1. Situering. Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Situering. Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad."

Transcriptie

1 Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus Brussel Advies 2015/05 bestemmeling datum 5 augustus 2015 Mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding kopie onderwerp Vlaams Parlement, Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij realisatie van een nieuwe woning 1. Situering Op 3 juli 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij realisatie van een nieuwe woning. In het voorstel van beslissing van de Vlaamse regering, wordt de Vlaamse Woonraad verzocht advies uit te brengen over dit ontwerpbesluit binnen de termijn van dertig dagen. De adviesvraag aan de Vlaamse Woonraad dateert van 13 juli Voorliggend advies werd op 5 augustus 2015 goedgekeurd door de Vlaamse Woonraad.

2 2. Bespreking van het ontwerpbesluit 2.1. Nood aan geïntegreerd renovatiebeleid Het hoofddoel van het Vlaamse woonbeleid is het recht op menswaardig wonen (waar nodig) ondersteunen en vervullen. Volgens artikel 3 van de Vlaamse Wooncode moet hiertoe de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. Binnen het Vlaamse woonbeleid is bijgevolg het aanmoedigen en verbeteren van de woningkwaliteit een belangrijke pijler. Hoewel de woningkwaliteit de laatste decennia erop vooruit is gegaan, blijft een volgehouden beleidsinzet noodzakelijk. Uit het Grote Woononderzoek 2013 blijkt dat ongeveer één miljoen woningen (37% van het Vlaamse woningbestand) één of meerdere gebreken op vlak van woningkwaliteit vertoont. Bij woningen is de ontoereikende kwaliteit meer structureel van aard (13% van de het Vlaamse woningbestand). In deze categorie zijn woningen uit de oudere bouwperiodes (voor 1960) relatief meer vertegenwoordigd. Ze komen bovendien meer voor bij alleenstaanden, eenoudergezinnen en lage inkomensgroepen. 1 Het aandeel woningen van ontoereikende kwaliteit is het grootst op de private huurmarkt. De Vlaamse overheid verstrekt verschillende steunmaatregelen om de woningkwaliteit te verbeteren, zowel vanuit het beleidsveld wonen als vanuit het beleidsveld energie. In zijn advies 'Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand' pleitte de Vlaamse Woonraad voor een globaal renovatieplan (met inbegrip van energierenovatie) 2. Hierbij is samenwerking tussen de beleidsvelden Wonen en Energie essentieel. Het (opgestarte) Renovatiepact is alvast een stap in de goede richting, en beoogt een meer globale aanpak. De Raad stelt vast dat in voorliggend ontwerpbesluit en bijhorende nota aan de Vlaamse Regering het ruimere beleidsperspectief ontbreekt. De Raad bepleit dan ook algemeen de verbreding van het beleidsperspectief en de afstemming van de maatregelen uit de diverse beleidsvelden die de kwaliteit van het woonpatrimonium voor ogen hebben. Op die manier kan de renovatiepremie als instrument bijdragen aan de doelstellingen van het pact Evaluatie renovatiepremie De renovatiepremie is één van de belangrijkste steunmaatregelen voor een verbeterde woningkwaliteit. De Vlaamse Woonraad ondersteunt een woonbeleid gericht op de verbetering van de woningkwaliteit, maar pleit naast de verbreding van het beleidsperspectief (cf. hoger) voor een grondige, inhoudelijke evaluatie van het instrumentarium 1 Vanderstraeten, L. & Ryckewaert, M. (2015) Grote Woononderzoek Deel 3. Technische woningkwaliteit. Leuven: Steunpunt Wonen. 2 Vlaamse Woonraad (2015) 'Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand'. Advies 2015/01. 2

3 Een grondig onderzoek naar de kosten-effectiviteit is dan ook aangewezen, met onder meer aandacht voor het additioneel effect van de premie, het afwegingskader renovatie versus vernieuwbouw. Een belangrijk aspect hiervan is de verdeling van de subsidies. Uit onderzoek blijkt immers dat lagere inkomensgroepen slechts in beperkte mate gebruik maken van de renovatiepremie 3, terwijl net bij deze huishoudens de grootste woonkwaliteitsproblemen voorkomen (in het bijzonder op de private huurmarkt) 4. Om het bereik te verhogen kan voor de lagere inkomens worden gezocht naar andere toekenningsmodaliteiten (omdat deze inkomens veel moeilijker de kosten kunnen prefinancieren). Tevens is het aangewezen na te gaan onder welke voorwaarden de verruiming van de renovatiepremie naar de huurmarkt kan worden bewerkstelligd. Verder is het wenselijk de samenhang en afstemming met de verbeterings- en aanpassingspremie en steunmaatregelen vanuit het beleidsveld energie (bv. isolatiepremies) te beoordelen. Mede door de nood aan een grondige evaluatie wenst de Raad zijn advies te beperken tot de voorgenomen wijzigingen aan het stelsel van de renovatiepremie, waarbij het beleidsdoel is de renovatiepremie opnieuw in te voeren op een voor de overheid budgettair haalbare wijze Fiscalisering Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse Regering de fiscalisering van de renovatiepremie aan. Na uitvoering van de renovatiewerken zou een belastingvermindering maximaal drie achtereenvolgende jaren worden toegekend. Het fiscaal aftrekbaar maken van de renovatiekosten botst evenwel op een aantal moeilijkheden. Het fiscaliseren kan nadelig werken voor huishoudens met een laag inkomen. In dit verband moet een ongelijke behandeling van rechtssubjecten worden vermeden. Voor de huishoudens met een laag inkomen is een belastingkrediet een mogelijk remediërend instrument. Een dergelijke optie neemt echter niet alle problemen weg, en bemoeilijkt de vooropgestelde budgettaire spreiding. Mede daarom ziet de Vlaamse Regering af van de fiscalisering van de renovatiepremie. De Vlaamse Woonraad acht de toetsing van het voorstel aan de impact op de lagere inkomensgroep noodzakelijk (onder meer in functie van gelijke behandeling). Verder heeft de Raad begrip voor de aangehaalde budgettaire beleidscontext. De Raad kan dan ook de keuze voor het behoud van de renovatiepremie (in plaats van een fiscalisering) onderschrijven. Bovendien meent de Raad dat het meer directe karakter van de renovatiepremie voor bepaalde huishoudens een sterkere incentive tot renovatie kan inhouden. Een dergelijke financiële tegemoetkoming sluit immers dichter aan op het beslissingsmoment en de uitvoering van de werken. 3 Heylen K. & Winters S. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen. Leuven: Steunpunt Wonen. 4 Vanderstraeten, L. & Ryckewaert, M. (2015), Op Cit. 3

4 2.4. Nood aan overgangsmaatregelen De Vlaamse Woonraad stelt vast dat in voorliggend ontwerpbesluit meerdere modaliteiten worden opgenomen die van toepassing waren in het opgeheven besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007, andere worden dan weer grondig gewijzigd. Samen met de opheffing van het vernoemd besluit (op 1 november 2014) werd tegelijk in de communicatie gesteld dat het renovatiebeleid ongewijzigd zou blijven, enkel de techniek van toekenning van het voordeel zou worden aangepast (toekenning onder de vorm van een belastingvermindering). In dit verband mocht de wijziging geen nadelige effecten voor de betrokkenen met zich meebrengen. Het behoud van een gelijkwaardig voordeel werd in het vooruitzicht gesteld. Bij de opheffing van vernoemd besluit van 2 maart 2007 werd dan ook geen overgangsregeling voorzien voor wie werken had uitgevoerd vóór opheffingsdatum (1/11/2014) en de facturen hiervan niet tijdig had ingediend. In de communicatie, verspreid via het agentschap Wonen Vlaanderen 5, werd hieromtrent het volgende gesteld: facturen vanaf 1 november 2011 zullen worden aanvaard. De totale factuurperiode mag echter niet meer dan drie jaar zijn. Ook diegenen die werken hadden uitgevoerd na opheffing van het besluit zouden van een gelijkwaardig voordeel kunnen genieten. Na de effectieve opheffing was er voor deze gevallen evenwel juridisch weinig zekerheid over de (latere) toekenning van het voordeel, noch was er duidelijkheid omtrent de voorwaarden en modaliteiten (waaronder dit voordeel zou worden toegekend). Om toch enige duidelijkheid te scheppen werd de bestendiging van het voordeel verzekerd. Het is volgens de Raad van belang de toestand van rechtsonzekerheid zo snel mogelijk ongedaan te maken en de aangekondigde bestendiging te honoreren. In het geval reeds werken werden uitgevoerd vóór de nieuwe regeling in werking treedt, meent de Raad dat het vooropgesteld gelijkwaardig voordeel moet worden gewaarborgd. Voorliggend ontwerpbesluit voorziet in artikel 8 1, 3 dat de facturen niet ouder mogen zijn dan twee jaar vóór de aanvraagdatum. (in de opgeheven regeling drie jaar). Voor betrokkenen die werken uitvoerden vóór de opheffing van vernoemd besluit van 2 maart 2007 is deze factuurperiode quasi onwerkbaar, maar ook voor diegenen die nog werken uitvoerden na de opheffing kan dit een probleem vormen. Volgens de Raad moet absoluut worden vermeden dat gerechtigden omwille van het tijdsverloop en/of het hanteren van meer strikte factuurperiodes buiten het toepassingsgebied van de nieuwe regeling zouden vallen. Verder kunnen een aantal gewijzigde modaliteiten voor betrokkenen nadelig uitvallen. Bij de uitvoering van de werken hielden zij immers rekening met de modaliteiten van het opgeheven besluit (bij gebrek aan alternatief). De Raad wijst in dit verband op twee punten van het voorstel: de gefaseerde aanvraag en de nieuwe categorisering van werken. De toepassing van de gefaseerde aanvraag voor werken volledig uitgevoerd vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling is weinig zinvol, en komt bovendien in conflict met vooropgestelde factuurperiode (die zal worden overschreden net door de fasering). 5 Agentschap Wonen-Vlaanderen, De Vlaamse renovatiepremie wijzigt. Brussel, 3 oktober

5 Eveneens moet de impact van de gewijzigde maximale premie per categorie van werken op de toe te kennen premie worden nagegaan (waarbij eveneens nadelige effecten moeten worden vermeden). In de communicatie werd immers gesteld: de werken waarvoor u deze belastingvermindering kunt aanvragen blijven dezelfde als die van de huidige renovatiepremie tot 1 januari Op basis van deze communicatie werd de burger geïnformeerd, en werd de verwachting gecreëerd dat de premie op basis van destijds geldende categorieën van werken zou worden berekend. Mede daarom is het aangewezen dat betrokkenen die werken uitvoerden vóór de inwerkingtreding van voorliggend besluit, kunnen terugvallen op een aparte overgangsregeling die aansluit bij de opgeheven regeling, onder meer wat de factuurperiode, de indiening van een eenmalige aanvraag en de categorisering van werken betreft. In dit verband is het ook de vraag of het huidig inkomen in aanmerking moet worden genomen dan wel het inkomen dat van toepassing was na uitvoering van werken (maar waarbij betrokkene niet in de mogelijkheid was de aanvraag in te dienen). Ook hier zou desgevallend een overgangsmaatregel kunnen worden overwogen (waarbij het inkomen van het jaar van de laatste factuur in aanmerking wordt genomen) Modaliteiten ontwerpbesluit Behoud premiebedrag De Vlaamse Woonraad stelt vast dat het maximaal uit te keren premiebedrag ( ) wordt behouden. De Raad onderschrijft in beginsel het behoud van de maximale incentive voor renovatie. Niettemin wenst de Raad enkele kanttekeningen te plaatsen. De Raad vermoedt dat de voorgestelde categorisering van werken (met bijhorende aftopping) het behalen van de maximale premie de facto bemoeilijkt. In de nota aan de Regering wordt een budgettaire raming en een financiële simulatie van de overheidsuitgave opgemaakt. De Raad vraagt in dit kader ook de financiële implicaties voor de begunstigden te willen nagaan van de vooropgestelde categorisering van werken met aftopping van het premiebedrag (wat betekent de nieuw voorgestelde regeling in geval dit zou worden toegepast op de reeds verstrekte premies)? De Raad kan zich niet van de indruk ontdoen dat eveneens een globale besparing wordt beoogd. Wat uiteraard op zich niet negatief is, wel is het de vraag of het verschil resulteert in andere effecten op het terrein. Zo kon onder de vroegere regeling voor werken die vervat zijn in de nieuwe categorie karkaswerken 6750 worden toegekend, terwijl in de nieuwe regeling voor dezelfde werken maximaal 2500 kan worden uitgekeerd (zie verder). Zal de nieuwe regeling, zoals vooropgesteld in de nota aan de Vlaamse Regering, enkel een spreiding van het voordeel (met tijdelijke besparing) met zich meebrengen, dan wel een algemeen langdurend besparingseffect? Dit laatste impliceert dat het beleidsprincipe inzake het behoud van gelijkwaardig voordeel wordt verlaten. De Raad had graag meer duidelijkheid omtrent deze beleidsintenties verkregen. Tevens merkt de Raad op dat door het samenvoegen in nieuwe categorieën de laagste inkomens (die weliswaar 30 % van de kost betoelaagd krijgen) proportioneel een hoger 5

6 aandeel in de premie verliezen dan de hogere inkomens (die 20% betoelaagd krijgen). De Raad had graag vernomen of dit effect beleidsmatig wordt beoogd Fasering en procedure aanvraag De nieuwe regeling voorziet de mogelijkheid tot fasering van de aanvraag van de renovatiepremie. Dit zorgt voor een spreiding van de renovatiekosten en laat de aanvrager toe de renovatie gefaseerd uit te voeren. Specifiek voor huishoudens die niet over de nodige middelen beschikken om op een korte periode alle werken te financieren, kan een gefaseerd renovatietraject voordelen inhouden. De techniek van fasering wordt eveneens toegepast in de verbeterings- en aanpassingspremie en werkt voor huishoudens met een laag inkomen positief. Vanuit dit oogpunt kan de Raad deze optie onderschrijven. De Raad stelt zich evenwel vragen bij de uitwerking en het verplichtend karakter van de fasering. Heel wat huishoudens verkiezen een eenmalige renovatie met een eenmalige aanvraag van de premie. De fasering werkt voor hen remmend in de voortgang van de werken (onder meer door het jaar verplicht wachten). Tevens kan een fasering de totaalrenovatie in de weg staan (bv. risico op lock-in effect) en kan dit eerder kleinere ingrepen aanmoedigen. Hoewel de Raad begrip kan opbrengen voor de budgettaire beleidscontext (met de daarbij horende nood aan financiële optimalisatie), is de fasering als verplichte stap vanuit het oogpunt van de gebruiker niet de meest geschikte keuze. De Raad opteert voor vrijwilligheid waarbij geopteerd kan worden voor een gefaseerde aanvraag (cf. inkomenszwakkere groepen) of voor een eenmalige aanvraag. Een andere mogelijkheid kan erin bestaan dat via een aanvraag (zonder facturen) een recht wordt toegekend aan de begunstigde om gedurende een welbepaalde periode (en na indiening van facturen per categorie) renovatiekosten te betoelagen. De voorgestelde uitwerking van de fasering van de aanvraag is eerder ingewikkeld en belastend voor de bouwheer (en de mogelijk professionele ondersteuner). Volgens het ontwerpbesluit mogen per aanvraag maximaal twee categorieën van werken worden gevat. Het is niet duidelijk of een dergelijke werkwijze op het terrein functioneel is (en niet voor verwarring en onnodige complicaties in de renovatiewerkzaamheden zal zorgen). Tevens is de tweevoudige aanvraag belastend voor de administratie. Een dergelijk systeem zorgt niet enkel voor dubbel administratief werk (onder meer inzake controle van het inkomen), maar kan eveneens resulteren in onnodige problemen. Zo kan de gebruiker na eerste gunstige controle van het inkomen er mogelijk van uit gaan premiegerechtigd te zijn, ook wat betreft het tweede luik van de renovatiewerken, wat echter niet noodzakelijk zo zal zijn. Verder wenst de Raad te wijzen op het voorstel van verlenging van de termijnen in de procedurestappen (cf. artikel 7 ontwerpbesluit). Na aanvraagdatum wordt een ordetermijn van acht maand vooropgesteld om de aanvrager in kennis te stellen van het gevolg dat aan de aanvraag wordt gegeven. Dit is in vergelijking met de opgeheven regeling een verlenging van vijf maand. De Raad vraagt algemeen om de toekenningsprocedure meer klantvriendelijk, korter en eenvoudiger uit te werken. 6

7 Werken De lijst van subsidiabele werken wordt vereenvoudigd en gehergroepeerd van 6 (met twee bijkomende subcategorieën) naar 4 categorieën. Vooral in de categorie van het karkas worden meerdere rubrieken uit de oude regeling ondergebracht (funderingen en muren, draagvloeren en trappen). De categorisering van werken wordt in de nota aan de Vlaamse Regering gemotiveerd, en beoogt een meer sturend gedrag bij de aanvrager. Het is de Raad niet duidelijk welk sturend effect het beleid voor ogen heeft en vraagt hieromtrent verduidelijking. De Raad meent dat de voorgestelde categorisering (optimaal) het beoogde doel moet ondersteunen, met name de structurele verbetering van het woonpatrimonium. In het bijzonder is de rubriek karkas vanuit bouwtechnisch oogpunt erg ruim en behelst diverse structurele onderdelen van de woning. De Raad is op zich niet tegen vereenvoudiging of groepering, maar meent dat de opdeling optimaal moet stroken met de functionele logica voor renovatie en verbeteringswerken. Het onderbrengen van diverse structurele onderdelen in de rubriek karkas wekt alvast de schijn dat deze structurele ingrepen als minder belangrijk worden beschouwd (want minder subsidiabel in vergelijking met de oude regeling waarbij elk apart onderdeel subsidiabel was). Het samenvoegen tot één rubriek resulteert dan ook in een lagere tegemoetkoming wanneer enkel deze werken worden uitgevoerd (en is ook bouwtechnisch te bevragen, bijvoorbeeld omdat de trap vaak in latere fase wordt geplaatst). Volgens de Raad beïnvloedt de keuze van welke onderdelen in de woning zullen worden gesubsidieerd (categorieën) mede het beoogde renovatiebeleid. De keuze moet dan ook in eerste instantie hierdoor worden geïnspireerd. In dit verband kan eveneens worden gewezen op de wijzigende energienormen en het hieruit voortvloeiend toenemend belang van ventilatie / verluchting. De Raad vraagt dan ook in het uit te stippelen renovatiebeleid maximaal rekening te willen houden met wijzigende normen, bouwtechnieken en -evoluties. 3. Besluit De Vlaamse Woonraad ondersteunt in beginsel het behoud van een renovatiepremie, maar dringt aan op een globale evaluatie met het oog op de bijsturing van het renovatiebeleid op termijn. De Raad beperkt zijn advies tot de voorgenomen wijzigingen aan het stelsel die beogen de vorige premie op een budgettair haalbare wijze terug in te voeren. Een (directe) premie kan worden verkozen boven fiscalisering, in het bijzonder voor de minder begoede huishoudens. De Raad meent evenwel dat de uitwerking van de modaliteiten, meer bepaald inzake het verplichtend karakter van de gefaseerde aanvraag, de procedurestappen en de categorisering van de werken, voor verbetering vatbaar is. In het bijzonder dringt de Raad aan op een overgangsregeling voor diegenen die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regeling reeds de renovatiewerken hebben uitgevoerd. Een gedegen overgangsregeling is onontbeerlijk en biedt de garantie op het vooropgestelde behoud van het voordeel, een verwachting die is aangesterkt door de communicatie (die op 3 oktober 2014 werd verspreid naar aanleiding van de opheffing van het besluit van 2 maart 2007). 7

8 8

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2014/06 bestemmeling datum 13 oktober 2014 Mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president

Nadere informatie

Op 10 april 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan bovenvermeld programmadecreet.

Op 10 april 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan bovenvermeld programmadecreet. Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/03 bestemmeling datum 22 april 2015 Mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

Mevrouw Liesbeth Homans

Mevrouw Liesbeth Homans Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/11 datum 23 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Annemie

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 2312 DOC.1539/1BIS DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2013/04 bestemmeling Datum 28 februari 2013 kopie onderwerp Mevrouw Freya

Nadere informatie

Advies 2016/07 datum 25 april 2016 De Heer Geert Bourgeois, Minister President van de Vlaamse Regering

Advies 2016/07 datum 25 april 2016 De Heer Geert Bourgeois, Minister President van de Vlaamse Regering Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2016/07 bestemmeling datum 25 april 2016 De Heer Geert Bourgeois, Minister

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek?

Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Beleidsaanbevelingen. Wat leert ons het Grote Woononderzoek? Sien Winters KU Leuven - HIVA Studiedag Wonen in Vlaanderen anno 2013. Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement,

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2016-18 / 20.10.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen.

De aanvrager van de renovatiepremie moet voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t.: - inkomen; - woning; - eigendom; - facturen; - aantal aanvragen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Vraag

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2017-05 / 30.03.2017 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Werkprogramma 2015 Goedgekeurd door de Vlaamse Woonraad op 29/01/2015

Werkprogramma 2015 Goedgekeurd door de Vlaamse Woonraad op 29/01/2015 Werkprogramma 2015 Goedgekeurd door de Vlaamse Woonraad op 29/01/2015 2 Inhoudsopgave 1. Situering... 5 2. Adviezen op eigen initiatief... 5 2.1. Versterkt aanbodbeleid op de private huurmarkt... 5 2.2.

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie De vernieuwde Vlaamse renovatiepremie Vlaamse Regering keurt nieuwe renovatiepremie definitief goed Vrijdag 30 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe renovatiepremie definitief goed. Er komt

Nadere informatie

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen

Advies. Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Brussel, 10 september 2008 100908 Advies besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Advies Besluit micro-warmtekrachtinstallaties en warmtepompen Inhoud 1. Situering... 3 2. Algemene beoordeling...

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Vlaamse Woonraad Werkprogramma VLAAMSE WOONRAAD. Vlaanderen is wonen

Vlaamse Woonraad Werkprogramma VLAAMSE WOONRAAD. Vlaanderen is wonen Vlaamse Woonraad 2017 Werkprogramma VLAAMSE WOONRAAD Vlaanderen is wonen Colofon Vlaamse Woonraad De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. Adres: Koning Albert II-laan

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 30 maart A D V I E S Nr. 1.598 ----------------------------- Zitting van vrijdag 30 maart 2007 ------------------------------------------ Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de

Nadere informatie

Advies 2013/06 datum 30 april 2013 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Advies 2013/06 datum 30 april 2013 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2013/06 datum 30 april 2013 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

onderwerp Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden

onderwerp Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/02 datum 12 februari 2015 bestemmeling De heer Geert Bourgeois, Minister-president

Nadere informatie

Advies. REG stimuleren in woningen. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. REG stimuleren in woningen. Brussel, 19 oktober 2015 Advies REG stimuleren in woningen Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_energiebesparing gebouwen_adv Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

VR DOC.1132/1

VR DOC.1132/1 VR 2016 2110 DOC.1132/1 MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende het creëren van één premiesysteem voor de renovatie van een woning

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende het creëren van één premiesysteem voor de renovatie van een woning ingediend op 1365 (2017-2018) Nr. 1 9 november 2017 (2017-2018) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Jelle Engelbosch, Tine van der Vloet, Andries Gryffroy, Björn Anseeuw, Marc Hendrickx en Lorin Parys

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid David Van Vooren Beleidsmedewerker Vlaamse Woonraad Studienamiddag Woonnood in Vlaanderen Brussel, 8 september 2015 2 Recht

Nadere informatie

ALTERNATIEVENONDERZOEKSNOTA PROJECT KLEIN RUSLAND

ALTERNATIEVENONDERZOEKSNOTA PROJECT KLEIN RUSLAND ALTERNATIEVENONDERZOEKSNOTA PROJECT KLEIN RUSLAND Advies 2017-04 / 30.03.2017 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 opzet briefadvies... 3 3 algemene aanpak... 3 4 enkele bedenkingen / aandachtspunten...

Nadere informatie

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders stuk ingediend op 1476 (2011-2012) Nr. 1 8 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de dames Veerle Heeren, Liesbeth Homans en Michèle Hostekint en de heren Veli Yüksel, Tom Dehaene, Marc Hendrickx

Nadere informatie

Vlaamse '(>3 \ Regering

Vlaamse '(>3 \ Regering Vlaamse '(>3 \ Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BE STUUR. INBURGERING. WONEN. GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2011/12 datum 6 september 2011 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche,

Nadere informatie

nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale woonleningen - Stand van zaken

nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS Sociale woonleningen - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van VALERIE TAELDEMAN datum: 1 februari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

VR DOC.1329/1BIS

VR DOC.1329/1BIS VR 2016 0212 DOC.1329/1BIS VR 2016 0212 DOC.1329/1BIS DE VICEMINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-66-03 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-66-03 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR. INBURGERING. WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING \ ~\~ \\ Vlaa~se '~'t: \ Regering \ Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis. 5. van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

De Vlaamse Woonraad werd op 24 juli 2012 verzocht binnen een termijn van 30 kalenderdagen advies uit te brengen over dit ontwerpbesluit.

De Vlaamse Woonraad werd op 24 juli 2012 verzocht binnen een termijn van 30 kalenderdagen advies uit te brengen over dit ontwerpbesluit. Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2012/08 datum 10 september 2012 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche,

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

VR DOC.1481/1

VR DOC.1481/1 VR 2016 2312 DOC.1481/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen

Nadere informatie

Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2011/10 datum 1 september 2011 bestemmeling onderwerp Mevrouw Freya Van den

Nadere informatie

Werkprogramma 2016 Goedgekeurd door de Vlaamse Woonraad op 17/12/2015

Werkprogramma 2016 Goedgekeurd door de Vlaamse Woonraad op 17/12/2015 Werkprogramma 2016 Goedgekeurd door de Vlaamse Woonraad op 17/12/2015 2 Inhoudsopgave 1. Situering... 4 2. Adviezen op eigen initiatief... 4 2.1. Dak- en thuisloosheid... 4 2.2. Onderzoeksproject towards

Nadere informatie

VR DOC.1222/1BIS

VR DOC.1222/1BIS VR 2016 2511 DOC.1222/1BIS VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van bijzonder decreet houdende

Nadere informatie

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit

1. Situering. 2. Opzet van het ontwerpbesluit Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 12 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2011/08 datum 30 juni 2011 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 0212 DOC.1302/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

ADVIES VAN 24 MEI 2017 OVER DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PUBLICITEITSINRICHTINGEN

ADVIES VAN 24 MEI 2017 OVER DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PUBLICITEITSINRICHTINGEN ADVIES VAN 24 MEI 2017 OVER DE GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PUBLICITEITSINRICHTINGEN SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. GLOBALE BEOORDELING...

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Briefadvies uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Adviesvraag over het ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Datum van goedkeuring 20 februari

Nadere informatie

VR DOC.0975/2

VR DOC.0975/2 VR 2015 1809 DOC.0975/2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

VR DOC.1037/1

VR DOC.1037/1 VR 2016 3009 DOC.1037/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

ADVIES OVER HET VOORONTWERP VAN DECREET TOT BEVORDERING VAN EEN DUURZAME LANDBOUW IN VLAANDEREN

ADVIES OVER HET VOORONTWERP VAN DECREET TOT BEVORDERING VAN EEN DUURZAME LANDBOUW IN VLAANDEREN ADVIES OVER HET VOORONTWERP VAN DECREET TOT BEVORDERING VAN EEN DUURZAME LANDBOUW IN VLAANDEREN Brussel, 12 februari 2003 Advies_duurzame_landbouw_120203 1. INLEIDING De Raad werd op 2 januari 2003 door

Nadere informatie

Omzendbrief FB 2017/1

Omzendbrief FB 2017/1 Omzendbrief FB 2017/1 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief Aan de colleges van

Nadere informatie

De woningmarkt in Vlaanderen

De woningmarkt in Vlaanderen De woningmarkt in Vlaanderen Een blik op de betaalbaarheid, woningkwaliteit en subsidies Kristof Heylen HIVA - KU Leuven www.steunpuntwonen.be Woonsituatie: evolutie 1976-2005 Aandeel huurders van 33%

Nadere informatie

Advies 2015/10 datum 15 oktober 2015 De Heer Geert Bourgeois, Minister President van de Vlaamse Regering

Advies 2015/10 datum 15 oktober 2015 De Heer Geert Bourgeois, Minister President van de Vlaamse Regering Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/10 bestemmeling datum 15 oktober 2015 De Heer Geert Bourgeois, Minister

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN ISLGEMEEN E3EHEERSOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30december1992 Brussel, 18mei2017 Advies 2017109 Uitgebracht op eigen initiatief Artikel 109 van de wet van 30december1992

Nadere informatie

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact

Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Steunpunt Wonen 2012-2015: van onderzoeksvragen naar resultaten en beleidsimpact Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen www.steunpuntwonen.be Inhoud Van onderzoeksvragen behandelde thema s resultaten

Nadere informatie

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2014 0711 DOC.1145/1 Vlaamse Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010 SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets Advies Onroerenderfgoedtoets 20 januari 2010 Adviesvraag: ontwerpbesluit betreffende de onroerenderfgoedtoets ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit betreffende

Nadere informatie

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen

2 de uitwerking en uitvoering van de in artikel 8 bedoelde openbare dienstverplichtingen Advies van de WaterRegulator met betrekking tot het ontwerp Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen

Het renovatiepact en Woningkwaliteit. minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Het renovatiepact en Woningkwaliteit minimale Vlaamse veiligheids- en kwaliteitsnormen voor woningen Waarom Vlaamse veiligheids en kwaliteitsvereisten voor woningen? Art. 23 Grondwet: recht op behoorlijke

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - voorontwerp van decreet betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN Advies /

ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN Advies / ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DIVERSE FISCALE BEPALINGEN Advies 2016-12 / 8.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud van het ontwerpdecreet... 3 3 Bespreking van het ontwerdecreet...

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

VR DOC.0141/1BIS

VR DOC.0141/1BIS VR 2016 0403 DOC.0141/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming Definitieve

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Advies 2013/15 datum 19 december 2013 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Advies 2013/15 datum 19 december 2013 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2013/15 datum 19 december 2013 bestemmeling Mevrouw Freya Van den Bossche,

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2012/05 Datum 13 augustus 2012 bestemmeling onderwerp Mevrouw Freya Van den

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk; Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2010, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen, benodigd voor de berekening van de zorgtoeslag Op de

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende een verhoging van het aanbod aan woningen door middel van huurbemiddeling door sociale woonactoren

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende een verhoging van het aanbod aan woningen door middel van huurbemiddeling door sociale woonactoren ingediend op 736 (2015-2016) Nr. 1 14 april 2016 (2015-2016) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van An Christiaens, Katrien Partyka, Valerie Taeldeman, Griet Coppé, Katrien Schryvers en Dirk de Kort betreffende

Nadere informatie

2. Welke huisvestingsmaatschappijen hebben het grootste aandeel oudere huurders?

2. Welke huisvestingsmaatschappijen hebben het grootste aandeel oudere huurders? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 61 van GWENNY DE VROE datum: 10 oktober 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Praktijk: selectiviteit en rechtvaardigheid in het woonbeleid. Studiedag: Het grondrecht op wonen: naar een meer resultaatsgerichte aanpak?

Praktijk: selectiviteit en rechtvaardigheid in het woonbeleid. Studiedag: Het grondrecht op wonen: naar een meer resultaatsgerichte aanpak? Praktijk: selectiviteit en rechtvaardigheid in het woonbeleid Studiedag: Het grondrecht op wonen: naar een meer resultaatsgerichte aanpak? Dr. Kristof Heylen HIVA KU Leuven Inhoud Argumentatie selectiviteit

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0143 TOELICHTING 14 AFTOPPING 1 Convenant tekst In Artikel 6, lid 6 van het convenant wordt gesteld: Indien de in de leden 2, 3 en 4 genoemde maatregelen tot gevolgen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende het onderzoek naar een systeem van huur- en woonzekerheid en de introductie van dat systeem

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. betreffende het onderzoek naar een systeem van huur- en woonzekerheid en de introductie van dat systeem ingediend op 1363 (2017-2018) Nr. 1 8 november 2017 (2017-2018) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Katrien Partyka, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Valerie Taeldeman en Björn Anseeuw

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 juli

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

VR DOC.1224/2

VR DOC.1224/2 VR 2016 1811 DOC.1224/2 Ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud ingediend op 327 (2014-2015) Nr. 1 22 april 2015 (2014-2015) Voorstel van decreet van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en An Moerenhout houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten

Nadere informatie

Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1

Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 Bijlage. Oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen als vermeld in artikel 1 De Vlaamse Regering lanceert een oproep tot indiening van projectaanvragen voor experimentele woonprojecten

Nadere informatie

Advies 2015/13 datum 19 november 2015 De Heer Geert Bourgeois, Minister President van de Vlaamse Regering

Advies 2015/13 datum 19 november 2015 De Heer Geert Bourgeois, Minister President van de Vlaamse Regering Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/13 bestemmeling datum 19 november 2015 De Heer Geert Bourgeois, Minister

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

VR DOC.0330/2

VR DOC.0330/2 VR 2017 3103 DOC.0330/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie