Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch"

Transcriptie

1 Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル

2 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 5 Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik 5 1. Inleiding in de LaCie Ethernet Disk RAID 7 2. Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID Inhoud verpakking Minimale systeemvereisten Aanzichten van het systeem Uw LaCie Ethernet Disk RAID installeren De Ethernet Disk RAID op het netwerk aansluiten De Ethernet Disk RAID aanzetten Uw Ethernet Disk RAID configureren De console van de Ethernet Disk RAID installeren 16 Windows-gebruikers 16 Mac-gebruikers De console starten De schijven initialiseren Configureren met de First Use Wizard (Wizard voor het eerste gebruik) USB-apparaten USB-apparaten aansluiten USB-apparaten loskoppelen Uw LaCie Ethernet Disk RAID beheren De Manager openen Windows-gebruikers Mac-gebruikers met DHCP-server Mac-gebruikers zonder DHCP-server Aanmelden bij de Manager Door de Manager navigeren Tabblad Storage Status (Opslagstatus) Tabblad Connection Status (Status aansluiting) Gebruikers beheren Gebruikers toevoegen Gebruikers wijzigen Gebruikers verwijderen Werken met groepen Authenticatiemodus Gedeelde mappen beheren Gedeelde mappen maken 45

3 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Gebruikerstoegang tot gedeelde mappen veranderen Een gedeelde map verwijderen Back-ups beheren Het herstelwachtwoord veranderen Extern opstarten configureren Een back-up verwijderen Een client verwijderen Geavanceerd beheer Waarschuwingsberichten Firmware USB Systeem Netwerk De schijven opnieuw configureren Systeemstatus Systeemlogboek Afsluiten Afmelden bij de Manager Werken met gedeelde mappen Gedeelde mappen openen Windows-gebruikers Linux-gebruikers Mac-gebruikers Gedeelde mappen openen via FTP Verbinding met gedeelde mappen verbreken Windows-gebruikers Linux-gebruikers Mac OS X-gebruikers Andere Mac-gebruikers Lokale schijven beveiligen Om te beginnen Systeemvereisten Aanvullende vereisten De Microsoft iscsi Initiator installeren Windows Backup Software installeren Intel Client Backup and Recovery starten Uw licentie activeren Uw licentie activeren met een internetverbinding Uw bestaande licentie vervangen Uw schijven beveiligen Handmatig een back-up van uw schijf maken Een back-up of herstel in uitvoering stopzetten 98

4 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina 7.5. Het back-upschema veranderen Gebeurtenismeldingen ontvangen Het herstelwachtwoord veranderen Extern opstarten inschakelen of uitschakelen Extern opstarten inschakelen Extern opstarten uitschakelen Gegevens herstellen Bestanden of mappen herstellen Een schijf met gegevens herstellen Een systeemschijf herstellen met de herstel-cd Een systeemschijf herstellen tijdens extern opstarten De beveiliging verwijderen Problemen oplossen Problemen met Ethernet Disk RAID Problemen met Windows Backup Software oplossen Een diagnostisch bestand aanmaken Windows Backup Software gebruiken De herstel-cd gebruiken Het herstelwachtwoord resetten in de Microsoft iscsi Initiator Technische specificaties Hardwarespecificatie Softwarespecificatie RAID en opslagbeleid begrijpen RAID RAID RAID RAID 5 + Spare RAID 10 (RAID 1 + 0) Contact opnemen met de klantenservice Contactgegevens van LaCie Technical Support Garantiegegevens 139 Verklarende woordenlijst 140

5 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Copyrights Copyright 2007 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. GPL Source Code GNU General Public License ("GPL") software die is opgenomen in de LaCie Ethernet Disk RAID bevat software waarvan het copyright bij derden berust en die is gelicentieerd onder de GPL ("GPL-software"). Overeenkomstig de GPL: 1) kan de broncode worden teruggevonden op de ondersteuningspagina's van de Ethernet Disk RAID op de website van LaCie, 2) mag u de GPL-software hergebruiken, doorgeven en wijzigen. Uitsluitend in het geval van de GPLsoftware wordt geen garantie geboden voor zover toegestaan door het toepasselijk recht. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows Millennium Edition en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. La- Cie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor het gebruik gelden de volgende voorwaarden: LaCie Ethernet Disk RAID opslagsysteem Getest op overeenstemming met de FCC-normen Voor thuis- of kantoorgebruik De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. De apparaten moeten bestand zijn tegen storingen die zij opvangen, met inbegrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg uw dealer of een erkende radio- en televisiemonteur voor hulp. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024 Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/ EEC; EMC-richtlijn 89/336/EEC

6 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijke afval mag worden weggegooid. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. LET OP:De garantie van de LaCie Ethernet Disk RAID wordt mogelijk ongeldig als de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen worden genegeerd. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren op dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. De aan-/uitknop schakelt de stroom naar het systeem NIET UIT. Om de stroom van de Ethernet Disk RAID te verwijderen, moet u de stekker uit het stopcontact of uit het apparaat halen. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en volg de juiste procedure bij het configureren van het apparaat. Maak de LaCie Ethernet Disk RAID niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Steek nooit metalen voorwerpen in de drive. Zo voorkomt u gevaar van elektrische schokken, brand, kortsluiting en gevaarlijke emissies. De LaCie Ethernet Disk RAID bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de nabijheid van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die zijn gevuld met vloeistof op de LaCie Ethernet Disk RAID, aangezien deze vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Zorg ervoor dat de computer en de LaCie Ethernet Disk RAID elektrisch zijn geaard. Als de apparaten niet zijn geaard, bestaat er een verhoogde kans op een elektrische schok. Voedingsvereisten V, 4-2 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Algemene voorzorgsmaatregelen voor gebruik Stel de LaCie Ethernet Disk RAID opslag binnen het bereik van 10% niet bloot aan temperaturen buiten tot 90%, zonder condensvorming. het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij de LaCie Ethernet Disk RAID Als u dat niet in acht neemt, kan gebruik binnen het bereik van 5% beschadigingen oplopen of kan de tot 80%, zonder condensvorming, behuizing vervormd raken. Plaats liggen en de luchtvochtigheid bij de LaCie Ethernet Disk RAID niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Ethernet Disk RAID in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken.

7 Gebruikershandleiding Voorwoord pagina Trek altijd het netsnoer van de La- Cie Ethernet Disk RAID uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico van elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik de LaCie Ethernet Disk RAID niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televisietoestellen of radio s. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Stel de LaCie Ethernet Disk RAID niet op in de buurt van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische storing kan de werking en stabiliteit van de LaCie Ethernet Disk RAID negatief beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen bovenop de LaCie Ethernet Disk RAID en oefen geen overmatige kracht uit op het apparaat. Oefen nooit overmatige kracht uit op LaCie Ethernet Disk RAID. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: Een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storingen bij de ontvangst van radio- en televisiesignalen in de onmiddellijke omgeving te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt. Belangrijke informatie:1 GB = bytes. 1TB = 1,000,000,000,000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5-10 % minder). Verder zal de gebruikte back-upcapaciteit groter dan de totale grootte van alle schijven die op de pagina met back-ups staan omdat er extra opslagruimte nodig is voor de gegevens die zijn gewijzigd tussen de back-ups. De werkelijke capaciteit hangt af van het RAIDniveau (zie pagina 117). Belangrijke informatie:elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op een ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-drives. Meer informatie over back-ups kunt u vinden op onze website. LET OP: Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken.

8 Gebruikershandleiding Inleiding pagina 1. Inleiding in de LaCie Ethernet Disk RAID De LaCie Ethernet Disk RAID is een intelligente netwerkopslag-oplossing voor kleine en middelgrote kantoren en thuisnetwerkomgevingen. Dit systeem biedt ruimte op de harde schijf voor gedeelde bestanden en back-ups van de harde schijven van uw computer: een ideale manier om belangrijke gegevens te verdelen en te beveiligen. De Ethernet Disk RAID heeft een geïntegreerde bestandsserver met systeemback-up en biedt de mogelijkheid om gedeelde mappen te beheren met gebruikersnamen of groepen. De Ethernet Disk RAID kan op een gigabit Ethernet-netwerk worden aangesloten en ondersteunt tot vier seriële ATA (SATA)-harddrives. De goede prestaties van de Ethernet Disk RAID zijn ideaal voor het beveiligen van waardevolle bedrijfsgegevens en voor het snel herstellen van bestanden vanaf een back-up De mogelijkheden van uw LaCie Ethernet Disk RAID Gigantische hoeveelheden gegevens delen via gigabit ethernet Snelle back-up met SATA-connectiviteit Uw eigen lokale netwerk maken

9 User Manual Windows Backup Software 2006, , Recovery CD LaCie. Professional NAS System LaCie Ethernet Disk RAID (firmwareversie 1.4) Gebruikershandleiding Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID pagina 2. Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID 2.1. Inhoud verpakking 1 LaCie Ethernet Disk RAID-toren met 4 verwisselbare drive-laden en harddrives Ethernet-kabel Netsnoer LaCie Ethernet Disk RAID Utilities CD- ROM (met Windows Backup Software, gebruikershandleiding en beknopte installatiehandleiding) LaCie Ethernet Disk RAID Restore CD LaCie Ethernet Disk RAID Quick Install Guide (gedrukte versie) 4 Ethernet Disk RAID 5 Ethernet Disk RAID 6 LaCie Ethernet Disk RAID Copyright LaCie Copyright xxxxxx xxxxxx Quick Install Guide Job 11789: CD Artwork- Recovery LaCie Ethernet Disk RAID Recovery CD Job 11701: CD Artwork Job LaCie Ethernet Disk RAID User Manual Windows Backup Software

10 Gebruikershandleiding Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID pagina 2.2. Minimale systeemvereisten Onderdeel Webbrowser Netwerkomgeving Besturingssystemen voor toegang tot mappen Vereiste Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Firefox 1.06 of hoger TCP/IP netwerkomgeving Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Home of Professional, Apple OS X, distributie op basis van Linux Technische opmerking: Macintoshen Linux-gebruikers hebben toegang tot het netwerkopslagapparaat, maar voor de configuratie en het beheer van het apparaat is Windows nodig.

11 Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van het systeem Vooraanzicht Netwerkaansluiting 1 activiteitslampje- Groen knipperen geeft Ethernet-activiteit aan. 2 Netwerkaansluiting 1 verbindingslampje- GROEN branden geeft een actieve Ethernetverbinding aan. Uit geeft aan dat er geen actieve Ethernet-verbinding is. 3 Netwerkaansluiting 2 verbindingslampje- Groen knipperen geeft Ethernet-activiteit aan. 4 Netwerkaansluiting 2 activiteitslampje- GROEN branden geeft een actieve Ethernetverbinding aan. Uit geeft aan dat er geen actieve Ethernet-verbinding is. 5 Drive-laden in. SATA drive-laden 6 Activiteitslampjes harde schijf - GROEN branden geeft aan dat de drive beschikbaar is. GROEN knipperen geeft activiteit van de drive aan. GEEL branden geeft een fout aan, waardoor de harde schijf mogelijk moet worden vervangen. GEEL knipperen geeft aan dat de drive bezig is om RAID te reconstrueren. (wordt vervolgd op volgende pagina)

12 13 LaCie Ethernet Disk RAID (firmwareversie 1.4) Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID Gebruikershandleiding pagina 11 Vooraanzicht 14 (vervolg) Algemeen statuslampje schijf - GROEN branden geeft aan dat de harde schijf in goede staat is (1-4 harde schijven). GEEL branden geeft aan dat er een kritieke of onherstelbare situatie bestaat. Het geeft ook aan dat de harddrives niet zijn geconfigureerd bij de eerste configuratie van het systeem. GEEL knipperen geeft aan (1) dat er bij één of meerdere harde schijven een fout is opgetreden of (2) dat er een RAID wordt gereconstrueerd. 8 Statuslampje systeem - GROEN branden geeft aan dat het systeem loopt en normaal functioneert. GROEN knipperen geeft aan dat het systeem bezig is met op gang komen of afsluiten. GEEL branden geeft aan dat er een fout is opgetreden: een kritieke of een onherstelbare toestand. 9 LED aan/uit - GROEN branden geeft aan dat het systeem stroom ontvangt. Niet branden geeft aan dat het systeem geen stroom ontvangt. 10 Aan-/uitknop - Zet het systeem aan/uit.

13 Informatie over de LaCie Ethernet Disk RAID Gebruikershandleiding pagina 12 Achteraanzicht K Systeemventilator 2 USB 2.0-poorten - De USB-poorten worden gebruikt voor het aansluiten van een extern USBopslagapparaat. 3 Voedingsaansluiting - Voorziet het apparaat van stroom. 4 Gigabit LAN-poort 2 - Gigabit Ethernetaansluiting. Het rechterlampje gaat GROEN branden bij aansluiting op een 10/100 MBnetwerk en ORANJE bij aansluiting op een gigabit-netwerk. 5 Gigabit LAN-poort 1 - Gigabit Ethernetaansluiting. Het rechterlampje gaat GROEN branden bij aansluiting op een 10/100 MBnetwerk en ORANJE bij aansluiting op een gigabit-netwerk. 6 Resetknop - Houd de resetknop drie seconden ingedrukt om het toestel weer op de standaardinstellingen van het systeem te zetten. 7 Ventilatorvoeding 8 Veiligheidsslot - Anti-diefstalslot voor een beveiligingskabel.

14 K LaCie Ethernet Disk RAID (firmwareversie 1.4) Uw Ethernet Disk RAID installeren Gebruikershandleiding pagina Uw LaCie Ethernet Disk RAID installeren Het installeren van de LaCie Ethernet Disk RAID is eenvoudig. Volg gewoon de onderstaande stappen: Stap 1 De Ethernet Disk RAID op het netwerk aansluiten Pagina 13 Stap 2 De Ethernet Disk RAID aanzetten Pagina De Ethernet Disk RAID op het netwerk aansluiten Om de Ethernet Disk RAID op uw netwerk aan te sluiten, sluit u het ene uiteinde van de RJ-45 Ethernet-kabel in Ethernet-poort 1 aan op de achterkant van de eenheid (zie in afbeelding 3.1). Steek dan het andere uiteinde van de RJ-45 Ethernet-kabel in een netwerkpoort. 2 1 A Afbeelding 3.1.

15 Uw Ethernet Disk RAID installeren Gebruikershandleiding pagina De Ethernet Disk RAID aanzetten 1. Steek het netsnoer in de aansluiting op de achterkant van de eenheid en steek het andere uiteinde in een stopcontact. 2. Druk op de aan-/uitknop op de voorkant nadat u het netsnoer hebt aangesloten (zie in afbeelding 3.2.). 1 2 A Het statuslampje van het systeem knippert groen terwijl de Ethernet Disk RAID opstart. Nadat het systeem is opgestart, blijven de statuslampjes van het systeem en van de schijf groen branden. Het statuslampje van het systeem gaat geel branden wanneer u het systeem de eerste maal aanzet om aan te geven dat de harde schijven niet met een RAID-niveau zijn geconfigureerd. Het lampje blijft geel totdat de schijven zijn geconfigureerd. Daarna gaat het statuslampje van het systeem groen branden. Afbeelding 3.2. Technische opmerking: Het verdient aanbeveling om de Ethernet Disk RAID aan te sluiten op een spanningsbeveiliging of een UPS (uninterruptible power supply) om schade aan het systeem door spanningspieken te voorkomen.

16 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina Uw Ethernet Disk RAID configureren Volg de onderstaande stappen om uw Ethernet Disk RAID te configureren: Stap 1 De console van de Ethernet Disk RAID installeren Pagina 16 Stap 2 De console starten Pagina 17 Stap 3 De schijven initialiseren Pagina 18 Stap 4 Configureren met de First Use Wizard (Wizard voor het eerste gebruik) Pagina 19 Stap 10 USB-apparaten aansluiten Pagina 22

17 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina De console van de Ethernet Disk RAID installeren Windows-gebruikers De console installeren: Doe de installatie-cd in een cd-rom-drive van een computer in hetzelfde subnet als uw Ethernet Disk RAID. Uw standaardbrowser opent een LaCie Ethernet Disk RAID-pagina. Selecteer programma s uit het bovenste menu. Selecteer de link Storage System Console (Consoleopslagsysteem) om de software te installeren. Volg de Installation Wizard (Installatiewizard) om de installatie van de console te voltooien. Belangrijke informatie: De Storage System Console (console voor systeemopslag) is uitsluitend compatibel met Windows-besturingssystemen. Als u toegang wilt krijgen tot de Ethernet Disk Raid vanaf een Mac, raadpleegt u de sectie 5.1, Accessing the Web Manager. Technische opmerking: Om de Ethernet Disk RAID te openen, start de console een webbrowser. Op de computer waarop u de console installeert, moet dus ook Microsoft Internet Explorer 6.0 of Firefox 1.06 of nieuwer zijn geïnstalleerd. Verder moet één van die browsers uw standaardbrowser zijn. Als u niet weet hoe u de standaardbrowser moet configureren, raadpleeg dan de documentatie voor uw browser. Mac-gebruikers De Storage System Console (console voor systeemopslag) is uitsluitend compatibel met Windowsbesturingssystemen. Als u toegang wilt krijgen tot de Ethernet Disk Raid vanaf een Mac, raadpleegt u de sectie 5.1, Accessing the Web Manager.

18 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina De console starten Nadat u de Console hebt geïnstalleerd (zoals beschreven in paragraaf 4.1 De console installeren) gebruikt u de volgende procedure om de console te starten: 1. Klik op Start Programs (Programma s) Storage System Console (Consoleopslagsysteem). Zodra u de console start, scant de console automatisch het netwerk af naar opslagapparaten. Dit kan een paar minuten duren. Zodra het scannen is voltooid, komt er links op het scherm een boomstructuur met alle opslagapparaten die zijn gevonden. Iedere Ethernet Disk RAID heeft twee poorten voor aansluiting op het netwerk. Als uw Ethernet Disk RAID beide poorten gebruikt, verschijnen er twee items in de boomstructuur links op het scherm, die allebei dezelfde naam gebruiken. U kunt het IP-adres die de poorten gebruiken identificeren door op de items in de boomstructuur te klikken en naar het veld voor het IP-adres rechts op het scherm te kijken. 2. Selecteer in het linkerdeelvenster de naam van de Ethernet Disk RAID die u wilt openen (bijvoorbeeld Storage (Opslag)) en klik vervolgens op Log On Storage System Manager (Manager opslagsysteem aanmelden), Als uw Ethernet Disk RAID beide beschikbare poorten gebruikt voor aansluiting op het netwerk, maakt het niet uit welk item u selecteert. Als uw Ethernet Disk RAID nog niet is geïnitialiseerd, verschijnt de pagina System Initalization (Systeeminitialisatie). Raadpleeg paragraaf voor meer informatie. Als uw Ethernet Disk RAID is geïnitialiseerd maar nog niet is geconfigureerd, verschijnt de welkomstpagina voor de System Setup Wizard (Systeeminstallatiewizard). Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 4.4 Configureren met de First Use Wizard (Wizard voor het eerste gebruik). Als uw Ethernet Disk RAID is geïnitialiseerd en geconfigureerd verschijnt de pagina voor het aanmelden van de Manager. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 5.2 Aanmelden bij de Manager. Afbeelding 4.2. Technische opmerking: Als u een Ethernet Disk RAID op het netwerk aansluit nadat de console dat al heeft gescand, of als u vervolgens het IP-adres van de Ethernet Disk RAID verandert, moet u op Discover Storage Systems (Opslagsystemen zoeken) klikken om het netwerk opnieuw te scannen en de boomstructuur in het linkerdeelvenster bij te werken. Als er geen Ethernet Disk RAID in het linkerdeelvenster verschijnt, maakt uw computer mogelijk geen deel uit van hetzelfde subnet als de Ethernet Disk RAID. Zorg ervoor dat u de console installeert op een computer in hetzelfde subnet als de Ethernet Disk RAID en probeer het opnieuw.

19 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina De schijven initialiseren Nadat u de console hebt geïnstalleerd (zoals beschreven in paragraaf 5.2 Aanmelden bij de Manager), gestart en aangesloten op de Ethernet Disk RAID (zoals beschreven in het paragraaf 4.2 De console starten), verschijnt de pagina voor het initialiseren van het systeem (afbeelding 4.3). Als niet alle harde schijven zijn gevonden, of als u op dit moment schijven wilt toevoegen, verwijderen of opnieuw wilt ordenen, voegt u de schijven één voor één toe of verwijdert u ze één voor één en klikt u op Scan (scannen) na iedere actie. Afbeelding 4.3. De harde schijven initialiseren: Klik op Start. De firmware van de harde schijven wordt bijgewerkt. Wanneer dit proces is voltooid, zal de Ethernet Disk RAID opnieuw starten. Sluit het venster van de browser. Nadat het systeem opnieuw is gestart, kunt u de eerste configuratie uitvoeren (zoals beschreven in paragraaf 4.4 De Ethernet Disk RAID configureren). Technische opmerking: Het besturingssysteem en de Ethernet Disk RAID-software worden op iedere schijf van uw Ethernet Disk RAID geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat door het uitvallen of het verwijderen van één van de schijven niet het hele systeem uitvalt.

20 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina Configureren met de First Use Wizard (Wizard voor het eerste gebruik) Als uw Ethernet Disk RAID is geïnitialiseerd (zoals beschreven in paragraaf 4.3 De Ethernet Disk RAID initialiseren) voert u deze stappen uit om de System Setup-wizard (Systeeminstallatiewizard) te starten en de benodigde eerste configuratie uit te voeren: 1. Installeer de Ethernet Disk RAID-console als u dat nog niet hebt gedaan (zoals beschreven in paragraaf 4.1 De console van de Ethernet Disk RAID installeren) en start de console (zoals beschreven in paragraaf 4.2 De console starten). Klik in het linkerdeelvenster op de naam van de Ethernet Disk RAID. (Als u beide Ethernet-poorten gebruikt, verschijnt de naam van de Ethernet Disk RAID tweemaal in het linkerdeelvenster. U kunt op één van de twee klikken). Klik vervolgens op Log On Storage System Manager (Storage System Manager aanmelden). Afbeelding 4.4.A De welkomstpagina verschijnt (afbeelding 3.3-A). Klik op de welkomstpagina op Next (Volgende). De pagina End User Software Parement (Softwarelicentieovereenkomst eindgebruiker) verschijnt (afbeelding 3.3-B). Schakel het keuzevakje I accept the license agreement (Ik accepteer de licentieovereenkomst) in als u instemt met de bepalingen en klik vervolgens op Next (Volgende). De pagina Host Name (Hostnaam) verschijnt. Afbeelding 4.4.B

21 Uw Ethernet Disk RAID configureren Gebruikershandleiding pagina Klik op Next (Volgende) om de standaardnaam (Storage (Opslag)) te accepteren of voer een andere naam in en klik vervolgens op Next (Volgende). De naam mag maximaal 15 tekens lang zijn en mag letters, cijfers en koppeltekens bevatten. Wanneer u op Next (Volgende) klikt, verschijnt de pagina Date/ time (Datum/tijd) (afbeelding 4.4.C). 5. Geef de huidige datum, tijd en tijdzone aan en klik vervolgens op Next (Volgende). De tijd moet in 24- uursnotatie worden uitgedrukt. 2:00 P.M. moet bijvoorbeeld worden ingevoerd als 14:00:00. Als u op Next (Volgende) klikt, verschijnt de pagina Network Settings (Netwerkinstellingen) (afbeelding 4.4.D). Afbeelding 4.4.C. 6. Als uw netwerk een DHCP-server heeft, verkrijgt de Ethernet Disk RAID zijn IP-adres standaard van die server. Als uw netwerk een DHCP-server heeft, worden het standaard IP-adres en subnetmasker gebruikt. (Het standaard IP-adres is en het standaard subnetmasker is ). Klik op Next om de standaardinstellingen te accepteren. Geef anders de gewenste instellingen aan en klik vervolgens op Next (Volgende). Afbeelding 4.4.D. 7. Wanneer u op Next (Volgende) klikt, verschijnt de pagina Disk Configuration (Schijfconfiguratie) (afbeelding 4.4.E). (Op deze pagina kunnen verschillende opties verschijnen, afhankelijk van het aantal harde schijven dat er op dat moment in het systeem zijn geïnstalleerd.) Als u harde schijven wilt toevoegen of verwijderen, doe dat dan met één tegelijk en klik op Scan (Scannen) na iedere actie. Klik op Next (Volgende) om de standaardschijfconfiguratie, RAID 5, te accepteren. RAID 5 biedt het hoogste niveau van gegevensbeveiliging, terwijl RAID 5+Spare dezelfde beveiliging biedt met automatische gegevensreconstructie in geval van een schijfuitval. Afbeelding 4.4.E. LET OP: RAID 0 en lineaire schijfconfiguraties bieden geen gegevensbeveiliging. Als u een harde schijf verliest, gaan ook de gegevens verloren.

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows-gebruikers... 7 1.1.2. Mac-gebruikers... 7 1.1.3. Linux-gebruikers... 7 1.2.

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.1.1. Windows... 7 1.1.2. Mac... 7 1.1.3. Router... 7 1.2. Inhoud van de doos... 8 1.3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE INTERNET SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460957 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE INTERNET SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE INTERNET SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE 5BIG BACKUP SERVER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460853 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE 5BIG BACKUP SERVER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE 5BIG BACKUP SERVER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN NETWORK SPACE FAMILY KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0

Stora. Gebruikershandleiding. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten. Maart 2011 202-10571-03 v1.0 Stora Gebruikershandleiding 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 Verenigde Staten Maart 2011 202-10571-03 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen

My Book. World Edition Gebruikershandleiding. Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen My Book World Edition Gebruikershandleiding Met enkele en dubbele schijven Netwerkopslagsystemen Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop

My Book Live Gebruikershandleiding. Extern Desktop My Book Live Gebruikershandleiding Extern Desktop WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert.

Nadere informatie

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor NAS (Network Attached Storage) Ver.1.0.0.0710 (Voor ADM 1.0) Inhoudsopgave Gebruikershandleiding ASUSTOR NAS 1. Inleiding... 5 2. Vooraf geïnstalleerde apps... 6 2.1. Settings

Nadere informatie

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN HANDLEIDING STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212

Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 Cisco ModelGebruikershandleiding voor Cisco's VoIP-kabelmodem, model DPC3212 en EPC3212 In dit document BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 2 Inleiding... 11 Wat zit er in de doos?... 13 Omschrijving

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor NAS (Network Attached Storage) Ver.1.0.0.0909 (Voor ADM 2.0) Inhoudsopgave Gebruikershandleiding ASUSTOR NAS 1. Inleiding... 5 2. Vooraf geïnstalleerde apps... 6 2.1. Instellingen...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding. (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Draadloze) Residentiële ADSL Gateway met VoIP Installatiehandleiding WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installatiehandleiding Copyright Copyright 1999-2006

Nadere informatie

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL

Netwerkhandleiding NPD4775-02 NL NPD4775-02 NL Auteursrechten en handelsmerken Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

My Book. Studio II Gebruikshandleiding. Extern bureaublad

My Book. Studio II Gebruikshandleiding. Extern bureaublad My Book Studio II Gebruikshandleiding Extern bureaublad Inhoudsopgave 1 WD-service en -ondersteuning..................1 Het WD-product registreren................................. 2 2 Voordat u aan de

Nadere informatie

HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0. Rev. 945

HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN / USB 2.0. Rev. 945 HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 Rev. 945 Freecom Network Drive XS Geachte gebruiker Hartelijk dank voor de aankoop van het Freecom Network Drive

Nadere informatie