Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013"

Transcriptie

1 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar juni 2014

2

3 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN Verklaring van het bestuur Verklaring van de Raad van Commissarissen 5 3 ORGANISATIE Toelating en inschrijving Bestuur Raad van Commissarissen Werkorganisatie Deelnemingen 7 4 GOVERNANCE Bestuur Raad van Commissarissen Controle financiële verslaglegging Maatschappelijke verantwoording 12 5 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Inleiding Raad van Commissarissen Profiel Raad van Commissarissen Scholing, kennisuitwisseling en evaluatie Zelfevaluatie Werkzaamheden Financieel 17 6 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG Kwaliteit van de woongelegenheden Leefbaarheid Wonen en zorg Toewijzen, verhuren en verkopen van woongelegenheden Betrokkenheid bewoners Het beleid en beheer op financieel gebied Verbindingen 30 1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN (INDIRECTE METHODE) 37 4 ALGEMENE TOELICHTING 39

4 4.1. Algemeen Groepsverhoudingen Grondslagen voor consolidatie Schattingswijzigingen Presentatiewijziging Schattingen Continuïteitsveronderstelling 39 5 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Regelgeving Vergelijking met voorgaand jaar Verwerking verplichtingen Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Financiële vaste activa Voorraden Onderhanden projecten Vorderingen Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden 47 6 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten 50 7 FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOBEHEERSING 53 8 BELANGRIJKE INSCHATTINGEN TEN AANZIEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Waardering vaste activa 55 9 KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE BALANS Materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Overige reserves Overige voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST EN VERLIESREKENING Huren Opbrengsten servicecontracten Resultaat verkoop vastgoed Overige opbrengsten 65

5 11.5. Afschrijvingen Waardeverandering activa Lonen en salarissen Werkgeverslasten Lasten onderhoud Overige lasten Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille Rente baten Rentelasten Vennootschapsbelasting OVERIGE INFORMATIE Werknemers Bestuurders en commissarissen Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER ENKELVOUDIGE WINST EN VERLIESREKENING OVER TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 EN WINST- EN VERLIESREKENING OVER Algemene toelichting Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 79

6

7 1 Jaarverslag van directie en bestuur Woningstichting Goed Wonen is een kleine in een landelijk gebied werkzame woningcorporatie. Haar woningbezit is gelegen in de dorpen Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe en Moerdijk. Sinds begin van deze eeuw staan de werkzaamheden van Goed Wonen met name in het teken van de leefbaarheid van deze dorpen. We werden geconfronteerd met een afnemend voorzieningen niveau in Lage Zwaluwe. In Hooge Zwaluwe en Moerdijk was het voorzieningenniveau zelfs tot nihil gereduceerd. Samen met de gemeente Drimmelen en andere samenwerkingspartners heeft Goed Wonen een visie ontwikkeld voor versterking van de leefbaarheid. In Hooge Zwaluwe, een dorp met 1700 inwoners, waren geen voorzieningen voor eerste levensbehoeften en zorginfrastructuur. Een actief nieuwbouwprogramma voor herstel van het voorzieningenniveau werd als niet reëel ingeschat. Het is onmogelijk het hiervoor noodzakelijke volume aan nieuwbouw te realiseren. Hier komt bij dat het karakter van het dorp bij voorkeur behouden zou blijven. Hierom is in Hooge Zwaluwe energie gestoken in de realisatie van de voorzieningen zelf. Dit middels oplevering van het project Langstraat in Dit project bestaat uit een brede school, kinderdagverblijf, buurtsuper en zorgappartementen voor senioren en mensen met een beperking. Vooraf aan de realisatie van het project heeft intensief overleg plaatsgevonden met samenwerkingspartners en inwoners van het dorp. Het resultaat mag er zijn. Inwoners van Hooge Zwaluwe kunnen sinds 2010 voor hun dagelijkse boodschappen weer terecht in hun eigen dorp. Ook indien behoefte aan zorg ontstaat, kunnen zij in hun vertrouwende woonomgeving blijven wonen. In Lage Zwaluwe, een dorp met inwoners, waren en zijn nog wel voorzieningen aanwezig. Met de eerder genoemde partijen werd de visie ontwikkeld dat met een uitgebreid nieuwbouwprogramma de bestaande voorzieningen versterkt en wellicht uitgebreid kunnen worden. Deze visie heeft geleid tot planvorming voor woningen, een zorgcentrum, een winkelcentrum en een sporthal. Hiervoor werd het bestemmingsplan Lage Zwaluwe West in procedure gebracht. Woningstichting Goed Wonen vond realisatie van het volledige plangebied niet passend bij haar omvang. Ook was WSG eigenaar van het bestaande zorgcentrum in Lage Zwaluwe. Hierom werd voor realisatie van het plangebied de samenwerking gezocht met WSG. De benodigde gronden werden samen met WSG eind 2007 verworven van de Gemeente Drimmelen en Domeinen. Wederzijdse afspraken werden vastgelegd in een exploitatie-overeenkomst en samenwerkingsovereenkomst. Tot en met 2011 is hard gewerkt aan de bestemmingsplanprocedure. Helaas waren bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ook al de eerste tekenen van de economische crisis merkbaar. Vervolgens kwamen begin 2012 de problemen bij WSG aan het licht. WSG is thans één van de saneringscorporaties in Nederland. Tot begin 2013 heeft Goed Wonen, naast realisatie van de sporthal, energie gestoken in het vlottrekken van een ander deel van het plangebied. Dit met als doel ook het zorg- en winkelcentrum te ontwikkelen. Deze inspanning is voor het CFV aanleiding geweest het continuïteitsoordeel in 2012 te onthouden waarmee Goed Wonen onder verscherpt toezicht werd geplaatst. Ook het CFV zette vraagtekens bij de omvang van Goed Wonen in relatie tot de voorgenomen inspanningen. Met de gemeente Moerdijk en woningstichting Brabantse Waard wordt in relatie tot de uitbreiding van het omliggende industrieterrein overleg gevoerd over de leefbaarheid van het dorp Moerdijk. Dit heeft nog niet geleid tot concrete maatregelen. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van herstel van het vertrouwen in Goed Wonen. Voor het project Lage Zwaluwe West is een scenarioanalyse uitgewerkt. Voor de druk op de financiële continuïteit ten gevolge van het overheidsbeleid ten aanzien van met name de verhuurdersheffing is een herstelplan opgesteld. Het CFV heeft hiermee in december 2013 ingestemd. Vanaf het jaar 2014 wordt ingezet op uitvoering van de acties in het herstelplan. Overigens is het hieraan ten grondslag liggende beleid veelal al begin 2013 vastgesteld. Belangrijke maatregelen ten aanzien van beheer van het bestaande bezit zijn vastgelegd in het in april 2013 vastgestelde en goedgekeurde Strategisch Voorraad Beleid van Goed Wonen. Ook onderschrijft Goed Wonen nog altijd de visie voor de dorpen in haar werkgebied. Hierom wordt ingezet op realisatie van delen van het project Lage Zwaluwe West. Zij het in een andere vorm, getemporiseerd en met andere partners. Geconcludeerd kan worden dat 2013 een bewogen jaar is geweest voor Goed Wonen. Met de genomen maatregelen zien wij evenwel met vertrouwen de toekomst tegemoet. Lage Zwaluwe, 2 juni 2014 Jaarverslag

8 4 Woningstichting Goed Wonen

9 2 Verklaringen 2.1. Verklaring van het bestuur Het bestuur van Woningstichting Goed Wonen verklaart dat alle uitgaven zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting. Het jaarverslag 2013 is vastgesteld te Lage Zwaluwe op 2 juni 2014, 2.2. Verklaring van de Raad van Commissarissen Op 2 juni 2014 heeft de Raad van Commissarissen in overeenstemming met artikel 15 en met inachtneming van de strekking van artikel 26 van de statuten van Woningstichting Goed Wonen goedkeuring verleent aan het jaarverslag De heer D. Jansen MBA, voorzitter De heer G.J.M. Bons MHA, voorzitter De heer A.C. van den Bosch, lid De heer J.A. van Vliet, secretaris De heer A.A.A.N. van Aert Mevrouw M.A.M.A. Völker Jaarverslag

10 6 Woningstichting Goed Wonen

11 3 Organisatie 3.1. Toelating en inschrijving Woningstichting Goed Wonen is toegelaten bij Koninklijk besluit op 20 augustus 1975 onder nummer 175. Woningstichting Goed Wonen is ingeschreven in het handelsregister onder nummer en in het stichtingenregister onder nummer bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg op 9 januari Bestuur Het bestuur is overeenkomstig de statuten van Woningstichting Goed Wonen belast met het besturen van de stichting. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid berust tevens bij elk bestuurslid afzonderlijk. Op 31 december 2013 is het bestuur als volgt samengesteld: De heer D. Jansen, voorzitter. De heer A.C. van den Bosch, lid. De uitvoerende taken alsmede de vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuur zijn gedelegeerd aan de directeur Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is, overeenkomstig artikel 17 van de statuten van Woningstichting Goed Wonen, belast met het toezicht op het bestuur. Hiermee is invulling gegeven aan het interne toezicht binnen de corporatie. Op 31 december 2013 bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende personen. De heer G.J.M. Bons, voorzitter, De heer J.A. van Vliet, secretaris. De heer A.A.A.N. van Aert, lid Mevrouw M.A.M.A. Völker, lid Het verslag van de Raad van Commissarissen is opgenomen in hoofdstuk Werkorganisatie Op 31 december 2013 waren de navolgende medewerkers in dienst van Woningstichting Goed Wonen: De heer C.W. Gommeren, directeur. Mevrouw A.A.E.M. van Oosterum, adm. medew. De heer J. Razenberg, beheer vastgoed. De heer K. van Zundert, beheer vastgoed. Mevrouw M.J. Dries, woondiensten. De heer C.A.P. Domenie, financieel medewerker. De medewerkers vallen onder de bepalingen van de C.A.O. voor personeel van woningcorporaties 3.5. Deelnemingen Door de Woningstichting Goed Wonen zijn drie vennootschappen opgericht. Op 2 oktober 2007 zijn Goed Wonen Zwaluwe Holding BV en Goed Wonen Zwaluwe Ontwikkeling BV opgericht. Goed Wonen Zwaluwe Holding BV is een 100% dochter van Woningstichting Goed Wonen. Goed Wonen Zwaluwe Ontwikkeling BV is op haar beurt een volle dochter van Goed Wonen Zwaluwe Holding BV Op 3 augustus 2010 is Goed Wonen Zwaluwe Energie BV opgericht. Deze BV is ook een volle dochter van de holding. In de Statuten van Woningstichting Goed Wonen is een eenheid van bestuur en toezicht voor zowel de toegelaten instelling als de vennootschappen bereikt. In het verslagjaar hebben met name activiteiten plaatsgevonden binnen de Energie BV als gevolg van de exploitatie van de warmtepompinstallaties in het complex de Langstraat in Hooge Zwaluwe en de Lisdodde in Lage Zwaluwe. De jaarcijfers van de deelnemingen zijn daarom verwerkt in een geconsolideerde jaarrekening. Jaarverslag

12 8 Woningstichting Goed Wonen

13 4 Governance Woningstichting Goed Wonen onderschrijft de in 2011 aangepaste Governancecode. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze Goed Wonen invulling geeft aan de Governancecode. In de nieuwe statuten die op 18 januari 2013, na goedkeuring van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn gepasseerd, is de actuele code verwerkt. Ook de organisatiestructuur van Goed Wonen is hierop aangepast Bestuur Taken en werkwijze Het besturen van Woningstichting Goed Wonen is de verantwoordelijkheid van het bestuur die daarover verantwoording aflegt aan de raad van Commissarissen van Goed Wonen. Het bestuur is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Deze verantwoordelijkheid omvat zowel de toegelaten instelling als de deelnemingen van Goed Wonen. De taken van het bestuur alsmede de verantwoording aan de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van Goed Wonen en in de Gedragscode. Beide documenten zijn gepubliceerd op de website van Goed Wonen. Bij de uitvoering van haar taken richt het bestuur zich op de belangen van Goed Wonen in relatie tot haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor de naleving van relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Ten behoeve van interne risicobeheersing en -controle wordt een systeem van verslaglegging, periodieke monitoring en rapportering gehanteerd. Het bestuur heeft een integriteitcode opgesteld, die gepubliceerd is op de website van Goed Wonen. In 2009 is deze geëvalueerd. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen de informatie die nodig is voor de uitoefening van haar taak. Op basis van de resultaten de visitatie in 2010 zijn voorgenomen maatregelen opgenomen in het beleidsplan De visitatie rapportage is toegezonden aan de stakeholders. In 2014 zal de visitatie opnieuw worden uitgevoerd om als basis te dienen voor het actualiseren van het beleidsplan. De Governancecode schrijft het opstellen van een klokkenluidersregeling voor, zodat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onrechtmatigheden kunnen melden bij het bestuur dan wel de Raad van Commissarissen. Gezien de beperkte omvang van de organisatie, de kleinschaligheid van Goed Wonen en de daarbij behorende sociale controle is besloten op dit punt af te wijken van de Governancecode en geen klokkenluidersregeling op te stellen Rechtspositie en bezoldiging De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging voor het bestuur vast. Omdat in de situatie van Goed Wonen sprake is van een vrijwilligersbestuur is, in afwijking op de Governancecode, geen specifiek bezoldigingsbeleid vastgesteld. De bezoldiging van het bestuur in het jaar 2013 is opgenomen in dit jaarverslag. Tevens wordt hieraan aandacht besteed in het verslag van de Raad van Commissarissen. In afwijking op de Governancecode was voorheen geen maximum gesteld aan de zittingstermijnen van het bestuur. In de nieuwe statuten zijn zittingstermijnen opgenomen die overeenstemmen met het gestelde in de Governancecode. Dit heeft tot gevolg dat bestuursleden met een langere zittingstermijn dan gesteld in de statuten aftreden en niet herkiesbaar zijn, op het moment dat hun zittingsperiode is afgelopen Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties Om elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Goed Wonen en de leden van het bestuur te vermijden zijn in de statuten en de integriteitcode van Goed Wonen voorschriften opgenomen ter zake van nevenfuncties. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Jaarverslag

14 leden van het bestuur kunnen spelen die van materiële betekenis zijn voor Goed Wonen en/of de betreffende leden van het bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Ook het door een lid van het bestuur aanvaarden van een nevenfunctie die gezien de aard van betekenis is voor de uitoefening van de taak van bestuurder behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. In 2013 hebben er zich geen tegenstrijdige belangen voorgedaan en zijn geen relevante nevenfuncties van toepassing Raad van Commissarissen Taak en werkwijze De taak van de Raad van Commissarissen omvat toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Goed Wonen en de met haar verbonden ondernemingen. Daarbij staat de Raad van Commissarissen het bestuur met raad ter zijde en beslist over beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van het bestuur. De Raad van Commissarissen handelt bij de uitvoering van haar taken in het belang van de continuïteit van Goed Wonen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn verankerd in de Statuten en Gedragscode van Goed Wonen, zoals de Governance dat voorschrijft. Het verslag van de Raad van Commissarissen is hierna opgenomen. Het functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen wordt jaarlijks geëvalueerd. Hierbij besteed de Raad van Commissarissen aandacht aan zowel zijn c.q. haar eigen functioneren als het functioneren van de individuele leden. Hierbij wordt de visie van het andere orgaan betrokken. Ook besteedt de Raad van Commissarissen jaarlijks aandacht aan het functioneren van het bestuur als orgaan. Hierover vindt overleg met het bestuur plaats Onafhankelijkheid Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen heeft ieder lid van dit orgaan de verantwoordelijkheid op evenwichtige wijze onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt hiermee in overeenstemming met de Governancecode rekening gehouden. Dit is verankerd in de Statuten en de Gedragscode van Goed Wonen Deskundigheid en samenstelling Elk lid van de Raad van Commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt daarnaast over specifieke deskundigheden op de relevante kennisgebieden waarbinnen Goed Wonen opereert. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat op basis van de algemene kennis en de optelsom van specifieke deskundigheden de taken naar behoren vervult kunnen worden. Hiertoe is in de Gedragscode van Goed Wonen in overeenstemming met de Governancecode een profielschets opgenomen. De Gedragscode is op de website gepubliceerd Rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet toe op het goed functioneren van de raad, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening, bereidt de agenda van de vergadering voor, leidt de vergadering en zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming. Verder draagt de voorzitter zorg voor een adequate introductie, is namens de Raad van Commissarissen het aanspreekpunt voor het bestuur, en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en het bestuur. Daarbij wordt de voorzitter gesteund door de werkorganisatie van Goed wonen Kerncommissies In de Governancecode is bepaald dat de Raad van Commissarissen, indien zij uit meer dan vijf leden bestaat, uit haar midden een auditcommissie en een selectie-/renumeratiecommissie kan instellen. De Raad van Commissarissen van Goed Wonen heeft geen commissies ingesteld. In deze situatie zijn overeenkomstig de taken van de commissies bij de gehele Raad van Commissarissen ondergebracht. Van de taken die zijn toebedeeld aan de auditcommissie en in de situatie van Goed Wonen 10 Woningstichting Goed Wonen

15 aan de gehele Raad van Commissarissen, wordt verslag gedaan in het verslag van de Raad van Commissarissen zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag. Het reglement voor selectie, benoeming en bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur is opgenomen in de Gedragscode van Goed Wonen Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties In de statuten en de integriteitcode van Goed Wonen is verankerd dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Goed Wonen en leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen kunnen spelen die van materiële betekenis zijn voor Goed Wonen en/of de betreffende leden van de Raad van Commissarissen behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Ook het door een lid van de Raad van Commissarissen aanvaarden van een nevenfunctie welke, gezien de aard, van betekenis is voor de uitoefening van de taak van toezichthouder, behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. In 2013 hebben zich geen tegenstrijdige belangen voorgedaan en zijn geen nieuwe nevenfuncties aangegaan Bezoldiging De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van haar leden vast. De bezoldiging is niet afhankelijk van de (bedrijfs)resultaten van Goed Wonen en er zijn geen variabele componenten in opgenomen. De totale vergoeding aan de bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen is als volgt te specificeren Bestuurders Raad van Commissarissen De vergoeding van leden van de Raad van Commissarissen omvat een periodiek betaalde beloningen waarover loonheffing en werkgeverspremies worden ingehouden en afgedragen. De bestuursleden ontvangen een werk- en onkostenvergoeding. Naast de hiervoor vermelde vergoeding is aan de bestuursleden wegens onkostenvergoeding 1.406,- uitbetaald De vergoedingen aan bestuursleden worden bruto uitgekeerd. De uitkering betreft drie bestuursleden en vijf leden van de Raad van Commissarissen. Er zijn geen voorzieningen getroffen voor op termijn uit te betalen vergoedingen. In 2013 is de secretaris van het bestuur afgetreden na een zittingsperiode van 38 jaar. De vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen is afgelopen jaar afgetreden na een zittingstermijn van 12 jaar. Beide hebben geen vergoedingen of uitkeringen ontvangen bij beëindiging van hun werkzaamheden Controle financiële verslaglegging Financiële verslaglegging Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaargemaakte financiële berichten. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult Onafhankelijke accountant De Raad van Commissarissen benoemt de onafhankelijke accountant en stelt diens beloning vast. De Raad van Commissarissen laat zich daarbij door het bestuur adviseren. In overeenstemming met de Governancecode heeft periodiek een herbeoordeling van de onafhankelijke accountant plaatsgevonden. In 2008 heeft dat, na beoordeling door de Raad van Commissarissen, geleid tot opdrachtverstrekking aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. In 2012 heeft evaluatie en beoordeling van de onafhankelijk accountant geleid tot een wijziging van de verantwoordelijke accountant. In 2014 vindt opnieuw een beoordeling van de accountant plaats. De onafhankelijke accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening Jaarverslag

16 wordt besloten. De onafhankelijke accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek naar de jaarrekening gelijktijdig en op dezelfde wijze aan het bestuur en de Raad van Commissarissen Interne controlefunctie In de Governancecode is een rol toebedeeld aan de interne accountant c.q. controller ten aanzien van het beoordelen en toetsen van interne risicobeheersing- en controlesystemen. Dit valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij Goed Wonen is ten gevolge van de geringe omvang geen interne accountant c.q. controller aangesteld. Deze rol is toebedeeld aan de directeur Maatschappelijke verantwoording De maatschappelijke positie van Goed Wonen is een belangrijk uitgangspunt voor haar beleid. Het bestuur vertaalt dat uitgangspunt naar beleid en doelstellingen. Daarbij worden belanghebbenden betrokken bij beleidsvorming en uitvoering van het beleid. Goed Wonen heeft zich in 2010 laten visiteren. Daarbij is een gestructureerd oordeel gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren. Visiteren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en de Raad van Commissarissen. Tijdens de visitatie in 2010 is in het bijzonder aandacht besteed aan de relatie met bewoners en stakeholders en hun inbreng in beleid en uitvoering daarvan. Daarbij was de conclusie dat Goed Wonen voor individuele bewoners laagdrempelig en toegankelijk is. Het overleg en de samenwerking met de huurderbelangenvereniging verdiende zeker nog aandacht. Het overleg met de HBV is vanaf 2012 beter gestructureerd en opener geworden en is vaker overleg geweest over relevante onderwerpen. Er is nauw overleg met stakeholders die bij projecten betrokken zijn. Los van projecten of ten aanzien van stakeholders die niet binnen projecten vallen is er minder gestructureerd overleg. Informatie die krachtens de wet- of regelgeving of de Governancecode toegankelijk dient te zijn, wordt gepubliceerd op de website van Goed Wonen. 12 Woningstichting Goed Wonen

17 5 Verslag van de Raad van Commissarissen 5.1. Inleiding De Raad van Commissarissen (Raad) geeft onderstaand haar verantwoording over de wijze waarop zij haar toezichthoudende taak in 2013 heeft ingevuld. De Raad is zich bewust, dat het functioneren van Woningstichting Goed Wonen - als brede maatschappelijke organisatie - ook in 2013 onderdeel is van regionale en landelijke publieke belangstelling. Dit bewustzijn impliceert dat de Raad extra oog heeft voor de integriteit en doelmatigheid van haar handelen als woningstichting ten gunste van haar huurders en haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Goed Wonen kent als bestuursstructuur drie lagen, zijnde: uitvoerend directeur, beleidsbepalend vrijwilligersbestuur en Raad van Commissarissen. De directeur neemt deel aan het bestuurlijk overleg tussen het bestuur en de Raad. De stichting hanteert de actuele Governancecode Woningcorporaties (juli 2011), die de Raad ook normstellend ervaart voor Goed bestuur en Toezicht. Alsmede voor kwaliteit van werken en optreden en voor de (publieke) verantwoording over de uitvoering van de verantwoordelijkheden en taken naar de stakeholders. De statuten zijn dit jaar in overeenstemming gebracht met de Governancecode, goedgekeurd en vastgesteld op 12 december 2012, notarieel gepasseerd op 18 januari 2013 en vervolgens goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raad van Commissarissen De samenstelling per 31 december 2013: G.J.M. Bons (voorzitter), wonende te Zevenbergen, gepensioneerd bestuurder verpleeghuisorganisatie, 63 jaar. J.A. van Vliet (secretaris), wonende te Terheijden, gepensioneerd inspecteur van politie, 69 jaar. Mevrouw M. Völker (lid - kernfunctie volkshuisvesting), wonende te Steenbergen, zelfstandig vestigingsmanager woningstichting ontwerp en ontwikkeling, 51 jaar. A.A.A.N. van Aert (lid / kernfunctie financiën), wonende te Nispen, accountant, 46 jaar. Per balansdatum 31 december 2013 kende de Raad geen vacatures. De Raad bestaat uit minimaal drie en ten hoogste uit vijf personen, conform artikel 9 van de statuten Rooster van aftreden: De Raad hanteerde tot het effectief worden van de Governancecode Woningcorporaties 2011 het maximum van drie benoemingsperiodes van 4 jaar conform de toen geldende statuten. Als gevolg van de nieuwe Governancecode Woningcorporaties 2011 zijn de zittingstermijnen in de nieuwe statuten teruggebracht tot maximaal twee maal 4 jaar. De stichting heeft ter ondersteuning van een effectieve en efficiënte werkorganisatie een interne gedragscode, die geldt voor iedereen die handelt en/of optreedt voor of namens Goed Wonen binnen en buiten de werkorganisatie. Jaarverslag

18 Rooster van aftreden: Naam Benoeming 2-de periode 3-de periode Aftredend 1. G.J.M. Bons, voorzitter 2. J.A. van Vliet, secretaris 3. Mw. M. Völker, lid 4. A.A.A.N. van Aert, lid geen geen De leden van de Raad vervullen hun functie zowel als toezichthouder of als vertegenwoordiger van Goed Wonen vanuit (maatschappelijke) betrokkenheid en belangstelling voor Volkshuisvesting en in het bijzonder voor Woningstichting Goed Wonen. Integer, onafhankelijk en positief kritisch opereren zijn de kernwaarden die leidend zijn voor het functioneren van de leden van de Raad. De Raad noch de afzonderlijke leden zijn in 2013 niet geconfronteerd met transacties, noch in stukken of gemeld, waarbij sprake is of zou kunnen zijn van tegenstrijdige belangen. De Raad ontving haar informatie van het bestuur, middels drie management kwartaalrapportages, jaardocument, interne en externe beleidsdocumenten en de notulen van het bestuursoverleg. Daarnaast zijn er verschillende beleidsstukken aangeleverd van Aedes, Centraal Fonds Volkshuisvesting, WSW, Ministerie van BZK en de lokale overheden en is gezamenlijk een scholings- themabijeenkomst gevolgd over de sectorale ontwikkelingen en de impact hiervan voor Goed Wonen. De Raad is in 2013 door het bestuur en directie op adequate wijze geïnformeerd Relevante nevenfuncties: De heer G.J.M. Bons heeft geen relevante nevenfuncties. De heer J.A. van Vliet was tot 31 december 2013, op voordracht van de gemeenteraad in de gemeente Drimmelen, voorzitter van de Regionale Programmaraad Breda en omstreken, een orgaan dat adviseert aan het kabelbedrijf Ziggo. Mevrouw M. Völker heeft geen relevante nevenfuncties. De heer A.A.A.N. van Aert heeft geen relevante nevenfuncties Honorering De Raad onderschrijft de Wet Normering Topinkomens (WNT). De Raad maakt gebruik van de overgangsregeling als bedoeld in de WNT en de daaruit voortgevloeide richtlijnen van het ministerie van BZK. De leden zijn bij besluit van de Raad benoemd voor inwerkingtreding van de WNT. In de periode aanname in de Tweede Kamer en afkondiging in de Staatscourant zijn er geen wijzigingen in de beloningen aangebracht. Het vigerende honoreringsbeleid, voor de inwerkingtreding van de WNT, wordt gedurende de overgangsperiode gehandhaafd en is conform de Adviescommissie Honorering Commissarissenhouders in Woningcorporaties De leden van de Raad ontvingen in 2013 totaal euro ,-- bruto Commissies van de Raad De Raad heeft geen auditcommissie ingesteld. Zij is van mening dat het bestuurlijk overleg en de schriftelijke stukken voldoende garantie bieden voor efficiënt, effectief en integraal toezicht, mede door de omvang van de organisatie. Indien nodig schakelt de Raad externe deskundigheid in op een specifiek aandachtsveld Profiel Raad van Commissarissen Profielschets De profielschetsen van de Raad en bestuur maken onderdeel uit van de interne Gedragscode waarin de vereiste en gewenste kerncompetenties zijn vastgelegd. Voor de directeur is een vastomlijnd pakket aan taken- en verantwoordelijkheden vastgesteld en in 2013 is een directiestatuut vastgesteld en goedgekeurd door de Raad. De 14 Woningstichting Goed Wonen

19 leden van de Raad hebben zitting zonder last of ruggespraak en staan voor het belang van de huurders, maatschappelijk verantwoorde volkshuisvesting en continuïteit van woningstichting Goed Wonen Netwerk Het is belangrijk, dat leden van de Raad entree hebben bij regionale en/of landelijke sleutelfiguren en stakeholders. Daarnaast is de Raad bij voorkeur actief in het locale en/of regionale maatschappelijke krachtenveld, om de belangen van huurders in het werkgebied van Goed Wonen goed te kunnen waarborgen Scholing, kennisuitwisseling en evaluatie De Raad is lid van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en maakt gebruik van hun scholingsaanbod om de actualiteit en de ontwikkelingen te volgen, geregeld tezamen met bestuur en directie. Leden van de Raad en bestuur hebben deelgenomen aan workshops van de VTW en aan regionale (netwerk)bijeenkomsten Zelfevaluatie De Raad houdt jaarlijks een zelfevaluatie en vanaf 2005 is deze geënt op de profielschets en op het collectief en individueel functioneren van de leden, zoals vastgelegd in de Gedragscode Bestuur en Raad van Commissarissen. De jaarlijkse zelfevaluatie is medio 2013 uitgevoerd, mede in relatie tot de relatief korte zittingstermijn van de nieuwe leden. Het bestuur is geïnformeerd over de resultaten van deze evaluatie. Het bestuur houdt een collectieve zelfevaluatie. De resultaten zijn collectief verwoord in het reguliere bestuursoverleg. De Raad is er zich van bewust, dat zij een dusdanig intern toezicht uitvoert, dat er voor de minister van BZK geen directe aanleiding is tot ingrijpen als gevolg van het niet naleven van de regels van het BBSH of taakverwaarlozing Werkzaamheden Actueel Evenals het boekjaar 2012 kan ook 2013 worden gekenmerkt als turbulent, waarbij ook Woningstichting Goed Wonen te maken kreeg met de opeenstapeling van aandachtsproblemen. Te denken valt aan de aanhoudende kredietcrisis en het nieuwe overheidsbeleid inzake de financiering van de sector. Daarnaast heeft het ordening brengen in het de samenwerking met Woningstichting Geertruidenberg (WSG) een fikse impact gehad. Besloten is het nieuwbouw project Havenlande in Lage Zwaluwe West te beëindigen. Deze zaken hebben duidelijkheid gebracht, maar hebben ook de ontwikkeling van Goed Wonen geremd en de regionale positie onder druk gezet. De kracht van Goed Wonen is geweest, dat deze gebeurtenissen de huurders niet geschaad heeft nog de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting Herstelplan De implicaties van het in 2003 opgestarte project Havenlande te Lage Zwaluwe West hebben geleid tot verschillende gesprekken met de externe toezichthouders: Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Alsmede tot de positie van het onder verscherpt toezicht staan door het CFV en de verplichting tot het opstellen van een Hertelplan voor de stichting. De hieruit komende verantwoordelijkheden en taken zijn door bestuur en directie actief opgepakt. Het CFV heeft ultimo 2013 goedkeuring gegeven aan het eerder door de Raad goedgekeurde Herstelplan voor de komende jaren Borgstelling Waarborgfonds Sociale Woningbouw De Raad heeft kennis genomen van het landelijke verzoek van het WSW tot het verstrekken aan het fonds van een volmacht. Het doel van deze volmacht is om de solidariteit van het totale borgstelsel te verbeteren en de posities van de partijen; woningcorporaties en het WSW in het borgstelsel te versterken. De Raad heeft het bestuur gevolgmacht tot het verstrekken van deze volmacht aan WSW. Jaarverslag

20 Organisatie In overeenstemming met de interne ontwikkelingen en de nieuwe statuten is de omvang van het bestuur teruggebracht tot een maximum van drie leden. Tevens is de zittingsduur tot maximaal twee aaneengesloten vierjaarlijkse periodes (Ultimo 2013 bestond het bestuur uit 2 leden). Het bestuur heeft een directiereglement vastgesteld wat is goedgekeurd door de Raad Risico analyse De Raad heeft een eerder initiatief om te komen tot eenduidige afspraken over de interne verantwoording rondom risicomanagement opnieuw aan de orde gesteld. Besloten is de het raamwerk van het Herstelplan hiervoor te gaan hanteren met ingang van 2014, tevens wordt deze verantwoording gekoppeld aan de managementskwartaalrapportages. Met ondersteuning van de accountant heeft een werkgroep een besturings- en beheerssysteem ontwikkeld, dat is vastgesteld en goedgekeurd. Het systeem wordt in 2014 ingepast in het ondernemingsplan Vergaderfrequentie De Raad vergaderde zeven maal in afwezigheid van het bestuur en vier maal als bestuurlijk overleg (Raad met bestuur en directie). Als bestuurlijk overleg zijn er ook twee themagerichte bijeenkomsten gehouden, waarbij de actuele ontwikkelingen in het volkshuisvestelijke krachtenveld zijn behandeld, alsmede de organisatiestructuur. De gedachteontwikkeling gaat verder in 2014 en wordt de gekoppeld aan de resultaten van de externe Visitatie die in het eerste kwartaal wordt uitgevoerd. De Raad heeft in 2013 tweemaal informeel overleg gevoerd met de Huurdersbelangenvereniging Woonbelang. De belangrijkste agendapunten van de Raad in 2013 waren:. De jaarrekening en het jaarverslag 2012 is goedgekeurd in aanwezigheid van de accountant en na afgifte van een goedkeurende accountantsverklaring. De begroting 2014 is goedgekeurd. De kwartaal- en managementrapportages, met zowel de volkshuisvestelijke als de financiële onderdelen. Deze waren inzichtelijk en zijn na bespreking vastgesteld door het bestuur. De financiële meerjaren prognoses. Hierin zijn vastgelegd en herbekrachtigd door de Raad de afspraken over het vastgestelde minimale weerstandsvermogen voor Goed Wonen en de financiële ruimte voor maatschappelijk ondernemen. Het door het CFV verlangde Herstelplan en de daaruit voortgevloeide maatregelen, is goedgekeurd. De financiële consequenties voor woningcorporaties bij de zich ontwikkelende creditcrisis als ook die van de genomen overheidsmaatregelen zoals de verhuurdersheffing. De financiële consequenties van het in de problemen raken van onze projectpartner in het project Havenlande (Lage Zwaluwe West) en de gevolgen daarvan voor Woningstichting Goed Wonen. De herziening / ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst in het project Havenlande met de gemeente Drimmelen door de partners in de bouwcombinatie Goed Wonen en Woningstichting Geertruidenberg (WSG) De herziening / heroverweging van de activiteiten in bouwcombinatie Goed Wonen met WSG. Goed Wonen heeft de eigen activiteiten in het plan Havenlande stopgezet. Samenwerking met regionale partijen, collega woningstichtingen en stakeholders. Overleg met de lokale overheid, politiek- en maatschappelijke organisaties waar onder de huurdersbelangenvereniging Woonbelang. De toepassing van de Wet Normering Topinkomens De toepassing van de vernieuwde Governancecode Woningcorporaties 2011 binnen de werkorganisatie en tussen de leden van het bestuurlijk overleg. Het betrekken van de stakeholders bij het beleid en beheer van de woningstichting. Beoordelingskaders Raad van Commissarissen en bestuur voor de zelfevaluatie. De behaalde resultaten op basis van het meerjarenbeleidsplan en jaarplan 2013/2014. Een discussie over de toereikendheid van de bestaande woningvoorraad met betrekking tot te onderscheiden doelgroepen, waarbij vooral aandacht aan de levensloopbestendigheid en de leefbaarheid is gegeven. 16 Woningstichting Goed Wonen

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2014

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2014 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2014 26-06-2015 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 1 2 VERKLARINGEN 3 2.1 Verklaring van het bestuur 3 2.2 Verklaring van de Raad van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Jaarverslag 2015

Woningstichting Goed Wonen. Jaarverslag 2015 Woningstichting Goed Wonen Jaarverslag 2015 13-06-2016 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 8 9 10 10.1

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Actium en de governance code woningcorporaties

Actium en de governance code woningcorporaties Actium en de governance code woningcorporaties Actium heeft zich met ingang van juli 2008 verbonden aan de governance code woningcorporaties. In deze tekst wordt uiteengezet op welke wijze Actium zich

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Jaarverslag 2016

Woningstichting Goed Wonen. Jaarverslag 2016 Woningstichting Goed Wonen Jaarverslag 2016 21 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag INLEIDING 1 VERKLARINGEN 3 Verklaring van het bestuur 3 Verklaring van de Raad van Commissarissen 3 ORGANISATIE 5 Toelating

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de statuten van de stichting, bij akte van

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Governance in Inleiding. Het bestuur

Governance in Inleiding. Het bestuur Governance in 2014 Inleiding In dit hoofdstuk is beschreven hoe Parteon inhoud geeft aan de principes van de per 1 juli 2007 in werking getreden en per 1 juli 2011 gewijzigde Governancecode (GC). De GC

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Mooiland & Governance

Mooiland & Governance Mooiland & Governance Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties onder leiding van professor Jaap Winter, eerder lid van de commissie-tabaksblat, heeft begin juni 2006, in

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Inleidende bepalingen Artikel 1 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van de directeur-bestuurder zoals

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie