Waar leren meer is! Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Waar leren meer is! Schoolgids

2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg 14 6 De communicatie met de ouders 15 7 Relatie met de omgeving 18 8 Allerlei schoolzaken en regels 21 9 Namen en adressen 23 Afkortingen BAPO BHV CITO IB LGF LVS MR NME Pabo PAS PCL RT SBO VVE PLZ Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen Bedrijfshulpverlening Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling Interne Begeleiding Leerling Gebonden Financiering LeerlingVolgSysteem Medezeggenschapsraad Natuur en Milieu Educatie Pedagogische Academie voor het basisonderwijs Punt van Aanmelding en Screening Permanente Commissie Leerlingzorg Remedial Teacher Speciale school voor basisonderwijs Voor- en vroegschoolse educatie Platform Leerlingenzorg Schooljaar

3 EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), verzorger(s), U leest de schoolgids van RKBS Driehuis, de school waar uw kind al op zit of waar het binnenkort naar toe zal gaan. Deze gids vertelt u zo veel mogelijk over de inhoud, organisatie en resultaten van ons onderwijs. De schoolgids kan tevens een antwoord zijn op alle praktische vragen over onze school in het schooljaar Het uitgangspunt van onze school is: De Driehuis, waar leren meer is. De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen, maar ook voor u. Op onze school gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. Wij streven ernaar dat de kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vorm gegeven door een hecht, enthousiast en zeer gemotiveerd team. Wij verwachten dat ouders die voor het eerst met onze school kennismaken na het lezen van deze gids een idee hebben over het functioneren van onze school. Om ons en de school beter te leren kennen, kunt u een afspraak maken. U kunt dan in de school rondkijken en mondeling meer informatie krijgen. U bent van harte welkom. Schoolleiding, leerkrachten en bestuur van de Driehuisschool wensen u veel informatief leesplezier en goed onderwijs voor uw kind. Onno Stokhof, directeur Schooljaar

4 1 DE SCHOOL Naam en adres R.K.B.S. De Driehuis Bozenhoven AJ Mijdrecht Tel adres: website: Situering De school staat aan de rand van de wijk Molenland. De leerlingen komen over het algemeen uit Molenland en andere delen van Mijdrecht, maar er komen ook kinderen uit Wilnis. De Driehuisschool valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius. Onder het bestuur van deze Stichting vallen naast onze school nog vijf andere katholieke scholen. RKBS Proostdij in de wijk Proostdij van Mijdrecht RKBS Twistvlied in de wijk Twistvlied van Mijdrecht RKBS Hofland in de wijk Hofland van Mijdrecht RKBS St. Jozef in Vinkeveen RKBS St. Antonius in De Hoef Het gebouw De school is gebouwd in 1870 en al diverse keren verbouwd. De laatste verbouwing heeft in de zomer van 2002 plaatsgevonden. De school beschikt over 8 klaslokalen, een interne speelzaal voor groep 1 en 2, een bibliotheek, een teamkamer, diverse werkruimtes en een directiekamer. Alle groepen krijgen les in het hoofdgebouw. De school Bij aanvang van het schooljaar telde de Driehuis 131 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. Naast de directeur werken er 10 groepsleerkrachten en een intern begeleider. Zij zorgen er met elkaar voor dat de leerlingen elke dag goed onderwijs krijgen, volgens de afspraken die daarover met elkaar en met het bestuur zijn gemaakt. Behalve het team zijn ook de medezeggenschapsraad(mr) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) betrokken bij het bestuursbeleid en de MR ook voor een deel bij het schoolbeleid. De ouderraad ondersteunt de school tijdens schoolse activiteiten en beheert de ouderbijdrage. Er is regelmatig overleg met de OR en de MR. Schooljaar

5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Levensbeschouwelijke identiteit De Driehuis is een Rooms-katholieke basisschool en dit betekent dat we lesgeven vanuit deze achtergrond. Dat onze school zich als katholieke school kan profileren, is het resultaat van een samenspel van school, ouders en parochie. Dit is heel duidelijk het geval bij gebeurtenissen als de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en de toediening van Het Vormsel, de familievieringen en de Kerst- en Paasviering van de school. Elk schooljaar wordt er een openings- en sluitingsviering gehouden in de kerk. Catechese is geen apart onderdeel van onze school, maar wel een moment binnen het totale schoolgebeuren van onderzoek, verbondenheid en verwondering, waarin we onze leerlingen vanuit een katholiek-christelijke levensbeschouwing helpen een weg te vinden in de gecompliceerde samenleving. Ook andere levensbeschouwingen spelen hierin een rol en we laten hen hiermee kennismaken. Niet alleen tijdens de catechese, maar ook tijdens het vak geestelijke stromingen, dat in de bovenbouw van de school wordt gegeven. Onze visie op onderwijs Wij bieden onderwijs waarin aandacht is voor het individuele kind en waarbinnen wordt gewerkt aan de talenten van ieder kind. Ons onderwijs draagt bij aan de totale cognitieve, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen op weg naar volwassenheid. Binnen ons onderwijsaanbod gaan wij zo optimaal mogelijk om met verschillen en zorgen we ervoor dat elk kind optimaal presteert. Kinderen werken binnen een groep op verschillende niveaus aan de leerstof. Coöperatief (samenwerkend) leren is het uitgangspunt. Binnen onze visie is de leerkracht van cruciaal belang. De kennis en didactische vaardigheden van de leerkracht om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in het onderwijsleerproces zijn voortdurend onderwerpen van reflectie en scholing. Pedagogisch klimaat Onze school kenmerkt zich door de uitstraling van warmte, zorg en respect voor elkaar. In onze visie is een prettige, veilige omgeving voor de leerlingen een voorwaarde om goed te kunnen leren en werken. Daarom besteden we op school veel aandacht aan de omgang met elkaar. Persoonlijk welbevinden van iedereen staat daarbij voorop. Teamleden hebben een voorbeeldfunctie in de school en ook van ouders verwachten we dat ze het goede voorbeeld geven aan de kinderen. Het team van De Driehuisschool kenmerkt zich door een grote mate van zorgzaamheid voor de leerlingen. Vanuit deze passie zijn wij gedreven om te zorgen voor een positieve sfeer in de groep. Om er voor te zorgen dat kinderen plezier hebben en houden in leren, is het van belang dat leerkrachten eventuele problemen tijdig signaleren. Dit geldt zowel voor sociaal- emotionele als cognitieve problemen. Door op een goede manier Schooljaar

6 met eventueel gesignaleerde problemen om te gaan, voelen de kinderen zich gesteund en gesterkt door de leerkracht. Schooljaar

7 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS Acht jaar basisschool De basisschool bestaat uit 8 leerjaren. Een kind begint als het 4 jaar is in groep 1 en gaat van school als het ongeveer 12 jaar is. Kinderen maken in die 8 jaar basisschool een enorme ontwikkeling door. Als kleuters komen ze binnen en als bijna pubers verlaten ze de school. De samenstelling van het team De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de school. Er is regelmatig overleg met het team, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het ouderpanel. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor alles wat er in hun groep gebeurt. Goed onderwijs, een goede sfeer en regelmatige contacten met ouders zijn essentieel. De intern begeleider (I.B.-er) en de remedial teacher R.T.-er) zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de extra ondersteuning. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten van de school o.a. in de uitvoering van het LVS (LeerlingVolgSysteem) en bij het maken van groepsplannen. Daarnaast is zij de contactpersoon binnen het Samenwerkingsverband. De remedial teacher begeleidt leerlingen individueel en/of in groepjes. In het kader van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) is er enkele uren per week een leerkracht die taalzwakke kinderen begeleidt. Bij afwezigheid van de directeur is Margriet van Scheppingen het aanspreekpunt in de school. Het team Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 4/5 Groep 6/7 Groep 7/8 Bovenschools directeur, Directeur Driehuisschool Intern begeleider Remedial Teacher Agnes van der Geest Mariëlle Versteeg Annemieke Balvert Hélène van der Meer Monique van Oosten José Stokhof Daniëlle Dijkstra Margriet van Scheppingen Frank Voorbij Tineke de Jong Onno Stokhof Hanny Feijen Margriet van Scheppingen Schooljaar

8 Onze werkwijze: activiteiten en methodes Activiteiten in groep 1 en 2 In deze groepen wordt de basis gelegd voor de rest van de schoolontwikkeling. Spelend leren wordt als uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling. Veelal wordt het onderwijs in thema s aangeboden, waarbinnen de diverse ontwikkelingsgebieden verwerkt worden. Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten de kinderen zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn en zich durven uiten. Aan deze basisvoorwaarden wordt gewerkt binnen de kleutergroep. Het ene kind is hierin verder dan het andere, maar het zijn essentiële voorwaarden om tot leren te komen. In de kleutergroepen is door de organisatievorm met kringen en hoeken veel mogelijk op het gebied van differentiatie en zelfstandig werken. Er wordt 's ochtends en 's middags begonnen in de kring. Daarna werken de kinderen in groepjes in de verschillende hoeken: er vinden taal en rekenactiviteiten plaats; er wordt met ontwikkelingsmateriaal gewerkt; er wordt veel aan expressie gedaan; aan bewegingsactiviteiten wordt veel aandacht besteed; kinderen werken met de computer. Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten de kinderen vrij zijn van emotionele belemmeringen, zelfvertrouwen hebben, over een gezond zelfbeeld beschikken en nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn. Dat betekent onder andere dat: niet alle kinderen met hetzelfde werkje bezig zijn; bij het werken met projecten ingehaakt wordt op de ideeën en interesses van de kinderen. Basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen Voor het aanleren van de basisvaardigheden gebruiken we moderne methodes. Leerlingen die in groep 2 al interesse tonen in bijvoorbeeld lezen of schijven stimuleren we daarin. Lezen "Veilig leren lezen ": In groep 3 start het leesproces met deze methode. Halverwege deze groep start het groepslezen: technisch lezen in kleine groepjes. De groepsindeling is afhankelijk van de score van het kind bij de leestest. Vanaf groep 4 gaan we verder met voortgezet technisch lezen en begrijpend en studerend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Grip op lezen. In alle groepen wordt het middagprogramma in het kader van Samen Beter Lezen gestart met technisch lezen. Hierbij ligt het accent op leesbeleving en technisch lezen. Wij vinden lezen belangrijk in de ontwikkeling van kinderen en geven dit zo een extra impuls. Op maandagmiddag en woensdag wordt er aan tutor-lezen gedaan. Kinderen uit hogere groepen lezen dan samen met kinderen uit lagere groepen. Schooljaar

9 Schrijven Pennenstreken : Er wordt met de methode Pennenstreken gewerkt. In groep 3 wordt er geschreven met een 3-kantig potlood. Deze wordt door school verstrekt. Halverwege groep 4 gaan we met een vulpen schrijven. Voor het ontwikkelen van een goed handschrift kiezen we voor de vulpen (stabilo-pen). Deze pen wordt ook door de school verstrekt. Taal "Taal actief": Vanaf groep 4 wordt gewerkt met een taalboek en een apart (werk)boek voor de spelling. Na iedere 2 weken wordt er getoetst. Hierna wordt bekeken wie extra moet oefenen en wie verdiepingsstof maakt. Engels "Let s do it": Hiermee wordt gewerkt in de groepen 7 en 8. Catechese Trefwoord : Elke dag wordt er een les uit de methode Trefwoord gedaan. Hierin staan naast bijbelverhalen ook andere verhalen. Tijdens de les wordt de essentie van het verhaal naar voren gehaald en gekeken hoe dat aansluit op de belevingswereld van de kinderen. Rekenen Alles telt : Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Alles telt. Hierbij hanteren wij het systeem van basisstof - toets - herhalingsstof of verdiepingsstof. De leerlingen worden gestimuleerd om veel zelfontdekkend bezig te zijn. Inzicht en begrip staan hoog in ons vaandel in plaats van het aanleren van trucjes. Wereldoriënterende vakken: In de onderbouw wordt gewerkt met projecten, voor zover mogelijk ondersteund met school-tv. In de bovenbouw benaderen we de wereldoriënterende vakken afzonderlijk. We maken daarbij gebruik van de volgende methoden. Aardrijkskunde: "Een wereld van verschil" in de groepen 5 t/m 8. Geschiedenis: "Wijzer door de tijd" in de groepen 6 t/m 8. Natuurkunde, biologie en bevordering gezond gedrag en techniek: "Leefwereld". Naast de methode maken we ook gebruik van het aanbod van het NME centrum de Woudreus in Wilnis. Schooljaar

10 Ook bezit onze school techniektorens. Voor elke groep zitten hier per leerjaar 10 lessen in. Er wordt binnen deze lessen aandacht besteed aan bijvoorbeeld elektriciteit en bouwcontructies. Verkeer: "Rondje Verkeer" (groep 3) en lesbrieven voor groep 4 (StapVooruit), voor groep 5 en 6 (OpVoetenEnFietsen) en voor groep 7 en 8 (JeugdVerkeersKrant) van Veilig Verkeer Nederland. Sociaal-emotionele ontwikkeling: Hiervoor gebruiken we in alle groepen de methode Kinderen en hun sociale talenten. In deze methode komen verschillende thema s aanbod zoals samen werken & spelen en omgaan met ruzie, opkomen voor jezelf. Expressie activiteiten: Muziek wordt in alle groepen gegeven door de groepsleerkracht. Hiervoor gebruiken we de methode Moet je doen. Deze is in 2009 nieuw aangeschaft. In de onderbouw maakt handenarbeid deel uit van de projecten. In de groepen 3 t/m 8 wordt er wekelijks gewerkt uit de methode Moet je doen op het gebied van tekenen en beeldende vorming. Deze methode hebben we in 2009 nieuw aangeschaft en besteed ook aandacht aan kunstvorming en cultureel erfgoed. Actief burgerschap: Wereld burgerschap in het onderwijs betekent: leerlingen nieuwsgierig maken naar de wereld waarin zij leven. Leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over de keuzes die verantwoordelijke wereldburgers maken. Niet alleen met oog voor de eigen omgeving, maar ook voor de rest van de wereld. Dit komt aan bod in onze vakken wereldoriëntatie en in de methode Trefwoord. Schooljaar

11 Lichamelijke opvoeding: De kleutergroep maakt gebruik van het speellokaal in onze school. Hierbij wordt tweemaal per week gebruik gemaakt van een methode. De groepen 3/4 t/m 6/7 gymmen in sporthal De Brug en groep 7/8 in sporthal De Phoenix. Voor deze groepen maken we ook gebruik van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. Het gymrooster ziet er als volgt uit: Donderdag ochtend Groep 4/5 De Brug Groep 3/4 De Brug middag Groep 6/7 De Brug Groep 7/8 De Phoenix De kinderen dragen geschikte gymkleding en gym/sportschoenen met een harde zool met profiel. De ouderraad stelt voor elke leerling een gymtas beschikbaar. Deze gaat de hele schoolloopbaan mee. De school als opleidingsinstituut Wij vinden het belangrijk dat studenten praktijkervaring kunnen opdoen en kennis kunnen maken met onze manier van werken. De Stichting Sint Antonius is daartoe een Partnerschap aangegaan met de Marnix Academie. Ieder jaar geven we studenten van deze opleiding de gelegenheid om bij ons het vak te komen leren. Beleid ten aanzien van sponsoring Er is een landelijk convenant afgesproken over sponsoring in het onderwijs. Het doel van deze overeenkomst is dat scholen op een verantwoorde manier omgaan met sponsorgelden. Binnen Stichting Sint Antonius wordt de ministeriële kadernotitie sponsoring gebruikt. Schooljaar

12 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN Aanmelding nieuwe leerlingen Ouders, die plaatsing van hun kind op onze school overwegen, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De school verschaft vooraf de nodige informatie. Het gesprek vindt plaats -op afspraak- onder of na schooltijd. Daarbij is uw kind ook van harte welkom. Een rondje door de school hoort vanzelfsprekend bij deze kennismaking. De plaatsing van een kind op onze school Kinderen die 3 jaar en 10 maanden oud zijn, mogen in overleg met de leerkracht maximaal 5 dagdelen komen wennen. Zodra ze hun vierde verjaardag gevierd hebben, zijn ze elke dag van harte welkom op school. Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig volgens de Leerplichtwet. Voor kinderen, die al op een basisschool zitten en om wat voor reden dan ook van school veranderen, wordt in onderling overleg de plaatsingsdatum vastgesteld. Echter pas nadat er overleg is geweest met de school van herkomst. Onderwijs op maat De school is verantwoordelijk voor een ononderbroken ontwikkelingsproces. Dit proces is voor elk kind anders en wij moeten ervoor zorgen dat dit soepel verloopt. Daartoe heeft de school een goede zorgstructuur, waarbinnen alle kinderen begeleid worden. Dit betekent dat niet elk kind dezelfde tijd of aanpak nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. Niet alle kinderen ontwikkelen zich even snel en er zijn er ook die de einddoelen van groep 8 niet halen en werken volgens een eigen leerlijn. Om goed gedifferentieerd met de kinderen te kunnen werken, hanteren we in elke groep een organisatievorm (Directe Instructiemodel) waarbij uitleg en zelfwerkzaamheid elkaar afwisselen, zodat kinderen zo veel mogelijk het onderwijsaanbod krijgen dat bij hen past. Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem (LOVS). Dit systeem bestaat uit observatiegegevens van de leerkracht en toetsen. Wij gebruiken de landelijk genormeerde toetsen, die ontwikkeld zijn door het Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Van iedere leerling wordt een leerlingendossier bijgehouden. In dit dossier zitten alle relevante gegevens van de leerling, die belangrijk zijn voor het volgen van de ontwikkeling. Met de gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Ouders kunnen het dossier van hun kind inzien op school. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met de directeur of intern begeleider. Schooljaar

13 Speciale ondersteuning Dyslexie Op onze school wordt gebruik gemaakt van het protocol dyslexie. Hiermee kunnen we dyslexie vroegtijdig opsporen. In groep 2 wordt gebruik gemaakt van een checklist, die de voorwaarden om te leren lezen weergeeft. In groep 3 en 4 worden toetsen, die behoren bij het protocol dyslexie uitgevoerd en geanalyseerd. Bij een vermoeden van dyslexie kunnen ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling bij een gekwalificeerde diagnosticus. Sinds 1 januari 2009 wordt dit in een aantal gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Uw eigen ziektekostenverzekeraar kan u hierover informeren. Verdere informatie kunt u op school krijgen van de intern begeleider. Hoog- of meerbegaafd Bij een vermoeden hiervan kunnen we in overleg met de ouders een aanvraag doen voor een capaciteitenonderzoek bij de schoolbegeleidingsdienst CED-groep (voorheen Eduniek). Alle scholen van de Stichting Sint Antonius, dus ook de Driehuisschool, werken met Pittige Plus Torens. Leerlingen die niet genoeg hebben aan de uitdagende leerstof in de klas komen hier in aanraking met uitdagende materialen en leerstof die een beroep doen op hun intelligentie. Speciaal basisonderwijs Vanuit het Ministerie van OC&W wordt er naar gestreefd om zo veel mogelijk leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs te houden en zo de scholen voor speciaal basisonderwijs kleiner te maken. Deze maatregel, die bekend staat onder de afkorting WSNS (Weer Samen Naar School) heeft tot gevolg gehad dat alle scholen aangesloten zijn bij een Samenwerkingsverband van scholen waarin zowel het speciale basisonderwijs als het reguliere basisonderwijs vertegenwoordigd is. Vanuit het Samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over een gezamenlijk beleidsplan, het zogenaamde Zorgplan en de besteding van het geld. Onze school hoort bij het samenwerkingsverband Amstelland-Zuid en de Veenlanden (www.swv2902.nl). Als een kind meer hulp nodig heeft dan op onze school geboden kan worden, kunnen wij voorstellen de hulp van Het Expertisecentrum in te schakelen. Dit begint met het indienen van een hulpvraag bij het PAS (Punt van Aanmelding en Screening). Zij nemen de vraag in behandeling en verwijzen door naar de juiste persoon bij het Expertisecentrum. De geboden hulp kan onder andere bestaan uit aanvullend onderzoek, ambulante begeleiding of schoolmaatschappelijk werk. Als deze hulp niet voldoende blijkt te zijn, dan overleggen we met de ouders om een verwijzingsaanvraag te doen voor het speciaal basisonderwijs. Deze verwijzingsaanvraag wordt doorgestuurd naar het PAS, dat een besluit neemt over de aanvraag en dit voorlegt aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL heeft de wettelijke verplichting om te beoordelen of een kind toelaatbaar is tot het speciaal Schooljaar

14 basisonderwijs. De taak van de PCL is om te controleren of de verwijzing volgens de wettelijke regels tot stand gekomen is. Als alles volgens de regels gegaan is, geeft de PCL een beschikking af waarmee het kind op een speciale basisschool geplaatst kan worden. Ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit van de PCL. Regionaal Expertisecentrum (REC) en Leerlinggebonden Financiering (rugzakje) Voor kinderen met specifieke problemen in hun ontwikkeling kunnen ouders aanspraak maken op de wet Leerlinggebonden Financiering. Ouders moeten zelf de leerlinggebonden financiering aanvragen en het kind aanmelden bij een Regionaal Expertisecentrum (REC) in de regio. Het REC helpt om informatie te verzamelen voor het dossier dat nodig is voor de Commissie van Indicatiestelling (CvI). De CvI bepaalt vervolgens of een kind in aanmerking komt voor een indicatie en daarmee voor extra geld om het onderwijs aan het kind te verzorgen. Ouders bepalen of dit geld in de vorm van een rugzakje besteed wordt aan het onderwijs voor hun kind op een reguliere basisschool of dat het kind naar een REC-school gaat (het vroegere speciaal onderwijs). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de intern begeleider. Wet Passend Onderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 wijzigt de hele systematiek rond de extra ondersteuning aan leerlingen. Vanaf dat moment zijn besturen van samenwerkingsverbanden verplicht om een zogenoemd dekkend onderwijsaanbod te verzorgen. Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen daar deel van uitmaken. De regio s zijn geografisch door de minister bepaald. Wij gaan samenwerken met de gemeenten Maarssen, Woerden, Stichtse Vecht en Oudewater. De naam van het nieuwe verband wordt Passenderwijs Schooljaar

15 De leerlingen van groep 8 De procedure rond de advisering voor het vervolgonderwijs aan het eind van de basisschool is vastgelegd in de Kernprocedure. Hierdoor is de toetreding naar het voortgezet onderwijs voor alle scholen binnen het Samenwerkingsverband gelijk aan de procedure in Amsterdam. Deze procedure begint eigenlijk al aan het eind van groep 7 met het afnemen van de entreetoets, die aangeeft welke leerstofonderdelen in groep 8 nog extra aandacht nodig hebben. Begin januari worden de ouders van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en wordt een voorlopig advies gegeven voor het vervolgonderwijs. Met dit voorlopig advies kan de leerling worden ingeschreven op de school naar keuze. In februari volgt de cito-eindtoets, waarna een tweede gesprek volgt over de vervolgkeuze. De scholen voor voortgezet onderwijs houden bij plaatsing van de leerlingen rekening met het advies van de basisschool en met de resultaten van de cito-eindtoets en op basis hiervan wordt een leerling al of niet geplaatst. De scholen voor voortgezet onderwijs houden ons op de hoogte van de ontwikkeling van onze oud-leerlingen door gesprekken tussen mentoren van de brugklassen en de leerkracht van groep 8. Resultaten van het onderwijs. De CITO standaardscore van groep 8 in het schooljaar was 536,8 Met dit resultaat zit de school ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,7. De leeropbrengsten van de overige groepen liggen boven het gemiddelde dat de inspectie als norm hanteert. Met de hoge eindopbrengst en de tussenopbrengsten die bovengemiddeld zijn wij uiteraard tevreden. Uitstroom van onze leerlingen Aan het eind van het schooljaar verlieten 29 leerlingen van groep 8 onze school. Ze gingen naar de volgende richtingen binnen het voortgezet onderwijs: VMBO b/k 10 % VMBO-t 28 % VMBO-t/HAVO 7 % HAVO 21 % HAVO/VWO 21 % VWO 14 % Schooljaar

16 5. KWALITEITSZORG Onder kwaliteitszorg verstaan we het totale pakket van maatregelen dat een school neemt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om leerresultaten van de leerlingen, maar ook om goed personeelsbeleid en nascholing, goede oudercontacten en communicatie met alle interne en externe medewerkers en vooral een cyclische methode van planning en evaluatie. We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen, dat wordt aangevuld met observaties en gegevens van de leerkrachten. Zodoende wordt waardevolle informatie verzameld over de stand van zaken van ons onderwijs en wordt zichtbaar welke stappen we moeten nemen om dit te verbeteren. We werken met een schoolondernemingsplan, waarin het beleid voor de periode is vastgelegd. Vanuit dit ondernemingsplan wordt elk jaar het jaarontwikkelplan vastgesteld. We richten ons op een goede moderne communicatie door informatie zo veel mogelijk digitaal te verspreiden. We voeren een personeelsbeleid waarin door middel van een gesprekscyclus de leerkrachten zich persoonlijk, maar ook altijd in het belang van de school, kunnen ontwikkelen. In samenwerking met de MR dragen we zorg voor een goede en veilige werkomgeving voor alle leerlingen en medewerkers. We nemen deel aan teamscholing, gericht op teamontwikkeling en verbetering van ons onderwijs. Met behulp van het kwaliteitsinstrument Van Beekveld & Terpstra meten we de tevredenheid van leerlingen, ouders, en personeel met betrekking tot onze kwaliteit. Hiermee kunnen we zien hoe de diverse geledingen de school op verschillende onderdelen ervaren en kunnen we stappen nemen om bepaalde onderdelen te veranderen of te verbeteren. Met dit kwaliteitsinstrument kunnen we onze bevindingen ook vergelijken met die van de andere scholen van Stichting Antonius. We gebruiken modern lesmateriaal. We zorgen ervoor dat de inzet en het gebruik van de digitale middelen, zoals computers en digiborden gewaarborgd blijft door nieuwe leerkrachten hierin te scholen en te begeleiden. We hebben binnen ons team duidelijke afspraken over de organisatie en de inhoud van ons onderwijs. Schooljaar

17 6. COMMUNICATIE MET DE OUDERS De betrokkenheid van ouders bij de school is van groot belang. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en opleiding. De school hoopt dan ook dat ouders een actieve inbreng in de school willen en kunnen brengen. Deze inbreng kan thuis worden ingevuld (door te vragen hoe het op school is geweest, door voor te lezen, door te helpen bij het huiswerk, door te zorgen voor de noodzakelijke rust voor uw kind enz.) maar deze inbreng kan ook op school worden ingevuld. Op allerlei manieren kunnen ouders hun betrokkenheid ook op school tonen. Door actief te zijn: in de ouderraad, medezeggenschapsraad of het ouderpanel. onder schooltijd met onder meer rijden naar excursies, verkeersbrigadier, overblijfouder. na schooltijd bij onder meer de sportactiviteiten, versieren van de school, vegen van het plein. Ouderraad De Ouderraad bestaat uit circa 11 ouders, die met het team meedenken over allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, sportdag, schoolreisje enz. Ook helpen zij bij de organisatie van deze activiteiten. Eens per jaar leggen zij verantwoording af aan alle ouders tijdens de jaarvergadering. Hierin wordt ook de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld voor deze activiteiten. Voor het schooljaar is dit 40,50. De penningmeester van de Ouderraad stuurt de ouders hiervoor een rekening. Ouderpanel Om met de ouders in gesprek te blijven over de kwaliteit van het onderwijs op de Driehuisschool is een ouderpanel ingesteld. De directie van de school belegt in de loop van het schooljaar 2 bijeenkomsten met het ouderpanel. Hierbij kunnen zowel ouders als school agendapunten opvoeren die te maken hebben met het onderwijs op de school. Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Zij zijn beleidsmatig betrokken bij de school. Zij geven al dan niet instemming aan beleidsstukken die de school aangaan. In de jaarvergadering van de Ouderraad brengen zij verslag uit om iedereen op de hoogte te houden van hun activiteiten. Gezamenlijke Medezeggenschapsraad Sinds het schooljaar is een deel van de bevoegdheden van de MR overgeheveld naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 6 personen en is samengesteld uit ouders en leerkrachten van de eerder genoemde basisscholen onder het bestuur van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs St. Antonius. Schooljaar

18 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Wij houden de ouders op verschillende manieren op de hoogte van het reilen en zeilen van de school en hun kind door middel van: een informatieavond aan het begin van het schooljaar; de website: per worden er verschillende mededelingen verspreid onder de ouders; deze schoolgids; elke maand verschijnt er een maandinfo; nieuwe leerlingen krijgen een Informatieboekje groep 1/2; de rapporten: drie keer per jaar; de gesprekjes naar aanleiding van de verslagen en rapporten of op verzoek van ouders of leerkracht, vooral voor kinderen met speciale zorg; inloopmiddag n.a.v. projecten zoals de kinderboekenweek of projectweek; aan ouders die informatie over de school willen hebben wordt een pakket informatie opgestuurd bestaande uit een schoolgids, nieuwsbrief, jaarkalender. Ouders kunnen met hun vragen over het onderwijs ook terecht op de informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs: (op schooldagen tussen en uur) én op de website waar al honderden antwoorden staan. Schoolverzekering voor leerlingen Door het schoolbestuur de Stg. KPO St. Antonius - is een verzekering afgesloten tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Deze verzekering dekt onder zekere voorwaarden het risico van aansprakelijkheid van de leerkracht en/of een ander toezichthoudend persoon, voor schade veroorzaakt door leerlingen die aan zijn/haar zijn toevertrouwd. Schade die kinderen elkaar toebrengen, valt onder de particuliere WA-verzekering, die ouders zelf dienen af te sluiten. Door het schoolbestuur is ook een ongevallenverzekering afgesloten voor kinderen, leerkrachten en ouders voor zover betrokken bij het onderwijs. Onder de verzekering valt de heen- en terugweg naar en van school; de tijd in school doorgebracht en alle activiteiten buiten de school (sport, excursie, schoolreisje, enz.), mits onder begeleiding van een leerkracht. Ook het vervoer per bus en auto valt onder de verzekering. Ouders, die kinderen per auto vervoeren mogen geen kinderen onder de 12 jaar op de voorstoel laten plaatsnemen. Bij wet is niet geregeld hoeveel kinderen op de achterbank mogen zitten. De verzekering stelt hier geen eisen aan. Wel moet het aantal redelijk en verantwoord zijn. Indien gordels aanwezig zijn, dienen deze gebruikt te worden, voor zover dat mogelijk is. Bij schade dient u direct contact op te nemen met de directie. Een zogenaamd schadeformulier is op school verkrijgbaar. We voldoen hiermee aan de richtlijnen die het Schoolbestuur heeft opgesteld. Schooljaar

19 Klachtenregeling In het algemeen geldt dat als men vragen of opmerkingen heeft over het onderwijs of een leerkracht, u op de eerste plaats contact opneemt met de betrokken leerkracht. Komt u er samen niet uit, of denkt u dat het onderwerp onvoldoende bespreekbaar is, dan neemt u contact op met de directeur. Ook kan de stap worden gemaakt naar de interne vertrouwenspersoon. Bij ons is dat juf Hanny Feijen. Onze school heeft een klachtenregeling. Deze regeling met de daarbij behoren toelichting ligt op school ter inzage. Door het schoolbestuur is een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school of van het schoolbestuur. Zij heeft tot taak om na te gaan of de klager geprobeerd heeft de klacht op te lossen met de aangeklaagde, of de directeur van de school. Als dat niet het geval is, zal hij/zij bekijken of eerst voor die weg kan worden gekozen. De vertrouwenspersoon kan de klager desgewenst bijstaan bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie van het onderwijs De klachtencommissie onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen en/of deskundigen te horen. In een rapport aan het schoolbestuur geeft de commissie een gemotiveerd oordeel of de klacht al dan niet gegrond is. De commissie kan in het rapport een aanbeveling geven over de door het schoolbestuur te nemen maatregelen. Naar aanleiding van de bevindingen van de klachtencommissie neemt het schoolbestuur vervolgens een besluit, nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld om zijn zienswijze te geven op het voorgenomen besluit van het schoolbestuur. Het besluit van het schoolbestuur wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie. Schooljaar

20 7. RELATIE MET DE OMGEVING Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Het onderwijs is steeds in beweging. Het team blijft die ontwikkelingen vanzelfsprekend volgen en gaat daarin mee om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de dagelijkse praktijk. Zorg voor de school en omgeving uit zich in: de school onderhoudt met allerlei instanties contact. Zo is de Driehuisschool aangesloten bij schoolbegeleidingsdienst CED (voorheen Eduniek) vestiging Maartensdijk. Deze dienst wordt, indien nodig, ingehuurd voor ondersteuning bij onderwijskundige veranderingen, voor bijscholing van personeel, voor het doen van onderzoek bij leerlingen; door de gemeente De Ronde Venen is een logopediste aangesteld. Deze is op woensdagochtend op onze school aanwezig en onderzoekt en behandelt kinderen bij de taal- en spraakontwikkeling. Alle kinderen, die naar groep 2 gaan, worden aan het eind van groep 1 onderzocht (gescreend). De kinderen uit de andere groepen worden onderzocht op verzoek van leerkracht, schoolarts, schoolbegeleidingsdienst, orthodontist of ouders. Indien tot behandeling wordt over gegaan wordt contact met de ouders opgenomen. U mag bij de behandeling aanwezig zijn. Soms is dat zelfs noodzakelijk. De behandeling, die op school plaats vindt, wordt bij de ouders in rekening gebracht. Het is afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar of de ouders de behandeling vergoed krijgen. Het is niet altijd mogelijk, dat ieder kind direct geholpen kan worden. Dan wordt er gewerkt met een wachtlijst of doorverwezen naar een andere logopedist; schoolarts: De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD West-Utrecht begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 19 jaar. Elk kind maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. De Jeugdgezondheidszorg wil samen met ouders en leerkrachten de gezondheid, de groei en de ontwikkeling in de gaten houden. Daarom wordt uw kind regelmatig door een Jeugdgezondheidsteam opgeroepen voor een medisch onderzoek. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. De kinderen uit de groepen 2 en 6 komen in de loop van hun schoolloopbaan aan de beurt voor een periodiek gezondheidsonderzoek en/of een verpleegkundig onderzoek. U ontvangt ruim van te voren hierover informatie en een oproep van de GGD; Kunst Centraal: De basisscholen in De Ronde Venen nemen deel aan een jaarlijks programma dat verzorgd wordt door de stichting Kunst Centraal. Daarnaast maakt onze school jaarlijks een keuze uit een aantal projecten op het gebied van dans, muziek, toneel, film en/of literatuur; Natuur Milieu Educatief Centrum: Wij doen mee aan verschillende excursies en leskisten die door het NME-centrum De Woudreus in Schooljaar

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie