbinding aan. Uit geeft aan dat er geen actieve Ethernet-verbinding is. 3 Netwerkaansluiting 2 verbindingslampje- Groen knipperen geeft Ethernet-activiteit aan. 4 Netwerkaansluiting 2 activiteitslampje- GROEN branden geeft een actieve Ethernetverbinding aan. Uit geeft aan dat er geen actieve Ethernet-verbinding is. 5 Drive-laden in. SATA drive-laden 6 Activiteitslampjes harde schijf - GROEN branden geeft aan dat de drive beschikbaar is. GROEN knipperen geeft activiteit van de drive aan. GEEL branden geeft een fout aan, waardoor de harde schijf mogelijk moet worden vervangen. GEEL knipperen geeft aan dat de drive bezig is om RAID te reconstrueren. (wordt vervolgd op volgende pagina)

12 13 LaCie Ethernet Disk RAID (firmwareversie 1.4) Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID Gebruikershandleiding pagina 11 Vooraanzicht 14 (vervolg) Algemeen statuslampje schijf - GROEN branden geeft aan dat de harde schijf in goede staat is (1-4 harde schijven). GEEL branden geeft aan dat er een kritieke of onherstelbare situatie bestaat. Het geeft ook aan dat de harddrives niet zijn geconfigureerd bij de eerste configuratie van het systeem. GEEL knipperen geeft aan (1) dat er bij één of meerdere harde schijven een fout is opgetreden of (2) dat er een RAID wordt gereconstrueerd. 8 Statuslampje systeem - GROEN branden geeft aan dat het systeem loopt en normaal functioneert. GROEN knipperen geeft aan dat het systeem bezig is met op gang komen of afsluiten. GEEL branden geeft aan dat er een fout is opgetreden: een kritieke of een onherstelbare toestand. 9 LED aan/uit - GROEN branden geeft aan dat het systeem stroom ontvangt. Niet branden geeft aan dat het systeem geen stroom ontvangt. 10 Aan-/uitknop - Zet het systeem aan/uit.

13 Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID Gebruikershandleiding pagina 12 Achteraanzicht K Systeemventilator 2 USB 2.0-poorten - De USB-poorten worden gebruikt voor het aansluiten van een extern USBopslagapparaat. 3 Voedingsaansluiting - Voorziet het apparaat van stroom. 4 Gigabit LAN-poort 2 - Gigabit Ethernetaansluiting. Het rechterlampje gaat GROEN branden bij aansluiting op een 10/100 MBnetwerk en ORANJE bij aansluiting op een gigabit-netwerk. 5 Gigabit LAN-poort 1 - Gigabit Ethernetaansluiting. Het rechterlampje gaat GROEN branden bij aansluiting op een 10/100 MBnetwerk en ORANJE bij aansluiting op een gigabit-netwerk. 6 Resetknop - Houd de resetknop drie seconden ingedrukt om het toestel weer op de standaardinstellingen van het systeem te zetten. 7 Ventilatorvoeding 8 Veiligheidsslot - Anti-diefstalslot voor een beveiligingskabel.

14 K LaCie Ethernet Disk RAID (firmwareversie 1.4) Uw Ethernet Disk RAID installeren Gebruikershandleiding pagina Uw LaCie Ethernet Disk RAID installeren Het installeren van de LaCie Ethernet Disk RAID is eenvoudig. Volg gewoon de onderstaande stappen: Stap 1 De Ethernet Disk RAID op het netwerk aansluiten Pagina 13 Stap 2 De Ethernet Disk RAID aanzetten Pagina De Ethernet Disk RAID op het netwerk aansluiten Om de Ethernet Disk RAID op uw netwerk aan te sluiten, sluit u het ene uiteinde van de RJ-45 Ethernet-kabel in Ethernet-poort 1 aan op de achterkant van de eenheid (zie in afbeelding 3.1). Steek dan het andere uiteinde van de RJ-45 Ethernet-kabel in een netwerkpoort. 2 1 A Afbeelding 3.1.

15 Uw Ethernet Disk RAID installeren Gebruikershandleiding pagina De Ethernet Disk RAID aanzetten 1. Steek het netsnoer in de aansluiting op de achterkant van de eenheid en steek het andere uiteinde in een stopcontact. 2. Druk op de aan-/uitknop op de voorkant nadat u het netsnoer hebt aangesloten (zie in afbeelding 3.2.). 1 2 A Het statuslampje van het systeem knippert groen terwijl de Ethernet Disk RAID opstart. Nadat het systeem is opgestart, blijven de statuslampjes van het systeem en van de schijf groen branden. Het statuslampje van het systeem gaat geel branden wanneer u het systeem de eerste maal aanzet om aan te geven dat de harde schijven niet met een RAID-niveau zijn geconfigureerd. Het lampje blijft geel totdat de schijven zijn geconfigureerd. Daarna gaat het statuslampje van het systeem groen branden. Afbeelding 3.2. Technische opmerking: Het verdient aanbeveling om de Ethernet Disk RAID aan te sluiten op een spanningsbeveiliging of een UPS (uninterruptible power supply) om schade aan het systeem door spanningspieken te voorkomen.

16 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina Uw Ethernet Disk RAID configureren Volg de onderstaande stappen om uw Ethernet Disk RAID te configureren: Stap 1 De console van de Ethernet Disk RAID installeren Pagina 16 Stap 2 De console starten Pagina 17 Stap 3 De schijven initialiseren Pagina 18 Stap 4 Configureren met de First Use Wizard (Wizard voor het eerste gebruik) Pagina 19 Stap 10 USB-apparaten aansluiten Pagina 22

17 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina De console van de Ethernet Disk RAID installeren Windows-gebruikers De console installeren: Doe de installatie-cd in een cd-rom-drive van een computer in hetzelfde subnet als uw Ethernet Disk RAID. Uw standaardbrowser opent een LaCie Ethernet Disk RAID-pagina. Selecteer programma s uit het bovenste menu. Selecteer de link Storage System Console (Consoleopslagsysteem) om de software te installeren. Volg de Installation Wizard (Installatiewizard) om de installatie van de console te voltooien. Belangrijke informatie: De Storage System Console (console voor systeemopslag) is uitsluitend compatibel met Windows-besturingssystemen. Als u toegang wilt krijgen tot de Ethernet Disk Raid vanaf een Mac, raadpleegt u de sectie 5.1, Accessing the Web Manager. Technische opmerking: Om de Ethernet Disk RAID te openen, start de console een webbrowser. Op de computer waarop u de console installeert, moet dus ook Microsoft Internet Explorer 6.0 of Firefox 1.06 of nieuwer zijn geïnstalleerd. Verder moet één van die browsers uw standaardbrowser zijn. Als u niet weet hoe u de standaardbrowser moet configureren, raadpleeg dan de documentatie voor uw browser. Mac-gebruikers De Storage System Console (console voor systeemopslag) is uitsluitend compatibel met Windowsbesturingssystemen. Als u toegang wilt krijgen tot de Ethernet Disk Raid vanaf een Mac, raadpleegt u de sectie 5.1, Accessing the Web Manager.

18 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina De console starten Nadat u de Console hebt geïnstalleerd (zoals beschreven in paragraaf 4.1 De console installeren) gebruikt u de volgende procedure om de console te starten: 1. Klik op Start Programs (Programma s) Storage System Console (Consoleopslagsysteem). Zodra u de console start, scant de console automatisch het netwerk af naar opslagapparaten. Dit kan een paar minuten duren. Zodra het scannen is voltooid, komt er links op het scherm een boomstructuur met alle opslagapparaten die zijn gevonden. Iedere Ethernet Disk RAID heeft twee poorten voor aansluiting op het netwerk. Als uw Ethernet Disk RAID beide poorten gebruikt, verschijnen er twee items in de boomstructuur links op het scherm, die allebei dezelfde naam gebruiken. U kunt het IP-adres die de poorten gebruiken identificeren door op de items in de boomstructuur te klikken en naar het veld voor het IP-adres rechts op het scherm te kijken. 2. Selecteer in het linkerdeelvenster de naam van de Ethernet Disk RAID die u wilt openen (bijvoorbeeld Storage (Opslag)) en klik vervolgens op Log On Storage System Manager (Manager opslagsysteem aanmelden), Als uw Ethernet Disk RAID beide beschikbare poorten gebruikt voor aansluiting op het netwerk, maakt het niet uit welk item u selecteert. Als uw Ethernet Disk RAID nog niet is geïnitialiseerd, verschijnt de pagina System Initalization (Systeeminitialisatie). Raadpleeg paragraaf voor meer informatie. Als uw Ethernet Disk RAID is geïnitialiseerd maar nog niet is geconfigureerd, verschijnt de welkomstpagina voor de System Setup Wizard (Systeeminstallatiewizard). Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 4.4 Configureren met de First Use Wizard (Wizard voor het eerste gebruik). Als uw Ethernet Disk RAID is geïnitialiseerd en geconfigureerd verschijnt de pagina voor het aanmelden van de Manager. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 5.2 Aanmelden bij de Manager. Afbeelding 4.2. Technische opmerking: Als u een Ethernet Disk RAID op het netwerk aansluit nadat de console dat al heeft gescand, of als u vervolgens het IP-adres van de Ethernet Disk RAID verandert, moet u op Discover Storage Systems (Opslagsystemen zoeken) klikken om het netwerk opnieuw te scannen en de boomstructuur in het linkerdeelvenster bij te werken. Als er geen Ethernet Disk RAID in het linkerdeelvenster verschijnt, maakt uw computer mogelijk geen deel uit van hetzelfde subnet als de Ethernet Disk RAID. Zorg ervoor dat u de console installeert op een computer in hetzelfde subnet als de Ethernet Disk RAID en probeer het opnieuw.

19 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina De schijven initialiseren Nadat u de console hebt geïnstalleerd (zoals beschreven in paragraaf 5.2 Aanmelden bij de Manager), gestart en aangesloten op de Ethernet Disk RAID (zoals beschreven in het paragraaf 4.2 De console starten), verschijnt de pagina voor het initialiseren van het systeem (afbeelding 4.3). Als niet alle harde schijven zijn gevonden, of als u op dit moment schijven wilt toevoegen, verwijderen of opnieuw wilt ordenen, voegt u de schijven één voor één toe of verwijdert u ze één voor één en klikt u op Scan (scannen) na iedere actie. Afbeelding 4.3. De harde schijven initialiseren: Klik op Start. De firmware van de harde schijven wordt bijgewerkt. Wanneer dit proces is voltooid, zal de Ethernet Disk RAID opnieuw starten. Sluit het venster van de browser. Nadat het systeem opnieuw is gestart, kunt u de eerste configuratie uitvoeren (zoals beschreven in paragraaf 4.4 De Ethernet Disk RAID configureren). Technische opmerking: Het besturingssysteem en de Ethernet Disk RAID-software worden op iedere schijf van uw Ethernet Disk RAID geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat door het uitvallen of het verwijderen van één van de schijven niet het hele systeem uitvalt.

20 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina Configureren met de First Use Wizard (Wizard voor het eerste gebruik) Als uw Ethernet Disk RAID is geïnitialiseerd (zoals beschreven in paragraaf 4.3 De Ethernet Disk RAID initialiseren) voert u deze stappen uit om de System Setup-wizard (Systeeminstallatiewizard) te starten en de benodigde eerste configuratie uit te voeren: 1. Installeer de Ethernet Disk RAID-console als u dat nog niet hebt gedaan (zoals beschreven in paragraaf 4.1 De console van de Ethernet Disk RAID installeren) en start de console (zoals beschreven in paragraaf 4.2 De console starten). Klik in het linkerdeelvenster op de naam van de Ethernet Disk RAID. (Als u beide Ethernet-poorten gebruikt, verschijnt de naam van de Ethernet Disk RAID tweemaal in het linkerdeelvenster. U kunt op één van de twee klikken). Klik vervolgens op Log On Storage System Manager (Storage System Manager aanmelden). Afbeelding 4.4.A De welkomstpagina verschijnt (afbeelding 3.3-A). Klik op de welkomstpagina op Next (Volgende). De pagina End User Software Parement (Softwarelicentieovereenkomst eindgebruiker) verschijnt (afbeelding 3.3-B). Schakel het keuzevakje I accept the license agreement (Ik accepteer de licentieovereenkomst) in als u instemt met de bepalingen en klik vervolgens op Next (Volgende). De pagina Host Name (Hostnaam) verschijnt. Afbeelding 4.4.B

21 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina Klik op Next (Volgende) om de standaardnaam (Storage (Opslag)) te accepteren of voer een andere naam in en klik vervolgens op Next (Volgende). De naam mag maximaal 15 tekens lang zijn en mag letters, cijfers en koppeltekens bevatten. Wanneer u op Next (Volgende) klikt, verschijnt de pagina Date/ time (Datum/tijd) (afbeelding 4.4.C). 5. Geef de huidige datum, tijd en tijdzone aan en klik vervolgens op Next (Volgende). De tijd moet in 24- uursnotatie worden uitgedrukt. 2:00 P.M. moet bijvoorbeeld worden ingevoerd als 14:00:00. Als u op Next (Volgende) klikt, verschijnt de pagina Network Settings (Netwerkinstellingen) (afbeelding 4.4.D). Afbeelding 4.4.C. 6. Als uw netwerk een DHCP-server heeft, verkrijgt de Ethernet Disk RAID zijn IP-adres standaard van die server. Als uw netwerk een DHCP-server heeft, worden het standaard IP-adres en subnetmasker gebruikt. (Het standaard IP-adres is en het standaard subnetmasker is ). Klik op Next om de standaardinstellingen te accepteren. Geef anders de gewenste instellingen aan en klik vervolgens op Next (Volgende). Afbeelding 4.4.D. 7. Wanneer u op Next (Volgende) klikt, verschijnt de pagina Disk Configuration (Schijfconfiguratie) (afbeelding 4.4.E). (Op deze pagina kunnen verschillende opties verschijnen, afhankelijk van het aantal harde schijven dat er op dat moment in het systeem zijn geïnstalleerd.) Als u harde schijven wilt toevoegen of verwijderen, doe dat dan met één tegelijk en klik op Scan (Scannen) na iedere actie. Klik op Next (Volgende) om de standaardschijfconfiguratie, RAID 5, te accepteren. RAID 5 biedt het hoogste niveau van gegevensbeveiliging, terwijl RAID 5+Spare dezelfde beveiliging biedt met automatische gegevensreconstructie in geval van een schijfuitval. Afbeelding 4.4.E. LET OP: RAID 0 en lineaire schijfconfiguraties bieden geen gegevensbeveiliging. Als u een harde schijf verliest, gaan ook de gegevens verloren.

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding

R6200v2 Smart Wi-Fi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

EnGenius Snelle Installatie Gids

EnGenius Snelle Installatie Gids EnGenius Snelle Installatie Gids Voor uw EnGenius Wireless Access Point Inhoud van de verpakking Pak de doos uit en controleer de inhoud: EnGenius Wired Wireless Access Point Categorie 5 Ethernet-kabel

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Benodigdheden 5 Installatie-overzicht 5 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 5 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 5

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

R6300v2 intelligente wifi-router Installatiehandleiding

R6300v2 intelligente wifi-router Installatiehandleiding Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/ of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Handleiding voor het gebruik van met de WNDR4500-router ReadySHARE Printer ReadySHARE-toegang Desktop NETGEAR Genie Time Machine 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn:

Voor je met de installatie begint controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de verpakking dient aanwezig te zijn: H A N D L E I D I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 T O E P A S S I N G M O G E L I J K H E D E N 4 H A R D W A R E I N S

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Yealink W52P. Installatie

Yealink W52P. Installatie Yealink W52P Installatie Per januari 2016 Kort overzicht van het proces 10 tot 37 minuten Checklist Stap 1. Registratie van de handset 3 1 tot 2 minuten Stap 2. Het toestel toevoegen aan de Zakelijk Hosted

Nadere informatie

IP CAMERA HANDLEIDING

IP CAMERA HANDLEIDING IP CAMERA HANDLEIDING Voorwoord Allereerst bedankt voor uw aankoop van een van de Q24U draadloze IP- netwerkcamera (s). Deze handleiding geeft informatie over de installatie en de mogelijkheden van de

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids

BiGuard 2. ibusiness Security Gateway Home-Office. Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Startgids BiGuard 2 ibusiness Security Gateway Home-Office Inleiding De BiGuard 2 is een compact apparaat met 8 switch-poorten en ingebouwde VPN- en Firewallfuncties.

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s h a n d l e i d i n g N I - 7 0 7 5 3 2 n e d e r l a n d s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

EW-7438APn. Snelstartgids. 07-2013 / v1.0

EW-7438APn. Snelstartgids. 07-2013 / v1.0 EW-7438APn Snelstartgids 07-2013 / v1.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - EW-7438APn Access point - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding - Snelstartgids - RJ45 Ethernet-kabel

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Snelle Start Gids Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL2+ Modem/Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik

Nadere informatie

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUD VAN VERPAKKING Wireless AC1200 Dual Band Access Point Opmerking: Met twee loskoppelbare antennes. 12V 1A STROOMADAPTER

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING Powerwifi USB Router in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne INLEIDING De Powerwifi USB Router kan worden gebruikt in combinatie met de Powerwifi USB buitenantenne. Hierdoor

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Wireless Network Broadband Router WL-114 In deze handleiding worden alleen de meest voorkomende situaties behandeld. Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd-rom voor

Nadere informatie

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids

Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids Edimax Gemini Upgradepakket Wi-Fi-roaming voor thuis RE11 Snelstartgids 02-2017 / v2.0 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking - RE11S x 2 - CD met meertalige QIG en gebruikershandleiding -

Nadere informatie

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2

1. Wat is een repeater?... 2. 2. Hoe in te stellen?... 2. A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 Inhoud 1. Wat is een repeater?... 2 2. Hoe in te stellen?... 2 A. Instellen via Wi-Fi Protected Setup (WPS)... 2 B. Instellen via instellingsassistent... 3 C. Instellen via de webinterface... 6 3. De Fritz!WLAN

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2

A B C D E F. F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding H: LAN-poort 4 I: LAN-poort 3 J: LAN-poort 2 Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Power-LED B: LED voor WAN-poort C: LED voor LAN-poort D: LED voor LAN-poort E: LED voor LAN-poort F: LED voor LAN-poort 4 G: Aansluitpunt voor netvoeding

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Mac) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 4 Problemen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Beknopte set-up handleiding

Beknopte set-up handleiding Beknopte set-up handleiding Via Don Arrigoni, 5 24020 Rovetta S. Lorenzo (Bergamo), Italië http://www.comelitgroup.com e-mail : export.department@comelit.it Model Beschrijving Inhoud van de verpakking

Nadere informatie

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven.

LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS. Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Installatie Windows 2000 en XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Windows zal het apparaat automatisch detecteren en het volgende venster weergeven. Selecteer Deze keer niet ( No, not this time

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Back-up en herstel Gebruikershandleiding

Back-up en herstel Gebruikershandleiding Back-up en herstel Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router

Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion. Resetten van de router Handleiding configuratie Linksys router BEFSR41v4 t.b.v. SSHN-complex Orion Deze beknopte handleiding voor het configureren van de router bestaat uit 4 delen: - Stapsgewijze beschrijving voor het resetten

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie