Waar leren meer is! Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Waar leren meer is! Schoolgids

2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg 14 6 De communicatie met de ouders 15 7 Relatie met de omgeving 18 8 Allerlei schoolzaken en regels 21 9 Namen en adressen 23 Afkortingen BAPO BHV CITO IB LGF LVS MR NME Pabo PAS PCL RT SBO VVE PLZ Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen Bedrijfshulpverlening Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling Interne Begeleiding Leerling Gebonden Financiering LeerlingVolgSysteem Medezeggenschapsraad Natuur en Milieu Educatie Pedagogische Academie voor het basisonderwijs Punt van Aanmelding en Screening Permanente Commissie Leerlingzorg Remedial Teacher Speciale school voor basisonderwijs Voor- en vroegschoolse educatie Platform Leerlingenzorg Schooljaar

3 EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), verzorger(s), U leest de schoolgids van RKBS Driehuis, de school waar uw kind al op zit of waar het binnenkort naar toe zal gaan. Deze gids vertelt u zo veel mogelijk over de inhoud, organisatie en resultaten van ons onderwijs. De schoolgids kan tevens een antwoord zijn op alle praktische vragen over onze school in het schooljaar Het uitgangspunt van onze school is: De Driehuis, waar leren meer is. De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen, maar ook voor u. Op onze school gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. Wij streven ernaar dat de kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vorm gegeven door een hecht, enthousiast en zeer gemotiveerd team. Wij verwachten dat ouders die voor het eerst met onze school kennismaken na het lezen van deze gids een idee hebben over het functioneren van onze school. Om ons en de school beter te leren kennen, kunt u een afspraak maken. U kunt dan in de school rondkijken en mondeling meer informatie krijgen. U bent van harte welkom. Schoolleiding, leerkrachten en bestuur van de Driehuisschool wensen u veel informatief leesplezier en goed onderwijs voor uw kind. Onno Stokhof, directeur Schooljaar

4 1 DE SCHOOL Naam en adres R.K.B.S. De Driehuis Bozenhoven AJ Mijdrecht Tel adres: website: Situering De school staat aan de rand van de wijk Molenland. De leerlingen komen over het algemeen uit Molenland en andere delen van Mijdrecht, maar er komen ook kinderen uit Wilnis. De Driehuisschool valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius. Onder het bestuur van deze Stichting vallen naast onze school nog vijf andere katholieke scholen. RKBS Proostdij in de wijk Proostdij van Mijdrecht RKBS Twistvlied in de wijk Twistvlied van Mijdrecht RKBS Hofland in de wijk Hofland van Mijdrecht RKBS St. Jozef in Vinkeveen RKBS St. Antonius in De Hoef Het gebouw De school is gebouwd in 1870 en al diverse keren verbouwd. De laatste verbouwing heeft in de zomer van 2002 plaatsgevonden. De school beschikt over 8 klaslokalen, een interne speelzaal voor groep 1 en 2, een bibliotheek, een teamkamer, diverse werkruimtes en een directiekamer. Alle groepen krijgen les in het hoofdgebouw. De school Bij aanvang van het schooljaar telde de Driehuis 131 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Naast de directeur werken er 10 groepsleerkrachten en een intern begeleider. Zij zorgen er met elkaar voor dat de leerlingen elke dag goed onderwijs krijgen, volgens de afspraken die daarover met elkaar en met het bestuur zijn gemaakt. Behalve het team zijn ook de medezeggenschapsraad(mr) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) betrokken bij het bestuursbeleid en de MR ook voor een deel bij het schoolbeleid. De ouderraad ondersteunt de school tijdens schoolse activiteiten en beheert de ouderbijdrage. Er is regelmatig overleg met de OR en de MR. Schooljaar

5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Levensbeschouwelijke identiteit De Driehuis is een Rooms-katholieke basisschool en dit betekent dat we lesgeven vanuit deze achtergrond. Dat onze school zich als katholieke school kan profileren, is het resultaat van een samenspel van school, ouders en parochie. Dit is heel duidelijk het geval bij gebeurtenissen als de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en de toediening van Het Vormsel, de familievieringen en de Kerst- en Paasviering van de school. Elk schooljaar wordt er een openings- en sluitingsviering gehouden in de kerk. Catechese is geen apart onderdeel van onze school, maar wel een moment binnen het totale schoolgebeuren van onderzoek, verbondenheid en verwondering, waarin we onze leerlingen vanuit een katholiek-christelijke levensbeschouwing helpen een weg te vinden in de gecompliceerde samenleving. Ook andere levensbeschouwingen spelen hierin een rol en we laten hen hiermee kennismaken. Niet alleen tijdens de catechese, maar ook tijdens het vak geestelijke stromingen, dat in de bovenbouw van de school wordt gegeven. Onze visie op onderwijs Wij bieden onderwijs waarin aandacht is voor het individuele kind en waarbinnen wordt gewerkt aan de talenten van ieder kind. Ons onderwijs draagt bij aan de totale cognitieve, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen op weg naar volwassenheid. Binnen ons onderwijsaanbod gaan wij zo optimaal mogelijk om met verschillen en zorgen we ervoor dat elk kind optimaal presteert. Kinderen werken binnen een groep op verschillende niveaus aan de leerstof. Coöperatief (samenwerkend) leren is het uitgangspunt. Binnen onze visie is de leerkracht van cruciaal belang. De kennis en didactische vaardigheden van de leerkracht om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in het onderwijsleerproces zijn voortdurend onderwerpen van reflectie en scholing. Pedagogisch klimaat Onze school kenmerkt zich door de uitstraling van warmte, zorg en respect voor elkaar. In onze visie is een prettige, veilige omgeving voor de leerlingen een voorwaarde om goed te kunnen leren en werken. Daarom besteden we op school veel aandacht aan de omgang met elkaar. Persoonlijk welbevinden van iedereen staat daarbij voorop. Teamleden hebben een voorbeeldfunctie in de school en ook van ouders verwachten we dat ze het goede voorbeeld geven aan de kinderen. Het team van De Driehuisschool kenmerkt zich door een grote mate van zorgzaamheid voor de leerlingen. Vanuit deze passie zijn wij gedreven om te zorgen voor een positieve sfeer in de groep. Om er voor te zorgen dat kinderen plezier hebben en houden in leren, is het van belang dat leerkrachten eventuele problemen tijdig signaleren. Dit geldt zowel voor sociaal- emotionele als cognitieve problemen. Door op een goede manier Schooljaar

6 met eventueel gesignaleerde problemen om te gaan, voelen de kinderen zich gesteund en gesterkt door de leerkracht. Schooljaar

7 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS Acht jaar basisschool De basisschool bestaat uit 8 leerjaren. Een kind begint als het 4 jaar is in groep 1 en gaat van school als het ongeveer 12 jaar is. Kinderen maken in die 8 jaar basisschool een enorme ontwikkeling door. Als kleuters komen ze binnen en als bijna pubers verlaten ze de school. De samenstelling van het team De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de school. Er is regelmatig overleg met het team, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het ouderpanel. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor alles wat er in hun groep gebeurt. Goed onderwijs, een goede sfeer en regelmatige contacten met ouders zijn essentieel. De intern begeleider (I.B.-er) en de remedial teacher R.T.-er) zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de extra ondersteuning. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten van de school o.a. in de uitvoering van het LVS (LeerlingVolgSysteem) en bij het maken van groepsplannen. Daarnaast is zij de contactpersoon binnen het Samenwerkingsverband. De remedial teacher begeleidt leerlingen individueel en/of in groepjes. In het kader van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is er enkele uren per week een leerkracht die taalzwakke kinderen begeleidt. Bij afwezigheid van de directeur is Margriet van Scheppingen het aanspreekpunt in de school. Het team Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 4/5 Groep 6/7 Groep 7/8 Bovenschools directeur, Directeur Driehuisschool Intern begeleider Remedial Teacher Agnes van der Geest Mariëlle Versteeg Annemieke Balvert Hélène van der Meer Monique van Oosten José Stokhof Daniëlle Dijkstra Margriet van Scheppingen Frank Voorbij Tineke de Jong Onno Stokhof Hanny Feijen Margriet van Scheppingen Schooljaar

8 Onze werkwijze: activiteiten en methodes Activiteiten in groep 1 en 2 In deze groepen wordt de basis gelegd voor de rest van de schoolontwikkeling. Spelend leren wordt als uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling. Veelal wordt het onderwijs in thema s aangeboden, waarbinnen de diverse ontwikkelingsgebieden verwerkt worden. Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten de kinderen zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn en zich durven uiten. Aan deze basisvoorwaarden wordt gewerkt binnen de kleutergroep. Het ene kind is hierin verder dan het andere, maar het zijn essentiële voorwaarden om tot leren te komen. In de kleutergroepen is door de organisatievorm met kringen en hoeken veel mogelijk op het gebied van differentiatie en zelfstandig werken. Er wordt 's ochtends en 's middags begonnen in de kring. Daarna werken de kinderen in groepjes in de verschillende hoeken: er vinden taal en rekenactiviteiten plaats; er wordt met ontwikkelingsmateriaal gewerkt; er wordt veel aan expressie gedaan; aan bewegingsactiviteiten wordt veel aandacht besteed; kinderen werken met de computer. Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten de kinderen vrij zijn van emotionele belemmeringen, zelfvertrouwen hebben, over een gezond zelfbeeld beschikken en nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn. Dat betekent onder andere dat: niet alle kinderen met hetzelfde werkje bezig zijn; bij het werken met projecten ingehaakt wordt op de ideeën en interesses van de kinderen. Basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen Voor het aanleren van de basisvaardigheden gebruiken we moderne methodes. Leerlingen die in groep 2 al interesse tonen in bijvoorbeeld lezen of schijven stimuleren we daarin. Lezen "Veilig leren lezen ": In groep 3 start het leesproces met deze methode. Halverwege deze groep start het groepslezen: technisch lezen in kleine groepjes. De groepsindeling is afhankelijk van de score van het kind bij de leestest. Vanaf groep 4 gaan we verder met voortgezet technisch lezen en begrijpend en studerend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Grip op lezen. In alle groepen wordt het middagprogramma in het kader van Samen Beter Lezen gestart met technisch lezen. Hierbij ligt het accent op leesbeleving en technisch lezen. Wij vinden lezen belangrijk in de ontwikkeling van kinderen en geven dit zo een extra impuls. Op maandagmiddag en woensdag wordt er aan tutor-lezen gedaan. Kinderen uit hogere groepen lezen dan samen met kinderen uit lagere groepen. Schooljaar

9 Schrijven Pennenstreken : Er wordt met de methode Pennenstreken gewerkt. In groep 3 wordt er geschreven met een 3-kantig potlood. Deze wordt door school verstrekt. Halverwege groep 4 gaan we met een vulpen schrijven. Voor het ontwikkelen van een goed handschrift kiezen we voor de vulpen (stabilo-pen). Deze pen wordt ook door de school verstrekt. Taal "Taal actief": Vanaf groep 4 wordt gewerkt met een taalboek en een apart (werk)boek voor de spelling. Na iedere 2 weken wordt er getoetst. Hierna wordt bekeken wie extra moet oefenen en wie verdiepingsstof maakt. Engels "Let s do it": Hiermee wordt gewerkt in de groepen 7 en 8. Catechese Trefwoord : Elke dag wordt er een les uit de methode Trefwoord gedaan. Hierin staan naast bijbelverhalen ook andere verhalen. Tijdens de les wordt de essentie van het verhaal naar voren gehaald en gekeken hoe dat aansluit op de belevingswereld van de kinderen. Rekenen Alles telt : Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Alles telt. Hierbij hanteren wij het systeem van basisstof - toets - herhalingsstof of verdiepingsstof. De leerlingen worden gestimuleerd om veel zelfontdekkend bezig te zijn. Inzicht en begrip staan hoog in ons vaandel in plaats van het aanleren van trucjes. Wereldoriënterende vakken: In de onderbouw wordt gewerkt met projecten, voor zover mogelijk ondersteund met school-tv. In de bovenbouw benaderen we de wereldoriënterende vakken afzonderlijk. We maken daarbij gebruik van de volgende methoden. Aardrijkskunde: "Een wereld van verschil" in de groepen 5 t/m 8. Geschiedenis: "Wijzer door de tijd" in de groepen 6 t/m 8. Natuurkunde, biologie en bevordering gezond gedrag en techniek: "Leefwereld". Naast de methode maken we ook gebruik van het aanbod van het NME centrum de Woudreus in Wilnis. Schooljaar

10 Ook bezit onze school techniektorens. Voor elke groep zitten hier per leerjaar 10 lessen in. Er wordt binnen deze lessen aandacht besteed aan bijvoorbeeld elektriciteit en bouwcontructies. Verkeer: "Rondje Verkeer" (groep 3) en lesbrieven voor groep 4 (StapVooruit), voor groep 5 en 6 (OpVoetenEnFietsen) en voor groep 7 en 8 (JeugdVerkeersKrant) van Veilig Verkeer Nederland. Sociaal-emotionele ontwikkeling: Hiervoor gebruiken we in alle groepen de methode Kinderen en hun sociale talenten. In deze methode komen verschillende thema s aanbod zoals samen werken & spelen en omgaan met ruzie, opkomen voor jezelf. Expressie activiteiten: Muziek wordt in alle groepen gegeven door de groepsleerkracht. Hiervoor gebruiken we de methode Moet je doen. Deze is in 2009 nieuw aangeschaft. In de onderbouw maakt handenarbeid deel uit van de projecten. In de groepen 3 t/m 8 wordt er wekelijks gewerkt uit de methode Moet je doen op het gebied van tekenen en beeldende vorming. Deze methode hebben we in 2009 nieuw aangeschaft en besteed ook aandacht aan kunstvorming en cultureel erfgoed. Actief burgerschap: Wereld burgerschap in het onderwijs betekent: leerlingen nieuwsgierig maken naar de wereld waarin zij leven. Leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over de keuzes die verantwoordelijke wereldburgers maken. Niet alleen met oog voor de eigen omgeving, maar ook voor de rest van de wereld. Dit komt aan bod in onze vakken wereldoriëntatie en in de methode Trefwoord. Schooljaar

11 Lichamelijke opvoeding: De kleutergroep maakt gebruik van het speellokaal in onze school. Hierbij wordt tweemaal per week gebruik gemaakt van een methode. De groepen 3/4 t/m 6/7 gymmen in sporthal De Brug en groep 7/8 in sporthal De Phoenix. Voor deze groepen maken we ook gebruik van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. Het gymrooster ziet er als volgt uit: Donderdag ochtend Groep 4/5 De Brug Groep 3/4 De Brug middag Groep 6/7 De Brug Groep 7/8 De Phoenix De kinderen dragen geschikte gymkleding en gym/sportschoenen met een harde zool met profiel. De ouderraad stelt voor elke leerling een gymtas beschikbaar. Deze gaat de hele schoolloopbaan mee. De school als opleidingsinstituut Wij vinden het belangrijk dat studenten praktijkervaring kunnen opdoen en kennis kunnen maken met onze manier van werken. De Stichting Sint Antonius is daartoe een Partnerschap aangegaan met de Marnix Academie. Ieder jaar geven we studenten van deze opleiding de gelegenheid om bij ons het vak te komen leren. Beleid ten aanzien van sponsoring Er is een landelijk convenant afgesproken over sponsoring in het onderwijs. Het doel van deze overeenkomst is dat scholen op een verantwoorde manier omgaan met sponsorgelden. Binnen Stichting Sint Antonius wordt de ministeriële kadernotitie sponsoring gebruikt. Schooljaar

12 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN Aanmelding nieuwe leerlingen Ouders, die plaatsing van hun kind op onze school overwegen, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De school verschaft vooraf de nodige informatie. Het gesprek vindt plaats -op afspraak- onder of na schooltijd. Daarbij is uw kind ook van harte welkom. Een rondje door de school hoort vanzelfsprekend bij deze kennismaking. De plaatsing van een kind op onze school Kinderen die 3 jaar en 10 maanden oud zijn, mogen in overleg met de leerkracht maximaal 5 dagdelen komen wennen. Zodra ze hun vierde verjaardag gevierd hebben, zijn ze elke dag van harte welkom op school. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig volgens de Leerplichtwet. Voor kinderen, die al op een basisschool zitten en om wat voor reden dan ook van school veranderen, wordt in onderling overleg de plaatsingsdatum vastgesteld. Echter pas nadat er overleg is geweest met de school van herkomst. Onderwijs op maat De school is verantwoordelijk voor een ononderbroken ontwikkelingsproces. Dit proces is voor elk kind anders en wij moeten ervoor zorgen dat dit soepel verloopt. Daartoe heeft de school een goede zorgstructuur, waarbinnen alle kinderen begeleid worden. Dit betekent dat niet elk kind dezelfde tijd of aanpak nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. Niet alle kinderen ontwikkelen zich even snel en er zijn er ook die de einddoelen van groep 8 niet halen en werken volgens een eigen leerlijn. Om goed gedifferentieerd met de kinderen te kunnen werken, hanteren we in elke groep een organisatievorm (Directe Instructiemodel) waarbij uitleg en zelfwerkzaamheid elkaar afwisselen, zodat kinderen zo veel mogelijk het onderwijsaanbod krijgen dat bij hen past. Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem (LOVS). Dit systeem bestaat uit observatiegegevens van de leerkracht en toetsen. Wij gebruiken de landelijk genormeerde toetsen, die ontwikkeld zijn door het Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Van iedere leerling wordt een leerlingendossier bijgehouden. In dit dossier zitten alle relevante gegevens van de leerling, die belangrijk zijn voor het volgen van de ontwikkeling. Met de gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Ouders kunnen het dossier van hun kind inzien op school. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met de directeur of intern begeleider. Schooljaar

13 Speciale ondersteuning Dyslexie Op onze school wordt gebruik gemaakt van het protocol dyslexie. Hiermee kunnen we dyslexie vroegtijdig opsporen. In groep 2 wordt gebruik gemaakt van een checklist, die de voorwaarden om te leren lezen weergeeft. In groep 3 en 4 worden toetsen, die behoren bij het protocol dyslexie uitgevoerd en geanalyseerd. Bij een vermoeden van dyslexie kunnen ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling bij een gekwalificeerde diagnosticus. Sinds 1 januari 2009 wordt dit in een aantal gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Uw eigen ziektekostenverzekeraar kan u hierover informeren. Verdere informatie kunt u op school krijgen van de intern begeleider. Hoog- of meerbegaafd Bij een vermoeden hiervan kunnen we in overleg met de ouders een aanvraag doen voor een capaciteitenonderzoek bij de schoolbegeleidingsdienst CED-groep (voorheen Eduniek). Alle scholen van de Stichting Sint Antonius, dus ook de Driehuisschool, werken met Pittige Plus Torens. Leerlingen die niet genoeg hebben aan de uitdagende leerstof in de klas komen hier in aanraking met uitdagende materialen en leerstof die een beroep doen op hun intelligentie. Speciaal basisonderwijs Vanuit het Ministerie van OC&W wordt er naar gestreefd om zo veel mogelijk leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs te houden en zo de scholen voor speciaal basisonderwijs kleiner te maken. Deze maatregel, die bekend staat onder de afkorting WSNS (Weer Samen Naar School) heeft tot gevolg gehad dat alle scholen aangesloten zijn bij een Samenwerkingsverband van scholen waarin zowel het speciale basisonderwijs als het reguliere basisonderwijs vertegenwoordigd is. Vanuit het Samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over een gezamenlijk beleidsplan, het zogenaamde Zorgplan en de besteding van het geld. Onze school hoort bij het samenwerkingsverband Amstelland-Zuid en de Veenlanden (www.swv2902.nl). Als een kind meer hulp nodig heeft dan op onze school geboden kan worden, kunnen wij voorstellen de hulp van Het Expertisecentrum in te schakelen. Dit begint met het indienen van een hulpvraag bij het PAS (Punt van Aanmelding en Screening). Zij nemen de vraag in behandeling en verwijzen door naar de juiste persoon bij het Expertisecentrum. De geboden hulp kan onder andere bestaan uit aanvullend onderzoek, ambulante begeleiding of schoolmaatschappelijk werk. Als deze hulp niet voldoende blijkt te zijn, dan overleggen we met de ouders om een verwijzingsaanvraag te doen voor het speciaal basisonderwijs. Deze verwijzingsaanvraag wordt doorgestuurd naar het PAS, dat een besluit neemt over de aanvraag en dit voorlegt aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL heeft de wettelijke verplichting om te beoordelen of een kind toelaatbaar is tot het speciaal Schooljaar

14 basisonderwijs. De taak van de PCL is om te controleren of de verwijzing volgens de wettelijke regels tot stand gekomen is. Als alles volgens de regels gegaan is, geeft de PCL een beschikking af waarmee het kind op een speciale basisschool geplaatst kan worden. Ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit van de PCL. Regionaal Expertisecentrum (REC) en Leerlinggebonden Financiering (rugzakje) Voor kinderen met specifieke problemen in hun ontwikkeling kunnen ouders aanspraak maken op de wet Leerlinggebonden Financiering. Ouders moeten zelf de leerlinggebonden financiering aanvragen en het kind aanmelden bij een Regionaal Expertisecentrum (REC) in de regio. Het REC helpt om informatie te verzamelen voor het dossier dat nodig is voor de Commissie van Indicatiestelling (CvI). De CvI bepaalt vervolgens of een kind in aanmerking komt voor een indicatie en daarmee voor extra geld om het onderwijs aan het kind te verzorgen. Ouders bepalen of dit geld in de vorm van een rugzakje besteed wordt aan het onderwijs voor hun kind op een reguliere basisschool of dat het kind naar een REC-school gaat (het vroegere speciaal onderwijs). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de intern begeleider. Wet Passend Onderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 wijzigt de hele systematiek rond de extra ondersteuning aan leerlingen. Vanaf dat moment zijn besturen van samenwerkingsverbanden verplicht om een zogenoemd dekkend onderwijsaanbod te verzorgen. Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen daar deel van uitmaken. De regio s zijn geografisch door de minister bepaald. Wij gaan samenwerken met de gemeenten Maarssen, Woerden, Stichtse Vecht en Oudewater. De naam van het nieuwe verband wordt Passenderwijs Schooljaar

15 De leerlingen van groep 8 De procedure rond de advisering voor het vervolgonderwijs aan het eind van de basisschool is vastgelegd in de Kernprocedure. Hierdoor is de toetreding naar het voortgezet onderwijs voor alle scholen binnen het Samenwerkingsverband gelijk aan de procedure in Amsterdam. Deze procedure begint eigenlijk al aan het eind van groep 7 met het afnemen van de entreetoets, die aangeeft welke leerstofonderdelen in groep 8 nog extra aandacht nodig hebben. Begin januari worden de ouders van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en wordt een voorlopig advies gegeven voor het vervolgonderwijs. Met dit voorlopig advies kan de leerling worden ingeschreven op de school naar keuze. In februari volgt de cito-eindtoets, waarna een tweede gesprek volgt over de vervolgkeuze. De scholen voor voortgezet onderwijs houden bij plaatsing van de leerlingen rekening met het advies van de basisschool en met de resultaten van de cito-eindtoets en op basis hiervan wordt een leerling al of niet geplaatst. De scholen voor voortgezet onderwijs houden ons op de hoogte van de ontwikkeling van onze oud-leerlingen door gesprekken tussen mentoren van de brugklassen en de leerkracht van groep 8. Resultaten van het onderwijs. De CITO standaardscore van groep 8 in het schooljaar was 536,8 Met dit resultaat zit de school ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,7. De leeropbrengsten van de overige groepen liggen boven het gemiddelde dat de inspectie als norm hanteert. Met de hoge eindopbrengst en de tussenopbrengsten die bovengemiddeld zijn wij uiteraard tevreden. Uitstroom van onze leerlingen Aan het eind van het schooljaar verlieten 29 leerlingen van groep 8 onze school. Ze gingen naar de volgende richtingen binnen het voortgezet onderwijs: VMBO b/k 10 % VMBO-t 28 % VMBO-t/HAVO 7 % HAVO 21 % HAVO/VWO 21 % VWO 14 % Schooljaar

16 5. KWALITEITSZORG Onder kwaliteitszorg verstaan we het totale pakket van maatregelen dat een school neemt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om leerresultaten van de leerlingen, maar ook om goed personeelsbeleid en nascholing, goede oudercontacten en communicatie met alle interne en externe medewerkers en vooral een cyclische methode van planning en evaluatie. We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen, dat wordt aangevuld met observaties en gegevens van de leerkrachten. Zodoende wordt waardevolle informatie verzameld over de stand van zaken van ons onderwijs en wordt zichtbaar welke stappen we moeten nemen om dit te verbeteren. We werken met een schoolondernemingsplan, waarin het beleid voor de periode is vastgelegd. Vanuit dit ondernemingsplan wordt elk jaar het jaarontwikkelplan vastgesteld. We richten ons op een goede moderne communicatie door informatie zo veel mogelijk digitaal te verspreiden. We voeren een personeelsbeleid waarin door middel van een gesprekscyclus de leerkrachten zich persoonlijk, maar ook altijd in het belang van de school, kunnen ontwikkelen. In samenwerking met de MR dragen we zorg voor een goede en veilige werkomgeving voor alle leerlingen en medewerkers. We nemen deel aan teamscholing, gericht op teamontwikkeling en verbetering van ons onderwijs. Met behulp van het kwaliteitsinstrument Van Beekveld & Terpstra meten we de tevredenheid van leerlingen, ouders, en personeel met betrekking tot onze kwaliteit. Hiermee kunnen we zien hoe de diverse geledingen de school op verschillende onderdelen ervaren en kunnen we stappen nemen om bepaalde onderdelen te veranderen of te verbeteren. Met dit kwaliteitsinstrument kunnen we onze bevindingen ook vergelijken met die van de andere scholen van Stichting Antonius. We gebruiken modern lesmateriaal. We zorgen ervoor dat de inzet en het gebruik van de digitale middelen, zoals computers en digiborden gewaarborgd blijft door nieuwe leerkrachten hierin te scholen en te begeleiden. We hebben binnen ons team duidelijke afspraken over de organisatie en de inhoud van ons onderwijs. Schooljaar

17 6. COMMUNICATIE MET DE OUDERS De betrokkenheid van ouders bij de school is van groot belang. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en opleiding. De school hoopt dan ook dat ouders een actieve inbreng in de school willen en kunnen brengen. Deze inbreng kan thuis worden ingevuld (door te vragen hoe het op school is geweest, door voor te lezen, door te helpen bij het huiswerk, door te zorgen voor de noodzakelijke rust voor uw kind enz.) maar deze inbreng kan ook op school worden ingevuld. Op allerlei manieren kunnen ouders hun betrokkenheid ook op school tonen. Door actief te zijn: in de ouderraad, medezeggenschapsraad of het ouderpanel. onder schooltijd met onder meer rijden naar excursies, verkeersbrigadier, overblijfouder. na schooltijd bij onder meer de sportactiviteiten, versieren van de school, vegen van het plein. Ouderraad De Ouderraad bestaat uit circa 11 ouders, die met het team meedenken over allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, sportdag, schoolreisje enz. Ook helpen zij bij de organisatie van deze activiteiten. Eens per jaar leggen zij verantwoording af aan alle ouders tijdens de jaarvergadering. Hierin wordt ook de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld voor deze activiteiten. Voor het schooljaar is dit 40,50. De penningmeester van de Ouderraad stuurt de ouders hiervoor een rekening. Ouderpanel Om met de ouders in gesprek te blijven over de kwaliteit van het onderwijs op de Driehuisschool is een ouderpanel ingesteld. De directie van de school belegt in de loop van het schooljaar 2 bijeenkomsten met het ouderpanel. Hierbij kunnen zowel ouders als school agendapunten opvoeren die te maken hebben met het onderwijs op de school. Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Zij zijn beleidsmatig betrokken bij de school. Zij geven al dan niet instemming aan beleidsstukken die de school aangaan. In de jaarvergadering van de Ouderraad brengen zij verslag uit om iedereen op de hoogte te houden van hun activiteiten. Gezamenlijke Medezeggenschapsraad Sinds het schooljaar is een deel van de bevoegdheden van de MR overgeheveld naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 6 personen en is samengesteld uit ouders en leerkrachten van de eerder genoemde basisscholen onder het bestuur van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs St. Antonius. Schooljaar

18 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Wij houden de ouders op verschillende manieren op de hoogte van het reilen en zeilen van de school en hun kind door middel van: een informatieavond aan het begin van het schooljaar; de website: per worden er verschillende mededelingen verspreid onder de ouders; deze schoolgids; elke maand verschijnt er een maandinfo; nieuwe leerlingen krijgen een Informatieboekje groep 1/2; de rapporten: drie keer per jaar; de gesprekjes naar aanleiding van de verslagen en rapporten of op verzoek van ouders of leerkracht, vooral voor kinderen met speciale zorg; inloopmiddag n.a.v. projecten zoals de kinderboekenweek of projectweek; aan ouders die informatie over de school willen hebben wordt een pakket informatie opgestuurd bestaande uit een schoolgids, nieuwsbrief, jaarkalender. Ouders kunnen met hun vragen over het onderwijs ook terecht op de informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs: (op schooldagen tussen en uur) én op de website waar al honderden antwoorden staan. Schoolverzekering voor leerlingen Door het schoolbestuur de Stg. KPO St. Antonius - is een verzekering afgesloten tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Deze verzekering dekt onder zekere voorwaarden het risico van aansprakelijkheid van de leerkracht en/of een ander toezichthoudend persoon, voor schade veroorzaakt door leerlingen die aan zijn/haar zijn toevertrouwd. Schade die kinderen elkaar toebrengen, valt onder de particuliere WA-verzekering, die ouders zelf dienen af te sluiten. Door het schoolbestuur is ook een ongevallenverzekering afgesloten voor kinderen, leerkrachten en ouders voor zover betrokken bij het onderwijs. Onder de verzekering valt de heen- en terugweg naar en van school; de tijd in school doorgebracht en alle activiteiten buiten de school (sport, excursie, schoolreisje, enz.), mits onder begeleiding van een leerkracht. Ook het vervoer per bus en auto valt onder de verzekering. Ouders, die kinderen per auto vervoeren mogen geen kinderen onder de 12 jaar op de voorstoel laten plaatsnemen. Bij wet is niet geregeld hoeveel kinderen op de achterbank mogen zitten. De verzekering stelt hier geen eisen aan. Wel moet het aantal redelijk en verantwoord zijn. Indien gordels aanwezig zijn, dienen deze gebruikt te worden, voor zover dat mogelijk is. Bij schade dient u direct contact op te nemen met de directie. Een zogenaamd schadeformulier is op school verkrijgbaar. We voldoen hiermee aan de richtlijnen die het Schoolbestuur heeft opgesteld. Schooljaar

19 Klachtenregeling In het algemeen geldt dat als men vragen of opmerkingen heeft over het onderwijs of een leerkracht, u op de eerste plaats contact opneemt met de betrokken leerkracht. Komt u er samen niet uit, of denkt u dat het onderwerp onvoldoende bespreekbaar is, dan neemt u contact op met de directeur. Ook kan de stap worden gemaakt naar de interne vertrouwenspersoon. Bij ons is dat juf Hanny Feijen. Onze school heeft een klachtenregeling. Deze regeling met de daarbij behoren toelichting ligt op school ter inzage. Door het schoolbestuur is een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school of van het schoolbestuur. Zij heeft tot taak om na te gaan of de klager geprobeerd heeft de klacht op te lossen met de aangeklaagde, of de directeur van de school. Als dat niet het geval is, zal hij/zij bekijken of eerst voor die weg kan worden gekozen. De vertrouwenspersoon kan de klager desgewenst bijstaan bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie van het onderwijs De klachtencommissie onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen en/of deskundigen te horen. In een rapport aan het schoolbestuur geeft de commissie een gemotiveerd oordeel of de klacht al dan niet gegrond is. De commissie kan in het rapport een aanbeveling geven over de door het schoolbestuur te nemen maatregelen. Naar aanleiding van de bevindingen van de klachtencommissie neemt het schoolbestuur vervolgens een besluit, nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld om zijn zienswijze te geven op het voorgenomen besluit van het schoolbestuur. Het besluit van het schoolbestuur wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie. Schooljaar

20 7. RELATIE MET DE OMGEVING Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Het onderwijs is steeds in beweging. Het team blijft die ontwikkelingen vanzelfsprekend volgen en gaat daarin mee om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de dagelijkse praktijk. Zorg voor de school en omgeving uit zich in: de school onderhoudt met allerlei instanties contact. Zo is de Driehuisschool aangesloten bij schoolbegeleidingsdienst CED (voorheen Eduniek) vestiging Maartensdijk. Deze dienst wordt, indien nodig, ingehuurd voor ondersteuning bij onderwijskundige veranderingen, voor bijscholing van personeel, voor het doen van onderzoek bij leerlingen; door de gemeente De Ronde Venen is een logopediste aangesteld. Deze is op woensdagochtend op onze school aanwezig en onderzoekt en behandelt kinderen bij de taal- en spraakontwikkeling. Alle kinderen, die naar groep 2 gaan, worden aan het eind van groep 1 onderzocht (gescreend). De kinderen uit de andere groepen worden onderzocht op verzoek van leerkracht, schoolarts, schoolbegeleidingsdienst, orthodontist of ouders. Indien tot behandeling wordt over gegaan wordt contact met de ouders opgenomen. U mag bij de behandeling aanwezig zijn. Soms is dat zelfs noodzakelijk. De behandeling, die op school plaats vindt, wordt bij de ouders in rekening gebracht. Het is afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar of de ouders de behandeling vergoed krijgen. Het is niet altijd mogelijk, dat ieder kind direct geholpen kan worden. Dan wordt er gewerkt met een wachtlijst of doorverwezen naar een andere logopedist; schoolarts: De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD West-Utrecht begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 19 jaar. Elk kind maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. De Jeugdgezondheidszorg wil samen met ouders en leerkrachten de gezondheid, de groei en de ontwikkeling in de gaten houden. Daarom wordt uw kind regelmatig door een Jeugdgezondheidsteam opgeroepen voor een medisch onderzoek. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. De kinderen uit de groepen 2 en 6 komen in de loop van hun schoolloopbaan aan de beurt voor een periodiek gezondheidsonderzoek en/of een verpleegkundig onderzoek. U ontvangt ruim van te voren hierover informatie en een oproep van de GGD; Kunst Centraal: De basisscholen in De Ronde Venen nemen deel aan een jaarlijks programma dat verzorgd wordt door de stichting Kunst Centraal. Daarnaast maakt onze school jaarlijks een keuze uit een aantal projecten op het gebied van dans, muziek, toneel, film en/of literatuur; Natuur Milieu Educatief Centrum: Wij doen mee aan verschillende excursies en leskisten die door het NME-centrum De Woudreus in Schooljaar

Waar leren meer is! Schoolgids 2015-2016

Waar leren meer is! Schoolgids 2015-2016 Waar leren meer is! Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Sterrenschool Schoolgids

Sterrenschool Schoolgids Sterrenschool Schoolgids 2016-2017 Inhoudsopgave EEN WOORD VOORAF... 2 1. DE SCHOOL... 3 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT... 4 3. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS... 7 4. ONZE WERKWIJZE: activiteiten en methodes...

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 3

Informatieboekje Groep 3 Informatieboekje Groep 3 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 3 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Augustus 2016 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 10 26 12 28 13 29 Start schooljaar 14 30 15 31 16 Schooltijden: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 8.30-12.00 / 13.15-15.15 uur 8.30-12.00 / 13.15-15.15

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatie over de periode

Informatie over de periode Informatie over de periode 1 t/m 31 mei 2016 Hieronder leest u enkele wetenswaardigheden die de moeite waard zijn om te onthouden. Wij willen u vragen de data vast in de agenda of op de kalender te noteren.

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

O.N.S. - N I E U W S

O.N.S. - N I E U W S Oranje-Nassau School Burg.Amersfoordtlaan 61 1171 DM Badhoevedorp O.N.S. - N I E U W S Nieuwsbrief jrg. 15 nr. 2 Badhoevedorp, 5 september 2013 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 1. Gymrooster 2. Verlofaanvraag

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie