90ste vergadering Donderdag 6 september 1990

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "90ste vergadering Donderdag 6 september 1990"

Transcriptie

1 90ste vergadering onderdag Aanvang uur Voorzitter: Van is Tegenwoordig zijn 83 leden, te weten: Achttienribbe-Buijs, Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van den Berg, J.T. van den Berg, Biesheuvel, Blaauw, Blauw, V.A.M. van der Burg, Buurmeijer, Castricum, e Cloe, ijkstal, Van is, oelman-pel, Van Erp, Franssen, Van Gelder, Ginjaar Maas, Gualthérie van Weezel, Haas-Berger, Van der Heijden, Hillen, Huibers, Huys, Janmaat, A. de Jong, G. de Jong, M..Th.M. de Jong, Kamp, Kersten, e Kok, Koning, e Korte, Laning-Boersema, Lankhorst, Lansink, Leerling, Leers, Leijnse, Lilipaly, Melkert, Middel, Van Middelkoop, Moor, Mulder-van am, Netelenbos, Niessen, Nijland, Van Noord, Nuis, Paulis, Reitsma, Van Rijn-Vellekoop, Roosen-van Pelt, Van Rooy, Rosenmöller, Ruigrok-Verreijt, Scheltema-de Nie, Schoots, Smits, Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker, Stoffelen, Swildens-Rozendaal, Tegelaar-Boonacker, G.H. Terpstra, Tommel, Tuinstra, Van der Vaart, Valk, Ter Veer, Versnel-Schmitz, e Visser, Vliegenthart, Voorhoeve, Vriens-Auerbach, Wiebenga, Willems, Witteveen-Hevinga, Wolters, Ybema en Van Zijl, en de heer Kok, vice-minister-presi dent, minister van Financiën, en mevrouw e Graaff-Nauta, staatsse cretaris van Binnenlandse Zaken. e voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden: Schutte, wegens heugelijke familie omstandigheden; Eversdijk, Feenstra en Van Gijzel, wegens verblijf buitenslands; Melkert, wegens verblijf buitens lands, voor de middagvergadering; Groenman en Schimmel, wegens bezigheden elders; Van der Vlies, wegens het bijwonen van een begrafenis. eze berichten worden voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regeling provincie en gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van de gemeente en Helder tot en met de gemeente Sluis en wijziging van de Financiële-Verhoudings wet 1984 (21019) e algemene beraadslaging wordt geopend. Mevrouw Tegelaar-Boonacker (CA): Mijnheer de voorzitter! e schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel Regeling provincie en gemeentegrenzen langs de Noord zeekust is zeer uitvoerig geweest. e staatssecretaris heeft in de nota naar aanleiding van het eindverslag veel aandacht besteed aan hetgeen door ons is aangedragen. aarom kunnen wij hier volstaan met een korte beschouwing. Er zijn wat het CA betreft slechts twee punten overgebleven die nu in de plenaire behandeling tot een oplossing moeten worden gebracht. Het gaat daarbij om de zeewaartse begrenzing van de gemeente Goedereede en die van de gemeente Rotterdam. Wat het eerste punt betreft is de CA-fractie thans wel overtuigd door de argumenten van de staatssecretaris. Wij waren het er al over eens dat alle zandbanken die bij laag water te voet bereikbaar zijn, provinciaal en gemeentelijk moeten zijn ingedeeld. Uit de nota van Rjjkswaterstaat blijkt nu dat de geul naar de zandbanken die bekend staan als de Bollen van de Ooster, onder normale omstandigheden niet doorwaadbaar is. Wij betreuren het dat door de gemeente Rotterdam en door de provincie Zuid-Holland een tegenovergestelde mening zo stellig aan ons werd gemeld bij brief van 27 maart Wij gaan echter uit van de recente nota van de ienst getijdewateren. aarom acht mijn fractie het juist dat deze banken in het ter tafel liggende wetsvoorstel niet bij de gemeente Goedereede worden mgedeeld. Wel verzoekt mijn fractie de regering, de bestuurlijke indeling van de Bollen van de Ooster te bevorderen wanneer de Bollen door verzanding van de geul tussen de Bollen en het vasteland bij laag water te voet bereikbaar worden. Kan de staatssecretaris dit toezeggen? Het verzoek van B en W van Goede reede om de vaargeul in zijn geheel bij die gemeente in te delen heeft onze instemming en is inmiddels overge nomen door de staatssecretaris. Wat het tweede punt betreft, de gemeente Rotterdam, kan de CA-fractie het standpunt van de regering niet geheel delen. e in het wetsvoorstel beoogde westelijke begrenzing van de gemeente Rotterdam biedt weliswaar nog voldoende ruimte voor uitbreiding van de Maasvlakte, zoals op de kaart bij deel van het tweede structuur schema Verkeer en vervoer is ingetekend, maar de tekst van de planologische kernbeslissing, waarin Grenzen Noordzeekust TK

2 Tegelaar-Boonacker gesproken wordt van 500 ha bruto of meer, maakt de honorering van een wat verdergaande ruimtelijke claim van Rotterdam en de provincie Zuid-Holland niet bij voorbaat onmogelijk. Nu is het hier natuurlijk niet de plaats en de tijd om over de ruimtelijke reservering voor een eventuele tweede Maasvlakte te praten. at zal gebeuren bij de behandeling van het tweede SW, waarin het tweede structuurschema Zeehavens is opgenomen. Maar aan de andere kant mag men zich ook niet bij die behandeling gehinderd voelen door een wat te eng getrok ken zeewaartse gemeentelijke begrenzing van Rotterdam. Mijn fractie is van mening dat, om dit te voorkomen, het door Rotterdam en de provincie Zuid-Holland voorgestel de alternatief ter hoogte van de Maasvlakte enige voorkeur verdient boven de in het wetsvoorstel getrokken grens. Mijn fractie wil deze alternatieve begrenzing echter beperken tot de gemeentegrens van Rotterdam, waarbij de zuidelijke kant haaks wordt getrokken op de westgrens tot de gemeentegrens van Westvoorne, zoals die in het wetsvoorstel is aangegeven. Op die manier wordt geen extra wateropper vlakte toegedeeld aan Westvoorne en Goedereede, waardoor ook de kosten voor het Rijk worden beperkt. Een hiertoe strekkend amendement is ingediend, mede namens mevrouw Van Rijn, de woordvoerster van de fractie van de PvdA. Om enigszins illustratief aan te geven waar het om gaat, is aan de achterzijde van het rondgedeelde blad waarop het amendement is afgedrukt, een kaartje opgenomen waarop de door ons beoogde verruiming van het gebied bij Rotterdam gearceerd is weergege ven. it kaartje maakt echter geen deel uit van het amendement, evenmin als de laatste zin van de toelichting, omdat het hier een globale intekening betreft. Wat de overige gemeenten aangaat steunen wij het wetsvoorstel en spreken wij onze tevredenheid uit over de uiteindelijke totstandkoming van een wetttelijke regeling voor de zeewaartse begrenzing van alle Nederlandse kustgemeenten. Inwerkingtreding per 1 januari 1991 zal de afronding zijn van een overleg met betrokken gemeenten en provincies dat ruim tien jaar heeft geduurd, nadat het eerste ICONA-ad vies ter zake werd uitgebracht. Mijnheer de voorzitter! Als ik het openhartige interview met mevrouw e Graaff-Nauta in NRC Handelsblad van afgeiopen zaterdag goed heb gelezen, breekt er nu weer een van de mooiere momenten aan in het leven van de staatssecretaris, omdat een wetsvoorstel is afgerond en hopelijk binnen niet al te lange tijd in het Staatsblad zal komen. e CA-fractie heeft hier met genoegen aan willen meewerken. Mevrouw Van Rijn-Vellekoop (PvdA): Mijnheer de voorzitter! Ik sluit mij aan bij de woorden van mevrouw Tegelaar betreffende de opmerking van de staatssecretaris in haar interview, dat dit soort wetsont werpen lang duren. Ik vraag mij af waarom het zo vreselijk lang moet duren - meer dan tien jaar - voordat een simpel wetsontwerp waarover nauwelijks politieke discussie is, in de Staatscourant kan komen. it is geen verwijt aan deze staatssecretaris. Allerlei invloeden hebben hier een rol gespeeld. Wij zijn al in 1979 of nog eerder aan dit wetsontwerp begonnen. Ik herinner mij uit een "vorig leven" dat wij de discussie over de Slufter-locatie voerden, waarbij Rotterdam en Westvoorne nadrukkelijk stelden: eerst de locatie, dan pas de herinde ling van de gemeente. e voorwaar de voor Westvoorne was dat de demarcatielijn bij de gemeentelijke herindeling gehandhaafd bleef, omdat men anders grote bezwaren tegen de slufterlocatie zou hebben. ergelijke zeer belangrijke ontwikke lingen in het Zeehavengebied maken dat een wetsontwerp blijft liggen. Aan de andere kant vind ik het onjuist dat er niet eerst een bestuur lijke herindeling plaatsvindt en daarna pas een invulling van de locaties, zoals deze nu heeft plaatsgevonden. Misschien is dit een beetje achteraf kijken, maar wij vinden een bestuurlijke verantwoor delijkheid noodzakelijk voor gebieden die aan de Noordzeekant liggen. Wij behoeven dan ook geen discussies te voeren over wie het bevoegd gezag is bij een dergelijke grote milieuhy giënische ingreep, etcetera. e discussies die naderhand gevoerd werden, maakten dat alles wat moeizaam verliep. Toen het wetsontwerp eenmaal bij de Kamer lag, bleek dat de cijfers niet klopten, ondanks alle tijd die eraan besteed was. at was enigszins slordig. Verder was er de discussie of de geulen al dan niet doorwaadbaar waren. Ik had als eenvoudig kamerlid niet de neiging om lieslaarzen aan te trekken en het zelf te gaan proberen. Maar het moet niet mogelijk zijn dat dergelijke discussies op het laatste nippertje worden ingebracht. Ik heb het allemaal aangehoord en mij afgevraagd: kun je er wel of kun je er niet doorheen? it is zeer relevant bij de bestuurlijke indeling. eze kwestie is op het laatste nippertje opgelost. Er is een nieuw rapport verschenen. at dit in een zo laat stadium moest gebeuren, verdient niet de schoon heidsprijs. Het overleg tussen Zuid-Holland, Rotterdam en het ministerie daaromtrent had best wat eerder kunnen plaatsvinden. Ik verwijt dit echter niet de staatssecre taris, maar constateer slechts dat het allemaal niet even netjes is gegaan. Er ligt nu een wetsvoorstel waarin alle gemeenten zijn ingedeeld, van en Helder tot Sluis. Noord-Holland levert voor onze fractie geen knelpunten op. Wat Zeeland betreft heeft een discussie over de Bollen plaatsgevonden. Ik vind het verstan dig dat Zuid Holland uiteindelijk heeft geschreven: laat nu maar, want er ligt een rapport. aar werd echter aan toegevoegd dat je er eventueel nog doorheen kunt als het laagwater is, maar aan dat soort discussies wil ik niet meedoen. Als echter aanslib bing plaatsvindt - dat is in dat gebied nogal gebruikehjk en de bereikbaarheid inderdaad heel goed is, dan verzoek ik de staatssecretaris niet tien jaar te wachten, maar zo snel mogelijk bestuurlijk in te delen. Problemen van openbare orde hoeven dan geen punt van discussie meer te zijn. e vraag die rest, is of eventueel nog iets gedaan moet worden aan de bereikbaarheid ten opzichte van Goeree. Ik kom nu op Rotterdam. Vanaf het begin heeft deze gemeente gezegd dat zij bestuurlijke ruimte nodig heeft om een eventuele uitbreiding van de Maasvlakte op eenvoudige wijze te realiseren. Mijn fractie heeft daar begrip voor en wij steunen dan ook het door Rotterdam ingediende amendement ter zake. Ons is gebleken dat tegen een zo ruime interpretatie van de ruimte voor Rotterdam waarbij Westvoorne en Goedereede ook nog ruimte zouden krijgen nogal wat bezwaren werden gemaakt door de staatsse cretaris. Bovendien was er misschien Grenzen Noordzeekust TK

3 Van Rijn-Vellekoop geen meerderheid voor in deze Kamer. aarom hebben wij, met mevrouw Tegelaar, een beperkter amendement ingediend waarmee Rotterdam de nodige ruimte krijgt om, als dat nodig zou zijn, bestuurlij ke verantwoordelijkheid te nemen voor een uitbreiding van de Maas vlakte. at dit in de toekomst nodig kan zijn, mag blijken uit de recent gegeven prognoses van het havenbe drijf. Aangezien wij allemaal zeggen dat de grote steden kansen moeten krijgen en de motor van de economie ook de ruimte moet hebben, moeten nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Ik zeg echter nadrukkelijk dat wij slechts de bestuurlijke randvoorwaar den geven. Een uitgebreide discussie over de vraag of de uitbreiding van de Maasvlakte nodig is, moet hiermee niet impliciet plaatsgevon den hebben. ie moet plaatsvinden bij de behandeling van het structuur schema Zeehavens in het SW. Bovendien moet er natuurlijk een heel goede MER-procedure komen en moeten de milieuhygiënische en waterstaatkundige kanten bekeken worden, maar niet de bestuurlijke kant, want die moet dan klaar zijn. Vandaar ons beperkte amendement. e financiële consequenties zijn ook beperkt en daar zijn nauwelijks problemen mee te verwachten. Mijn fractie is van mening dat dit voor Rotterdam de goede oplossmg kan zijn. Alle kustgemeenten zijn met dit wetsvoorstel ingedeeld. Er is een taak volbracht en naar onze mening is het een goede zaak dat er bestuur lijke duidelijkheid zal bestaan over wie verantwoordelijk is voor de gebieden die net buiten de laagwa tergrens liggen. Oe heer Van den Berg (SGP): Mijnheer de voorzitter! Met dit wetsvoorstel wordt de provinciale en gemeentelijke indeling van de Noordzee afgerond. e fractie van de SGP acht dit een goede zaak. Voor een goede bestuurlijke organisatie achten wij deze regeling onontbeer lijk. e hantering van de ICONA-norm heeft geleid tot een redelijk duidelijk beeld. Ook de desbetreffende provincies hebben, zij het soms node, daarmee ingestemd. Van de reste rende onduidelijkheden en knelpun ten is er een aantal naar aanleiding van de discussies in het voorlopig verslag en het eindverslag inmiddels wat ons betreft naar tevredenheid opgelost Ik noem in het bijzonder de door mijn fractie bepleite aanpassing van de indeling tussen Goedereede en Westvoorne, met het oog op het Slijkgat. Wij spreken graag onze waardering uit aan het adres van de staatssecretaris voor het overnemen van dit voorstel. Over de bereikbaarheid van het bankengebied voor de kust van Goeree-Overflakkee zijn al vele woorden gesproken en geschreven. Wij waarderen het dat de staatsse cretaris deze discussie, die toch veel weg leek te krijgen van touwtrekken, op een zeer effectieve wijze heeft beëindigd, namelijk door middel van een rapport van Rijkswaterstaat. Misschien was het een wat omslach tige methode maar in elk geval is nu iedereen overtuigd. at blijkt ook uit de brief van GS van Zuid-Holland en B en W van Rotterdam van 15 augustus. Overigens heb ik niet getracht, persoonlijk ter plaatse dit probleem nader te onderzoeken; dat ieek mij toch wat riskant. Wèl heb ik in Goedereede nagegaan hoe men daar over deze problematiek dacht nog voor het rapport van Rijkswater staat verscheen. Toen bleek al dat niemand daar van eventuele door waadbaarheid van het desbetreffen de gebied op de hoogte was. lemand drukte het als volgt uit: het is doorwaadbaar als je onder water door kunt lopen. at lijkt mij niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Problematisch is het grensbeloop bij de Slufter en de Maasvlakte. GS van Zuid-Holland en B en W van Rotterdam hebben op dit punt een ruimer grensbeloop bepleit dan in het wetsvoorstel wordt gedaan. Er zijn indertijd wat dit betreft twee concrete varianten ter tafel gebracht, A en B, waarmee aan de wensen van de genoemde instanties tegemoet kon worden gekomen. Inmiddels hebben zij, door middel van de genoemde brief van 15 augustus, terecht variant B laten vallen omdat men daarbij uitging van de aanvanke lijk omstreden doorwaadbaarheid bij Goeree. Blijft over variant A, die nog altijd een veel ruimer grensbeloop bij de Maasvlakte beoogt dan het wetsvoorstel. In de nota naar aanleiding van het eindverslag wijst de staatssecretaris deze uitbreiding met een aantal duidelijke argumenten af. GS van Zuid-Holland en B en W van Rotter dam stellen echter in hun brief van 15 augustus dat het structuurschema ruimere marges aangeeft dan in de nota naar aanleiding van het eindverslag wordt gesuggereerd. Zij gaan voorts nader in op de voorne mens met betrekking tot de ontwik keling van een tweede Maasvlakte In de op 9 augustus gepubliceerde nieuwe goederenstroomprognose van het Rotterdamse havenbedrijf wordt bovendien gesproken over forse ontwikkelingen met een ruimtebeslag van circa 1200 ha netto ofwel 2000 tot 2500 ha bruto. aarmee is er sprake van een aanzienlijke overschrijding van het in het structuurschema genoemde aantal. Naar aanleiding van deze gegevens nodigt onze fractie de staatssecretaris uit om de in het wetsvoorstel neergelegde keuze opnieuw van argumenten te voorzien. Indien er sprake is van concrete, thans aanwijsbare ontwikkelingen zou daarvoor naar ons oordeel ook thans bestuurlijk ruimte moeten worden geschapen. Financiële argumenten, dan wel het argument dat grensaanpassing te zijner tijd vrij snel zou kunnen worden gerealiseerd via een AMvB, mogen er wat ons betreft niet zonder meer toe leiden dat de grenzen nu te krap worden vastgesteld. Er is te meer reden om de staatssecretaris uit te nodigen om op deze problematiek nader in te gaan, gelet op het amendement nr. 12 van mevrouw Van Rijn en mevrouw Tegelaar. Zoals uit mijn opmerkingen blijkt, staan wij niet onsympathiek tegenover dit amende ment maar wij wachten graag de reactie van de staatssecretaris af voor wij hierover ons definitief oordeel geven. Met de tweede nota van wijziging is het probleem van de doorsnijding van het Slijkgat opgelost. Het gaat om de vaargeul naar Stellendam die in het oorspronkelijke voorstel grotendeels bij Goedereede was ingedeeld maar ook voor een gedeelte binnen de grenzen van Westvoorne viel. Terecht is nu ook hier het uitgangspunt gevolgd dat doorsnijdingen van vaarwegen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. at dit "foutje" zo laat is ontdekt, komt wellicht doordat het Slijkgat niet zo duidelijk op de desbetreffende kaarten was afgebeeld. Het herstel hiervan leverde echter weinig problemen op omdat een soort uitruil van vergelijkbare stukken water kon plaatsvinden. Hierdoor komt de vaargeul nu geheel binnen de Grenzen Noordzeekust TK

4 Van den Berg grenzen van Goedereede te liggen en wordt er geen schade gedaan aan het uitgangspunt van een zo duidelijk mogelijk grensbeloop. Ik meen dat iedereen met deze wijziging kan instemmen, zodat dit een uiterst acceptabel oplossing oplevert. Op onze suggestie om de begren zing, gelet op de noordwaartse beweging die er in het Slijkgat zou zijn, nog wat verder naar het noorden aan te passen, heeft de staatssecre taris geantwoord dat dit niet nodig is omdat de bedoelde beweging slechts gering is en het oostelijke gedeelte van de vaargeul zich gedurende de laatste jaren juist in zuidelijke richting verplaatst. Ik ben graag bereid, dit aan te nemen maar mochten in de toekomst noordwaartse bewegingen toch sterker blijken te zijn, dan lijkt het mij juist dat de begrenzing alsnog wordt aangepast omdat anders de vaargeul in de lengterichting toch weer zou worden doorsneden door gemeentegrenzen. Ikverzoekde staatssecretaris, hierop attent te zijn. Mijnheer de voorzitter! Ik zal niet verder ingaan op andere elementen van het wetsvoorstel die al genoeg zaam zijn uitgediscussieerd, zoals de indeling van Neeltje Jans bij Veere. Wij hadden daar aanvankelijk wat vragen over, maar de argumentatie van de regering op dit punt heeft ons overtuigd, met name het argument dat er een veel bredere bestuurhjke afweging zou moeten piaatsvinden wil je in dit kader en op dit moment iets aan die grenzen veranderen. at heeft ons wel overtuigd, alhoewel de staatssecretaris heeft dat ook toegegeven als je op de kaart kijkt, het grensbeloop toch niet zo voor de hand liggend is. Ik vraag nog even de aandacht voor de ontwikkelingen rond de zogenaamde voordelta, waarover ook in de stukken het een en ander is gesteld. Het gaat om banken en bankvorming waar geen sprake is van doorwaadbaarheid. Volgens de huidige normen behoeven die niet gemeentelijk te worden ingedeeld. Toch zou daar wel eens sprake kunnen zijn van ontwikkelingen die uit een oogpunt van natuurbescher ming en natuurbehoud bestuurlijk ingrijpen noodzakelijk kunnen maken. Wij horen nu al eens klachten over rustverstoring door recreanten met bootjes en zelfs met surfplanken. Het lijkt mij goed om die ontwikkelingen kritisch te volgen. Op zich sluiten wij niet uit dat voor zulke gebieden, gezien de in het geding zijnde natuurwaarden, op een gegeven moment een gemeentelijke indeling wenselijk is. Een bestemmingsplan zou een instrument kunnen zijn tegen ongewenste ontwikkelingen. Wij verzoeken de regering op dit punt de ontwikkelingen attent en nauwlettend te volgen. Ik wil de staatssecretaris nog een verduidelijking vragen. In de schrifte lijke voorbereidmg is ook onzerzijds de afstemming van bevoegdheden ter sprake gebracht, bijvoorbeeld in het kader van de rampenbestrijding op zee. at punt blijft veel aandacht verdienen Een schip kan bij een ramp binnen bepaalde gemeente grenzen zijn en ook gemeentegren zen overschrijden. Het moet dan wel duidelijk zijn wie waartoe bevoegd is en wat de kustwacht in zo'n geval kan en mag doen. Wellicht kan de staatssecretaris hieraan nog een korte uiteenzetting wijden, met name in het licht van de coördinatie tussen de verschillende overheden, Rijkswa terstaat en de kustwacht, ook met het oog op de bestrijding van kustverontreiniging tengevolge van bijvoorbeeld olielozingen. In ieder geval daarom hebben wij dit punt een en andermaal naar voren gebracht is juist in het kader van het voorkomen en het bestrijden van rampen een volstrekte helderheid en duidelijkheid over bevelsverantwoor delijkheden en de bevoegdheidsver deling essentieel. aarom bevelen wij dit punt nog eens in de aandacht aan. e heer Koning (VV): Mijnheer de voorzitter! In het vanmorgen reeds meer aangehaalde interview van de staatssecretaris met NRC Handels blad heeft zij onder meer opgemerkt dat zij liever met de PvdA regeert dan met de VV. Ik herinner mij een dergelijke opmerking van een latere minister-president, de heer Van Agt, uit het jaar Ik wil de staatsse cretaris erop wijzen dat hij zijn bekomst heeft gekregen van het regeren met de PvdA. Ik wacht dus maar af wat er met de staatssecreta ris in dezen gebeurt. Ik wil alleen maar zeggen dat zij over het algemeen gesproken wat betreft het beleid inzake de gemeentehjke herindeling, indeling of regeling meer steun voor haar beleid heeft gehad van de zijde van de PvdA en de VV te zamen dan van haar eigen geestverwanten. Mijnheer de voorzitter! Het beleid van de staatssecretaris op het terrein van de gemeentelijke indeling, herindeling en regeling heeft in het algemeen gesproken de steun en de sympathie van mijn fractie. Zij weet zich daarvan overtuigd, ook voor de toekomst. Het wetsontwerp zoals het er nu ligt, heeft in het algemeen gesproken de instemming van de VV-fractie. Nu weet de staatssecretaris evenzeer dat er geen gevoeliger aard van wetsontwerpen is voor amendering vatbaar dan gemeentelijke indeling, herindeling en regeling. Ook daaraan ontkornt dit wetsontwerp niet. In de toekomst - ik zeg dat de staatsse cretaris graag toe - zal ik mij bij amendering prudent proberen op te stellen, al is de verleiding voor een kamerlid groot om dit soort wetsont werpen, die in algemene zin vaak technisch en niet politiekvan aard zijn men kan natuurlijk over de totale aard van de gemeentelijke herindeling spreken - te amenderen. Zoals ik al zei, ben ik het eens met het wetsontwerp, al wil ik bij twee punten nog kanttekeningen plaatsen, te weten de gemeentelijke herinde ling van Neeltje Jans en de situatie bij Rotterdam. Eerst Neeltje Jans. In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp komt tot uitdrukking dat de regering heeft geworsteld met de vraag wat er met Neeltje Jans zou moeten gebeuren. In de nota naar aanleiding van het eindverslag schrijft de regering echter dat dit wetsontwerp niet de juiste plaats is om daarover te spreken. aar zit natuurlijk een zekere tegenstrijdigheid in, want eerst heeft zij zich wel diepgaand op dit onderwerp beraden om vervol gens te concluderen dat dat niet past. Ik wil de staatssecretaris op dit punt echter volgen, al vraag ik haar wel, de gemeentelijke indeling van Neeltje Jans nog eens te bezien. Uit eigen ervaring in de afgelopen jaren weet ik dat het provinciaal bestuur van Zeeland en het gemeentebestuur van Veere zich buitengewoon veel moeite hebben getroost om te komen tot een goede aanpak van de planalogie, van het bestuur, van de inrichting van het eiland Neeltje Jans. Ik weet dit, omdat ik er in het verleden als domeinbeheerder verantwoordelijk voor was. Ik wijs er echter op, dat Neeltje Jans dichter bij Westerschouwen ligt, een van onze allerbelangrljkste recreatiegemeen ten. e druk van daaruit op Neeltje Grenzen Noordzeekust TK

5 Koning Jans zal ongetwijfeld zeer groot zijn, met alle daaruit voortvloeiende vragen, zoals die om politietoezicht, brandweerdiensten enz. Ik ben het met de heer Van den Berg en de staatssecretaris eens dat de behan deling van dit wetsontwerp niet het meest geëigende moment is om hierover te spreken, ook al heeft de Kamer natuurhjk volledig het recht om bij amendement te trachten te bewerkstelligen dat een verandering wordt aangebracht. at zou, geloof ik, niet van prudentie getuigen. Het grondwettelijk recht van de Kamer om te amenderen blijft natuurlijk overeind staan, welke procedures er ook gelden bij gemeentelijke herindeling. Nogmaals, zou de staatssecretaris deze kwestie nog eens willen bezien? Mijnheer de voorzitter! an de situatie bij Rotterdam. Inhoudelijk behoef ik daar niet veel over te zeggen. Ik onderschrijf het betoog dat hierover door mevrouw Van Rijn is gehouden. Het is volgens mij wenselijk dat er duidelijkheid over het bestuur ontstaat, zodat niet te snel wederom naar het wapen van de gemeentelijke indeling behoeft te worden gegrepen om ter plekke ruimte te verschaffen. In beginsel onderschrijf ik dan ook het op dit punt ingediende amendement, al moet ik daar wel enkele opmerkingen bij plaatsen. Voor het zomerreces heeft mevrouw Van Rijn mij ge vraagd, een dergelijk amendement mede te ondertekenen. Er was dus een amendement gemaakt dat mijn handtekening droeg, evenals die van mevrouw Tegelaar. Tijdens de viering van 175 jaar Eerste Kamer deelde mevrouw Tegelaar mij mede dat zij tot de conclusie was gekomen dat het amendement, zoals het daar lag, te ruim was, met name in financieel opzicht, en dat zij haar handtekening wilde terugtrekken. Zij zou hierover overleg voeren met mevrouw Van Rijn. Wie schetst mijn verbazing toen ik later moest concluderen dat het amendement mij niet wederom ter ondertekening was voorgelegd. Ik wees zoëven al op het technische, niet politieke karakter van dit wetsvoorstel. Het is goed gebruik in dit huis, dat ook de oppositie indien van dezelfde gevoelens wordt uitgenodigd om mede te werken, in de vorm van onderteke ning, aan amendering. Sterker nog, het wordt vreemd indien een uitnodiging tot ondertekening niet gestand kan worden gedaan. Ik denk dat wij hier te maken hebben met een amesvrede. Op 3 augustus 1529 werd te Kamerijk een vredes verdrag tussen Karel V en Frans I van Frankrijk gesloten, bewerkstelligd door de moeder van Frans I, Louise van Savoye en haar schoonzuster, de hertogin-weduwe van Savoye, Margaretha van Oostenrijk, de tante. En er moesten opofferingen worden gedaan. e een gaf dit, de ander gaf dat. Zo gaf Frankrijk zijn aanspraken op Italië op en kreeg Habsburg daar het nodige voor terug. En wat denk ik dat er gebeurd is, als ik het geheel zo overzie? Toen mevrouw Tegelaar haar steun aan het amendement-van Rijn terugtrok, was er geen meerderheid meer in de Kamer. En het is in het belang van Rotterdam dat daar een uitbreiding ter plaatse tot stand komt. Ik veronderstel dat mevrouw Van Rijn en mevrouw Tegelaar zal mij wel tegenspreken als het niet zo is - de medewerking van mevrouwtegelaar voor een nieuw amendement heeft moeten kopen. En wat was het offer dat mevrouw Van Rijn moest brengen? at was de medeonderte kening door mij, opdat het amende ment de naam Van Rijn/Tegelaar zou krijgen. Men weet hoe het in dit huis gaat. Een amendement dat meer dan twee ondertekenaars heeft, wordt genoemd naar de eerste onderteke naar en vervolgens voorzien van de letters c.s., terwijl een amendement dat voorzien is van twee namen, naar beide ondertekenaars wordt ge noemd. Mijnheer de voorzitter, dit amende ment is werkelijk een voorbeeld van sociale vernieuwing. Het is een hemelbestormend amendement. Vandaar dat mijn oordeel over het gedrag van mevrouw Tegelaar mild is. Wat wil mevrouw Tegelaar namelijk graag? at haar naam in de parlementaire annalen wordt opgenomen als mede-indiener van dit hoogst belangrijke amendement. Zij ziet vanzelfsprekend graag dat ook de pers morgen in brede commenta ren vermeld dat zij de medeonderte kenaar van dit amendement is. En ik heb daar begrip voor. Mevrouw Tegelaar zit vier jaar in de Kamer en is nog niet opgevallen door een geweldige publiciteit. En wat is er dan plezieriger dan op deze wijze in de krant te komen? Mijn oordeel is dus mild en ik ga verder. Ik doe vanaf deze plaats een dringende oproep op de pers, die hier "in zo grote getalen" op de tribune zit bij de behandeling van dit hoogst belang wekkende wetsvoorstel, om breeduit de naam van mevrouw Tegelaar bij dit wijzigingsontwerp in de kolom men te vermelden. e heer Van Middelkoop (GPV): Mijnheer de voorzitter! Ik zal het niet wagen om qua oppositionele toonzetting te concurreren met de heer Koning. Het was ook niet mijn voornemen om te reageren op het interview met de staatssecretaris in NRC Handelsblad. Maar toen ik de heer Koning zojuist hoorde, dacht ik toch dat hij nog iets verder had moeten redeneren en de consequen tie van zijn redenering had moeten trekken En dat is dat deze staatsse cretaris het liefst regeert zonder het CA. En dat zou een heel curieuze figuur zijn geworden. Maar goed, ter zake. Voorstellen tot regeling van gemeentegrenzen mogen zich altijd in de warme belangstelling van de betrokken gemeentebesturen verheugen. Zelden blijkt de band tussen bestuur ders en bestuurden op het lokale vlak zo sterk te zijn als op het moment dat deze band bij wet dreigt te worden verbroken. Maar ook als het niet gaat om de positie van burgers, maar alleen van water, zoals bij het onderhavige wetsvoorstel, komen de lokale besturen in het geweer, goed gedocumenteerd met het oog op de financiële consequenties van het voorstel. Uiteraard is dat hun goed recht. En het is onze taak, de argumenten voor en tegen te wegen. Eigenlijk is het merkwaardig dat wij nog zo lang moeten spreken over de vraag waar de grenzen van provin cies en gemeenten aan de zeezijde liggen. Weliswaar is het gebruik van het zeewater langs de kust in de loop der jaren intensiever en verscheide ner geworden, maar badgasten hebben nooit de neiging gehad om uitsluitend op het strand te verblij ven. En de besturen van badplaatsen hebben zich altijd gerealiseerd dat zij een taak hebben ten opzichte van het baden in zee. e Scheveningse bader die indertijd meende, de Haagse politieverordening op dit punt aan zijn laars te kunnen lappen, omdat deze verordening niet zou gelden voor het zeegebied, maar alleen voor het strand, vond de rechter niet aan zijn zijde. e rechter herinnerde eraan dat de overheid van de aan zee gelegen plaatsen al Grenzen Noordzeekust TK

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2012-2013 *2: 12 *3: WordXP *4: 12de vergadering *5: Maandag 17 en dinsdag 18 december 2012 *6: 18.00 uur De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Ik heet de minister van Sociale Zekerheid

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hirsch Ballin in zeldzame gevallen, zij ook niet anders gewend. Het is, anders gezegd, nieuwer voor de instellingen om daarmee te moeten werken dan voor degenen die er binnenkomen. Stel dat wij te maken

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 420 Uitkomsten Programma Beheer en Interdepartementaal beleidsonderzoek natuurbeheer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 302 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Smeets (PvdA), voorzitter, Smilde (CDA), Koşer

Nadere informatie

beter zou vinden indien er ook een einddatum in opgenomen zou worden, maar dat heb ik al meegedeeld.

beter zou vinden indien er ook een einddatum in opgenomen zou worden, maar dat heb ik al meegedeeld. Koekkoek denken. De heer De Graaf heeft er ook de mogelijkheid voor geopend, omdat hij heeft gezegd dat het ook wat later zou kunnen. Alleen zou dat dan ook in het amendement moeten staan, maar het staat

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

5de vergadering Dinsdag 22 november 1983 Aanvang 10.45 uur

5de vergadering Dinsdag 22 november 1983 Aanvang 10.45 uur 5de vergadering Dinsdag 22 november 1983 Aanvang 10.45 uur Voorzitter: Steenkamp Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten: Steenkamp, Glastra van Loon, Umkers, Ginjaar, Veder-Smit, Van Dalen, Vermeer, Kruisinga,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie