Wegwijs in EU- subsidies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs in EU- subsidies"

Transcriptie

1 Wegwijs in EU- subsidies Joke Hofmans Vlaams- Europees verbindingsagentschap VVSG 14 januari 2014

2 Menu 7 trends Programma s Vleva?

3 Europese subsidie? Uitvoering van Europees beleid InnovaMe Cofinanciering Duurzaamheid Impact InternaMonale samenwerking

4 7 trends voor Alles is 2020 en resultaatgericht = 1 3. Financiële instrumenten 4. Meer subsidies voor lokale projecten 5. CuZng red tape 6. Tweestapsprocedure 7. Focus op mark]oepasbaarheid

5 = 1 Een Leven Lang Leren Youth in Action Sport Cultuur Media Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie Kaderprogramma voor concurrentievermogen & Innovatie EIT Eco-Innovatie Intelligente Energie Europa Erasmus+ Creatief Europa Horizon 2020

6 Denk ruim Geen toverformule Vanuit sterktes van de lokale besturen Creatieve & strategische partnerschappen Combineer verschillende programma s

7 Programma s Horizon 2020 COSME Europe Facility Fiscalis Erasmus+ Europa Europa voor de Burger Consumentenprogramma Interneveiligheidsfonds EFRO Gezondheid voor groei Europees Sociaal Fonds Employment and Social Life Europees Landbouwfonds voor PlaOelandsontwikkeling Europees Fonds voor zaken en Visserij Asiel- en Europees Programma Douane 2020

8 Doel? Europese culturele en taalkundige diversiteit Europees cultureel erfgoed ConcurrenMevermogen van culturele en creameve sectoren Budget? euro Structuur? Cultuur Uitwisseling van kennis over digitale technologieën, publieksontwikkeling, nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen InternaMonale tournees, evenementen en tentoonstellingen Literaire vertalingen Media Vaardigheden versterken, business- to- businessuitwisselingen Ontwikkeling en circulame van Europese films Publieksontwikkeling, nieuwe manieren van distribume en promome

9 Sectoroverschrijdende deel GaranMefaciliteit: toegang tot financiering TransnaMonale beleidssamenwerking netwerk van CreaMef Europa- desks Specifiek? Geen meer voor fesmvals en ambassadeurs Subsidieoproepen gepubliceerd Programmabeheer? Centraal beheer door Europese Commissie Info voor aanvragen: Media desk België en CultuurContactpunt Vlaanderen

10

11 Europa voor de burger Doel? debat, reflecme en samenwerking op het gebied van herdenken, Europese integrame en geschiedenis Europese burgers en het EU beleidsproces: inzicht, betrokkenheid (o.a. door vrijwilligerswerk) Budget? 164,3 miljoen euro Structuur? Europees herdenken DemocraMsch engagement en burgerparmcipame

12 Specifiek? herdenkingen: 100 jaar WOI 25 jaar val van de Berlijnse muur 10 jaar uitbreiding van de EU democramsch engagement en burgerparmcipame burgerbijeenkomsten en stedenbanden; transnamonale partnerschappen en netwerken tussen gemeenten, steden en provincies inimameven voor bewustwording rond burgerschap en burgerparmcipame (verkiezingen!) Programmabeheer? Volledig gecentraliseerd bij EC Contactpunt Vlaanderen: Europa voor de Burger Contactpunt

13 Doel? leven lang leren, modernisering onderwijs, meertaligheid, leermobiliteit, jongeren op de arbeidsmarkt, verbetering jeugdwerk, sociale integrame, strijd tegen doping Budget? 14,7 miljard Structuur? Sport TransnaMonale projecten Gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging Sociale integrame Niet- commercieel Capaciteitsopbouw Beleidsvoorbereiding

14

15 Onderwijs en opleiding TransnaMonale leermobiliteit Strategische partnerschappen sectoraal of cross- sectoraal, voor kwaliteit, insmtumonele modernisering, sociale Beleidsvernieuwing: MOOC s, modernisame agenda van HO- instellingen, Europees hoger onderwijs in de wereld Jeugd Individuele leermobiliteit Uitwisseling van goede prakmjken Beleidshervorming, internamonale dimensie van jongerenacmviteiten Specifiek? Erasmus+ Erasmus; Erasmus+ Comenius; Grootste budget naar O&O Leningen voor Masters Voorbeeld? Erasmus

16 3 KA1: Leermobiliteit KA2: Strategische partnerschappen KennisallianMes Sector skills allianmes KA3: Beleidshervormingen Programmabeheer? Gecentraliseerde acmes: Europese Commissie Gedecentraliseerde acmes: Vlaamse NaMonale Contactpunten Onderwijs & Opleiding: EPOS- Agentschap Jeugd: JINT Sport: EU- Sportlink

17 Doel? Het Europese regionale beleid wil de verschillen tussen de ontwikkelingsniveau van regio s verkleinen Prioriteiten SMmuleren van onderzoek, innovame en technologische ontwikkeling via smart specialisamon demonstrameprojecten, living labs, ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of businessmodellen, public service applicamons en service design Versterken van het concurrenmevermogen van kmo s vermarkmng van nieuwe ideeën, intrapreneurship, scheppen van een ondernemersvriendelijk klimaat nieuwe bedrijfsmodellen voor kmo s, vooral voor internamonalisering ondersteunen van groei- en innovameproces van kmo s

18 SMmuleren van de overgang naar een koolstofarme economie energie- efficiënme en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningen koolstofarme strategieën vooral voor stedelijke gebieden energie- efficiënme en hernieuwbare energie bij kmo s producme en distribume van restwarmte en hernieuwbare energiebronnen Duurzame stedelijke ontwikkeling aanpassing aan de klimaatverandering verbetering van het stadsmilieu verhoging van de stedelijke leepaarheid Technische bijstand Geïntegreerde Territoriale Investering Community- led local development: enkel voor ELFPO en EFMZV

19 Europese Territoriale Samenwerking: Sluit aan op de EFRO- prioriteiten Zie operamonele programma s van o.a. Noordwest Europa, 2 Zeeën, France- Wallonie- Vlaanderen, Vlaanderen- Nederland Specifiek? Eerste oproepen in najaar 2014 Subsidiabele kosten: Investeringen, werking, externe prestames, promome & publiciteit, personeel en overhead Voorbeeld? Gent BC

20 LIFE Doel? Katalysator voor de verandering in de ontwikkeling en uitvoering van het milieu - en klimaatbeleid door oplossingen, beste prakmjken voor de realisame van de milieu - en klimaatdoelstellingen te ontwikkelen, verspreiden en door innovameve technologieën te bevorderen. Structuur: 2 subprogramma s Milieu: milieu en efficiënt hulpbronnengebruik natuur en biodiversiteit milieubeleid en - bestuur en informame KlimaatacMe: mimgame van de klimaatverandering aanpassing aan de klimaatverandering klimaatgovernance en informame

21 LIFE Soorten projecten proefprojecten demonstrameprojecten projecten in verband met beste prakmjken geïntegreerde projecten projecten voor technische bijstand capaciteitsopbouw voorbereidende projecten informame-, bewustmakings - en verspreidingsprojecten Soorten informame, communicame en bewustmaking; workshops, conferenmes studies, onderzoeken, modellering en uitwerken van scenario s voorbereiding, uitvoering, monitoring, controle en evaluame van projecten netwerkvorming en plavorms voor beste prakmjken

22 LIFE Meerjarig werkprogramma: 4+3 Budget: 3,5 miljard euro Milieu: 2,6 miljard euro Klimaat: 0,9 miljard euro Max. 30% voor geïntegreerde projecten Min. 81% voor projecten en financiële instrumenten capaciteitsopbouw: max 1 miljoen euro min. 15% voor transnamonale projecten cofinanciering: max 60 % - max 55 %

23 LIFE Eerste call verwacht in mei 2014 Contact in Vlaanderen: Agentschap Natuur en Bos Els Martens - - T Departement LNE Ludo Holsbeek - - T

24 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling PDPO III Doel? bevordering kennisoverdracht en innovame in de land- en de bosbouwsector en in pla]elandsgebieden; versterking concurrenmevermogen en verbetering van de rendabiliteit van de landbouwbedrijven; bevordering organisame voedselketen en risicobeheer in de landbouw; herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die aangewezen zijn op de landbouw en de bosbouw; bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en steun voor de omslag naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie in de landbouw, de voedsel- en de bosbouwsector; bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in pla]elandsgebieden.

25 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling PDPO III => 3 horizontale doelstellingen inzake innovame, milieu en het mamgen van en de aanpassing aan de klimaatverandering. Assen worden strategische doelstellingen 1: inze]en op jonge landbouwers 2: investeren in innovame en opleiding 3: focussen op het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector in al zijn face]en. 4: versterken van de kwaliteit en vitaliteit van het pla]eland Welke projecten? Regionale projectoproepen (per provincie) voor kleinschalige infrastructuurwerken, dienstverleningsprojecten en demonstrameprojecten

26 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling PDPO III gebiedsgerichte werking via projectoproepen binnen LEADER (afgebakend gebied) samenwerking op het pla]eland via projecten: inter- territoriaal of transnamonaal samenwerking met stedelijke omgeving op vlak van lokale voedselvoorziening en energie projectoproepen Europees innovamepartnerschap landbouw SMmuleren van de organisame van opleidingen voor landbouwers, opleidingen en stages voor startende landbouwers en opleidingen inzake duurzaam bodem-, meststoffen- en pesmcidenbeheer

27 Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling PDPO III Wie? lokale besturen, regionale en bovenlokale besturen, kmo s, ondernemingen, onderzoekscentra, hogeronderwijsinstellingen Budget volledig budget nog niet beschikbaar cofinanciering per project: max. 65% (waarvan max. 50% ELFPO) Contact in Vlaanderen Vlaams ruraal netwerk - - T

28 Prioriteiten? kennisoverdracht en innovame concurrenmevermogen van landbouwbedrijven organisame van de voedselketen ecosystemen doelmamg gebruik van hulpbronnen en de overgang naar een koolstofarm pla]eland sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling Specifiek? Geen assen meer Minstens 5% naar gebiedsgerichte maatregelen (Leader) Minstens 30% naar leefmilieu en klimaat Voorbeeld Aan jongeren buiten- kansen geven!

29 Europees Fonds voor zaken en Visserij Doel? InnovaMe voor compemmeve visserij en aquacultuur ConcurrenMekracht bedrijven & werkomstandigheden Nieuwe beroepsvaardigheden en levenslang leren Werkgelegenheid en territoriale samenhang PromoMe van economische groei, sociale inclusie, jobcreame en arbeidsmobiliteit Budget? 6,574 miljard euro Wie? lokale besturen, regionale en bovenlokale besturen, kmo s, ondernemingen, onderzoekscentra, hogeronderwijsinstellingen

30 Europees Sociaal Fonds (ESF) Doel? werkgelegenheid smmuleren 6 prioriteiten: Loopbaanbeleid toegang tot werkgelegenheid (o.a. plaatselijke werkgelegenheidsacmes, arbeidsmobiliteit) integrame op de arbeidsmarkt van jongeren die niet werken of geen onderwijs of opleiding volgen Loopbaanbeleid vermindering van de schooluitval, gelijke toegang tot hoogwaardige vroeg- en voorschoolse educame en primair en voortgezet onderwijs; verbetering van de toegang tot een leven lang leren, vaardigheden van de beroepsbevolking en verhoging van arbeidsmarktrelevanme van de onderwijs- en opleidingsstelsels. Sociale inclusie en armoede acmeve inclusie focus op gemarginaliseerde groepen ondersteuning van de sociale economie en sociale ondernemingen

31 6 prioriteiten (vervolg) Mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers en ondernemers aan veranderingen en samenwerking Technische bijstand Programmabeheer? VDAB- ESF Voorbeelden? Zorg voor zorg: werkdrukvermindering in openbare woonzorgcentra Wanda: prakmjkanalyse in groep, Arteveldehogeschool Gent Sterk aan het werk, KULeuven I- Talent- O, KHLim

32 EaSI: Employment and Social Innovation Doel? werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming, strijd tegen armoede en sociale uitsluimng Structuur? PROGRESS: ondersteuning van werkgelegenheidsbeleid, sociale inclusie, sociale bescherming, arbeidsvoorwaarden, anm- discriminame en gendergelijkheid, sociale experimenten EURES: diensten voor arbeidsbemiddeling grensoverschrijdend werken Microfinanciering: microkredieten voor individuen voor eigen bedrijf Budget? 919 miljoen euro Programmabeheer? Centraal op Europees niveau Voorbeeld? Future proof care and cure

33 Horizon 2020 Doel? Koppeling onderzoek en Prioriteiten Prioriteit I: Excellent Science: Marie Skłodowska- Curie, onderzoeksinfrastructuur, European Research Council, Future and Emerging Technologies Prioriteit II: Industrial Leadership: Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs), toegang tot financiering Prioriteit III: Maatschappelijke uitdagingen Budget? 78 miljard Specifiek? Time to grant: 8 maanden

34 Doel? Ondernemen in de Europese Unie aanmoedigen. Nadruk op jonge en vrouwelijke ondernemers Budget? 2,03 miljard Structuur? Verbetering van de kadervoorwaarden voor ondernemen SMmuleren van ondernemerschap Toegang tot financiering Mark]oegang: voornamelijk EEN- acmes InternaMonalisering

35 Specifiek? studies, campagnes, opleidingen, Erasmus voor ondernemers, toerisme Voorbeeld? Calypso: First European Travel Experience (Toerisme Vlaanderen)

36 Because everyone deserves a break..

37 Doel? trans- Europese netwerken opze]en doelstellingen Budget? 19,3 miljard Structuur? 1. Transport knelpunten wegwerken en ontbrekende verbindingen realiseren duurzaam en efficiënt transportnetwerk verbindingen tussen transportmiddelen

38

39 2. Energie integrame van de interne energiemarkt interoperabiliteit van elektriciteit en gasnetwerken energievoorraad in de EU garanderen bescherming milieu 3. snelle en ultrasnelle breedbandnetwerken belangrijke rol creëren voor kmo s de verbinding tussen namonale openbare diensten

40 Doel? Verbetering de werking van de belasmngsstelsels in de EU Samenwerking tussen landen, hun belasmngsdiensten en hun ambtenaren. focus op belasmngfraude belasmngontduiking agressieve belasmngsplanning Budget? euro Welke seminaries en workshops, gemeenschappelijke opleidingen voor de verbetering van beroepsbekwaamheid internamonale projectgroepen, deskundigenteams, werkbezoeken bilaterale en mulmlaterale controles acmes voor bestuurlijke capaciteitsopbouw studies, communicameprojecten Europese informamesystemen

41 training-grants/index_en.htm

42 Consumentenprogramma Doel? bewaakt de rechten van de Europese burgers op de interne markt Budget? 167,3 miljoen Structuur? 1. Veiligheid: advies en risicoanalyse met relevanme voor de gezondheid en de veiligheid van de consumenten; mark]oezicht 2. InformaMe en opleiding: steun aan consumentenorganisames, informame en consumenteneducame

43 3. Rechten en schadeclaims: voorbereiding regelgevende inimameven; omzezng van Europese regelgeving controle en geschillenbeslechmng 4. Handhaving CoördinaMe en controle van handhavingacme informame en de begeleiding van de consument Voorbeeld? PROSAFE

44 Interneveiligheidsfonds Doel? prevenme van en strijd tegen grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad; administrameve en operamonele samenwerking maatregelen om slachtoffers van geweld Mjdig te erkennen, beschermen en steunen bescherming van mensen en bedrijven op het internet; meer bescherming van krimeke infrastructuur in alle economische sectoren; vergromng van de Europese weerbaarheid tegen crisissen en rampen; Budget? miljoen euro Programmabeheer? 50% noodacmes en technische ondersteuning: op EU- niveau 50% operamonele plannen van de lidstaten

45 Specifiek? acmes in Europese lidstaten: polimesamenwerking en coördiname tussen rechtshandhavings- autoriteiten; netwerking, wederzijds vertrouwen, ervaringsuitwisseling; bewustmaking en communicame- acmes acmes met derde landen: uitwisseling, opleiding en training van personeel van relevante overheden, inclusief taaltraining; bewustmaking en communicame- acmes; risico-, bedreigings- en impactanalyses. Programmabeheer? Centraal op Europees niveau

46 Gezondheid voor groei (Health for Growth) Doel? InnovaMe in de gezondheidszorgstelsel Grensoverschrijdende toegang tot medische deskundigheid voor specifieke aandoeningen, kwaliteit van gezondheidszorg en pamëntenveiligheid Kostenefficiënte prevenme (roken, alcoholmisbruik, obesitas en hiv/aids) PromoMe goede gezondheid en prevenme van ziekten CoördinaMe bij noodsituames E- health Wie? openbare administrames en lidstaten, ngo s, internamonale organisames, ondernemingen, onderzoekscentra, hogeronderwijsinstellingen Budget: 398,4 miljoen euro Voorbeelden: Public Health Genomics, EU Shipsan Act, EMuRgency

47 Doel? Ontwikkeling van de EU- rechtsruimte door jusmmële samenwerking in burgerlijke en strafzaken Specifiek? jusmmële samenwerking opleidingen (bv. taaltraining juridische terminologie) vereenvoudigen van toegang tot rechter misdaadprevenme rond drugsbeleid studies, opleidingen, wederzijds leren, bewustmaking Budget? euro Programmabeheer? Gecentraliseerd bij de EC

48 Asiel- en Migratiefonds Doel? versterking gemeenschappelijk Europese asielstelsel met aandacht voor de externe dimensie; aanmoediging van we]elijke migrame naar de Unie; een grotere solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de EU- lidstaten Budget? 2,780 miljard euro Structuur? 3 subprogramma s Gemeenschappelijk Europees asielstelsel opvang- en asielsystemen; ondersteuning van lidstaten bij de uitbouw van een sterker asielbeleid, en de opvolging en evaluame ervan; hervesmging;

49 van onderdanen derde landen en legale immigrame integramemaatregelen op lokaal en regionaal niveau Terugkeer maatregelen bij terugkeerprocedures samenwerking en capaciteitsopbouw Voorbeeld? Return of Families Programmabeheer? Fedasil

50 Europees Statistisch Programma Doel? stamsmeken van goede kwaliteit aanbieden om de ontwikkeling, opvolging en evaluame van beleid in de Europese Unie te ondersteunen; nieuwe methoden ontwikkelen om Europese stamsmeken te verzamelen en te beheren; het partnerschap versterken binnen het Europese systeem van stamsmeken en daarbuiten om de producmviteit te verbeteren Budget? 242,1 miljoen euro Specifiek? ontwikkeling en verspreiding van Europese stamsmeken; ondersteuning van netwerken. Programmabeheer? centraal beheerd door Europese Commissie (Eurostat) & lidstaten

51 Douane 2020 Doel? moderniseren van de douane- unie door samenwerking tussen landen, douaneautoriteiten en hun ambtenaren Specifieke doelstellingen? beschermen van financiële en economische belangen verhogen van de veiligheid beschermen van burgers en milieu verbeteren van de administrameve capaciteit van douaneautoriteiten training, projectgroepen, werkbezoeken, studies, campagnes, ICT,... Budget? euro Programmabeheer? Centraal op Europees niveau

52 Alles onthouden en genoteerd?

53 Vleva? 1) EU- nieuwsmonitor U krijgt informame over de Europese beleidsactualiteit, financiering, consultames, conferenmes, netwerkbijeenkomst- - en & vacatures. Vleva filtert, analyseert en biedt aan op maat 2) Bruggenbouwer U maakt gebruik van ons netwerk van Vlaamse spelers, Europese instellingen en buitenlandse regio s Vleva bouwt aan een netwerk van Vlamingen in Europese instellingen

54 Vleva? 3) vleva ondersteunt bij lobbyacmviteiten Publiek- private vzw met 26 leden (overheden + maatschappelijk middenveld) Hoe? proacmef en op maat Doel? Juiste informame bij de juiste persoon op het juiste moment 4) Loket: vleva is uw grams wegwijzer voor vragen over: Europese inimameven Contactpersonen Europese subsidies Europese jobs

55 Vleva- EU- subsidiewijzer Online EU- subsidiewijzer e- book: subsidiegids.eu Basisdienstverlening Partneroproepen en netwerkbijeenkomsten

56

57

58

59 vleva EU- subsidieteam T: +32 (0) W: W: subsidiegids.eu

60 EU- subsidies: u wilt op de hoogte blijven? Maak een profiel aan op Abonneer u op de EU- subsidies Download the EU- subsidiegids Neem deel aan onze informamebijeenkomsten Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

61 P.S. Onze dienstverlening is

62 Joke Hofmans Vlaams- Europees verbindingsagentschap T subsidiegids.eu

Workshop Klimaat en Transport Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014

Workshop Klimaat en Transport Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014 Gerichte infosessie Interreg: Noordzee Regio en Noordwest Europa 2014-2020 Workshop Klimaat en Transport Link met andere EU- subsidieprogramma s 25 april 2014 Vlaams- Europees verbindingsagentschap Ariane

Nadere informatie

Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014

Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014 Gerichte infosessie Interreg: Noordzee Regio en Noordwest Europa 2014-2020 Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s 25 april 2014 Vlaams- Europees verbindingsagentschap Joke Hofmans

Nadere informatie

Wegwijs in EU- subsidies Universiteit Hasselt - 23 januari 2014

Wegwijs in EU- subsidies Universiteit Hasselt - 23 januari 2014 Wegwijs in EU- subsidies Universiteit Hasselt - 23 januari 2014 Crea%eve, sociale en territoriale samenwerking Joke Hofmans Vlaams- Europees verbindingsagentschap 1) EU- nieuwsmonitor 2) Bruggenbouwer

Nadere informatie

Wegwijs in EU-subsidies voor klimaat en energie

Wegwijs in EU-subsidies voor klimaat en energie Wegwijs in EU-subsidies voor klimaat en energie Klimaatdag VVSG 7 mei 2015 Ariane Decramer Vlaams-Europees verbindingsagentschap Op het menu W at is vleva? W elke EU-subsidies? W at doet vleva voor u?

Nadere informatie

Wegwijs in EU-subsidies

Wegwijs in EU-subsidies Wegwijs in EU-subsidies Onbekende (& onderbenutte?) Europese subsidiekanalen voor onderwijs en onderzoek UHasselt Ariane Decramer Vlaams-Europees verbindingsagentschap vleva vleva? Publiek-private vzw

Nadere informatie

Workshop InnovaAe Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014

Workshop InnovaAe Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014 Gerichte infosessie Interreg: Noordzee Regio en Noordwest Europa 2014-2020 Workshop InnovaAe Link met andere EU- subsidieprogramma s 25 april 2014 Vlaams- Europees verbindingsagentschap Simon Vandecasteele

Nadere informatie

Europese subsidieprogramma's 2014-2020 Provincie West- Vlaanderen. Simon Vandecasteele Vlaams- Europees verbindingsagentschap

Europese subsidieprogramma's 2014-2020 Provincie West- Vlaanderen. Simon Vandecasteele Vlaams- Europees verbindingsagentschap Europese subsidieprogramma's 2014-2020 Provincie West- Vlaanderen Simon Vandecasteele Vlaams- Europees verbindingsagentschap 1. EU- nieuwsmonitor 2. Bruggenbouwer 3. BelangenbeharDger 4. Loket Europese

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Grenzeloze sportprojecten: EU- subsidies in Erasmus+ Sport /02/2014

Grenzeloze sportprojecten: EU- subsidies in Erasmus+ Sport /02/2014 Grenzeloze sportprojecten: EU- subsidies in Erasmus+ Sport 2014 20/02/2014 Vlaams- Europees verbindingsagentschap Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media EU Sport Link 1) EU- nieuwsmonitor 2) Bruggenbouwer

Nadere informatie

EU-subsidiekansen voor Vlaamse hogescholen

EU-subsidiekansen voor Vlaamse hogescholen EU-subsidiekansen voor Vlaamse hogescholen 9 december 2013, Brussel Vleva-EU subsidieteam Vlaams-Europees verbindingsagentschap Programma 14.00 uur Welkom, vleva 14.05 uur Inleiding door Jan Buysse, algemeen

Nadere informatie

Gidsbeurt in het doolhof van EU- subsidies - helikopterzicht

Gidsbeurt in het doolhof van EU- subsidies - helikopterzicht Gidsbeurt in het doolhof van EU- subsidies - helikopterzicht Provincie West- Vlaanderen Brugge, 8 december 2014 Ariane Decramer Vlaams- Europees verbindingsagentschap 1. EU- nieuwsmonitor 2. Bruggenbouwer

Nadere informatie

Partnerschappen academia-industry in de mariene en maritieme sector. 17 mei 2016 VLIZ

Partnerschappen academia-industry in de mariene en maritieme sector. 17 mei 2016 VLIZ Wegwijs in EU-subsidies Partnerschappen academia-industry in de mariene en maritieme sector 17 mei 2016 VLIZ Karen Vandersickel - Vlaams-Europees verbindingsagentschap Inhoud Welke EU-subsidies voor gezamenlijke

Nadere informatie

Infomoment Europese subsidies Hoe begin ik eraan?

Infomoment Europese subsidies Hoe begin ik eraan? Infomoment Europese subsidies Hoe begin ik eraan? FOCUS Mobiliteit Verkeersveiligheid Verkeerseduca9e 27 oktober 2015 Vlaamse S9ch9ng Verkeerskunde VAC Gent Tim De Backer Liaisonofficer Vlaams- Europees

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter

Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Europese Structuurfondsen Betty De Wachter Politieke Academie 2013 Europese cohesiebeleid Doel: economische, sociale en territoriale samenhang of cohesie in de Europese Unie Principes: ontwikkeling herverdeling

Nadere informatie

Wegwijs in EU- subsidies. Vlaams- Europees verbindingsagentschap Simon Vandecasteele

Wegwijs in EU- subsidies. Vlaams- Europees verbindingsagentschap Simon Vandecasteele Wegwijs in EU- subsidies Vlaams- Europees verbindingsagentschap Simon Vandecasteele 1) EU- nieuwsmonitor 2) Bruggenbouwer 3) BelangenbeharAger 4) Loket Vleva- EU- subsidiewijzer 1. 2. 3. 4. 5. Online EU-

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies

Europese subsidies voor de Sociale Economie. Kader en functioneren van Europese subsidies Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Thema s van belang voor

Nadere informatie

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020

Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 Europese Territoriale Samenwerking: INTERREG-programma s 2014-2020 1 INTERREG Wat is INTERREG? INTERREG-programma s zijn subsidieprogramma s die sinds 1990 de samenwerking stimuleren tussen regio s uit

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Europese subsidies en de sociale economie

Europese subsidies en de sociale economie Europese subsidies en de sociale economie Tewerkstelling van vluchtelingen binnen de sociale economie 24 Mei 2016 Agenda 14:00 Welkom 14:15 Inleiding: Wie zijn de vluchtelingen? Quentin Callens, Agentschap

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007

Overige Europese (Co)Financieringsfondsen. EC 2,1 miljard euro periode 2007-2013. België 4 miljoen Euro 2007 Overige Europese (Co)financieringsfondsen LIFE+ EFRO INTERREG IV PDPO Visserijfonds CIP Ludo Holsbeek Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Beleidsvoorbereiding en Evaluatie. Koning Albert II-laan,

Nadere informatie

Europa voor de Burger 2014-2020

Europa voor de Burger 2014-2020 Europa voor de Burger 2014-2020 Europees subsidieprogramma onder DG Migration & Home Affairs Gecentraliseerd bij het uitvoerend agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele media en Cultuur (EACEA) hier Doelstellingen

Nadere informatie

Services & activiteiten

Services & activiteiten Services & activiteiten Informatie en advies Europese subsidies, artists residencies en mobiliteit, focuslanden Verzamelen van data, publicaties, onderzoek (oa Buitengaats) Organisatie Bijeenkomsten (voorlichting,

Nadere informatie

WEBINAR 9 oktober Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen

WEBINAR 9 oktober Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen WEBINAR 9 oktober 2015 Kennismaking INTERREG voor nieuwkomers INTERREG 2014-2020 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Introductie amenwerking ver de grens > Gé Huismans > Lidwien

Nadere informatie

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie 2014-2020 Klimaat Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

Ariane Decramer Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva)

Ariane Decramer Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) Europese programma s en sociale economie: een win win!? Vleva EU-subsidiewijzer snelweg naar EU-subsidies Ariane Decramer Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) 31 januari 2012 Vlaams-Europees verbindingsagentschap?

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Europese fondsen

Informatiebijeenkomst Europese fondsen Informatiebijeenkomst Europese fondsen 1 Programma 12.30 13.00 Inloop Locatie: Wandelkerk (via Abdijplein en Kloostergangen) 13.00 13.30 Het nieuwe Europese kader 2014-2020 Inleiding door gedeputeerde

Nadere informatie

Europa voor de Burger

Europa voor de Burger 2014-2020 Europa voor de Burger Workshop Subsidieaanvraag voorbereiden 26/01/2016 SHUTTERSTOCK Europa voor de Burger Inhoudelijk Doelstellingen Acties Prioriteiten Criteria Deadlines Projectvoorbeelden

Nadere informatie

Creatief Europa. programma

Creatief Europa. programma Creatief Europa programma Introductie Kaderprogramma voor culturele en creatieve sectoren Budgetvoorstel 1.8 miljard (2014-2020) 37% toename vergeleken met huidige situatie 3 bestaande programma s (Cultuur

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef

Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën. Tom Verhoef Europese subsidie voor MKB-ers met slimme en duurzame ideeën Tom Verhoef www.op-oost.eu slimme, duurzame & inclusieve groei slimme groei: R&D-investeringen naar 3% BBP groene groei uitstoot broeikasgassen

Nadere informatie

Europese subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen Overzicht van Europese subsidies in en 2014 ten gunste van het toerisme in

Europese subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen Overzicht van Europese subsidies in en 2014 ten gunste van het toerisme in Europese subsidies ten voordele van het toerisme in Vlaanderen Overzicht van Europese subsidies in 2007-2013 en 2014 ten gunste van het toerisme in het Vlaamse Gewest Karolien Weekers Departement Kanselarij

Nadere informatie

Wegwijzer Horizon 2020

Wegwijzer Horizon 2020 Wegwijzer Horizon 2020 1 Voorwoord Deze wegwijzer leidt u door Horizon 2020, hét programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie (financieel) te ondersteunen. Het geeft een overzicht van

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers. caroline.meyers@esf.vlaanderen.be. Opbouw OP 2014-2020 ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Caroline Meyers caroline.meyers@esf.vlaanderen.be Opbouw OP 2014-2020 1 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende

Nadere informatie

1. Wat is uw reactie op het bericht Europese landbouwsubsidies naar kerken en sjoelclubs? 1)

1. Wat is uw reactie op het bericht Europese landbouwsubsidies naar kerken en sjoelclubs? 1) > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zijn een duurzame

Nadere informatie

Europa en breedtesport kansen om mee te doen

Europa en breedtesport kansen om mee te doen Europa en breedtesport kansen om mee te doen Peter Barendse Programmamanager NISB Datum: 29/03/2010 Europa en sport nieuw contact Europa & sport idee over wat Europa voor uw organisatie kan betekenen

Nadere informatie

Services & activiteiten

Services & activiteiten Services & activiteiten Informatie en advies Europese subsidies, artists residencies en mobiliteit, focuslanden Verzamelen van data, publicaties, onderzoek (oa Buitengaats) Organisatie Bijeenkomsten (voorlichting,

Nadere informatie

Europa voor de Burger

Europa voor de Burger 2014-2020 Europa voor de Burger Workshop Subsidieaanvraag voorbereiden 4/08/2015 SHUTTERSTOCK Europa voor de Burger Inhoudelijk Doelstellingen Acties Prioriteiten Criteria Deadlines Praktisch Basisvoorwaarden

Nadere informatie

3/12/13. Horizon 2020 Challenge 5: klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen

3/12/13. Horizon 2020 Challenge 5: klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen 3/12/13 Horizon 2020 Challenge 5: klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen Mieke Houwen Horizon 2020 : klimaat, milieu, resource efficiency en grondstoffen Agenda n Horizon 2020 algemeen n

Nadere informatie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie

ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie ESF Vlaanderen OP 2014-2020 Sociale Economie Opbouw OP 2014-2020 OP 2014-2020 Prioriteit 1, loopbaanbeleid curatief, 8i (werkzaamheid); 8ii (werkzoekende jongeren); 8iii (ondernemerschap) Prioriteit 2,

Nadere informatie

Klaartje Bult Creative Europe Desk NL Europadag 17 december 2013, Pakhuis de Zwijger

Klaartje Bult Creative Europe Desk NL Europadag 17 december 2013, Pakhuis de Zwijger Klaartje Bult Creative Europe Desk NL Europadag 17 december 2013, Pakhuis de Zwijger CREATIVE EUROPE 2014-2020 KANSEN, RESULTATEN AANBEVELINGEN Creative Europe 2014-2020 Wat betekent het voor de Europese

Nadere informatie

WEBINAR. Verdieping INTERREG North West Europe (NWE) voor gevorderden INTERREG 2014 - >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen

WEBINAR. Verdieping INTERREG North West Europe (NWE) voor gevorderden INTERREG 2014 - >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen WEBINAR Verdieping INTERREG North West Europe (NWE) voor gevorderden INTERREG 2014-2020 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Introductie > Gé Huismans > Jacqueline Brouwer!Alle

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuwe website.

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuwe website. NIEUWSBRIEF DECEMBER 2013 INLEIDING Geachte lezer, De nieuwe subsidieperiode staat voor de deur en bij het EBDD zijn we al volop aan het voorsorteren op deze nieuwe mogelijkheden. Het jaar 2014 is het

Nadere informatie

Europese programma s in Nederland

Europese programma s in Nederland Het cohesiebeleid van de Europese Commissie Europese programma s 2014-2020 in Nederland Vincent Ketelaars ERAC B.V. 28 mei 2013 Neth-ER 01 Inhoud van presentatie Indeling 01 Inhoud van presentatie 02 Introductie

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agriflanders - 16 januari 2015 Gebiedsgerichte maatregelen voor Een fraai platteland met

Nadere informatie

De definitieve opzet van Horizon 2020

De definitieve opzet van Horizon 2020 De definitieve opzet van Horizon 2020 11 december 2013 Auteur: Martin Bakker (onder verantwoordelijkheid van Davy Pieters) INLEIDING Sinds 2 december 2013 is het wetgevingstraject van Horizon 2020 afgerond.

Nadere informatie

Projectoproepen Horizon 2020 «Smart Cities & Communities» (Intelligente steden & gemeenschappen)

Projectoproepen Horizon 2020 «Smart Cities & Communities» (Intelligente steden & gemeenschappen) Projectoproepen Horizon 2020 «Smart Cities & Communities» (Intelligente steden & gemeenschappen) Brussels Smart Cities - 4/12/2014 Camille Le Borgne, NCP Brussels Energie & leefmilieu Met de steun van

Nadere informatie

Europa voor de Burger FOR MY GRANDPARENTS IT WAS A DREAM. FOR MY PARENTS IT WAS A PROCESS. FOR ME IT IS EVERYDAY REALITY DOELSTELLINGEN

Europa voor de Burger FOR MY GRANDPARENTS IT WAS A DREAM. FOR MY PARENTS IT WAS A PROCESS. FOR ME IT IS EVERYDAY REALITY DOELSTELLINGEN Europa voor de Burger Marie Renier FOR MY GRANDPARENTS IT WAS A DREAM. FOR MY PARENTS IT WAS A PROCESS. FOR ME IT IS EVERYDAY REALITY. Antwerpen Marie Renier 2014 2020 2014 2020 STRUCTUUR Kloof tussen

Nadere informatie

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 P. De Clercq Landbouw en Visserij 1 Europese context Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 1 ste Pijler : Markt- en inkomensbeleid 2 de Pijler : Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

Europa voor de Burger

Europa voor de Burger 2014-2020 Europa voor de Burger Delphine Dumon 16/12/2015 Leuven SHUTTERSTOCK EUROPA VOOR DE BURGER 2014-2020 Europees subsidieprogramma onder DG Migration & Home Affairs Gecentraliseerd bij het uitvoerend

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Europa voor de Burger

Europa voor de Burger 2014-2020 Europa voor de Burger Delphine Dumon Antwerpen SHUTTERSTOCK EUROPA VOOR DE BURGER 2014-2020 Europees subsidieprogramma onder DG Migration & Home Affairs Gecentraliseerd bij het uitvoerend agentschap

Nadere informatie

Infosessie Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid aanpakken

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013 PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN Jules Van Liefferinge 07/11/2013 Agenda PDPO II - het origineel Opmaak en goedkeuring Originele maatregelen Originele budgettoewijzing PDPO II doorheen de tijd Allerlei

Nadere informatie

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland

Bijeenkomst VNG. Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Bijeenkomst VNG Frank van de Ven & Jan Hartholt Netwerk Platteland Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 18 september 2015 1 Programma verder toegelicht

Nadere informatie

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink

EFRO 2014 2020. Ed Meijerink EFRO 2014 2020 Ed Meijerink EFRO 2014-2020: waar staan we? OP EFRO RIS3 Noord-Nederland (4 maatschappelijke opgaven, living lab, geïntegreerde projecten) Focus op inzet MKB Innovatie Koolstofarm Beschikbare

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015

Infosessie oproep 307. Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Infosessie oproep 307 Opleidingen in bedrijven 20/02/2015 Oproep 307 Kader Wat Wie Hoe Wanneer Kader ESF Vlaanderen ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap in het domein Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

nr. 537 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 9 maart 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE Plattelandsontwikkeling - Leadergebieden

nr. 537 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 9 maart 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE Plattelandsontwikkeling - Leadergebieden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 537 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 9 maart 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Plattelandsontwikkeling - Leadergebieden LEADER, afkorting

Nadere informatie

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016

Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten. DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Optimaliseren slagingskans Zeeuwse innovatieve projecten DOK 41 Vlissingen 14 oktober 2016 Economische Agenda voor Zeeland 2017-2021 Digitale versie: http://voor.zeeland.nl/economischeagenda 1. Prioritaire

Nadere informatie

Wat doet u na 2013? geactualiseerd voorjaar 2013

Wat doet u na 2013? geactualiseerd voorjaar 2013 Wat doet u na 2013? geactualiseerd voorjaar 2013 Inhoudelijke richtingen voor de Europese fondsen 2014 2020: thematische doelstellingen en investeringsprioriteiten In het Cohesiebeleid 2014-2020 gaat de

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Studiedag Vlaams Ruraal Netwerk 24 maart 2015

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Studiedag Vlaams Ruraal Netwerk 24 maart 2015 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Studiedag Vlaams Ruraal Netwerk 24 maart 2015 GLB = Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Beleid gestuurd vanuit Europa sinds 1962 1962 1970 1980 1990 2000 2010 Oprichting GLB:

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Sinds de invoering van de Europese Werkgelegenheidsstrategie in 1998 en de Lissabonstrategie in 2000, wordt het Europees Sociaal Fonds beschouwd als de belangrijkste Europese

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken

Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken Een duurzame manier om de economische en sociale doelstellingen van de EU te bereiken medegefinancierd door Europese Structuur- en Investeringsfondsen zijn een duurzame en efficiënte manier om te investeren

Nadere informatie

RECHTSGRONDSLAG OPDRACHT EN PRIORITEITEN

RECHTSGRONDSLAG OPDRACHT EN PRIORITEITEN DE TWEEDE PIJLER VAN HET GLB: HET BELEID VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING Bij de laatste hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werd de tweeledige structuur met pijlers behouden, waarbij

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Erasmus+ Jeugd. Informatiebijeenkomst 20 januari 2014

Erasmus+ Jeugd. Informatiebijeenkomst 20 januari 2014 Erasmus+ Jeugd Informatiebijeenkomst 20 januari 2014 Erasmus+ Nieuwe EU-programma voor onderwijs, training, jeugd en sport 2014-2020 Youth in Action gaat samen met het onderwijsprogramma Leven Lang Leren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-08 Milieuraad Nr. 525 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

ERASMUS+ voor scholen

ERASMUS+ voor scholen ERASMUS+ voor scholen Waarom nieuw programma? Begrotingen EU: zevenjaarlijks: 2007-2013: Een Leven Lang Leren 2014-2020: Erasmus+ Sterkere link met het beleid EU toegevoegde waarde en impact Stroomlijnen

Nadere informatie

Van een slim project naar een slimme financiering. Hasselt, 29.03.2014 Hayen Francis, Smart Cities & Sustainable Development

Van een slim project naar een slimme financiering. Hasselt, 29.03.2014 Hayen Francis, Smart Cities & Sustainable Development Van een slim project naar een slimme financiering Hasselt, 29.03.2014 Hayen Francis, Smart Cities & Sustainable Development Een duurzaam project? Meerdere definities & benaderingen mogelijk Belangrijk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Brussels Smart Cities Andere Europese financiering voor Brusselse Smart Cities

Brussels Smart Cities Andere Europese financiering voor Brusselse Smart Cities Brussels Smart Cities Andere Europese financiering voor Brusselse Smart Cities Camille LEPINAY, VSGB 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap Gent, 25 april 2012 Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Ryckevelde vzw, beweging

Nadere informatie

Huidige periode (tot 2014), welke kansen zijn er nog:

Huidige periode (tot 2014), welke kansen zijn er nog: Overzicht huidige kansen & toekomstige mogelijkheden Hieronder volgt een overzicht, per fonds, van de kansen die er nog zijn, gevolgd door een overzicht van de kansen, per fonds die verwacht worden in

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland 2014 2020 Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Algemene informatie - Officiële lancering: 20 en 21 november in Rijsel; - 256 miljoen euro EFRO steun; - Samenwerkingsprojecten

Nadere informatie

Jeugd in beweging: Europa steunt jongeren

Jeugd in beweging: Europa steunt jongeren Jeugd in beweging: Europa steunt jongeren STUDEER TRAIN WERK DOE MEE INNOVEER JE RECHTEN LEER BEWEEG VRIJWILLIGER CREËER in EUROPA Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die optreedt in naam van

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

16/04/2015 WORKSHOP 3 : EUROPESE MOGELIJKHEDEN STRUCTUURFONDSEN

16/04/2015 WORKSHOP 3 : EUROPESE MOGELIJKHEDEN STRUCTUURFONDSEN WORKSHOP 3 : EUROPESE MOGELIJKHEDEN STRUCTUURFONDSEN 1 Plattelandsontwikkeling & LEADER Doel: Verhogen van de leefbaarheid van het platteland Verschillende subsidiepoten: Subsidiepoot voor gehele provincie*

Nadere informatie

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER

Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Welkom in Drenthe Gerard Meijers Provincie Drenthe Strategie LEADER Plattelandsontwikkeling in Zuidoost Drenthe 12 maart 2015 Westhoek Inhoud presentatie LEADER Zuidoost-Drenthe Toekomst: Omgevingsvisie

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie