100% groene energie. uit eigen land

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "100% groene energie. uit eigen land"

Transcriptie

1 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen we door middel van duurzame energieopwekking op eigen Nederlandse productielocaties. Hierdoor sparen we niet alleen het milieu maar creëren we in ons land ook een betrouwbare groene energievoorziening.

2 Wie is Sepa green? Sepa green is meer dan een energieleverancier. Sepa green is onderdeel van de Schücking Energy Group, een combinatie van bedrijven die in Nederland en Duitsland jarenlange ervaring heeft opgebouwd met duurzame energieoplossingen. Voor bedrijven en instellingen wordt het traditionele energieverbruik teruggedrongen door gebruik te maken van duurzame energiebronnen als wind, zon en biomassa. Hiervoor worden zonnepanelen en collectoren, windturbines maar ook miniwarmtekrachtcentrales en biomassaketels ingezet. Voor elke situatie is een passende oplossing. Het kenmerkende is dat deze praktisch toepasbaar, technisch haalbaar en bovenal economisch rendabel zijn. Sepa green is een krachtige energiepartner. De biomassacentrales in t Haantje (Coevorden), Beilen en Sluiskil (Terneuzen) hebben een jaarproductie van in totaal MWh. Hiermee kunnen grofweg zo n mkb-bedrijven of huishoudens een jaar lang van stroom worden voorzien. Sepa green kan daarnaast een beroep doen op de productiecapaciteit van andere biomassacentrales in Nederland. Ongeveer honderd agrarische bedrijven beschikken over een mestvergistingsinstallatie; de grotere zijn veelal gebouwd door Schücking Energy Group. Al deze mestvergisters draaien nog niet allemaal op de volledige capaciteit. Er kan dus te allen tijde in de duurzame energiebehoefte van klanten worden voorzien. Sepa green levert ook gas. In Zwolle en Coevorden bouwt Schücking Energy Group aan eigen biomassacentrales die groen gas fabriceren. Dit gas wordt naar verwachting vanaf 2013 geleverd. Zo helpt Sepa green het totale energieverbruik nog meer te vergroenen.

3 Waarom Sepa green? Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De stijgende energievraag, het besef dat fossiele brandstoffen opraken en de negatieve gevolgen van de uitstoot van het broeikasgas CO2 (kooldioxine), wakkeren het besef aan dat de energievoorziening anders moet worden ingekleed. Nederland wil minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en geleidelijk overschakelen op hernieuwbare energie. Het streven is erop gericht dat in 2020 twintig procent van de totale energieproductie uit duurzame energie bestaat. Het is daarom belangrijk dat Nederland beschikt over een eigen betrouwbare, duurzame energievoorziening. In het huidige systeem met Garanties van Oorsprong leidt het kopen van groene stroom in Nederland niet altijd tot meer investeringen in schone energie in ons land. Afhankelijk van de prijs van de Garanties van Oorsprong kan het voor energieleveranciers financieel zelfs voordeliger zijn om grijze energie in (het buitenland) te kopen en deze via certificaten te vergroenen, dan zelf te investeren in de productie van duurzame energie in Nederland. Sepa green investeert bewust in eigen biomassacentrales. Zon- en windenergie genieten weliswaar een grote bekendheid, maar het overgrote deel (90%) van de groene energie die in Nederland wordt opgewekt komt voor rekening van biomassa. Door nog meer gebruik te maken van biomassa kan Nederland sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening. Het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik van Sepa green-klanten zal elke jaar stijgen. Ook in het bedrijfsleven krijgt duurzaamheid steeds meer voet aan de grond. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormt een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Ondernemers zijn bereid in duurzaamheid te investeren maar dan bij voorkeur zo concreet mogelijk, met de garantie dat het groene product ook duurzaam geproduceerd is. Sepa green geeft die garantie. Het nodigt klanten uit om een bezoek te brengen aan de biomassacentrales, zodat met eigen ogen zichtbaar wordt hoe en waar de energie geproduceerd wordt. Als tastbaar bewijs ontvangen klanten een certificaat dat garandeert dat de groene energie van Sepa green honderd procent duurzaam is en geproduceerd is in eigen land. Dit certificaat kan gebruikt worden in de communicatie met klanten. Sepa green-klanten onderscheiden zich hiermee ten opzichte van de concurrentie, in de wetenschap dat duurzaamheid een steeds zichtbaarder onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. In toenemende mate wordt bij aanbestedingen het instrument van de CO2-ladder gebruikt om af te meten hoe duurzaam bedrijven in hun energieverbruik zijn. Het gebruik van in Nederland opgewekte duurzame energie leidt tot een hogere score op de ladder. Overstappen naar een andere energieleverancier is simpel. Als u aangeeft Sepa green te willen ontvangen, zeggen wij uw overeenkomst met de huidige leverancier op. Pas wanneer dit is afgehandeld ontvangt u Sepa green. U betaalt dus nooit dubbel.

4 Hoe werkt de biomassacentrale? In een biomassacentrale wordt door vergisting van biomassa biogas gevormd. Dit gas wordt vervolgens via een warmtekrachtcentrale omgezet in elektriciteit. Er zijn verschillende stappen voor nodig. Als eerste wordt in de biomassacentrale de grondstof mest samengevoegd met een ander organisch materiaal. Het vergistingsproces verbetert namelijk als naast mest ook andere natuurlijke restproducten worden toegevoegd. Uiteindelijk wordt hiermee een hogere gasopbrengst verkregen. De mest en het co-fermentaat worden in een voorvergister gemengd en voorbehandeld. In deze tank vindt het biologische proces plaats waarbij, onder zuurstofloze omstandigheden, het ingevoerde materiaal door micro-organismen wordt afgebroken tot methaan en kooldioxide. Het geproduceerde gas, dat zich boven de vergiste massa bevindt, kan niet ontsnappen uit de afgesloten installatie. Nadat het materiaal is uitgegist wordt het overgebracht naar de navergister. Hierin wordt op kleine schaal nog gas geproduceerd. Het vergiste restproduct (digestaat) ondergaat een aantal bewerkingen en verlaat uiteindelijk als waardevolle meststof of water de vergistinginstallatie. Het gas uit de vergistinginstallatie wordt in een warmtekrachtinstallatie (WKK) verbrand en omgezet in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt vervolgens geleverd aan het elektriciteitsnet. Biogas heeft dezelfde kwaliteiten als aardgas. Er is wel een belangrijk verschil. Het productieproces is, in tegenstelling tot het verbranden van fossiele brandstoffen, vrijwel CO2-neutraal. De vrijkomende koolstofdioxide is namelijk kort voor het productieproces door bomen en planten aan de lucht onttrokken. Hierdoor neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij het verbranden van fossiele brandstoffen als steenkool of aardgas komt CO2 vrij die al zo lang in de bodem was opgeslagen dat deze in praktische zin geen deel meer uitmaakte van de CO2 kringloop. Dit draagt bij aan het broeikaseffect. De duurzame biomassa die Sepa green gebruikt, gaat niet ten koste van voedselvoorziening, natuur of landschap. De food/fuel discussie heeft vooral betrekking op de productie van biobrandstoffen als bio-ethanol en biodiesel. Hierbij wordt het voedseldeel van gewassen (bijvoorbeeld suikerbiet of koolzaad) als grondstof gebruikt. Voor de productie van warmte en elektriciteit in een biomassacentrale wordt de zogeheten tweede generatie biobrandstoffen gebruikt. De biomassacentrales van Sepa green verwerken behalve mest onder meer afvalhout, glycerine, energiemaïs en graanresten. Niet het voedseldeel van de planten maar de rest wordt gebruikt. Het graan heeft bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie zijn waarde al bewezen maar de residuen zijn nog waardevol als biomassa. Glycerine komt vaak vrij als restproduct bij de productie van biodiesel. Sepa green betrekt de grondstoffen zoveel mogelijk uit de directe omgeving van de biomassacentrales. Dat is niet alleen goed voor het milieu (minder transport), maar ook voor de werkgelegenheid.

5 Wat is biomassa? Hoe groen is groen? Wie milieubewust leeft en onderneemt, kiest voor duurzame energie. En dat doen steeds meer particulieren, bedrijven en instellingen. Het aandeel duurzame energie in het totale binnenlandse energieverbruik is groeiende. Dat is goed voor het milieu. Energie die is opgewekt met behulp van natuurlijke hulpbronnen als zon, wind, waterkracht en biomassa heeft minder effect op de leefomgeving en het klimaat dan de winning van energie uit fossiele brandstoffen. Niet voor niets wordt duurzame energie groene energie genoemd. Maar hoe groen is groen? En waar komt onze groene energie vandaan? Niet alle duurzame energie die wij in Nederland verbruiken is in eigen land geproduceerd. De vraag naar hernieuwbare elektriciteit is in Nederland namelijk groter dan de productie. Energieleveranciers voldoen toch aan de vraag door op de Europese markt Garanties van Oorsprong te kopen. Deze certificaten garanderen dat de totale hoeveelheid groene stroom die ze leveren ergens in Europa duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld door een waterkrachtcentrale in Scandinavië. Fysiek bereikt deze elektriciteit niet of nauwelijks Nederland. Hier wordt grijze energie geleverd die dankzij de Garanties van Oorsprong groen mag worden genoemd. Of de elektriciteit wordt vergroend omdat energieleveranciers ter compensatie van de CO2 uitstoot bomen in Zuid-Amerika planten. Zo krijgt grijze energie in Nederland een groen etiket. Sepa green doet het anders. Wij zijn transparant over de herkomst van onze groene energie. Sepa green garandeert dat minimaal 20 procent en maximaal 100 procent van de energie die geleverd wordt, duurzaam in Nederland is opgewekt. Deze groene energie is afkomstig van eigen, in Nederland gevestigde, biomassacentrales. Sepa green garandeert dit middels certificaten en nodigt klanten uit om in de biomassacentrales de productie van hun groene energie met eigen ogen te bekijken. Door te investeren in duurzame energieopwekking dragen wij bij aan de verduurzaming van Nederland en een betrouwbare eigen, duurzame energievoorziening. De capaciteit van de biomassacentrales is momenteel nog niet toereikend om iedereen volledig, voor de volle 100 procent, van groene energie te voorzien. Ook daarover zijn we duidelijk. Sepa green vergroent stapsgewijs. Parallel met de stijgende productiecapaciteit neemt het groene aandeel in de energie van Sepa green elke tien jaar met tien procent toe, zodat in 2050 de helft van onze energie gegarandeerd duurzaam is. Er is dus een verschil tussen groene energie en écht groene energie: Sepa green. De groene energie van Sepa green is geproduceerd met behulp van biomassa en daarmee 100 procent duurzaam. Biomassa is een verzamelnaam van allerlei natuurlijke restproducten die om kunnen worden gezet in energie. Het gaat bijvoorbeeld om sloophout, frituurvet, groente- fruit- en tuinafval en slib, maar ook afvalstoffen uit de bos- en landbouw zoals mest en stro. Bij de productie van energie met behulp van biomassa komen veel minder milieuvervuilende gassen vrij dan bij de verbranding van fossiele brandstoffen als steenkool of aardgas. Biomassa (biogas) is dus een uitermate duurzame vorm van energie. De duurzame energie van Sepa green wordt opgewekt via eigen biogasinstallaties in t Haantje (Coevorden), Beilen en Sluiskil (Terneuzen). De afvalstromen en restproducten die worden gebruikt zijn grotendeels afkomstig uit de directe omgeving, waardoor de negatieve effecten van transport gering zijn. De duurzame energie wordt tot dusver aangeboden op de elektriciteitsbeurs. Door de eigen geproduceerde energie zelf aan klanten te leveren haalt Sepa green groene energie uit de anonimiteit. Sepa green koppelt productie en gebruik aan elkaar. Dat is wel zo transparant.

6 Groencertificaat Green Solutions Uitgereikt aan: Aantal kwh: Begindatum: 1 januari 2012 Einddatum: 1 januari 2013 Firma Jansen BV Groencertificaat Sepa green Sepa Green Energy B.V. verklaart dat de energie die uw onderneming afneemt voor de hiernaast vermelde hoeveelheid kwh en periode duurzaam is opgewekt. Met de keuze voor Sepa Green Energy B.V. draagt uw onderneming bij aan een beter milieu. Joop Munsterman Algemeen Directeur Sepa Green Energy B.v. Voor bedrijven en instellingen wordt het energieverbruik teruggedrongen door gebruik te maken van duurzame energiebronnen als wind, zon en biomassa. Hiervoor worden zonnepanelen en collectoren, windturbines maar ook miniwarmtekrachtcentrales en biomassaketels ingezet. Voor elke situatie is een passende oplossing. Het kenmerkende is dat deze praktisch toepasbaar, technisch haalbaar en bovenal economisch rendabel zijn. Zonnepanelen: een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse Photo-Voltaic ) is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. Ook de zonnecollector wordt soms tot de zonnepanelen gerekend, maar deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water. Een juist gedimensioneerde installatie met zonnepanelen verdient zichzelf zonder subsidie binnen 10 jaar terug! Wat kan Sepa green voor u betekenen: Energie quickscan op basis van jaarnota s Uitgebreid advies en rendementsberekeningen Projectontwikkeling en begeleiding van A-Z Topkwaliteit zonnepanelen en materialen Uitstekende nazorg Ook informeren wij u graag over de uitgebreide mogelijkheden en voordelen van zonne-collectoren, windturbines, miniwarmtekrachtcentrales en biomassaketels. Als tastbaar bewijs ontvangen klanten een certificaat dat garandeert dat de groene energie van Sepa green honderd procent duurzaam is en geproduceerd is in eigen land. Dit certificaat kan gebruikt worden in de communicatie met klanten. Sepa greenklanten onderscheiden zich hiermee ten opzichte van de concurrentie, in de wetenschap dat duurzaamheid een steeds zichtbaarder onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. In toenemende mate wordt bij aanbestedingen het instrument van de CO2-ladder gebruikt om af te meten hoe duurzaam bedrijven in hun energieverbruik zijn. Het gebruik van in Nederland opgewekte duurzame energie leidt tot een hogere score op de ladder.

7 garandeert met certificaten de duurzaamheid van energie koppelt duurzame energie productie aan duurzame gebruikers Sepa green Produceert en levert duurzame energie in Nederland Koppelt duurzame energieproductie aan duurzame verbruikers Garandeert met certificaten de duurzaamheid van de energie Maakt de productie van duurzame energie transparant Investeert in duurzame energieopwekking in Nederland Draagt bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot SEPA Green Energy B.V. Capitool PL Enschede T: +31 (0) F: +31 (0) E: I:

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Waardevol. Over het werken aan duurzaamheid

Waardevol. Over het werken aan duurzaamheid Waardevol Over het werken aan duurzaamheid een uitgave van CertiQ en EnerQ Waardevol Alles van waarde is weerloos luidt een van de mooiste dichtregels uit de Nederlandse literatuur. Met deze regel, van

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven

Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven & Doel en afbakening Doel van de beoordeling Deze beoordeling is erop gericht de consument (keuze)informatie te geven over de duurzaamheid van stroomleveranciers

Nadere informatie

VAN BIOMASSA TOT BROODROOSTER feiten over bio-energiecentrales

VAN BIOMASSA TOT BROODROOSTER feiten over bio-energiecentrales VAN BIOMASSA TOT BROODROOSTER feiten over bio-energiecentrales Duurzame Energie in Nederland DE WEGWIJZER VOOR UW KEUZE Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Energie van de toekomst 5 Dit is biomassa 8 Dit is bio-energie

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Alles over groene energie in uw buurt.

Alles over groene energie in uw buurt. De familie Decraene over hun houtpelletketel De familie Vander Steene over hun zonnecellen De familie Ooms over hun zonneboiler Alles over groene energie in uw buurt. De familie Karatzis over hun warmtepomp

Nadere informatie

Duurzame Regio Energie

Duurzame Regio Energie Fase 2: Omgevings Benuttings Plan Auteurs: Dhr. M.P. Nobels Dhr. M. Jongsma HAS KennisTransfer Versie: 1.2 s-hertogenbosch, 25 januari 2005 Initiatiefnemer: Vereniging Innovatief Platteland Dhr. J. Hermans

Nadere informatie

De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie

De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie De agrarische sector in Fryslân als leverancier van duurzame energie Afbeelding Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Introductie... 2 1.2 Ambities provincie Fryslân... 2 1.3 Ambities agrarische sector... 3 1.4

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

HET SNOER OM. 4 x. Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging of kans?

HET SNOER OM. 4 x. Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging of kans? nummer 1. 2015 HET SNOER OM Duurzaamheid en MVO De invloed van een dalende euro op uw energieprijs Meten is weten bij zonnepanelen 4 x veel gestelde vragen Gaat het licht uit duurzaamheid een bedreiging

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat Jaarbericht 2010 SDE en MEP >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Voorwoord 3 Hoe leest u dit jaarbericht? SDE 3 MEP 3 Resultaten 4 productievermogen SDE en MEP 5 Gerealiseerd productievermogen

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS

Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS ^ * Heldergroen gas EEN VISIE OP DE DUURZAAMHEID VAN GROEN GAS * Heldergroen gas Een visie op de duurzaamheid van groen gas Inhoud Waarom deze visie? 5 Samenvatting 6 1. Wat is groen gas? 9 1.1 Groen

Nadere informatie

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is.

Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Noord-Brabant, Waar duurzaam echt duurzaam is. Naar een provinciaal energiebeleid dat de inspanning waard is. Notitie Duurzame Energie Partij voor de Dieren Noord-Brabant Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE?

WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE? In een vlak land waar de wind vrij spel heeft is de vraag waar we nieuwe energie kunnen vinden eenvoudig te beantwoorden. Vooral langs de Noordzeekust en in de noordelijke provincies staat er meestal TenneT,

Nadere informatie

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009 J.H. Gielen, maart 2010 C point Horst Hoofdstukken 1. Opdracht, aanmelding en planning... 2 1.1 Opdracht... 2 1.2 Aanmeldingen en extra werving... 2 1.3 Selectie...

Nadere informatie

Energiemonitor Noord-Nederland 2013

Energiemonitor Noord-Nederland 2013 Energiemonitor Noord-Nederland 2013 Voorwoord (1): Deze is in opdracht van de Stichting Energy Valley en de Regio Groningen - Assen opgesteld als update van de eerste Energiemonitor uit 2012. De energiemonitor

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Dossier energiegewassen

Dossier energiegewassen Dossier energiegewassen Europa wil energiegewassen Onze Vlaamse boeren ook? Uitgave maart 2007 Wervel vzw Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw www.wervel.be INHOUDSTAFEL 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie