Hoofdstuk 1: De verscheidenheid van Midden- en Oost-Europa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1: De verscheidenheid van Midden- en Oost-Europa"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1: De verscheidenheid van Midden- en Oost-Europa Het gaat over het gedeelte: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Macedonië, Joegoslavië en Albanië. Het wordt geassocieerd met stagnatie, isolement en collectief zijn. Het gedeelte in het midden wordt wel aangeduid als Tussen-Europa, of tidal lands: het tussengebied dat onderhevig was aan eb- en vloedbewegingen; dan weer overspoeld door Duitsers dan weer Russen. Of Midden-Europa: een geo-politiek overgangsgebied tussen het Westen en Rusland. Het Duitse woord Mitteleuropa werd hier vaak aan gekoppeld, maar dit brengt associaties op met de natie tijd, dit was het gebied waar de Germanen hadden geleefd. Voornamelijk zijn het Slavische volken, de West-Slaven (Polen, Tsjechen en Slowaken), Zuid-Slaven (Kroaten, Serven, Slovenen, Bosniakken, Montenegrijnen, Bulgaren, Macedoniërs) en Oost-Slaven (Oekraïners, Wit-Russen en Russen). Omvangrijke niet Slavisch volken zijn de Hongaren (Magyaren), de Roemenen en de Albanezen. De talen zijn afkomstig van de Indo-Europese talen. Een subgroep van de Slavische talen. In Bulgarije, Servië, Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne gebruikt met het Cyrillisch schrift, de rest gebruikt het Latijnse alfabet. Het Lets en Litouws vormen samen de Baltische taalgroep. Het Roemeens behoord tot de Romaanse taal, het Albanees is een eigen subgroep. Het Hongaars behoord niet tot de Indo- Europese talen, samen met het Fins en Estisch behoord het tot de Fin-Oegrische taalgroep. De godsdienst die domineert is de oosters-orthodoxe kerk, die ontstaan zijn uit het schisma van Dit zijn de zogenaamde autokefale kerken. Ze zijn verdeeld in nationale lijnen, dus een Russisch-orthodoxe kerk, een Roemeens-orthodoxe kerk, Servisch-orthodoxe kerk en worden geleid door een aartsbisschop of patriarch. De oecumenische patriarch van Constantinopel is de primes inter paris van de veertien autokefale orthodoxe kerken. De Donau is altijd van groot belang geweest voor de communicatie in Europa, de bron van de rivier is de Donaueschingen in het Zwarte Woud. Het gemeenschappelijke beheer van de Donau lijdt nog steeds tot conflicten tussen Hongarije en Slowakije. In het zuiden van Duitsland en Polen gaat de laagvlakte over in de uitlopers van het Centraal- Europese middelgebergte, zoals het Ertsgebergte, de Sudeten en het Bohemer Woud. We vinden in het middelgebergte veel stollings- en metamorfe gesteenten. De mijnbouw heeft vele mensenlevens gekost, overleden aan silicose en longkanker. Ook bruinkool, steenkool en ijzers werden op grote schaal gevonden. In 1945 hadden de communistische planners zich tot doel gesteld om de maatschappelijke, economische en ruimtelijke verschillen te verkleinen. Er werd gebruik gemaakt van een index van sociaal welzijn, hieruit bleek dat Tsjechië, Hongarije en Slovenië relatief goede leefomstandigheden kende. Hoofdstuk 2: Geografische geschiedenis tot Sovjetisering 5 belangrijke perioden in de geschiedenis van Oost-Europa: de Duitse kolonisatie van Oost-Europa tijdens de Middeleeuwen, het feodalisme, het Multi-nationalisme, het nationalisme en het socialisme. Landscape = de zichtbare elementen van een maatschappij.

2 De verzwakking van het West-Romeinse rijk leidde tot de Grote Volksverhuizing, vele Germaanse stammen trokken naar het zuiden. De nomaden stammen uit Centraal Azië bevonden zich hier al, met hun heerser Atilla de Hun. De Magyaren trokken Europa binnen vanuit het oosten, over deze groep mensen zijn de geleerden het niet eens, ze kunnen uit Mongolië komen, maar ook uit het gebied tussen het Oeral en de Kama en ze spraken Fin-Oegrische talen. Toen de Germanen naar het zuiden trokken kwam er plaats vrij voor de Slavische stammen, die tussen de Oder en de Oeral naar het westen gingen migreren. De Duitse kolonisatie duurt voort tot 1350 (geëindigd door de pest), het was een proces van enorme economische en sociale vooruitgang. Edelen, boeren, ambachtslieden, etc trokken naar het oosten omdat daar land beschikbaar was, het rijk te vergroten en het christendom te verspreiden. De kolonisatie vond plaats in drie richtingen: langs de Oostzee tot Köningsberg, langs de River de Oder richting Silezië en het huidige Krakau, en via de Donau en de Hongaarse Laagvlakte richting Transsylvanië. Lokator = een handelaar die dor de landheren werd ingehuurd om kolonisten te werven en het land te verdelen. De steden kregen een planmatige opzet: een centraal plein met een stadhuis of een lakenhal, een rechthoekig stratenpatroon en afgesloten met een ringvormige stadsmuur. Hanzesteden: De Hanze was een vrijwillige organisatie van steden aan de Noord- en Oostzee die tot doel had de handel te bevorderen en te monopoliseren. Grundherrschaft: een pachtsysteem waarin de boer beperkte diensten en materiële goederen leverde ten behoeve van de huishouding van de landsheer en zijn soldaten, opdat de landsheer zijn vooral militaire taak in de samenleving kon vervullen. Alleen de adel kreeg steeds meer zeggenschap waardoor de vorst meer afhankelijk van ze werd, en er een sterke binding ontstond tussen boer aan heer en grond. Er kwam een overgang van grundherrschaft naar Gutherrschaft: het systeem waarbij de landheren op grootschalige landbouwbedrijven trachten zoveel mogelijk economisch voordeel te behalen, waarbij de boeren hun min of meer zelfstandige positie moeten opgaven en als landarbeider op het landgoed werkzaam moeten zijn, met een minimum aan rechten. In midden- en oost-europa moesten de tientallen nationale groepen tot aan de Eerste Wereldoorlog leven in vier grote, multinationale staten: Pruisen/Duitsland, Oostenrijk, Rusland en Turkije. Deze staten hielden het zolang uit omdat er zo n enorme mix van nationale groepen was, ze konden gemeenschappelijke gevoelens niet bundelen. Het Habsburgse rijk werd in 1867 opgesplitst in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie, Hongarije had meer rechten geworven. Hierna startte ze ook een poging om de magyarisering op te starten: de Hongaarse taal en cultuur werd aan de niet-hongaren opgedrongen. De Dubbelmonarchie (en Duitsland) werden na WO1 opgesplitst, in principe moest elk volk/natie zijn eigen staat krijgen. WOII begon formeel met de Duitse inval van Polen op 1 september 1993, maar de veroveringen van Duitsland en Italië waren al eerder begonnen. Duitsland en de Sovjet-Unie hadden in Augustus 1939 een niet-aanvalsverdrag getekend, het zogeheten Molotov-Ribbentroppact. Maar in juni 1941 viel Hitler de Sovjet-Unie binnen, de Russen werden door de Duitsers ver teruggedrongen. Maar de slag bij Stalingrad (juli 1942) was het omslagpunt, de Sovjet-Unie was aan een opmars begonnen die in 1945 zou eindigen bij de rivier de Elbe.

3 Bij de Potsdam Conferentie (juli/augustus 1945) werden de hoofdlijnen van de naoorlogse kaart van Europa vast gelegd. Hoofdstuk 3: Het communistische tijdperk De sovjetisering begon direct na WOII: de invoering van het politieke, economische en maatschappelijke systeem van de Sovjet-Unie. Er moest op grote schaal verkiezingsfraude worden gepleegd om de communisten aan de macht te krijgen. Alleen Joegoslavië had meer bewegingsruimte onderleiding van Tito, omdat ze zich aan het eind van WOII op eigen kracht hadden bevrijd. De landen werden door een centraal geleide planeconomie en de eenpartijstaat gestuurd. Kritiek op de staat en de partij was niet toegestaan, de media stond onder staatscontrole. Er waren meer spionnen dan tijdens het naziregime voor de oorlog. Opstanden werden met veel geweld onderdrukt. Aan de basis van de communistische ideologie lagen de ideeën van twee 19 e eeuwse denkers: Karl Marx en Friedrich Engels. De Verelendung van de arbeidersklasse zou min of meer automatisch leiden tot een revolutie van de proletariërs, maar in het meest kapitalistische land ter wereld werd dit slecht ten dele bewaarheid. Stalin voerde in 1928 het Sovjetmodel voor economische ontwikkeling in dat stond voor een geforceerde eenzijdige ontwikkeling van de industrie. De industrialisatie vond tegelijkertijd plaats met de gewelddadige collectivisatie van de landbouw, een strikte centrale organisatie en controle werden ingevoerd. De Sovjet-Unie moest hun eigen plantheorie ontwerpen, waarbij het terugdringen van economische, maatschappelijke en ruimtelijke ongelijkheid een ideologisch uitgangspunt vormde. In de communistische economie zou de staat controle uitoefenen over de aard en de verdeling van de economische productie. Het had de volgende kenmerken: Directieve planning, onze plannen zijn geen voorspellingen maar aanwijzingen. Ook wel sectorale planning genoemd. Een sterke reductie van particulier bezit, productiemiddelen waren in handen van de gemeenschap Vastgestelde prijzen Staatsmonopolie op handel Kwantitatieve productiedoelen, de vijfjarenplannen en perspectiefplannen. Alles georganiseerd en gecontroleerd door vele staatsorganen, waarvan het Centrale Planbureau het belangrijkste was. Er waren 10 principes waaraan de locatie van een economische activiteit aan moet voldoen: Dichtbij grondstof of de te gebruiken inputs Dicht bij de afzetmarkt Interregionaal bezien moest gestreefd worden naar een maximale regionale specialisatie Bevordering regionale zelfvoorziening Onderbenutte grondstoffen zoveel mogelijk exploiteren Ontwikkeling van proletarische bastions van het socialisme Nieuwe activiteiten moesten bij voorkeur starten in economisch onderontwikkelde regio s Culturele, economische en sociale verschillen moesten verdwijnen Rekening houden moet toekomstige oorlogssituaties Internationale socialistische arbeidsverdeling moest het Comecon ondersteunen.

4 Er zaten veel zwakke kanten aan de planeconomie, zoals de lage productiviteit, die leidde tot een schuldenlast en de hoge bewapeningsuitgaven konden niet meer die zonder weinig inspanning te realiseren waren, mar dit bleek nogal instabiel. Er trad voorraadvorming op bij bedrijven, risico s werden vermeden, waardoor dit innovatiebelemmerd werkte. Bouwtijden liepen extreem op, er was een sterke oriëntatie op de productieve sectoren, waardoor andere sectoren werden verwaarloosd. De nadruk op het behalen van de plancijfers had nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de geproduceerde goederen. Bureaucratie nam enorm toe, de productiviteit van kapitaal en arbeid was laag, het staatmonopolie op de handel was voor bedrijven geen stimulans om de export naar de kapitalistische land te bevorderen. Het stelsels van vaste prijzen leek belemmerd te zijn voor de allocatie van schaarse middelen en het stimuleren van technische vooruitgang. Ontstaan van coördinatieproblemen, onvoldoende of onbetrouwbare informatie, geen concurrentie tussen bedrijven, het stelsel van vaste prijzen werkte verspilling en inefficiëntie in de hand en vaste wisselkoersen en een niet-convertibele munt remden de export n aar het westen. 1 overkoepelende oorzaak: in Oost-Europa is geen socialistische mens ontstaan de zich onbaatzuchtig en gedreven inzette voor het algemeen belang en een betere samenleving. Twee belangrijke zaken hebben de Oost-Europese landen zelf wel kunnen doorvoeren; de mate waarin er tolerantie bestond voor een tweede economie en de aar d en intensiteit van economische relaties met de niet-socialistische wereld. De zwakke economische prestanties van de planeconomie zijn waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de uiteindelijke implosie van het systeem geworden. De productiviteit van de Oost-Europese economieën was te laag en de technologische vooruit te gering. Micheal Gorbatsjov zette het hervormingsbeleid van Andropov door, en begon met een politiek van glasnost (openheid) en perestrojka (verbouwing). Bedrijven kregen meer zelfstandigheid, en zouden worden afgerekend op hun winst en verlies. Maar aan het stelsel van vastgestelde prijzen werd niets veranderd. Door de halfbakken en niet op elkaar afgestelde maatregelingen stortte het Oostblok in door het falen van het economische stelsel. Hoofstuk 4: Een nieuwe politiek-geografische kaart Het Sinatra-doctrine werd aangekondigd door michael Gorbatsjov in de Sovjet-Unie, wat betekende dat de landen hun eigen gang mochten gaan. Wat een groot verschil was met de Brezjnev-doctrine die juist het tegenovergestelde deed. Gorbatsjov had de naïeve gedachte dat de satelliet landen zouden kiezen voor het behoud van de communistische leer, met aanpassingen. Er kwamen in Polen, na stakingen, de eerste gedeeltelijk vrije verkiezingen. In 1991 viel de Sovjet-Unie uiteen in 15 onafhankelijke staten. Door de toegenomen ruimtelijke mobiliteit, zijn er omvangrijke migratiestromen ontstaan. Twee substantiële migratiegolven zijn aan te wijzen: etnische Duitsers vanuit Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie naar Duitsland en van etnische Russen vanuit de nieuwe niet-russische opvolgingsstaten van de Sovjet-Unie naar Rusland. In tegenstelling tot de vluchtelingenstromen die het etnisch geweld in Bosnië-Herzegovina, Kroatië en Kosovo, Armenië, die dat veroorzaakt. De transitie van het communisme naar een vrije democratie en neoliberale markteconomie verliep chaotisch. Onder consolidering van de democratie wordt verstaan de stabilisering, institutionalisering en legitimatie van patronen van democratisch gedrag binnen de nieuwe politieke systemen.

5 Het transitieproces gebeurde in 2 fasen, namelijk de eerste tussen 1989 en begin jaren 90, wisten de populaire democratische bewegingen zoals die waren ontstaan tijdens het communisme in de 3 Baltische staten, Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovenië hun electorale winst na de eerste verkiezingen relatief gemakkelijk en snel om te zetten in de consolidatie van de democratie. De tweede fase van democratisering liep van 1996 tot ongeveer 2005, onder invloed van het Europese integratieproces gingen andere landen ook het pad op van democratische consolidatie. Bulgarije, Roemenië, Slowakije en Kroatië. Het tweestapsdemocratie wordt ook wel gebruikt, eerste de val van het eenpartijstelsel en daarna het moment dat de oude getransformeerde communistische of nationalistische elites werden vervangen. De revolutie vertoonden opvallende overeenkomsten zoals een toename van de participatie van de bevolking, goed georganiseerde massale protesten en de vereniging van de oppositie. Een nationale identiteit bestaat uit vijf sleutelelementen: Een psychologisch element; er is een bewustzijn dat men een gemeenschap vormt Een cultureel element Een territoriaal element Een historisch element Een politiek element; men claimt het recht zichzelf te besturen en streeft daar ook naar. Primordialisten: naties zijn essentiële fonomenen en het product van een natuurlijke, biologische band tussen mensen onderling en tussen mensen en een bepaald territorium. Modernisten/Functionalisten: de natie als een betrekkelijk recent fenomeen, als een product van modernisering en industrialisering, waar de materiële/functionele eigenschappen van het territorium belangrijk zijn. Constructivisten: naties zijn in essentie het product van sociale constructies van mensen. Perennialisten: naties bevatten onderdelen die oud zijn, onderdelen die enige historische continuïteit hebben en recent bedachte onderdelen. Factoren die wel algemeen worden geaccepteerd als van invloed op de kans van een gewapend etnisch conflict zijn: een grote ruimtelijke concentratie van minderheden, een historie van eerdere conflicten, politieke instabiliteit en een overgang vanuit een autoritaire politieke situatie. Ook de buuromgeving en de regionale context, alsmede de etnische heterogeniteit, internationale interventies, de mate van ontwikkeling en de culturele afstand en het type contact tussen groepen,worden wel van belang geacht. Hoofdstuk 5: Economische transitie, zoeken naar de juiste weg Toen in 1989 de Muur viel, lag er geen draaiboek klaar hoe een planeconomie het beste omgebouwd kon worden naar een markteconomie. De Wereldbank had in 1996 hun plannen gericht op een neoliberale markteconomie en probeerden aan te tonen dat de lonen die hadden gekozen voor een snelle hervorming de beste resultaten hadden geboekt. Het UNDP toonde in een later rapport aan dat de neoliberale aanpak van de IMF en Wereldbank hadden geleidt tot meer armoede, hoge sterftecijfers en criminaliteit. In het midden en oosten waren vier pijlers voor transitie: Macro-economische stabilisatie Privatisering en structurele hervormingen Liberalisering van de economie Internationalisering

6 Deze punten zijn met elkaar verweven, een goed verlopen privatisering kon buitenlandse investeringen stimuleren. De noodzakelijke prijsliberalisatie zou leiden tot een periode van hoge inflatie, die door stabiliteitsmaatregelen onder controle moest worden gebracht. Het Advies: Een devaluatie van de koers van de nationale munt Het zoveel mogelijk loslaten van door de overheid vastgestelde prijzen Een sterke reductie van overheidssubsidies Het terugdringen van de inflatie Een snelle privatisering van het staatsbezit Het zou wel betekenen dat de werkloosheid snel zou oplopen en er een aannemelijke daling van de levensstandaard zou zijn. Tegenstanders vonden dat: - Er waren technische bezwaren, er was eerste een stevig institutioneel kader nodig voordat de markt volop in werking kon treden - Geen overtuiging van de voordelen van een markteconomie en de oude ideologie slechts met moeite konden loslaten. - Angst voor hoge sociale kosten door de snelle invoering van de markteconomie en dat teveel (oude) productiecapaciteit vernietigd zou worden - Volgens de UNDP was er een hoge werkloosheid, gestegen armode, alcoholisme, verslechterde gezondheid en een gedaalde gemiddelde levensverwachting ontstaan. Dit was ontstaan door de snelheid van de hervormingen, maar ook doordat de staat geen regulerende rol meer kon uitvoeren. Door de slechte naar van de staat konden zij weinig invloed uitoefenen. De belastinginning was in veel landen een groot probleem: de belastingdiensten waren slecht georganiseerd, en corruptie was een veel voorkomend probleem. HET IMF en de Wereldbank hadden een standaardconcept uitgeschreven en hielden geen oog voor de lokale omstandigheden. De westerse deskundigen moesten plannen uitschrijven voor landen die zou nauwelijks kenden. Economische motieven voor privatisering: - Staatsbedrijven zijn minder in staat om zich aan te passen aan de marktomgeving - Onrendabele staatsbedrijven kosten de staat veel geld - Een eventuele verkoop van staatsbedrijven levert de schatkist geld op - Door eventuele verkoop aan buitenlandse ondernemingen zullen kennis en kapitaal worden binnengehaald. Maatschappelijke doelen: - Het staatsbezit is feitelijk volksbezit - De werknemers van een bedrijf moeten grotere zeggenschap krijgen - Het rechtvaardigheidsprincipe. Het bezit moet worden teruggeven, of er moet een schadeloosstelling volgen Politieke doelen: - Een hoge privatiseringsgraad van de economie zal het goed doen bij internationale instellingen 10 jaar na de omwenteling is het volgende palet aan bedrijven te onderscheiden:

7 De oude kapitaal-intensieve industrieën die nog eigendom waren van de staat, of waar arbeidersbestuur was ontstaan. Deze bedrijven hadden een technische achterstand, veel schulden, te veel werknemers en wegvallende afzetmarkten De paternalistische bedrijven, die in staatsbezit waren gebleven en vaak dezelfde kenmerken hadden als de vorige groep, maar met het verschil dat deze bedrijven wel staatssubsidies kregen. Op papier geprivatiseerde bedrijven, die financieel in leven werden gehouden via een directe lijn met banken die nog onder invloed stonden van de overheid, of die in handen waren van bankiers die zich verrijkt hadden aan de papieren privatisering De globalizing Enterprises, staatsbedrijven, of geheel nieuwe bedrijven, die behoren tot een multinationale onderneming met het hoofdkwartier in de EU, de VS of Oost-Azië. Voormalige staatsbedrijven die zonder buitenlandse steun op succesvolle wijze zijn geprivatiseerd. De transformatieshock: een sterke daling van het BBP. De geringe productiviteit van de planeconomie kwam aan de oppervlakte, en traditionele afzetmarkten waren verloren gegaan. Er was minder overheidssteun en de koopkracht nam af. De export wordt gezien als graadmeter voor de markteconomie: een groeiende export geeft aan dat er producten en diensten voorhanden zijn die het resultaat zijn van comparatieven voordelen. Alle cijfers van de omwenteling wijzen op een toename in ongelijkheid. In de grote steden, en met name de hoofdstad gaat het vrij goed: de gemiddelde inkomens zijn flink gestegen, en de werkloosheid is laag. De Eu gebruikt het begrip verhoogd armoederisico wanneer men een inkomen heeft dat lager is dan zestig procent van het mediane gestandaardiseerde inkomen. Dit was in % van de gehele EU-bevolking. Human Development index: ontwikkelend door 3 indicatoren, gemiddelde levensverwachtig, het onderwijsniveau en de levensstandaard. Een hoog werkloosheidspercentage wordt doorgaans als ongunstig gezien, en een laag percentage als gunstig. Een laag percentage kan immers ook het gevolg zijn van een traag verlopend hervormingsbeleid, met veel overheidssubsidies. Een geringe werkloosheid geeft eerder de stilte voor de storm weer. Vergelijking van de cijfers van landen is nauwelijks zinvol, slechts op nationale schaal kunnen de regio s vergeleken worden. De landen moesten aan bepaalde eisen voldoen voordat ze tot de EU kunnen toetreden. Er moet een parlementaire democratie zijn ingevoerd, een min of meer functionerende rechtsstaat en markteconomie bestaan. De landen moeten alle verdragen en wetten accepteren (acquis communaitaire). Dat houdt ook in dat de landen de euro als munteenheid moeten invoeren, mits voldaan wordt aan de monetaire criteria. De belangrijkste conclusies voor de nieuwe lidstaten: De landen die het snelst begonnen zijn met de overgang naar de markteconomie en deze redelijk consequent hebben uitgevoerd, konden het eerste toetreden tot de EU

8 De transformatieshock was een noodzakelijk stap bij het proces, des te spoediger kon ook het herstel intreden. Die overgang as zeer zwaar voor de mensen die in 1989 veertig jaar of ouder waren, het bood daarin tegen veel kansen voor jonge initiatiefrijke arbeidskrachten De kloof tussen West- en Oost-Europa werd steeds kleiner. De kloof tussen arm en rijk binnen de landen is toegenomen. Interne politieke verhoudingen hebben een grote invloed op het succes van landen Geografische ligging is nog altijd een belangrijk gegeven De nieuwe lidstaten zijn niet de achtertuin van West-Europa geworden, gebaseerd op lage lonen en schroevendraaierfabrieken, zoals door sommigen gevreesd. Er heeft geen grote uitschuif van industrie van West- naar Oost-Europa plaatsgevonden. De succesvolle integratie in de EU manifesteert zich duidelijk in een steeds sterker wordende handelsintegratie De kredietcrisis die in 2008 begon heeft sommige nieuwe lidstaten hard getroffen. Hoofdstuk 6: Stad en Land De steden hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met marktprijzen, buitenlandse investeringen en privatisering. Deze hebben geleid tot een enorme dynamiek, verdringing en ruimtelijke differentiatie in de urbane ruimte. Door de omwenteling kreeg het stedelijk bestuur steeds meer bevoegdheden, maar zonder het bijbehorende geld. Het binnenhalen van buitenlandse investeerders was belangrijk: voor de werkgelegenheid, maar ook voor de gemeentekas. In Praag werden grote kantoorgebouwen uit de grond gestampt. Er was echter gebrek aan beschikbare kantoorpanden, waardoor er extreem hoge huurprijzen ontstonden. Alleen in de jaren was het aanbod groter dan de vraag, waardoor er leegstond ontstond en de huurprijzen weer daalden. De investeerders waren van groot belang voor de stad, maar deze zagen hun rendementen dalen. Er werd een masterplan voor de verdere ontwikkeling van de stad gemaakt. Gründerzeit: de tijd waaruit de meeste gebouwen stammen, van 1871 tot WO1 Ontstaan van gated communities, villawijken en appartementencomplexen die min of meer afgesloten zijn. Omdat in de communistische periode de grondmarkt ontbrak, maakte het de bedrijven of de staat niet zoveel uit dat er heel inefficiënt met de grond werd omgegaan. Daarom werd gestart met de herschikking van de verschillende onderdelen van het productieproces, bijv de afstand tussen bedrijfshallen werden kleiner. Vooral de hoofdsteden konden zich aansluiten bij het westen, hier is de grootste dynamiek geweest. Hun positie op nationaal niveau is versterkt, maar op Europees of mondiaal niveau stellen ze nog weinig voor. Maar tegenwoordig zijn het niet meer alleen de hoofdsteden, andere steden vertonen nu ook een dynamiek. In de meeste landen werd besloten dat de boeren, of hun erfgenamen, de landbouwgrond terugkregen die ze voor de collectivisatie bezaten. De keuze voor restitutie was een daad van rechtvaardigheid, maar had niet zelden ook een andere reden: op die manier kochten de nieuwe markthebbers de politieke steun van de rurale bevolking. Het was echter wel lastig om de

9 eigendomsrechten vastgelegd te krijgen: het oude kadaster was niet altijd meer voorhanden, of moest grondig worden bijgewerkt. Hongarije koos voor een alternatieve vorm van restitutie: voormalige grondbezitters konden hun oorspronkelijke stuk(ken) terugkrijgen, of een aaneengesloten stuk van vergelijkbare omvang en kwaliteit. In Albanië, Roemenië en delen van Hongarije werd gekozen voor distributie: de grond werd verdeeld onder de werknemers van de collectieve of staatsbedrijven. Er ontstonden veel kleine boerenbedrijfjes, maar een deel werd ook verpacht aan een andere boer of aan een groot bedrijf. De EU steun was de grootste stap naar de boeren in Oost en Midden Europa. De boeren moesten in 2004 beginnen met een kwart van de gebruikelijke EU-subsidies, omdat ze bang waren dat een al te grote subsidiestroom zou leiden tot een ontwrichting van het platteland, met een diepe kloof tussen relatief rijke boeren en arme werklozen. Vanaf 2004 groeit de direct subsidiestroom geleidelijk, maar zal pas in 2013 uitkomen op het niveau van 100%. Het probleem in Oost en Midden Europa is de vermarkting van producten want hiervoor is een groothandel vereist, een veiling en vooral een goed distributie netwerk: van bedrijf naar groothandel, van groothandel naar de consument. West-Europese bedrijven hebben op dat vlak een hoge organisatiegraad bereikt, waar nauwelijks tegen te concurreren is. Er zijn twee hoofdstromen van gebiedsgerichte subsidies, het meeste geld (177 miljard) gaat naar de traditionele regionale steun die beheerd wordt door het directoraat-generaal Regionale Ontwikkeling. Daarnaast gaat er 37 miljard naar de rurale ontwikkeling, beheerd door het directoraat-generaal Landbouw en Rurale Ontwikkeling. Een deel van de subsidie wordt tegenwoordig gestoken in alternatieve werkgelegenheid en landschapsbeheer, er zijn drie thematische assen, 1. Versterking van de concurrentiepositie van landen bosbouw 2. Verbetering van het milieu en het landschap 3. Verbetering van de levenskwaliteit op het platteland en diversificatie van de rurale economie. Het Cohesiebeleid: waar convergentie op het programma staat, het grootste deel van het budget gaat naar de gebieden die onder de 75% grens liggen. Door de toevoeging van de nieuwe lidstaten zijn oude regio s buiten de boot gevallen, voor hen is er een overgangstermijn. Het is lastig om het bedrag binnen te krijgen. Er moeten aanvragen worden opgesteld, er moet worden meebetaald en van een goede projectorganisatie worden overtuigd. Lissabon agenda: de versterking van het mondiale concurrentie vermogen van de EU (2007). Het derde programma is voor territoriale samenwerking, vooral bedoeld voor de grensregio s die daarmee economische of culturele samenwerking kunnen financieren. Hoofdstuk 7: Mobiliteit, migratie en toerisme Het gebruik van de wetgeving voor een maximum aan vergunning werd aangegrepen door Oostenrijk en Duitsland. VK, Ierland en Zweden besloten om hier geen gebruik van te maken. De andere EUlanden, inclusief NL, deden dit wel. Er waren 2 legale ontsnappingsroutes. De eerste betrof de Polen met een Duits paspoort, vooral afkomstig uit Neder- en Opper-Silezië. De tweede groep betrof de zelfstandige ondernemers uit de nieuwe lidstaten. Zij mogen werkzaamheden verrichten in andere EU-landen, zo lang er geen gezagsverhouding bestaat: een relatie werkgever-werknemer.

10 Vooral VK, Ierland en Duitsland hadden een grote stroom arbeidsmigranten uit de nieuwe lidstaten binnen gekregen. De nieuwelingen bleken aanzienlijk bij te dragen aan de productiviteit van de economische groei. Het overgrote deel van de arbeidsmigranten was niet van plan om zich permanent in het buitenland te vestigen. Turken en Marokkanen overwegen terugkeer maar doen het niet omdat ze Nederland dan nooit meer binnenkomen. Door de arbeidsmigratie wordt kapitaal van West- naar Oost-Europa overgebracht. Remittances zijn erg omvangrijk, het ging om bijna 20 miljard euro in 2008 die naar de nieuwe lidstaten werd gestuurd. Ongeveer de helft van het bedrag wordt door de thuisblijvers consumptief besteed: met name aan luxe goederen die vanuit het buitenland worden geïmporteerd. Dit is slecht voor de handelsbalans. De omvangrijke migratiestromen hebben geleid tot serieuze arbeidstekorten in eigen land, een chronisch te kort aan bouwvakkers en artsen. Gevolg voor kinderen is dat ze worden achter gelaten bij de grootouders, zowel vader als moeder werkt vaak in het buitenland. De kinderen worden aarbeiwezen genoemd, verwijzend naar de vele Roemen die in het buitenland aardbeien plukken. Grensoverschrijdend inkoopgedrag, er waren vaak grote prijsverschillen. Ook gezondheidstoerisme kwam veel voor. De tweede groep niet toeristen betreft het bezoek aan familie of vrienden aan de andere kant van de grens. De derde groep is het transitieverkeer: het zijn mensen op doorreis naar een ander buitenland. In hun doorreisland geven ze weinig uit; dat gebeurt pas in het land van bestemming. De vierde groep zijn de zakenlieden en congresbezoekers, maar deze zijn moeilijk te onderscheiden van echte toeristen. Conclusies uit cijfers Eurostat: Het toerisme in Midden en Oost Europese landen wat betreft aantallen bescheiden van aard De groei van toerisme in de nieuwe lidstaten is echter behoorlijk Er is een duidelijk verschil aanwezig tussen de lidstaten. De Baltische landen kennen een groei, die minder effect heeft in Polen. Roemenië lijkt nauwelijks te hebben geprofiteerd van het lidmaatschap en Bulgarije kent een gestage groei vanaf De bijdrage van het toerisme aan het BBP in bijna alle landen hoger dan in NL of Duitsland (behalve in Roemenië) Eigen bewoners als toerist meer in eigen land uitgeven dan in het buitenland. De verhouding tussen binnenlandse en buitenlandse toeristen loopt sterk uiteen. Hoofdstuk 8: De versplintering van Joegoslavië Aan het eind van de jaren tachtig leek de Joegoslavische federatie de meest waarschijnlijke kandidaat van alle toenmalige communistische staten voor toetreding tot de EU. Economische gezien, kende geen rigide planeconomie, ze hadden open grenzen en een groot verschil met de grenzen van de lidstaten van het Warschaupact, liberale ideeën uit het westen werden niet geweerd. Het uiteenvallen is gekomen door de desintegratie van Joegoslavië en de daarmee samenhangende problematiek van staats- en natievorming, de impact van de oorlog op het transformatieproces, de rol van internationale actoren, een gebrek aan liberaal-democratische tradities, instabiele democratische instituties en de politieke cultuur.

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

De economie van Griekenland

De economie van Griekenland Academiejaar 2013-2014 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN De economie van Griekenland De effecten van de crisis Britt DE POOTER Quentin STESSELS Charlotte VAN AERDE Rapport

Nadere informatie

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Onder Polen. Poolse arbeidsmigranten op het platteland in beeld

Onder Polen. Poolse arbeidsmigranten op het platteland in beeld Onder Polen Poolse arbeidsmigranten op het platteland in beeld Auteurs: Silke van Arum, Anne Boer, Nada de Groot, Michal Karczemski, Astrid van der Kooij Met medewerking van: Ard Sprinkhuizen, Matthijs

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

de loep Europa onder Oplossingen en achtergrond voor de leerkracht Voor de derde graad secundair onderwijs

de loep Europa onder Oplossingen en achtergrond voor de leerkracht Voor de derde graad secundair onderwijs Europa onder de loep Oplossingen en achtergrond voor de leerkracht Voor de derde graad secundair onderwijs Een uitgave van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Bij het samenstellen

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP V E I L I G H E I D V I A P A R T N E R S C H A P Voorwoord Deze brochure bevat een toelichting over de algemene beginselen en de voornaamste werkingsmechanismen van het Euro-Atlantisch

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong RHF YF-RB D-ENHT{N OeKU 2006 Oekraïne een land op een tweesprong nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten en de begunstigers

Nadere informatie

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.

CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde. CENTRUM RYCKEVELDE Ryckevelde 6 8340 Damme T 050/35.27.20 F 050/37.11.01 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be http://europainbalans.ryckevelde.be EUROPA IN BALANS? Didactisch pakket over het sociaal en

Nadere informatie

Determinanten van buitenlandse directe investeringen in Centraal en Oost Europa: een cross-sectie analyse

Determinanten van buitenlandse directe investeringen in Centraal en Oost Europa: een cross-sectie analyse Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie Determinanten van buitenlandse directe investeringen in Centraal en Oost Europa: een cross-sectie analyse J.P. Hania Onderzoeksrapport WO&E nr. 587 Juni

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introduction:

Hoofdstuk 1 Introduction: Hoofdstuk 1 Introduction: Wolf legt de nadruk op veranderingen intern en extern, verbanden en invloeden. Geschiedenis wordt niet gezien als een rechtlijnig iets, je moet naar de samenleving in zijn eigenheid

Nadere informatie

De economische en sociaal-maatschappelijke impact van de dollarisering in Ecuador

De economische en sociaal-maatschappelijke impact van de dollarisering in Ecuador De economische en sociaal-maatschappelijke impact van de dollarisering in Ecuador Eindscriptie voor de studie Algemene Letteren/ Taal & Cultuurstudies aan de Universiteit van Utrecht Specialisatie: Latijns-Amerika

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Belangen in de wereldhandel

Belangen in de wereldhandel 1 Belangen in de wereldhandel Tineke D haese René de Schutter Wat zich in november 1999 in Seattle afspeelde, geeft treffend weer hoe de wereldhandel ervoor staat en waar het tegenwoordig op het internationale

Nadere informatie

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Heel de mens Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Op weg naar Brutopia? De staat van Nederland, Europa en de wereld bij het begin van de 21e eeuw Het laatste kwart

Nadere informatie

Cultuurbeleid in Nederland

Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Inhoud Inleiding en Verantwoording 9 Hoofdstuk 1 Nederland politiek en sociaal geschetst 15 Bevolking 16 Bestuurlijke organisatie 18 Politieke en

Nadere informatie

Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief

Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief 1 Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief Tekst van het UB voor

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

PROJECT NL MARKT EN STAAT IN EEN NIEUWE RUIMTELIJKE ORDENING. Jelte Boeijenga, Matthijs Bouw, Reinier de Graaf

PROJECT NL MARKT EN STAAT IN EEN NIEUWE RUIMTELIJKE ORDENING. Jelte Boeijenga, Matthijs Bouw, Reinier de Graaf PROJECT NL MARKT EN STAAT IN EEN NIEUWE RUIMTELIJKE ORDENING Jelte Boeijenga, Matthijs Bouw, Reinier de Graaf PRELUDE In 2007 koopt een consortium van Royal Bank of Scotland, Fortis en Banco Santander

Nadere informatie

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert Betrokken Bewoners Hoe zelfregie het woonplezier verandert Opdrachtgever Interne begeleider Naam student Studentnummer Scriptiebegeleider : Woningcorporatie Nijestee : Ynskje van Meurs : Hans Ritsema :

Nadere informatie