Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Gemeentelijke indeling van het tot de provincie Flevoland behorende zuidelijke deel van het Usselmeer en opheffing van het openbaar lichaam Zuidelijke Usselmeerpolders Nr. 3 Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voorgeschiedenis 3. Beoordeling van de ontwerp-regeling 4. Financiële aspecten 5. Overgangsbepalingen 6. Slotopmerkingen Bijlagen 1 I. Kaart behorend bij artikel 1 van het wetsvoorstel. II. Uitnodiging op grond van artikel 85, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling om de voorbereiding van de gemeentelijke indeling van het Markermeer ter hand te nemen. III. Besluit van provinciale staten van Flevoland tot vaststelling van de ontwerp-regeling tot gemeentelijke indeling van het Markermeer met bijbehorende toelichting. 1 De bijlagen zijn ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie F ISSN Sdu Uitgevenj Ptantijnstraat 's-gravenhage 1994

2 1. Inleiding Bij de instelling van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 is het zuidelijke gedeelte van het Usselmeer (hierna ook te noemen: Markermeer) voor het overgrote deel ingedeeld bij de provincie Flevoland. Een gedeelte daarvan is nog niet gemeentelijk ingedeeld. De «gemeente lijke bevoegdheden» berusten momenteel bij de Landdrost van het openbaar lichaam Zuidelijke Usselmeerpolders; de «gemeentelijke» taken worden verricht door dat openbaar lichaam. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe het gedeelte van het Markermeer dat tot de provincie Flevoland behoort, gemeentelijk in te delen. Het grootste gedeelte wordt toegevoegd aan de gemeente Lelystad (± ha); het overige deel aan de gemeente Almere (± 6900 ha). Tevens regelt het voorstel de intrekking van de Wet openbaar lichaam «Zuidelijke Usselmeerpolders». Bovendien wordt het openbaar lichaam Zuidelijke Usselmeerpolders opgeheven. 2. Voorgeschiedenis Het kabinet heeft zich in november 1990 uitgesproken over de planolo gische kernbeslissing inzake de toekomst van het Markerwaardgebied. Het kabinet heeft besloten het principebesluit uit 1985 tot aanleg van een Markerwaardpolder in te trekken. Tevens is besloten een integraal beheersplan op te stellen voor het Usselmeer en het Markermeer gezamenlijk. Uitgangspunt van het beheersplan is een duurzame ontwikkeling van het gebied als open water en behoud en ontwikkeling van de recreatieve en ecologische kwaliteiten. Door het bovenvermelde standpunt valt in de nabije toekomst geen inpoldering van het Markermeer te verwachten. In het verlengde van het koninklijk besluit van 9 oktober 1989 houdende gemeentelijke indeling van het tot de provincie Flevoland behorende noordelijke deel van het Usselmeer (Stb. 415), ligt nu een gemeentelijke indeling van het tot die provincie behorende zuidelijke deel van het Usselmeer voor de hand. De voordelen die er zijn bij eventuele inpoldering van het gebied indien dat niet gemeentelijk is ingedeeld, zijn irrelevant geworden. Daarom heeft de eerste ondergetekende bij brief van 14april 1992 (BW92/U551) het provinciaal bestuur van Flevoland uitgenodigd op grond van artikel 85, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) de voorbe reiding van een gemeentelijke indeling van het Markermeer ter hand te nemen (zie bijlage II). Gedeputeerde staten van Flevoland achten het, mede naar aanleiding van de opvatting van het kabinet dat het bovenge noemde besluit om het Markermeer niet in te polderen niet inhoudt dat dit nooit zal geschieden, onverstandig om thans maatregelen te nemen die op enige wijze toekomstige inpoldering zouden kunnen belemmeren. Naar hun oordeel zou de gemeentelijke indeling van het Markermeer een eventuele inpoldering aanmerkelijk bemoeilijken. Bovendien zien zij geen noodzaak voor gemeentelijke indeling nu de Wet openbaar lichaam «Zuidelijke Usselmeerpolders» naar hun mening naartevredenheid functioneert. Ondanks deze bezwaren hebben gedeputeerde staten de uitnodiging aanvaard. Op 13 oktober 1992 heeft het open overleg, bedoeld in artikel 2 van de Wet arhi, plaatsgevonden. Hierna hebben gedeputeerde staten een herindelingsplan opgesteld. Het plan is ter inzage gelegd en een ieder is in de gelegenheid geweest daarover zijn oordeel kenbaar te maken. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De gemeenteraden van Almere en van Lelystad kunnen instemmen met de door gedeputeerde staten voorgestelde gemeentelijke indeling van het Markermeer. Op 3 september 1993 hebben provinciale staten van Flevoland de ontwerp-regeling vastgesteld (zie bijlage III).

3 3. Beoordeling van de ontwerp-regeiing Nu het Markermeer niet wordt ingepolderd, worden, conform de bedoeling van de Grondwet, in het onderhavige gebied reguliere bestuurlijke verhoudingen in het leven geroepen. Hierdoor gaat voor het gehele Usselmeer eenzelfde bestuurlijk regime gelden als voor de rest van Nederland. Bij de gemeentelijke indeling van het Markermeer hebben gedeputeerde staten de volgende uitgangspunten gehanteerd: a. de grenzen dienen een zodanig beloop te hebben dat de relatie van de betreffende gemeente met het Markermeer zoveel mogelijk tot uitdrukking komt; b. de grenzen dienen aan te sluiten bij de grenzen op het land en een zo logisch en herkenbaar mogelijk beloop te hebben; c. de grenzen dienen een zo gestrekt mogelijk beloop te hebben. Hierdoor wordt het mogelijk om, indien daaraan behoefte bestaat, de grenzen op eenvoudige wijze te markeren; d. de gemeentelijke indeling dient zodanig te zijn dat de financiële tegemoetkoming in de kosten wordt geoptimaliseerd. Met betrekking tot punt d merken gedeputeerde staten het volgende op. Wanneer het Markermeer gemeentelijk wordt ingedeeld geldt de Financiële-Verhoudingswet 1984 (FVW'84). Het Markermeer wordt voor de FVW'84 gerekend tot buitenwater. Voor het uitkeringsonderdeel buiten water geldt een maximale uitkering voor ha per gemeente. Toedeling van het Markermeer aan de gemeente Lelystad levert Lelystad financieel nauwelijks extra inkomsten op omdat de gemeente al voor bijna ha buitenwater een uitkering ontvangt. Voor de gemeente Almere ligt dit anders. De gemeente ontvangt volgens de provincie nu voor 3100 ha Usselmeerwater een uitkering. Omdat voor het uitkeringsonderdeel buitenwater een maximale uitkering voor ha per gemeente geldt, rest een uitbreiding van 6900 ha ter optimalisering van de uitkering buitenwater. Gelet op de genoemde uitgangspunten hebben provinciale staten een ontwerp-regeling vastgesteld, waarin de volgende indeling van het Markermeer is opgenomen: de grens van het te verdelen gebied wordt getrokken vanuit het grenspunt van de gemeenten Almere en Lelystad naar het grenspunt van de gemeenten Hoorn en Wester-Koggenland. Dit leidt ertoe dat aan de gemeente Almere ± 6900 ha wordt toegekend en aan de gemeente Lelystad ± ha (zie bijlage I). De gemeente Almere ontvangt dan (net als de gemeente Lelystad) de maximale uitkering buitenwater. Wanneer aan de gemeente Almere meer dan 6900 ha wordt toegekend levert dat volgens de provincie geen extra inkomsten op. (Zie overigens de opmerking over het aantal ha van Almere in paragraaf 4). De regering is van oordeel dat herindelingen op bestuurlijke gronden dienen plaats te vinden en niet om positieve gevolgen voor gemeenten te bereiken en te maximaliseren. Bij de beoordeling van de provinciale ontwerp-regeling is daarom geen belang toegekend aan uitgangspunt d van de provincie. De regering acht de andere uitgangspunten wel van belang en kan zich daarin vinden. Omdat de regering tegen de voorge stelde indeling op basis van de uitgangspunten a, b en c, geen bezwaren heeft, is deze indeling ongewijzigd in dit voorstel opgenomen. De gemeentelijke indeling van het Markermeer heeft tot gevolg dat de Wet openbaar lichaam «Zuidelijke Usselmeerpolders» kan worden ingetrokken. Deze wet is voor een tijdelijke situatie in het leven geroepen en beoogt niet een permanente afwijking van het democratisch systeem van lokaal bestuur te creëren. Zoals eerder gesteld acht het provinciaal

4 bestuur het geen goede zaak het openbaar lichaam op te heffen en het Markermeer gemeentelijk in te delen (zie paragraaf 2 en de toelichting op de ontwerp-regeling, die in bijlage III van deze memorie is opgenomen). Na zorgvuldige afweging van de argumenten vóór en tegen gemeentelijke indeling van het Markermeer zijn wij op grond van het feit dat inpoldering in de thans voorzienbare toekomst niet plaats zal vinden, tot de conclusie gekomen dat overeenkomstig de intentie van de Grondwet de gemeente lijke indeling van het Markermeer geboden is. De voordelen die de situatie van niet-gemeentelijk-ingedeeld-zijn biedt bij inpoldering, zijn nietzo zwaarwegend dat daarom van gemeentelijke indeling moet worden afgezien. Bovendien vormt gemeentelijke indeling op zich geen barrière voor inpoldering. De regering ziet daarom geen reden het openbaar lichaam te handhaven. 4. Financiële aspecten Bij de Wet van 17 november 1988 tot voltooiing van de provinciale indeling van het Usselmeer is artikel 17, tweede lid, van de Financiële Verhoudingswet 1984 gewijzigd in die zin dat voor de toepassing van deze wet het Usselmeer als buitenwater wordt aangemerkt. Voorheen werd het Usselmeer aangemerkt als binnenwater. Krachtens artikel 5 van de eerstgenoemde wet wordt de verandering van binnen in buitenwater voor elke afzonderlijke Usselmeergemeente voor het eerst toegepast op de algemene uitkering van het Gemeente fonds over het jaar waarin de grens van die gemeente in het Usselmeer verandert, maar in ieder geval op de uitkeringen over het zesde jaar na de datum van inwerkingtreding van de genoemde wet. De wet is op 26 november 1988 in werking getreden. Het zesde jaar na inwerkingtreding is het jaar De grens van Lelystad in het Usselmeer is veranderd bij het Besluit van 9 oktober Dat besluit betrof de gemeentelijke indeling van het Usselmeer voor het deel van Flevoland dat ten oosten van de Houtribdijk is gelegen. De omzetting van binnen in buitenwater is op grond van de Wet van 17 november 1988 voor Lelystad voor het eerst toegepast op de algemene uitkering voor het jaar De grens van Almere in het Usselmeer is na de inwerkingtreding van de Wet van 17 november 1988 niet veranderd. De omzetting van binnen in buitenwater is bijgevolg voor Almere voor het eerst toegepast op de algemene uitkering voor het jaar De uitkering voor buitenwater is lager dan die voor binnenwater. De omzetting van binnen in buitenwater heeft voor Lelystad met ingang van het uitkeringsjaar 1990 tot een daling van de algemene uitkering geleid; voor Almere is die daling per 1994 opgetreden. Bij het genoemde besluit van 9 oktober 1989 is per 1 januari 1990 een aanzienlijk oppervlak Usselmeerwater aan Lelystad toegevoegd. Daardoor is per 1990 voor die gemeente per saldo een verhoging van de algemene uitkering opgetreden. Op grond van de Financiële-Verhoudingswet 1984 geldt voor het uitkeringsonderdeel buitenwater een maximum van ha. De achtergrond van dit maximum is dat de kosten verbonden aan de aanwezigheid van buitenwater - dat zijn met name kosten op het terrein van de ruimtelijke ordening - ten dele een vast karakter hebben. Met de toevoeging van Usselmeerwater per 1 januari 1990 heeft Lelystad een oppervlak Usselmeerwater gekregen van 9979 ha. Dit oppervlak is nagenoeg gelijk aan het maximum van ha. Almere heeft thans een oppervlak Usselmeerwater van 3054 ha. De provincie is, zoals in paragraaf 3 is gesteld, uitgegaan van 3100 ha. Bij het feitelijke aantal van 3054 ha, geldt dat het voor Almere geen extra inkomsten oplevert, indien meer dan 6946 ha wordt toegevoegd. De provincie hield in dit verband een toevoeging aan van 6900 ha. Het onderhavige voorstel

5 leidt tot de volgende verandering in de oppervlakten Usselmeerwater. Het betreft een raming. wateroppervlak Usselmeer nu na mdeling toename (1) (2) (3)=(2)-(1) Lelystad Almere 9979 ha 3054 ha ha 9954 ha ha 6900 ha Van de toename van ha bij Lelystad is, gelet op het maximum van ha, slechts 21 ha relevant voor de berekening van de algemene uitkering. Naast water wordt bij Lelystad ook nog de dijk Enkhuizen/ Lelystad ingedeeld. Het gaat om een oppervlakte land van 140 ha. De financiële gevolgen van het onderhavige voorstel bestaan voor beide gemeenten uit een verhoging van de algemene uitkering, doordat aan beide gemeenten een deel van het Usselmeer wordt toegevoegd en doordat de dijk Enkhuizen/Lelystad naar Lelystad overgaat. Hieronder wordt een raming gegeven van de gevolgen. Deze raming draagt een indicatief karakter. Zo zullen bijvoorbeeld het bedrag per eenheid voor het uitkeringsonderdeel land en binnenwater en het uitkeringspercentage nog verandering ondergaan in de periode tot de datum van herindeling. Bij de berekening is uitgegaan van de volgende gegevens en een datum van herindeling van 1 januari De gegevens zijn ontleend aan de septembercirculaire van 1993; het betreft de raming voor het uitkeringsjaar bedrag (in basis) per ha buitenwater 6,25 - bedrag (in basis) per ha land en binnenwater 25,40 - uitkeringspercentage 614 De verhoging van de algemene uitkering voor het jaar 1995 in verband met de wijziging van de gemeentelijke indeling bedraagt, naar raming (bedragen afgerond op f 1000): toename uitkering buitenwater (1) toename uitkering land (2) totale toename uitkering buiten wateren land a.g.v. wijziging gemeentelijke indeling (3)-(1) + (2) Lelystad Almere Uit zijn advies van 16 maart 1994 blijkt dat de Raad voor de gemeente financiën geen aanleiding ziet tot het maken van opmerkingen over dit wetsvoorstel. 5. Overgangsbepalingen Een gevolg van de gemeentelijke indeling van het Markermeer is dat de Wet openbaar lichaam «Zuidelijke Usselmeerpolders» kan worden ingetrokken. Het openbaar lichaam wordt opgeheven. Gelet op het feit dat de Wet arhi niet voorziet in de rechtsgevolgen van de opheffing van het openbaar lichaam Zuidelijke Usselmeerpolders, dient hierin bij dit voorstel te worden voorzien. Het ligt voor de hand de relevante bepalingen van de Wet arhi op analoge wijze toe te passen voor deze situatie. In verband daarmee is in het wetsvoorstel een aantal bepalingen

6 opgenomen die onder andere de rechtskracht van voorschriften, de overgang van rechten en verplichtingen en de overgang van het archief en de registers betreffen. Met betrekking tot het archief en de registers van het openbaar lichaam merken wij op, dat deze zich thans bevinden in de gemeente Almere. Het betreft ten eerste de akten van de burgerlijke stand van de gemeenten waarvan grondgebied bestuurlijk ingedeeld is geweest bij het openbaar lichaam. Deze akten zijn opgemaakt tijdens die bestuurlijke indeling. Ten tweede betreft het archiefkaarten, waaruit het bevolkingsregister van het openbaar lichaam bestaat. Analoge toepassing van artikel 70 van de Wet arhi betekent dat het archief en de registers van hetopenbaar lichaam Zuidelijke Usselmeer polders met ingang van de datum van herindeling van het Markermeer, overgaan naar een in het onderhavige wetsvoorstel aan te wijzen gemeente. Mede gegeven het feit dat het archief en de registers zich reeds in de gemeente Almere bevinden, wordt deze gemeente in het voorstel aangewezen (zie artikel 5, eerste lid, van het wetsvoorstel). 6. Slotopmerkingen In de diverse artikelen wordt de term «datum van herindeling» gebruikt. Overeenkomstig artikel 1, onderdeel f, van de Wet arhi wordt hiermee bedoeld: 1 januari volgend op de dag van inwerkingtreding van de herindelingsregeling, zijnde in dit geval de onderhavige wet. Ten aanzien van de gevolgde procedure merken wij nog het volgende op Hoewel in beginsel sprake is van een grenscorrectie op grond van artikel 1, onderdeel c, van de Wet arhi (wijziging van gemeentegrenzen waarbij naar verwachting het inwonertal van geen van de betrokken gemeenten met meer dan 10% zal af of toenemen), is de onderhavige procedure analoog aan de bepalingen voor wijziging van de gemeente lijke indeling verlopen. Dit heeft te maken met het feit dat gelijktijdig met de gemeentelijke indeling van het Markermeer, de Wet openbaar lichaam «Zuidelijke Usselmeerpolders» moet worden ingetrokken. De Minister van Binnenlandse Zaken, D. IJ. W. de Graaff-Nauta De Minister van Verkeer en Waterstaat, J. E. Andriessen De Ministervan Financiën, W. Kok

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 19836 Nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies (Provinciewet) Nr. 12 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 mei 1990 Het gewijzigd voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 936 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van het recht op bijstand bij verblijf buiten Nederland Nr. 4 ADVIES RAAD

Nadere informatie

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied)

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) 30 509 Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) Tweede nota van wijziging Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Advies gemeentelijke herindelingen

Advies gemeentelijke herindelingen Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Inleiding Onderwerp Advies gemeentelijke herindelingen In uw brief van 3 december 2009 hebt u de Kiesraad en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 655 Gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard Nr. 3 Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 073 Wet houdende een nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 656 Samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave Het advies van de Raad van State wordt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 061 Wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 552 Regels inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (Financiële-verhoudingswet) Nr. 27 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 818 Samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Het advies van de Raad van State wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een bejaardenoord, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 297 Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4351 Inboeknummer 11bst00811 Beslisdatum B&W 10 mei 2011 Dossiernummer 11.19.256 RaadsvoorstelVaststellen verordening naamgeving en nummering gemeente Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 B ADVIES RAAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23440 Aanpassing van de vergoeding van verblijfkosten van leden van de Tweede Kamer en enige andere wijzigingen van de Wet schadeloosstelling leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 816 Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tijdens spitsuren (Wet op het rekeningrijden) Nr. 8 NOTA VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 303 Besluit van 30 mei 1996, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 817 Samenvoeging van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Het advies van de Raad van State

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 681 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 605 Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot onderzoek aan de kleding en het onderzoeken van vervoermiddelen en van de Gemeentewet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 92 Besluit van 20 februari 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 33 3 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 375 Besluit van 4 september 2009, houdende aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 824 Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; Overwegende dat per 1

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 700 Besluit van 22 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met de totstandkoming van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 496 Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 289 27 598 Gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 29 mei 2001 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Consultatieversie. Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Consultatieversie. Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare

Nadere informatie

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006

AAN DE KONINGIN. No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 ................................................................................... No.W12.06.0350/IV 's-gravenhage, 17 oktober 2006 Bij Kabinetsmissive van 17 augustus 2006, no.06.002805, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 399 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 497 Vaststelling van bedragen in verband met uitkeringen uit het Provinciefonds voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 alsmede wijziging van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 425 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 359 Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit wetsvoorstel stelt een samenvoeging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 238 26 353 Gemeentelijke herindeling van Twente GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 7 mei 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 134 Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 april 2010 Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 202 Besluit van 22 mei 2015, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden en het Besluit bestuursorganen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 659 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Nr. 17 AMENDEMENT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 244 Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Dit voorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2007:BA5102

ECLI:NL:RBZLY:2007:BA5102 ECLI:NL:RBZLY:2007:BA5102 Instantie Datum uitspraak 12-03-2007 Datum publicatie 15-05-2007 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer AWB 05/2087 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 99 Besluit van 17 februari 2007 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 190 Beschikking van de Minister van Justitie van 6 mei 2003, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit kadastrale tarieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 875 Wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 438 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 33 426 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 358 Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van Midden-Limburg Nr. 3 HERDRUK 1 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 215 Besluit van 26 april 2012, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en het Reglement

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2015

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2015 Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2015 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in overeenstemming

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van,

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Besluit van., houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 404 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97) Nr. 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 832 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP Nr. 3 Het advies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 088 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 303 Wet van 7 april 2005, houdende wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010

Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010 Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2010; gelet op artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22887 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20 318 Gemeentelijke herindeling van Utrecht-West, provinciale herindeling van de gemeente Woerden alsmede gemeentelijke herindeling van Reeuwijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 april 2008 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 278 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 826 Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het urgerlijk Wetboek, artikel 214 van de Overgangswet nieuw urgerlijk Wetboek en van een

Nadere informatie

Gelet op: Artikel 145 van de Provinciewet en artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op: Artikel 145 van de Provinciewet en artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht; Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering November 2014 Nummer 6750 Onderwerp Verordening elektronische kennisgeving Zuid-Holland 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 364 Samenvoeging van de gemeenten Bergen, Egmond en Schoorl Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding Het advies van de Raad van State wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 889 Wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van een wijziging van de

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 1. Artikel 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2009 De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijskrelaties, handelende in

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:435. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie

ECLI:NL:RVS:2015:435. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Inhoudsindicatie ECLI:NL:RVS:2015:435 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-02-2015 Datum publicatie 18-02-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201402761/1/R1 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Grensbeschrijving naar aanleiding van herindeling gemeente Maasdonk Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend: Dat de gemeenteraden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 924 Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap) B ADVIES

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 813 De gevolgen van de privatisering van het ABP voor de pensioenen en uitkeringen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding (Wet gevolgen

Nadere informatie

Regelgeving per 1 januari 2015 inzake IAU, MAU en VU 2015

Regelgeving per 1 januari 2015 inzake IAU, MAU en VU 2015 Regelgeving per 1 januari 2015 inzake IAU, MAU en VU 2015 Hieronder vindt u wat er over de IAU, MAU en VU 2015 1 is vastgelegd in wet- en regelgeving. Deze pagina bevat de volgende elementen: Participatiewet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 828 Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Dit wetsvoorstel bevat technische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 5 Besluit van 17 december 2007, houdende wijziging van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in verband met de wijziging van de hoogte van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 975 Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal tot te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 324 Besluit van 29 augustus 2007, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de verlaging van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 012 Samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren en toevoeging van de kern Nieuwstadt aan Sittard-Geleen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 096 Gemeentelijke herindeling in een deel van Twente Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens

Nadere informatie