ondernemings ActiVite jaar 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ondernemings ActiVite jaar 09"

Transcriptie

1 ondernemings ActiVite jaar 09

2 raad verslag 02

3 Ondernemingsraad zich ook sterk zwaarder weer terecht waren voor jullie goed! zij zeker gemist worden. Carla Pauw: OR leden met financiële Marieke de Rooij: zij had soms verrasen haar leuke kaartjes die ze stuurde raad helaas afscheid nemen van een en zijn hardwerkende medewerkers Stevige discussies, open gevoerd zijn woord weer om samen het beste te willen en Ondernemingraad en bestuur die wen raad verlaten is dat altijd een gemis. de arbeidsvoorwaarden al die jaren. als voorvechtster voor de belangen zij een samenbinder binnen de Onderhelaas te kort van ActiVite. zich in zeven jaar weten te ontwiklid, overstijgend als medewerker en het zorghart altijd op de juiste Zaken voortvloeiend uit deze fusie ruimte die er is goed blijven zorgen bestuurder en Ondernemingsraad. In de harmonisatie van regelingen organisatie houdt de Ondernemings- harmonisatie plaats van de CAO s van op organisatieniveau één instelling waar maar niet, of Toevallig jaar. dit dat we zo eensgezind waren, wetende arbeidsvoorwaarden- gunstige meest Verder op het pad van harmonisatie de fusie van de organisaties STGR, LAS trale ruimte die wij als organisatie waardige afspraken op het gebied van mings- en adviesaanvragen waren dit werknemersorganisaties kwamen in mingsraad en bestuurder op één lijn Het jaar 2009 is het tweede jaar na en ZorgKompas tot stichting ActiVite. om ook in beleid te komen tot één raad van ActiVite voornamelijk bezig woonzorgcentra en een thuiszorgwerden, vond er tegelijkertijd een thuiszorg en V & V. Werkgevers en de CAO-onderhandelingen tot gelijkde arbeidsvoorwaarden. In de decenhadden merkten wij dat Ondernezaten. Samen werd gekozen voor de regeling voor de werknemers. Positief dat vele organisaties om ons heen in gekomen. ActiVite kan en wil in de voor de medewerkers, iets waar de voor zal blijven maken. voorgelegd in verschillende instemjaar ook stevige discussies tussen ook een positieve uiting van vertrouhebben in elkaar. Zij geven de wil te doen voor ActiVite als organisatie die de organisatie vormen. In 2009 moesten wij als Ondernemingspaar gewaardeerde collega s. sende invalshoeken op de OR-stukken vergeten we niet snel. kennis moet je koesteren, als zij de Verder was Carla zeer betrokken bij In de rol van stille voorvechtster zal Helen Hagestein: zij kwam in de OR van de verzorgenden. Helen heeft kelen tot een zeer gewaardeerd OR leren kijken naar de organisatie plaats gehouden. Met een strik was nemingsraad van voormalig STGR en Bedankt voor jullie inzet en het gaat

4 De Ondernemingsraad bedankt alle medewerkers die het afgelopen jaar de raad hebben weten te vinden met kritische vragen en adviezen. Ook in 2010 nodigen wij iedereen uit om van de geboden inspraakmogelijkheden gebruik te maken. Mede namens de Ondernemingsraad, Judith Jager voorzitter

5 extra ogen en oren verantwooording Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt van de werkzaamheden van de Ondernemingsraad in het afgelopen jaar. Dit verslag behoeft de goedkeuring van de Ondernemingsraad. ( ) Na goedkeuring wordt het jaarverslag zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de ondernemer en aan de in de onderneming werkzame personen alsmede aan de bedrijfscommissie. uit: Reglement Ondernemingsraad Stichting ActiVite vastgesteld in de vergadering van de Ondernemingsraad en op verzoek van de Bedrijfscommissie voor de Zorg herzien op 10/04/2008 in de woonservicecentra De Ondernemingsraad werkt voor alle medewerkers van ActiVite: de verzorgenden in de thuiszorg, de hulpen bij het huishouden, de collega s op kantoor én al onze medewerkers werkzaam in de woonservicecentra. Meestal merk je pas iets van de Ondernemingsraad als er wat speelt waar je direct mee te maken hebt. En daar is natuurlijk niets mis mee. Als je de OR maar kunt vinden als je ergens mee zit of als je het niet eens bent met het een of ander of als je goede ideeën ter verbetering, bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsomstandigheden, hebt. De OR roept nu vooral onze medewerkers in de Schutse, Agnes, uina, Rijnzate, Sint Joseph, Dillen-burg en Zuidervaart op om de raad op de hoogte te houden van wederwaardigheden in de woonservicecentra. Marianne van der Voort en Astrid Jonkers vertegenwoordigen de collega s van de RVE Intramurale Dienstverlening in de OR. Om goed op der hoogte te blijven heeft de Ondernemingsraad begin 2009 een commissie ingesteld die signalen uit de huizen doorgeeft. Commissieleden Mary Lardé, Wilma van Werkhoven, Annemieke Blogg en Francina Antonides komen bijna dagelijks op de werkvloer en zien en horen veel. Zij zijn de extra ogen en oren van de OR. Een van de activiteiten van de commissie was een kennismakingslunch met de teammanagers Intramurale Dienstverlening (november 2009). De sfeer was over goed en de teammanagers hebben aandachtig geluisterd en hun vragen kunnen stellen. Een delegatie van de commissie en de OR heeft in oktober 2009 Sint Joseph bezocht naar aanleiding van berichtgeving in de pers. De klachten, wensen en aandachtspunten zijn genoteerd. Aan de directeur Intramurale Dienstverlening is gevraagd een ontmoeting met de nieuwe teammanager te arrangeren. Deze ontmoeting heeft plaatsgehad tijdens een bijeenkomst in dezelfde maand. Er zijn verbetergroepjes ingesteld om aan een aantal zaken te werken. Gezamenlijke bijeenkomsten zullen met enige regelmaat worden gehouden. De commissie heeft het voornemen uitgesproken om in de komende periode de verschillende woonservicecentra langs te gaan.

6 achterban akkoord met afspraken Decentrale CAO omdat de tekst zoals genoemd in artikel 7 van de nieuwe CAO VVT volstaat. Het MKS zal dit jaar uitgebreid worden met de volgende drie doelen: aanschaf navigatiesysteem, aanschaf abonnement bedrijfsfitness en extra scholing. lijkheid voor schade en ziekte door derden. Er is een keus gemaakt uit zowel de CAO teksten van de CAO V&V en de CAO T. De insteek was weer om zo uitgebreid en volledig mogelijk de zaken voor de werknemer te regelen. Sinds 1 januari 2008 is de nieuwe CAO VVT (Verzorgings-, Verpleeghuizen en Thuiszorg), een basis CAO waarin veel onderwerpen zijn vastgelegd, van kracht. Negen onderwerpen zijn echter niet meer opgenomen in deze CAO. Hierover kan een werkgever zelf afspraken maken met de Ondernemingsraad. Voorbeelden daarvan zijn onder andere: scholing, werkoverleg, vergoedingen, verhuiskostenregeling, invulling Meerkeuzesysteem (MKS). De negen onderwerpen worden samen met de instellingsregelingen opgenomen in een ondernemingsovereenkomst. Pas na het houden van een achterbanraadpleging door de OR kan officieel een ondernemingsovereenkomst worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de OR. de negen onderwerpen Scholing/ontwikkeling Bij dit onderwerp zijn voornamelijk de artikelen uit de voormalige CAO T overgenomen, omdat deze het meest duidelijk en compleet zijn. Het positieve hierin is dat er minimaal 3 % van de loonsom wordt ingezet t.b.v. het scholings- en opleidingsplan dat in overleg met de OR tot stand komt. In de CAO V&V was dit minimaal 1 %. Een artikel dat wel overgenomen is uit de CAO V&V gaat er over dat de werkgever een regeling kan treffen, waarin aan de werknemer een individueel scholingsbudget wordt toegekend. Ook is er een artikel opgenomen over het recht op loopbaanadvies eens in de 5 jaar voor de medewerker. In het kader van het boeien en binden van medewerkers zal dit artikel een positieve bijdrage leveren. Een artikel dat is komen te vervallen is dat medewerkers van 50 jaar en ouder alleen met instemming kunnen worden ingezet in het begeleiden van stagiaires. Een van de speerpunten voor de komende jaren, zoals omschreven in het ActiVite ondernemingsplan , is een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Een onderdeel hiervan is dat medewerkers met een hogere leeftijd juist een seniorrol kunnen vervullen richting de medewerkers met een jongere leeftijd. Dit artikel was strijdig met deze gedachte. Beoordelingsregeling, inclusief beloningsaccenten; arbeidsmarkttoeslag; waarnemingstoeslag Bij deze onderwerpen is een keuze gemaakt uit artikelen uit zowel de CAO T als de CAO V&V, waarbij gekozen is voor de meest volledige, duidelijke en ruimste uitwerking van de artikelen. De artikelen gaan over waarneming van een functie voor langere tijd, het toekennen van een arbeidsmarkttoeslag van 10% bij arbeidsmarktknelpunten en beoordelingsregelingen. Deze laatste kan alleen in overleg met de OR worden ingevoerd. Invulling Meerkeuzesysteem (MKS) Het voorstel is dat er geen specifieke artikelen worden overgenomen uit de oude CAO s, Vergoedingen: telefoon, dienstkleding, aanstellingskeuring In het 1e kwartaal van 2010 wordt een voorstel aangeboden ten aanzien van de onderwerpen telefoonvergoeding en dienstkleding. Deze onderwerpen worden nu dus niet meegenomen in de ondernemingsovereenkomst. Het artikel over de aanstellingskeuring wordt overgenomen uit de CAO T. De mogelijkheid om een aanstellingskeuring te laten uitvoeren kan een eventueel financieel risico voor de organisatie voorkomen. Integriteitbeleid: nevenfuncties, seksuele en andere vormen van intimidatie. In de arbocatalogus VVT (www.arbocatalogusvvt.nl) die eind 2008 is uitgekomen zijn de meeste zaken die vielen onder deze onderwerpen geregeld. Zij vallen nu niet meer onder de (decentrale) CAO. Alleen het deel over het melden van nevenfuncties bij de werkgever is overgenomen uit de CAO T. In de CAO V&V was dit niet geregeld. Werkoverleg De artikelen uit de CAO T zijn overgenomen. Hierin staat dat het werkoverleg wordt gevoerd op basis van tussen werkgever en Ondernemingsraad gemaakte afspraken inzake dit overleg. In de CAO V&V was dit niet geregeld. Verplichtingen werkgever/werknemer In deze artikelen worden de onderwerpen behandeld die gaan over belangenbehartiging van de werknemer, rechtsbijstand, aansprake- Melding afwezigheid De tekst van het artikel uit de CAO T, waarvoor gekozen is, luidt: Indien de werknemer verhinderd is wegens ziekte of wegens andere oorzaak zijn werkzaamheden te verrichten, is hij verplicht daarvan, onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk mededeling te doen of te laten doen aan de werkgever op een door de werkgever te bepalen wijze. Zodra het tijdstip bekend is waarop hervatting van de werkzaamheden mogelijk zal zijn, dient hij de werkgever daarvan in kennis te stellen. De uitwerking van dit artikel is vastgelegd in de instellingsregeling Ziek en hersteldmelden, welke onderdeel uitmaakt van de ondernemingsovereenkomst. Verhuiskostenregeling Voor dit onderwerp is er voor gekozen om de artikelen uit de voormalige CAO T over te nemen, omdat deze ten opzichte van de CAO V&V uitgebreider en vollediger zijn. In deze artikelen wordt het recht op vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten beschreven. Het gaat hier om een zogenaamd kan-artikel, wat inhoudt dat alleen als de organisatie je verplicht om te verhuizen voor het werk je aanspraak kunt maken op deze regeling. Instellingsregelingen Omdat ActiVite per 1 januari 2008 is ontstaan uit drie verschillende stichtingen met verschillende instellingsregelingen, moe(s)ten er veel regelingen geharmoniseerd worden. Voor veel regelingen is dit al gebeurd, maar voor

7 een aantal heeft dat in 2009 plaatsgehad. Een voorbeeld van een geharmoniseerde regeling is de zogenaamde franjeregeling, waarin zaken zijn vastgelegd omtrent jubilarissen, huwelijk, geboorte e.d. In deze regeling is in elk geval vastgelegd dat men bij 12 ½ jarig dienstverband een kwart maandsalaris extra ontvangt. Verder is er een bedrag van 20,- per persoon gereserveerd, waar de teammanager over beschikt, voor huwelijks- en geboortecadeaus, teamuitje, e.d. In de Nieuwskrant Ondernemingsraad, die begin 2009 bij de medewerkers is thuisbezorgd, zijn de negen onderwerpen uitgeschreven. De medewerkers hebben de mogelijkheid om de volledige tekst op te vragen. Drie medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt. Vervolgens kon men via een invulcoupon in de Nieuwskrant reageren: opsturen via antwoordnummer of interne post of reageren via de mail. Daarnaast zijn er achterbanbijeenkomsten gehouden in Roelofarendsveen, Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Leiden en Sassenheim. De bijeenkomsten zijn aangekondigd in de Nieuwskrant, er zijn posters opgehangen in diverse steunpunten en huizen, er is geflyerd en verschillende teammanagers hebben hun medewerkers per mail op de bijeenkomsten geattendeerd. Uiteindelijk is een meerderheid van de inzenders akkoord gegaan met het voorstel van de Ondernemingsraad. Twee medewerkers hebben aangegeven niet akkoord te gaan met het resultaat vanwege de herziene 55+ regeling. Medewerkers van 55 jaar en ouder hebben in de nieuwe CAO niet meer de vrijwillige keuze of zij wel of niet meedraaien in avond- en weekenddiensten. Deze nieuwe regeling is echter overeengekomen in de CAO-onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en is opgenomen in de CAO VVT. Deze afspraak valt daarom buiten het decentrale gedeelte waarover de Ondernemingsraad heeft kunnen onderhandelen. De Ondernemingsraad geeft deze signalen overigens wel door aan de vakbonden. Er was één blanco stem. Reden: de consequenties zijn voor de medewerker moeilijk te overzien, daarom kan deze collega niet voor of tegen zijn. De medewerkers die hebben gereageerd zijn afkomstig uit diverse functiegroepen en vormen dus een goede afspiegeling van het medewerkersbestand. De ondernemingsovereenkomst is in werking getreden per 1 mei Medewerkers die nieuw in dienst komen bij ActiVite vinden deze overeenkomst in het pakket dat zij bij binnenkomst ontvangen. advies- en instemmingszaken De OR heeft als algemene taak de collectieve belangen van medewerkers zo goed mogelijk te behartigen en af te wegen tegen de belangen van de organisatie. Namens de werknemers wordt minstens zes maal per jaar overleg gevoerd met de (voorzitter van) Raad van Bestuur. De bevoegdheden, rechten en plichten van de OR staan beschreven in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De relatie tussen Ondernemingsraad en Raad van Bestuur is gericht op transparantie. Dit betekent dat advies en informatie vanuit de OR meegenomen wordt in beleidsvorming en bepaling. De besproken onderwerpen tussen bestuurder en raad hebben in 2009 voor een groot deel in het teken gestaan van uniformering en harmonisatie van een groot aantal onderwerpen als gevolg van de fusie (2008) en voortkomend uit de CAO VVT. Daarnaast bepaalden gevolgen en consequenties van externe veranderingen een deel van de agenda. De advies- en instemmingszaken die in het verslagjaar 2009 zijn behandeld worden hieronder verkort en in geclusterde vorm weergegeven. Inzage in de volledige stukken, correspondentie en notulen is altijd mogelijk op het secretariaat van de Ondernemingsraad. januari Verplichte verlofdagen Elk jaar worden de verplichte verlofdagen (10) door de bestuurder en de Ondernemingsraad vastgesteld. Deze dagen staan in de CAO VVT vermeld. Goede vrijdag is nooit een aangewezen verlofdag; Bevrijdingsdag, 5 mei, wél. april/mei Voorstel relatiebeding De Ondernemingsraad begrijpt dat gezien de actualiteit een relatiebeding wordt voorgesteld: een medewerker ondertekent bij indiensttreding een overeenkomst waarin staat dat het verboden is om gedurende een periode van 12 maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met cliënten en relaties van werkgever met een concurrerend oogmerk. De raad ziet echter ook een spanningsveld: hoe kun je tegelijkertijd de organisatie beschermen en de medewerker toch de mogelijkheid geven zijn ambities te volgen. In het overleg met de bestuurder komt naar voren dat ook ActiVite het belangrijk vindt dat een medewerker zijn ambities kan volgen en zich kan ontplooien maar dat dit niet betekent dat een medewerker documenten van de organisatie c.q. klanten van de organisatie waar hij gewerkt heeft mee kan nemen. Daarin verschilt de OR niet van mening. Op verzoek van de raad worden enkele verklarende zinnen in het document opgenomen. De huidige medewerkers ontvangen individueel een brief over de invoering, medewerkers die nieuw in dienst treden moeten het relatiebeding ondertekenen. Tevens wordt in het Gedragsdocument van ActiVite het relatiebeding en een daarmee samenhangend boetebeding opgenomen.

8 april/mei Gedragslijn urenregistratie De Ondernemingsraad kan zich de dringende noodzaak van het instellen van een maatregel om te voorkomen dat uren niet op tijd worden ingeleverd voorstellen. Het is belangrijk dat medewerkers doordrongen zijn van de gevolgen van het niet tijdig inleveren. Moeite heeft de raad daarentegen met het voorgestelde sanctiebeleid en het gebruik van het woord plichtsverzuim, dat verregaande consequenties heeft. De raad is het niet eens met opschorting van salarisbetaling na één waarschuwing. Een zorgvuldiger traject is nodig. In het overleg met de bestuurder komt naar voren dat een lange weg is bewandeld voor dat er tot sanctie wordt overgegaan. Dit voorafgaande traject wordt in de gedragslijn opgenomen. Op verzoek van de OR is de formulering van de gedragslijn aangepast. Nogmaals zal worden benadrukt hoe belangrijk het is tijdig de urenstaten in te leveren of tijdig te registeren. april t/m juli Procedure Loonbeslag in relatie tot plichtsverzuim De Ondernemingsraad heeft vlak voor de zomervakantie negatief geadviseerd over de procedure Loonbeslag, het volgen van een bepaalde procedure wanneer er sprake is van loonbeslag bij een medewerker. Een aantal (goede) overleggen met de bestuurder over de inhoud heeft weliswaar tot wederzijds begrip (bestuurlijke verantwoordelijkheid versus visie OR) maar niet tot een vergelijk geleid. De OR heeft een principieel standpunt ingenomen: geen andere behandeling van medewerkers met (al dan niet meervoudig) loonbeslag. De mening van de raad is dat er binnen ActiVite voldoende procedures zijn om te handelen in het geval zich problemen mochten voordoen (Gedragsdocument, procedure Beschuldiging diefstal door cliënt, procedure ziekteverzuim). De organisatie heeft echter besloten om, met instemming van het Managementteam, vast te houden aan het voorgestelde beleid zoals beschreven in de procedure Loonbeslag. juli Bonus bij geen verzuim De Ondernemingsraad heeft ingestemd met een vooralsnog eenmalige voortzetting van de Bonus bij geen verzuim voor zowel de medewerkers van ActiVite als van Actief Plus BV. Vorig jaar is geëxperimenteerd met het toekennen van een bonus om het kortdurend verzuim terug te dringen. Uit een evaluatie is gebleken dat het kortdurend verzuim tijdens de bonusperiode daalt, het algemene verzuimpercentage sterk gedaald is sinds de invoering en het verzuim meer onder de aandacht van de individuele medewerker is gekomen. Bij de eerste pilot, in 2008, heeft de OR te kennen gegeven uit principe enige moeite te hebben met de gekozen methodiek. Gezondheid is, naar zijn mening, immers geen keuze en in feite al een fikse beloning. Na een uitvoerige discussie in de Overlegvergadering was de raad het erover eens dat, hoewel de invoering van een bonus niet een langdurige terugdringing van het kortdurend ziekteverzuim garandeert, een pilot de nodige kennis en feiten over beïnvloeding van een bepaald gedrag kan opleveren. De indruk van de Ondernemingsraad is dat de meerderheid van de medewerkers de bonus als een extra verdienste en beloning heeft gezien. In de zomer van 2009 is de OR verdeeld over het feit of je wel of niet iemand te kort doet met een voortzetting van de bonus. Stemming geeft aan dat de meerderheid van de raad instemt met voortzetting van een bonusregeling. De bedoeling was dat de regeling per 1 oktober zou ingaan (1 oktober 2009 t/m 31 januari 2010). De aangekondigde komst van de nieuwe griep is vervolgens de reden om voor een ander tijdvak, ingaande 1 januari 2010, te kiezen. Voor de medewerkers van Actief Plus BV is een voorzetting afgesproken van 1 juli 2009 t/m 31 januari augustus/september Richtlijn hoe te handelen bij agressie van cliënten De richtlijn Hoe te handelen bij agressie van cliënten is geharmoniseerd en geüniformeerd. De richtlijn is onderdeel van een beleid van ActiVite dat gericht is op het beschermen van werknemers tegen agressie, geweld en seksuele intimidatie, pesten en de nadelige gevolgen daarvan. In de richtlijn is een aantal algemene tips opgenomen zoals Je nonverbale houding is van belang: blijf zelf kalm en neem een neutrale, geïnteresseerde houding aan. Als de lichaamstaal van de ander agressief of bedreigend is reageer dan tegenovergesteld door ook non-verbaal een niet-agressieve houding aan te nemen en Positioneer jezelf altijd tussen de deur naar de uitgang en de cliënt en verlaat het huis of de kamer indien de situatie te bedreigend wordt. Specifieke tips zijn: Meld de situatie bij de teammanager; Vul een formulier OS en O in en Vraag indien nodig en gewenst om nazorg. oktober/november Harmoniseren voorziening broodmaaltijd in woonservicecentra Naar aanleiding van de adviesaanvraag harmoniseren voorziening broodmaaltijd in woonservicecentra heeft de OR gevraagd naar de personele consequenties. Uit een inventarisatie is naar voren gekomen dat het invoeren van het zelfstandig inkopen van een broodmaaltijd feitelijk alleen betrekking heeft op woonservicecentrum Dillenburg (Vlechtbaan) en Rijnzate. Een implementatieplan komt nog naar de OR toe. Daarin komt een aantal aspecten aan de orde zoals: - het bieden van vervangende werkzaamheden aan de medewerkers die geen brood meer rondbrengen - een communicatieplan - het maken van afspraken t.b.v. cliënten die niet zelf boodschappen kunnen doen - het implementeren van de broodgeldregeling geldend voor alle woonservicecentra november Uitgangspunten Reanimatie De Ondernemingsraad onderschrijft de uitgangspunten Reanimatie. De procedure zal op verzoek van de OR in een stroomschema worden weergegeven. Daaruit kan direct worden gelezen: 1) welke medewerker wel of niet mag reanimeren (verpleegkundigen zijn via het tuchtrecht aansprakelijk > reanimeren; verzorgenden vanaf niveau 3 die bekwaam, bevoegd en bijgeschoold zijn starten een reanimatie of handelen in andere gevallen als goed burger en bellen 112);

9 2) welke cliënten niet gereanimeerd mogen worden (cliënten dienen zichtbaar een medaillon te dragen als zij niet gereanimeerd willen worden). geheel 2009 Voorstellen in het kader van harmonisatie - aanvraag verlof - franjeregeling - planbureaus RVE Intramurale Dienstverlening - loongebouw per 1 juli procedure functioneringsgesprekken - functies verzorgende D, verzorgende C, verzorgende 3 IG, verzorgingshulp B, helpende 2 - Procedure zwangere of zogende medewerkers - Richtlijn hoe te handelen bij agressie van cliënten (zie beschrijving) - Functies cluster Logistiek - Voorziening broodmaaltijd in woonservicecentra (zie beschrijving) geheel 2009 Functiebeschrijvingen - helpende 2 - baliemedewerker Centrum Jeugd en Gezin - medewerker welzijnsdiensten - assistent Hulp bij het Huishouden 2 - teammanager opleidingen - planner Intramurale Dienstverlening - medewerker KlantenContactCentrum/ receptie - coördinator professionele alarmopvolging - casemanager dementie - medewerker dagvoorziening activiteitenbegeleider - medewerker dagvoorziening verzorgende - coördinator kleinschalig wonen - ambtelijk secretaris Centrale Cliënten Raad - verpleegkundig specialist preventie Wat verder ter tafel kwam: Visie op de Ledenorganisatie Notitie opleiden en inzetten van verzorgden D+ Herijking wijkservicepunten Notitie werving ActiVite breed Procedure Werving en Selectie Notitie aanpak Reintegratie Spoor II Notitie stageplaatsen HBO-V en MBO-4 Gespecialiseerde Zorg Project Integrale zorg dichtbij de klant Notitie arbeidsvoorwaarden bij opleidingen Notitie Zorg op afstand Notitie Maatschappelijke stage Implementatieplan ontmoetingscentrum dementie Businessplan Sassenoord Beleidsnotitie Preventie Notitie Op weg naar een gastvrij ActiVite Opzet MD/OO programma middenkader De inrichting van een skillslab Handreiking inwerkprogramma s Notitie WIA-beleid Opzet leerafdeling ActiVite De Ondernemingsraad heeft het hele jaar door een open oor gehad voor vragen en signalen van medewerkers. Het is belangrijk dat informatie over (veranderingen in) beleid zo breed en uitvoerig mogelijk wordt gegeven en met elkaar kan worden gedeeld. In netwerkbijeenkomsten (o.a. vakbonden; Landelijk Overleg Ondernemingsraden in de VVT) volgt de OR de veranderingen in de gezondheidszorg in het algemeen en de gevolgen daarvan voor de werknemers op de voet. commissies ondernemingsraad De Ondernemingsraad kent de volgende commissies Agendacommissie bereidt de Overlegvergadering voor. Financiële commissie beoordeelt financiële stukken zoals de jaarrekening en de begroting. Arbeidsvoorwaardencommissie bereidt werknemers-/werkgeverszaken voor zoals alle activiteiten die voortvloeien vanuit de CAO. VGW-commissie houdt zich met zaken bezig betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn, kortom de arbeidsomstandigheden. Twee leden van deze commissie zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Ziekteverzuim van onze organisatie. PR-commissie organiseert activiteiten als de OR-jaardag, verzorgt de uitgave van de OR-Nieuwsbrief en houdt de contacten met de achterban in de gaten. Verkiezingscommissie zorgt voor de voorbereiding van de verkiezing van een nieuwe OR. De gang van zaken is wettelijk en in het reglement van de OR nauwkeurig vastgelegd. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad met toestemming van de bestuurder een commissie Intramurale Dienstverlening ingesteld. De commissie bestaat naast de twee leden die namens de RVE Intramurale Dienstverlening zitting hebben in de OR uit twee vertegenwoordigers vanuit de voormalige LAS-huizen en twee vertegenwoordigers vanuit voorheen ZorgKompas. De opdracht vanuit de OR aan de commissieleden is drieledig - de ogen en oren in de huizen: het opvangen en doorgeven van signalen aan de OR - advies- en instemmingsnotities met betrekking tot de Intramurale Dienstverlening lezen en daarop reageren richting OR - toetsende functie: wordt volgens harmonisatiemodellen, protocollen en procedures gehandeld Vertegenwoordiging Ondernemingsraad in Stuurgroep FWG Twee leden van de Ondernemingsraad zijn, zonder last en ruggespraak, vertegenwoordigd in deze stuurgroep die zich bezighoudt met nieuwe en herziene functiebeschrijvingen en de gradering van deze functies. Stuurgroep Ziekteverzuim Twee leden van de Ondernemingsraad zijn, zonder last en ruggespraak, vertegenwoordigd in de stuurgroep (voorheen CAST: Centraal Arbo Sociaal Medisch Team) die zich bezighoudt met de voorbereiding van onderwerpen op het gebied van arbeidsomstandigheden (verzuim, reïntegratie, Ri&E, arbowetgeving e.d.)

10 Stichting Steunfonds Basiszorg De Ondernemingsraad is vertegenwoordigd in de adviescommissie van de Stichting Steunfonds Basiszorg, een stichting ter bevordering van de basisgezondheidszorg, waaronder thuiszorg, ouder- en kindzorg e.d. door het steunen van projecten op het gebied van basisgezondheidszorg in binnen- en buitenland. externe contacten De meerderheid van de leden van de Ondernemingsraad is kaderlid van vakbond AbvaKabo. Twee leden zijn lid van de CNV. De leden hebben goede contacten met de vakbonden en bezoeken zoveel mogelijk kaderbijeenkomsten. Een lid van de OR, Margreet Barnhoorn, is vertegenwoordigd in de Landelijke Advies Commissie (LAC) van de AbvaKabo. Deze commissie heeft een taak met betrekking tot de CAO-onderhandelingen. In de LAC wordt inbreng geleverd aan de CAO-onderhandelaars van de vakbond en wordt de inzet van de onderhandelingen doorgesproken. De Ondernemingsraad is lid van en vertegenwoordigd in de Landelijke Organisatie Ondernemingsraden VVT (LOOT). Dit is een niet vakbondsgebonden breed overleg waar minstens vier keer per jaar actuele thema s worden behandeld. De netwerkfunctie binnen LOOT is heel belangrijk. De Ondernemingsraad is lid van de NVM, Nederlandse Vereniging van Medezeggenschap. De NVMedezeggenschap is een communicatiekanaal voor medezeggenschappers met name richting politiek, vakbeweging en werkgeversorganisaties en is sectoroverstijgend. Regelmatig worden (studie)bijeenkomsten en congressen bijgewoond van FNV en van diverse trainings- en adviesbureaus. Naast het opdoen en uitwisselen van informatie en netwerken is het voor de raad een goede manier om zich te professionaliseren. Deze tweeledige functie heeft ook de Vasmo, vereniging van ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsorganen in Nederland. De ambtelijk secretaris van onze OR is daarbij aangesloten. Zij is tevens lid van PAST (Platform ambtelijk secretarissen in de Thuiszorg) en van een actieve intervisiegroep.

11 samen stelling bereikbaarheid Ondernemingsraad ActiVite De medezeggenschap voor de medewerkers van ActiVite en Actief Plus BV is geformaliseerd in één Ondernemingsraad. In overleg met de bestuurder is er voor gekozen de omvang van de Ondernemingsraad op 15 zetels te houden. Dit is in een OR-reglement vastgelegd met akkoordverklaring van de Bedrijfscommissie voor de Zorg. De zittingsperiode van de OR is drie jaar. De huidige termijn loopt af op 1 juni In 2009 vertrokken Helen Hagestein, Carla Pauw en Marieke de Rooij uit de Ondernemingsraad. Helen en Carla hebben zich vanaf november 2002 volledig ingezet voor de belangen van alle medewerkers van voorheen Thuiszorg Groot Rijnland en later ActiVite. Helen koos voor een avontuur buiten ActiVite en de gezondheid van Carla maakte een keuze noodzakelijk. Marieke (OR-lid vanaf juni 2008) besloot vanwege de combinatie werk en OR uit de raad te gaan. Samenstelling Ondernemingsraad ActiVite op 31 december 2009 Naam lid en aandachtsgebied of rol binnen OR Thécla Ammerlaan Arbeidsomstandigheden Margreet Barnhoorn Arbeidsvoorwaarden Marja den Hollander Arbeidsomstandigheden PR Silvia Hoogenboom Financiën Judith Jager Voorzitter Arbeidsvoorwaarden PR Astrid Jonkers Commissie Intramurale Dienstverlening Joke Plokkaar Arbeidsomstandigheden Financiën Wilma Quak Arbeidsvoorwaarden José Verschuur Vice-voorzitter Arbeidsvoorwaarden PR Marianne van der Voort Commissie Intramurale Dienstverlening Annelies van den Houten Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad De Ondernemingsraad is bereikbaar via telefoonnummer en/of Het interne adres is Ondernemingsraad en van buitenaf: Het postadres is: Ondernemingsraad ActiVite, Postbus 149, 2350 AC Leiderdorp. Het secretariaat van de OR is gevestigd op de eerste verdieping - vlakbij de bibliotheek - in het centrale kantoor aan de Simon Smitweg in Leiderdorp. Ambtelijk secretaris Annelies van den Houten, eerste aanspreekpunt van de OR, is aanwezig van maandag tot en met woensdag en op vrijdag.

12 tekst Annelies van den Houten fotografie Meire Vieira dos Santos / Judith Bender druk Drukkerij Mostert & Van Onderen ontwerp Monice Janson ~ (typo)grafisch ontwerper

13 José Verschuur Thécla Ammerlaan Judith Jager Margreet Barnhoorn Joke Plokkaar Silvia Hoogenboom

14 Wilma Quak ondernemings Marja den Hollander ActiVite Astrid Jonkers Marianne van der Voort jaar 09 Annelies van den Houten

15 02 verslag raad

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Ondernemingsovereenkomst

Ondernemingsovereenkomst Ondernemingsovereenkomst Ondergetekenden, de ondernemer, te weten de Stichting Curamus, vertegenwoordigd door de heer S.A.M. Buijsse, voorzitter Raad van Bestuur, verder aangeduid als de bestuurder en

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

n o t i t i e t.b.v. overleg werknemersorganisaties St. GGD JGZ

n o t i t i e t.b.v. overleg werknemersorganisaties St. GGD JGZ n o t i t i e t.b.v. overleg werknemersorganisaties St. GGD JGZ Kenmerk 11-2928 Van Ad van t Hof Datum 7 november 2011 Onderwerp harmonisatie Datum overleg 28 november 2011 bijlagen 2 Aanleiding Door de

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Dementie

Ontmoetingscentrum Dementie Ontmoetingscentrum Dementie Thuiszorg Samen zorgen, niet vergeten De zorg voor iemand met een ernstig geheugen - probleem kan heel zwaar zijn. U loopt tegen veel vragen en problemen op. Hoe kunt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ik heb eindelijk gekozen voor wat ik echt wil

Ik heb eindelijk gekozen voor wat ik echt wil Ik heb eindelijk gekozen voor wat ik echt wil thuis in wonen, welzijn en zorg www.werkenbij.activite.nl ActiVite ActiVite is een professionele, betrokken en betrouw - bare zorgorganisatie. Een organisatie

Nadere informatie

Casemanagement Dementie

Casemanagement Dementie Casemanagement Dementie Thuiszorg Groot Rijnland Dementie Dementie is een ingrijpende ziekte. Niet alleen voor degene die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar omgeving. In het beginstadium

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 OR-INFO Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 Noodoproep Vorig jaar rond deze tijd bestond de OR nog maar uit één persoon. Na een brandbrief meldden zich toen 4 nieuwe

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G Commissie voor Geschillen CAO-MBO. Meer informatie op

J A A R V E R S L A G Commissie voor Geschillen CAO-MBO. Meer informatie op J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 Commissie voor Geschillen CAO-MBO Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl Inleiding Hierbij treft u aan het jaarverslag 2015 aan van de Commissie voor geschillen CAO-MBO.

Nadere informatie

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol

Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Algemene info over de vakbond en haar maatschappelijke rol Waarom zijn er vakbonden?... 1 CNV... 1 Afsluiten van CAO s... 2 Leden van een vakbond... 2 Verschillen tussen vakbonden... 2 Beroepsverenigingen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen

OR-Reglement. Algemeen. Artikel 1 Begrippen Algemeen Artikel 1 Begrippen Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: Directie Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden b. de onderneming: Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden c. de wet: de

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC.

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. Artikel 1: Definities Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. In dit reglement wordt verstaan onder: Erasmus MC: Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam Cliëntenraad: Cliëntenraad van het Erasmus

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen; gelet op het bepaalde in hoofdstuk 12 van de CAR-UWO; B E S L U I T : vast te stellen de Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg Hoofdstuk

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

Actualiteiten Medezeggenschap

Actualiteiten Medezeggenschap #trainiac Actualiteiten Medezeggenschap 17 februari 2014, Den Haag Over Trainiac Training & Advies 2008 Maatwerk Onafhankelijk Specialisten in medezeggenschap Nieuws Facts Wijzigingen WOR: Geen kopie van

Nadere informatie

Aldus vastgesteld op 24 januari 2014

Aldus vastgesteld op 24 januari 2014 Advies inzake een geschil tussen de werkgeversdelegatie en de werknemersdelegatie van de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Haarlemmermeer Bij brief van 1 november 2013 heeft de werkgeversdelegatie

Nadere informatie

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Samen Sterker Verder

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Samen Sterker Verder 4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Samen Sterker Verder COLOFON Uitgave: FNV Pers in opdracht van FNV Vormgeving en DTP: Studio FNV Fotografie: Maan Limburg Concept & Branddesign: BTM Bataafsche Teeken Maatschappij,

Nadere informatie

JAARVERSLAG BEDRIJFSCOMMISSIE METALEKTRO

JAARVERSLAG BEDRIJFSCOMMISSIE METALEKTRO JAARVERSLAG BEDRIJFSCOMMISSIE METALEKTRO 2010 (tot 1 september 2010) Overgoo 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM De bedrijfscommissie voor de ondernemingen in de Metalektro wordt gevormd door vertegenwoordigers van

Nadere informatie

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Krachtig, Sociaal en Solidair

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Krachtig, Sociaal en Solidair 4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Krachtig, Sociaal en Solidair COLOFON Deze publicatie is uitgegeven in opdracht van FNV pers. Concept & Branddesign: BTM Bataafsche Teeken Maatschappij, Rotterdam Vormgeving

Nadere informatie

Ondernemingsovereenkomst BEZT (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken

Ondernemingsovereenkomst BEZT (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken (Bartholomeus Gasthuis, Ewoud, Zuylenstede, Transwijk) Decentrale CAO-afspraken Versie: 2.0 Ondernemingsovereenkomst Ondergetekenden: Stichting Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Stichting Vecht en IJssel,

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, vicesecretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Voor u ligt het Jaarverslag van de Ondernemingsraad (OR) van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel Samenvatting:

Raadsvoorstel. Voorstel Samenvatting: Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Roosendaal Voorstel Samenvatting: Wij stellen u voor: 1 De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Roosendaal, laatstelijk gewijzigd d.d. 12 maart 2013 en alle

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren

Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 125599 22 december 2015 Overlegverordening commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Haren 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haren,

Nadere informatie

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB)

Reglement. Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) Reglement SNTB - 2007 1 Reglement Stichting Naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) ingevolge artikel 3 lid 4 van deze CAO en artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG. De Wegwijzer

JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG. De Wegwijzer JAARVERSLAG 2016 ONDERNEMINGSRAAD MEANDERGROEP ZUID-LIMBURG De Wegwijzer Het was een jaar van veranderingen met impact, zowel binnen de organisatie als binnen de ondernemingsraad. Bij de ondernemingsraad

Nadere informatie

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad

OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad idee en tekst Netty Roersma OR-tuin Jaarverslag 2007 Ondernemingsraad Dwars door de tuin Met dit jaarverslag 2007 gaat de OR je niet om, maar juist dwars door de tuin leiden. We willen jullie laten zien

Nadere informatie

Studiedag KNR 11 oktober 2012

Studiedag KNR 11 oktober 2012 Studiedag KNR 11 oktober 2012 1 Samenstelling werkgroep Voorzitter werkgroep: Br. Leonardo van Dijk (broeders van Amsterdam) Overige leden: Julia Burgers (zrs van Liefde Tilburg) Loes Cornelis (ptr Maristen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Dagverzorging. Thuiszorg

Dagverzorging. Thuiszorg Dagverzorging Thuiszorg ActiVite ActiVite is een professionele, betrokken en betrouw - bare zorgorganisatie. Een organisatie die zorg biedt aan iedereen: of u nu jong bent of oud, ziek, gezond of gehandicapt.

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH.

Jaarverslag 2010 van de ondernemingsraad SHDH. 1 Vergaderfrequentie De ondernemingsraad vergaderde in 2010 19 keer, waarvan 10 keer een ondernemingsraadvergadering en 9 keer een overlegvergadering. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht SHDH was

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA

INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA INFORMATIE CLIENTENRAAD RUMAH KITA UITGAVE JANUARI 2015 VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Vertegenwoordigers cliëntenraad Kennismaking met de cliëntenraad van Rumah Kita: Bart Kreefft Kleinschalig wonen Marja Morskieft

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE.

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Wij zijn er voor jou Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE medewerkers >> 1 Tevreden, gezonde en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv

Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv Reglement COR Koninklijke BAM Groep nv 2013-2016 HOOFDSTUK I - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: ondernemer ondernemingen bestuurder wet holding centrale ondernemingsraad groepsondernemingsraden

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Zuidwester (verslag t.b.v. directie verslag)

Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Zuidwester (verslag t.b.v. directie verslag) Jaarverslag 2015 Ondernemingsraad Zuidwester (verslag t.b.v. directie verslag) 1 Inleiding In het jaarverslag van 2014 werd de verwachting uitgesproken dat Zuidwester vanaf 2015 in toenemende mate maatregelen

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Ondergetekenden: de werkgevers:

Ondergetekenden: de werkgevers: Sociaal Plan voor de overdracht van de exploitatie van het Kloosterverzorgingshuis KVH Loreto aan de MeanderGroep Zuid-Limburg en de Congregatie van de Zusters van het arme Kind Jezus (november 2006) Ondergetekenden:

Nadere informatie

NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN

NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, mei 2013 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau Versie: juni 2014 1 1 Status Beleidsnotitie Representatiekosten Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT

FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT 2008 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze bijlage wordt verstaan onder: a. minister: de minister

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1

Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 Reglement ondernemingsraad Woonbedrijf ieder1 I. Begripsbepalingen en functie van de ondernemingsraad Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet : De Wet op de ondernemingsraden (WOR) b.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009

ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009 ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009 Voorwoord Op 31 oktober 2010 is de CAO BVE geëxpireerd. Met het oog op de instelling van ondernemingsraden op uiterlijk 1 maart 2011 achten partijen het

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie