Sartorius

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sartorius ProControl@Enterprise"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Sartorius en Sampling Artikel 62S-SPC

2 2

3 Inhoud Inhoud Over deze gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Overige documenten Leveringsomvang Juridische informatie Gebruikte symbolen Over uw veiligheid Kwalificatie van het personeel Verplichtingen van de gebruiker Juist gebruik Systeemoverzicht Algemeen Functieomvang Architectuur en modules Systeemarchitectuur Programma starten/afsluiten Programma starten Programma afsluiten Programma beveiligen tegen onbevoegde toegang Programma blokkeren/deblokkeren Gebruiker afmelden en weer aanmelden Wachtwoord wijzigen Bedieningsprincipe AllSuite -symbool en applicatiemenu Snelle-toegangs-balk Lint Standaard-applicatievenster Gegevens afdrukken Hulp en tooltips Algemene instellingen Toegangsrechten definiëren Gebruikers beheer Algemeen Gebruikersgroepen Gebruikersaccounts beheren Nieuwe gebruikersaccount maken Gebruikersaccount bewerken Gebruikersgegevens importeren Gebruikersaccount wissen Rollen beheren Rol toewijzen Rol verwijderen Rolfunctie beheren Rol maken Rolleninstelling wijzigen Rol wissen Rollen en rolfuncties van een gebruikersaccount toewijzen aan andere gebruikersaccounts Voorinstellingen instellen Instellingen Algemeen Gewijzigde voorinstellingen opslaan of annuleren Gewijzigde voorinstellingen opslaan Gewijzigde voorinstellingen annuleren en niet opslaan Systeem instellen Systeeminstelling uitvoeren Instelling van de client-applicatie uitvoeren Hoofdmodule instellen Algemene systeeminstelling uitvoeren Archivering van gegevens instellen Statistiektijden vastleggen Automatische statistiekafdruk instellen Standaardinstellingen planning instellen Evaluation instellen Steekproeven instellen Statistieken instellen Grafiekweergave aanpassen Import instellen App config instellen Monitoring instellen Algemene instellingen uitvoeren Weergave van de productiebewaking instellen Meelopend steekproefprotocol instellen Grafiekweergave aanpassen Elektronische handtekeningen gebruiken Audit Trail.. 89 Audit Trail starten Tips voor het filteren van de lijsten en gegevensvelden van de module Audit Trail Audit Trail activeren en instellen Elektronische handtekeningen activeren of deactiveren Elektronische handtekeningen instellen Audit-trails weergeven Audit-trails van de ingevoerde gegevens weergeven (Audit Trail gegevens) Audit-trail van de elektronische handtekeningen weergeven Basisgegevens onderhouden en controles plannen Hoofdmodule De hoofdmodule starten Vensters van de hoofdmodule in de juiste volgorde afwerken Menusymboolgroep Basis Config Hoofdmodule instellen

4 Inhoud Basisgegevens invoeren, wijzigen of wissen Productgegevens invoeren, wijzigen of wissen. 98 Gegevens van de afvulmachines invoeren, wijzigen of wissen Gegevens van de testkenmerken invoeren, wijzigen of wissen Meetmiddelgegevens invoeren, wijzigen of wissen Controles plannen Principes van de controleplanning Planningen instellen met de planningwizard Planningen instellen Werkopdrachten instellen Werkomgeving inrichten Proefstations instellen Grenzen instellen Commentaar instellen Productie bewaken Monitoring Monitoring-module starten Monitoring-module instellen Alarminstellingen beheren Basis configuratie beheren Menusymboolgroep Monitoring Productie bewaken met de Monitor Waarschuwingen en alarmen in de alarmlijst weergeven Steekproefgegevens weergeven in het meelopende steekproef protocol Procesgegevens (steekproeven en statistieken) weergeven Evaluatie Menusymboolgroep Instellingen Evaluatie-module instellen Menusymboolgroep Evaluation Steekproeven evalueren en weergeven Statistieken evalueren en weergeven Steekproeven uitvoeren Sampling Programmaoverzicht Sampling starten en afsluiten Terminalapplicatie Sampling starten Terminalapplicatie Sampling afsluiten Aanmelden en afmelden Meerdere gebruikers Grafische gebruikersinterface Weergavegebied met statusinformatie Invoergebied Navigatie Het werkmenu uw startscherm Proefstation koppelen station initialiseren Het Setupmenu Setupmenu: menuoptie Software-Setup Setupmenu: menuoptie Werkmenu wijzigen Setupmenu: menuoptie Meetmiddel Setupmenu: menuoptie Upload instellingen Het hoofdmenu Hoofdmenu/Werkmenu: menuoptie Steekproef Hoofdmenu/Werkmenu: menuoptie Tarra weging Hoofdmenu/Werkmenu: menuoptie Test weging Hoofdmenu/Werkmenu: menuoptie Dichtheid Hoofdmenu/Werkmenu: menuoptie Evaluatie Hoofdmenu/Werkmenu: menuoptie Steekproef wissen Hoofdmenu/Werkmenu: menuoptie Inweging annuleren Hoofdmenu/Werkmenu: menuoptie Close batch Controles uitvoeren, evalueren en wissen Stap 1 Aanhefgegevens invoeren of selecteren 190 Stap 2 Controle starten en meetwaarden vastleggen Stap 3 In het venster Verstelstap werken Stap 4 Op dialogen in het controleverloop letten Stap 5 Evaluaties/grafieken bekijken Stap 6 Wissen Stap 7 Commentaar geven Stap 8 Batches sluiten Informatie over overschrijdingen bekijken Archiveren Automatische archivering gebruiken Handmatige archivering uitvoeren Klantenservice Contact Trainingen Verklarende woordenlijst Index

5 Over deze gebruikershandleiding Over deze gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Deze gebruikershandleiding bevindt zich als pdf-bestand op de DVD- ROM Sartorius U kunt de gebruikershandleiding weergeven en afdrukken met de gratis Adobe Reader vanaf versie 5. Updates van deze gebruikershandleiding kunt u downloaden van de website van Sartorius, Overige documenten De installatie van de software Sartorius staat beschreven in de meegeleverde Installatiehandleiding (zie Leveringsomvang). Leveringsomvang De leveringsomvang van Sartorius omvat: 1 DVD-ROM Sartorius met de volgende inhoud: Applicaties Enterprise en Enterprise Sampling Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Systeemcomponenten voor Microsoft Windows (.NET Framework, Installer, o. a.) Gebruikershandleiding (pdf-bestand) 1 Installatiehandleiding in drukvorm Juridische informatie Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sartorius AG mag geen enkel deel van deze documentatie voor welk doel dan ook worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Alle rechten blijven volgens de wettelijke voorschriften inzake het Auteursrecht aan Sartorius AG voorbehouden. De bezitter mag deze documenten uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden en de documentatie noch kosteloos noch tegen betaling doorgeven aan derden. Het zich op de DVD-ROM Sartorius bevindende programma is eigendom van de firma Sartorius AG. De software mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, gereconstrueerd of door recompiling en/of re-engineering worden veranderd. De bezitter mag de software uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden en deze noch kosteloos noch tegen betaling doorgeven aan derden. In geval van problemen met de geleverde software dient u contact op te nemen met de leverancier. Sartorius AG heeft het recht bijgewerkte software in te zetten. De aansprakelijkheid voor op de DVD-ROM meegeleverde software van andere fabrikanten en voor de software die al op uw systeem geïnstalleerd is, is uitgesloten. Bij misbruik van het programma is de gebruiker aansprakelijk. h Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista en SQL Server zijn gedeponeerde handelsmerken van de firma Microsoft Inc. Andere producten bedrijfsnamen die in deze bedieningshandleiding worden vermeld, kunnen merk- en handelsnamen van de betreffende eigenaars zijn. 5

6 Over deze gebruikershandleiding Gebruikte symbolen In deze gebruikershandleiding komt u de volgende symbolen/tekens tegen: Symbool 3 h t t y y Uitleg De waarschuwingsdriehoek staat bij de definitie van een mogelijk risico en de maatregelen om schade te voorkomen. Het symbool 'i' markeert tips voor optimaal gebruik. De zwarte driehoek staat bij alle handelingsinstructies. De witte driehoek staat bij de resultaten van een handeling. De optelstreep staat bij optellingen. Dit beheerderspictogram geeft de gebruiker aan die verantwoordelijk is voor beheerderstaken. Het geeft ook aan dat de tekst die ernaast staat voor beheerders is bestemd. Dit productiepictogram geeft de gebruiker aan die is belast met de productie en de productieleiding, alsmede met de opstelling van controle- en meetapparaten. Dit QM-pictogram staat voor kwaliteitsbeheerpersoneel. Het geeft aan dat de tekst die ernaast staat met name relevant is voor QM-medewerkers. Dit gebruikerspictogram staat voor elke gebruiker. Het geeft aan dat de tekst die ernaast staat is bestemd voor elke gebruiker van de software. 6

7 Over uw veiligheid Over uw veiligheid 3 Let op! Materiële schade door verkeerd gebruik van de software Veranderingen in de software door recompiling, re-engineering, de invoer van onvolledige of onjuiste gegevens kunnen leiden tot foutieve producttestst en/of foutieve rapporten. Foutieve testst en foutieve rapporten kunnen materiële schade veroorzaken! ttvoer geen recompiling of re-engineering van de software uit. Laat evt. noodzakelijke aanpassingen in het programma uitsluitend uitvoeren door Sartoriusmedewerkers. ttlees deze gebruikershandleiding, met name dit hoofdstuk Over uw veiligheid, voordat u met de software aan de slag gaat. ttgebruik de software uitsluitend zoals beschreven staat in deze gebruikershandleiding. ttbewaar deze gebruikershandleiding op zo'n manier dat alle personen die met de software werken, er gemakkelijk toegang toe hebben. ttindien u de software overdraagt aan derden, dan overhandigt u tegelijk zowel deze gebruikershandleiding als alle andere meegeleverde documenten. ttneem contact op met de service- en supportafdeling van Sartorius als u problemen met het gebruik van de software hebt die u niet kunt oplossen met behulp van deze gebruikershandleiding. ttals u deze gebruikershandleiding bent kwijtgeraakt, kunt u het pdf-bestand downloaden van de Sartorius-website. Kwalificatie van het personeel De invoer van machine- en productgegevens in de software Sartorius AllSuite dient door hiervoor gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Gekwalificeerd voor deze taak zijn alle personen die voldoende vertrouwd zijn met het product, de meetmiddelen en de productiefaciliteiten om nauwkeurige en correcte machine- en productgegevens te kunnen invoeren. Het opnemen van Sartorius AllSuite in het bestaande IT-systeem van de gebruiker dient te worden uitgevoerd door een IT-vakman of een persoon met vergelijkbare kennis, die ook belast is met de inrichting en het beheer van het bedrijfsnetwerk. Beheerders Voor de kwaliteit verantwoordelijke personen Deze gebruikershandleiding is bestemd voor de volgende groepen personen: Personen die toegang tot de verschillende functie van de software beheren en gebruikersaccounts instellen, moeten de bevoegdheden voor de verschillende modules van de software vastleggen en de naleving daarvan waarborgen. Wanneer meerdere personen met de software werken, moeten de beheerders een nauwkeurige indeling van de werkplekken opstellen, zodat er geen onduidelijkheden ten aanzien van de bevoegdheden ontstaan, die het functioneren van de software in gevaar brengen. Personen die zijn belast met de kwaliteitsborging, moeten metingen kunnen uitvoeren met de software en protocollen kunnen uitdraaien op de manier die is beschreven in deze gebruikershandleiding. 7

8 Over uw veiligheid Productiepersoneel Personen die de software ofwel in een bedieningspost of rechtstreeks in de installatie bewaken, moeten uitgevoerde meldingen en waarschuwingen correct interpreteren en passende maatregelen kunnen treffen. Daartoe moeten ze door de exploitant van de installatie zijn opgeleid. Verplichtingen van de gebruiker U mag de software pas in gebruik nemen als vastgesteld is dat de machine of de installatie die de software moet bewaken, voldoet aan alle toepasselijke bepalingen, veiligheidsvoorschriften en gebruikseisen. Dat zijn met name de volgende verplichtingen: Personeel scholen Toegang beperken ttu dient uw personeel regelmatig trainingen te geven, zodat het veilig kan werken. Daarvoor moet u de regels inzake ongevalpreventie en arbeidsveiligheid kennen en toepassen. ttzorg ervoor dat uitsluitend personen toegang tot de software hebben die er veilig mee kunnen werken. Daarvoor moet u de verantwoordelijkheden voor de verschillende functies en modules van de software vastleggen. Juist gebruik Het juiste gebruik van de software houdt in dat u de software volgens de meegeleverde installatiehandleiding hebt geïnstalleerd op uw systeem, deze gebruikershandleiding en met name het hoofdstuk Over uw veiligheid hebt gelezen, de software uitsluitend gebruikt zoals staat beschreven in deze gebruikershandleiding, via de software uitsluitend de door Sartorius daarvoor vrijgegeven apparatuur en componenten bestuurt. Informatie hierover vindt u op Onjuist gebruik houdt in dat u de software verandert door recompiling en/of re-engineering, op een andere manier gebruikt dan staat beschreven in deze gebruikershandleiding. 8

9 Systeemoverzicht Systeemoverzicht Sartorius (kortweg is een tool voor de statistische procescontrole die de gebruiker ondersteunt om de wettelijke vereisten, normen, leveringscontracten en ondernemingsvoorschriften in het kwaliteitsmanagement na te leven. Sampling is een programma voor de configuratie en besturing van proefstations voor de voorverpakkingscontrole. Algemeen Wilt u op een pc in een Microsoft Windows-netwerk, bijvoorbeeld bij de voor de productie verantwoordelijke persoon, stamgegevens definiëren, de actuele stand van de productie bewaken en rapporten over de evaluatie van de gegevens maken? Wilt u op een andere pc of op een op instrumenten gebaseerd proefstation in de productiehal producten oproepen voor controle resp. weging, dosering en vulhoeveelheidscontrole of voor de invoer van kwaliteitskenmerken? Wilt u in geval van storingen bij de productie, bij kwaliteitsgebreken of wanneer het gevaar bestaat dat de hele productiebatch niet in omloop gebracht mag worden, in real-time alarmen naar de productielijnen en desgewenst naar andere pc's versturen? Het informatieverwerkende systeem is het antwoord op uw vragen. Het is optimaal toegesneden op een betaalbare implementatie en eisen van individuele gebruikers en staat garant voor een betrouwbare en snelle bediening voor hoge applicatie-eisen. Functieomvang dient in de eerste plaats voor statistische procescontrole (SPC) van afgevulde producten. Dit gebeurt middels de vastlegging, opslag en statistische evaluatie van meetgegevens. De resultaten kunnen worden weergegeven in grafische vorm of in de vorm van lijsten. biedt in het procesbereik instelbare interfaces voor meetmiddelen. Het gebruik van converters, seriële interfaces en Ethernet-interfaces en bewaking door mobiele eindapparatuur van uiteenlopende bedrijfssystemen is eveneens mogelijk. Met kunt u de uiteenlopendste meetgroottes vastleggen. Deze meetgegevens stuurt de software naar een SQL-database, die als centrale gegevenspool dient. Via LDAP-interfaces kunt u het gebruikersbeheer van uw ERP- of MES-systemen koppelen aan is een softwareprogramma voor vulhoeveelheidscontrole met de volgende kenmerken: centraal gegevensbeheer weergave van een meelopend steekproefprotocol e-teken-invoer via pc of via Ethernet-pollprogramma met aangesloten e-teken compacte weegschalen vulhoeveelheidscontrole met alle tarramodi evaluaties via Windows-printer beheer softwarelicentie 9

10 Systeemoverzicht Architectuur en modules is modulair opgebouwd. De systeemarchitectuur maakt optimale aanpassing aan de eisen van klanten mogelijk. Systeemarchitectuur is een client-server-systeem, dat binnen hetzelfde domein of dezelfde werkgroep van een bedrijfsnetwerk naar eigen inzicht kan worden geïnstalleerd. Het systeem wordt door Sartorius vrijgegeven na invoer van de betreffende licentie-systeemcodes. De kern van is een database op MS SQL-basis, die op een server is geïnstalleerd. Databases van MS SQL Server 2005 Express tot MS SQL Server 2008 R2 Enterprise worden ondersteund. Evaluaties maken automatisch gebruik van de volledige gegevenspool, onafhankelijk van de opslaglocatie. Het archiveringssysteem zorgt in combinatie met SQL-veiligheidsmechanismen voor een constante en permanent beschikbare systeemcapaciteit. U kunt een reeds aanwezige database koppelen of de meegeleverde, vooringestelde database gebruiken. Voor het gebruik is een MS SQL Server-licentie vereist. Op de server kunnen via Ethernet TCP/IP verschillende werkstations worden aangesloten voor beheer, bewaking en evaluatie voor bedrijfsinterne doeleinden alsmede voor documentatie, bijvoorbeeld conform de verordening inzake voorverpakte producten en IFS, ISO 2200, HACCP en ISO De aansluiting van proefstations, bijvoorbeeld voor de vulhoeveelheidscontrole, vindt eveneens via Ethernet TCP/IP plaats. Via een centrale computer, die in het kantoor van het afdelingshoofd of de systeembeheerder kan staan, wordt het systeem geconfigureerd. Daarbij kunnen onder andere gebruikersprofielen worden gemaakt en beheerd en kunnen de product- en opdrachtgegevens worden gemaakt en onderhouden. Bovendien kunt u hier producten en machines toewijzen aan de proefstations, de productieactiviteiten en alarmtoestanden bewaken, planningen maken en batches bewaken. Vanaf het werkstation van de voor kwaliteitsborging verantwoordelijke medewerker kunnen de vereiste kwaliteitscertificaten en protocollen worden afgedrukt. Op losstaande proefstations in de productiehal kunnen de bedieners via een eenvoudig uitgevoerde gebruikersinterface controles en steekproeven uitvoeren en het proces observeren. De gegevens van de afzonderlijke proefstations worden centraal opgeslagen in de database op de server en zijn dan beschikbaar voor evaluatie en beheer. Wat de software betreft bestaat het systeem uit de hoofdapplicatie Enterprise, die aan de database is gekoppeld en als centraal systeem fungeert, en de terminalapplicatie Sampling voor de vastlegging van meetgegevens op de pc en de inrichting van terminals (zie Productgegevens invoeren, wijzigen of wissen op pagina 98). Op het centrale systeem kunnen e-teken compacte weegschalen of een of meer proefstations met Sartorius-terminals en Sartorius compacte weegschalen worden aangesloten. 10

11 Systeemoverzicht De volgende afbeelding laat een voorbeeld van de hardwareconfiguratie zien. Server Afdelingshoofd Kwaliteitscontroleur Ethernet TCP/IP Ethernet TCP/IP 11

12 Systeemoverzicht Overzicht van programma's en modules De software bestaat uit de applicatie die via de programmanaam wordt gestart, en de terminalapplicatie Sampling. Beide werken onder Sartorius AllSuite. Sartorius AllSuite dient als basis voor Sartorius-applicaties. Deze is ontworpen als open platform en maakt koppeling van andere applicaties in de toekomst mogelijk. Om de inwerktijd voor de gebruikers zo veel mogelijk te beperken, biedt het platform een uniform bedieningsconcept met gebruik van vergelijkbare bedieningselementen (zie Werkopdrachten instellen op pagina 118). De volgende afbeeldingen geven een overzicht van de menustructuur. Sartorius All Suite Management Gebruikers beheer Configuratie Audit Trail Toegangs rechten Gebruikers Gebruikers Rol functie Instellingen Config. gegevens Kopieer gebruikers instellingen Module instelling Elektronische handtekening Weergave Audit Trail Toon electronische handtekening 12

13 Systeemoverzicht hoofdmodule Basisgegevens Producten Machine Kenmerken Meetmiddel Planning Planningwizard Planningen Werk opdrachten Systeem Station setup Grenzen Commentaar Archiveer gegevens Basis Config. Config. gegevens Monitoring Monitoring Monitor Alarm lijst Meelopend steekproefprotocol Evaluation Configuratie Alarminstellingen Config. gegevens Evaluatie Steekproeven Statistieken Basis Config. Config. gegevens 13

14 Systeemoverzicht Sampling Setupmenu Software-Setup Aanhef gegevens Steekproef Overschrijding Grafiek Bevestigingen Werkmenu wijzigen Werkmenu (voorvertoning) Meetmiddel Toevoegen Bewerken Upload Config Terminalinstelling van de server laden Hoofdmenu Steekproef - Eingaben zur Produkt-ID, Tarra weging Maschinen-ID, Chargennummer, - Eingaben Prüfauftrag zur Produkt-ID, Test weging und Maschinen-ID, Prüfplan Chargennummer, Eingaben Prüfauftrag - Dichtheidzur Produkt-ID, und Maschinen-ID, Prüfplan Chargennummer, - Eingaben Prüfauftrag zur Produkt-ID, Evaluatie und Maschinen-ID, Prüfplan Chargennummer, Product, Prüfauftrag Machine, und Batch, Prüfplan Opdracht, Plan Steekproef wissen Wissen Inweging wissen Wissen Commentaar Ingave Close batch Product, Machine, Batch, Opdracht, Plan Na het starten van de hoofdapplicatie kunt u de applicaties en Sartorius AllSuite Management oproepen. Via de applicatie Sartorius AllSuite Management kunnen algemeen geldende instellingen, bijvoorbeeld voor het gebruikersbeheer, worden uitgevoerd. Deze instellingen gelden dan voor alle AllSuite -applicaties en hoeven dan ook maar één keer te worden uitgevoerd. 14

15 Systeemoverzicht De afzonderlijke modules hebben de volgende basisfuncties: Sartorius AllSuite Management: Gebruikers beheer Instellingen Audit Trail (optioneel) voor het beheer van gebruikersaccounts, rollen en rolfuncties voor het configureren van de volledige Sartorius AllSuite Hier bereikt u alle voorinstellingen vanuit een gezamenlijk startpunt. voor het overdragen van de rollen en de rolfunctie van een gebruikersaccount naar andere gebruikersaccounts voor het definiëren en beheren van elektronische handtekeningen voor de documentatie van activiteiten Hoofd module Monitoring Evaluatie Sampling: Setup menu Hoofd menu voor de statistische procescontrole van alle kwalitatief vast te leggen en te beoordelen kenmerken voor het beheer van producten, machines, kenmerken en meetmiddelen voor het plannen en maken van planningen en werkopdrachten voor het beheer van stations, grenzen en commentaren voor het archiveren van gegevens voor het configureren van de hoofdmodule voor het weergeven en bewaken van de in het systeem vastgelegde grenswaarde-overschrijdingen, alarmen en fouten voor weergave van het meelopende steekproefprotocol voor het configureren van de module Monitoring voor weergave van statistieken en steekproeven voor het configureren van de module Evaluatie voor het uitvoeren van software-instellingen voor de proefstations voor aanpassing van het Werkmenu voor het beheer van de meetmiddelen voor synchronisatie van de gegevens met de server voor het uitvoeren van metingen voor het wissen van meetgegevens voor het afsluiten van batches voor de weergave van evaluaties voor becommentariëring 15

16 Systeemoverzicht Programma starten/afsluiten Programma starten Om het programma te kunnen starten, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: moet correct zijn geïnstalleerd (zie afzonderlijke Installatiehandleiding). De meegeleverde of een eigen SQL-database moet correct zijn gekoppeld (zie afzonderlijke Installatiehandleiding). ttdubbelklik op het symbool op het bureaublad. of ttklik in de taakbalk van het Windows -besturingssysteem op [Start] en kies > Alle programma's > Sartorius > SAS Enterprise > Main. wordt gestart. yyhet dialoogvenster Gebruikersaanmelding verschijnt. Voor de eerste keer aanmelden en volledige versie activeren ttgeef bij de eerste aanmelding als standaardgebruikersnaam sartorius en als standaardwachtwoord sartorius op en klik op [Aanmelden]. 3 Deze methode mag u alleen gebruiken wanneer u zich als beheerder voor het eerst aanmeldt om het systeem in te richten. Wijzig na deze eerste aanmelding onmiddellijk de toegangsgegevens in Sartorius AllSuite Management. Lees daartoe het hoofdstuk Toegangsrechten definiëren Gebruikers beheer op pagina 28. wordt gestart. ttklik op het AllSuite -symbool linksboven. yyhet AllSuite -menu verschijnt. ttkies de menuoptie h De hoofdmodule en de Monitoring-module van de applicatie worden eerst in de demomodus uitgevoerd, waarin u desgewenst 30 dagen lang kunt testen. Om de volledige versie te activeren, moet u de vereiste licentie-systeemcodes naar Sartorius versturen. yyer verschijnt een dialoogvenster met licentie-systeemcodes voor de hoofdmodule van ttnoteer de licentie-systeemcodes met de bijbehorende kengetallen en bevestig dit met [OK]. yyer verschijnt een dialoogvenster met licentie-systeemcodes voor de Monitoringmodule van ttnoteer de licentie-systeemcodes met de bijbehorende kengetallen en bevestig dit met [OK]. ttverzend de licentie-systeemcodes via , post of fax schriftelijk naar Sartorius: 16

17 Systeemoverzicht Sartorius AG, Göttingen, Duitsland Faxnr yysartorius neemt contact met u op om uw volledige versie vrij te geven. Dagelijkse aanmelding ttgeef uw gebruikersnaam en wachtwoord op. h Hebt u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, neem dan contact op met uw systeembeheerder. ttklik op [Aanmelden]. yyhet programma wordt gestart. yyde gebruikersnaam van de aangemelde gebruiker wordt rechtsonder in de statusbalk weergegeven. Daarnaast ziet u de actuele tijd en datum. Programma afsluiten ttklik op het AllSuite -symbool linksboven in het venster van Sartorius AllSuite en kies in het menu dat verschijnt de menuoptie Afsluiten. of ttdruk op het toetsenbord van de pc op de toetsen [ALT] + [F4]. of ttklik op het symbool Sluiten rechtsboven in het venster van Sartorius AllSuite. yyer verschijnt een dialoogvenster met het verzoek om bevestiging. ttbevestig met [Ja]. yyhet programma wordt afgesloten. Programma beveiligen tegen onbevoegde toegang Om uw gegevens bij het verlaten van uw computerwerkplek te beveiligen tegen toegang door onbevoegde personen, kunt u het programma blokkeren en de blokkering na uw terugkeer weer opheffen (zie Programma blokkeren/deblokkeren op pagina 18) of u kunt zich afmelden en na uw terugkeer weer aanmelden (zie Gebruiker afmelden en weer aanmelden op pagina 18). Wanneer u bang bent dat uw wachtwoord mogelijkerwijs in verkeerde handen gevallen is, kunt u het wijzigen (zie Wachtwoord wijzigen op pagina 18). Voor deze instellingen is het symbool voor aan- en afmelden van de gebruiker beschikbaar (zie Snelle-toegangs-balk op pagina 19), waarmee u de betreffende menuopties kunt oproepen. h Wij adviseren u om het wachtwoord als vaste routine met vaste tussenpozen te wijzigen. 17

18 Systeemoverzicht Programma blokkeren/deblokkeren ttklik in snelle-toegangs-balk op het symbool voor het aan- en afmelden van gebruikers en kies in het menu de menuoptie Blokkeren of druk op het pc-toetsenbord op de toetsen [CTRL] + [SHIFT] + [L]. yyhet dialoogvenster Gebruikersaanmelding verschijnt met het bericht dat het programma is geblokkeerd. ttgeef uw wachtwoord op. yyu wordt aangemeld. h Wanneer u geen wachtwoord opgeeft maar op [Afbreken] klikt, wordt Sartorius AllSuite volledig afgesloten. Gebruiker afmelden en weer aanmelden Wanneer meerdere gebruikers op dezelfde werkplek werken, moet elke gebruiker zich met zijn eigen gebruikersgegevens aan- en afmelden. Gebruiker afmelden ttklik in snelle-toegangs-balk op het symbool voor het aan- en afmelden van gebruikers en kies in het menu de menuoptie Afmelden of druk op het pc-toetsenbord op de toetsen [CTRL] + [SHIFT] + [O]. yyhet dialoogvenster Afmelden verschijnt. ttklik op [Afmelden]. yyalle geopende vensters worden gesloten en het dialoogvenster Aanmelden verschijnt (zie Gebruiker aanmelden ). Gebruiker aanmelden ttom een eerder afgemelde gebruiker weer aan te melden, geeft u in het dialoogvenster Aanmelden uw wachtwoord op. yyu wordt aangemeld. h Wanneer u geen wachtwoord opgeeft maar op [Afbreken] klikt, wordt Sartorius AllSuite volledig afgesloten. Wachtwoord wijzigen ttklik in snelle-toegangs-balk op het symbool voor het aan- en afmelden van gebruikers en kies in het menu de menuoptie Wijzig wachtwoord... of druk op het pc-toetsenbord op de toetsen [CTRL] + [SHIFT] + [O]. yyhet dialoogvenster Wijzig wachtwoord... verschijnt. De gebruikersgegevens van de huidige gebruiker en de datum en tijd van de laatste aanmelding worden weergegeven. ttgeef uw huidige wachtwoord op en geef twee keer het nieuwe wachtwoord op. ttbevestig met [OK]. yyhet nieuwe wachtwoord wordt overgenomen. 18

19 Systeemoverzicht Bedieningsprincipe De bedieningsinterface van is gebaseerd op de bekende structuur van de Windows -interface. De bedieningselementen en knoppen lijken qua vorm op die van Microsoft Office biedt een uniform vensterontwerp met de volgende hoofdonderdelen: AllSuite -symbool voor het oproepen van het applicatiemenu Snelle-toegangs-balk Lint met tabbladen resp. menusymboolgroepen In venstersecties onderverdeelde applicatievensters AllSuite -symbool en applicatiemenu Na een klik op het AllSuite -symbool linksboven verschijnt het applicatiemenu, waarin u de applicatie of Sartorius AllSuite Management kunt starten of beide applicaties kunt afsluiten. Snelle-toegangs-balk De snelle-toegangs-balk bevat in de huidige softwareversie acht symbolen, die zijn onderverdeeld in drie groepen. Via deze balk krijgt u binnen elke applicatie toegang tot basisfuncties van de software. h Door met de rechtermuisknop te klikken op het lint of via het betreffende symbool in de snelle-toegangs-balk (zie beschrijving hierna) kunt u een contextmenu oproepen, waarin u de snelle-toegangs-balk onder of boven het lint kunt plaatsen. In het volgende overzicht worden de functies van de afzonderlijke symbolen beschreven: Symbool Beschrijving slaat gewijzigde gegevens in het actieve venster op actualiseert de gegevens van het actieve venster biedt na een muisklik op de zwarte pijl keuze uit afdrukfuncties drukt gegevens van het actieve venster af op een ingestelde standaardprinter drukt gegevens van het actieve venster af met keuze van de printer geeft het afdrukvoorbeeld voor het actieve venster weer opent het invoermasker voor beheer van de programma-instellingen (zie Algemene instellingen op pagina 27) biedt een keuze voor aan- en afmelding van gebruikers (zie Programma beveiligen tegen onbevoegde toegang op pagina 17): blokkeert Sartorius AllSuite voor de huidige gebruiker opent een dialoogvenster om de huidige gebruiker van Sartorius AllSuite af te melden opent een dialoogvenster om het wachtwoord te wijzigen 19

20 Systeemoverzicht Symbool Beschrijving sluit het actieve venster zonder de uitgevoerde wijzigingen op te slaan biedt een keuze voor de plaatsing van de Windows-vensters overlappend horizontaal verticaal inzoomen toont inhoud en contextuele hulp Inhoud: hulp voor het actieve programma Inhoud: hulp voor de actieve module Contextuele hulp: contextuele hulp voor het actieve venster Over: informatie over het programma opent een menu voor door de gebruiker te definiëren aanpassing van de snelle-toegangs-balk Onder/boven het lint wijzen: toont de symboolbalk onder of boven het lint. Lint minimaliseren: minimaliseert de weergave van het lint Lint Het lint geeft tabbladen en/of menusymboolgroepen weer. Tabbladen Voor elke programmamodule wordt in het lint een tabblad weergegeven. Door er met de muis op te klikken, kunt u de betreffende module oproepen resp. starten. Menusymboolgroepen Op de tabbladen staan menusymbolen in een of meer menusymboolgroepen. U kunt een menu oproepen door met de muis op het betreffende symbool te klikken. Door met de rechtermuisknop te klikken op het lint of via het betreffende h symbool in de snelle-toegangs-balk (zie Snelle-toegangs-balk op pagina 19) kunt u een contextmenu oproepen, waarin u het lint kunt minimaliseren. 20