SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

2 Schoolgids Rehobothschool 2014/ Hervormde basisschool Rehoboth Poolster NT Katwijk (ZH). Telefoon: Website: Schoolrekening: Directie: K. Westhuis Rijnsoever PB Katwijk aan Zee Tel Schooltijden: Groep 1 t/m 4: uur uur (woensdag van uur en elke vrijdagmiddag geen school) Groep 5 t/m 8: uur uur (woensdag: uur) Gymzaal: Sporthal Rijnsoever Schimmelpenninckstraat 6, 2221 EP Katwijk aan Zee Tel Bestuur: De Rehobothschool is één van de vijf basisscholen van de Stichting Hervormde Scholen te Katwijk aan Zee. Abeelplein 40, 2225 NH Katwijk(ZH). Tel.: Website: Voorzitter: Dhr. M. Guijt, Tramstraat 148, 2225 NK Katwijk(ZH). Tel Penningmeester: Dhr. J. B. van Duijvenbode Dwarsstraat GL Katwijk (ZH). Tel Inspectie onderwijs: Website: Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief). 1

3 DE REHOBOTHSCHOOL ALLE INFORMATIE IN EEN SCHOOLGIDS Beste ouder(s), Graag informeren we u over de gang van zaken op onze basisschool. In deze schoolgids vindt u onder andere informatie over: onze identiteit; de organisatie van het onderwijs; de zorg voor de leerlingen; de leerkrachten; wat de ouders van school kunnen verwachten; wat van ouders wordt verwacht de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school. De schoolgids is tevens bedoeld als naslagwerk. U kunt hierin namelijk belangrijke data terugvinden, zoals de schoolvakanties. Wij adviseren u om deze schoolgids zorgvuldig te lezen en te bewaren. Wanneer u vragen hebt over de inhoud, bent u uiteraard van harte welkom op school. Wij zijn u graag van dienst. Namens het team van de Rehobothschool, K. Westhuis Rehoboth = ruimte(n) De naam Rehoboth staat in de Bijbel, voor het eerst in Genesis 26. Als Izak, de zoon van Abraham uiteindelijk een put graaft voor drinkwater waar hij in rust en vrede kan leven om een toekomst op te bouwen, geeft hij de waterbron de naam Rehoboth. In vers 22 staat: Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. Onze school heet de Rehobothschool. Wij willen graag de leerlingen die aan onze zorg worden toevertrouwd in rust en vrede de ruimte bieden om te kunnen leven en leren. Daarom is ons motto: De Rehobothschool: Ruimte voor leven en leren! 2

4 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 DE REHOBOTHSCHOOL EEN EERSTE INDRUK In deze schoolgids schrijven we uitgebreid over de doelen en de werkwijzen van onze school. Maar om te beginnen willen we heel kernachtig zeggen waar het op onze christelijke school om draait: - Wij willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. - Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol. De Rehobothschool is een moderne, christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof in de God die Zichzelf bekend heeft gemaakt in en door de Bijbel, vooral door Zijn Zoon Jezus Christus. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De sfeer in de school is veilig en vertrouwd. Kinderen gaan met plezier naar school. Elk kind komt tot zijn recht. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Als het dan toch eens een keer de kop op steekt, grijpen we direct in. Ook vertellen we de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt er wel eens een kind gecorrigeerd op ongewenst gedrag. Maar we steken bij voorkeur meer energie in het belonen van goed gedrag. SCHOOLKEUZE Waarom kiezen de ouders voor de Rehobothschool? Uit de ouderenquête blijkt dat vooral het christelijke karakter van de school een grote invloed heeft op de keuze van de ouders voor een basisschool. Bovendien hebben de ouders veel waardering voor de kwaliteit van het onderwijs. Voor de ouders is het ook belangrijk dat de school in de directe nabijheid van de woning staat. REGELS VAN TOELATING Godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht kan nooit een reden zijn om een leerling de toegang tot de school te ontzeggen. Er wordt dus geen onrechtvaardig onderscheid gemaakt. Bij een te groot aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen wordt in volgorde van aanmelding ingeschreven. Bij inschrijving wordt voorrang verleend aan leerlingen waarvan de ouders al een kind op school hebben. 1. Ouders en leerlingen dienen de grondslag van de school te onderschrijven of te respecteren. 2. Op grond van de volgende criteria kan een aspirant-leerling tot de school worden toegelaten. De schoolleiding draagt zorg voor voldoende informatie over deze criteria aan de aspirant-leerling en zijn ouders. a. Kinderen moeten de leeftijd hebben die de wet stelt. b. Het kind moet voldoen aan de volgende eisen: Mobiliteit; het moet in staat zijn zich zelfstandig te bewegen, met of zonder hulpmiddelen; Communicatie; het moet in staat zijn zich uit te drukken in voor zijn leeftijd gebruikelijke taal; Leerbaarheid; het moet in staat zijn kennis tot zich te nemen, zich vaardigheden eigen te maken; Een bepaalde mate van zelfredzaamheid (het kind moet bijv. zindelijk zijn). c. Ouders en kinderen dienen zich te conformeren aan het schoolbeleid. d. Kinderen kunnen worden toegelaten aan het begin van een nieuw schooljaar. e. Kinderen die ingeschreven staan op een andere, niet tot het Bestuur Hervormde Scholen behorende basisschool, kunnen, met uitzondering van verhuizing, alleen aan het begin van het schooljaar bij een school worden ingeschreven. 3

5 f. Ouders zijn verplicht alle relevante informatie over het kind te verstrekken aan de school. Bij het aanmelden dienen de ouders een vragenlijst over hun te kind in te vullen. Het achterhouden van informatie kan het weigeren van de inschrijving tot gevolg hebben, ook met terugwerkende kracht. g. Ouders dienen het inschrijfformulier geheel en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. 3. Indien een aangemelde leerling niet wordt toegelaten, deelt de schoolleiding dit besluit onder opgave van redenen schriftelijk aan de ouders van de aangemelde leerling mee. VERWIJDERING OP GROND VAN LEERPRESTATIES Het is niet toegestaan een leerling in de loop van het schooljaar op grond van onvoldoende leerprestaties van school te verwijderen. De schoolleiding kan aan de ouders wel een advies geven de leerling bij een andere school (basisonderwijs of speciaal basisonderwijs) aan te melden. Voor aanmelding/verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs gelden de regels die zijn vastgesteld door het Samenwerkingsverband. Deze regels zijn ter inzage beschikbaar op de school. LEERLINGENADMINISTRATIE EN PRIVACYBESCHERMING Op school bevindt zich een leerlingenadministratie, waarin alleen die gegevens zijn opgenomen die relevant zijn voor de schoolloopbaan van de leerlingen en die door de wet worden voorgeschreven. In de registratie worden geen andere persoonsgegevens opgenomen dan: a. naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en bank- en girorekeningnummer en het burgerservicenummer (BSN); b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; c. nationaliteit, geboorteplaats en geboorteland; d. naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en bank- en girorekeningnummer, opleiding, geboorteland en beroep van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarigen; e. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene; f. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn met het oog op het onderwijs; g. gegevens betreffende de aard en verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten; h. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; i. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten; j. andere dan de onder a. tot en met i. bedoelde gegevens waarvan de opneming wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet; k. gezinssituatie; l. gezinsvolgnummer; m. gegevens van afleverende basisschool; n. verslagen van leerlingbesprekingen. Ten aanzien van de gegevens die worden opgenomen in de leerlingenadministratie en de daarbij in acht te nemen geheimhouding geldt hetgeen is bepaald in het reglement Persoonsregistratie. Dit reglement is op de school ter inzage beschikbaar. Wanneer een leerling een personeelslid vertrouwelijk gegevens verstrekt dan is het desbetreffende personeelslid verplicht deze gegevens vertrouwelijk te houden, ook tegenover overige leden van het personeel, het schoolbestuur en de ouders. Leerkrachten onderhouden ook contacten met ouders, behalve met ouders die krachtens gerechtelijke beslissing van dat contact zijn uitgesloten. De rechten en de plichten van de leerlingen van de ouders die in deze schoolgids zijn vermeld, zijn in een leerlingenstatuut vastgelegd. We hopen dat dit document bijdraagt aan een stuk helderheid over wat leerlingen en hun ouders van de school kunnen verwachten en wat de school van de leerlingen en hun ouders kan verwachten. U kunt op de website van de school het leerlingenstatuut bekijken. 4

6 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 REHOBOTHSCHOOL ALS CHRISTELIJKE BASISSCHOOL De Rehobothschool gaat uit van de Stichting Hervormde Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs te Katwijk aan Zee. Deze stichting heeft tot grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, waaraan geen andere uitleg wordt gegeven dan in de Drie Formulieren van Enigheid is uitgedrukt. De Drie Formulieren van Enigheid zijn: De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, ook wel de Belijdenisgeschriften genoemd. Deze belijdenisgeschriften willen de inhoud en betekenis van de Bijbel onder woorden brengen. In de praktijk van het schoolgebeuren houdt dit in dat we onderwijs willen geven vanuit de leefregels van de Bijbel, in de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God en onze Heiland en Verlosser is. Het eigene van de Hervormde Scholen wordt bepaald door de centrale plaats, die Christus in het geheel van het onderwijs en opvoeding inneemt. De doelstelling van onze school is dan ook: het kind bekend te maken met het handelen van God met de mensen, zoals dat in de Bijbel aan ons bekend gemaakt is en de ontplooiing van de eigen aanleg en mogelijkheden van het kind, zodat het nu en later als lid van de gemeente vanuit het heil van Christus op alle terreinen mag leven en handelen. Op alle vakgebieden worden christelijke waarden en normen overgedragen in een sfeer waarin medeleven, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid een belangrijke rol spelen en waarin geen plaats is voor pesten, agressie of discriminerend gedrag in woord, gebaar of kleding. De christelijke identiteit is ook herkenbaar bij activiteiten binnen schoolverband buiten de schooluren. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. Iedere leerling heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten binnen de grenzen die de identiteit en de doelstelling van de school daaraan stellen. Leerlingen dienen elkaars mening en die van anderen te respecteren. Uitingen die discriminerend of beledigend kunnen worden ervaren, zijn niet toegestaan. Kinderen worden geacht zich te houden aan de heersende normen en waarden in de school en de daarbij horende regels en afspraken. Leerlingen worden geacht verzorgd op school te verschijnen volgens algemeen gangbare normen, zulks ter beoordeling van de schoolleiding. De schoolleiding heeft de bevoegdheid voorschriften te geven en te wijzigen ter zake van uiterlijk en kleding van de leerlingen. Kleding met teksten of afbeeldingen die niet stroken met onze waarden en normen worden niet toegestaan. Naast de overdracht van christelijke waarden en normen tijdens alle lessen, heeft de identiteit van de school ook gestalte gekregen in enkele vormkenmerken: a. de dag wordt begonnen en afgesloten met gebed. b. op iedere schooldag wordt een bijbelles gegeven, waarin aandacht is voor Bijbellezen, het vertellen van de verhalen en de verwerkingen. c. er worden psalmen, gezangen en geestelijke liederen gezongen en aangeleerd. d. de Christelijke feestdagen, zoals het Kerstfeest, Pasen, Pinksteren enz. worden op school of in de kerk gevierd. e. naast de verhalen uit de Bijbel worden er ook zendingsverhalen en verhalen uit de kerkgeschiedenis verteld. 5

7 SCHOOLREIS Eenmaal per jaar gaan we met de kinderen uit groep 1 tot en met 7 op schoolreis. De schoolreis heeft geen nadrukkelijk educatief karakter. We zijn vooral gezellig een dagje uit met elkaar. Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar drie dagen op schoolkamp. De kinderen uit groep 1 en 2 gaan niet al te ver van huis. De laatste jaren gingen we naar de kinderboerderij en speeltuin Groenendael en KidsZoo. Groep 3 en 4 gaan samen op schoolreis. Zo zijn we de afgelopen jaren naar Blijdorp Zoo, Plaswijck, Duinrell en Oud Valkeveen geweest. De groepen 5, 6, en 7 gaan ook gezamenlijk op schoolreis. Zij gaan bijvoorbeeld naar de Apenheul, de speeltuin Julianatoren, Drievliet of Duinrell. Het kan ook zijn dat bovengenoemde groepen gezamenlijk op schoolreis gaan. We reizen naar onze bestemming met een touringcar of vragen ouders met de auto te rijden wanneer de bestemming dichtbij is. De schoolreizen vinden plaats in mei/ juni. Het schooljaar is dan bijna voorbij en de temperaturen zijn dan niet zo laag meer. De kinderen van de onderbouw zijn verdeeld in groepjes die begeleid worden door ouders. Bij alle schoolreizen doen we een beroep op hulpouders. De kosten voor het schoolreisje in groep 1 en 2 zijn ongeveer 10,00. Groep 3 t/m 7: ongeveer 25,00. Deze meerdaagse schoolreis kost ongeveer 100,00. Deze gelden worden omstreeks de maand mei op de schoolrekening gestort. U krijgt hierover van tevoren bericht. In groep 8 gaan de kinderen niet meer op schoolreis maar op schoolkamp. Zij gaan drie dagen (twee nachten) naar de Veluwe. Dit jaar gaan we weer naar kampeerboerderij Fijn-Oord in Ermelo. Tijdens de kampdagen willen we vooral buiten zijn. Het schoolkamp wordt gehouden in de maand juni. Deze kampdagen vormen een fijne afsluiting van acht jaren Rehobothschool. Genoemde gelden worden omstreeks de maand mei op de schoolrekening gestort. U krijgt hierover van te voren bericht. Bovendien worden er jaarlijks enkele excursies georganiseerd. De kosten van een excursie zijn ongeveer 3,00 per leerling. DE SCHOOL OP MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014 De school heeft op de eerste schooldag 280 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen. Groep 1 Groep 1/2 a Groep 1/2 b Groep 3 a Groep 3 b Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 TOTAAL : 6 leerlingen : 33 leerlingen : 34 leerlingen : 23 leerlingen : 23 leerlingen : 31 leerlingen : 32 leerlingen : 33 leerlingen : 33 leerlingen : 32 leerlingen : 280 leerlingen De instroomgroep 1 telt eind maart 2015 zo n 33 leerlingen. Alleen als we op dat moment een lokaal erbij hebben gekregen, kunnen de kinderen die daarna vier jaar worden instromen. Zeer waarschijnlijk zal er dus na 31 maart een instroomstop zijn: de kinderen die vier jaar worden kunnen dan nog niet naar groep 1, maar blijven uiteraard wel ingeschreven. Zij worden aan het begin van het schooljaar op school verwacht. 6

8 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 REHOBOTH ALS BASISSCHOOL... EEN NIEUWE SCHOOL, MAAR TOCH VERTROUWD De Rehobothschool werkt vanuit 5 belangrijke uitgangspunten: De kinderen gaan met plezier naar school en leren veel. De leerkrachten werken gemotiveerd en met veel enthousiasme. Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. De school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma. Er is veel contact met de ouders. Deze uitgangspunten worden zo veel mogelijk uitgewerkt door zo n 23 personeelsleden die op de Rehobothschool werken. PERSONEEL Sommige personeelsleden zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Weer anderen zijn allround. Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld als remedial teacher, intern begeleider, rekenspecialist of computerdeskundige. Een vakleerkracht bewegingsonderwijs is ook aan de school verbonden. Alle functies en taken zetten we zo in ten dienste van de kinderen: Groep 1 Juf A. Barnhoorn (ma., di., de helft van de wo.) Juf M. van Duijn (de helft van de wo., do. en vr.mo.) Groep 1/2a Juf L. Schaap (ma. t/m wo. en vr.) Juf C. Zuijderduijn (do.) of een vervanger Groep 1/2b Juf L. Westerhout (ma. t/m wo.) Juf M. Klok (do. en vr.mo.) Groep 3a Juf D. Heemskerk (ma., do. en vr.mo.) Juf T. van Egmond (di. en wo.) Groep 3b Juf W. van Rijn (ma.) Juf M. Timmers (di., wo., do. en vr.mo.) Groep 4 Meester J. Haasnoot (ma. t/m vr.mo.) Groep 5 Juf M. Bregman (ma. t/m wo.) Juf W. van Rijn (do. en vr.) Groep 6 Juf A. Goedegebuur (di. t/m vr.) Juf M. Hoek (ma.) Groep 7 Juf J. de Vries (ma., do., vr.) Meester G. van Egmond (di. en wo.) Groep 8 Juf A. Sigtermans (ma. en di.) Juf A. Boogert (wo. en do.) Juf M. Weststrate (vr.) Directeur: K. Westhuis Interne begeleiding: D. Heemskerk (gr. 1-3/di. en wo.) en A. Boogert (gr. 4-8/ma. en di.) Managementteam: D. Heemskerk, A. Boogert en K. Westhuis (di.mo.) Remedial Teaching: W. van Rijn, M. Timmers, A. Goedegebuur en G. van Egmond (diverse dagdelen) ICT-coördinator: G. van Egmond (ma, do.) Gymleerkracht: P. van Leeuwen (di.mo. en vr.) Onderwijsassistente en remedial teaching groep 1/2: juf L. Harrison (di.) Managementondersteuning: T. van Egmond (ma.) 7

9 DE REHOBOTHSCHOOL... VOOR HET EERST NAAR SCHOOL! Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het onderwijs van nu is (binnen onze klassikale organisatie) zoveel mogelijk gericht op een ononderbroken ontwikkelingsproces bij de leerlingen. In het algemeen stromen leerlingen na 8 schooljaren door naar het voortgezet onderwijs. De "basis" is dan gelegd. Maar het kan ook later. Een leerling moet de basisschool in elk geval verlaten aan het einde van het schooljaar, waarin hij/zij veertien jaar is geworden. Uw kind mag vanaf de dag dat het vier jaar wordt naar de basisschool. Is uw kind toegelaten, dan krijgt u automatisch bericht wanneer uw kind mag komen kennismaken. Wij stellen het op prijs dat u uw kind bijtijds aanmeldt. Bij plaatsgebrek hebben de kinderen, die reeds broertjes en/of zusjes op school hebben, voorrang. Als uw kind vijf jaar is geworden, moet het op de eerste schooldag van de daaropvolgende maand naar school. Vanaf dat moment is uw kind namelijk leerplichtig. U, als ouder, moet uw zoon of dochter op een basisschool laten inschrijven. Op u rust ook de verplichting ervoor te zorgen dat uw kind elke dag naar school gaat. Is uw kind, ook al heeft het de leerplichtige leeftijd nog niet bereikt, eenmaal als leerling ingeschreven, dan begint ook de verplichting ervoor te zorgen dat het geregeld de school bezoekt. Dit betekent dat u uw kind, zodra het op school is ingeschreven, niet zomaar een paar dagen thuis kunt houden. Het kan voorkomen dat een normale schoolweek voor een 5-jarige kleuter een te zware belasting is. Is dat bij uw kind het geval en wilt u uw kind voor maximaal vijf uur per week thuishouden, dan dient u de schoolleiding van dit voornemen in kennis te stellen. De schooldirecteur beslist over de vrijstelling van nog eens maximaal 5 uur per week (10 uur per week in totaal), als naar het oordeel van de directeur het schoolbezoek voor dit kind te zwaar is. Let op: deze uren kunnen niet gespaard worden of naar andere weken doorgeschoven worden. Zodra uw kind zes jaar is, houdt deze regeling op en mag een leerling uitsluitend thuis gehouden worden als het echt niet naar school kan komen. Bijvoorbeeld door ziekte. Er moet dus een geldige reden zijn voor schoolverzuim. U bent wel verplicht de school zo snel mogelijk te informeren. VRIJSTELLING Als u meent dat uw kind, ook al is het vijf jaar geworden toch (nog) niet rijp is om naar de basisschool te gaan, neem dan contact op met de cluster Onderwijs & Jeugd van de gemeente om vrijstelling van de leerplicht aan te vragen. Deze wordt pas verleend als na een onderzoek door de schoolarts of indien nodig- een psycholoog blijkt dat uw kind inderdaad (nog) niet staat wordt geacht onderwijs te volgen. SCHOOLTIJDEN EN ONDERWIJSTIJD Groep 1 t/m 4: s Morgens van uur = 23 uur 's Middags van uur Woensdagmorgen van uur Elke vrijdagmiddag vrij Groep 5 t/m 8: 's Morgens van uur = uur 's Middags van uur Woensdagmorgen van uur 8

10 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 Op de Rehobothschool krijgen de leerlingen in de groepen 1 t/m 4 minimaal 880 uur onderwijs. De leerlingen in de groepen 5 t/m 8 krijgen per jaar minimaal 1000 uur onderwijs. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting dat een kind gedurende de basisschool minimaal 7520 uur onderwijs aangeboden moet krijgen. Binnen het jaarurentotaal valt het weekurentotaal. Ook daarbij is de balans van groot belang. Het weekurentotaal is voor onze scholen: Groepen 1 t/m 4: 23,00 uur Groepen 5 t/m 8: 25,75 uur In ons activiteitenplan wordt weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Om de jongere kinderen minder te belasten is ervoor gekozen om in de onderbouw minder uren les te geven dan in de bovenbouw. Er is een vaste dagindeling van maandag tot en met vrijdag. De lesochtend begint s morgens om 8.45 uur (excl. 5 minuten inloop). In de loop van de ochtend wordt er een pauze gehouden waarin de kinderen buiten spelen. Tussen de middag gaan de kinderen of naar huis om te lunchen, of ze blijven over op school en eten dus tussen de middag op school. s Middags gaan de kinderen voor het tweede dagdeel van (excl. 5 minuten inloop) tot uur naar school. (zie: schooltijden) De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij en op woensdagmorgen krijgen zij les tot uur. Op woensdagmiddag is de hele school vrij. VOOR SCHOOLTIJD De kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden zeker niet eerder verwacht dan 10 minuten voor schooltijd. Dan nemen wij de verantwoordelijkheid over. Er wordt dan pleinwacht gelopen. De leerkrachten van de groepen 1, 1/2a en 1/2b zijn 10 minuten voor het begin van de lessen in het lokaal aanwezig ( s morgens vanaf 8.35 uur en s middags vanaf uur). Het is echter ook belangrijk, dat uw kind niet te laat komt, want dat betekent altijd storing van de lessen. Wanneer u een gesprekje met de leerkracht wilt, kunt u dit na schooltijd doen. Met het oog op de veiligheid gaan de schooldeuren om 8.45 uur en om uur op slot, wie later komt kan bij de voordeur aanbellen. OP WEG NAAR SCHOOL Hoewel de Rehobothschool weinig te maken heeft met het drukke verkeer, kan het fietspad dat langs de school loopt gevaar opleveren voor uw kind. Dat geldt vooral voor de kinderen van de lagere groepen. De kinderen rennen gemakkelijk zonder op te letten het fietspad over. Als uw kind in één van de kleutergroepen zit, wordt u verzocht op het kleuterplein te wachten tot uw kind uit school komt. Zo houden we het fietspad en het trottoir vrij. VERVOER NAAR SCHOOL Het is niet de bedoeling dat uw kind op de fiets naar school komt. Uitzonderingen worden gemaakt voor kinderen die verder weg wonen. Leerlingen die ten oosten van de Biltlaan of in de Hoornes wonen, mogen met de fiets naar school. Deze leerlingen krijgen een speciale sticker op hun fiets. De fietssticker is verkrijgbaar bij meester Van Egmond. De fietsen worden elke dag gecontroleerd op de aanwezigheid van een sticker. Als de sticker ontbreekt, volgt een waarschuwing. Fietsen plaatsen buiten het plein is verboden vanwege de overlast van de buren. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. 9

11 Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 10

12 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 DE REHOBOTHSCHOOL... EEN KWALITEITSSCHOOL De Rehobothschool is een van de vijf Hervormde basisscholen in Katwijk aan Zee. Al die scholen verschillen in meerdere of mindere mate van elkaar. Scholen verschillen in werkwijzen, sfeer en resultaten. Kortom in kwaliteit. Op vier manieren werkt onze school aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met goede methoden, goed personeel, het goed volgen van de resultaten van de leerlingen en een goede organisatie binnen de school. Omdat wij op onze school willen werken met moderne onderwijsmethoden, vernieuwen we regelmatig de lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander materiaal wordt gelet op de identiteit, de kwaliteit en het uiterlijk. Ook kijken we of er in de methode plustaken zitten voor snelle leerlingen en extra oefenstof voor de kinderen die dit nodig hebben. Het werken met goede, moderne methoden is één manier om kwaliteit na te streven. Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor, dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Jaarlijks wordt veel tijd besteed aan nascholing. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er elk schooljaar één of twee studiedagen voor teamleden en volgen leerkrachten bijscholingscursussen. De kwaliteit van een school hangt dus af van de mensen die er werken en hoe ze dat doen. En over één ding zijn alle teamleden van de Rehobothschool het eens: 't Is hard werken op de Rehobothschool en de sfeer is prima. Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken met toetsen. Toetsen geven ons inzicht in de prestaties van de kinderen. Bovendien geeft het een totaalbeeld van de school. Elders in deze gids leest u hier meer over. Een vierde manier om de kwaliteit te verbeteren is extra personeel inzetten, zodat er ruimte komt voor interne begeleiding, remedial teaching, onderwijsassistentie en ict-ondersteuning. Hierover leest u elders in deze gids. 11

13 HET VERZORGEN VAN ONDERWIJS De leerlingen en de ouders hebben er recht op dat het personeel zich inspant om goed onderwijs te verzorgen. 1) Als een leerkracht naar het oordeel van ouders het onderwijs niet goed verzorgt, kunnen ouders, wanneer zij dat willen, dit aan de orde stellen bij de desbetreffende leerkracht: a. Wanneer dit geen bevredigend resultaat oplevert dan kunnen ouders een klacht indienen bij de schoolleiding. b. De schoolleiding vervolgens, bespreekt de klacht met degene tegen wie de klacht is gericht en probeert tot een oplossing te komen. c. Betreft de klacht een lid van de schoolleiding dan wordt de klacht gedeponeerd bij het schoolbestuur, waarna het schoolbestuur de klacht bespreekt met het desbetreffende lid van de schoolleiding. 2) Wanneer kinderen extra zorg nodig hebben, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van het kind. De school bepaalt de grenzen van de begeleidingsmogelijkheden. TOETSING EN BEOORDELING Toetsing van de leerstof kan op twee verschillende wijzen geschieden: a. Door oefentoetsen. Een oefentoets is uitsluitend bedoeld om de leerkracht en de leerling inzicht te geven in hoeverre de leerling de lesstof begrepen en geleerd heeft. De oefentoets kan onverwacht gehouden worden. b. Door beoordelingstoetsen. Daartoe behoren: CITO-toetsen overhoringen, schriftelijk dan wel mondeling; proefwerken/repetities; werkstukken/spreekbeurten. Een leerling heeft recht op inzage in zijn beoordelingstoets, nadat deze is beoordeeld. RESULTATEN Uit het laatste inspectierapport blijkt dat de prestaties van de leerlingen aan het einde van de schoolperiode tenminste op het niveau liggen dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Ook de resultaten op de tussenliggende momenten zijn gemiddeld voldoende. Tevens blijkt dat het leerstofaanbod dekkend is voor de kerndoelen. Wat betreft het kwaliteitsbeleid heeft de inspectie haar waardering uitgesproken over de professionele wijze waarop en voor de grote inzet waarmee de school omgaat met de verbeteractiviteiten. EINDRESULTATEN Ieder jaar gaan weer tientallen leerlingen naar hun nieuwe school voor het voortgezet onderwijs. Om een goede en verantwoorde keuze te maken, wordt aan het eind van groep 8 de CITO Eindtoets afgenomen. De eindtoets bestaat voornamelijk uit reken- en taalopdrachten. Rekenen, taal en lezen zijn belangrijk op de Rehobothschool. De opbrengsten worden vergeleken met scholen waar ongeveer hetzelfde type kind zit. Voor de meting is dat wel zo eerlijk. De opbrengsten van het afgelopen jaar lagen, In tegenstelling tot vorig jaar, iets onder het landelijk gemiddelde. WAAR GAAN DE KINDEREN NAAR TOE? In onderstaande lijst kunt u aflezen welke adviezen de kinderen van groep 8 gekregen hebben van de school. Alle leerlingen zijn op de school van hun keuze geplaatst. Adviezen voortgezet onderwijs : VWO tto HAVO/VWO VMBO t/havo VMBO theoretisch VMBO b/k : 3 leerlingen : 5 leerlingen : 5 leerlingen : 1 leerling : 12 leerlingen 12

14 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 DE REHOBOTHSCHOOL ONDERWIJS OP MAAT Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen we ze uit om te ontdekken en te leren. De school is klassikaal georganiseerd. De kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Er wordt in iedere groep handelingsgericht gewerkt. Dat betekent dat er veel rekening gehouden wordt met sterke en zwakke leerlingen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra instructie, extra oefenstof, remedial teaching of een programma op eigen niveau. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten. De vooruitgang van de leerlingen wordt cyclisch bijgehouden en vastgelegd. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. In groep 1 en 2 worden de CITO-toetsen Taal en Rekenen afgenomen. Vanaf groep 3 worden de vorderingen op het gebied van o.a. taal, lezen en rekenen enkele malen per jaar getoetst met landelijk genormeerde toetsen van de Citogroep, zoals de DrieMinutenToets (lezen), de Spellingstoets, de toets Begrijpend Lezen (vanaf eind groep 4), de Woordenschattoets en de toets Rekenen/Wiskunde. De sociale ontwikkeling wordt gevolgd m.b.v. SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst). In groep 8 wordt de Eindtoets afgenomen. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijk gemiddelde. Het nauwkeurig onderzoeken, bijhouden en beoordelen van de individuele vorderingen van het kind is erg belangrijk. Om dit goed te doen gebruiken we een zgn. leerlingvolgsysteem (ESIS). In dit leerlingvolgsysteem worden vanaf groep 1 uitslagen bijgehouden van de bovengenoemde toetsen. Bij de kleuters maken we ook nog gebruik van het OVK, dat is het Ontwikkelings Volgsysteem voor Kleuters. Deze resultaten worden acht jaar lang bewaard. De resultaten van alle toetsen worden met de intern begeleider besproken. HET OVK ( ONTWIKKELINGS VOLGSYSTEEM VOOR KLEUTERS) VOOR DE GROEPEN 1 EN 2 Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde. Sommige kinderen hebben moeite met goed luisteren, andere kinderen kunnen nauwelijks zelfstandig spelen, terwijl er ook kinderen zijn die veel interesse voor cijfers en getallen hebben. Dit betekent, dat het nodig is de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen. Hoe gaat dat bij ons op school? We gaan uit van de ontwikkeling die kleuters gemiddeld doormaken, we hanteren de zogenaamde ontwikkelingslijnen zoals die beschreven staan in het OVK. Deze zijn onderverdeeld in 3 perioden, jongste, midden- en oudste kleuters. Zodra een kind binnenkomt op school, bekijken we het kind systematisch. We kijken dan of het kind mee kan doen en of er geen grote problemen zijn met bijvoorbeeld de taal. Meestal geven we kinderen met achterstanden een half jaar om zich spontaan te ontwikkelen. Daarnaast vullen we twee keer per jaar voor ieder kind een peilkaart in van ons leerlingvolgsysteem. Met behulp van deze kindvolgkaarten kan de ontwikkeling van een individueel kind in groep 1 en 2 worden vastgelegd. We gebruiken hiervoor onze observatiegegevens die geregistreerd staan op daarvoor bestemde notatieformulieren. Bij de observaties kijken we naar het gedrag van het kind in de kring, het spelen, het werken, de taal, het omgaan met anderen, de waarneming, enz. Zo kunnen we zorgvuldig vaststellen of een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft, zich voldoende ontwikkelt of een vertraging in de ontwikkeling vertoont of misschien bepaalde problemen heeft. Soms vormen het gedrag, de prestaties in de klas of de uitslagen van toetsen aanleiding om extra maatregelen te nemen. Zo'n 1 op de 5 kinderen heeft tijdens de basisschoolperiode kortere of langere tijd extra aandacht nodig. We besteden hier veel tijd en zorg aan. Een kind krijgt dan bijvoorbeeld extra hulp in de vorm van planmatig werken (binnen de klas) en / of remedial teaching (buiten de klas). 13

15 PLANMATIG WERKEN Als een leerling extra zorg nodig heeft bij een bepaald vakgebied wordt deze zorg geboden door de leerkracht binnen de groep. Dit kan bestaan uit extra instructie, extra oefeningen op de computer etc. De leerlingen die de leerstof goed aankunnen gaan meer zelfstandig door de stof heen en krijgen extra uitdagende leerstof van de leerkracht. (zie stroomschema) REMEDIAL TEACHING Heel bewust wordt niet alle tijd gestopt in het werken in de klassen. Er wordt ook tijd gereserveerd voor het werken met individuele kinderen of met kleine groepjes leerlingen, door de remedial teacher. Op deze manier krijgen de leerlingen die het nodig hebben intensieve aandacht voor het vakgebied waar zij moeite mee hebben. Als een kind remedial teaching nodig heeft, worden de ouders altijd door de leerkracht op de hoogte gesteld. Ook wordt er door de leerkracht een plan gemaakt (handelingsplan) waarin staat wat het doel is van de extra hulp, wat voor hulp er wordt gegeven en door wie. Dit plan wordt ondertekend door school en door de ouders. (zie stroomschema) GROEPSPLANNEN Het komende jaar gaan de leerkrachten verder werken met een groepsplan m.b.t. het vakgebied rekenen. In zo n plan staan alle leerlingen van de groep. Er wordt aangegeven welke leerlingen verlengde instructie nodig hebben, welke leerlingen juist minder instructie nodig hebben en welke leerlingen baat hebben bij een eenmalige instructie. Voor de leerlingen die verlengde instructie nodig hebben wordt ook aangegeven wat de belemmerende en stimulerende factoren zijn en welke onderwijsbehoeften daaruit voortvloeien. Er zijn ook leerlingen die een eigen leerlijn volgen. Voor hen wordt nog een apart handelingsplan gemaakt. De komende jaren worden de groepsplannen verder uitgebouwd naar andere vakgebieden. 14

16 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 HET ZORGDOSSIER In het zorgdossier staan, naast de administratieve gegevens van de kinderen, de notities over de besprekingen van uw kind door het team, van de gesprekken met de ouders, Ondersteuningsteam (OT), van speciale onderzoeken, de toets- en rapportgegevens en de plannen voor extra hulp. Ook opmerkingen over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding, de taakaanpak enz. worden hierin vermeld. Het leerlingdossier is strikt vertrouwelijk. Een kind heeft een zorgdossier wanneer: de leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft voor speciaal (basis) onderwijs; het een pedagogisch-didactisch/psychologisch onderzoek heeft gehad, waarin evt. een advies voor verwijzing naar het speciaal basisonderwijs is opgenomen; er sprake is van begeleiding buiten de groep (remedial teaching); wanneer de leerling een zorgarrangement heeft gekregen; het een afwijkend programma volgt in een of meer vakgebieden; er duidelijk sprake is van gedragsproblemen; DOUBLURE Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Dan nemen we in overleg met de ouders het besluit om een klas een jaar over te doen. Het gebeurt vooral als een kind op veel punten, cognitief en/of sociaal-emotioneel, achter blijft bij de meeste klasgenootjes. Doel van het zittenblijven is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan doorlopen. Het besluit om een leerling te laten doubleren wordt genomen aan de hand van de volgende criteria: 1. De verwachting is, dat door de doublure, het kind de achterstanden geheel of gedeeltelijk kan inhalen. Met andere woorden: het moet zin hebben! 2. Het kind vertoont in principe op meerdere gebieden een achterstand. Het streven is, om ons onderwijs zo in te richten, dat zittenblijven voornamelijk in de groepen 1 t/m 4 plaatsvindt. 3. Een kind doubleert gedurende zijn schoolcarrière slechts eenmaal. Hier wordt niet een driejarige kleuterperiode meegerekend, als overeenkomstig het Protocol Najaarskinderen is gehandeld. 4. Een kind dat blijft zitten, is altijd besproken in een of meerdere leerlingbesprekingen in het zorgteam. De beslissing om een kind te laten doubleren, is een gezamenlijke beslissing die genomen wordt binnen het zorgteam. Daar zijn in principe de directie, de ib-ers en de betreffende leerkracht bij aanwezig. 5. Het wel of niet laten doubleren van een kind, wordt in overleg met de ouders/verzorgers bespoken. Uiteindelijk beslist de school. 6. Wanneer vanuit school de keus wordt gemaakt, om een kind met grote twijfels toch door te laten stromen naar de volgende groep, omdat de ouders dat willen, moet aan twee eisen worden voldaan: De ouders moeten over deze twijfels, de motivatie en de consequenties nauwkeurig op de hoogte worden gesteld. Bovenstaande wordt eveneens nauwkeurig beschreven in een verslag en het wordt ondertekend door de ouders en de school. Soms komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma gaat werken. Er wordt dan een ontwikkelingsperspectief aangegeven voor dit vakgebied. Ook kan het voorkomen dat een leerling doorverwezen wordt naar het SBO. Aan zo'n verwijzing is een heel proces voorafgegaan. Allereerst bieden we zelf extra hulp. Als dit onvoldoende effect heeft wordt de hulp van de School Begeleidingsdienst ingeroepen. Een orthopedagoog/gz-psycholoog van de dienst neemt dan een uitgebreide test af. Aan de hand van de test wordt dan besproken wat de mogelijkheden in het basisonderwijs zijn of dat verwijzing naar het SBO meer voor de hand ligt. Ouders moeten hier wel toestemming voor geven. 15

17 WSNS (WEER SAMEN NAAR SCHOOL) De Rehobothschool participeert in het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. Een samenwerkingsverband wordt gevormd door aangesloten basisscholen, speciale (basis)scholen en hun besturen (Primair onderwijs). Middels samenwerking realiseren scholen, teams en leerkrachten professionele begeleiding aan kinderen waarmee zij optimale ontwikkelingskansen krijgen. In samenwerking met elkaar en lerend van elkaar is deze professionaliteit gewaarborgd. Weer Samen Naar School (WSNS) heeft als doel kinderen, die extra zorg en begeleiding nodig hebben, zoveel mogelijk op een reguliere basisschool te begeleiden. Het gaat voornamelijk om leerlingen die moeite hebben met leren of die gedragsproblemen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met AD(H)D, dyslexie of bepaalde vormen van autisme. Ook hoogbegaafde leerlingen hebben vaak extra aandacht nodig. Basisscholen krijgen extra geld en hulpmiddelen van de overheid om zoveel mogelijk kinderen passende zorg en PASSEND ONDERWIJS te kunnen bieden. Daarnaast is er intensieve samenwerking tussen basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs om de zorg op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Deze aanpak zorgt ervoor dat kinderen met speciale zorgbehoeften optimaal kunnen presteren op de basisschool en dat minder kinderen naar een school voor s(b)o gaan. PASSEND ONDERWIJS IN EEN NOTENDOP De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel, licht en dichtbij mogelijk, dat is de kern van Passend onderwijs. De nieuwe wet geldt vanaf 1 augustus 2014 en verandert de manier waarop deze ondersteuning kan worden aangevraagd, en hoe die georganiseerd en betaald wordt. Passend onderwijs in het kort: Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden Het speciaal (basis) onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst op een gewone basisschool in de buurt Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen Zorgplicht Voorheen moesten ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent dat we elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Dat kan op deze school zelf zijn, maar ook op een andere basisschool of school voor speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden vanaf begin tot eind bij dit proces betrokken: u kent uw kind immer het beste. Samenwerkingsverband Om elk kind een goede plek te kunnen bieden, werken alle basisscholen en speciale scholen in de regio met elkaar samen. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Dit verband bestaat uit vijftien schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Basisondersteuning Schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan ondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Hierdoor weet u wat u als ouders ten minste mag verwachten van het onderwijs en ondersteuning op een school. Elke basisschool krijgt een eigen ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen nodig hebben, kan worden georganiseerd. De route Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het samenwerkingsverband een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen: 1) Het begint bij de leerkracht. Hij of zij signaleert dat de ontwikkeling van een kind stagneert. Samen met u als ouders gaat de leerkracht vervolgens op zoek gaat naar de juiste aanpak voor uw kind. 2) Met hulp van de IB er Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, roept hij de hulp in van de intern begeleider van de school. De IB er maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over 16

18 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en betrekken van u als ouders van groot belang. De IB er voert vervolgens de regie over het afgesproken traject. 3) Met hulp van het ondersteuningsteam (OT) Als zowel de leerkracht als de IB er en de ouders er niet uitkomen, wordt de hulp van het ondersteuningsteam (OT) ingeroepen. Naast de leerkracht, ouders en ib er, kan zo n team bestaan uit de directeur van de school, onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft. De aanpak die is afgesproken wordt arrangement genoemd. Afhankelijk van wat er nodig is, kan dit op vele manieren worden vormgegeven: - hulp die een school zelf kan bieden - hulp die een school kan bieden met expertise van buiten - verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening Verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening Stap 1: Gesprek met sbo- of so-school Als duidelijk is dat een speciale school voor een leerling beter geschikt is, wordt een deskundige van die school uitgenodigd om te praten over de duur en intensiviteit van het arrangement. Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Als de eerste stap is afgerond, kan bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Er zijn twee mogelijkheden: - Speciaal basisonderwijs - Speciaal onderwijs: Categorie I: zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met epilepsie of ernstige gedragsproblematiek Categorie II: lichamelijk gehandicapte kinderen Categorie III: meervoudig gehandicapte kinderen Stap 3: Bieden van extra ondersteuning Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen wordt de plaatsing zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Stap 4: Terugplaatsing vanuit het so of sbo Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief beschreven hoe aan terugplaatsing naar de reguliere school gewerkt wordt. Als bij evaluatie blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de school van herkomst. Een andere reguliere school die meer passend is, bestaat ook tot de mogelijkheden. Ontwikkelingsperspectief Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld als resultaten achterblijven ondanks de ondersteuning op de basisschool, al dan niet met hulp van buiten. Voor deze leerlingen is een perspectief voor langere termijn nodig om de onderwijsbehoeften goed te kunnen bepalen. Rechtstreekse instroom Voor een groep leerlingen is al snel duidelijk dat zij aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen hoeven niet de reguliere route te volgen. Een team van onderwijsspecialisten zal het verzoek om rechtstreekse instroom behandelen. Meer informatie over de organisatie van passend onderwijs in uw regio vindt u op de websites van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek: en 17

19 DE REHOBOTHSCHOOL ALS BASISSCHOOL... WAT LEERT MIJN KIND DAAR EIGENLIJK ALLEMAAL? Dit hoofdstuk van de schoolgids beschrijft datgene wat een kind leert bij ons op school. Want al houden we bij ons onderwijs rekening met de actualiteit, de leerstof ligt voor een belangrijk deel vast in de (moderne) methoden die we gebruiken. Het onderwijs op de basisschool is afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen. Het bestaat niet alleen uit het verwerven van kennis. Het is ook gericht op het ontwikkelen van creativiteit en op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De basisschool kent voorgeschreven vakgebieden. In het schoolplan, het draaiboek van de school, staat beschreven wat en hoe er onderwezen wordt. De roosters van elke groep staan vermeld in het zgn. activiteitenplan. Beide plannen worden ter goedkeuring aan de inspectie gezonden. Behalve de vertrouwde vakken taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie krijgen de kinderen ook Engels en techniek. Tevens is de lichamelijke oefening van belang voor kinderen in de groei. Expressieactiviteiten als tekenen, muziek, handvaardigheid, spel en bevordering van het taalgebruik mogen evenmin ontbreken. Daarnaast wordt op de basisschool aandacht geschonken aan de bevordering van sociale redzaamheid (bijvoorbeeld gedrag in het verkeer), van gezond gedrag en seksuele ontwikkeling. Onder de bevordering van gezond gedrag vallen onderwerpen als 'tanden poetsen, hygiëne, voeding en milieu'. Ook worden de leerlingen in contact gebracht met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Hieraan wordt op school aandacht besteed onder de noemer 'geestelijke stromingen'. De Nederlandse samenleving verandert voortdurend. De basisschool moet de kinderen voorbereiden op die samenleving. Eén van de uitgangspunten van het onderwijs op de basisschool is dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Wat betekent dit nu? Bij het leesonderwijs worden bijvoorbeeld ook verhalen uit andere landen gebruikt. In elk geval leren de kinderen iets over de achtergronden van mensen uit andere culturen. GROEP 1 EN 2 De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. In de kleuterklassen wordt er ook gewerkt met een kiesbord en een planbord. Voordat de kinderen gaan spelen en werken mogen ze hun kaartje (voorzien van naam en symbool) ophangen op het kiesbord. De kinderen beslissen dus zelf waar ze gaan spelen of gaan werken. Ook is duidelijk wat alle andere leerlingen gaan doen. Als de leerlingen beginnen met werken en spelen gaat het stoplicht op oranje. Dat betekent dat de leerlingen even niets aan de juf mogen vragen en elkaar mogen helpen. De leerkracht heeft in deze tijd de gelegenheid om kinderen die extra instructie nodig hebben te helpen. Na ongeveer een kwartier gaat het stoplicht op groen. De leerkracht loopt dan een vaste ronde door de groep om kinderen die hulp nodig hebben te helpen. Het rode stoplicht wordt alleen gebruikt als er getoetst wordt in de groep. Ook is er in elke kleuterklas een planbord te vinden. De kinderen zien aan het begin van de werkperiode welke taken ze moeten doen. Als het kind aan een taak begint of een taak af heeft, mag het een magneetje op het bord hangen. De leerlingen kunnen zo hun taken plannen. De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema (bv. "de winkel" of het "voorjaar"). In de lessentabel worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden. In één les zijn we vaak tegelijk met meerdere onderwijskundige aspecten bezig. Wie speelt in de poppenhoek is bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent is bezig met voorbereidend schrijven. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor de algehele ontwikkeling. 18

20 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Wanneer deze lees- en rekenvoorwaarden niet in voldoende mate aanwezig zijn of het kind zich sociaal-emotioneel nog niet in voldoende mate ontwikkelt, kan het zijn dat groep 2 nog een keer overgedaan wordt. Dit gebeurt pas na zorgvuldige toetsing en altijd in overleg met de ouders. GROEP 3 Ook groep 3 wordt drie keer per week aandacht besteed aan hoekenwerk. Hoekenwerk is een vorm van zelfstandig werken waarbij sommige opdrachten uitgevoerd worden op een bepaalde plaats (hoek- of groepstafel). In groep 3 is er, net als in de kleutergroepen, een kiesbord en een planbord. De leerlingen kunnen op het kiesbord laten zien voor welke hoek of tafel ze kiezen en op het planbord staat aangegeven welke taken ze moeten uitvoeren en al gedaan hebben. GROEP 3 TOT EN MET 8 (ALGEMEEN) In de onderstaande lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins kunnen variëren per leerjaar en per periode. VAKGEBIED UREN Lich. Oefening 1 Ned. Taal 5 Rekenen/wiskunde 5 Lezen 4 Godsdienstonderwijs 3 Handvaardigheid 2 Aardrijkskunde 1 Geschiedenis 1 Biologie 1 Tekenen 1 Sociale redzaamheid 1 Schrijven 1 Muziek 1 Engels in groep 7 & 8 1 ZELFSTANDIG WERKEN IN DE GROEPEN 3 T/M 8 In iedere groep wordt het stoplicht gebruikt in combinatie met het vragenblokje. Het stoplicht heeft drie kleuren met de volgende betekenissen: Rood: de kinderen werken zelfstandig aan een opdracht en storen de leerkracht niet. Tijdens deze kleur heeft de leerkracht tijd en gelegenheid om kinderen die verlengde instructie nodig hebben te helpen. Oranje: de kinderen mogen overleggen met hun maatje en storen de leerkracht niet. Tijdens deze kleur heeft de leerkracht tijd en gelegenheid om kinderen die verlengde instructie nodig hebben te helpen. Groen: de leerlingen mogen vragen stellen aan de leerkracht. Tijdens de rode en oranje kleur van het stoplicht, loopt de leerkracht wel alvast een aantal keren rond om kinderen te helpen. Kinderen die hulp nodig hebben, leggen een vragenblokje neer, zodat de leerkracht ziet dat hij of zij hulp nodig heeft. GODSDIENSTIGE VORMING De Rehobothschool is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt z'n oorsprong in het geloof in de God van de Bijbel. Het Woord van God is onze inspiratiebron. Zoals reeds eerder vermeld staat in deze gids is de doelstelling van onze school: a. het kind bekend te maken met het handelen van God met de mensen, zoals dat in de Bijbel aan ons bekend gemaakt is en b. de ontplooiing van de eigen aanleg en mogelijkheden van het kind, zodat het nu en later als lid van de gemeente vanuit het heil van Christus op alle terreinen mag leven en handelen. 19

21 Dat wil zeggen dat ons onderwijs niet neutraal is. Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met zingen en gebed. Enkele malen per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. We maken hierbij gebruik van de Handleiding Bijbelonderwijs Basisschool STARTPUNT. De bedoeling van de Bijbelverhalen wordt naar de kinderen vertaald, zodat het geen gewone verhalen blijven maar heilsgeschiedenissen worden die betrokken zijn op het welzijn van de mens en de wereld. Bij dit alles klinken een aantal uitgangspunten door: -van kind af aan de Bijbel leren kennen, leren lezen en toe weten te passen in het eigen leven, -gaan geloven in Jezus Christus, de Verlosser, wetend dat het Woord van God levend en krachtig is en dat de Heilige Geest overtuigt. REKENEN EN WISKUNDE Onze school gebruikt de methode Wereld in Getallen. Dit is een zgn. realistische rekenmethode. Dit betekent dat de methode uitgaat van het dagelijks leven en niet louter saaie rijtjes sommen aanbiedt. Regelmatig worden er methodegebonden toetsen afgenomen om te controleren of de kinderen voldoende vorderingen maken. Verder wordt er in de groepen 3 t/m 6 gebruik gemaakt van het onderwijsleerpakket Met Sprongen Vooruit (MSV). MSV is een productief oefenprogramma voor het getallengebied tot Per week wordt per groep tussen de 4 en 5 uur rekenonderwijs gegeven. De kleuters in groep 1 en 2 gaan uit van de rekenleerlijnen van de OVK en werken o.a. met de methode Schatkist Rekenen en met verschillende bronnenboeken zoals Rekenritme. NEDERLANDSE TAAL De Rehobothschool werkt met de vernieuwde methode Taal Actief. Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taalwerk, leren we kinderen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden. In de kleutergroepen wordt veel aan taalvorming gedaan. Er wordt gewerkt met de methode Schatkist Taal. Voor kinderen die meer in zijn algemeenheid moeite hebben met de taalontwikkeling zijn er weer andere programma's. Twee maal per jaar worden in groep 3 tot en met 8 de spellingresultaten getoetst met een citotoets. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met het taalprogramma Kinderklanken. Het materiaal is gebaseerd op de leerlijnen van de OVK en bestaat uit een kalender met tien kalenderbladen, waar per kalenderblad allerlei oefeningen worden aangeboden, waarbij een klank en een thema centraal staan. Naast knutselwerkjes, liedjes, prentenboeken en spelletjes rondom de klank en het thema (bijv. de /m/ van het thema muis/dieren), worden veel oefeningen aangeboden waarbij het luisteren centraal staat. Deze luisterspelletjes zijn van groot belang voor het kunnen starten van het leesproces in groep 3. Bij het luisteren naar klanken in een woord is het van belang dat de /a/ in tas als een korte klank wordt uitgesproken, dus niet als een /aa/ zoals we hem in het alfabet noemen. We horen dus geen /aa/ in het woord jas. Verder worden er in de groepen 1 en 2 nieuwe woorden aangeboden en geoefend die passen bij het thema om de woordenschat bij de kinderen uit te breiden. Veel herhaling van deze woorden in spelvorm is belangrijk. Bij de kalenderbladen worden kinderen aangespoord materialen mee te nemen van thuis. Bijv. bij het kalenderblad /m/ wordt de kinderen gevraagd spullen mee te nemen, waarbij een /m/ te horen is in het woord (bijv. muts, riem, melk). Bij het leren van nieuwe woorden is het leuk als kinderen materialen meenemen die passen binnen het thema (bijv. bij thema lente: knuffelkuiken, voorjaarsbloem, bloembol, lammetje). 20

22 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 SCHRIJVEN Kinderen leren op de Rehobothschool schrijven met de methode Schrijven in de basisschool. Ook bij de kleuters hanteren wij dit lettertype. (Lettertype comic sans op de computer). Eerst leren we de letters zo: Later leren we ze zo : LEZEN In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwe methode Lijn 3. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen. We gebruiken daarvoor de methode Nieuwsbegrip. Ook in de hogere groepen wordt het technisch lezen geoefend. De school gebruikt voor het voortgezet technisch lezen de methode Estafette. Deze methode zorgt ervoor dat kinderen op hun eigen niveau het technisch lezen oefenen. Door middel van het stillezen kan ieder kind op haar/zijn eigen tempo een boek naar eigen keuze lezen. Twee à drie maal per jaar worden in groep 3 tot en met 8 de vorderingen op het terrein van het lezen getoetst met een citotoets. De leesresultaten van het technisch lezen worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we brengen ze ook liefde voor boeken bij. Ook wordt er veel voorgelezen. Er vinden veel activiteiten plaats in het kader van leespromotie. In de kleutergroepen gebruiken we bv de voorleesketting, kinderen laten hun favoriete boek zien en lezen/vertellen het verhaal. In groep 5 houden de kinderen een boekbespreking. Meerdere groepen doen mee aan een leespromotieproject in samenwerking met de Katwijkse bibliotheek. Jaarlijks houden we een kinderboekenmarkt tijdens de Kinderboekenweek en doen we mee aan de nationale voorleeswedstrijd. ENGELS In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. Er wrdt gewerkt met de methode Take it easy. Deze methode heeft het digibord als uitgangspunt en maakt zo optimaal gebruik van de interactiviteit in de klas. 21

23 ICT-ONDERWIJS (INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE) In alle scholen, dus ook in de onze, is ict een ontwikkelingsgebied. In de afgelopen cursusjaren is er al veel op dit gebied gebeurd. In alle groepen werken de kinderen op de computer en in het nieuwe gedeelte van de school is een nieuw computerlokaal ingericht. De kinderen zullen steeds meer met de computers werkzaam zijn. Dit schooljaar gaan we verder met de ontwikkeling en willen we meer gestructureerd werken aan doelen en lesplannen voor de hele school. De ict-er zal een leerlijn ict opstellen en deze lijn wordt dit schooljaar geïmplementeerd. Verder wordt er in iedere groep gewerkt met het digitale schoolbord. WERELDORIËNTATIE Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes e.d. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: Natuur: Leefwereld Aardrijkskunde: Geobas Geschiedenis: Tijdstip Verkeer: Wijzer door het verkeer Praktische verkeerslessen, zoals fietsen en oversteken WERELDBURGERSCHAP Wereldburgerschap is beseffen dat je, terwijl je hier leeft, toch betrokken bent bij de wereld buiten de landsgrenzen: Ervan bewust zijn dat de wereld niet ophoudt bij het directe gezichtsveld of bij de grenzen van het land. Respect tonen en empathie voor mensen uit andere delen van de wereld, of ze nu hier of daar wonen. Reflecteren op de verbondenheid met wat er buiten de landsgrenzen gebeurt en op wat dat voor ons en anderen betekent. Binnensluiten (het éénzijdig opleggen van groepsnormen) en buitensluiten voorkomen. Bereid zijn zelf stappen te nemen om samen te werken aan wederzijds respect, duurzaamheid, eerlijke verdeling van rijkdommen, rechtvaardigheid, vrede en veiligheid. Het is belangrijk voor hun ontwikkeling dat kinderen zelf onderzoeken en zelf leren beseffen hoe ze in alles voor en van zichzelf en tegelijk voor en van de wereld zijn. Wereldburgerschap staat niet op het rooster. Dat is ook niet nodig, want er dienen zich iedere dag talloze mogelijkheden aan om in de klas aandacht te besteden aan wereldburgerschap. We denken hierbij aan Godsdienstige vorming, Kanjertraining, culturele vorming door museumbezoek en deelname aan Kunstmenu. De wereld komt immers op kindervoeten de school in. Het is van belang dat leerkrachten die kansen zien en aangrijpen. SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING Sinds vijf jaar wordt de Kanjertraining bij ons op school gegeven. Alle leerkrachten hebben daarvoor deelgenomen aan de cursus Kanjertraining. Zij zijn nu bevoegd de kanjerlessen te geven. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Het heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg daarvan heeft het kind minder last van stress. Ook op de lange termijn is dit effect merkbaar. Elke dag wordt aandacht geschonken aan de kanjerafspraken die in de hele school gelden: - We helpen elkaar - We zijn te vertrouwen - Niemand doet zielig - Niemand speelt de baas - Niemand lacht uit

24 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 Daarnaast worden er in alle groepen kanjerlessen gegeven. In die lessen leren leerlingen bijvoorbeeld: - Jezelf voorstellen, jezelf presenteren - Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan - Ja en nee kunnen zeggen - Je mening vertellen (maar niet altijd!) - Samenwerken - Kritiek durven en kunnen geven en dit weten te ontvangen - Vriendschappen - Een ander vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn TECHNIEK OP DE BASISSCHOOL Enkele jaren geleden hebben wij het ontdekkasteel aangeschaft. Wij zijn een overeenkomst aangegaan met Verbreding Techniek Basisonderwijs. Daardoor hebben wij ook gelden weten binnen te halen. Met deze gelden konden wij het ontdekkasteel aanschaffen en het vak techniek verder ontwikkelen. In het kasteel staan tien techniekdozen per leerjaar voor de onderbouw,midden -en bovenbouw. De leerlingen zijn enthousiast bezig de techniekdozen uit te voeren. Verder hebben twee leerkrachten de cursus VTB-pro gevolgd. Zij ondersteunen de andere leerkrachten in het geven van techniek. In zijn we gestart met het programma techniek coach project. Dit is een programma voor de groepen 5 t/m 8. De leerlingen krijgen gedurende 3 jaar, 1 keer per jaar, gratis technieklessen. Deze lessen worden verzorgd vanuit het Bureau Top. CREATIEVE VAKKEN Ook bij tekenen en handvaardigheid worden leerplannen gebruikt. Voor het vak muziek hebben we de methode Muziek in de Basisschool. Vanaf groep 3 besteden we zo'n drie uur per week aan deze vakken. Ze brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming vinden we belangrijk. Toch zien we deze vakken niet louter als ontspannend. Ook bij deze vakken streven we kwaliteit na. In groep 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma. Jaarlijks worden er ongeveer 5 lessen verzorgd door de plaatselijke muziekschool in alle groepen. BEWEGEN In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt gespeeld en gegymd op het schoolplein en in het speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen eenmaal per week gymles in de sporthal Rijnsoever. De groepen 5 en 6 krijgen om de week een extra gymles. De leerlingen moeten ongeveer tien minuten lopen naar de gymzaal. De leerlingen vanaf groep 3 krijgen les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. GYM Groep 3a vrijdagmorgen 10:45 11:45 uur sporthal Rijnsoever Groep 3b vrijdagmorgen 09:45 10:45 uur sporthal Rijnsoever Groep 4 dinsdagmorgen uur sporthal Rijnsoever Groep 5 vrijdagmiddag uur sporthal Rijnsoever Groep 5 om de week op 10:45 11:45 uur sporthal Rijnsoever dinsdagmorgen Groep 6 vrijdagmorgen uur sporthal Rijnsoever Groep 6 om de week op 10:45 11:45 uur sporthal Rijnsoever dinsdagmorgen Groep 7 dinsdagmorgen 08:45 09:45 uur sporthal Rijnsoever Groep 8 vrijdagmiddag uur sporthal Rijnsoever 23

25 KLEDING GYMNASTIEK In de kleutergroepen dragen de jongens en de meisjes een sportbroekje, een t-shirtje en gymschoenen. Alles moet van naam voorzien zijn. Deze gymspullen blijven op school in een gymzak. Regelmatig krijgen de kinderen de gymkleding mee naar huis om te wassen. Wanneer u gymschoenen voor uw kleuter gaat aanschaffen, dan graag zonder veters, zodat zij zelfstandig hun schoenen kunnen aandoen. De kinderen van groep 3, die in de sporthal gymnastiek krijgen, zijn ook verplicht gymschoenen te dragen. Sportschoenen die op straat worden gedragen, zijn beslist verboden. Gymschoenen met zwarte zolen worden geweerd. Het is gewenst specifieke gymkleding voor uw kind aan te schaffen. Wij adviseren de gymkleding na elk gebruik te wassen. Geeft u de kleding en de schoenen mee in een rugzak of tas! Wilt u er op toezien dat uw kind de gymkleding meeneemt naar school! SPORTDAG Jaarlijks wordt er onder leiding van de groepsleerkrachten en de vakleerkracht een sportdag georganiseerd op de Goerie. De groepen 7 en 8 hebben hun sportmiddag in de sporthal Rijnsoever. Er gelden op de sportdag enigszins afwijkende schooltijden. SPORTTOERNOOIEN Onze basisschool neemt deel aan diverse Katwijkse sporttoernooien. Sportverenigingen in Katwijk organiseren in vakanties toernooien waar basisscholen aan deelnemen. De inschrijving voor deze toernooien verloopt via de school. De kosten zijn meestal 1,50 per onderdeel. 24

26 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 DE REHOBOTHSCHOOL ALS BASISSCHOOL... VOOR KINDEREN ÉN HUN OUDERS Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact één van de vijf uitgangspunten van onze school. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind; dat staat vast. Ook doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunt u dit aangeven door middel van een ouderhulplijst. RECHT OP INFORMATIE De ouders dienen voorafgaande aan de inschrijving door de schoolleiding te zijn geïnformeerd omtrent de doelstellingen, het onderwijsaanbod, de werkwijze van de school, de toelatingscriteria, alsmede over die aangelegenheden die voor de leerling verder van belang zouden kunnen zijn. De ouders nemen kennis van de rechten en plichten. Zij ontvangen jaarlijks aan het begin van het schooljaar de schoolgids waarin deze rechten en plichten zijn opgenomen. Tijdens het schooljaar worden de ouders over schoolzaken op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven, schoolkranten, ouderavonden, de website, contactavonden enz. De ouders hebben de mogelijkheid de schoolleiding en de leerkracht vragen te stellen over het functioneren van de leerling binnen de school. In dit hoofdstuk van onze schoolgids schrijven we aan de hand van aan aantal punten over het contact tussen school en thuis en over de rol die u kunt spelen op school. SCHOOLGIDS Aan het begin van een nieuw schooljaar krijgt u de nieuwe schoolgids digitaal toegestuurd. Deze gids geeft een handig overzicht van alle activiteiten die in de loop van een schooljaar plaatsvinden, aangevuld met andere belangrijke informatie. SCHOOLBRIEF Elke eerste dinsdag van de nieuwe maand krijgt u -als er iets mede te delen is- de Medeklinker, het informatieblad van de school, digitaal toegestuurd. Hierin kunt u alle actuele gebeurtenissen van de school lezen. Alle informatie ( De Medeklinker, de brieven enz.) vindt u ook op onze internetsite. SCHOOLKRANT Twee keer per jaar verschijnt onze schoolkrant. Voor de Kerstvakantie en voor de zomervakantie komt de Klinker uit. In deze krant leest u artikelen over onderwerpen die we graag onder uw aandacht brengen, maar de krant is vooral gevuld met werkjes voor en van de kinderen. CONTACT MET HET THUISFRONT Aan het begin van het cursusjaar wordt er in elke groep een informatieavond gehouden. De leerkracht vertelt wat de lessen zullen inhouden, wat de regels in de klas zijn e.d. De gezinnen van wie het eerste kind op school komt, worden thuis bezocht. De ouders van leerlingen met een leerachterstand worden uitgenodigd op school. Het initiatief gaat uit van de leerkrachten, maar het kan ook uitgaan van de ouders. Als het kind langere tijd ziek is, wordt het thuis bezocht. 25

27 De leerkracht van groep 8 nodigt de ouders uit in verband met de overstap naar het voortgezet onderwijs; tevens worden er op school voor deze ouders adviesavonden georganiseerd. Op deze avonden wordt het advies van de school gegeven en een aanmeldingsformulier ingevuld. SPREEKUUR De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt ons altijd aanspreken en indien nodig maken we een afspraak. Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven we naar een goede oplossing en komen we er niet uit dan bespreken we wie ingeschakeld moet worden om het probleem goed op te lossen. CONTACTAVONDEN Leerlingen en ouders hebben recht op mondelinge en/of schriftelijke rapportage over de prestaties van de leerlingen. Een mondelinge/schriftelijke rapportage geeft een overzicht van de leerprestaties voor alle ontwikkelingsgebieden/vakken over een bepaalde periode. Het schriftelijk rapport is gericht aan de ouders. Bij inlevering van een aan de ouders gericht rapport is de handtekening van tenminste één van de ouders vereist. In groep 1 wordt geen schriftelijke rapportage gegeven. De kinderen van groep 2 krijgen twee maal per jaar een rapport mee en de kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie maal per jaar een rapport mee naar huis. Bij het eerste rapport wordt u allemaal uitgenodigd om het rapport met de leerkracht te bespreken in een tienminutengesprek. Wij verwachten dan alle ouders. De kinderen uit de groepen 2 krijgen dan nog geen rapport mee, maar u wordt wel uitgenodigd voor een gesprek, evenals de ouders van leerlingen uit de groepen 1. Bij het tweede en derde rapport kan een gesprek aangevraagd worden door de ouders bij de leerkracht of door de groepsleerkracht richting de ouders. Op de volgende bladzijde ziet u een gedeelte uit het rapport. 26

28 Schoolgids Rehobothschool 2014/

29 FEESTEN Ieder jaar organiseert de school een projectdag, een meesters- en juffendag of een fancy fair. Dit jaar zal er een projectdag worden georganiseerd. Een aantal weken wordt er in alle klassen aan een bepaald project gewerkt en uiteindelijk mogen alle ouders en leerlingen de resultaten op school bekijken. VERJAARDAGEN Verjaardagen van het personeel en van de kinderen worden op school gevierd. Gelet op de soms slechte toestand van het kindergebit propageren wij op onze school "Verstandig snoepen", d.w.z. geen zoete versnaperingen. Daarom graag op de verjaardag van uw kind verstandige traktaties. Dit geldt natuurlijk ook voor de traktaties voor en van het personeel! Enkele verstandige traktaties: zoutjes, fruit, worst, kaas, krenten, drop e.d. OUDERHULP Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan niet zonder. De medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol in de school. Daarover straks meer. Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden: Hulp bij het gebruik van de computer. Hulp bij techniek. Plastificeren van boeken. Het begeleiden van groepjes kinderen bij een excursie of een schoolreis. Hulp bij sportactiviteiten. Conciërgetaken. De ouders conformeren zich met de regels op school en staan altijd onder begeleiding van de leerkrachten. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De Medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven orgaan, dat de school en het schoolbestuur adviseert bij allerlei beleidszaken. Voor bepaalde beslissingen heeft het schoolbestuur zelfs instemming van de MR nodig. De raad heeft dus advies- en instemmingbevoegdheid, hetgeen is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De leden van de MR worden voor de helft gekozen door de ouders en voor de andere helft door de leerkrachten. Volgens het rooster van aftreden worden er verkiezingen voor de MR gehouden. U wordt daar tijdig over geïnformeerd. De Medezeggenschapsraad werd in 1982 ingesteld. De Medezeggenschapsraad kan gevraagd of ongevraagd adviezen geven aan het schoolbestuur (het zgn. "bevoegd gezag") met betrekking tot bijvoorbeeld vakantieregelingen, nieuwbouw/verbouwingen of fusies van de school. In andere gevallen kan het zo zijn, dat het bestuur de instemming van de Medezeggenschapsraad nodig heeft alvorens bepaalde besluiten door hen kunnen worden genomen. De Medezeggenschapsraad spreekt dus namens alle ouders en het personeel. Er wordt tevens medewerking gegeven aan bijvoorbeeld schoolprojecten of andere activiteiten op de school. Belangrijkste taak is echter het houden van een "vinger aan de pols": Wat gebeurt er op school, welke ontwikkelingen zijn er en wat zijn redenen voor keuzes die gemaakt worden? De raad bestaat uit 3 leden die de ouders vertegenwoordigen en 3 leden die het onderwijzend personeel vertegenwoordigen. Ouders kunnen via verkiezingen lid worden van de Medezeggenschapsraad, indien zij één of meer kinderen langer dan één jaar op school hebben en de grondslag van de school onderschrijven. Een zittingsperiode is drie jaar en kan maximaal zes jaar zijn. 28

30 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 Reglementair moet één derde van de leden jaarlijks aftreden (al dan niet herkiesbaar), daarom zijn er elk jaar verkiezingen. Met vragen kunt u altijd terecht bij de leden van de Medezeggenschapsraad. Meer informatie kunt u op de website van de school lezen. De MR heeft daar een aparte plaats. Namens de ouders in de MR: Mw. A.J. van Rijn-Zeeman Erasmuslaan LN Katwijk Dhr. A. de Leede Zeester KZ Katwijk Mw. M.A. van der Meij-Guijt Pollux MG Katwijk Namens het personeel in de MR: Mw. M. Hoek Mw. M. Klok-Hartevelt Dhr. J. Haasnoot De directeur wordt doorgaans iedere M.R.-vergadering uitgenodigd voor informatie en advies. GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSHAPSRAAD (GMR) Met het oog op een goede overlegstructuur is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad opgericht. Deze raad functioneert als overkoepelend orgaan van onze scholen. Elke school wordt in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid uit de MR. KLACHTENREGELING Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven we naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. Ons bestuur heeft een klachtenregeling opgesteld en ondertekend en een klachtencommissie ingesteld. De klachtencommissie heeft een breed werkterrein, niet alleen seksuele intimidatie, maar ook op onderwijskundig gebied kunnen er klachten zijn. Een model van deze klachtenregeling ligt ter inzage op school. Contactpersonen Het is goed te weten, dat er op onze school een contactpersoon is, waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan. Dit zijn meester G.P. van Egmond en juf A. Boogert. Het spreekt vanzelf, dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. De vertrouwenspersonen Ds. K.F.W. Borsje Boulevard HC Katwijk Predikant Tel Mw.Drs. G. van Duijn Voorstraat EW Katwijk Arts Tel Dhr. J.J. van Gils Poststraat XC Valkenburg Onderwijskundige Dhr. A.J. van Rijsbergen Wyborghstraat TD Katwijk Onderwijskundige De vertrouwenspersonen mogen geen deel uit maken van de klachtencommissie, maar kan degene met de klacht verwijzen naar de klachtencommissie. De klachtencommissie De scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 29

31 VRIJWILLIGE FINANCIËLE OUDERBIJDRAGE Wij ontvangen van het Rijk een vast bedrag per leerling voor de aanschaf van leermiddelen en het onderhoud van de school. Toch zijn er veel zaken waar het Rijk geen vergoeding voor geeft. Diverse activiteiten voor de kinderen worden bekostigd uit het ouderfonds b.v. het sinterklaasfeest en het kerstfeest. Daarom is het ouderfonds in het leven geroepen. Een keer per jaar wordt van u een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kas van het ouderfonds. De bijdrage is gesteld op 22,50 per jaar per leerling. Hebt u twee kinderen op school, dan is het bedrag 32,50. Bezoeken 3 of meer kinderen de school, dan is het bedrag 40,00. U kunt het bedrag overmaken op de rekening van de school: NL70 RABO Aan het begin van het cursusjaar krijgt u daar bericht van. De begroting van de ouderbijdrage ziet er momenteel ongeveer zo uit: Inkomsten: 5000 Uitgaven: Administratie: 250 Sportdag / toernooien: 250 Attenties: 200 Leermiddelen: 300 Tekort Schoolreizen / kamp: 1000 Schoolbenodigdheden: 1000 Feesten: 2000 Totaal: 5000 ZENDING Elke maandagmorgen wordt het zendingsgeld geïnd. Het inzamelen van deze gelden is een van de manieren waarop wij concreet gestalte proberen te geven aan de zorg voor de ander, veraf en dichtbij. We houden soms acties om bepaalde projecten te ondersteunen. Daarnaast heeft de school via de stichting Woord en Daad een kind geadopteerd. Na aftrek van de gelden voor het financiële adoptiekind, wordt het zendingsgeld als volgt verdeeld en overgemaakt: 40 % naar Kerken in Actie (Zending Oegstgeest) 40 % naar de Gereformeerde Zendingsbond 20 % naar de Inwendige Zendingsbond GEBEDSGROEP, MOEDERS IN GEBED We gaan er vanuit, dat in de gezinnen regelmatig gebeden wordt voor de school en alles wat daarin en rondom gebeurt. Als team ervaren we dat niet alleen als een groot voorrecht, maar vinden we het ook een noodzaak dat al het werk op school voortdurend ondersteund wordt door gebed. Vanuit verbondenheid en liefde uit het geloof komen regelmatig enkele moeders bij elkaar om te bidden voor het lief en leed op school. Ook u kunt meebidden. Contactpersonen van de twee gebedskringen zijn mw. A. Schuitemaker (tel ) en mw. B. Bouman (tel ). OUD PAPIER, BATTERIJEN EN INKTCARTRIDGES Oud papier is nog steeds geld waard en bovendien is het gescheiden inzamelen goed voor het milieu. Daarom kunt u uw oud papier iedere maandagmorgen voor schooltijd kwijt in de papiercontainer die dan op het plein staat. Het opgebrachte geld is gebruikt om de tekorten van de schoolreizen aan te vullen. Spaart u mee? Samen kunnen we ook een steentje bijdragen aan een beter milieu door batterijen en cartridges niet in de vuilnisbak te werpen, maar mee te geven naar school, waar ze in de daarvoor bestemde boxen in de hal gedeponeerd kunnen worden. Van de opbrengst worden ict-materialen aangeschaft. 30

32 DE REHOBOTHSCHOOL PRAKTISCHE PUNTEN VERZUIM De (leerplichtige) leerlingen zijn verplicht in de school aanwezig te zijn op de door de schoolleiding vastgestelde schooltijden en dagen. De zomervakanties worden vastgesteld door de overheid, de andere vakanties en roostervrije dagen door het schoolbestuur. Voor lesverzuim door ziekte of andere oorzaken gelden de afspraken zoals vastgelegd in deze schoolgids en op de website. ZIEKTE Leerling Wilt u bij ziekte van uw kind dit voor schooltijd doorgeven? Zodra het kind beter is, wordt bekeken welke leerstof ingehaald moet worden. Als de ziekte langer duurt dan enkele dagen wordt voor huiswerk gezorgd. Meester of juf Het ziekteverzuim op onze school is gelukkig laag. Bij ziekte van een meester of juf komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern een oplossing gezocht. In principe worden er geen kinderen naar huis gestuurd bij ziekte van één van de leerkrachten. Wanneer onverhoopt toch kinderen naar huis worden gestuurd, dan schakelen we de telefoonboom in en bent u direct op de hoogte. Bent u onbereikbaar, dan houden wij uw kind op school en plaatsen we het in een andere groep. VERLOF Extra vrij Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval) kan uw kind vrij krijgen. Tot en met tien schooldagen moet u hiervoor toestemmingvragen aan de directie van de school. Voor meer dan tien dagen moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Ook voor sommige religieuze feesten mogen kinderen maximaal een dag thuisblijven. U moet dit melden aan de directie van de school. Uw kind krijgt bijvoorbeeld geen vrij om een dagje naar een pretpark te gaan met opa en oma, omdat een vakantie goedkoper is, eerder op vakantie omdat u files wilt ontlopen, langer dan een dag voor jubileum -of huwelijksfeest, voor familiebezoek (ook in het buitenland) of omdat uw kind is uitgenodigd voor een sportkamp. Deze aanvragen worden zonder meer afgewezen. Vakantieverlof De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. Op deze regel is één uitzondering, namelijk als u als ouder door uw werk niet weg kunt in de schoolvakantie (vanwege seizoensgebonden arbeid) en uw gezin in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie kan. Alleen dan kan uw kind (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de directie van de school. Op onze website vindt u de brochure Leerplicht: iedereen op school met daarin een stroomschema beoordeling vakantieverlof. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder. Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur te worden voorgelegd. 31

33 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 Rehobothschool 2013/2014 Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden. Bij verhuizing voor ten hoogste 1 dag. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende. Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e graad of 4e graad ten hoogste 1 dag. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag! Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet bij voorkeur minimaal een maand tevoren, via de directeur van de school te worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 8 e verdieping, 2316 XG Leiden (tel ). Als u niet in staat was deze vrijstelling van tevoren aan te vragen, dient u binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen hiervan aan de directeur mede te delen. U krijgt verlof, indien er een verklaring van een arts, sociale instantie of andere deskundige aanwezig is, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden. Waarschuwing Het feit, dat ouders met hun kinderen op vakantie willen gaan buiten de schoolvakanties, zal in het algemeen niet als gewichtige omstandigheid worden aangemerkt. Wanneer u minder dan 10 dagen extra verlof wilt, kunt u dit aanvragen bij de directie. Doet u dit tijdig! Mocht u door omstandigheden toch (10 dagen of meer) extra verlof willen hebben, dan zult u via de schoolleiding worden verwezen naar de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord. Omdat deze procedure tamelijk langdurig is, moet u ruim van tevoren toestemming vragen. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. 32

34 COMPENSATIEVERLOF Alle leerkrachten op school met een fulltime baan hebben compensatieverlof. De betreffende leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 hebben dit elke vrijdagmiddag. De fulltime-leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 hebben een ca. 13 dagen per jaar compensatieverlof. Er komt dan een andere leerkracht voor de groep. Groepen hebben op deze dagen een vaste leerkracht. Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een andere leerkracht overgenomen. SCHOOLFOTOGRAAF Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Meestal in de eerste of tweede maand na de zomervakantie. Hij maakt eens in de twee jaar portretfoto s en elk jaar groepsfoto s. Als er portretfoto s genomen worden, dan zijn ook broers en zussen welkom. HUISWERK In groep 3 beperken we ons nog tot het incidenteel meegeven van remediërend huiswerk. We vragen de ouders regelmatig met hun kinderen thuis te lezen. Voorwaarde is wel dat het kind ontspannen thuis kan oefenen. Wanneer het kind thuis onder te veel druk moet oefenen, is slechts een negatief effect te verwachten. De school vindt het belangrijk om steeds goed contact met de ouders te houden bij deze vorm van hulp. In groep 4 worden remediërende werkbladen meegegeven en de tafels moeten thuis geoefend worden. In groep 5 krijgen de leerlingen wekelijks een spelling- of taal- of rekenblad mee. Ook in groep 5 moeten de tafels thuis geleerd worden. Er worden remediërende werkbladen en voor de zaakvakken worden leesbladen meegegeven. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen vaker huiswerk mee. Er worden reken- en taalbladen meegegeven. Voor de zaakvakken worden in verband met de toetsen lesbladen meegegeven. Het gaat ons er vooral om dat kinderen gewend raken aan het maken of leren van huiswerk. Huiswerk is niet noodzakelijk vanwege de hoeveelheid leerstof. Kinderen die regelmatig hun huiswerk leren of maken, vinden gemakkelijker hun draai in het voortgezet onderwijs. Het is fijn als u uw kind hierbij begeleidt. In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen elke week reken- en taalopdrachten mee. Ook wordt er huiswerk meegeven voor de zaakvakken en Engels. In verband met differentiatie is er ook digitaal huiswerk; Taalzee en Rekentuin. Op de informatieavond hoort u hier meer over. In groep 6, 7 en 8 dienen de leerlingen voor het huiswerk een grote map aan te schaffen. Deze moet in een tas mee naar school genomen worden. Verder moeten de leerlingen van de groepen 7 en 8 een agenda aanschaffen. Thuis kunnen de leerlingen ook op de computer oefenen. Daarvoor zijn er computerprogramma s van Ambrasoft op school te koop. Deze programma s worden ook op school gebruikt. Als u een programma wilt kopen, dient u contact op te nemen met meester Van Egmond. 33

35 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 Rehobothschool 2013/2014 VEILIGHEID OP SCHOOL Onze school hecht veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving voor uw kind, onze medewerkers en omwonenden. Dit betekent dat: onze school een contactpersoon veiligheid en een vertrouwenspersoon heeft aangesteld; er een verbod is op het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, verbale agressie en ander crimineel gedrag; gedragsregels voor binnen de school en op het plein zijn opgesteld; voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Enkele malen per jaar praat het team over de regels. Zo zorgen we er voor dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind. er kanjertraining gegeven wordt; In elke groep hangt een poster met daarop de vijf regels van de Kanjertraining: - Niemand speelt de baas - Niemand lacht uit - Niemand doet zielig - We helpen elkaar - We vertrouwen elkaar. er een pestprotocol is opgesteld; er een algeheel verbod is tot het in bezit hebben van messen en andere als slag- of steekwapen (stokken, aanstekers, kettingen e.d) te hanteren voorwerpen; In geval van agressiviteit tegenover het personeel door ouders of leerlingen wordt er melding gemaakt bij het bestuur of een andere instantie. agressief gedrag niet wordt getolereerd. STRAFBEVOEGDHEDEN 1. Leerlingen volgen de aanwijzingen van de leerkrachten op. Indien zij dit niet doen, kan de leerkracht de leerling een redelijke straf opleggen. 2. Meent de leerling ten onrechte of onredelijk zwaar te zijn gestraft dan kan hij zich wenden tot de schoolleiding, die in overleg met de leerkracht uiteindelijk beslist. STRAFFEN 1. Bij het opleggen van een straf dient er een redelijke verhouding te bestaan tussen de soort straf, de strafmaat en de ernst en aard van de overtreding. 2. Het moet duidelijk zijn voor welke overtreding de straf wordt gegeven. 3. Bij de praktische uitvoering van een straf wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling. 4. De straffen die aan leerlingen kunnen worden opgelegd zijn o.a.: - een berisping; - het maken van strafwerk; - opruimen van gemaakte rommel of corveewerkzaamheden; - het ontzeggen van de toegang tot de eigen groep. 5. Lijfstraffen zijn vanzelfsprekend niet toegestaan. Time-out Ofschoon deze maatregel niet wettelijk verankerd is, kan een 34

36 ernstig incident leiden tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de time-out op de hoogte gebracht. De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met één dag. Daarna kan de leerling worden geschorst voor maximaal één week. In beide gevallen dient de school vooraf of indien dat niet mogelijk is- zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders. De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig. Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school. De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag (het bestuur). Schorsen Bij een volgend ernstig incident of in het uitzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het bijzonder onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. De schorsing bedraagt maximaal drie weken en kan hooguit twee maal worden verlengd. De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: - Het bevoegd gezag. - De ambtenaar leerplichtzaken. - De inspectie onderwijs. Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. Definitieve verwijdering Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling voor het bijzonder onderwijs is hierbij van toepassing (artikel 40 lid 1, eerste volzin en lid 5 en 6 en artikel 63 lid 2 en 3 van de Wet op het Primair Onderwijs). Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag. Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht, de directie en de ouders te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis wordt gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend. 35

37 Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 Rehobothschool 2013/2014 Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar: - De ambtenaar leerplichtzaken. - De inspectie onderwijs. Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk, nadat een andere basisschool is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan gedaan heeft om de leerling elders geplaatst te krijgen. OVERBLIJVEN De Rehobothschool biedt de mogelijkheid om uw kind tussen de middag te laten overblijven. De verantwoordelijkheid voor het overblijven is in handen van een groep ouders. Iedere dag (woensdag uitgezonderd) is er een overblijfmoeder/vader aanwezig. Uw kind kan op de dag zelf aangemeld worden bij de groepsleerkracht. Halverwege de ochtend wordt er een lijst gemaakt voor de overblijfmoeder/vader, zodat er een overzicht is van de kinderen die overblijven. Om uur komen de kinderen samen in de hal van de school. Zodra alle kinderen aanwezig zijn, wordt er gezamenlijk gebeden en gegeten. De maaltijd wordt afgesloten met een gebed. Na het eten kunnen de kinderen spelen. Bij mooi weer spelen ze buiten en anders binnen in het overblijflokaal. Vanaf uur vallen de kinderen onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Betaling: Uw kind kan alleen met strippenkaarten betalen. De kaarten kunt u elke woensdagmiddag kopen van uur tot uur in de hal van de school. U kunt de volgende strippenkaarten kopen: - 5 strippen voor 7,50-10 strippen voor 15, strippen voor 37,50 Wij zouden het op prijs stellen als u zoveel mogelijk gepast kunt betalen. Lunchpakket: Het wordt op prijs gesteld als de kinderen een goed gevuld lunchpakket meekrijgen: brood en drinken, liever geen snoep. Regels: Vanzelfsprekend gelden er tijdens het overblijven ook regels. We gaan er vanuit dat uw kind de overblijfmoeder/vader gehoorzaamt. Bij herhaald wangedrag verspeelt uw kind het recht op overblijven. Vragen: Met vragen over het overblijven kunt u terecht bij meester K. Westhuis, juf A. Boogert of bij één van de overblijfouders. Deze zijn vanaf uur in het overblijflokaal. SCHADE Ten aanzien van de aansprakelijkheid van schade door of aan leerlingen toegebracht, gelden de hierop betrekking hebbende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 36

38 De ouders van een leerling die schade heeft veroorzaakt, worden hiervan door de school in kennis gesteld en zijn hiervoor aansprakelijk. Tegen een leerling die opzettelijk schade toebrengt aan het schoolgebouw, kunnen strafmaatregelen worden getroffen. SCHOONMAAK Het Bestuur Hervormde Scholen heeft voor elke school interieurverzorgsters aangesteld. Zij maken de school schoon. Veel geld geeft het ministerie niet voor schoonmaak. Een heel schoolgebouw moet worden schoongemaakt in 2 à 2 ½ uur per dag. Voor de Rehobothschool zijn dat: Mw. A.A. van der Plas Mw. C.van der Plas-Brandt Mw. M. Haasnoot- van Rhijn Poolster 91 Hercules 109 Nassaudreef NS Katwijk(ZH) MA Katwijk(ZH) AL Katwijk(ZH). Tel Tel MELKDRINKEN Het is mogelijk om schoolmelk te drinken. Bij het aanmelden hebt u de keuze uit: halfvolle melk en optimel drinkframboos. Aanmelden gebeurt door een formulier op te sturen. Dit formulier kunt u op school krijgen, maar u kunt ook naar de website gaan voor nadere informatie of voor aanmelding: Na het invullen van dit formulier ontvangt u van Campina Schoolmelk een acceptgiro. De school krijgt bericht, wanneer u betaald hebt. Wij raden u aan uw melkbijdrage op tijd te betalen, want als u dit niet doet, dan kan uw kind buiten onze schuld, soms weken geen melk krijgen. Deelname aan dit schoolmelk drinken is uiteraard niet verplicht. Wilt u niet deelnemen aan deze voorziening, dan kunt u zelf fruit en/of gezond drinken aan uw kind meegeven in een beker die voorzien is van de naam van uw kind. 37

Leerlingenstatuut Stichting Meer Primair

Leerlingenstatuut Stichting Meer Primair Leerlingenstatuut Stichting CONSIDERANS Dit leerlingenstatuut van de Stichting hierna te noemen of de stichting regelt de rechten en verplichtingen van leerlingen en van ouders/verzorgers van leerlingen

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg ZH

Leerlingenstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg ZH Leerlingenstatuut Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg ZH INHOUDSOPGAVE A. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Leerlingenstatuut B. Het onderwijs Artikel 3. Toelating

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma. Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.nl (VOORLOPIG) INSCHRIJFFORMULIER Gegevens leerling Achternaam

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER

Markolle 3 Marga Klompélaan 2 7207 PA Zutphen 7207 KA Zutphen 0575 570308 AANMELDFORMULIER AANMELDFORMULIER Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Het formulier bestaat uit 6 delen: 1. Gegevens kind 2. Gegevens

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl Betreft: aanmelding nieuwe leerling Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u ons aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

November 2010. Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder

November 2010. Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder November 2010 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder Bs de Touwladder, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid OBS Het Palet Dit protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in

Nadere informatie

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Aanmeldingsformulier Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

Aanmeldformulier OBS de Rietgors

Aanmeldformulier OBS de Rietgors Aanmeldformulier OBS de Rietgors Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van

Nadere informatie

aanmeldformulier obs de Bongerd

aanmeldformulier obs de Bongerd Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Teneinde het onderwijs en de begeleiding van uw kind zo adequaat mogelijk te

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst obs Driemaster Amstelstraat 14a 9406 TH ASSEN Telefoon 0592 820530 E-mail: dir@obs-driemaster-assen.nl De school met de drie sterke punten Kennis, Fitheid, Veiligheid Eerste schooldag** : - - Website:

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Protocol overgang PO VO

Protocol overgang PO VO Protocol overgang PO VO In dit protocol beschrijven we hoe op onze school de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is geregeld. Het traject start in groep 7 en loopt door

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl

OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl OBS Het Kofschip Zevenaar Platanenlaan 1 6903 DK Zevenaar 0316525619 kofschip.plaan@xs4all.nl www.het-kofschip.nl Aanmeldformulier Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Huisbezoek Leerlingen van groep 1 worden door de groepsleerkracht thuis bezocht.

Huisbezoek Leerlingen van groep 1 worden door de groepsleerkracht thuis bezocht. 1 . De zorg voor de leerlingen De zorg voor onze leerlingen nemen wij zeer serieus. Wat de concrete uitwerking voor de PCBS Rehoboth betekent, leest u in dit hoofdstuk. 4. 0 Passend Onderwijs en vervaning

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

Inschrijfformulier 1. GEGEVENS VAN HET KIND 2. SCHOOLLOOPBAAN EN/OF GEGEVENS VAN LAATSTE BASISSCHOOL 3. GEZIN

Inschrijfformulier 1. GEGEVENS VAN HET KIND 2. SCHOOLLOOPBAAN EN/OF GEGEVENS VAN LAATSTE BASISSCHOOL 3. GEZIN Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo 0314 381480 www.woordhof.nl Inschrijfformulier 1. GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam Roepnaam Voorvoegsels Geboorte datum - - Voornamen Geslacht m/v Geloofsovertuiging Geboorteplaats

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Inschrijfformulier Primair Onderwijs

Inschrijfformulier Primair Onderwijs Inschrijving ten behoeve van de nieuw op te richten school in Arnhem Noord. Bij inschrijving verzoeken wij u een door de overheid verstrekt identiteitsformulier te laten zien zoals onderaan deze pagina

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder: a. Het College van Bestuur: het bestuur van de Stichting Carmelcollege.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Tweeoudergezin Eenoudergezin Co-ouderschap

Tweeoudergezin Eenoudergezin Co-ouderschap Aanmeldformulier Beste ouder(s) / verzorger(s), Door invulling van dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van uw kind op onze school. Het formulier bestaat uit 8 delen: 1. Gegevens kind 2. Gegevens

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Inschrijfformulier GBS De Bron

Inschrijfformulier GBS De Bron Inschrijfformulier GBS De Bron GBS De Bron Haaksbergerstraat 416 7545 GA Enschede Tel. 053-4323489 Website: www.gbsdebron.nl E-mail: debron@vgpodeoosthoek.nl Onderdeel van: Met dit inschrijfformulier dienen

Nadere informatie

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: BSN: _ Roepnaam: Voornamen: Geslacht: jongen / meisje geboortedatum: geboorteplaats:

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding Schoolloopbaanprotocol 2015-2016 Woord vooraf Op de wordt in de kleuterklassen met heterogene groepen gewerkt en zittenblijven op vierjarige leeftijd komt hier niet voor omdat er sprake is van een gemengde

Nadere informatie

1. Gegevens van het kind

1. Gegevens van het kind Bij inschrijving verzoeken wij u een door de overheid verstrekt identiteitsformulier te laten zien zoals onderaan deze pagina genoemd. Inschrijfformulier Primair Onderwijs 1. Gegevens van het kind Achternaam:

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. Deze gegevens in te laten vullen door de school: Datum inschrijving: Gewicht:

INSCHRIJFFORMULIER. Deze gegevens in te laten vullen door de school: Datum inschrijving: Gewicht: INSCHRIJFFORMULIER Deze gegevens in te laten vullen door de school: Datum inschrijving: Groep: Gewicht: Sofinummer: Achter Voorvoegsel: Roep Voornamen: Geslacht: M/V Geboortedatum: Adres: Postcode + Woonplaats:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Centraal aanmeldingsformulier leerlingen primair onderwijs Schoolbestuur L&E (www.lauwerseneems.nl)

Centraal aanmeldingsformulier leerlingen primair onderwijs Schoolbestuur L&E (www.lauwerseneems.nl) Centraal aanmeldingsformulier leerlingen primair onderwijs Schoolbestuur L&E (www.lauwerseneems.nl) Openbare basisschool De 9 Wieken Het Hooge Heem 1, 9951 BT Winsum telefoon: 0595 441269 e-mail: obsde9wieken@lauwerseneems.nl

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT NKA

PRIVACYREGLEMENT NKA PRIVACYREGLEMENT NKA INHOUD 1. WANNEER IS DIT PRIVACYREGLEMENT VAN TOEPASSING?... 3 2. DOEL PRIVACYREGLEMENT... 3 3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?... 3 4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT NKA?...

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) Leerling

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) Leerling Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet

1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van de Leerplichtwet 1 Doel en inhoud van 2 Aanvang leerplicht 3 Einde leerplicht 4 Partiële leerplicht 5 Vervangende leerplicht 6 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 7 De taak van

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut.

Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Informatie bij aanmelding op de Kikkenduut. Beste ouder(s) / verzorger(s), Op 1 augustus 2014 is de Wet passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat elke school bij aanmelding zorgplicht

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS Van Noortstraat 42, 3864 EV Nijkerkerveen, 033-2571968, www.rootselaarschool.nl, info@rootselaarschool.nl Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

Aanmeldformulier basisonderwijs

Aanmeldformulier basisonderwijs Aanmeldformulier basisonderwijs Beste ouder(s) / verzorger(s), Het verheugt ons dat u uw kind wilt aanmelden op Montessori kindcentrum de Plotter. Met dit formulier doet u een verzoek tot plaatsing van

Nadere informatie

Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017

Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017 Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie