Zo zijn wij u graag van dienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zo zijn wij u graag van dienst"

Transcriptie

1 Zo zijn wij u graag van dienst Dienstenwijzer januari 2014

2 Inhoudsopgave Wie zijn wij Onze bereikbaarheid Onze kwaliteit Ongebonden bemiddelaar Financieel plan Wat wij voor u doen Wat u van ons kan verwachten Wat wij van u verwachten Hoe wij te werk gaan Voor welk advies kunt u bij ons terecht Aanvullende diensten en service

3 Wie zijn wij Geld in Huis Groningen is een onafhankelijk financieel advieskantoor met gecertificeerde adviseurs. Onze dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over en bemiddelen in financiële producten aan zowel particulieren als ondernemers op vele vakgebieden zoals hypotheken, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, bancaire producten, financiële planning en aanverwante producten. Samen met u inventariseren wij de risico s waar u mee te maken hebt en kunt krijgen. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s verzekerd dienen te worden. Hierbij geven wij adviezen over producten die naar uw en ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Het begeleiden van de contacten tussen u, de banken en verzekeringsmaatschappijen is een onderdeel van onze bemiddeling. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere de Wft (Wet op het Financieel Toezicht) van toepassing. De Wft eist dat wij u tijdig informeren over de aard en de reikwijdte van de dienstverlening die wij u kunnen bieden en over de wijze en de hoogte van onze beloning.

4 Onze bereikbaarheid Ons kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 tot uur. Buiten kantoortijden alleen op afspraak. Wij adviseren u eerst een afspraak te maken. Onze communicatie met u voeren wij voornamelijk in de Nederlandse taal en kan op één van de volgende manieren geschieden: schriftelijk, per , telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Bezoekadres Verlengde Hereweg AG Groningen Postadres Postbus HB Groningen Telefoon Fax Website Overige gegevens Statutaire naam Rubofin B.V. Handelsnaam Geld in Huis Groningen Sneleenverzekering.nl Nlautolease.nl Help-man financiële zorgverlener KvK nummer AFM nummer BTW nummer NL b01 Rekeningnummer NL56ABNA

5 Onze kwaliteit Wij bieden onze klanten kwaliteit en voldoen aan de zwaarste eisen die de beroepsgroep aan onze activiteiten stelt. Onze adviseurs zijn in het bezit van relevante diploma s en certificaten en bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Bovendien zijn onze adviseurs verplicht regelmatig vakopleidingen te volgen om bij te blijven. Erkend Hypotheekadviseur (SEH) De erkenning van de SEH is een kwaliteitslabel voor hypotheekadviseurs. Zij moeten voldoen aan vakbekwaamheids- en ervaringseisen. De erkenning is persoonsgebonden; elke Erkend Hypotheekadviseur heeft de benodigde diploma s behaald en voldoet aan de praktijkvoorwaarden. Wij zijn opgenomen in het SEH-register, lidnummer 5257 en Erkend Hypothecair Planner ( NVHP) De NVHP maakt zich sterk voor verantwoord hypotheekadvies. Hypothecair Planners zijn ervaren hypotheekbemiddelaars. De Hypothecair Planner adviseert op juridisch, fiscaal en economisch gebied over inkomensplanning en vermogensopbouw. Harm Jan Rubingh is Erkend Hypothecair Planner en als lid verbonden aan de NVHP, lidnummer 56. Gedragscode Hypothecaire Financieringen Vrijwel alle banken, spaarbanken, hypotheekbanken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en bouwfondsen hebben zich verplicht om zich aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen te houden. De gedragsregels zijn opgesteld in overleg met de overheid en consumentenorganisaties. Er zijn minimum voorwaarden afgesproken waaraan folders, offertes en berekeningen met betrekking tot hypotheekverstrekking dienen te voldoen. De aan de consument verstrekte berekeningen van de aan de hypotheek verbonden lasten moeten onderling goed vergelijkbaar zijn. Bij overtredingen van de gedragscode kan men zich beklagen bij de Commissie van Toezicht.

6 Inschrijving AFM De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt krachtens de wet toezicht op de des- kundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Omdat wij als tussenpersoon actief zijn in de financiële dienstverlening vallen wij onder een verplicht vergunningstelsel (AFM). Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op of bij de AFM, t.a.v. Afdeling Consumentenvoorlichting, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarop wij onder voorwaarden kunnen terugvallen indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt. Dit geeft u extra zekerheid. Privacy Dagelijks komen wij in aanraking met vertrouwelijke gegevens van onze relaties. Uiteraard gaan wij hier zeer zorgvuldig mee om. De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegeven onder nummer Ongebonden bemiddelaar Adviesvrij Ons kantoor is volledig vrij in haar advisering. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. Geen zeggenschap Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal. Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

7 Financieel Plan U kunt bij ons terecht voor deeladviezen of voor een volledig financieel plan. Een hypotheek (deeladvies) is bijvoorbeeld vaak een belangrijk onderdeel van uw totale financiële planning maar er zijn veel meer zaken waar u bij de aankoop of verbouwing van een woning rekening mee moet houden. In onderstaand overzicht is dit schematisch uiteengezet: Overlijden Hypotheek & leningen Inkomsten en uitgaven Nibud Uw financieel plan Belasting schenking/ erven/ woning Sparen of Beleggen Arbeidsongeschiktheid & werkloosheid (Pre) Pensioen Samenwonen of trouwen Door stil te staan bij bovenstaande gebeurtenissen krijgt u een helder overzicht van alle belangrijke scenario s en financiële risico s voor een langere periode. Natuurlijk is zo n financieel plan een momentopname. In de toekomst kunnen er zich allerlei zaken voordoen waardoor het plan moet worden bijgesteld. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om regelmatig contact met u te houden. Wij adviseren, bemiddelen en bieden ook nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd uw belang voorop. Wij zijn niet gebonden aan een bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling. Wij kunnen voor u: Vooraf duidelijkheid te geven over wat wij voor u doen, wat u van ons krijgt en wat u daarvoor betaalt; Een analyse te maken van financiële instellingen, waarbij wordt gekeken welke partij bij u past; Het advies te geven dat past bij uw persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden; Ook na het afsluiten van een financieel product een vinger aan de pols te houden; U bij te staan met vragen en u niet uit het oog te verliezen; Uiterst zorgvuldig om te gaan met uw wensen, geld en persoonlijke gegevens; Daarbij volledig onafhankelijk te zijn van de partijen die wij voor u bemiddelen.

8 Wat wij voor u doen Stap 1: Kennismaken & Inventariseren Stap 2: Analyseren & adviseren

9 Stap 3: Bemiddelen & nazorg Wat kunt u van ons verwachten Uw persoonlijke wensen staan centraal Helder & betrouwbaar advies Duidelijkheid over onze beloning Een overzichtelijk stappenplan Persoonlijke begeleiding Deskundige bemiddeling Controle van de hypotheek gedurende de looptijd Wat wij van u verwachten A. Aangeven wensen en behoeften B. Aanleveren volledige informatie C. Commitment samenwerking D. Bestuderen van onze informatie E. Doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke situatie F. Direct informeren bij schades G. Stel vragen

10 H. Feedback op onze kwaliteit Hoe wij te werk gaan Hoe worden wij beloond? Vrijblijvendheid Ons kennismakingsgesprek is voor u kosteloos, dit omdat wij de kosten van dit gesprek voor onze rekening nemen. Op het moment dat wij werk voor u gaan verrichten is dat niet vrijblijvend. In sommige gevallen kan het wel zijn dat er een No-cure-no-pay-afspraak gemaakt wordt. Voor onze diensten kunnen wij op een aantal manieren worden beloond: 1. Vast tarief voor bemiddeling van: A. Hypotheken inclusief bijbehorende levens- en woonlastenverzekeringen en vermogensopbouwproducten. B. Vermogensopbouwproducten voor (aanvullend) pensioen. C. Arbeidsongeschiktheids-, overlijdensrisico-verzekering, uitvaartverzekeringen en woonlastenbeschermers. 2. Provisie voor bemiddeling en nazorg van overige schadeverzekeringen, consumptief krediet zonder gekoppelde verzekeringen, betaal- en spaarrekeningen. 3. Uurtarief voor overigen financiële dienstverlening. 4. Abonnement voor bemiddeling en nazorg van verzekeringen en overige financiële dienstverlening. 1.Vast tarief Wanneer een product op basis van een vast tarief geadviseerd wordt ontvangt u vooraf van ons een opdrachtovereenkomst ter ondertekening. De nota ontvangt u na afloop van de verrichte werkzaamheden die u rechtstreeks aan ons dient te voldoen. Bij het bemiddelen van de hypotheek, heeft u de mogelijkheid dit uit de hypothecaire lening te voldoen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om het in meerdere termijnen te betalen, dit wordt dan ook schriftelijk vastgelegd. Bij het vaststellen van het vaste tarief maken wij onderscheid tussen: - Het adviseren - Het bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten - Het onderhoud - nazorg- die wij kunnen verlenen. Bemiddelen Wij brengen voor onze dienstverlening een vast tarief in rekening. De hoogte van de uiteindelijke vergoeding is niet afhankelijk van het financieel product dat u via onze bemiddeling afneemt of het aantal uur dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als er via onze bemiddeling uiteindelijk geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd. Dit wordt vooraf met u besproken en vastgelegd. Nazorg Bij de vaste tarieven bieden wij nazorg, deze kunt terugvinden in de algemene voorwaarden van Geld in Huis onder artikel 18

11 2.Provisie voor bemiddeling en nazorg van overige schade- en sommenverzekeringen, consumptief krediet, betaal en spaarrekeningen Voor dit type producten werken wij op basis van provisie. Deze provisie ontvangen wij van financiële instellingen, waar u met onze begeleiding, een financieel product aanschaft. De hoogte van de provisie die wij ontvangen is een vast percentage van het verzekerde bedrag, de te betalen premie of het uitstaande kapitaal en verschilt over het algemeen per product en financiële instelling. De kosten zijn bijna altijd verwerkt in de prijs van het financiële product. Indien gewenst kunt u inzicht krijgen in de door ons ontvangen provisie. 3.Overige financiële dienstverlening Voor bepaalde diensten en/of financiële adviezen kunt u er ook voor kiezen dat wij u dit op basis van uurtarief in rekening brengen. U kunt hierbij denken aan adviezen over nieuwe rentevaste periode, financiële vraagstukken en/of planning. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Over de door ons in rekening gebrachte kosten is het mogelijk dat u BTW verschuldigd bent. Op onze website kunt u de wettelijke verplichte DVD (DienstVerleningsDocument) downloaden met betrekking tot onze aangeboden diensten. Daarnaast kunnen wij u een prijslijst aanbieden over de aanvullende diensten op basis van vaste tarieven. Deze kunt u telefonisch opvragen. Onze dienstverlening is dus niet gratis, maar wel duidelijk en transparant. Om u goed van dienst te kunnen zijn en ons werk goed te kunnen verrichten, is het van belang dat wij ons een zo compleet mogelijk beeld kunnen vormen van uw financiële situatie. Bij de advisering van complexe financiële producten zullen wij u vragen om een inventarisatieformulier in te vullen met een klantprofiel. In dit profiel worden uw wensen en omstandigheden vooraf vastgelegd. Het profiel vormt de basis voor het uiteindelijke advies. Het is daarom van groot belang dat de gegevens in dit document correct worden ingevuld. Ook gegevens over diensten en/ of producten welke niet via onze bemiddeling tot stand zijn gekomen, dienen hierin te worden opgenomen.

12 BTW Mogelijk is onze nota belast met BTW. Wanneer de intentie van het advies gericht is op het tot stand komen van een hypotheek, levensverzekering of schadeverzekering, mogen wij u een nota zonder BTW sturen. Wanneer dit niet zo is (bijvoorbeeld bij een second opinion of een financieel plan), zijn wij verplicht om u BTW in rekening te brengen. Betalingen U krijgt van de financiële instelling waar uw producten zijn ondergebracht periodiek een overzicht van de betreffende producten en de te betalen bedragen. De door u te betalen bedragen kunt u op de met hen overeengekomen wijze voldoen. U betaalt dus steeds rechtstreeks aan de betreffende verzekeringsmaatschappij, bank, hypotheekverstrekker of vermogensbeheerder. Het is erg belangrijk de premies op tijd te betalen. Doet u dit niet en treedt er schade op, dan kan de verzekeringsmaatschappij hier vervelende consequenties aan verbinden en in sommige gevallen weigeren de schade te vergoeden. Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur. De bestaande verzekeringscontracten blijven in dit geval van kracht en wij behouden de zorg- plicht voor uw verzekering totdat een ander intermediair deze overneemt. Bestaande verzekering/ hypotheek Wanneer u een hypotheek of verzekering beëindigt, kan er door de maatschappij bij ons retourprovisie in rekening gebracht worden i.v.m. afsluitprovisie die terugbetaald dient te worden. Deze kosten zullen wij dan bij u in rekening brengen. De doorloopprovisie wordt per die datum ook beëindigd en wordt niet aan u doorberekend. Klachten? Hoewel wij u altijd zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn, is het mogelijk dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. In dit geval kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de directie. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het onafhankelijk klachtencollege Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) waar cliënten hun klacht kunnen voorleggen. Deze wordt dan door het Klachteninstituut onderzocht. Aan het indienen van een klacht zijn voor de consument geen kosten verbonden. Het adres van het instituut is: Kifid (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon , website Ons inschrijvingsnummer is: U kunt zich tevens tot de rechter wenden.

13 Voor welk advies kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht voor advies over, bemiddeling in en onderhoud van alle financiële producten waar wij in het kader van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning voor hebben. Ook kunt u bij ons terecht voor advies over de fiscale en sociale wetgeving in Nederland en voor juridische vragen. Wij zullen altijd proberen u hiermee zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor de volgende financiële diensten en producten beschikken wij over een vergunning voor adviseren en bemiddelen: Financiële Dienst Hypothecair krediet Schadeverzekeringen Zakelijk Schadeverzekeringen Particulier Zorgverzekeringen Inkomensverzekeringen Vermogen Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Nationaal Regime) Betaalrekeningen Spaarrekeningen Consumptief krediet Aanvullende diensten en service 1. Regisseur waar nodig Geld in Huis heeft de intentie uw regisseur te zijn in financiële zaken. Vandaar dat wij hiervoor schreven dat wij graag meedenken en doorverwijzen naar betrouwbare specialisten op verschillende gebieden. Wij hebben een goed netwerk met makelaars, notarissen, accountants, fiscalisten en juristen. 2. Ook na aktepassering kunt u op ons bouwen Samen met u zorgen wij ervoor dat uw hypotheek up-to-date blijft. Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen, dit kan zijn door middel van een nieuwsbrief, , informatieavonden en in de persoonlijke gesprekken. 3. Verstrekken periodieke aanvullende informatie Wij informeren u over algemene ontwikkelingen binnen ons vakgebied waarvan wij denken dat die voor u van belang kunnen zijn. Daartoe hebben wij eigen internetsites: waarop u aanvullende informatie kunt vinden.

14 Samenvattend staat Geld in Huis voor:

15 Notities:

16 Geld in Huis advies voor Huis en Hypotheken Verlengde Hereweg AG Groningen Postadres Postbus HB Groningen Telefoonnummer Website geldinhuis.nl Versie januari 2014

Zo zijn wij u graag van dienst.

Zo zijn wij u graag van dienst. Zo zijn wij u graag van dienst. 1 2 Inleiding Geachte cliënt, Wij hechten veel waarde aan een open relatie waarbij de zaken voor alle partijen helder en duidelijk zijn. Daarom vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v.

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER INLEIDING... 3 ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE... 4 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE WERKWIJZE (SCHEMATISCH)... 5 VOOR WELK

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Dit dienstverleningsdocument van DMF Krediet is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij voor U als

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen

Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen Wft Dienstverleningsdocument Prinsen3 hypotheken & verzekeringen INHOUDSOPGAVE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Pagina 3 HypotheekCompany. Pagina 4 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 5 Onze werkwijze. Pagina

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning.

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp

DIENSTENWIJZER. Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp Uitleg over de financiële dienstverlening van Titulaer & Westerterp 2 UITLEG OVER ONZE DIENSTVERLENING In deze Dienstenwijzer geven wij u de belangrijkste informatie over de dienstverlening van ons kantoor.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies DIENSTENWIJZER De Fijter Advies INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie