Lijst van bijlagen bij het memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst van bijlagen bij het memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht"

Transcriptie

1 Lijst van bijlagen bij het memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht BIJLAGE 1 Minimum standards for the supervision of international banking groups and their cross-border establishments...3 BIJLAGE 2 The Supervision of Cross-Border Banking Report by a working group comprised of members of the Basle Committee on Banking Supervision and the Offshore Group of Banking Supervisors...4 BIJLAGE 3 Gegevens over de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag en over de contactpersoon...5 BIJLAGE 4 Gegevens over de vennootschap...7 BIJLAGE 5 Formulier over de diensten die de instelling voornemens is te verstrekken...9 BIJLAGE 6 Inlichtingen over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten (toepassing van artikel 17 van de wet van 22 maart 1993)...10 BIJLAGE 7 Gegevens over elke persoon die deel uitmaakt van de groep van de kredietinstelling...24 BIJLAGE 8 De overeenkomst over de autonomie in de bankfunctie...28 BIJLAGE 9 Formulier B Gegevens over de kandidaten voor een functie van nietuitvoerend bestuurder...39 BIJLAGE 9bis Formulier EL Gegevens over de kandidaten voor een functie van effectieve leider...66 BIJLAGE 10 Document over de inschrijving en de wijziging van de documenten van een hypotheekonderneming...85 BIJLAGE 11 Geldende wetgeving en bevoegde autoriteiten voor de verrichtingen die in België aan een stelsel van bijzondere machtigingen zijn onderworpen (nietexhaustieve lijst)...86 BIJLAGE 12/1 Prospectieve boekhoudstaten...87 BIJLAGE 12/2 Toelichting bij de prospectieve boekhoudstaten...94 BIJLAGE 13 Tabel Samenstelling van het eigen vermogen (artikelen 14 en 15 van het reglement)...97 BIJLAGE 14/1 Prospectieve tabel : Verrichtingen gerangschikt volgens resterende looptijd : activa en passiva BIJLAGE 14/2 Toelichting bij tabel «Verrichtingen gerangschikt volgens resterende looptijd : activa en passiva»

2 BIJLAGE 15 Protocol over de mededeling van geglobaliseerde gegevens uit de periodieke rapportering van de kredietinstellingen

3 BIJLAGE 1 Minimum standards for the supervision of international banking groups and their cross-border establishments Bazelcomité voor het banktoezicht Juli 1992 Bijlage 1 bestaat enkel in het Frans of in het Engels. Beide versies van het memorandum zijn beschikbaar op de website van de CBFA. 3

4 BIJLAGE 2 The Supervision of Cross-Border Banking Report by a working group comprised of members of the Basle Committee on Banking Supervision and the Offshore Group of Banking Supervisors Bazel, oktober 1996 Bijlage 2 bestaat enkel in het Engels. De engelse versie van het memorandum is beschikbaar op de website van de CBFA. 4

5 BIJLAGE 3 Gegevens over de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag en over de contactpersoon 1. Verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag Gelieve de volgende gegevens in te vullen : Naam en voornaam Functie Geboortedatum Telefoonnummer GSM-nummer Faxnummer Postadres adres 1.2. Gelieve te specificeren in welke hoedanigheid die persoon het dossier ondertekent : - persoon die de vennootschap rechtsgeldig kan verbinden ja/nee - aandeelhouder die de controle zal hebben over de instelling ja/nee - toekomstige voorzitter van de raad van bestuur ja/nee - toekomstige voorzitter van het directiecomité ja/nee 1 Persoon die het vergunningsdossier ondertekent en die instaat voor de juistheid van de gegevens die in het kader van dat dossier worden verstrekt. 5

6 2. Persoon die instaat voor de opmaak van het vergunningsdossier 2 Gelieve de volgende gegevens in te vullen : Naam en voornaam Functie Geboortedatum Telefoonnummer GSM-nummer Faxnummer Postadres adres Handtekening 2 Persoon die door de diensten van de CBFA gecontacteerd kan worden voor alle vragen of inlichtingen over het vergunningsdossier. 6

7 BIJLAGE 4 Gegevens over de vennootschap 1. Vennootschap in oprichting (VO) of bestaande vennootschap (BV)? 2. Datum van oprichting van de vennootschap, indien het om een bestaande onderneming gaat : Dag Maand Jaar 3. Naam van de vennootschap 4. Indien de vennootschap in het verleden een of meer andere namen heeft gehad, moeten die namen worden opgegeven met vermelding van de datum waarop de wijziging heeft plaatsgehad. 5. Rechtsvorm Indien er voor een andere vennootschapsvorm dan de naamloze vennootschap gekozen is, moet die keuze verantwoord worden. 6. Maatschappelijke zetel 7. Administratieve zetel(s), indien verschillend van de maatschappelijke zetel(s) 7

8 8. Kapitaal Maatschappelijk kapitaal : Gestort kapitaal : 9. Maatschappelijk doel van de onderneming 10. Datum van de laatste wijziging van de statuten Dag Maand Jaar 11. Gelieve bij dit formulier een kopie te voegen van de (gecoördineerde) statuten. 12. Indien de vennootschap in de laatste vijf jaar andere vennootschappen heeft overgenomen (fusie door opslorping), dient u hieronder te vermelden om welke vennootschappen het gaat. Rechtsvorm Naam Adres Datum van overname 13. Ondernemingsnummer 8

9 BIJLAGE 5 Formulier over de diensten die de instelling voornemens is te verstrekken In ontvangst nemen van deposito s en andere terugbetaalbare ja/neen 3 gelden Verstrekken van leningen, inclusief onder meer ja/neen consumentenkrediet, hypothecair krediet, factoring met of zonder verhaal en financiering van handelstransacties (inclusief forfaitering) Hypothecaire kredietverlening in de zin van de wet van 4 ja/neen augustus 1992 op het hypothecair krediet Leasing ja/neen Betalingsverrichtingen ja/neen Uitgifte en beheer van betaalmiddelen (credit cards, reischeques, ja/neen kredietbrieven) Uitgifte van elektronisch geld ja/neen Verlenen van garanties en stellen van borgtochten ja/neen Transacties voor eigen rekening van de instelling of voor rekening van cliënten met betrekking tot : a) geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, ja/neen depositobewijzen, enz.) b) valuta s ja/neen c) financiële futures en opties ja/neen d) swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten ja/neen e) effecten ja/neen Deelnemingen aan effectenemissies en dienstverrichtingen in ja/neen verband daarmee Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, ja/neen bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsook advisering en dienstverrichtingen op het gebied van fusie en overname van ondernemingen Bemiddeling op de interbankenmarkten ja/neen Vermogensbeheer of advisering ja/neen Bewaarneming en beheer van effecten ja/neen Commerciële inlichtingen ja/neen Verhuur van safes ja/neen Geldoverdrachten ja/neen Bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van ja/neen de overheidsschuld voor beleggers Andere diensten ja/neen 3 Schrappen wat niet past. 9

10 BIJLAGE 6 Inlichtingen over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten (toepassing van artikel 17 van de wet van 22 maart 1993) 1. Deze inlichtingen moeten worden meegedeeld door elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een al dan niet stemrechtverlenende deelneming van ten minste 5 percent bezit in het kapitaal van de kredietinstelling. Deze inlichtingen moeten ook worden meegedeeld wanneer verschillende personen die gezamenlijk of in onderling overleg optreden, de deelneming bezitten. 2. Voor elke betrokken natuurlijke persoon moet één formulier worden ingevuld volgens het model dat als bijlage A is bijgevoegd en voor elke betrokken rechtspersoon één formulier volgens het model dat als bijlage B bij deze bijlage is gevoegd. Daarbij moet de persoonlijke verklaring van elke betrokkene worden gevoegd die is opgesteld volgens de modelbrief die als bijlage C is bijgevoegd. 3. Onrechtstreeks bezit Bij onrechtstreeks bezit mag één gemeenschappelijk formulier worden ingevuld door de hoogste schakel van de controleketen of door zijn gevolmachtigde, waarbij de volgorde in de controleverhoudingen wordt aangegeven (eventueel in de vorm van een organogram waarbij voor elk niveau zowel het percentage als het aantal en het soort aandelen worden vermeld). Bij onrechtstreeks bezit door verschillende personen die de kredietinstelling gezamenlijk controleren, moet elk van hen een formulier invullen, tenzij een gemeenschappelijke gevolmachtigde een formulier invult voor alle personen die bij de gezamenlijke controle zijn betrokken en daarbij de identiteit van elk van de individuele houders van de gezamenlijke belangen vermeldt. 4. Bezit door verbonden personen of personen die in onderling overleg optreden Telkens het formulier slaat op de effecten of rechten in bezit van verbonden of in onderling overleg optredende personen - ongeacht of de mededeling individueel dan wel gemeenschappelijk geschiedt - moeten de gegevens worden vermeld voor elke persoon wiens effecten of rechten in het formulier zijn vermeld, onder voorbehoud van wat volgt. Natuurlijke personen die in onderling overleg optreden en van wie niemand individueel een aantal effecten of rechten bezit waaraan 5 % of meer is verbonden van het kapitaal of van de bestaande stemrechten, mogen een gemeenschappelijk formulier invullen, zonder vermelding van de individuele houders. 5. Berekening van het kapitaalpercentage De teller wordt uitgedrukt in het aantal effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en die de betrokken natuurlijke of rechtspersoon bezit. De teller omvat dus : 1 de door de kredietinstelling uitgegeven effecten die het kapitaal vertegenwoordigen en waaraan stemrechten zijn verbonden; 2 de effecten die het kapitaal van de kredietinstelling vertegenwoordigen maar waaraan geen stemrechten zijn verbonden ; 10

11 3 de rechten en verbintenissen om effecten die nog moeten worden uitgegeven, te converteren of hierop in te schrijven (bv. converteerbare obligaties, converteerbare leningen, inschrijvingsrechten of warrants en in aandelen terugbetaalbare obligaties) ten belope van het aantal effecten die het kapitaal zullen vertegenwoordigen waarop hiermee zal kunnen worden ingeschreven ; 4 de rechten en verbintenissen om uitgegeven effecten te verwerven (b.v. warrants die recht geven op de verwerving van uitgegeven effecten, aankoopverbintenissen op grond van een schriftelijke overeenkomst, opties van de beursmarkt) ten belope van het aantal effecten die het kapitaal vertegenwoordigen dat hiermee kan worden verworven. De noemer wordt uitgedrukt in het totaal aantal effecten uitgegeven door de kredietinstelling en omvat dus het totaal aantal effecten opgesomd in de punten 1, 2 en 3 van de vorige paragraaf. 6. Berekening van het stemrechtpercentage De teller wordt uitgedrukt in het aantal effectieve of potentiële stemrechten die de betrokken natuurlijke of rechtspersoon bezit. De teller omvat dus : 1 de stemrechten verbonden aan de door de kredietinstelling uitgegeven effecten die het kapitaal vertegenwoordigen ; 2 de stemrechten die door de statuten van de kredietinstelling worden verleend aan de effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen; 3 de rechten en verbintenissen om effecten die nog moeten worden uitgegeven, te converteren of hierop in te schrijven (bv. converteerbare obligaties, converteerbare leningen, inschrijvingsrechten of warrants en in aandelen terugbetaalbare obligaties) ten belope van het aantal stemrechten die zijn verbonden aan het aantal aandelen waarop hiermee kan worden ingeschreven ; 4 de rechten en verbintenissen om uitgegeven effecten te verwerven (b.v. warrants die recht geven op de verwerving van uitgegeven effecten, aankoopverbintenissen op grond van een schriftelijke overeenkomst, opties van de beursmarkt) ten belope van het aantal stemrechten die zijn verbonden aan het aantal aandelen die hiermee kunnen worden verworven. De noemer wordt uitgedrukt in het totaal aantal effectieve of potentiële stemrechten verbonden aan de door de kredietinstelling uitgegeven effecten en omvat dus het totaal aantal stemrechten opgesomd in de punten 1, 2 en 3 van de vorige paragraaf. 11

12 Bijlage A bij bijlage 6 van het memorandum Inlichtingen over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten die natuurlijke personen zijn (toepassing van artikel 17 van de wet van 22 maart 1993) Indien dit formulier onvoldoende plaats biedt, dient u de inlichtingen op een afzonderlijk blad te verstrekken, dat u als bijlage bij dit formulier voegt. Bijlage bij het antwoord op vraag 6 in het vergunningsdossier Datum :... Naam van de kredietinstelling :... I. Identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon die het formulier heeft ingevuld ALS KENNISGEVER 4 ALS GEVOLMACHTIGDE 5 Natuurlijke persoon Naam en voornaam :... Postadres :... Rechtspersoon Rechtsvorm en naam van de vennootschap :... Postadres :... Telefoon- en faxnummer :... Ondernemingsnummer :... Naam en hoedanigheid van de persoon die het formulier ondertekent :... 4 Gelieve beide vakjes aan te kruisen als deze kennisgeving een gemeenschappelijke kennisgeving is die is opgesteld door een persoon die behoort tot de groep van verbonden of in onderling overleg optredende personen. 5 Gelieve beide vakjes aan te kruisen als deze kennisgeving een gemeenschappelijke kennisgeving is die is opgesteld door een persoon die behoort tot de groep van verbonden of in onderling overleg optredende personen. 12

13 II. Informatie over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten van de kredietinstelling 1. Identiteit van de natuurlijke persoon die een betekenisvolle aandeelhouder of vennoot is Naam :... Voornamen :... Geboorteplaats en datum :... Nationaliteit :... Adres : Beroepsbedrijvigheid Vennootschap :... Functie : Verbonden met... In onderling overleg optredend met Kapitaalfractie die u zal bezitten in de kredietinstelling of die u thans bezit (voor de berekening : zie punt 5 van deze bijlage bij het Memorandum) : Bedrag :... Percentage : Quotum stemrechten dat u zal bezitten in de kredietinstelling of dat u thans bezit (voor de berekening : zie punt 6 van deze bijlage bij het Memorandum) : Bedrag :... Percentage : Gelieve de oorsprong of herkomst te vermelden van de middelen waarmee u het kapitaal van de kredietinstelling zal volstorten of waarmee u het kapitaal heeft volgestort (eigen vermogen? ontleend geld?)

14 7. Aan welke doeleinden beantwoordt de deelneming in het kapitaal van de kredietinstelling? Welke weerslag verwacht u van die deelneming? Bezit u een gekwalificeerde deelneming in andere kredietinstellingen? Zo ja, gelieve de lijst van die deelnemingen te geven (met vermelding van de naam en het adres van elke kredietinstelling, alsook het percentage van de kapitaalfractie - berekend zoals vermeld in punt 5 van deze bijlage bij het Memorandum) Zakenrelaties met de kredietinstelling Gelieve aan te geven welke in punt 8 vermelde vennootschappen naar uw weten betekenisvolle zakenrelaties hebben of in de nabije toekomst zullen hebben met de in België gevestigde kredietinstelling waarvan sprake in dit formulier Intrekking of weigering van een vergunning Gelieve aan te geven voor welke in punt 8 vermelde vennootschappen naar uw weten, in België of in het buitenland, een toelating of een vergunning op bancair of financieel gebied werd ingetrokken of geweigerd in de laatste vijf jaar. Geef de nodige toelichting Strafrechtelijke sancties Werden u in België of in het buitenland voor uw beroepsbezigheden strafrechtelijke sancties opgelegd naar aanleiding van een onderzoek of procedure ingesteld door een beroepsvereniging of een administratie? Zo ja, geef de nodige toelichting

15 12. Overweegt u persoonlijk of om beroepsdoeleinden verrichtingen uit te voeren met de in België gevestigde kredietinstelling waarvan sprake in dit formulier? Zo ja, geef de nodige toelichting Al deze inlichtingen moeten bij elke wijziging worden bijgewerkt. Naam van de persoon die het formulier heeft ingevuld :... (handtekening)... 15

16 Bijlage B bij bijlage 6 van het memorandum Inlichtingen over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten die rechtspersonen zijn (toepassing van artikel 17 van de wet van 22 maart 1993) Indien dit formulier onvoldoende plaats biedt, dient u de inlichtingen op een afzonderlijk blad te verstrekken, dat u als bijlage bij dit formulier voegt. Bijlage bij het antwoord op vraag 6 in het vergunningsdossier Datum :... Naam van de kredietinstelling :... I. Identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon die het formulier heeft ingevuld ALS KENNISGEVER 6 ALS GEVOLMACHTIGDE 7 Natuurlijke persoon Naam en voornaam :... Postadres :... Rechtspersoon Rechtsvorm en naam van de vennootschap :... Postadres :... Telefoon- en faxnummer :... Ondernemingsnummer :... Naam en hoedanigheid van de persoon die het formulier ondertekent :... 6 Gelieve beide vakjes aan te kruisen als deze kennisgeving een gemeenschappelijke kennisgeving is die is opgesteld door een persoon die behoort tot de groep van verbonden of in onderling overleg optredende personen. 7 Gelieve beide vakjes aan te kruisen als deze kennisgeving een gemeenschappelijke kennisgeving is die is opgesteld door een persoon die behoort tot de groep van verbonden of in onderling overleg optredende personen. 16

17 II. Informatie over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten van de kredietinstelling 1. Identiteit van de rechtspersoon die een betekenisvolle aandeelhouder of vennoot is Naam en rechtsvorm van de rechtspersoon : Adres van de hoofdzetel : Adres van de voornaamste administratieve zetel : Plaats en datum van oprichting : Recht waarnaar de vennootschap is opgericht : Ondernemingsnummer : Maatschappelijk doel : Lijst van de bestuurders : Naam en hoedanigheid van de persoon die dit formulier ondertekent :... Gelieve de bijgewerkte en gelegaliseerde tekst van de statuten bij te voegen. 2. Verbonden met :... In onderling overleg optredend met : Vertegenwoordiging in de raad van bestuur van de instelling Wordt de rechtspersoon vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de kredietinstelling of zal hij daarin worden vertegenwoordigd? Zo ja, gelieve volgende bijkomende inlichtingen te verstrekken over elk van de vertegenwoordigers : 17

18 3.1. Identiteit van de vertegenwoordiger Naam : Voornamen : Geboorteplaats- en datum : Nationaliteit : Adres : Opdracht die de vertegenwoordiger uitoefent of zal uitoefenen in de kredietinstelling (vermeld de titel en de datum van infunctietreding) Strafrechtelijke sancties : werden de vertegenwoordiger in België of in het buitenland voor zijn beroepsbezigheden strafrechtelijke sancties opgelegd naar aanleiding van een onderzoek of procedure ingesteld door een beroepsvereniging of een administratie? Zo ja, geef de nodige toelichting Overweegt de vertegenwoordiger persoonlijk of om beroepsdoeleinden verrichtingen uit te voeren met de in België gevestigde kredietinstelling waarvan sprake in dit formulier? Zo ja, geef de nodige toelichting. 4. Historisch overzicht van de rechtspersoon die aandeelhouder is Beschrijving van de activiteit : Balansdatum : Bedrag van het geplaatste kapitaal : Bedrag van het toegestane kapitaal :... Bedrag van het gestorte kapitaal :... 18

19 Bedrag van de kapitaalaandelen van de vennootschap die door haarzelf of door haar dochters werden ingekocht : Bedrag en oorsprong van de reserves : Zijn de aandelen genoteerd op een of meer gereglementeerde markten? Zo ja, gelieve volgende informatie te verstrekken : Naam van de gereglementeerde markt Aantal aandelen die op de betrokken markt genoteerd zijn vorig kalenderjaar jaar -2 jaar -3 jaar -4 jaar -5 Uiterste koersen per gereglementeerde markt jaar -2 jaar -3 jaar -4 jaar -5 Gelieve als bijlage toe te voegen : de laatste vijf jaarrekeningen en verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen-revisoren (commissaires aux comptes, chartered accountants, certified public accountants of andere externe revisieorganen) die aan de aandeelhouders of de vennoten dan wel aan de overheid werden voorgelegd ; eventueel de in de loop van de laatste vijf jaar gepubliceerde uitgifteprospectussen. 5. Lijst met de handtekeningen van de hoogste beleidsverantwoordelijken, waarbij duidelijk wordt vermeld wie de rechtspersoon vertegenwoordigt voor de vestiging van een kredietinstelling in België. 6. Kapitaalfractie die de rechtspersoon zal bezitten of thans bezit in de kredietinstelling (voor de berekening : zie punt 5 van deze bijlage bij het Memorandum) : Bedrag : Percentage :

20 7. Quotum stemrechten dat de rechtspersoon zal bezitten of thans bezit in de kredietinstelling (voor de berekening : zie punt 6 van deze bijlage bij het Memorandum) : aantal : percentage : Gelieve de oorsprong of herkomst te vermelden van de middelen waarmee de rechtspersoon het kapitaal van de kredietinstelling zal volstorten of heeft volgestort (eigen vermogen? ontleend geld?). 9. Aan welke doeleinden beantwoordt de deelneming in het kapitaal van de kredietinstelling? Welke weerslag verwacht de rechtspersoon van die deelneming? 10. Bezit de rechtspersoon een gekwalificeerde deelneming in andere kredietinstellingen? Zo ja, gelieve de lijst van die deelnemingen te geven (met vermelding van de naam en het adres van elke kredietinstelling, alsook het percentage van de kapitaalfractie - berekend zoals vermeld in punt 5 van deze bijlage bij het Memorandum). 11. Indien de rechtspersoon die een betekenisvolle aandeelhouder of vennoot is van de kredietinstelling, een kredietinstelling, een financiële instelling of een financiële holding is, moet de aard van zijn werkzaamheden worden gespecificeerd, waarbij in voorkomend geval moet worden vermeld voor welk soort verrichtingen en voor welke economische sectoren hij zich op een bepaalde specialisatie kan beroepen. Werkzaamheden Soort verrichtingen Economische sectoren Voor de landen die niet tot de Europese Economische Ruimte of tot de landen vertegenwoordigd in het Bazelcomité voor het Banktoezicht (Groep van Tien) behoren, moeten de aard en de omvang worden beschreven van het toezicht waaraan deze ondernemingen in hun land zijn onderworpen, met 20

21 verwijzing naar de wetteksten die van toepassing zijn. De naam en het adres van de met dit toezicht belaste overheden moeten worden vermeld. In bijlage 2 bij het Memorandum vindt u de normen terzake zoals voorgeschreven door het Bazelcomité voor het Banktoezicht ("Minimum standards for the supervision of international banking groups and their cross-border establishments" - juni 1992 en The Supervision of Cross-Border Banking - oktober 1996). Naam en adres van de toezichthouder Aard en omvang van het toezicht Betrokken wetteksten 12. Zakenrelaties met de kredietinstelling Gelieve aan te geven welke in punt 10 vermelde vennootschappen naar uw weten betekenisvolle zakenrelaties hebben of in de nabije toekomst zullen hebben met de in België gevestigde kredietinstelling waarvan sprake in dit formulier. 13. Intrekking of weigering van een vergunning Werd er voor de rechtspersoon die een betekenisvolle aandeelhouder of vennoot is of voor een van de in punt 10 vermelde vennootschappen naar uw weten, in België of in het buitenland, een toelating of vergunning op bancair of financieel gebied ingetrokken of geweigerd in de laatste vijf jaar? Geef de nodige toelichting. 14. Strafrechtelijke sancties Werden de rechtspersoon in België of in het buitenland inzake beroepsbezigheden strafrechtelijke sancties opgelegd naar aanleiding van een onderzoek of procedure ingesteld door een beroepsvereniging of een administratie? Zo ja, geef de nodige toelichting. 21

22 15. Overweegt de rechtspersoon verrichtingen uit te voeren met de in België gevestigde kredietinstelling waarvan sprake in dit formulier? Zo ja, geef de nodige toelichting. Al deze inlichtingen, en in het bijzonder de handtekeningenlijst, moeten bij elke wijziging worden bijgewerkt. Naam van de persoon die het formulier heeft ingevuld :... (handtekening)... 22

23 Bijlage C bij bijlage 6 van het memorandum Modeltekst van de verklaring 8 De heer Voorzitter Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Congresstraat B-1000 Brussel Mijnheer de Voorzitter, Ik bevestig dat de inlichtingen verstrekt in bijlage /... bij het vergunningsdossier oprecht en getrouw zijn en dat er, naar mijn weten, geen andere belangrijke feiten zijn waarover de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen zou moeten worden ingelicht. Ik verbind me ertoe de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen onmiddellijk in te lichten over elke wijziging die een veelbetekenende verandering zou aanbrengen in de verstrekte inlichtingen. Bovendien verbind ik me ertoe om elk jaar aan "kredietinstelling X", waarvan "vennootschap Y" 5 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten bezit, de gegevens te verstrekken die door "kredietinstelling X" aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen moeten worden meegedeeld, met toepassing van artikel 24 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen). Met de meeste hoogachting, Handtekening (Naam en hoedanigheid van de persoon die deze brief ondertekent) :... Datum en plaats :... (8) Elke betekenisvolle aandeelhouder of vennoot voor wie een bijlage 6 bij het Memorandum wordt opgesteld, moet een dergelijke verklaring ingevuld en ondertekend terugsturen naar de CBFA. 23

24 BIJLAGE 7 Gegevens over elke persoon die deel uitmaakt van de groep van de kredietinstelling 9 Indien dit formulier onvoldoende plaats biedt, gelieve de informatie te verstrekken op een afzonderlijk blad dat u als bijlage bij dit formulier voegt. BIJLAGE BIJ ANTWOORD VAN HET VERGUNNINGSDOSSIER Datum Naam van de kredietinstelling I. Identiteit van de persoon Naam en voorna(a)m(en) Natuurlijk persoon Adres Naam en rechtsvorm van de vennootschap Adres Plaats en datum van oprichting Recht waarnaar de vennootschap is opgericht Balansdatum Bedrag van het geplaatst kapitaal Bedrag van het gestort kapitaal Bedrag van de reserves Rechtspersoon 9 Relevante aandeelhouders of vennoten hoeven enkel te verwijzen naar de informatie die wordt verstrekt in antwoord 6 van het vergunningsdossier. 24

25 II. Beschrijving van de werkzaamheden van de persoon III. Affiliatieverband met de kredietinstelling in België 1. Affiliatieverband 1.1 Opwaartse affiliatie O Moedervennootschap/hoofdzetel van de in België gevestigde kredietinstelling. O Vennootschap waarvan de moedervennootschap/hoofdzetel van de in België gevestigde kredietinstelling een dochter, kleindochter,... is (preciseer het affiliatieverband) (10) :... O Andere rechtspersoon die aandeelhouder is van de in België gevestigde kredietinstelling of van de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor, met uitzondering van diegene die minder dan 5 % van het kapitaal bezit, niet in de raad van bestuur zetelt én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon in is vertegenwoordigd. O Natuurlijke persoon die aandeelhouder is van de in België gevestigde kredietinstelling of van de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor, met uitzondering van diegene die minder dan 5 % van het kapitaal bezit, niet in de raad van bestuur zetelt én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon in is vertegenwoordigd. 1.2 Zijwaartse affiliatie O Bijkantoor O Dochter O Kleindochter,... (11) van de moedervennootschap van de in België gevestigde kredietinstelling of van de vennootschap waarvan de moedervennootschap een dochter, kleindochter,... is, Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad. Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad. 25

26 of van de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor of van de vennootschap waarvan de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor een dochter, kleindochter,... is (preciseer het affiliatieverband) 12 : O Onderneming die in het bezit is van, gecontroleerd of beheerd wordt door een natuurlijke of rechtspersoon die aandeelhouder is van de in België gevestigde kredietinstelling, of die in het bezit is van, gecontroleerd of beheerd wordt door een natuurlijke of rechtspersoon die aandeelhouder is van een onderneming waarvan de hoofdzetel van het in België gevestigde bijkantoor een dochter, kleindochter,... is (met uitzondering van de natuurlijke of rechtspersoon die minder dan 5 % van het kapitaal bezit, niet in de raad van bestuur zetelt én er evenmin rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door een tussenpersoon in is vertegenwoordigd). Gelieve de naam van de betrokken natuurlijke of rechtspersoon te vermelden : Neerwaartse affiliatie O Bijkantoor van de in België gevestigde kredietinstelling O Dochter van de in België gevestigde kredietinstelling O Kleindochter,... (13) van de in België gevestigde kredietinstelling 2. Naam en adres van de eventuele partners/vennoten Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad. Gelieve u niet te beperken tot de tweede graad. 26

27 3. Kapitaalfractie die de rechtspersoon in de kredietinstelling bezit of zal bezitten (voor de berekening : zie punt 5 van bijlage 6 bij het memorandum) Bedrag Percentage 4. Quotum stemrechten dat de rechtspersoon in de kredietinstelling bezit of zal bezitten (voor de berekening : zie punt 6 van bijlage 6 bij het memorandum) Aantal Percentage IV. Opneming van de aandelen in de notering (uitsluitend voor de opwaarts geaffilieerde vennootschappen) Zijn de aandelen op één of meer gereglementeerde markten genoteerd? Zo ja, gelieve volgende informatie te verstrekken : Naam van de gereglementeerde markt Aantal aandelen die genoteerd zijn op de betrokken beurs vorig kalenderjaar jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Vroegere uiterste koersen op de gereglementeerde markt jaar - 2 jaar - 3 jaar - 4 jaar

28 BIJLAGE 8 De overeenkomst over de autonomie in de bankfunctie De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, als autonome openbare instelling, door de wetgever belast met de toepassing van het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen; De..., kredietinstelling vertegenwoordigd door haar raad van bestuur enerzijds en door haar directiecomité anderzijds; Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, overeenkomstig de door het Parlement op 1 en 7 februari 1973 goedgekeurde regeringsverklaring, met de meeste kredietinstellingen van de privé-sector overeenkomsten heeft gesloten om de voorwaarden te waarborgen voor de autonomie in de bankfunctie; Overwegende dat de overeenkomst en haar doelstellingen werden bevestigd in het kader van de goedkeuring door het Parlement van de wet van 30 juni 1975, van de wet van 17 juli 1985 en van de wet van 22 maart 1993; Overwegende dat de regeling inzake het bestuur van de openbare kredietinstellingen, die werd ingevoerd bij de wet van 17 juni 1991, nauw aanleunt bij de regeling van de overeenkomst over de autonomie in de bankfunctie; Overwegende dat het de taak is van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, die door de wet van 22 maart 1993 is belast met de toepassing van het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de autonomie van de kredietinstellingen en van hun bestuur te bevorderen; Verklaren de onderhavige overeenkomst af te sluiten die aan de algemene vergadering van de kredietinstelling zal worden voorgelegd. A. Algemene principes 1. De bankfunctie als zodanig is nauw verbonden met het algemeen belang enerzijds door haar rol in het geld- en kredietwezen, zowel wat het beheer van geld en met geld gelijkgestelde middelen als wat de financiering van het bedrijfsleven en van de overheden betreft, en anderzijds op grond van haar impliciete verantwoordelijkheid ten aanzien van het spaartegoed dat aan de kredietinstellingen wordt toevertrouwd. Daarom moet de bankfunctie uitsluitend worden uitgeoefend op grond van specifiek hiervoor geldende normen, ongeacht of zij nu zijn ingegeven door een gezond en voorzichtig beheer van de kredietinstelling dan wel voortvloeien uit algemene richtlijnen van de monetaire of de controle-overheid, met de bedoeling dit beheer van de kredietinstelling te stimuleren of het bedrijf van de kredietinstelling te koppelen aan algemene economische doelstellingen. De kredietinstellingen staan zelf in voor een oordeelkundig evenwicht tussen alle betrokken - zowel publieke als particuliere - belangen. Dit veronderstelt vanwege de overheden dat zij zich houden aan de voorwaarden voor een gezond en autonoom beheer van de kredietinstellingen en die stimuleren, maar daarnaast vanwege de kredietinstellingen dat zij hun volledige medewerking verlenen om, via een permanente dialoog, de vooropgestelde algemene, monetaire of economische doelstellingen te verwezenlijken. 28

De verzekeringsonderneming... vertegenwoordigd door haar raad van bestuur enerzijds en door haar directiecomité anderzijds;

De verzekeringsonderneming... vertegenwoordigd door haar raad van bestuur enerzijds en door haar directiecomité anderzijds; 1 BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING D. 172 OVEREENKOMST OVER DE AUTONOMIE IN DE VERZEKERINGSFUNCTIE De Controledienst voor de Verzekeringen, als openbare instelling door de wetgever belast met het toezicht op

Nadere informatie

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Bijlage Mededeling _2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Formulier dat moet worden ingevuld door de personen die zich kandidaat stellen voor een hernieuwing van mandaat als bestuurder of als effectieve leider Toepassingsveld:

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02

Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 17 juni 2013 Bijlage 3 bij de circulaire NBB_2013_02 Formulier

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Bijlage bij het memorandum over het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner naar Belgisch recht

Bijlage bij het memorandum over het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner naar Belgisch recht Bijlage bij het memorandum over het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner naar Belgisch recht Alle natuurlijke personen die zich kandidaat stellen voor een functie van bestuurder,

Nadere informatie

Bijlage 1 : Vragenlijst betreffende de effectieve leiding van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon) 1. Identiteit van de tussenpersoon

Bijlage 1 : Vragenlijst betreffende de effectieve leiding van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon) 1. Identiteit van de tussenpersoon Bijlage 1 : Vragenlijst betreffende de effectieve leiding van de kandidaat-tussenpersoon (rechtspersoon) v. 2009-10 1. Identiteit van de tussenpersoon Naam van de tussenpersoon Ondernemingsnummer 2. Identiteit

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling

Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling Bijlage Mededeling _2009_31-5 dd. 18 november 2009 Formulier D / Verklaring over de overdracht of de verkleining van een gekwalificeerde deelneming in het kapitaal van een financiële instelling Toepassingsveld:

Nadere informatie

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

hierna elk afzonderlijk de Autoriteit en gezamenlijk de Autoriteiten genoemd, 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de buitenlandse beleggingsondernemingen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"),

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2011-10

RECHTSPERSOON v. 2011-10 A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2011-10 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (officieuze

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 201 Bijlage 2 bij de mededeling NBB_201_08 Standaardformulier

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

Brussel, 21 oktober 1993. CIRCULAIRE B 93/5 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN

Brussel, 21 oktober 1993. CIRCULAIRE B 93/5 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN . COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN, Prudentieel Toezicht Brussel, 21 oktober 1993. CIRCULAIRE B 93/5 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN Geachte mevrouw, Geachte heer, In het kader van de bescherming van

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Inleiding Deze vragenlijst moet worden ingevuld door de bij bemiddelingsactiviteiten betrokken personen voor wie de

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.00 h) VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren

Nadere informatie

, COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

, COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN , COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel Toezicht BRUSSEL, 9 december 1996. OHZEZNDBRIEP Dl/3198 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN Hevrouw, Hijnheer, De vet van 22 maart 1993 heeft een wettelijk

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2015-01

RECHTSPERSOON v. 2015-01 ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O. IDENTITEIT VAN

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voorschrift informatie fiscus/banken. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voorschrift informatie fiscus/banken. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voorschrift informatie fiscus/banken Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s Besluit van 28 januari 2011, nr. BLKB2011/109M, Staatscourant 8 februari 2011,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

VOLMACHT. Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo NV ten laatste op 22 april 2015. De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN NATUURLIJKE PERSOON v 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 ACKERMANS & van HAAREN NV

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 ACKERMANS & van HAAREN NV VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VRIJDAG 25 NOVEMBER 2011 ACKERMANS & van HAAREN NV Ondergetekende,...... eigenaar van... aandelen aan toonder/gedematerialiseerde aandelen en/of... aandelen

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding.

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding. VERGADERINGEN Volmachten U vindt een volmacht na deze inleiding. Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon verleende machtiging om sommige

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 003.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie