AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1"

Transcriptie

1 AANPASSINGEN AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde van ,00. A (aandelen zonder nominale waarde) neemt B over. Blz. 154: De eerste zin van het onderdeel 4.1 Publicatie en melding van de sociale balans moet als volgt aangepast worden: Voor de publicatie van de sociale balans verwijzen we naar hoofdstuk 6: Openbaarmaking van de jaarrekening en de sociale balans.

2 2 AANPASSINGEN 2005 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 3 Blz. 123: De eerste zin onder de titel Rooster 49 moet als volgt aangepast worden: De in rooster 49 in te schrijven creditnota s hebben uitsluitend betrekking op handeling waarvoor het bedrag opgenomen is in kader II onder rooster 00, 01, 02, 03, 45 en 47. Blz. 248: De laatste zin van de vierde alinea moet als volgt aangepast worden: Dit moet binnen 15 dagen na de opzeg gebeuren. Blz. 277: Bij de figuur onderaan deze bladzijde moet boven de pijlen tussen handelaar en klant wisselbrief staan in plaats van wissselbrief. Blz. 278: Bij de figuur bovenaan deze bladzijde moet boven de pijlen tussen handelaar en klant wisselbrief staan in plaats van wissselbrief. Blz. 339: Bij het onderdeel Belastingen in de tekst onder de schematische voorstelling op deze bladzijde wordt verwezen naar boek 3. Dit moet gewijzigd worden in boek 4. Blz. 387: De eerste boeking met het nummer (12) moet als volgt aangepast worden: (12) Afschrijvingen op materiële vaste activa aan Toe te rekenen afschrijvingen (maandelijks verrekenen van afschrijvingen) , ,37 Blz. 404: De opgave van oefening 2.4 moet op deze bladzijde aangepast worden.. Bij (15) Verkoopfactuur nr. 141: export naar China:.... Bij (16) Verkoopfactuur nr. 142: export naar Rusland:... Blz. 472: Het gegeven van de oefening 6.17 moet aangepast worden. Bij de openingssaldi moet voor Te ontvangen creditnota s staan in plaats van

3 AANPASSINGEN AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 4 Blz. 21: Aan de tweede boeking (Inschrijvingen op kapitaal en uitgiftepremies aan Inschrijvers) van de eerste drie boekingen op deze bladzijde moeten twee wijzigingen gebeuren. De 4 die voor de boeking staat moet geschrapt worden en de 80 moet vervangen worden door 100. Blz. 24: Bij de drie boekingen onderaan blz. 24 moeten de onderste twee boekingen (Geplaatst kapitaal aan Onttrekkingen aan kapitaal en Overgedragen verlies van het vorig boekjaar aan Overgedragen verlies (-)) eerst weergegeven worden en de eerste boeking (Toevoeging aan de wettelijke reserve, Toevoeging aan de overige reserve aan Wettelijke reserve, Beschikbare reserve) bijgevolg als laatste. Blz. 62: Bij de berekening van de geactualiseerde waarde tegen marktrente van de effectieve rente van de lening, moet bij elke breuk als teller gebruikt worden ; 06 þ ð1; 06Þ þ ¼ ð1; 06Þ Blz. 63 (laatste boeking) en 64: De tekst boven de laatste boeking van blz. 63 moet als volgt aangepast worden: aanduiding op het einde van het tweede boekjaar van het gedeelte van de lening dat in het derde boekjaar vervalt. De tekst boven de eerste twee boekingen van blz. 64 moet als volgt aangepast worden: boeking in het derde boekjaar van de aflossing van de lening. Blz. 117: De tekst bij het laatste gedachtestreepje van deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: op 25 mei ontstaat er een schuld wegens dividend van 10,00 EUR (het bruto dividend) en op het moment van betaalbaarstelling zijnde 17 juli wordt er 2,50 EUR (de roerende voorheffing) overgeboekt naar de rekening schuld wegens ingehouden roerende voorheffing. Het netto dividend wordt uitbetaald op het moment dat de dividendbewijzen afgegeven worden. De schuld wegens roerende voorheffing wordt ten laatste 14 dagen na datum van betaalbaarstelling aan de ontvanger van de belastingen betaald. Blz. 118: De volgende tekst moet bij puntje d) Vergoeding aan bestuurders en zaakvoerders voor de journaalpost tussengevoegd worden: De winstuitkering aan bestuurders en zaakvoerders (tantièmes) is niet onderworpen aan de roerende voorheffing, maar de onderneming zal er bij betaalbaarstelling wel een bedrijfsvoorheffing op inhouden. Dit komt tot uitdrukking in volgende boekingen: De tekst die tussen de twee boekingen van puntje d) staat, dient als volgt aangepast te worden: Bij de effectieve betaalbaarstelling boekt men:

4 4 AANPASSINGEN 2005 Blz. 118: De tekst van het puntje e) (inclusief de titel) dient als volgt aangepast te worden: e) Vergoeding aan het personeel: wanneer een deel van de winst uitgekeerd wordt aan het personeel, wordt dit als een additioneel arbeidsinkomen beschouwd en bijgevolg zijn de boekingen analoog aan de personeelskosten. De journaalposten zijn dan ook als volgt: Andere rechthebbenden aan Andere rechthebbenden (winstdeel personeel) Ter gelegenheid van de betaalbaarstelling boekt men: Andere rechthebbenden (winstdeel personeel) aan Te betalen bezoldiging (winstdeel) Ingehouden bedrijfsvoorheffing RSZ Blz. 118: Er dient een nieuw puntje tussengevoegd te worden na het puntje e). Dit puntje krijgt de volgende inhoud: f) Vergoeding aan winstdelende obligatiehouders: een winstdelende obligatie heeft als kenmerk dat de obligatiehouder naast de rente, ingeval de winst van het boekjaar een bepaalde hoogte heeft, een additionele rente ontvangt. Bij de beslissing tot inhouding boekt men: Andere rechthebbenden aan Andere rechthebbenden (obligatiehouders) Bij betaalbaarstelling boekt men: Andere rechthebbenden (obligatiehouders) Aan Ingehouden roerende voorheffing Het tarief van de roerende voorheffing is hier het tarief waaraan de obligatielening onderworpen is namelijk 15 %. Blz. 118: Puntje f) wordt g) Blz. 119: Puntje g) wordt h)

5 AANPASSINGEN Blz. 137: In plaats van als tweede titeltje aflossing beter beslissing tot aflossing Blz. 189: De tabel bovenaan deze bladzijde vervangen door de onderstaande tabel. Actiefelement en Datum van aankoop Investeringen % van totale investering Toegezegd subsidiebedrag Kapitaalsubsidie (60 %) Uitgestelde belastingen (40 %) Totaal ,00 100, , , ,00 Gebouw (24/06) ,00 40, , , ,00 Installaties (12/09) ,00 25, , , ,00 Machine (16/10) ,00 35, , , ,00 Blz. 208: Indien de gevormde voorziening groter is dan de werkelijk bestede kosten, moet men de volledig gevormde voorziening terugnemen. Dit heeft als gevolg dat het resultaat van het boekjaar verbetert met de vroeger te veel aangelegde voorziening. Blz. 246: Boven de boekingen 4a en 4b moet er in plaats van In beide gevallen (rente betaalbaar bij aanvang termijn, na vervallen termijn) is de boeking: staan Indien de rente na vervallen termijn betaald wordt, is de boeking: Blz. 248: Bij (4a) moet tussen de ronde haakjes staan rente na vervallen termijn, bij 5(a) moet tussen de ronde haakjes staan rente vóór vervallen termijn. Blz. 266: De voorlaatste alinea van deze bladzijde wordt als volgt aangepast: Daar bij dergelijke contracten de interest vaak tijdens de hele looptijd van de overeenkomst toegepast wordt op het te financieren bedrag, zonder rekening te houden met de periodieke afgeloste kapitalen, stemt deze interestvoet niet overeen met de reële interestvoet (of actuariële interestvoet) die in feite aan de gebruiker wordt aangerekend. Daarom wordt het aanbevolen om bij dit soort van contracten de reële interestvoet bekend te maken. De laatste paragraaf blijft behouden. Blz. 269: Bij 8.2 Boekhoudkundige verwerking wordt onder Voorbeeld de volgende tekst tussengevoegd en een stuk van de bestaande tekst aangepast: Een onderneming koopt een machine voor de prijs van ,88 EUR BTW inclusief (20 418,08 EUR ,80 EUR BTW). Op deze aankoop betaalt de onderneming 3 705,88 EUR contant en sluit per 1 oktober 20N0 een financieringscontract met de volgende voorwaarden: De rest van de tekst vanaf Te financieren:... blijft gewoon behouden.

6 6 AANPASSINGEN 2005 Blz. 270: De volgende twee journaalposten moeten voor de andere journaalposten toegevoegd worden. Installaties, machines en uitrusting Terugvorderbare BTW bij aankopen aan Leveranciers Aankoop van de wagen , , ,88 Leveranciers aan Kas Regeling contant gedeelte , ,88 De andere journaalposten blijven gewoon behouden. Blz. 271: Aan de derde alinea van 9.1 Betekenis die begint met Het betreft alleen schulden... en eindigt met... betalingen omvat moet op het einde het volgende toegevoegd worden: Dit betekent dat de nominale schuld beschouwd wordt, inclusief BTW. Blz. 272: Bij het eerste gedachtestreepje onder Voorbeeld moet de tekst als volgt aangepast worden: Aankoopcontract per 01/01/N0 van een machine BTW inclusief voor ,00 EUR (20 661,16 EUR ,84 EUR BTW), betaalbaar ineens na 2 jaar. De aangerekende rente is 2 %, jaarlijks te betalen. De marktrente is 8 %. De eerste journaalpost dient vervangen te worden door de onderstaande: N0 Installaties, machines en uitrusting (20 661, ,09) Terugvorderbare BTW bij aankopen Over te dragen kosten aan Handelsschulden Ontvangst aankoopfactuur met BTW , , , ,00 Blz. 276: Aan deze opgave moeten drie wijzigingen gebeuren:. (veertiende regel) Generale Bank moet vervangen worden door Fortis. (zestiende regel) 31/09 moet vervangen worden door 30/09. (negentiende en twintigste regel) Op 01/09/N4 wordt in het buitenland een industriële pomp aangekocht ter waarde van ,00 EUR. Deze moet slechts na 2 jaar betaald worden. De marktrente bedraagt 6 %. De machine zal gedurende 10 jaar door de onderneming gebruikt worden. Blz. 277: De tekst bij het tweede streepje van de Uitspraken bij de Oplossing case moet als volgt aangepast worden: Nee: in N4 wordt enerzijds afgeschreven op de uitgiftekosten: ,00 EUR (over 5 jaar): 3 000,00 EUR en anderzijds op de machine: ,10 EUR (over 10 jaar): ,11 EUR. Totaal: ,11 EUR

7 AANPASSINGEN Blz. 278: Aan de tekst moet 1 wijziging gebeuren:. (zesde regel bij het streepje) Generale Bank moet vervangen worden door Fortis Blz. 278: De boekingen moeten als volgt aangepast worden. De zesde (voorlaatste) boeking moet als volgt aangepast worden: 31/12 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio Aan Geboekte afschr. op kosten bij uitgifte van leningen (-) , ,00. De zevende (laatste) boeking moet als volgt aangepast worden: 31/12 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Aan Niet-achtergestelde, converteerbare obligatielening , ,00 Blz. 280 en 281: Op deze bladzijde moeten de volgende boekingen toegevoegd worden: Deze boeking moet toegevoegd worden na de vijfde boeking (KI:R/C aan Te ontvangen intrestsubsidies) 01/09 Installaties, machines en uitrusting Over te dragen kosten Aan Handelsschulden , , ,00 Deze boeking moet toegevoegd worden na de tiende (voorlaatste) boeking (Overige leningen aan Binnen het jaar vervallende overige leningen) 31/12 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden aan Over te dragen kosten , ,82 Bovendien moet de tweede boeking van blz. 281 als volgt aangepast worden: 31/12 Afschrijvingen op materiële vaste activa aan Geboekte afschr. op kosten bij uitgifte van leningen (-) Geboekte afschr. op installaties, machines en uitrusting (-) , , ,11

8 8 AANPASSINGEN 2005 Blz. 361: De boeking op deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: 1 Materiële vaste activa Terugvorderbare BTW bij aankopen (1) aan Leveranciers Verschuldigde BTW wegens aankopen werken in onroerende staat (2) t.e.m Blz. 380: De tweede boeking op deze bladzijde (met nummer 7) moet als volgt aangepast worden: 7 Terreinen Gebouwen Installaties, machines en uitrusting aan Geactiveerde intercalaire intresten Activering N N , , , ,35 Blz. 400: Bij het eerste puntje (1º) moet de met een hoofdletter zodat dit puntje hetzelfde opgebouwd is als het volgende puntje. Blz. 421: Bij de voorlaatste boeking van blz. 421 moet de tweede regel van de bewerking aangepast worden , ,00 = 4 500,00 Blz. 451: Bij de tweede tekening op deze bladzijde (bij puntje b)) moet de 50 % tussen D en KD vervangen worden door 50 % + minstens 1 aandeel. Blz. 480: Aan deze opgave moeten drie wijzigingen gebeuren:. (derde en vierde regel) De NV Debaere staat ter duurzame ondersteuning een lening toe aan NV Softlink van ,00 EUR. Hiervoor ontvangt NV Debaere een intrest van ,00 EUR. De intrest die de onderneming ontvangt, wordt op de bankrekening gestort.. (zesde regel) NV Debaere schat dat zij slechts ,00 EUR van haar ingebracht kapitaal zal kunnen recupereren.. (twaalfde regel) De NV Lekens doet haar participatie in NV Pineau van de hand voor ,00 EUR.

9 AANPASSINGEN Blz. 481:. De eerste boeking van deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: Deelnemingen in verbonden ondernemingen: geboekte meerwaarden aan Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa , ,00. De eerste boeking van NV Debaere (vijfde boeking van deze bladzijde) moet als volgt aangepast worden: Vorderingen op verbonden ondernemingen: vorderingen op rekening aan KI: R/C , ,00. De voorlaatste boeking van deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: Waardeverminderingen op financiële vaste activa aan Deeln. in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: geb. waardeverminderingen (-) , ,00. De laatste boeking van deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: Deeln. in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: geb. waardeverminderingen (-) aan Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa , ,00 Blz. 482: De eerste (en enige) boeking van deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: KI: R/C aan Deelnemingen in verbonden ondernemingen: AW Meerwaarden op de realisatie van Vaste activa , , ,00

10 10 AANPASSINGEN 2005 Blz. 504: De boeking onder 2.5 Inning van de leningsaflossingen (derde boeking van de bladzijde), moet als volgt aangepast worden: Kredietinstellingen: R/C aan Binnen het jaar vervallende handelsvorderingen Binnen het jaar vervallende overige vorderingen of Blz. 515: Het vijfde gedachtestreepje moet onder de anderen staan en Ontvangst moet met een hoofdletter. Blz. 517: Bij het eerste gedachtestreepje onder Ter illustratie geven we volgend voorbeeld: wordt de volgende wijziging aangebracht: Een garage verkoopt een auto op afbetaling voor ,00 EUR (inclusief 3 254,13 EUR BTW) Blz. 519: De volgende twee journaalposten moeten voor de andere journaalposten toegevoegd worden. Handelsdebiteuren aan Verkopen Verschuldigde BTW bij verkopen Verkoop van de wagen , , ,13 Kas aan Handelsdebiteuren Regeling contant gedeelte , ,00 De andere journaalposten blijven gewoon behouden. Blz. 519: Onder punt 8.1 Begrip en waarderingsregels moet aan de laatste zin (Het betreft voornamelijk vorderingen...betalingen incalculeert.) het volgende toegevoegd worden: Dit betekent dat de nominale vordering beschouwd wordt, inclusief BTW. Blz. 520:. Aan de tekst bij het tweede gedachtestreepje onder Voorbeeld moet het volgende toegevoegd worden:, hierin zit 8 677,69 EUR BTW.. De tekst van het derde gedachtestreepje dient als volgt aangepast te worden: De werkelijke tegenwaarde van de verkoop (verkoopresultaat) is de actuele waarde van de vordering rekening houdend met de BTW, nl.: ; ,69 = ,93 2 ð1 þ 0; 055Þ

11 AANPASSINGEN Bij 8.2 Boekingen wordt de eerste boeking vervangen door de onderstaande boeking: N0 Handelsdebiteuren aan Omzet Verschuldigde BTW bij verkopen Over te dragen opbrengsten , , , ,38 Blz. 642: De tabel bovenaan deze bladzijde moet door de onderstaande tabel vervangen worden: Basis Rente% Bruto intrest RV Netto intrest Bruto cumul Netto cumul Eerste jaar ,00 5,25 % 2 625,00 393, , , ,25 Tweede jaar ,00 5,25 % 2 625,00 393, , ,00 4,75 % 124,69 18,70 105, ,69 412, , , ,48 Derde jaar ,00 5,25 % 2 625,00 393, , ,00 4,75 % 249,38 37,41 211,97 124,69 4,75 % 5,92 0,89 5, ,30 432, , , ,74 De berekeningen tussen de tabel en de zin Indien we wachten tot einde... mogen geschrapt worden. Blz. 658: Bij Algemeen principe is er een onderdeel Debet: toename van het tegoed op de bankinstelling door (...) en een onderdeel Credit: afname van het tegoed op de bankinstelling door (...). De twee onderdelen moeten door een witregel gescheiden worden. Dit betekent een witregel na de zin De boeking gebeurt slechts... De laatste regel van het onderdeel omtrent Debet moet als volgt aangepast worden: De boeking gebeurt slechts na ontvangst van het creditbericht van de bank. De voorlaatste regel van het onderdeel Credit moet als volgt aangepast worden: De boeking gebeurt slechts na ontvangst van het debetbericht van de bank. Blz. 674: Bij de T-rekening van de rekening Kredietinstellingen: Schulden in rekening courant (middelste van de tweede rij) moet achter het cijfer 9 460,00 (4) staan in plaats van (1) Blz. 742: De oefening moet als volgt aangepast worden: De firma Vermeersch heeft een gebouw van ,00 EUR dat afgeschreven is voor ,00 EUR. Het gebouw werd in de loop van de jaren geherwaardeerd met ,00 EUR en deze meerwaarde werd reeds voor ,00 EUR afgeschreven. Dit gebouw wordt nu verkocht tegen ,00 EUR, onmiddellijk geregeld met een bankcheque.

12 12 AANPASSINGEN 2005 Blz. 783: Het eerste gedachtestreepje van de opgave van oefening 7.15 moet als volgt aangepast worden: contante prijs (incl. BTW) ,00 EUR. De rest van de opgave blijft behouden. Blz. 784: De opgave van oefening 7.19 moet als volgt aangepast worden: Aankoop van een machine voor ,00 EUR in de Verenigde Staten. De onderneming heeft een vergunning voor invoer met verlegging van heffing. De rest van de opgave blijft behouden. Blz. 784: De opgave van oefening 7.20 moet als volgt aangepast worden: De NV Sodi koopt op 5 mei 20N0 een installatie aan voor ,00 EUR (incl. BTW). De rest van de opgave blijft behouden. Blz. 786: De opgave van oefening 7.24 moet als volgt aangepast worden: De NV Balast koopt een machine voor ,00 EUR (incl. BTW). De rest van de opgave blijft behouden. Blz. 825: De opgave van oefening 12.9 moet als volgt aangepast worden:. Bij punt 1) moet de eerste regel als volgt aangepast worden: voor verkoop BMW, type 316 i, nr. chassis contante prijs incl. BTW ,00. Bij punt 2) moet de eerste regel als volgt aangepast worden: voor verkoop BMW, type 318 tds, nr. chassis contante prijs incl. BTW ,00 De rest van de opgave blijft behouden. Blz. 826: De opgave van oefening moet als volgt aangepast worden: Per 1 juli 20N0 wordt een machine met aanschaffingswaarde ,00 EUR en waarop ,00 EUR was afgeschreven, verkocht voor ,00 EUR (incl. BTW), betaalbaar na 3 jaar zonder aanrekening van rente. De marktrente is 7 %.

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Oefening 6.2.1. a) berekening nominale intrestpercentage 52.000 rente op 200.000 voor 2 jaar = 13 % per jaar b) berekening reële intrestpercentage

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar Blz. 164 tot 189 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Voorbeeld (toepassing samengestelde intrest) 1/3/N0: beslissing tot uitgifte van een niet-achtergestelde,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie 6.2 Reserves 6.2.1 1 Bij de herwaardering: 31/12/x4 2208 Geboekte meerwaarden op terreinen 121 @ Herwaarderingsmeerwaarden op Herwaardering : beslissing xxx 2 Bij de verkoop: 1. 31/12/x4 2208 @ Geboekte

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

6.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen

6.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 6.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 6.2.1 1 Journalen i.v.m. aankoop, kapitaalsubsidies en afschrijvingen in x1: 1. 01/01/x1 416 Diverse vorderingen 37.500 15 @ Kapitaalsubsidies 25.125 1680

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING

HANDBOEK BOEKHOUDEN DEEL 3 GRONDIGE STUDIE VAN DE JAARREKENING HANBOEK BOEKHOUEN EEL 3 GRONIGE STUIE VAN E JAARREKENING FINANIERINGSMIELEN OP LANGE TERMIJN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves - Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

3 FINANCIERINGSSTROMEN

3 FINANCIERINGSSTROMEN 268 Kosten: II.D. 63 425,00 = 53 425,00 (afschrijvingen) + 10 000,00 (waardevermindering) 3 FINANCIERINGSSTROMEN De onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen:

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

4.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen

4.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 4.2 Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 4.2.1 Onderneming Quolo 1 Journaal i.v.m. aankoop, kapitaalsubsidies en afschrijvingen in x1: 1. 01/01/x1 416 Diverse vorderingen 37.500 15 @ Kapitaalsubsidies

Nadere informatie

Studietoets

Studietoets Prof. Dr. G. Van Herck Prof. Dr. H. Vandenbussche Studietoets 2008-2009 Naam en Voornaam (Drukletters).. Richting + jaar:... Werkcollegegroep:...... Richtlijnen De oefening is individueel te maken (gesloten

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16 10 Kapitaal Wat zul je leren? Hoe is ons eigen vermogen samengesteld? Wat leren we uit de rekening kapitaal? Waarom leggen we reserves aan? Waarom worden winst en/of verlies overgedragen van het ene boekjaar

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Investeringen in MVA

Investeringen in MVA Investeringen in MVA Handboek p. 174 tot 180 INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ATIVA Begrip Vaste activa zijn activa die verworven worden omwille van hun duurzame bijdrage tot het exploitatieproces van

Nadere informatie

Kapitaalsubsidies Hendrik Claessens

Kapitaalsubsidies Hendrik Claessens s Hendrik laessens Regeling voor investeringen die verworven werden sinds het aanslagjaar 200 Op boekhoudkundig vlak is en blijft vereist dat de kapitaalsubsidie op het passief van de balans geboekt wordt

Nadere informatie

Herhalingsoefening 1

Herhalingsoefening 1 Herhalingsoefening 1 1 01-10-x1 230 IMU, AW 200.000,00 240 Meubilair en rollend materieel, AW 175.000,00 5500 KI, R/C 200.000,00 100 @ Geplaatst kapitaal 575.000,00 Oprichting & RU/01 2 30-09-x1 61x D&DG

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen.

Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Marcus wil eindelijk zijn droom realiseren en zet een nv op waarbinnen hij stoelen op maat zal maken en verkopen. Beginsituatie: Marcus start na wijs beraad een zaak op, Marcus bvba. Marcus bezit 700.000e,

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. Kapitaalsubsidies

HOOFDSTUK 5. Kapitaalsubsidies HOOFSTUK 5 Kapitaalsubsidies Blz. 109 tot 125 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS- MEERWAAREN

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen

Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Thema 4 Eindejaarsverrichtingen Wat zul je leren? Waarom zijn de eindejaarsverrichtingen noodzakelijk? Hoe verlopen de eindejaarsverrichtingen? Hoe verwerken we de eindejaarsverrichtingen boekhoudkundig?

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 HOOFSTUK 4: Reserves - overgedragen winst (verl BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

8.1 Afschrijvingsmethoden

8.1 Afschrijvingsmethoden 8.1 Afschrijvingsmethoden 8.1.2 Afschrijving machine 31-12-x2 6302 Afschrijvingen op MVA 24.000,00 239 @ Geb. afschr. op IMU 24.000,00 Afschrijving op machine Berekeningen Afschrijving: periode (n) 2 jaar

Nadere informatie

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

Voer de nodige gegevens in en laat de aflossingstabel van dit krediet aanmaken.

Voer de nodige gegevens in en laat de aflossingstabel van dit krediet aanmaken. OPLOSSINGEN OEFENINGENBLOK 6 (p. 155) 3.4 Eindejaarsverrichtingen m.b.t. de passivazijde 3.4.3 Schulden op lange termijn TOEPASSING 1 1 Surf naar http://www.aflossingstabel.be/bereken-aflossing.html Voer

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie II Examennummer: 12243 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Vennootschapsboekhouden en analyse van de jaarrekening

Vennootschapsboekhouden en analyse van de jaarrekening DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student

Nadere informatie