Zo zijn wij u graag van dienst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo zijn wij u graag van dienst."

Transcriptie

1 Zo zijn wij u graag van dienst. 1

2 2

3 Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan een open relatie waarbij de zaken voor alle partijen helder en duidelijk zijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent als u zo n relatie met ons aangaat. Dat u weet wat u van ons kunt verwachten, hoe wij te werk gaan, wat wij voor u doen en wat wij van u vragen. Op deze manier willen wij proberen u zo goed mogelijk voor te lichten over het hoe en wat van onze dienstverlening. Wij weten dat veel van wat wij doen buiten uw gezichtsveld plaatsvindt en dat onze dienstverlening in die zin wellicht ondoorzichtig is. Wij willen daar graag verandering in brengen en hebben het daarom op papier gezet. Het zijn niet alleen mooie woorden, u kunt ervan op aan dat wij ons hieraan houden. Als u nog vragen heeft of dingen niet begrijpt, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Het is immers van groot belang dat alles u duidelijk is. Zodat u weet waar u aan toe bent. Wij verheugen ons op een prettige samenwerking! Met vriendelijke groet, Geld in Huis advies voor Huis en Hypotheken Harm Jan Rubingh Gea de Boer 3

4 Inhoudsopgave Wie zijn wij Onze bereikbaarheid Onze kwaliteit Privacy Ongebonden bemiddelaar Hoe wij te werk gaan 1. Hoe worden wij beloond? 2. Betalingen 3. Beëindiging van de relatie 4. Klachten? Voor welk advies kunt u bij ons terecht Wat wij voor u doen Wat u van ons kan verwachten Wat wij van u verwachten Aanvullende diensten en service 1. Regisseur waar nodig 2.. Ook na aktepassering kunt u op ons bouwen 3. Verstrekken periodieke aanvullende informatie Woorden zeggen niet genoeg 4

5 Wie zijn wij Geld in Huis Groningen is een onafhankelijk financieel advieskantoor met gecertificeerde adviseurs. Onze dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over en bemiddelen in financiële producten aan zowel particulieren als ondernemers op vele vakgebieden zoals hypotheken, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, bancaire producten, financiële planning en aanverwante producten. Samen met u inventariseren wij de risico s waar u mee te maken hebt en kunt krijgen. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd dienen te worden. Hierbij geven wij adviezen over producten die naar uw en ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Het begeleiden van de contacten tussen u, de banken en verzekeringsmaatschappijen is een onderdeel van onze bemiddeling. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere de Wft (Wet op het Financieel Toezicht) van toepassing. De Wft eist dat wij u tijdig informeren over de aard en de reikwijdte van de dienstverlening die wij u kunnen bieden en over de wijze en de hoogte van onze beloning. Onze bereikbaarheid Ons kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 tot uur. Buiten kantoortijden alleen op afspraak. Wij adviseren u eerst een afspraak te maken. Onze communicatie met u voeren wij voornamelijk in de Nederlandse taal en kan op één van de volgende manieren geschieden: schriftelijk, per , telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Bezoekadres Verlengde Hereweg AG Groningen Postadres Postbus HB Groningen Telefoon Fax Website Overige gegevens Statutaire naam Rubofin B.V. Handelsnaam Geld in Huis Groningen/ sneleenverzekering.nl KvK nummer AFM nummer BTW nummer NL b01 Rekeningnummer

6 Onze kwaliteit Wij bieden onze klanten kwaliteit en voldoen aan de zwaarste eisen die de beroepsgroep aan onze activiteiten stelt. Onze adviseurs zijn in het bezit van relevante diploma s en certificaten en bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Bovendien zijn onze adviseurs verplicht regelmatig vakopleidingen te volgen om bij te blijven. Erkend Hypotheekadviseur (SEH) De erkenning van de SEH is een kwaliteitslabel voor hypotheekadviseurs. Zij moeten voldoen aan vakbekwaamheids- en ervaringseisen. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma s behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden. Wij zijn opgenomen in het SEH-register, lidnummer 5257 en Erkend Hypothecair Planner ( NVHP) De NVHP maakt zich sterk voor verantwoord hypotheekadvies. Hypothecair Planners zijn ervaren hypotheekbemiddelaars. De Hypothecair Planner adviseert op juridisch, fiscaal en economisch gebied over inkomensplanning en vermogensopbouw. Harm Jan Rubingh is Erkend Hypothecair Planner en als lid verbonden aan de NVHP, lidnummer 56. Gedragscode Hypothecaire Financieringen Vrijwel alle banken, spaarbanken, hypotheekbanken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en bouwfondsen hebben zich verplicht om zich aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen te houden. De gedragsregels zijn opgesteld in overleg met de overheid en consumentenorganisaties. Er zijn minimum voorwaarden afgesproken waaraan folders, offertes en berekeningen met betrekking tot hypotheekverstrekking dienen te voldoen. De aan de consument verstrekte berekeningen van de aan de hypotheek verbonden lasten moeten onderling goed vergelijkbaar zijn. Bij overtredingen van de gedragscode kan men zich beklagen bij de Commissie van Toezicht. 6

7 Inschrijving AFM De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Omdat wij als tussenpersoon actief zijn in de financiële dienstverlening zijn wij verplicht over een vergunning te beschikken. Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op of bij de AFM, t.a.v. Afdeling Consumentenvoorlichting, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarop wij onder voorwaarden kunnen terugvallen indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt. Dit geeft u extra zekerheid. Privacy Dagelijks komen wij in aanraking met vertrouwelijke gegevens van onze relaties. Uiteraard gaan wij hier zeer zorgvuldig mee om. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegeven onder nummer Ongebonden bemiddelaar Adviesvrij Ons kantoor is volledig vrij in haar advisering. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. Geen zeggenschap Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. 7

8 Hoe wij te werk gaan 1. Hoe worden wij beloond? Voor onze diensten kunnen wij op een aantal manieren worden beloond: middels een vaste prijs per verrichting, op basis van declaratie per uur, deels is het nog mogelijk op basis van provisie in combinatie met een vaste prijs per verrichting. Vanaf 1 januari 2013 kan niet meer gekozen worden voor deels op provisie. Voor onderhoud van uw hypotheek kunnen wij verschillende servicecontracten aanbieden. Voorafgaand aan onze dienstverlening worden de afspraken hierover schriftelijk vastgelegd in een dienstverleningsopdracht. U ziet exact wat onze kosten zijn Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze bemiddeling aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten welk product u uiteindelijk gaat aanschaffen. Vooraf kunnen wij u wel globaal aangeven wat gemiddeld genomen de kosten van onze dienstverlening zijn. Overige producten Naast hypotheken biedt Geld in Huis ook andere financiële producten aan. Hierover ontvangen we van de aanbieders ook een vergoeding. Omdat het hier een breed scala aan producten betreft en omdat op dit moment nog niet bekend is in hoeverre deze producten voor u van toepassing zijn, zijn de vergoedingen hiervan niet opgenomen in dit document. Voor vragen over de vergoeding voor specifieke producten kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht. 8

9 Tijdbesteding Om u goed te kunnen adviseren en om service en nazorg te verlenen, moeten wij de nodige tijd investeren. De best passende hypotheek is immers maatwerk, waarbij uw wensen centraal staan. Het aantal benodigde uren is sterk afhankelijk van deze wensen. Om u inzicht te geven in het aantal uren dat wij besteden aan de diverse productvormen waarover wij u kunnen adviseren volgt hieronder een indicatie van het gemiddelde aantal uren bij de verschillende soorten advies. Soort advies Hypotheken Betalingsbeschermers Levensverzekeringen Bankspaarproducten Uitvaartverzekeringen Financieringen Financieel rapport Financiële planning indicatie aantal uur: 16 tot 22 uur 7 tot 11 uur 8 tot 13 uur 9 tot 14 uur 8 tot 13 uur 9 tot 14 uur 4 tot 9 uur 13 tot 27 uur Vrijblijvendheid Ons kennismakingsgesprek is voor u kosteloos, dit omdat wij de kosten van dit gesprek voor onze rekening nemen. Op het moment dat wij werk voor u gaan verrichten is dat niet vrijblijvend. In sommige gevallen kan het wel zijn dat er een No-cure-no-pay-afspraak gemaakt wordt. Als wij een advies maken hebt u de vrijheid om dit advies elders te laten uitvoeren. De uren voor de inventarisatie en het advies zullen dan in rekening gebracht worden. Ook hiervoor is een vaste prijs af te spreken. Deze kosten zijn aftrekbaar indien u uiteindelijk een financiering sluit en vaak ook mee te financieren in de hypotheek. 2. betalingen U krijgt van de financiële instelling waar uw producten zijn ondergebracht periodiek een overzicht van de betreffende producten en de te betalen bedragen. De door u te betalen bedragen kunt u op de met hen overeengekomen wijze voldoen. U betaalt dus steeds rechtstreeks aan de betreffende verzekeringsmaatschappij, bank, hypotheekverstrekker of vermogensbeheerder. Het is erg belangrijk de premies op tijd te betalen. Doet u dit niet en treedt er schade op, dan kan de verzekeringsmaatschappij hier vervelende consequenties aan verbinden en in sommige gevallen weigeren de schade te vergoeden. 9

10 3. Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. De bestaande verzekeringscontracten blijven in dit geval van kracht en wij behouden de zorgplicht voor uw verzekering totdat een ander intermediair deze overneemt. 4. Klachten? Hoewel wij u altijd zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn, is het mogelijk dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dit geval kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de directie. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het onafhankelijk klachtencollege Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) waar cliënten hun klacht kunnen voorleggen. Deze wordt dan door het Klachteninstituut onderzocht. Aan het indienen van een klacht zijn voor de consument geen kosten verbonden. Het adres van het instituut is: Kifid (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon , website Ons inschrijvingsnummer is: U kunt zich tevens tot de rechter wenden. Voor welk advies kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht voor advies over, bemiddeling in en onderhoud van alle financiële producten waar wij in het kader van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning voor hebben. Ook kunt u bij ons terecht voor advies over de fiscale en sociale wetgeving in Nederland en voor juridische vragen. Wij zullen altijd proberen u hiermee zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor de volgende financiële diensten en producten beschikken wij over een vergunning voor adviseren en bemiddelen: Financiële Dienst Schadeverzekeringen Hypothecair krediet Levensverzekeringen Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Nationaal Regime) Betaalrekeningen Spaarrekeningen Consumptief krediet 10

11 Schadeverzekeringen Hieronder vallen met name de auto-, inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidverzekeringen. Maar ook rechtsbijstand- en reisverzekeringen, of bedrijfsmatige verzekeringen voor uw panden, vrachtauto s, inventaris en aansprakelijkheid. Verzekeringsoplossingen ter dekking van verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid vallen hier ook onder. Door de voortdurende verschraling van ons sociale zekerheidsstelsel dient u steeds meer zelf te regelen. Kosten in verband met ziekte of verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zijn zaken waartegen u zich goed kunt beschermen. Denk hierbij aan een ziektekostenverzekering, een woonlastenverzekering of een arbeidsongeschiktheid- of werkloosheidsverzekering. Het maakt hierbij niet uit of u in loondienst bent of zelfstandig ondernemer; voor beiden bestaan diverse oplossingen. Wij selecteren de juiste producten bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Hypothecair krediet (Hypotheken) Bij het financieren van een huis of verbouwing, hoort een goed financieel plan. Naast uitleg over de verschillende hypotheekvormen zoals bijv. een aflossingsvrije-, (bank)spaar-, beleggings-, hybride- en levenhypotheek brengen wij voor u ook diverse gezinsrisico s in kaart. Zodoende kunt u een hypotheekvorm kiezen die past bij uw persoonlijke situatie nú maar ook in de toekomst. Levensverzekeringen Via levensverzekeringen kunt u sparen en/of beleggen voor later. Uiteraard kunt u een levensverzekering (kapitaalverzekering) sluiten ter aflossing van uw hypotheek of bijvoorbeeld ter aanvulling op uw inkomen vanaf pensioendatum (lijfrente- of pensioenverzekering). Ook kunt u een verzekering nemen die uitkeert bij overlijden om zodoende uw nabestaanden financieel goed verzorgd achter te laten. Omdat de premies, kosten en dekkingen voor iedere situatie anders kunnen liggen staan wij u graag bij in uw keuze voor dergelijke producten. Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Beleggingsrekeningen) Voor advies en bemiddeling in producten welke vallen onder het toezicht in het kader van het zgn. Nationaal Regime Mifid kunt u bij ons terecht. Bij deze producten moet u denken aan een bankspaarhypotheek met beleggingsrekening (BEW), een beleggings- of effecthypotheek, een lijfrente beleggingsrekening of een losse beleggingsrekening allemaal op basis van modelportefeuilles of beleggingsfondsen van de bank- of beleggingsinstelling. Uw liquide vermogen kunt u beleggen met de kans op een hoger rendement. Bijvoorbeeld voor het aflossen van (een deel van) uw hypotheek of een aanvullend inkomen voor later. Aangezien beleggen ook met meer risico s gepaard kan gaan dient een belegging goed bij u te passen. Een belegging dient dus aan te sluiten bij uw persoonlijke risicoprofiel. Aan de hand van een vragenlijst wordt uw risicoprofiel vastgesteld op het gebied van uw financiële positie, risicobereidheid, ervaring en uw wensen en uw doelstellingen. Betaalrekeningen Een betaalrekening is een product waarmee u geld kunt aanhouden en girale betalingen kunt doen en ontvangen. In het kader van uw financieel plan kunnen wij u adviseren over betaalrekeningen. 11

12 Spaarrekening Op het gebied van sparen zijn er vele mogelijkheden. Denk aan sparen bij uw eigen bank of via een internet spaarrekening met een overwegend hogere rentevergoeding. Door alle voor en nadelen van de diverse spaarvarianten helder voor u uiteen te zetten kunt u gemakkelijker een keuze maken. U dient hierbij rekening te houden dat vaak geldt: hoe hoger de rente des te meer risico en voorwaarden aan de rekening zijn verbonden. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan: of de rekening valt onder het Nederlandse of een buitenlandse depositogarantieregeling en of uw spaargeld vrij opneembaar is. Consumptief krediet Indien u een consumptieve uitgave wil of moet financieren kunnen wij hierin voor u adviseren en bemiddelen. Vormen van consumptieve kredieten zijn bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Wat wij voor u doen Stap 1: Kennismaken & Inventariseren 12

13 Stap 2: Analyseren & adviseren Stap 3: Bemiddelen & nazorg 13

14 Wat kunt u van ons verwachten Uw persoonlijke wensen staan centraal. Helder & betrouwbaar advies. Duidelijkheid over onze beloning. Een overzichtelijk stappenplan. Persoonlijke begeleiding. Deskundige bemiddeling. Controle van de hypotheek gedurende de looptijd Wat wij van u verwachten Aangeven wensen en behoeften. Aanleveren volledige informatie. Commitment samenwerking. Bestuderen van onze informatie. Doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Direct informeren bij schades Stel vragen. Feedback op onze kwaliteit. Aanvullende diensten en service 1. Regisseur waar nodig Geld in Huis heeft de intentie uw regisseur te zijn in financiële zaken. Vandaar dat wij hiervoor schreven dat wij graag meedenken en doorverwijzen naar betrouwbare specialisten op verschillende gebieden. Wij hebben een goed netwerk met makelaars, notarissen, accountants, fiscalisten en juristen. 2. Ook na aktepassering kunt u op ons bouwen Samen met u zorgen wij ervoor dat uw hypotheek up-to-date blijft. Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen, dit kan zijn door middel van een nieuwsbrief, , informatieavonden en in de persoonlijke gesprekken. 3. Verstrekken periodieke aanvullende informatie Wij informeren u over algemene ontwikkelingen binnen ons vakgebied waarvan wij denken dat die voor u van belang kunnen zijn. Daartoe hebben wij een eigen internetsites: waarop u aanvullende informatie kunt vinden. 14

15 Woorden zeggen niet genoeg Met dit boekje hebben wij u een beeld gegeven van wie wij zijn, hoe wij werken en op welke gebieden wij u van dienst kunnen zijn. Wat u heeft gelezen is volledig en correct, maar woorden blijven woorden. Wat wij u schreven is voor ons de basis van onze dienstverlening. Waaruit ook moet blijken dat wij ernaar streven ons vak op een kwalitatief hoog niveau uit te oefenen. Waar het om gaat is dat onze cliënten ervaren dat wij ons betrokken voelen bij hun welzijn. En vanuit die betrokkenheid proberen actief en oprecht adviezen te geven op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Dat kunnen wij dan wel met woorden proberen over te brengen, nog beter is het om te ervaren. Wij begroeten u dan ook van harte als relatie van ons bedrijf. 15

16 Geld in Huis advies voor Huis en Hypotheken Verlengde Hereweg AG Groningen Postadres Postbus HB Groningen Telefoonnummer Website 16

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en vergoeding. Op de activiteiten die vallen onder de financiële dienstverlening is de

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v.

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER INLEIDING... 3 ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE... 4 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE WERKWIJZE (SCHEMATISCH)... 5 VOOR WELK

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies DIENSTENWIJZER De Fijter Advies INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën DIENSTENWIJZER Inleiding Voor u ligt de dienstenwijzer van Nieuwenhuijs Assurantiën. In deze dienstenwijzer informeren wij u graag over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook treft u informatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen INHOUDSOPGAVE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Pagina 3 HypotheekCompany. Pagina 4 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 5 Onze werkwijze. Pagina

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadressen Markt 2a Rijksweg 130

Nadere informatie

Geven Assurantiën & Hypotheken BV handelt onder dezelfde naam als haar statutaire naam.

Geven Assurantiën & Hypotheken BV handelt onder dezelfde naam als haar statutaire naam. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Deze Dienstenwijzer is een puur informatief document.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadres Correspondentieadres Tramstraat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 DIENSTENWIJZER Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang Pagina 4 Kosten van

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1 DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Wie zijn wij? Bezoekadres Ambachtweg 17 5731 AE Mierlo Correspondentieadres Postbus 71 5730 AB Mierlo Sinds 1996 is actief in Mierlo en omstreken op het gebied van Hypotheken,

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie