Lijst van bijlagen bij het memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van bijlagen bij het memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht"

Transcriptie

1 Lijst van bijlagen bij het memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht BIJLAGE 1 Minimum standards for the supervision of international banking groups and their cross-border establishments...3 BIJLAGE 2 The Supervision of Cross-Border Banking Report by a working group comprised of members of the Basle Committee on Banking Supervision and the Offshore Group of Banking Supervisors...4 BIJLAGE 3 Gegevens over de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag en over de contactpersoon...5 BIJLAGE 4 Gegevens over de vennootschap...7 BIJLAGE 5 Formulier over de diensten die de instelling voornemens is te verstrekken...9 BIJLAGE 6 Inlichtingen over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten (toepassing van artikel 17 van de wet van 22 maart 1993)...10 BIJLAGE 7 Gegevens over elke persoon die deel uitmaakt van de groep van de kredietinstelling...24 BIJLAGE 8 De overeenkomst over de autonomie in de bankfunctie...28 BIJLAGE 9 Formulier B Gegevens over de kandidaten voor een functie van nietuitvoerend bestuurder...39 BIJLAGE 9bis Formulier EL Gegevens over de kandidaten voor een functie van effectieve leider...66 BIJLAGE 10 Document over de inschrijving en de wijziging van de documenten van een hypotheekonderneming...85 BIJLAGE 11 Geldende wetgeving en bevoegde autoriteiten voor de verrichtingen die in België aan een stelsel van bijzondere machtigingen zijn onderworpen (nietexhaustieve lijst)...86 BIJLAGE 12/1 Prospectieve boekhoudstaten...87 BIJLAGE 12/2 Toelichting bij de prospectieve boekhoudstaten...94 BIJLAGE 13 Tabel Samenstelling van het eigen vermogen (artikelen 14 en 15 van het reglement)...97 BIJLAGE 14/1 Prospectieve tabel : Verrichtingen gerangschikt volgens resterende looptijd : activa en passiva BIJLAGE 14/2 Toelichting bij tabel «Verrichtingen gerangschikt volgens resterende looptijd : activa en passiva»

2 BIJLAGE 15 Protocol over de mededeling van geglobaliseerde gegevens uit de periodieke rapportering van de kredietinstellingen

3 BIJLAGE 1 Minimum standards for the supervision of international banking groups and their cross-border establishments Bazelcomité voor het banktoezicht Juli 1992 Bijlage 1 bestaat enkel in het Frans of in het Engels. Beide versies van het memorandum zijn beschikbaar op de website van de CBFA. 3

4 BIJLAGE 2 The Supervision of Cross-Border Banking Report by a working group comprised of members of the Basle Committee on Banking Supervision and the Offshore Group of Banking Supervisors Bazel, oktober 1996 Bijlage 2 bestaat enkel in het Engels. De engelse versie van het memorandum is beschikbaar op de website van de CBFA. 4

5 BIJLAGE 3 Gegevens over de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag en over de contactpersoon 1. Verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag Gelieve de volgende gegevens in te vullen : Naam en voornaam Functie Geboortedatum Telefoonnummer GSM-nummer Faxnummer Postadres adres 1.2. Gelieve te specificeren in welke hoedanigheid die persoon het dossier ondertekent : - persoon die de vennootschap rechtsgeldig kan verbinden ja/nee - aandeelhouder die de controle zal hebben over de instelling ja/nee - toekomstige voorzitter van de raad van bestuur ja/nee - toekomstige voorzitter van het directiecomité ja/nee 1 Persoon die het vergunningsdossier ondertekent en die instaat voor de juistheid van de gegevens die in het kader van dat dossier worden verstrekt. 5

6 2. Persoon die instaat voor de opmaak van het vergunningsdossier 2 Gelieve de volgende gegevens in te vullen : Naam en voornaam Functie Geboortedatum Telefoonnummer GSM-nummer Faxnummer Postadres adres Handtekening 2 Persoon die door de diensten van de CBFA gecontacteerd kan worden voor alle vragen of inlichtingen over het vergunningsdossier. 6

7 BIJLAGE 4 Gegevens over de vennootschap 1. Vennootschap in oprichting (VO) of bestaande vennootschap (BV)? 2. Datum van oprichting van de vennootschap, indien het om een bestaande onderneming gaat : Dag Maand Jaar 3. Naam van de vennootschap 4. Indien de vennootschap in het verleden een of meer andere namen heeft gehad, moeten die namen worden opgegeven met vermelding van de datum waarop de wijziging heeft plaatsgehad. 5. Rechtsvorm Indien er voor een andere vennootschapsvorm dan de naamloze vennootschap gekozen is, moet die keuze verantwoord worden. 6. Maatschappelijke zetel 7. Administratieve zetel(s), indien verschillend van de maatschappelijke zetel(s) 7

8 8. Kapitaal Maatschappelijk kapitaal : Gestort kapitaal : 9. Maatschappelijk doel van de onderneming 10. Datum van de laatste wijziging van de statuten Dag Maand Jaar 11. Gelieve bij dit formulier een kopie te voegen van de (gecoördineerde) statuten. 12. Indien de vennootschap in de laatste vijf jaar andere vennootschappen heeft overgenomen (fusie door opslorping), dient u hieronder te vermelden om welke vennootschappen het gaat. Rechtsvorm Naam Adres Datum van overname 13. Ondernemingsnummer 8

9 BIJLAGE 5 Formulier over de diensten die de instelling voornemens is te verstrekken In ontvangst nemen van deposito s en andere terugbetaalbare ja/neen 3 gelden Verstrekken van leningen, inclusief onder meer ja/neen consumentenkrediet, hypothecair krediet, factoring met of zonder verhaal en financiering van handelstransacties (inclusief forfaitering) Hypothecaire kredietverlening in de zin van de wet van 4 ja/neen augustus 1992 op het hypothecair krediet Leasing ja/neen Betalingsverrichtingen ja/neen Uitgifte en beheer van betaalmiddelen (credit cards, reischeques, ja/neen kredietbrieven) Uitgifte van elektronisch geld ja/neen Verlenen van garanties en stellen van borgtochten ja/neen Transacties voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van cliënten met betrekking tot : a) geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, ja/neen depositobewijzen, enz.) b) valuta s ja/neen c) financiële futures en opties ja/neen d) swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten ja/neen e) effecten ja/neen Deelnemingen aan effectenemissies en dienstverrichtingen in ja/neen verband daarmee Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, ja/neen bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsook advisering en dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname van ondernemingen Bemiddeling op de interbankenmarkten ja/neen Vermogensbeheer of advisering ja/neen Bewaarneming en beheer van effecten ja/neen Commerciële inlichtingen ja/neen Verhuur van safes ja/neen Geldoverdrachten ja/neen Bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van ja/neen de overheidsschuld voor beleggers Andere diensten ja/neen 3 Schrappen wat niet past. 9

10 BIJLAGE 6 Inlichtingen over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten (toepassing van artikel 17 van de wet van 22 maart 1993) 1. Deze inlichtingen moeten worden meegedeeld door elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een al dan niet stemrechtverlenende deelneming van ten minste 5 percent bezit in het kapitaal van de kredietinstelling. Deze inlichtingen moeten ook worden meegedeeld wanneer verschillende personen die gezamenlijk of in onderling overleg optreden, de deelneming bezitten. 2. Voor elke betrokken natuurlijke persoon moet één formulier worden ingevuld volgens het model dat als bijlage A is bijgevoegd en voor elke betrokken rechtspersoon één formulier volgens het model dat als bijlage B bij deze bijlage is gevoegd. Daarbij moet de persoonlijke verklaring van elke betrokkene worden gevoegd die is opgesteld volgens de modelbrief die als bijlage C is bijgevoegd. 3. Onrechtstreeks bezit Bij onrechtstreeks bezit mag één gemeenschappelijk formulier worden ingevuld door de hoogste schakel van de controleketen of door zijn gevolmachtigde, waarbij de volgorde in de controleverhoudingen wordt aangegeven (eventueel in de vorm van een organogram waarbij voor elk niveau zowel het percentage als het aantal en het soort aandelen worden vermeld). Bij onrechtstreeks bezit door verschillende personen die de kredietinstelling gezamenlijk controleren, moet elk van hen een formulier invullen, tenzij een gemeenschappelijke gevolmachtigde een formulier invult voor alle personen die bij de gezamenlijke controle zijn betrokken en daarbij de identiteit van elk van de individuele houders van de gezamenlijke belangen vermeldt. 4. Bezit door verbonden personen of personen die in onderling overleg optreden Telkens het formulier slaat op de effecten of rechten in bezit van verbonden of in onderling overleg optredende personen - ongeacht of de mededeling individueel dan wel gemeenschappelijk geschiedt - moeten de gegevens worden vermeld voor elke persoon wiens effecten of rechten in het formulier zijn vermeld, onder voorbehoud van wat volgt. Natuurlijke personen die in onderling overleg optreden en van wie niemand individueel een aantal effecten of rechten bezit waaraan 5 % of meer is verbonden van het kapitaal of van de bestaande stemrechten, mogen een gemeenschappelijk formulier invullen, zonder vermelding van de individuele houders. 5. Berekening van het kapitaalpercentage De teller wordt uitgedrukt in het aantal effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en die de betrokken natuurlijke of rechtspersoon bezit. De teller omvat dus : 1 de door de kredietinstelling uitgegeven effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden; 2 de effecten die het kapitaal van de kredietinstelling vertegenwoordigen maar waaraan geen stemrechten zijn verbonden ; 10

11 3 de rechten en verbintenissen om effecten die nog moeten worden uitgegeven, te converteren of hierop in te schrijven (bv. converteerbare obligaties, converteerbare leningen, inschrijvingsrechten of warrants en in aandelen terugbetaalbare obligaties) ten belope van het aantal effecten die het kapitaal zullen vertegenwoordigen waarop hiermee zal kunnen worden ingeschreven ; 4 de rechten en verbintenissen om uitgegeven effecten te verwerven (b.v. warrants die recht geven op de verwerving van uitgegeven effecten, aankoopverbintenissen op grond van een schriftelijke overeenkomst, opties van de beursmarkt) ten belope van het aantal effecten die het kapitaal vertegenwoordigen dat hiermee kan worden verworven. De noemer wordt uitgedrukt in het totaal aantal effecten uitgegeven door de kredietinstelling en omvat dus het totaal aantal effecten opgesomd in de punten 1, 2 en 3 van de vorige paragraaf. 6. Berekening van het stemrechtpercentage De teller wordt uitgedrukt in het aantal effectieve of potentiële stemrechten die de betrokken natuurlijke of rechtspersoon bezit. De teller omvat dus : 1 de stemrechten verbonden aan de door de kredietinstelling uitgegeven effecten die het kapitaal vertegenwoordigen ; 2 de stemrechten die door de statuten van de kredietinstelling worden verleend aan de effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen; 3 de rechten en verbintenissen om effecten die nog moeten worden uitgegeven, te converteren of hierop in te schrijven (bv. converteerbare obligaties, converteerbare leningen, inschrijvingsrechten of warrants en in aandelen terugbetaalbare obligaties) ten belope van het aantal stemrechten die zijn verbonden aan het aantal aandelen waarop hiermee kan worden ingeschreven ; 4 de rechten en verbintenissen om uitgegeven effecten te verwerven (b.v. warrants die recht geven op de verwerving van uitgegeven effecten, aankoopverbintenissen op grond van een schriftelijke overeenkomst, opties van de beursmarkt) ten belope van het aantal stemrechten die zijn verbonden aan het aantal aandelen die hiermee kunnen worden verworven. De noemer wordt uitgedrukt in het totaal aantal effectieve of potentiële stemrechten verbonden aan de door de kredietinstelling uitgegeven effecten en omvat dus het totaal aantal stemrechten opgesomd in de punten 1, 2 en 3 van de vorige paragraaf. 11

12 Bijlage A bij bijlage 6 van het memorandum Inlichtingen over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten die natuurlijke personen zijn (toepassing van artikel 17 van de wet van 22 maart 1993) Indien dit formulier onvoldoende plaats biedt, dient u de inlichtingen op een afzonderlijk blad te verstrekken, dat u als bijlage bij dit formulier voegt. Bijlage bij het antwoord op vraag 6 in het vergunningsdossier Datum :... Naam van de kredietinstelling :... I. Identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon die het formulier heeft ingevuld ALS KENNISGEVER 4 ALS GEVOLMACHTIGDE 5 Natuurlijke persoon Naam en voornaam :... Postadres :... Rechtspersoon Rechtsvorm en naam van de vennootschap :... Postadres :... Telefoon- en faxnummer :... Ondernemingsnummer :... Naam en hoedanigheid van de persoon die het formulier ondertekent :... 4 Gelieve beide vakjes aan te kruisen als deze kennisgeving een gemeenschappelijke kennisgeving is die is opgesteld door een persoon die behoort tot de groep van verbonden of in onderling overleg optredende personen. 5 Gelieve beide vakjes aan te kruisen als deze kennisgeving een gemeenschappelijke kennisgeving is die is opgesteld door een persoon die behoort tot de groep van verbonden of in onderling overleg optredende personen. 12

13 II. Informatie over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten van de kredietinstelling 1. Identiteit van de natuurlijke persoon die een betekenisvolle aandeelhouder of vennoot is Naam :... Voornamen :... Geboorteplaats en datum :... Nationaliteit :... Adres : Beroepsbedrijvigheid Vennootschap :... Functie : Verbonden met... In onderling overleg optredend met Kapitaalfractie die u zal bezitten in de kredietinstelling of die u thans bezit (voor de berekening : zie punt 5 van deze bijlage bij het Memorandum) : Bedrag :... Percentage : Quotum stemrechten dat u zal bezitten in de kredietinstelling of dat u thans bezit (voor de berekening : zie punt 6 van deze bijlage bij het Memorandum) : Bedrag :... Percentage : Gelieve de oorsprong of herkomst te vermelden van de middelen waarmee u het kapitaal van de kredietinstelling zal volstorten of waarmee u het kapitaal heeft volgestort (eigen vermogen? ontleend geld?)

14 7. Aan welke doeleinden beantwoordt de deelneming in het kapitaal van de kredietinstelling? Welke weerslag verwacht u van die deelneming? Bezit u een gekwalificeerde deelneming in andere kredietinstellingen? Zo ja, gelieve de lijst van die deelnemingen te geven (met vermelding van de naam en het adres van elke kredietinstelling, alsook het percentage van de kapitaalfractie - berekend zoals vermeld in punt 5 van deze bijlage bij het Memorandum) Zakenrelaties met de kredietinstelling Gelieve aan te geven welke in punt 8 vermelde vennootschappen naar uw weten betekenisvolle zakenrelaties hebben of in de nabije toekomst zullen hebben met de in België gevestigde kredietinstelling waarvan sprake in dit formulier Intrekking of weigering van een vergunning Gelieve aan te geven voor welke in punt 8 vermelde vennootschappen naar uw weten, in België of in het buitenland, een toelating of een vergunning op bancair of financieel gebied werd ingetrokken of geweigerd in de laatste vijf jaar. Geef de nodige toelichting Strafrechtelijke sancties Werden u in België of in het buitenland voor uw beroepsbezigheden strafrechtelijke sancties opgelegd naar aanleiding van een onderzoek of procedure ingesteld door een beroepsvereniging of een administratie? Zo ja, geef de nodige toelichting

15 12. Overweegt u persoonlijk of om beroepsdoeleinden verrichtingen uit te voeren met de in België gevestigde kredietinstelling waarvan sprake in dit formulier? Zo ja, geef de nodige toelichting Al deze inlichtingen moeten bij elke wijziging worden bijgewerkt. Naam van de persoon die het formulier heeft ingevuld :... (handtekening)... 15

16 Bijlage B bij bijlage 6 van het memorandum Inlichtingen over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten die rechtspersonen zijn (toepassing van artikel 17 van de wet van 22 maart 1993) Indien dit formulier onvoldoende plaats biedt, dient u de inlichtingen op een afzonderlijk blad te verstrekken, dat u als bijlage bij dit formulier voegt. Bijlage bij het antwoord op vraag 6 in het vergunningsdossier Datum :... Naam van de kredietinstelling :... I. Identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon die het formulier heeft ingevuld ALS KENNISGEVER 6 ALS GEVOLMACHTIGDE 7 Natuurlijke persoon Naam en voornaam :... Postadres :... Rechtspersoon Rechtsvorm en naam van de vennootschap :... Postadres :... Telefoon- en faxnummer :... Ondernemingsnummer :... Naam en hoedanigheid van de persoon die het formulier ondertekent :... 6 Gelieve beide vakjes aan te kruisen als deze kennisgeving een gemeenschappelijke kennisgeving is die is opgesteld door een persoon die behoort tot de groep van verbonden of in onderling overleg optredende personen. 7 Gelieve beide vakjes aan te kruisen als deze kennisgeving een gemeenschappelijke kennisgeving is die is opgesteld door een persoon die behoort tot de groep van verbonden of in onderling overleg optredende personen. 16

17 II. Informatie over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten van de kredietinstelling 1. Identiteit van de rechtspersoon die een betekenisvolle aandeelhouder of vennoot is Naam en rechtsvorm van de rechtspersoon : Adres van de hoofdzetel : Adres van de voornaamste administratieve zetel : Plaats en datum van oprichting : Recht waarnaar de vennootschap is opgericht : Ondernemingsnummer : Maatschappelijk doel : Lijst van de bestuurders : Naam en hoedanigheid van de persoon die dit formulier ondertekent :... Gelieve de bijgewerkte en gelegaliseerde tekst van de statuten bij te voegen. 2. Verbonden met :... In onderling overleg optredend met : Vertegenwoordiging in de raad van bestuur van de instelling Wordt de rechtspersoon vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de kredietinstelling of zal hij daarin worden vertegenwoordigd? Zo ja, gelieve volgende bijkomende inlichtingen te verstrekken over elk van de vertegenwoordigers : 17

18 3.1. Identiteit van de vertegenwoordiger Naam : Voornamen : Geboorteplaats- en datum : Nationaliteit : Adres : Opdracht die de vertegenwoordiger uitoefent of zal uitoefenen in de kredietinstelling (vermeld de titel en de datum van infunctietreding) Strafrechtelijke sancties : werden de vertegenwoordiger in België of in het buitenland voor zijn beroepsbezigheden strafrechtelijke sancties opgelegd naar aanleiding van een onderzoek of procedure ingesteld door een beroepsvereniging of een administratie? Zo ja, geef de nodige toelichting Overweegt de vertegenwoordiger persoonlijk of om beroepsdoeleinden verrichtingen uit te voeren met de in België gevestigde kredietinstelling waarvan sprake in dit formulier? Zo ja, geef de nodige toelichting. 4. Historisch overzicht van de rechtspersoon die aandeelhouder is Beschrijving van de activiteit : Balansdatum : Bedrag van het geplaatste kapitaal : Bedrag van het toegestane kapitaal :... Bedrag van het gestorte kapitaal :... 18

19 Bedrag van de kapitaalaandelen van de vennootschap die door haarzelf of door haar dochters werden ingekocht : Bedrag en oorsprong van de reserves : Zijn de aandelen genoteerd op een of meer gereglementeerde markten? Zo ja, gelieve volgende informatie te verstrekken : Naam van de gereglementeerde markt Aantal aandelen die op de betrokken markt genoteerd zijn vorig kalenderjaar jaar -2 jaar -3 jaar -4 jaar -5 Uiterste koersen per gereglementeerde markt jaar -2 jaar -3 jaar -4 jaar -5 Gelieve als bijlage toe te voegen : de laatste vijf jaarrekeningen en verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen-revisoren (commissaires aux comptes, chartered accountants, certified public accountants of andere externe revisieorganen) die aan de aandeelhouders of de vennoten dan wel aan de overheid werden voorgelegd ; eventueel de in de loop van de laatste vijf jaar gepubliceerde uitgifteprospectussen. 5. Lijst met de handtekeningen van de hoogste beleidsverantwoordelijken, waarbij duidelijk wordt vermeld wie de rechtspersoon vertegenwoordigt voor de vestiging van een kredietinstelling in België. 6. Kapitaalfractie die de rechtspersoon zal bezitten of thans bezit in de kredietinstelling (voor de berekening : zie punt 5 van deze bijlage bij het Memorandum) : Bedrag : Percentage :

20 7. Quotum stemrechten dat de rechtspersoon zal bezitten of thans bezit in de kredietinstelling (voor de berekening : zie punt 6 van deze bijlage bij het Memorandum) : aantal : percentage : Gelieve de oorsprong of herkomst te vermelden van de middelen waarmee de rechtspersoon het kapitaal van de kredietinstelling zal volstorten of heeft volgestort (eigen vermogen? ontleend geld?). 9. Aan welke doeleinden beantwoordt de deelneming in het kapitaal van de kredietinstelling? Welke weerslag verwacht de rechtspersoon van die deelneming? 10. Bezit de rechtspersoon een gekwalificeerde deelneming in andere kredietinstellingen? Zo ja, gelieve de lijst van die deelnemingen te geven (met vermelding van de naam en het adres van elke kredietinstelling, alsook het percentage van de kapitaalfractie - berekend zoals vermeld in punt 5 van deze bijlage bij het Memorandum). 11. Indien de rechtspersoon die een betekenisvolle aandeelhouder of vennoot is van de kredietinstelling, een kredietinstelling, een financiële instelling of een financiële holding is, moet de aard van zijn werkzaamheden worden gespecificeerd, waarbij in voorkomend geval moet worden vermeld voor welk soort verrichtingen en voor welke economische sectoren hij zich op een bepaalde specialisatie kan beroepen. Werkzaamheden Soort verrichtingen Economische sectoren Voor de landen die niet tot de Europese Economische Ruimte of tot de landen vertegenwoordigd in het Bazelcomité voor het Banktoezicht (Groep van Tien) behoren, moeten de aard en de omvang worden beschreven van het toezicht waaraan deze ondernemingen in hun land zijn onderworpen, met 20

21 verwijzing naar de wetteksten die van toepassing zijn. De naam en het adres van de met dit toezicht belaste overheden moeten worden vermeld. In bijlage 2 bij het Memorandum vindt u de normen terzake zoals voorgeschreven door het Bazelcomité voor het Banktoezicht ("Minimum standards for the supervision of international banking groups and their cross-border establishments" - juni 1992 en The Supervision of Cross-Border Banking - oktober 1996). Naam en adres van de toezichthouder Aard en omvang van het toezicht Betrokken wetteksten 12. Zakenrelaties met de kredietinstelling Gelieve aan te geven welke in punt 10 vermelde vennootschappen naar uw weten betekenisvolle zakenrelaties hebben of in de nabije toekomst zullen hebben met de in België gevestigde kredietinstelling waarvan sprake in dit formulier. 13. Intrekking of weigering van een vergunning Werd er voor de rechtspersoon die een betekenisvolle aandeelhouder of vennoot is of voor een van de in punt 10 vermelde vennootschappen naar uw weten, in België of in het buitenland, een toelating of vergunning op bancair of financieel gebied ingetrokken of geweigerd in de laatste vijf jaar? Geef de nodige toelichting. 14. Strafrechtelijke sancties Werden de rechtspersoon in België of in het buitenland inzake beroepsbezigheden strafrechtelijke sancties opgelegd naar aanleiding van een onderzoek of procedure ingesteld door een beroepsvereniging of een administratie? Zo ja, geef de nodige toelichting. 21

22 15. Overweegt de rechtspersoon verrichtingen uit te voeren met de in België gevestigde kredietinstelling waarvan sprake in dit formulier? Zo ja, geef de nodige toelichting. Al deze inlichtingen, en in het bijzonder de handtekeningenlijst, moeten bij elke wijziging worden bijgewerkt. Naam van de persoon die het formulier heeft ingevuld :... (handtekening)... 22

23 Bijlage C bij bijlage 6 van het memorandum Modeltekst van de verklaring 8 De heer Voorzitter Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Congresstraat B-1000 Brussel Mijnheer de Voorzitter, Ik bevestig dat de inlichtingen verstrekt in bijlage /... bij het vergunningsdossier oprecht en getrouw zijn en dat er, naar mijn weten, geen andere belangrijke feiten zijn waarover de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zou moeten worden ingelicht. Ik verbind me ertoe de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onmiddellijk in te lichten over elke wijziging die een veelbetekenende verandering zou aanbrengen in de verstrekte inlichtingen. Bovendien verbind ik me ertoe om elk jaar aan "kredietinstelling X", waarvan "vennootschap Y" 5 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten bezit, de gegevens te verstrekken die door "kredietinstelling X" aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen moeten worden meegedeeld, met toepassing van artikel 24 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen). Met de meeste hoogachting, Handtekening (Naam en hoedanigheid van de persoon die deze brief ondertekent) :... Datum en plaats :... (8) Elke betekenisvolle aandeelhouder of vennoot voor wie een bijlage 6 bij het Memorandum wordt opgesteld, moet een dergelijke verklaring ingevuld en ondertekend terugsturen naar de CBFA. 23

24 BIJLAGE 7 Gegevens over elke persoon die deel uitmaakt van de groep van de kredietinstelling 9 Indien dit formulier onvoldoende plaats biedt, gelieve de informatie te verstrekken op een afzonderlijk blad dat u als bijlage bij dit formulier voegt. BIJLAGE BIJ ANTWOORD VAN HET VERGUNNINGSDOSSIER Datum Naam van de kredietinstelling I. Identiteit van de persoon Naam en voorna(a)m(en) Natuurlijk persoon Adres Naam en rechtsvorm van de vennootschap Adres Plaats en datum van oprichting Recht waarnaar de vennootschap is opgericht Balansdatum Bedrag van het geplaatst kapitaal Bedrag van het gestort kapitaal Bedrag van de reserves Rechtspersoon 9 Relevante aandeelhouders of vennoten hoeven enkel te verwijzen naar de informatie die wordt verstrekt in antwoord 6 van het vergunningsdossier. 24

25 II. Beschrijving van de werkzaamheden van de persoon III. Affiliatieverband met de kredietinstelling in België 1. Affiliatieverband 1.1 Opwaartse affiliatie O Moedervennootschap/hoofdzetel van de in België gevestigde kredietinstelling. O Vennootschap waarvan de moedervennootschap/hoofdzetel van de in België gevestigde kredietinstelling een dochter, kleindochter,... is (preciseer het affiliatieverband) (10) :... O Andere rechtspersoon die aandeelhouder is van de in België gevestigde kredietinstelling of van de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor, met uitzondering van diegene die minder dan 5 % van het kapitaal bezit, niet in de raad van bestuur zetelt én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon in is vertegenwoordigd. O Natuurlijke persoon die aandeelhouder is van de in België gevestigde kredietinstelling of van de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor, met uitzondering van diegene die minder dan 5 % van het kapitaal bezit, niet in de raad van bestuur zetelt én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon in is vertegenwoordigd. 1.2 Zijwaartse affiliatie O Bijkantoor O Dochter O Kleindochter,... (11) van de moedervennootschap van de in België gevestigde kredietinstelling of van de vennootschap waarvan de moedervennootschap een dochter, kleindochter,... is, Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad. Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad. 25

26 of van de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor of van de vennootschap waarvan de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor een dochter, kleindochter,... is (preciseer het affiliatieverband) 12 : O Onderneming die in het bezit is van, gecontroleerd of beheerd wordt door een natuurlijke of rechtspersoon die aandeelhouder is van de in België gevestigde kredietinstelling, of die in het bezit is van, gecontroleerd of beheerd wordt door een natuurlijke of rechtspersoon die aandeelhouder is van een onderneming waarvan de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor een dochter, kleindochter,... is (met uitzondering van de natuurlijke of rechtspersoon die minder dan 5 % van het kapitaal bezit, niet in de raad van bestuur zetelt én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon in is vertegenwoordigd). Gelieve de naam van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon te vermelden : Neerwaartse affiliatie O Bijkantoor van de in België gevestigde kredietinstelling O Dochter van de in België gevestigde kredietinstelling O Kleindochter,... (13) van de in België gevestigde kredietinstelling 2. Naam en adres van de eventuele partners/vennoten Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad. Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad. 26

27 3. Kapitaalfractie die de rechtspersoon in de kredietinstelling bezit of zal bezitten (voor de berekening : zie punt 5 van bijlage 6 bij het memorandum) Bedrag Percentage 4. Quotum stemrechten dat de rechtspersoon in de kredietinstelling bezit of zal bezitten (voor de berekening : zie punt 6 van bijlage 6 bij het memorandum) Aantal Percentage IV. Opneming van de aandelen in de notering (uitsluitend voor de opwaarts geaffilieerde vennootschappen) Zijn de aandelen op één of meer gereglementeerde markten genoteerd? Zo ja, gelieve volgende informatie te verstrekken : Naam van de gereglementeerde markt Aantal aandelen die genoteerd zijn op de betrokken beurs vorig kalenderjaar jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Vroegere uiterste koersen op de gereglementeerde markt jaar - 2 jaar - 3 jaar - 4 jaar

28 BIJLAGE 8 De overeenkomst over de autonomie in de bankfunctie De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, als autonome openbare instelling, door de wetgever belast met de toepassing van het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen; De..., kredietinstelling vertegenwoordigd door haar raad van bestuur enerzijds en door haar directiecomité anderzijds; Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, overeenkomstig de door het Parlement op 1 en 7 februari 1973 goedgekeurde regeringsverklaring, met de meeste kredietinstellingen van de privé-sector overeenkomsten heeft gesloten om de voorwaarden te waarborgen voor de autonomie in de bankfunctie; Overwegende dat de overeenkomst en haar doelstellingen werden bevestigd in het kader van de goedkeuring door het Parlement van de wet van 30 juni 1975, van de wet van 17 juli 1985 en van de wet van 22 maart 1993; Overwegende dat de regeling inzake het bestuur van de openbare kredietinstellingen, die werd ingevoerd bij de wet van 17 juni 1991, nauw aanleunt bij de regeling van de overeenkomst over de autonomie in de bankfunctie; Overwegende dat het de taak is van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, die door de wet van 22 maart 1993 is belast met de toepassing van het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de autonomie van de kredietinstellingen en van hun bestuur te bevorderen; Verklaren de onderhavige overeenkomst af te sluiten die aan de algemene vergadering van de kredietinstelling zal worden voorgelegd. A. Algemene principes 1. De bankfunctie als zodanig is nauw verbonden met het algemeen belang enerzijds door haar rol in het geld- en kredietwezen, zowel wat het beheer van geld en met geld gelijkgestelde middelen als wat de financiering van het bedrijfsleven en van de overheden betreft, en anderzijds op grond van haar impliciete verantwoordelijkheid ten aanzien van het spaartegoed dat aan de kredietinstellingen wordt toevertrouwd. Daarom moet de bankfunctie uitsluitend worden uitgeoefend op grond van specifiek hiervoor geldende normen, ongeacht of zij nu zijn ingegeven door een gezond en voorzichtig beheer van de kredietinstelling dan wel voortvloeien uit algemene richtlijnen van de monetaire of de controle-overheid, met de bedoeling dit beheer van de kredietinstelling te stimuleren of het bedrijf van de kredietinstelling te koppelen aan algemene economische doelstellingen. De kredietinstellingen staan zelf in voor een oordeelkundig evenwicht tussen alle betrokken - zowel publieke als particuliere - belangen. Dit veronderstelt vanwege de overheden dat zij zich houden aan de voorwaarden voor een gezond en autonoom beheer van de kredietinstellingen en die stimuleren, maar daarnaast vanwege de kredietinstellingen dat zij hun volledige medewerking verlenen om, via een permanente dialoog, de vooropgestelde algemene, monetaire of economische doelstellingen te verwezenlijken. 28

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan;

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan; 1 De statuten van Altice N.V. zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op 8 augustus 2015 voor mr. G.M. Portier, notaris met plaats van vestiging Amsterdam. STATUTEN: 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie