NOTITIE Ambulante jeugdhulpverlening De Lichtenvoorde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE Ambulante jeugdhulpverlening De Lichtenvoorde"

Transcriptie

1 NOTITIE Ambulante jeugdhulpverlening De Lichtenvoorde Mei 2013 (Herziene versie maart 2013) Angelique Mostermans,GZ Psycholoog Angela Scholten, Manager Oost-Gelre Jeroen Stevens, Teammanager Oost-Gelre Ellen Penterman, Teammanager Achterhoek Zuid West

2 Inhoud Ambulante jeugdhulpverlening, een kans voor ouders en organisatie Aanleiding... 2 Inleiding... 2 Organisatie... 2 Doelgroep... 3 Financiering... 3 Problematiek... 4 Wenselijke situatie... 4 Methodiek Aanleiding voor herziening conceptnotitie maart Sociaal competentiemodel... 5 Intensieve en complexe opvoedingsvragen... 6 Inzet behandeling... 6 Triple P: Stepping Stones... 6 Slotwoord... 7 STATUS Beleidsnotitie Ambulante jeugdhulpverlening Auteur(s) A. Mostermans, A. Scholten, J. Stevens, E. Penterman Datum Mei 2013 Advies/instemming Managementteam 14 mei 2013 Centrale Verwantenraad Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Voorgenomen besluit bestuurder Raad van Toezicht Vaststelling bestuurder 1

3 Aanleiding Binnen De Lichtenvoorde evalueren we met enige regelmaat onze dienstverlening. Belangrijk onderdeel van de evaluatie is de vraagsturing: sluit de dienstverlening nog voldoende aan bij de vraag van de cliënt? Ook wordt er stil gestaan bij het feit dat de overheid met enige regelmaat het beleid, en dus ook de financiering, aanpast. De AWBZ voorziet momenteel niet meer in alle vragen van cliënten en dus heeft dat direct gevolgen voor een organisatie als De Lichtenvoorde. Echter zijn wij van mening dat er door veranderingen ook weer kansen ontstaan. De komende ontwikkelingen binnen de transitie jeugdzorg vragen om een duidelijke visie en een vergrootte professionalisering met een theoretisch onderbouwde methodische werkwijze van onze dienstverlening. Tijdens de evaluatie van het product Vroeghulp hebben we een aantal vragen geformuleerd, te weten: - sluit het product nog wel aan bij de vraag? - is de deskundigheid voldoende om de vraag te beantwoorden? - zijn de inkomsten voldoende om de vraag te beantwoorden? Naar aanleiding van bovenstaande constateringen c.q. vragen zijn we van mening dat we een beleidsstuk moeten schrijven waarin we laten zien waar we in de toekomst naar toe willen, gericht op de vraag van jongeren (0-18) met een beperking en het systeem daaromheen. Inleiding De Lichtenvoorde is in 1999 gestart met een project voor kinderen van 0 tot 4 jaar, met een mogelijke ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, ADHD of autistiforme stoornis. Aanleiding daartoe was de gesignaleerde behoefte van ouders die een jong kind met een verstandelijke beperking hadden, om ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie. Er is in 1999 voor een projectvorm gekozen, omdat dat meer mogelijkheden geeft om uit te gaan van een globale opzet en deze al werkende bij te stellen. Dit alles met een tijdsduur van twee jaar. Tijdens de tussenrapportage, oktober 2000, werd het al duidelijk dat de leeftijdsgrens van 0 tot 4 jarigen te krap was, men ging uit van 0 tot 8 jarigen. Nog voor de eindrapportage van het project werd het duidelijk dat er ook vragen van ouders kwamen over de leeftijdsgroep 8 tot 18 jarigen. Met de projectvorm dienstverlening Vroeghulp zijn wij in 1999 gestart en anno 2012 ervaren wij dat het meer is dan Vroeghulp alleen. De behoefte en vraag naar snelle, praktische ondersteuning bij de leeftijdsgroep tot 18 jaar heeft zich bewezen en de ambulante jeugdhulpverlening lijkt een meer passende naam. Organisatie Binnen De Lichtenvoorde werken we momenteel met twee teams Ambulante jeugdhulpverlening. Eén team werkt vanuit cluster Achterhoek Zuid West en de ander heeft als uitvalsbasis Cluster Oost-Gelre. Beide teams hebben een eigen teammanager en proberen samen het volledige gebied waarin De Lichtenvoorde opereert te bedienen. De teammanagers streven naar een optimale samenwerking door regelmatig contact met elkaar te hebben over mogelijkheden van inzet medewerkers. Tevens hebben we een cursus, specifiek voor medewerkers ambulante jeugdhulpverlening, georganiseerd voor beide teams met behulp van de collega`s van Pameyer uit Rotterdam. De begroting wordt voor beide teams individueel opgesteld en bijgevoegd aan de clusterbegroting van desbetreffende clusters. De beide managers van de clusters AZW en Oost-Gelre zijn eindverantwoordelijk. 2

4 Doelgroep De ambulante jeugdhulpverlening richt zich op het gezin en het kind en haar eigen omgeving. Ondersteuning aan het gezin en kind geeft verlichting van de problematiek zodat het kind zolang mogelijk in het eigen gezin kan opgroeien en onhoudbare situaties met mogelijk een vlucht in de semi- of intramurale zorg uitgesteld en/of voorkomen kan worden. Onderdeel van de ondersteuning is om de competenties van ouders zodanig te vergroten dat ze beter functioneren met betrekking tot ontwikkelingstaken die voor hen relevant zijn en ze, zo nodig met behulp van steun van derden, de ontwikkeling en veiligheid van hun kinderen beter kunnen waarborgen. Ambulante jeugdhulpverlening richt zich in eerste instantie op erkenning van de problematiek, zoals dat vaak als eerste door ouders uitgesproken wordt. Het kind heeft een vermoedelijke ontwikkelingsachterstand, waarvan in veel gevallen de diagnostiek niet helder omschreven is. Samen met de ouders en/of verzorgers wordt getracht onzekerheden om te zetten in helderheid. Ambulante jeugdhulpverlening biedt pedagogische begeleiding, ondersteunt ouders en/of verzorgers in de weg naar diagnostiek, indicatie en mogelijke andere hulpverleners. De eindverantwoordelijkheid is en blijft bij de ouders en/of verzorgers. De aandacht voor het jonge kind wordt gegeven vanuit het opvoedingsperspectief en het streven is een zo optimaal mogelijke leefomgeving Financiering De financieringsvorm kan zowel PGB (Persoonsgebonden Budget) als ZIN (Zorg in Natura) zijn. Daarnaast bestaan er voor ouders nog andere mogelijkheden om extra ondersteuning te krijgen. Denk bv. aan de rugzak in het onderwijs De indicatie zoals tot nu toe afgegeven wordt door Bureau Jeugd Zorg (BJZ) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is leidend voor de organisatie. Op basis van deze indicatie heeft een organisatie (lees: De Lichtenvoorde ) zorgplicht. De indicatie wordt afgegeven voor een bepaalde periode en is opgebouwd uit verschillende producten. Deze producten worden in zorgzwaarte afgegeven middels het indelen in klasses. De overheid heeft in een regeerakkoord aangegeven dat er een transitie zal plaats vinden van de jeugdzorg naar de WMO (gemeente). Hieronder een citaat uit de voortgangsbrief stelselwijziging jeugd van de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Samenhang met de overheveling begeleiding De functie extramurale begeleiding gaat vanaf 2014 over van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wmo en wordt onder de compensatieplicht van de Wmo gebracht. Dat geldt dus ook voor de groep licht verstandelijk beperkte jeugdigen en voor kinderen met jeugd GGZ problemen, die de begeleiding nu via de AWBZ krijgen. Gemeenten zullen bij het bieden van ondersteuning aan deze jeugdigen en het inrichten van het keukentafelgesprek vanaf 2014 op grond van de Wmo al rekening moeten houden met de wijze waarop zij vanaf 2015 op grond van het nieuwe wettelijke jeugdkader invulling willen geven aan deze onderdelen. Het Transitiebureau begeleiding wijst gemeenten erop dat zij in overleg moeten treden met aanbieders en met cliënt en patiëntorganisaties en om gebruik te maken van expertise van organisaties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 3

5 Problematiek Bij start van de ambulante jeugdhulpverlening was de problematiek van de cliënten beperkt tot Autisme Spectrum Stoornis (ASS) Syndroom van Down en ontwikkelingsstoornissen. Nu, een aantal jaren verder, merken we dat de problematiek veel diverser is geworden. Syndroom van Down zien we niet of nauwelijks meer. ASS is een stoornis welke veelvuldig voorkomt. Daarnaast merken we de afgelopen jaren dat gedragsproblemen veelvuldig voorkomen. De problemen doen zich veelal voor binnen het gezinssysteem. In dit systeem zijn meerdere problemen (multi-problem) waardoor kinderen/jongeren beperkt worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Samen met hun aanwezige beperking levert dit nogal wat vragen op. Wij concluderen dat de vraag veel expertise vraagt en vaak complex is. Medewerkers vragen steeds meer ondersteuning van deskundigen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel interne als externe deskundigen. We hebben een aantal samenwerkingspartners en collega instellingen die we omschrijven als onze ketenpartners. De huidige vraag van cliënten kan door verschillende oorzaken niet altijd alleen door onze organisatie beantwoord worden. We zoeken daarom ook steeds vaker de samenwerking met onze netwerkpartners. Hierin behouden we dan de regie (generalist) en zorgen ervoor dat de partners samen gaan werken binnen het gezinssysteem. Wenselijke situatie De Generalist Zoals eerder genoemd zijn we als organisatie in staat om de regie te nemen in een gezin. Dit doen we door een goede analyse te maken van de vragen binnen het gezin. Vervolgens gaan we in overleg bekijken welke expertise we nodig hebben. De orthopedagoog geeft desgewenst advies. Met dit advies gaat de medewerker vervolgens aan de slag. Als er alleen sprake is van een begeleidingsvraag dan kunnen we als organisatie direct aan de slag met het team ambulante jeugdhulpverlening. De grondslag van het werken binnen de gezinnen is gericht op het behalen van concrete doelen en ontwikkelingspunten op basis van het sterker maken van het kind, de ouder(s) en het netwerk. De doelen zijn gericht op de veranderwens van de ouders en het kind/de jongere. De doelen die we stellen hebben een directe link met de taken waar het gezin voor komt te staan of voor staat, om de vaardigheden die voor deze taken nodig zijn aan te leren en/of te versterken. Ook gaan we met ouders en jongere kijken of taken verlicht kunnen worden door het inzetten van het netwerk en de omgeving. Gezinnen dienen krachtig gemaakt te worden zodat ze zo spoedig mogelijk in staat zijn hun ondersteuningsvragen, eventueel met steun van derden, zelf op te lossen. 4

6 Methodiek Aanleiding voor herziening conceptnotitie maart 2013 Er zijn een aantal programma s onderzocht op inhoud, zoals Families First, Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Intensief Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) en Multi Systeem Therapie (MST). Deze programma s hebben goede theoretische uitgangspunten, maar komen op een aantal punten minder overeen met de manier van werken binnen De Lichtenvoorde of zijn met een specifieker doel opgezet. Zo is het doel van Families First het voorkomen van een uithuisplaatsing in een crisissituatie en MST is gericht op delinquent gedrag. PPG en IOG hebben veel overeenkomsten met het competentiegericht werken; deze komen qua doelstellingen wel overeen met de manier van werken binnen De Lichtenvoorde. Triple P biedt een duidelijk gestructureerde aanpak, een goede theoretische onderbouwing, gericht op de doelgroep van De Lichtenvoorde en de resultaten in Nederland zijn positief, waardoor dit programma de grootste meerwaarde biedt in het aanbod welke De Lichtenvoorde biedt. Triple P is een goed theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd programma met heldere uitgangspunten (Blokland & Ritmeester, 2012). Een programma dat uitgebreid is onderzocht in binnen- en buitenland op zijn programmadoelstellingen: het versterken van competent ouderschap, het verminderen van risicofactoren en daarmee uiteindelijk het voorkomen of verminderen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Deze doelstellingen sluiten aan bij wat De Lichtenvoorde binnen de ambulante jeugdhulpverlening wil neerzetten. Sociaal competentiemodel Het sociaal competentiemodel vormt de belangrijkste theoretische basis. Dit model biedt handvatten voor het analyseren van problemen en krachten in een gezin. Vaardigheden en sterke kanten van gezinsleden worden met behulp van dit model systematisch opgespoord en vervolgens ingezet. Bij het analyseren van problemen en aanleren van vaardigheden wordt ook gebruik gemaakt van principes uit leertheorie of systeemtheorie. De hulpverlener oefent met de ouders nieuw gedrag in bepaalde situaties en zet verschillende middelen in om het gedrag van het kind of de ouder te observeren en daarna te helpen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn: - de competentieanalyse om het functioneren van het kind en het gezin in kaart te brengen; - video-opnames en een ABC-schema om het gedrag van het kind te analyseren; - een beloningsschema of een overzicht van de dagindeling met pictogrammen of foto's die de volgorde van bepaalde handelingen weergeven om het gedrag van het kind te ondersteunen; - motiverende gesprekvoering. De werkwijze binnen deze methodiek kent de volgende fasering: 1. Observatie- en informatiefase (6-8 weken) Tijdens deze fase vindt de kennismaking met het gezin plaats en wordt gestart met het verzamelen van informatie. Wensen van ouders worden geïnventariseerd en informatie over het hanteren van de dagelijkse routine wordt met behulp van de vragenlijst dagelijkse routine in kaart gebracht. Deze fase wordt afgesloten met het vaststellen van de doelen, het maken van de competentieanalyse en het maken van een plan van aanpak voor de komende periode. In dit plan van aanpak worden ook prioriteiten gesteld. 5

7 2. Veranderingsfase (3-12 maanden) Tijdens deze fase werkt de jeugdhulpverlener samen met de ouders aan de vastgestelde doelen. Hoe lang deze fase duurt en op welke manier wordt gewerkt aan de doelen hangt af van de hulpvraag van ouders en het samen opgestelde plan van aanpak. Doelen kunnen gericht zijn op het (probleem)gedrag van het kind (verminderen van vaardigheidstekorten, versterken van competent gedrag, versterken van sociale redzaamheid, zelfstandigheid en zelfvertrouwen), psycho-educatie aan de ouders, vergroten van de basisveiligheid binnen het gezin door middel van het bieden van grenzen en structuur, aanleren en versterken van vaardigheden, het voeren van regie, etc. Centraal binnen de veranderingsfase blijft de competentievergroting van ouders en het kind/de jongere. Om deze verandering te bereiken wordt onder andere gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering, observatieschema s en videomateriaal, het vergroten en versterken van de vaardigheden en het inzetten van positieve omgevingsfactoren. 3. Afrondingsfase (6-8 weken) Tijdens deze fase staat de ondersteuning in het teken van afronding. De ondersteuning wordt afgebouwd in frequentie en intensiteit, de vaardigheden van het gezin worden waar nodig nog versterkt en indien nodig kan aanvullende hulp georganiseerd worden. Is de vraag meer complex dan gaan we in overleg bekijken welke expertise we nodig hebben. De regie bijft bij onze organisatie maar we houden er rekening mee dat we een beroep moeten gaan doen op netwerkpartners. Ons eigen expertise centrum ( Bureau Zorg Expertise) wordt dan direct toegevoegd aan deze casus. Intensieve en complexe opvoedingsvragen Wanneer in een gezin meerdere (problematische) factoren meespelen waardoor de aanmeldingsreden of de vraag van ouders complex is, kan extra ondersteuning geboden worden. Dit kan op twee manieren; de inzet van de gedragskundige of inzet van Triple P Stepping Stones. Inzet behandeling Wanneer een gezinssituatie zo complex is dat een jeugdhulpverlener en het gezin hier extra ondersteuning bij nodig hebben, kan behandeling worden ingezet. Dit betekent dat ondersteuning van een orthopedagoog ingezet kan worden voor diagnostiek en behandeling. Deze kan ondersteunen in het analyseren van de vaardigheden en problemen, het bieden van advies in de dagelijkse begeleiding binnen het gezin, indien wenselijk samen met de jeugdhulpverlener gesprekken met ouders voeren, psycho-educatie geven, etc. Ook kan aanvullende diagnostiek gedaan worden wanneer het beeld van de jongere niet compleet is of wanneer er vragen bestaan over bijvoorbeeld het cognitieve of emotionele niveau van het kind/de jongere. Triple P Stepping Stones Triple P is een effectief bewezen interventie voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. De drie P s staan voor Positief Pedagogisch Programma. Triple P richt zich op het voorkomen en verminderen van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders. Triple P Stepping Stones is gericht op gezinsinterventies aan ouders van kinderen van 0-12 jaar met een lichamelijke of geestelijke beperking, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, Downsyndroom, een stoornis binnen het autistisch spectrum of een meervoudige beperking. De kinderen hebben gedragsproblemen of lopen het risico om gedragsproblemen te ontwikkelen. Triple P Stepping Stones Standaard is een individueel programma van tien sessies van ± minuten per keer. Stepping Stones beschrijft trainingsmethoden voor het opvoeden volgens de Triple P-principes en introduceert aanvullende strategieën uit de onderzoeksliteratuur over beperkingen. Het programma omvat een actieve vaardigheidstraining om ouders te helpen nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, waarbij zelfregulering een belangrijke rol speelt. 6

8 Slotwoord De Projectgroep ambulante jeugdhulpverlening, bestaande uit Angela Scholten (manager Oost-Gelre), Angelique Mostermans (Gz/psycholoog), Ellen Penterman (teammanager AZW) en Jeroen Stevens (teammanager Oost-Gelre) hoopt met deze uiteenzetting een eerste aanzet te maken naar verdere ontwikkeling van het product ambulante jeugdhulpverlening. De ervaring leert dat er behoefte is aan ambulante jeugdhulpverlening binnen onze regio. We hebben echter geconstateerd dat we op dit moment meer moeten dan dat we kunnen. Belangrijk om te vermelden vinden wij dat de overbruggings zorg, nazorg en doorstroming van cliënten J-LVG goed georganiseerd wordt. Deze dienstverlening moet ons inziens gegarandeerd zijn. 7

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Stepping Stones 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Handleiding voor gezinsmedewerkers. Han Spanjaard Marianne Haspels

Handleiding voor gezinsmedewerkers. Han Spanjaard Marianne Haspels Families First Handleiding voor gezinsmedewerkers Han Spanjaard Marianne Haspels INHOUD Inleiding 1. De basis van Families First 1.1 Filosofie van Families First 1.2 Kenmerken van Families First 1.3 Competentiemodel

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD (0 12)

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD (0 12) TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD (0 12) Algemene beschrijving De training Niveau 4 Standaard Triple P biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Meer over ambulante zorg

Meer over ambulante zorg Meer over ambulante zorg Ambulante zorg U heeft contact met een medewerker van de ambulante zorg van Maashorst. Wat doet deze medewerker precies en wat kan hij voor u betekenen? Wat is ambulante zorg?

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Jeugdhulp Thuis Individueel Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit in Gelderland-Zuid woonachtige gezinnen waarvan één of

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Training Niveau 4: Groep 0-12 jaar

Training Niveau 4: Groep 0-12 jaar Niveau 4: Groep 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining voor

Nadere informatie

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P niveau 4 Groep 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Agenda. Opwarmer. Voorstellen en Opzet. Waaruit bestaat Triple P: Positief Opvoeden? Wat is Triple P Positief Opvoeden

Agenda. Opwarmer. Voorstellen en Opzet. Waaruit bestaat Triple P: Positief Opvoeden? Wat is Triple P Positief Opvoeden Agenda 1. Voorstellen en Opzet 2. Opwarmer: Triple P en OvTJ: Hand in hand of oog om oog/tand om tand? Congres Triple P 24 april 2012 Workshop Verhouding OvTJ en Triple P Drs. Nita van Veluw, programmaleider

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

Transitie jeugd MEE Groningen

Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E mee@meegroningen.nl

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 HOOFDSTUK 2. VOORZIENINGEN JEUGDHULP... 2 Artikel 2. Algemene voorzieningen... 2 Artikel

Nadere informatie

TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS

TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS Algemene beschrijving De training Triple P Family Transitions biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Prisma MST-LVB Multi Systeem Therapie Licht Verstandelijk Beperkt Prisma heeft

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

(de casus Van Kooten, deel III) 179

(de casus Van Kooten, deel III) 179 Inhoud Inleiding 11 Hoofdstuk 1 Intensieve gezinsbegeleiding: doelen, doelgroep & filosofie 17 1.1 Inleiding 17 1.2 IGB, doelgroep en doelen 18 1.2.1 Ambulante gezinsbegeleiding 18 1.2.2 Gezinsbegeleiding

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden?

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden? Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders Wat kan Altra bieden? Problemen & Risico s Beschermende factoren Bouwstenen jeugdhulp van Altra Verlies familie en verlatingsangst Veilige basis, vertrouwen

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie

Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties

Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties In het nieuwe jeugdstelsel richten gemeenten hun eigen preventie- en zorgaanbod

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken ThuisBest, juist voor probleemjongeren Een effectieve manier van samenwerken Wat is Thuisbest? Behandelarrangement van meerdere partijen: gesloten jeugdzorg en de Viersprong/Prisma voor jongeren met ernstige

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Behoefte aan begeleiding vanwege een lichamelijke beperking.

Behoefte aan begeleiding vanwege een lichamelijke beperking. Bijlage 4 Ondersteuningsprofielen Jeugd (vooralsnog concept) Sociaal Domein Fryslân Profiel 1 Behoefte aan het verbeteren van psychosociaal functioneren jeugdige en verbeteren van gezinscommunicatie. Profiel

Nadere informatie

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Behandeling in de eigen leefomgeving. GezinsFACT Sommige gezinnen komen door een opeenstapeling van negatieve factoren, waaronder het complexe probleemgedrag

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

AMBULANT HULPVERLENERS IAG/GEZINSCOACHES (voor 25 tot 32 uur per week voor bepaalde tijd)

AMBULANT HULPVERLENERS IAG/GEZINSCOACHES (voor 25 tot 32 uur per week voor bepaalde tijd) Interne en externe oproep Afdeling Ambulant Noord Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel

IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN. Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel IOG NAH BeHANdelING IN Het GezIN Voor kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren Hersenletsel INteNsIeVe OrtHOPedAGOGIscHe GezINsBeHANdelING BIj NAH uw kind blijft thuis wonen door hulp aan huis Vertoont

Nadere informatie

Zorgprogramma s en zorgpaden Ambiq

Zorgprogramma s en zorgpaden Ambiq Zorgprogramma s en zorgpaden Ambiq 1. DIAGNOSTIEK 2. VEILIGHEID 3. OPVOEDEN EN OPGROEIEN 4. ONTWIKKELING NAAR ZELFSTANDIGHEID 5. BEHOUD VAN ZELFSTANDIGHEID 1.1 Basis Diagnostiek 2.1 Spoed 3.1 Enkelvoudig

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

UITNODIGING 17 NOVEMBER

UITNODIGING 17 NOVEMBER UITNODIGING 17 NOVEMBER Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Wij laten u graag op dinsdag 17 november van 15.00-17.00 uur zien en ervaren wat de werkwijze van ons Behandelcentrum

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Gezinsbehandeling. Kom verder! SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers

Gezinsbehandeling. Kom verder!  SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Gezinsbehandeling SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Ouders hebben vragen over het moeilijke of zorgelijke gedrag van hun kind of hoe ze hun

Nadere informatie

Multi Systeem Therapie

Multi Systeem Therapie Multi Systeem Therapie Vrijwillig toegankelijke zorg Een opname voorkomende behandeling bij ernstige gedragsproblemen Informatie voor: wijkteams, huisartsen, ouders en gemeenten Stichting Ottho Gerhard

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Inventarisatie van gezinsbehandelingen bij de partners van Leo Kannerhuis Nederland. Januari 2011

Inventarisatie van gezinsbehandelingen bij de partners van Leo Kannerhuis Nederland. Januari 2011 Inventarisatie van gezinsbehandelingen bij de partners van Leo Kannerhuis Nederland Januari 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Methode 5 Resultaten 6 Conclusie 8 Referenties 8 Bijlage 1 9 Bijlage 2 15 Bijlage

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Het gezin centraal. Handboek voor ambulante hulpverleners. Arjan Bolt

Het gezin centraal. Handboek voor ambulante hulpverleners. Arjan Bolt Het gezin centraal Handboek voor ambulante hulpverleners Arjan Bolt Het gezin centraal Handboek voor ambulante hulpverleners Arjan Bolt ISBN-10: 90 6665 655 7 ISBN-13: 978 90 6665 655 0 NUR 847 2006 B.V.

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Foto: Martine Sprangers Naar een gouden standaard Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Door Mariska van der Steege Er bestaan in Nederland nogal wat varianten van Intensieve Pedagogische Thuishulp

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Praktijkvoorbeeld Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Samenvatting Door de samenwerking en het gezamenlijk geven van de cursus Positief Opvoeden volgens Triple P door verschillende disciplines

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Samen sterker. De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers.

Samen sterker. De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers. Samen sterker De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers. 1 Financiering paardondersteunde zorg 2 Wet- en regelgeving AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo

Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo Aansprekende zorg, ambulante dienstverlening en logeren. Kinderdiensten van Intermetzo Kinderen leren van en met elkaar. Kinderdagcentrum Heimdal Sommige kinderen en jongeren hebben naast een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie