AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1"

Transcriptie

1 AANPASSINGEN AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde van ,00. A (aandelen zonder nominale waarde) neemt B over. Blz. 154: De eerste zin van het onderdeel 4.1 Publicatie en melding van de sociale balans moet als volgt aangepast worden: Voor de publicatie van de sociale balans verwijzen we naar hoofdstuk 6: Openbaarmaking van de jaarrekening en de sociale balans.

2 2 AANPASSINGEN 2005 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 3 Blz. 123: De eerste zin onder de titel Rooster 49 moet als volgt aangepast worden: De in rooster 49 in te schrijven creditnota s hebben uitsluitend betrekking op handeling waarvoor het bedrag opgenomen is in kader II onder rooster 00, 01, 02, 03, 45 en 47. Blz. 248: De laatste zin van de vierde alinea moet als volgt aangepast worden: Dit moet binnen 15 dagen na de opzeg gebeuren. Blz. 277: Bij de figuur onderaan deze bladzijde moet boven de pijlen tussen handelaar en klant wisselbrief staan in plaats van wissselbrief. Blz. 278: Bij de figuur bovenaan deze bladzijde moet boven de pijlen tussen handelaar en klant wisselbrief staan in plaats van wissselbrief. Blz. 339: Bij het onderdeel Belastingen in de tekst onder de schematische voorstelling op deze bladzijde wordt verwezen naar boek 3. Dit moet gewijzigd worden in boek 4. Blz. 387: De eerste boeking met het nummer (12) moet als volgt aangepast worden: (12) Afschrijvingen op materiële vaste activa aan Toe te rekenen afschrijvingen (maandelijks verrekenen van afschrijvingen) , ,37 Blz. 404: De opgave van oefening 2.4 moet op deze bladzijde aangepast worden.. Bij (15) Verkoopfactuur nr. 141: export naar China:.... Bij (16) Verkoopfactuur nr. 142: export naar Rusland:... Blz. 472: Het gegeven van de oefening 6.17 moet aangepast worden. Bij de openingssaldi moet voor Te ontvangen creditnota s staan in plaats van

3 AANPASSINGEN AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 4 Blz. 21: Aan de tweede boeking (Inschrijvingen op kapitaal en uitgiftepremies aan Inschrijvers) van de eerste drie boekingen op deze bladzijde moeten twee wijzigingen gebeuren. De 4 die voor de boeking staat moet geschrapt worden en de 80 moet vervangen worden door 100. Blz. 24: Bij de drie boekingen onderaan blz. 24 moeten de onderste twee boekingen (Geplaatst kapitaal aan Onttrekkingen aan kapitaal en Overgedragen verlies van het vorig boekjaar aan Overgedragen verlies (-)) eerst weergegeven worden en de eerste boeking (Toevoeging aan de wettelijke reserve, Toevoeging aan de overige reserve aan Wettelijke reserve, Beschikbare reserve) bijgevolg als laatste. Blz. 62: Bij de berekening van de geactualiseerde waarde tegen marktrente van de effectieve rente van de lening, moet bij elke breuk als teller gebruikt worden ; 06 þ ð1; 06Þ þ ¼ ð1; 06Þ Blz. 63 (laatste boeking) en 64: De tekst boven de laatste boeking van blz. 63 moet als volgt aangepast worden: aanduiding op het einde van het tweede boekjaar van het gedeelte van de lening dat in het derde boekjaar vervalt. De tekst boven de eerste twee boekingen van blz. 64 moet als volgt aangepast worden: boeking in het derde boekjaar van de aflossing van de lening. Blz. 117: De tekst bij het laatste gedachtestreepje van deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: op 25 mei ontstaat er een schuld wegens dividend van 10,00 EUR (het bruto dividend) en op het moment van betaalbaarstelling zijnde 17 juli wordt er 2,50 EUR (de roerende voorheffing) overgeboekt naar de rekening schuld wegens ingehouden roerende voorheffing. Het netto dividend wordt uitbetaald op het moment dat de dividendbewijzen afgegeven worden. De schuld wegens roerende voorheffing wordt ten laatste 14 dagen na datum van betaalbaarstelling aan de ontvanger van de belastingen betaald. Blz. 118: De volgende tekst moet bij puntje d) Vergoeding aan bestuurders en zaakvoerders voor de journaalpost tussengevoegd worden: De winstuitkering aan bestuurders en zaakvoerders (tantièmes) is niet onderworpen aan de roerende voorheffing, maar de onderneming zal er bij betaalbaarstelling wel een bedrijfsvoorheffing op inhouden. Dit komt tot uitdrukking in volgende boekingen: De tekst die tussen de twee boekingen van puntje d) staat, dient als volgt aangepast te worden: Bij de effectieve betaalbaarstelling boekt men:

4 4 AANPASSINGEN 2005 Blz. 118: De tekst van het puntje e) (inclusief de titel) dient als volgt aangepast te worden: e) Vergoeding aan het personeel: wanneer een deel van de winst uitgekeerd wordt aan het personeel, wordt dit als een additioneel arbeidsinkomen beschouwd en bijgevolg zijn de boekingen analoog aan de personeelskosten. De journaalposten zijn dan ook als volgt: Andere rechthebbenden aan Andere rechthebbenden (winstdeel personeel) Ter gelegenheid van de betaalbaarstelling boekt men: Andere rechthebbenden (winstdeel personeel) aan Te betalen bezoldiging (winstdeel) Ingehouden bedrijfsvoorheffing RSZ Blz. 118: Er dient een nieuw puntje tussengevoegd te worden na het puntje e). Dit puntje krijgt de volgende inhoud: f) Vergoeding aan winstdelende obligatiehouders: een winstdelende obligatie heeft als kenmerk dat de obligatiehouder naast de rente, ingeval de winst van het boekjaar een bepaalde hoogte heeft, een additionele rente ontvangt. Bij de beslissing tot inhouding boekt men: Andere rechthebbenden aan Andere rechthebbenden (obligatiehouders) Bij betaalbaarstelling boekt men: Andere rechthebbenden (obligatiehouders) Aan Ingehouden roerende voorheffing Het tarief van de roerende voorheffing is hier het tarief waaraan de obligatielening onderworpen is namelijk 15 %. Blz. 118: Puntje f) wordt g) Blz. 119: Puntje g) wordt h)

5 AANPASSINGEN Blz. 137: In plaats van als tweede titeltje aflossing beter beslissing tot aflossing Blz. 189: De tabel bovenaan deze bladzijde vervangen door de onderstaande tabel. Actiefelement en Datum van aankoop Investeringen % van totale investering Toegezegd subsidiebedrag Kapitaalsubsidie (60 %) Uitgestelde belastingen (40 %) Totaal ,00 100, , , ,00 Gebouw (24/06) ,00 40, , , ,00 Installaties (12/09) ,00 25, , , ,00 Machine (16/10) ,00 35, , , ,00 Blz. 208: Indien de gevormde voorziening groter is dan de werkelijk bestede kosten, moet men de volledig gevormde voorziening terugnemen. Dit heeft als gevolg dat het resultaat van het boekjaar verbetert met de vroeger te veel aangelegde voorziening. Blz. 246: Boven de boekingen 4a en 4b moet er in plaats van In beide gevallen (rente betaalbaar bij aanvang termijn, na vervallen termijn) is de boeking: staan Indien de rente na vervallen termijn betaald wordt, is de boeking: Blz. 248: Bij (4a) moet tussen de ronde haakjes staan rente na vervallen termijn, bij 5(a) moet tussen de ronde haakjes staan rente vóór vervallen termijn. Blz. 266: De voorlaatste alinea van deze bladzijde wordt als volgt aangepast: Daar bij dergelijke contracten de interest vaak tijdens de hele looptijd van de overeenkomst toegepast wordt op het te financieren bedrag, zonder rekening te houden met de periodieke afgeloste kapitalen, stemt deze interestvoet niet overeen met de reële interestvoet (of actuariële interestvoet) die in feite aan de gebruiker wordt aangerekend. Daarom wordt het aanbevolen om bij dit soort van contracten de reële interestvoet bekend te maken. De laatste paragraaf blijft behouden. Blz. 269: Bij 8.2 Boekhoudkundige verwerking wordt onder Voorbeeld de volgende tekst tussengevoegd en een stuk van de bestaande tekst aangepast: Een onderneming koopt een machine voor de prijs van ,88 EUR BTW inclusief (20 418,08 EUR ,80 EUR BTW). Op deze aankoop betaalt de onderneming 3 705,88 EUR contant en sluit per 1 oktober 20N0 een financieringscontract met de volgende voorwaarden: De rest van de tekst vanaf Te financieren:... blijft gewoon behouden.

6 6 AANPASSINGEN 2005 Blz. 270: De volgende twee journaalposten moeten voor de andere journaalposten toegevoegd worden. Installaties, machines en uitrusting Terugvorderbare BTW bij aankopen aan Leveranciers Aankoop van de wagen , , ,88 Leveranciers aan Kas Regeling contant gedeelte , ,88 De andere journaalposten blijven gewoon behouden. Blz. 271: Aan de derde alinea van 9.1 Betekenis die begint met Het betreft alleen schulden... en eindigt met... betalingen omvat moet op het einde het volgende toegevoegd worden: Dit betekent dat de nominale schuld beschouwd wordt, inclusief BTW. Blz. 272: Bij het eerste gedachtestreepje onder Voorbeeld moet de tekst als volgt aangepast worden: Aankoopcontract per 01/01/N0 van een machine BTW inclusief voor ,00 EUR (20 661,16 EUR ,84 EUR BTW), betaalbaar ineens na 2 jaar. De aangerekende rente is 2 %, jaarlijks te betalen. De marktrente is 8 %. De eerste journaalpost dient vervangen te worden door de onderstaande: N0 Installaties, machines en uitrusting (20 661, ,09) Terugvorderbare BTW bij aankopen Over te dragen kosten aan Handelsschulden Ontvangst aankoopfactuur met BTW , , , ,00 Blz. 276: Aan deze opgave moeten drie wijzigingen gebeuren:. (veertiende regel) Generale Bank moet vervangen worden door Fortis. (zestiende regel) 31/09 moet vervangen worden door 30/09. (negentiende en twintigste regel) Op 01/09/N4 wordt in het buitenland een industriële pomp aangekocht ter waarde van ,00 EUR. Deze moet slechts na 2 jaar betaald worden. De marktrente bedraagt 6 %. De machine zal gedurende 10 jaar door de onderneming gebruikt worden. Blz. 277: De tekst bij het tweede streepje van de Uitspraken bij de Oplossing case moet als volgt aangepast worden: Nee: in N4 wordt enerzijds afgeschreven op de uitgiftekosten: ,00 EUR (over 5 jaar): 3 000,00 EUR en anderzijds op de machine: ,10 EUR (over 10 jaar): ,11 EUR. Totaal: ,11 EUR

7 AANPASSINGEN Blz. 278: Aan de tekst moet 1 wijziging gebeuren:. (zesde regel bij het streepje) Generale Bank moet vervangen worden door Fortis Blz. 278: De boekingen moeten als volgt aangepast worden. De zesde (voorlaatste) boeking moet als volgt aangepast worden: 31/12 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio Aan Geboekte afschr. op kosten bij uitgifte van leningen (-) , ,00. De zevende (laatste) boeking moet als volgt aangepast worden: 31/12 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Aan Niet-achtergestelde, converteerbare obligatielening , ,00 Blz. 280 en 281: Op deze bladzijde moeten de volgende boekingen toegevoegd worden: Deze boeking moet toegevoegd worden na de vijfde boeking (KI:R/C aan Te ontvangen intrestsubsidies) 01/09 Installaties, machines en uitrusting Over te dragen kosten Aan Handelsschulden , , ,00 Deze boeking moet toegevoegd worden na de tiende (voorlaatste) boeking (Overige leningen aan Binnen het jaar vervallende overige leningen) 31/12 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden aan Over te dragen kosten , ,82 Bovendien moet de tweede boeking van blz. 281 als volgt aangepast worden: 31/12 Afschrijvingen op materiële vaste activa aan Geboekte afschr. op kosten bij uitgifte van leningen (-) Geboekte afschr. op installaties, machines en uitrusting (-) , , ,11

8 8 AANPASSINGEN 2005 Blz. 361: De boeking op deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: 1 Materiële vaste activa Terugvorderbare BTW bij aankopen (1) aan Leveranciers Verschuldigde BTW wegens aankopen werken in onroerende staat (2) t.e.m Blz. 380: De tweede boeking op deze bladzijde (met nummer 7) moet als volgt aangepast worden: 7 Terreinen Gebouwen Installaties, machines en uitrusting aan Geactiveerde intercalaire intresten Activering N N , , , ,35 Blz. 400: Bij het eerste puntje (1º) moet de met een hoofdletter zodat dit puntje hetzelfde opgebouwd is als het volgende puntje. Blz. 421: Bij de voorlaatste boeking van blz. 421 moet de tweede regel van de bewerking aangepast worden , ,00 = 4 500,00 Blz. 451: Bij de tweede tekening op deze bladzijde (bij puntje b)) moet de 50 % tussen D en KD vervangen worden door 50 % + minstens 1 aandeel. Blz. 480: Aan deze opgave moeten drie wijzigingen gebeuren:. (derde en vierde regel) De NV Debaere staat ter duurzame ondersteuning een lening toe aan NV Softlink van ,00 EUR. Hiervoor ontvangt NV Debaere een intrest van ,00 EUR. De intrest die de onderneming ontvangt, wordt op de bankrekening gestort.. (zesde regel) NV Debaere schat dat zij slechts ,00 EUR van haar ingebracht kapitaal zal kunnen recupereren.. (twaalfde regel) De NV Lekens doet haar participatie in NV Pineau van de hand voor ,00 EUR.

9 AANPASSINGEN Blz. 481:. De eerste boeking van deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: Deelnemingen in verbonden ondernemingen: geboekte meerwaarden aan Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa , ,00. De eerste boeking van NV Debaere (vijfde boeking van deze bladzijde) moet als volgt aangepast worden: Vorderingen op verbonden ondernemingen: vorderingen op rekening aan KI: R/C , ,00. De voorlaatste boeking van deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: Waardeverminderingen op financiële vaste activa aan Deeln. in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: geb. waardeverminderingen (-) , ,00. De laatste boeking van deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: Deeln. in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: geb. waardeverminderingen (-) aan Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa , ,00 Blz. 482: De eerste (en enige) boeking van deze bladzijde moet als volgt aangepast worden: KI: R/C aan Deelnemingen in verbonden ondernemingen: AW Meerwaarden op de realisatie van Vaste activa , , ,00

10 10 AANPASSINGEN 2005 Blz. 504: De boeking onder 2.5 Inning van de leningsaflossingen (derde boeking van de bladzijde), moet als volgt aangepast worden: Kredietinstellingen: R/C aan Binnen het jaar vervallende handelsvorderingen Binnen het jaar vervallende overige vorderingen of Blz. 515: Het vijfde gedachtestreepje moet onder de anderen staan en Ontvangst moet met een hoofdletter. Blz. 517: Bij het eerste gedachtestreepje onder Ter illustratie geven we volgend voorbeeld: wordt de volgende wijziging aangebracht: Een garage verkoopt een auto op afbetaling voor ,00 EUR (inclusief 3 254,13 EUR BTW) Blz. 519: De volgende twee journaalposten moeten voor de andere journaalposten toegevoegd worden. Handelsdebiteuren aan Verkopen Verschuldigde BTW bij verkopen Verkoop van de wagen , , ,13 Kas aan Handelsdebiteuren Regeling contant gedeelte , ,00 De andere journaalposten blijven gewoon behouden. Blz. 519: Onder punt 8.1 Begrip en waarderingsregels moet aan de laatste zin (Het betreft voornamelijk vorderingen...betalingen incalculeert.) het volgende toegevoegd worden: Dit betekent dat de nominale vordering beschouwd wordt, inclusief BTW. Blz. 520:. Aan de tekst bij het tweede gedachtestreepje onder Voorbeeld moet het volgende toegevoegd worden:, hierin zit 8 677,69 EUR BTW.. De tekst van het derde gedachtestreepje dient als volgt aangepast te worden: De werkelijke tegenwaarde van de verkoop (verkoopresultaat) is de actuele waarde van de vordering rekening houdend met de BTW, nl.: ; ,69 = ,93 2 ð1 þ 0; 055Þ

11 AANPASSINGEN Bij 8.2 Boekingen wordt de eerste boeking vervangen door de onderstaande boeking: N0 Handelsdebiteuren aan Omzet Verschuldigde BTW bij verkopen Over te dragen opbrengsten , , , ,38 Blz. 642: De tabel bovenaan deze bladzijde moet door de onderstaande tabel vervangen worden: Basis Rente% Bruto intrest RV Netto intrest Bruto cumul Netto cumul Eerste jaar ,00 5,25 % 2 625,00 393, , , ,25 Tweede jaar ,00 5,25 % 2 625,00 393, , ,00 4,75 % 124,69 18,70 105, ,69 412, , , ,48 Derde jaar ,00 5,25 % 2 625,00 393, , ,00 4,75 % 249,38 37,41 211,97 124,69 4,75 % 5,92 0,89 5, ,30 432, , , ,74 De berekeningen tussen de tabel en de zin Indien we wachten tot einde... mogen geschrapt worden. Blz. 658: Bij Algemeen principe is er een onderdeel Debet: toename van het tegoed op de bankinstelling door (...) en een onderdeel Credit: afname van het tegoed op de bankinstelling door (...). De twee onderdelen moeten door een witregel gescheiden worden. Dit betekent een witregel na de zin De boeking gebeurt slechts... De laatste regel van het onderdeel omtrent Debet moet als volgt aangepast worden: De boeking gebeurt slechts na ontvangst van het creditbericht van de bank. De voorlaatste regel van het onderdeel Credit moet als volgt aangepast worden: De boeking gebeurt slechts na ontvangst van het debetbericht van de bank. Blz. 674: Bij de T-rekening van de rekening Kredietinstellingen: Schulden in rekening courant (middelste van de tweede rij) moet achter het cijfer 9 460,00 (4) staan in plaats van (1) Blz. 742: De oefening moet als volgt aangepast worden: De firma Vermeersch heeft een gebouw van ,00 EUR dat afgeschreven is voor ,00 EUR. Het gebouw werd in de loop van de jaren geherwaardeerd met ,00 EUR en deze meerwaarde werd reeds voor ,00 EUR afgeschreven. Dit gebouw wordt nu verkocht tegen ,00 EUR, onmiddellijk geregeld met een bankcheque.

12 12 AANPASSINGEN 2005 Blz. 783: Het eerste gedachtestreepje van de opgave van oefening 7.15 moet als volgt aangepast worden: contante prijs (incl. BTW) ,00 EUR. De rest van de opgave blijft behouden. Blz. 784: De opgave van oefening 7.19 moet als volgt aangepast worden: Aankoop van een machine voor ,00 EUR in de Verenigde Staten. De onderneming heeft een vergunning voor invoer met verlegging van heffing. De rest van de opgave blijft behouden. Blz. 784: De opgave van oefening 7.20 moet als volgt aangepast worden: De NV Sodi koopt op 5 mei 20N0 een installatie aan voor ,00 EUR (incl. BTW). De rest van de opgave blijft behouden. Blz. 786: De opgave van oefening 7.24 moet als volgt aangepast worden: De NV Balast koopt een machine voor ,00 EUR (incl. BTW). De rest van de opgave blijft behouden. Blz. 825: De opgave van oefening 12.9 moet als volgt aangepast worden:. Bij punt 1) moet de eerste regel als volgt aangepast worden: voor verkoop BMW, type 316 i, nr. chassis contante prijs incl. BTW ,00. Bij punt 2) moet de eerste regel als volgt aangepast worden: voor verkoop BMW, type 318 tds, nr. chassis contante prijs incl. BTW ,00 De rest van de opgave blijft behouden. Blz. 826: De opgave van oefening moet als volgt aangepast worden: Per 1 juli 20N0 wordt een machine met aanschaffingswaarde ,00 EUR en waarop ,00 EUR was afgeschreven, verkocht voor ,00 EUR (incl. BTW), betaalbaar na 3 jaar zonder aanrekening van rente. De marktrente is 7 %.

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR OEFENINGEN BIJ HOOFDSTUK 24 : SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR Oefening 6.2.1. a) berekening nominale intrestpercentage 52.000 rente op 200.000 voor 2 jaar = 13 % per jaar b) berekening reële intrestpercentage

Nadere informatie

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen

Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen. Deel 3: Voorbeeldboekingen - 1 - Zelfstudie boekhouding voor kleinere KMO's en zelfstandigen Deze cursus wordt u GRATIS aangeboden door CIRO Bvba, Beukendreef 15, 9080 Lochristi. Deze cursus is bestemd voor educatieve doeleinden,

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa

DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS. Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa 1 BIJLAGE 1. DE AANVULLENDE WAARDERINGS- EN RUBRiCERINGSREGELS Hoofdstuk I. De terreinen en gebouwen Afdeling I. Onderscheid tussen voorraden en materiële vaste activa Art. 1. Terreinen en gebouwen worden

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie