Lean and Green 2nd star

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lean and Green 2nd star"

Transcriptie

1 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green 2nd star Uitwerking criteria voor het verkrijgen van de 2 de ster [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Datum:

2 INHOUDSOPGAVE 1. Toelichting en criteria Inleiding Scope 2de ster Kwantitatieve onderdelen KPIs Data Nauwkeurigheid Minimale Euronorm Kwalitatieve onderdelen Maatregelen op het gebied van samenwerking of innovatie (gerelateerd aan CO 2 KPIs) Maatregelen die niet gerelateerd zijn aan CO 2 reductie binnen de scope Stimuleren van vervoerders om te vergroenen en duurzamer te zijn Vormbehoud Bijlage 1: Uniforme Rekenwijze Bijlage 2: Niveaus van data nauwkeurigheid Bijlage 3: Mindmaps data nauwkeurigheid voor transport en warehousing FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 2 VAN 26

3 1. - TOELICHTING EN CRITERIA Dit is het format voor de uitwerking van de kwantitatieve en kwalitatieve criteria die benodigd zijn voor het behalen van de Lean and Green tweede ster. De hieronder aangegeven genummerde onderdelen zijn verplicht. Het staat vrij om extra zaken en bijlagen toe te voegen. Voor de goede orde staan hieronder de criteria voor het behalen van de Lean and Green tweede ster: KWANTITATIEVE ONDERDELEN* 1. Er is een CO2 meting uitgevoerd over het afgelopen (kalender)jaar en weergegeven conform de uniforme rekenwijze voor de 2 de ster (het kwantitatieve gedeelte); 2. Er is een minimum niveau met betrekking tot data nauwkeurigheid. De data nauwkeurigheid wordt per element toegelicht in het plan. Ook wordt aangegeven welke acties in 2016 worden ondernomen om de datakwaliteit verder te verhogen. 3. Voor vervoerders: laten zien hoe geïnvesteerd wordt in schonere voertuigen: hoe is de vloot opgebouwd per naar Euro normen, waarbij de vervoerders streven naar een minimum norm (de gemiddelde Euronorm over alle voertuigen moet minimaal 4,5 zijn). KWALITATIEVE ONDERDELEN* Kwalitatieve maatregelen gepland voor het jaar Minimaal 2 maatregelen die gerelateerd zijn aan CO2 KPIs** 5. Minimaal 1 maatregel die niet gerelateerd is aan CO2 KPIs 6. Voor verladers: aantonen hoe vervoerders worden gestimuleerd om te vergroenen en duurzamer te zijn, en hoe hierop wordt ingespeeld bij het inkoopgedrag. VORMBEHOUD 7. Vormbehoud t.o.v. Award/Ster fase: Bedrijven tonen aan dat ze het niveau van de eerste ster vasthouden (zelfde scope en methode van award-ster), door middel van het invoeren van een evaluatie over 2014/2015, via de Lean and Green monitoring tool ( * Scope: de scope waarop de kwantitatieve meting en kwalitatieve maatregelen van toepassing zijn dekt tenminste 50% van de totale logistieke CO2 emissie van het bedrijf. ** dit kunnen in het geval van samenwerking waar de CO2 impact niet in het eigen bedrijf valt ook de KPIs zijn van de samenwerkingspartners. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 3 VAN 26

4 2. - INLEIDING In dit hoofdstuk dienen te staan: Korte toelichting op het doel en de inhoud van dit document; Korte beschrijving van de aanleiding en beweegredenen om mee toe doen aan de Lean and Green 2 de ster. Beschrijving van logistieke activiteiten. Ga minimaal in op de volgende elementen: Kern van de bedrijfsactiviteiten Sector Beschrijving van de rol van de logistieke activiteiten in het totale bedrijfsproces Beschrijving van de positie in de logistieke keten (bijvoorbeeld: eigen beheer, uitbesteed, 3PL, 4PL) Service type: (bijvoorbeeld: Pakketten, Mail, Bulk, Full Truck Load (FTL), Groupage/Less than Truck Load (LTL) Geef aan of er (ook) sprake is van gekoeld of geconditioneerd opslag/transport FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 4 VAN 26

5 3. - SCOPE 2 DE STER Beschrijf in dit onderdeel de logistieke activiteiten binnen de scope voor de 2 de ster. Geef aan welke bedrijfsonderdelen en logistieke activiteiten meegenomen worden m.b.t. de 2 de ster. Let op: dit hoeft niet dezelfde scope hoeft te zijn als het Plan van Aanpak dat is opgesteld voor de Lean and Green Award. Toon daarbij aan dat minimaal 50% van de totale logistieke CO 2 emissie van het bedrijf wordt afgedekt. Geef voor de onderdelen buiten scope een duidelijke argumentatie aan waarom deze onderdelen buiten scope worden geplaatst. Ga bij de scopebeschrijving minimaal in op de volgende elementen: Bedrijfsonderdelen in en out scope (inclusief geografische scope) Logistieke activiteiten in en out scope (bijvoorbeeld: inbound stromen, interne logistiek, warehousing, opslag, outbound stromen) Scope met betrekking tot eigen activiteiten en uitbesteedde activiteiten Scope met betrekking tot verschillende modaliteiten (road, rail, barge, sea, air) FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 5 VAN 26

6 4. - KWANTITATIEVE ONDERDELEN KPIs toegelicht De kwantitatieve onderdelen zijn gericht op absolute vergelijkbaarheid van de CO 2 performance. De CO 2 emissies worden uitgedrukt in uniforme KPIs. Voor transport zijn dat: CO 2 per eenheid en CO 2 per eenheid.kilometer. Voor terminals en warehousing zijn dat: CO 2 per eenheid en CO 2 per eenheid.dag. Als eenheid kan worden gekozen voor ofwel gewicht (uitgedrukt in metrieke ton) ofwel volume (uitgedrukt in kubieke meter). Let hierbij op dat de KPI wordt bepaald op orderniveau (of zendingsniveau) en dus niet op geaggregeerd (jaar)niveau. Dit geeft het meest realistische inzicht in de performance. Let hierbij op dat bij dataverzameling ook op orderniveau wordt uitgevoerd. De KPIs zijn opgebouwd uit twee delen, het eerste deel noemen we de teller, het tweede deel noemen van de noemer, zoals geïllustreerd in onderstaand voorbeeld. CO2 (teller) Eenheid (noemer Uiteindelijk zal een benchmark gebaseerd op deze KPIs ook meewegen in de beoordeling. Doordat er nu nog weinig statistisch materiaal is kan deze benchmark toets nog niet volledig gedaan worden, en maakt voor 2015 nog geen deel uit van de eisen. Netwerk performance CO 2 per eenheid is gerelateerd aan netwerk performance en zegt iets over hoe goed en effectief het netwerk is (of deel van het netwerk) van een producent tot zijn afnemers. (Bij een gedeeld netwerk vraagt dit om LSPs die verladers hun deel goed kunnen toerekenen). Transport performance CO 2 per eenheid.kilometer is gerelateerd aan transport performance en zegt iets over hoe goed en efficiënt de vervoerder opereert op een deel van de supply chain, in opdracht van één of meerdere verladers. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 6 VAN 26

7 Terminal/warehouse performance CO 2 per eenheid.dag is gerelateerd aan terminal/warehouse performance en zegt iets over hoe goed en efficiënt de terminal/warehouse provider opereert op een deel van de supply chain, in opdracht van één of meerdere verladers. De KPI worden berekend conform de uniforme rekenwijze voor de 2 de ster. Deze uniforme rekenwijze is toegelicht in Bijlage 1. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 7 VAN 26

8 4.1 KPIs Gekozen tijdperiode Geef aan welke periode is gekozen: het afgelopen kalenderjaar (2014), of de periode H H Gekozen eenheid en toelichting Geef aan welke eenheid is gekozen (gewicht, uitgedrukt in metrieke ton, ofwel volume, uitgedrukt in kubieke meter). Transport KPIs CO 2 per eenheid CO 2 per eenheid.kilometer.. kg CO 2.. kg CO 2 KPIs voor warehousing of (container)terminals 2013 CO 2 per eenheid CO 2 per eenheid.dag.. kg CO 2.. kg CO 2 Voeg een onderbouwing/toelichting van de berekening toe als bijlage, rekening houdend met de data nauwkeurigheid criteria. Zoals vermeld, wordt de KPI bepaald op orderniveau (of zendingsniveau) in plaats van op geaggregeerd (jaar)niveau. In onderstaand fictief voorbeeld is weergegeven wat de verschillen zijn tussen het berekenen van de eenheidkilometers op geaggregeerd niveau en orderniveau. In het voorbeeld is 159 eenheidkm de juiste berekende waarde. eenheid km eenheidkm =930 (=15*62) =159 (som bovenstaande) FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 8 VAN 26

9 Neem in het PvA een doorsnede van de totale berekening van ten minste 7 orderregels op voor de verificatie van de berekening. Voor de berekeningen is het verplicht om gebruik te maken van een door Conekt/TNO goedgekeurde rekentool. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via Connekt. 4.2 Data Nauwkeurigheid Beschrijf voor de volgende data elementen in de berekening hoe deze berekend zijn, op basis van het data nauwkeurigheid model (zie bijlage 1). Geef bij de toelichting ook aan welke methodieken en bronnen worden gehanteerd voor de berekeningen (zoals bijvoorbeeld GFE, NTM, Defra). Beschrijf welke acties ondernomen worden in 2016 om te streven naar maximale datakwaliteit en afdekken van zo groot mogelijke scope. Transport Element Nauwkeurigheid (hoog/midden) CO 2 emissie. Eenheid. Afstand. Allocatiemethode Toelichting Data element teller Data elementen noemer Allocatie Warehousing/terminals Element Nauwkeurigheid (hoog/midden) Toelichting Data element teller CO 2 emissie. Eenheid. Tijd. Allocatie- Methode Data elementen noemer Allocatie FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 9 VAN 26

10 4.3 Minimale Euronorm Vervoerders laten zien hoe geïnvesteerd wordt in schonere voertuigen, door het aangeven van de gemiddelde Euronorm van de vloot per Het gemiddelde wordt berekend door de Euronorm van alle voertuigen bij elkaar op te tellen, en te delen door het aantal voertuigen. (Euronorm voertuig 1) + (Euronorm voertuig 2) + (Euronorm voertuig n) Aantal voertuigen Gemiddelde Euronorm per (minimum 2 de ster is 4,5) Bijvoorbeeld: een vervoerder heeft 5 wagens, 1 wagen Euro 3, 2 wagens Euro 5, en 2 wagens Euro 6. De gemiddelde Euronorm is dan ( )/5 = 5 FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 10 VAN 26

11 5. - KWALITATIEVE ONDERDELEN De kwalitatieve maatregelen zijn gericht op het continu verduurzamingsproces van de logistieke activiteiten. Voor de kwalitatieve criteria zijn er 2 soorten: Inspanningen die in 2014 ondernomen worden op het gebied van innovatie en samenwerking, en op den duur zichtbaar zullen worden in de KPIs, en inspanningen die niet zichtbaar zijn in de KPI s, maar passen bij een bedrijf dat vooruitstrevend wil zijn en zich onderscheiden. Denk voor de laatste categorie aan fijnstof, CO 2 compensatie, en waste management. Daarnaast laten verladers zien hoe ze vervoerders stimuleren om te vergroenen en duurzamer te zijn, en hoe ze dit meenemen in hun inkoopgedrag. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 11 VAN 26

12 5.1 Maatregelen op het gebied van samenwerking of innovatie (gerelateerd aan CO2 KPIs) Beschrijf minimaal 2 maatregelen op het gebied van samenwerking of innovatie die gerelateerd zijn aan het verbeteren van CO 2 KPIs gepland voor het jaar 2016** ** dit kunnen in het geval van waar de CO2 impact niet in het eigen bedrijf valt ook de KPIs zijn van de samenwerkingspartners Maak bij de beschrijving gebruik van het volgende format: Samenwerking Onder samenwerking wordt gedoeld op samenwerking met partijen buiten de eigen organisatie, met het oog op het verduurzamen van de supply chain (logistiek). Denk hierbij aan samenwerking met klant(en), leverancier(s), vervoerder(s) / LSP(s), concullega(s), partners m.b.t. andere modaliteiten, en partners buiten de eigen keten. Geef een beschrijving van de benodigde actie / investering / verandering in de organisatie en bij betrokken partijen. In de onderbouwing dient (in ieder geval) het volgende te worden opgenomen: Wat: Wat houdt de maatregel in? Welke acties worden ondernomen. Wie: Met wie wordt samengewerkt? Wie zijn er nodig om deze acties te kunnen ondernemen (afhankelijkheid)? Hoe: Hoe leidt de maatregel tot CO 2 reductie. Waar vindt de CO 2 reductie plaats (binnen het eigen bedrijf, bij de partner, of in de keten) Hoeveel: Wat is de omvang van de beoogde reductie (schatting). Hoe wordt gemeten op voortgang. Scope: Op welk gedeelte van de business heeft de maatregel betrekking? Diepte: Wat is de diepte van de maatregel: 1) ambitie (in gesprek), 2) project (testen) 3) operatie (institutionaliseren). Geef ook aan wat de tijdslijn is in het geval het gaat om ambitie of een project. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 12 VAN 26

13 Innovatie Onder innovatie wordt gedoeld op innovaties (innovatieve toepassingen) met het oog op het verduurzamen van de supply chain (logistiek). Denk hierbij aan innovaties op het gebied van technologie (materieel), alternatieve/hernieuwbare brandstoffen, methodes (innovatieve business concepten), synchromodaal, gedrag, Life Cycle Assessments, en Zero Emission. Geef een beschrijving van de benodigde actie/investering/verandering in de organisatie en bij betrokken partijen. In de onderbouwing dient (in ieder geval) het volgende te worden opgenomen: Wat: Wat houdt de innovatie in? Welke acties worden ondernomen? Hoe: Hoe leidt de innovatie tot CO 2 reductie. Waar vindt de CO 2 reductie plaats (binnen het eigen bedrijf, bij de partner, of in de keten)? Hoeveel: Wat is de omvang van de beoogde reductie (schatting). Hoe wordt gemeten op voortgang. Scope: Op welk gedeelte van de business heeft de innovatie betrekking? Diepte: Wat is de diepte van de maatregel: 1) ambitie (in gesprek), 2) project (testen) 3) operatie (institutionaliseren). Geef ook aan wat de tijdslijn is in het geval het gaat om ambitie of een project. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 13 VAN 26

14 5.2 Maatregelen die niet gerelateerd zijn aan CO2 reductie binnen de scope Beschrijf minimaal één maatregel die wordt genomen in het kader van het duurzaamheidsbeleid maar geen impact heeft op de CO 2 KPIs binnen de scope van de 2 de ster. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van personal mobility, CO 2 compensatie, circular economy, fijnstof, waste management, sociale innovatie. In de onderbouwing dient (in ieder geval) het volgende te worden opgenomen: Wat: Wat houdt de maatregel in? Op welk duurzaamheidsgebied speelt de maatregel in (sociaal, milieu). Welke acties worden ondernomen? Hoe: Hoe leidt de maatregel tot een verdere verduurzaming. Waar vindt de verduurzaming plaats (binnen het eigen bedrijf, bij de partner, of in de keten)? Hoeveel: Wat is de impact (en eventueel een schatting van de omvang van de beoogde reductie). Hoe wordt gemeten op voortgang. Scope: Op welk gedeelte van de business heeft de innovatie betrekking? Diepte: Wat is de diepte van de maatregel: 1) ambitie (in gesprek), 2) project (testen) 3) operatie (institutionaliseren). Geef ook aan wat de tijdslijn is in het geval het gaat om ambitie of een project. 5.3 Stimuleren van vervoerders om te vergroenen en duurzamer te zijn Verladers geven een beschrijving van hoe vervoerders worden gestimuleerd om te vergroenen en duurzamer te zijn, en hoe hierin wordt ingespeeld met het inkoopgedrag FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 14 VAN 26

15 6. - VORMBEHOUD Bedrijven tonen aan dat ze het niveau van de eerste ster vasthouden (zelfde scope en methode van award-ster), door middel van het invoeren van een evaluatie over 2014 of H H1 2015, via de Lean and Green monitoring tool ( Voeg ofwel een printscreen van de ingevulde monitoringstool ofwel het evaluatierapport dat opgemaakt wordt in de monitoringstool aan de rapportage toe als PDF. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 15 VAN 26

16 BIJLAGE 1 - UNIFORME REKENWIJZE De uniforme rekenwijze die voor de 2 de ster wordt gehanteerd is gebaseerd op NEN-EN 16258*, Methode voor berekening en verklaring omtrent energieverbruik en broeikasgas emissies in vervoersdiensten (goederen en passagiersvervoer).* Daarbij zijn de volgende opmerkingen van belang: Hoewel de EN voorschrijft dat vier factoren (Ew, Gw, Et en Gt)*** berekend moeten worden, onderscheiden wij voor de 2 de ster uitsluitend het well-to-wheels brandstofverbruik (Ew) uitgedrukt in kilogram CO 2 equivalent (CO 2e), daar dit het meest zuivere energieverbruik weergeeft, en een zuivere vergelijking mogelijk maakt van verschillende (alternatieve) brandstoffen (zoals LNG, elektriciteit, waterstof). Voor het berekenen van de CO 2e op basis van werkelijk brandstofverbruik worden de conversiefactoren gehanteerd zoals aangegeven in Annex A.1 van de Europese Norm (zie tabel op de volgende pagina). Indien het werkelijk brandstofverbruik niet bekend is kan er voor gekozen worden om per voertuig(soort) van een gemiddeld brandstofverbruik of een gemiddelde CO 2 emissie per kilometer uit te gaan. Hierbij kan geleund worden op berekeningsmethodieken als GFE, Defra, NTM**** Om inzichtelijk te maken welke keuzes er gemaakt worden bij het berekenen van de CO 2 emissies, is er voor de 2 de ster een indeling gemaakt in 3 niveaus van data nauwkeurigheid: hoog, midden en laag. De niveaus moeten per element in de berekening worden aangegeven. Voor het behalen van de 2de ster dient minimaal het niveau 'midden' aangetoond te worden. * De EN is beschikbaar via ** Zie voor een verdere uitleg over de EN de 'Handleiding: Toerekenmethodiek van de CO2- uitstoot gebaseerd op NEN-EN 16258' beschikbaar via *** Ew: Well-to-wheels energieverbruik; Gw: Well-to-wheels GHG (greenhouse gas) emissies; Et: Tankto-wheels energieverbruik; Gt: Tank-to-wheels GHG emissies. **** zie voor GFE voor NTM en voor DEFRA FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 16 VAN 26

17 FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 17 VAN 26

18 Tabel Conversiefactoren EN Bron: NEN-EN 16258:2012 FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 18 VAN 26

19 BIJLAGE 2 - NIVEAUS VAN DATA NAUWKEURIGHEID Om de KPIs te kunnen beoordelen en te kunnen vergelijken is het belangrijk om inzicht te hebben in de mate van nauwkeurigheid waarmee deze berekend zijn. Voor de 2 de ster is een indeling gemaakt in 3 niveaus van data nauwkeurigheid: hoog, midden en laag. Een hoge data nauwkeurigheid is gebaseerd op objectief vastgestelde waarden, een midden en lage data nauwkeurigheid is gebaseerd op benaderingen (op basis van omrekeningen, gemiddelde waarden, of schattingen). Voor elk van de data-elementen worden de 3 niveaus beschreven. Voor het behalen van de 2 de ster dient minimaal het niveau 'midden' aangetoond te worden. Om de data nauwkeurigheidsniveaus te illustreren zijn schema s (mindmaps) toegevoegd voor transport en warehousing als bijlagen. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 19 VAN 26

20 ONDERDEEL TRANSPORT Data element teller: CO 2 emissie HOOG MIDDEN LAAG TOELICHTING Objectief vastgesteld op basis van totaal verbruikte brandstof(fen) Voor elke brandstof wordt het werkelijk verbruik vastgesteld, en vermenigvuldigd met de bijbehorende conversiefactor (per eenheid brandstof) CO2 emissie = aantal eenheden brandstof X * conversiefactor brandstof X Benaderd op basis van specifieke emissiefactor/ verbruiksfactor voertuigtype en gereden* afstand**. Gebaseerd op werkelijk gereden afstand vermenigvuldigd met specifieke emissiefactor voor voertuigtype (gram CO2 per km), of Gebaseerd op werkelijk gereden afstand vermenigvuldigd met specifieke verbruiksfactor per voertuigtype (verbruik per km), vermenigvuldigd met bijbehorende conversiefactor (per eenheid brandstof) De gereden afstand is inclusief leeg gereden kilometers en eventuele noodzakelijke aan- en afrijkilometers, en bij de emissiefactor/verbruiksfactor wordt rekening gehouden met de (gemiddelde) benuttingsgraad (Load Factor) van het voertuig. CO2 emissie = Afstand in Km * emissiefactor per Km per voertuigtype CO2 emissie = (Afstand in Km * verbruik per voertuigtype in eenheden brandstof X per Km) * conversiefactor brandstof X Benaderd op basis van werkelijk gereden afstand vermenigvuldigd met default gemiddelde emissiefactor/verbruiksfactor per transport type, of Benaderd op basis van eenheid.kilometer (bv. tonkilometer) vermenigvuldigd met emissiefactor per eenheid.kilometer, of Benaderd op basis van specifieke emissiefactor/ verbruiksfactor per voertuigtype en kortst mogelijke of directe afstand bij gecombineerd transport**. CO2 emissie = Afstand in Km * emissiefactor per Km per transporttype CO2 emissie = Aantal eenheid.km * emissiefactor per eenheid.km * voor andere modaliteiten dan weg en spoortransport kan gereden worden gelezen als gevaren, gevlogen ** Bij dedicated transport met vast begin en eindpunt voor alle ritten is het toegestaan om in plaats van gereden afstand de kortst mogelijke afstand te hanteren (houdt hierbij wel rekening met heen en terugritten, evt. leeg gereden kilometers) FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 20 VAN 26

21 Data element noemer: Eenheid in eenheid of eenheid.kilometer HOOG MIDDEN LAAG TOELICHTING Objectief vastgesteld op basis van werkelijk vervoerde eenheden per zending* in metrieke ton of kubieke meter. Benaderd op basis van geschatte hoeveelheid per zending Gebaseerd op conversie uit andere eenheidsindicator (bv. pallet, colli, pakket), op basis van gemiddelde ton of m3 per andere eenheidsindicator, of Gebaseerd op directe schatting uit andere informatie** Indien de hoeveelheid per zending niet nauwkeurig kan worden geschat omdat de gemiddelde kenmerken geen representatief beeld geven van het totaal, of omdat de gemiddelde kenmerken niet bekend zijn. * voor het correct berekenen van eenheid.kilometer dient het aantal werkelijk vervoerde eenheden per zending bekend te zijn. ** alleen toegestaan voor dedicated transport met goederen waarvan gemiddelde kenmerken goed bekend zijn Data element noemer: Afstand in eenheid.kilometer HOOG MIDDEN LAAG TOELICHTING Objectief vastgesteld per zending op basis van directe afstand (great circle distance) op basis van coördinaten van de herkomstlocatie en bestemmingslocatie. Benaderd op basis van kortst mogelijke afstand* op basis van herkomstlocatie, bestemmingslocatie en kaartinformatie. Benaderd op basis van gereden afstand voor gecombineerd transport. Dit is exclusief leeg gereden kilometers en eventuele noodzakelijke aan- en afrijkilometers * Bij dedicated transport met vast begin en eindpunt voor alle ritten is het toegestaan om in plaats van de kortst mogelijke afstand de gereden afstand te hanteren. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 21 VAN 26

22 Nauwkeurigheidsniveaus in allocatie (van vervoerder naar verlader) voor gecombineerd transport HOOG MIDDEN LAAG TOELICHTING Toebedeeld op basis van directe afstanden (great circle distance) en eenheden van alle zendingen in een rit.*, en de vervoerder bedeelt de CO 2 op ritbasis toe**. CO 2 emissie klant X = aantal eenheid.kilometer klant X * specifieke CO 2 per eenheid.kilometer klant X Toebedeeld op basis van directe afstanden (great circle distance) en eenheden van alle zendingen in een rit.* en de vervoerder bedeelt de CO 2 op basis van gemiddelde performance per eenheid.kilometer over het hele netwerk*** CO 2 emissie klant X = aantal eenheid.kilometer klant X * gemiddelde CO 2 per eenheid.kilometer Allocatie is niet conform methode EN vastgesteld * Conform methode EN (zie.) ** Dit vereist dat de vervoerders een koppeling kunnen maken tussen zendingen en ritten. *** In deze berekening is geen koppeling tussen zendingen en ritten noodzakelijk. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 22 VAN 26

23 ONDERDEEL WAREHOUSING/TERMINALS Data element teller: CO 2 emissie HOOG MIDDEN LAAG TOELICHTING Objectief vastgesteld op basis van totaal verbruikte brandstof(fen) Voor elke brandstof wordt het werkelijk verbruik vastgesteld, en vermenigvuldigd met de bijbehorende emissiefactor (per eenheid brandstof) CO2 emissie = aantal eenheden brandstof X * conversiefactor brandstof X Nvt* Nvt* * Aanname is dat bij warehousing en terminals het werkelijk brandstofverbruik altijd bekend is, en dat dus niet met schattingen hoeft te worden gewerkt. Data element noemer: Eenheid in eenheid of eenheid.dagen HOOG MIDDEN LAAG TOELICHTING Objectief vastgesteld op basis van werkelijk opgeslagen/overgeslagen eenheden in metrieke ton, kubieke meter*. Benaderd op basis van geschatte hoeveelheid Gebaseerd op conversie uit andere eenheidsindicator (bv. pallet, colli, pakket), op basis van gemiddelde ton of m3 per andere eenheidsindicator, of Gebaseerd op directe schatting uit andere informatie** Indien de hoeveelheid niet nauwkeurig kan worden geschat omdat de gemiddelde kenmerken geen representatief beeld geven van het totaal, of omdat de gemiddelde kenmerken niet bekend zijn. * voor containerterminals mag ook in aantallen TEU (twenty foot equivalent unit) worden gerekend. ** alleen toegestaan voor opslag/overslag van goederen waarvan gemiddelde kenmerken goed bekend zijn FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 23 VAN 26

24 Data element noemer: Tijd in eenheid.dagen HOOG MIDDEN LAAG TOELICHTING Objectief vastgesteld op basis van werkelijke tijd van opslag/overslag per individuele order. Benaderd op basis van gemiddelde tijd van opslag/overslag per ton of m3.* N.v.t. * Hierbij moet aangegeven worden hoe dit gemiddelde wordt berekend. Een mogelijkheid is om hiervoor de gemiddelde omloopsnelheid (van de voorraad) te gebruiken aangezien verondersteld wordt dat dit kengetal in de meeste gevallen reeds bekend is. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 24 VAN 26

25 Nauwkeurigheidsniveaus in allocatie (van warehouse provider/terminal operator naar verlader) HOOG MIDDEN LAAG TOELICHTING Allocatie gebaseerd op eenheden en tijd. Daarnaast wordt in de allocatie rekening gehouden met het werkelijk aantal handelingen per verlader (bijvoorbeeld bewegingen van heftrucks, kranen en AGVs), en met het verschil in gekoelde, geconditioneerde opslag/overslag. CO 2 emissie klant X = aantal eenheid.dagen klant X * specifieke CO 2 per eenheid.dag klant X Allocatie gebaseerd op eenheden en tijd. Er wordt in de allocatie geen rekening gehouden met het werkelijk aantal handelingen per verlader, maar wel met het verschil in gekoelde, geconditioneerde opslag/overslag. CO 2 emissie klant X = aantal eenheid.dagen klant X * gemiddelde CO 2 per eenheid.dag Andere allocatiemethoden. FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 25 VAN 26

26 BIJLAGE 3 - MINDMAPS DATA NAUWKEURIGHEID VOOR TRANSPORT EN WAREHOUSING Ter illustratie bij de niveaus van nauwkeurigheid Mindmap Transport KPI = CO2 per eenheidkm_met kleuren_ pdf Mindmap Warehousing KPI = CO2 per eenheiddag_met kleuren (warehousing)_ pdf FIRMANAAM / LEAN AND GREEN PAGINA 26 VAN 26

Lean and Green 2nd star. Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster

Lean and Green 2nd star. Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster Lean and Green 2nd star Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster INHOUDSOPGAVE BIJLAGE 1 - UNIFORME REKENWIJZE... 3 BIJLAGE 2 - NIVEAUS VAN DATA NAUWKEURIGHEID... 5 BIJLAGE 3 - MINDMAPS DATA NAUWKEURIGHEID

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing Toetsingscriteria Voldoende Onvoldoende Ontbreekt 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar t.o.v.

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie 2015

Voortgangsrapportage CO2 reductie 2015 Voortgangsrapportage CO2 reductie 2015 Datum: april 2016 Versie: 1.3 Door: Technisch Handelsbureau Rensa BV (Jur Hofland) Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Duurzaamheidsbeleid... 4 2. Doelstellingen... 6

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductie 2014

Voortgang CO2 reductie 2014 Voortgang CO2 reductie 2014 Datum: maart 2015 Versie: 1.2 Door: Technisch Handelsbureau Rensa BV (Jur Hofland) Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Duurzaamheidsbeleid... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Energie

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Emissieberekenen.nl voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissieberekenen.nl voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Instrumenten / hulpmiddelen Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

Voortgang CO 2 reductie 2013

Voortgang CO 2 reductie 2013 Voortgang CO 2 reductie 2013 Datum: mei 2014 Versie: 1.1 Door: Technisch Handelsbureau Rensa BV (Jur Hofland) Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Duurzaamheidsbeleid... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Energie

Nadere informatie

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Tender voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Quick Scan voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Quick Scan voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2 De kern De Quick scan

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Model Stedelijke Distributie voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Model Stedelijke Distributie Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-2016 GKB Groep

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-2016 GKB Groep Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-2016 GKB Groep Barendrecht, 18-05-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Organisatie... 3 4. Doelstellingen... 4 5. Conversiefactoren... 5 5.1.1 Veranderingen...

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstelling Versie

CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstelling Versie CO 2 Jaarplan Rapportage voortgang Doelstelling 2016 2020 Versie 16-12 01 Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijzigingen Concept 1 december 2016 Pieter van Manen Initiële versie Prisca Hoeksema-Duinkerken

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 19-08-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Datum: 28 maart 2014 Pagina 1 van 8 GKB Groep. CO2 emissie inventaris Inhoudsopgave 1 Over G.K.B.

Nadere informatie

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1.

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015 CO2 prestatieladder 25 augustus 2015 versie 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Voortgang CO2-emissies 3. Voortgang ten opzichte van reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

Voortgang CO 2 reductie 2012

Voortgang CO 2 reductie 2012 Voortgang CO 2 reductie 2012 Datum: augustus 2013 Versie: 1.0 Door: Technisch Handels Bureau Rensa BV (Jur Hofland) Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Duurzaamheidsbeleid... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Energie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility Award

Lean and Green Personal Mobility Award Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Personal Mobility Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie: Datum: Opgesteld door: Functie: Firma naam / Lean and Green Personal Mobility Pagina 1 van 10

Nadere informatie

Inventaris & reductieplan. Project Krispijn

Inventaris & reductieplan. Project Krispijn Inventaris & reductieplan Project Krispijn Opgesteld door: Kader BV Versie: 1.0 Datum: februari 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Beschrijving project... 4 2 Verantwoordelijkheden... 4 3 Referentieperiode...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1)

Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Ketenanalyse vrachtwagenleverancier (4.A.1) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 REFERENTIES... 2 2. DOELSTELLING VAN DEZE KETENANALYSE... 2 3. BEPALEN VAN DE SCOPE VAN DEZE ANALYSE... 2 4. KETENANALYSE PRODUCTIE

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013

Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Heatpoint nieuwsbrief 4 juni 2013 Geachte relatie, In de vorige nieuwsbrief (nr.3 maart 2013) van Heatpoint hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de Innovation Award die wij hebben gewonnen. Samengevat

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten... 5 3.1. Vestiging Koudekerk aan de Rijn... 5 Scope

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Utrechtsestraatweg

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak 2017 ICS Groep 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategische milieu en co2 reductie doelstellingen... 3 Milieu en CO2-reductie doelstellingen 2017... 3 3.

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q GKB Groep

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q GKB Groep Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2016 GKB Groep Barendrecht, 15-11-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Organisatie... 3 4. Doelstellingen... 4 5. Conversiefactoren... 4 5.1.1

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 1 Versie datum: 1-9-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie