INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie; waar staan wij voor? 2.2 Schoolklimaat en veiligheid 2.3 Kwaliteitszorg 3 De organisatie van het onderwijs 3.1 Organisatie van de school 3.2 Samenstelling van het team 3.3 Activiteiten voor de kinderen 4 De zorg voor de kinderen 4.1 Volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school 4.2 Speciale zorg voor kinderen 4.3 Pesten 4.4 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 4.5 Overgang naar het Voortgezet Onderwijs 4.6 Naschoolse activiteiten voor de kinderen 5 De leraren 5.1 Vervanging 5.2 Stagiaires 5.3 Scholing 6 De ouders 6.1 Contacten 6.2 Medezeggenschapsraad en ouderraad 6.3 Opvang 6.4 Ouderbijdragen 6.5 Klachtenregeling 6.6 Schorsing en verwijdering 7 Schooltijden en vakanties 8 Nuttige adressen en telefoonnummers Pagina 2

3 Een woord vooraf U leest de schoolgids van basisschool t Palet. Bij het lezen van deze schoolgids zal het u duidelijk worden wat ouders van onze school kunnen verwachten. Het geeft een goed beeld van wat we voor ogen hebben en hoe we dat proberen te bereiken. De plezierige sfeer op onze school kunt u echter alleen ervaren door ons een bezoek te brengen! t Palet: Samen school zijn! t Palet; dè basisschool in de Schilderswijk, die het verschil maakt en meer biedt dan onderwijs alleen. Wij bieden betekenisvol onderwijs en sluiten aan bij steeds meer onderwijsbehoeften van kinderen. Wij hebben een brede maatschappelijke taak en zijn samen met de ouders partners als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen. Dus. kom erbij!! Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenspraak met directie, team en medezeggenschapsraad. Mocht u vragen hebben, dan staat de deur altijd voor u open. Oscar Demesmaeker, Directeur Pagina 3

4 1. De school 1.1 Richting Basisschool t Palet valt onder het bestuur Lucas Onderwijs. De school is een katholieke school, maar dit betekent niet dat alle kinderen katholiek zijn. De ouders* van onze leerlingen komen oorspronkelijk uit verschillende landen. Onze leerlingen zullen dus onbevangen tegenover elkaar moeten staan en wij verwachten dat zij mee doen aan de diverse vieringen, die wij op school organiseren. 1.2 Situering van de school in de wijk Basisschool t Palet ligt in het hartje van de Schilderswijk. Ons hoofdgebouw heeft zijn hoofdingang aan de Vaillantlaan. De school heeft een dependance in de Gerard Doustraat en in de Doedijnsstraat. Tijdens de pauzes kunnen wij gebruik maken van de speelplaatsen op het Teniersplantsoen en het Hannemanplantsoen. Daarnaast kunnen wij terecht, ook voor gymnastieklessen, op het Cruijffcourt. t Palet heeft een maatschappelijke functie binnen de wijk en daarom wordt onze gymzaal ook gebruikt door diverse sportverenigingen uit de wijk. 1.3 Schoolgrootte Gemiddeld in een schooljaar komen er ongeveer 600 kinderen naar school. Ze zijn verdeeld over 30 groepen. Gemiddeld zitten er 22 kinderen in een groep. Naast de reguliere groepen hebben wij ook een aantal schakelgroepen, met ongeveer 14 kinderen. Alles bij elkaar zijn er ongeveer 70 mensen bij ons aan het werk. *met de term ouders bedoelen wij ook de verzorgers Pagina 4

5 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie; waar staan wij voor? Wij maken betekenisvolle keuzes; de activiteiten onder schooltijd staan in relatie tot het onderwijsprogramma. Samen met de kinderen werken wij aan het verbeteren van hun resultaten, maar wij verliezen persoonlijke ontwikkeling niet uit het oog. Wij sluiten aan bij steeds meer onderwijsbehoeften van kinderen door het inzetten van onze deskundigheid en expertise. Wij werken daarvoor met groepsplannen en individuele handelingsplannen. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast hebben wij ook veel aandacht voor de eigenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen; wij betrekken ouders dan ook bij het leerproces en wijzen hen op hun eigen verantwoordelijkheid. t Palet is een betrokken buurtschool; wij werken bewust samen met diverse partners in de wijk en bieden uiteenlopende activiteiten aan in het kader van de brede buurt school. Pagina 5

6 2.2 Schoolklimaat en veiligheid Wij maken onderscheid tussen een sociaal veilige omgeving en een fysiek veilige omgeving. Sociale klimaat Het sociale klimaat wordt op t Palet als zeer stabiel en veilig ervaren. Er wordt veel aandacht aan dit onderwerp besteed in de groep, maar kinderen worden ook individueel op een goede manier aangesproken. Wij werken met gedragscodes en stappenplannen om ongewenst gedrag te corrigeren. Wij organiseren veel voor de kinderen; evenementen, feesten en vieringen staan hoog in het vaandel. Dit geheel bepaalt het klimaat op onze school. Edje Paletje Met de invoering van het LeerKansenProfiel heeft de werkgroep gedrag de bestaande schoolregels opnieuw geformuleerd; deze regels laten zien, hoe wij als school met elkaar om willen gaan. We zijn samen school met ouders en kinderen en wij willen graag dat iedereen zich aan de regels houdt. Daarom is Edje Paletje in het leven geroepen. Edje laat in alle drie de gebouwen zien wat wij met elkaar hebben afgesproken en wat wij belangrijk vinden. Pagina 6

7 Fysieke klimaat De BHV-organisatie is opgericht om te zorgen voor de fysieke veiligheid op school. In de praktijk is de veiligheidscoördinator hier het eerste aanspreekpunt voor. Zij houdt zich bezig met ongevallenregistratie, ontruimingsoefeningen, gebouwinspecties, BHV-trainingen enz. Op alle locaties zijn voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners aanwezig. Mocht u omtrent de veiligheid op school iets willen melden, dan horen wij dat graag van u. U kunt dan terecht bij de veiligheidscoördinator. 2.3 Kwaliteitszorg Wij werken systematisch en doelgericht aan het verbeteren van onze kwaliteit. De school heeft beleid geformuleerd met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit; dit is opgenomen in ons kwaliteitszorgsysteem. Wij vinden het belangrijk dat dit beleid gaat over het primaire proces, het leren van de leerlingen en de ondersteuning daarbij door het handelen van de leerkrachten. Het doel van ons kwaliteitsbeleid is: Duidelijk zijn over de kwaliteitscriteria die wij hebben. Afspraken vastleggen over hoe wij de kwaliteit kunnen verbeteren en deze uitvoeren en evalueren. Systematisch werken aan de verbetering van het functioneren van de school en de medewerkers. Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg is het volgen van de vorderingen van de leerlingen op groepsniveau. We doen dit door middel van het maken van trendanalyses voor de verschillende vakgebieden. Op basis van deze analyses kunnen wij hiaten in de vooruitgang tijdig opsporen en maatregelen nemen. Wij vinden het belangrijk om ook ouders te betrekken bij ons kwaliteitsbeleid. Een voorbeeld hiervan is dat wij eens in de 4 jaar de ouders vragen een enquête in te vullen over hoe zij de school en ons onderwijs beoordelen. Ook de leerlingen en de leerkrachten worden gevraagd eens in de 4 jaar een enquête in te vullen. Pagina 7

8 3 De organisatie van het onderwijs 3.1 Organisatie van de school t Palet heeft een samenwerkingsverband met 4 peuterspeelzalen: t Peuterpalet, met twee groepen in het hoofdgebouw op de Vaillantlaan, t Doedijntje in het gebouw aan de Doedijnsstraat en de Houtwurm op de Houtzagerssingel. Onze groepen 1 en 2 vormen samen met deze peuterspeelzalen de Voorschool. Wij werken met homogene groepen (1 t/m 8); dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Naast de reguliere groepen hebben wij ook een aantal schakelklassen; deze zijn bedoeld voor leerlingen, die als gevolg van een taalachterstand minder goed de lesstof kunnen volgen. 3.2 Samenstelling van het team Directie De directeur en twee adjunct-directeuren coördineren de voortgang in de drie gebouwen en zijn eindverantwoordelijk. Beleidsmedewerker Ter ondersteuning van de directie is er een beleidsmedewerker aangesteld, die zich bezighoudt met inhoudelijke en beleidsmatige zaken. Coördinator LKP De coördinator LKP is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering en de organisatie van de vakken met betrekking tot het LeerKansenProfiel. Begeleider LKP De begeleider LKP is belast met diverse taken gericht op het begeleiden van de vakleerkrachten. Groepsleerkrachten Deze leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun groep. Ambulante leerkrachten Deze leerkrachten worden ingezet voor inval en helpen extra in de groep. Vakleerkrachten Er werken bij ons op school diverse vakleerkrachten voor de vakken gymnastiek, beeldend vormen, muziek, techniek, yoga en theater. ICT ers Zij coördineren het gebruik van de computers in het onderwijs, geven computerlessen, zijn verantwoordelijk voor de ICT-leerlijn en dragen zorg voor scholing van leerkrachten. Intern begeleiders Zij organiseren, coördineren en bewaken de leerling-zorg binnen de school; gericht op de aandacht voor de zorg leerling en de begeleiding van de leerkracht. Remedial teachers en rugzakleerkrachten Zij helpen kinderen die speciale individuele hulp nodig hebben. Therapeuten Twee medewerkers verzorgen integratieve kindertherapie. Administratief medewerkers Drie medewerkers zorgen voor de administratie. Algemeen schoolmedewerkers Vier medewerkers zorgen voor de huishoudelijke gang van zaken en het drukwerk. Pagina 8

9 3.3 Activiteiten voor de kinderen Naast het reguliere onderwijsprogramma met de vakken rekenen, taal, lezen, schrijven en wereldoriëntatie krijgen de kinderen ook lessen in het kader van het LeerKansenProfiel. Wij gaan daarbij uit van een geïntegreerd model; dit betekent dat de reguliere vakken en de LKPvakken gedurende de hele dag ingepland zijn. Wij hebben voor LKP gekozen omdat wij van mening zijn dat dit kinderen nieuwe kansen biedt en het onderwijs op onze school kan verbeteren. Invoering van LKP op basisschool t Palet heeft als doelstelling: het verbeteren van de leerprestaties, het stimuleren van de taalontwikkeling, het versterken van sociale vaardigheden. Groepen 1 en 2 In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie; spel is de leidende activiteit om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen en te begeleiden. Op een speelse manier wordt de basis gelegd om later te kunnen lezen, schrijven en rekenen. De kleuters krijgen een uitgebreid taalaanbod om zo goed mogelijk Nederlands te leren. Deze groepen en de peuterspeelzalen volgen het programma Startblokken. Vanaf groep 3 De kinderen gaan lezen, schrijven en rekenen. Verschillende vakgebieden worden programmatisch aangeboden. Zo hebben we methoden voor lezen, taal, rekenen en schrijven. Deze vakken vormen de basis voor het verder kunnen leren. De vakken voor wereldoriëntatie bieden wij op een ontwikkelingsgerichte manier aan. Op basis van de kerndoelen zijn er per leerjaar thema s samengesteld die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. Huiswerk geven we vanaf groep 5. Kinderen kunnen dit op school leren en hulp krijgen. In de hogere groepen moeten de kinderen ook spreekbeurten houden en werkstukken maken. In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan creatieve & expressieve vakken en aan beweging. We bieden de volgende vakken aan: Gymnastiek voor groep 1 t/m 8. Zwemmen voor groep 5 en 6. Techniek en ICT voor groep 1 t/m 8. Beeldend vormen voor groep 1 t/m 8. Muziek voor groep 1 t/m 7. Musicalklas voor groep 8. Theater en/of dans voor groep 1 t/m 7 Pagina 9

10 Daarnaast zijn we trots op de overige activiteiten die we voor de kinderen organiseren buiten het lesprogramma om: Het Sinterklaasfeest, met een bezoek van Sinterklaas en een cadeautje voor de kinderen. De Kerstviering met het traditionele kerstdiner. De viering van een Hindoestaans of Joods religieus feest of de viering van het Suikerfeest of een ander Islamitisch feest. Het kinderfeest. Diverse museumbezoeken en het bijwonen van theatervoorstellingen. De jaarlijkse sportdag. Diverse excursies aansluitend op de thema s van wereldoriëntatie. Het schoolreisje ter afsluiting van het schooljaar voor groep 1 t/m 7. Het kamp voor de schoolverlaters van groep 8. Pagina 10

11 4 De zorg voor kinderen 4.1 Volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school Toetsen Drie keer per jaar toetsen we de kinderen. Zo zien we of onze leerlingen goed vooruitgaan. De toets uitslagen worden geregistreerd. De resultaten van onze leerlingen komen in hun eigen leerling dossier. Zo volgen we de resultaten van de kinderen gedurende de hele basisschool. Groeps- en leerlingbespreking Na elke toetsperiode, drie keer per jaar, wordt per kind bekeken hoe de toetsuitslagen zijn. We kunnen dan goed bekijken of het kind extra hulp nodig heeft. Dit geldt voor de hele goede leerlingen en voor de leerlingen die ergens een probleem mee hebben. Deze besprekingen worden gedaan door de intern begeleider en de groepsleerkracht. Rapporten Rapporten worden altijd met de ouders besproken en nooit met de kinderen mee naar huis gegeven. Eind groep 2 krijgen de kinderen een rapport dat de leerkracht met de ouders bespreekt. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen drie keer per jaar een rapport. In een tienminuten-gesprek bespreken we het rapport met de ouders. Bij het verlaten van de school, wordt een onderwijskundig rapport naar de desbetreffende school van het Voortgezet Onderwijs gezonden. 4.2 Speciale zorg voor kinderen Vanuit ervaringen en observaties van de leerkrachten en/of de toets resultaten worden afspraken gemaakt over eventuele speciale zorg. We onderscheiden hierin een aantal vormen: extra hulp van de eigen leerkracht of stimuleringsleerkracht, specifieke hulp van de hiervoor opgeleide remedial teacher, het volgen van integratieve kindertherapie, eventueel besluiten om met toestemming van de ouders het kind nader te onderzoeken, eventueel kan dit leiden tot een verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs (S.B.O.). Zittenblijven Uitgangspunt is dat de leerlingen de acht leerjaren in acht jaar volgen. Eventuele leertijdverlenging moet daadwerkelijk effect hebben. Dit kan alleen wanneer het kind extra ontwikkelingsgelegenheid geboden moet worden of wanneer het kind in een langere tijd zich de basisstof eigen kan maken. In de schoolloopbaan zou dit maximaal één keer kunnen gebeuren. Schakelklas Dit zijn groepen waarin kinderen worden geplaatst die met een extra impuls op het gebied van taal beter tot een brede ontwikkeling kunnen komen. In de schakelklas zitten minder kinderen. De gemeente Den Haag subsidieert de schakelklas. Leerlinggebonden financiering Op basis van de nieuwe wettelijke regeling leerlinggebonden financiering kunnen leerlingen met een handicap in het basisonderwijs worden geplaatst. t Palet staat open voor deze kinderen; zij krijgen een rugzakje met geld waarvoor extra begeleiding en middelen kunnen worden ingezet. Wij vinden het belangrijk alle mogelijkheden te benutten om rugzakleerlingen goed onderwijs te geven. Wanneer ouders een rugzakleerling willen aanmelden, zal een gesprek over deze mogelijkheden noodzakelijk zijn. Gelet op het specifieke karakter van elke handicap zal een verzoek tot aanmelding zorgvuldig moeten worden behandeld. Pagina 11

12 Voor de specifieke ondersteuning van leerlingen met een leerlinggebonden budget hebben wij specifieke rugzakleerkrachten. Hun taak is de extra ondersteuning buiten de groep voor deze leerlingen te waarborgen en eventueel de leerkracht te ondersteunen bij het zoeken naar specifieke leermiddelen en/of toepassingen daarvan. Door de inzet van rugzakleerkrachten kunnen wij de ondersteuning op meerdere momenten in de week gegarandeerd aanbieden. 4.3 Pesten Onder pesten verstaan wij gedrag dat is bedoeld om opzettelijk één persoon herhaald en gedurende langere tijd te bejegenen op zo n manier dat het kan leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Wij vinden pestgedrag zo n ernstig vergrijp, dat wij er een apart stappenplan cq protocol voor hanteren. Dit is terug te vinden in ons veiligheidsplan en gedragsprotocol een veilige start op t Palet. Wij gaan daarbij uit van de volgende uitgangspunten: 1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school zowel voor de leerkrachten als de ouders, de kinderen, de gepeste kinderen, de pesters en de 'zwijgende' groep kinderen. 2. De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd. 3. Leerkrachten en overblijfouders moeten tijdig inzien en alert zijn op pestgedrag in algemene zin. Indien pestgedrag optreedt, moeten leerkrachten en overblijfouders duidelijk stelling en actie ondernemen tegen dit gedrag. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde liggen bij de leerkrachten. 4. Het pestprotocol is tevens van toepassing in situaties waarbij sprake is van digipesten. Wij zijn van mening dat in zulke gevallen dezelfde stappen genomen moeten worden. 4.4 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Een basisschool heeft een signaleringsfunctie wat betreft zorgen rondom de ontwikkeling van de leerlingen. Onze school werkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Mochten er zorgen zijn rondom kinderen, dan zal dit met de ouders worden besproken. Er kan besloten worden tot een melding bij Bureau Jeugdzorg als de school merkt dat de ontwikkeling van een leerling ernstig wordt belemmerd. Dit wordt aan ouders gemeld. Vanaf 1 juli 2013 is het werken met de meldcode een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Deze meldcode geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De meldcode staat op de site van onze school. Pagina 12

13 4.5 Overgang naar het Voortgezet Onderwijs Entreetoets In groep 7 wordt bij alle kinderen in april de Entreetoets van Cito afgenomen. Met deze toets kunnen we vroegtijdig bekijken hoe de leerlingen ervoor staan. Indien nodig kunnen we dan nog extra ondersteuning inzetten vóór het drempelonderzoek plaatsvindt. Drempelonderzoek In september doen de kinderen uit groep 8 het Drempelonderzoek. Deze resultaten geven samen met het LVS richting aan de vorm van Voortgezet Onderwijs dat geschikt is voor het kind. Informatie In november geven we de ouders informatie over de verschillende vormen van onderwijs. Prognose De leerkracht bespreekt daarnaast met ouders welke vorm van onderwijs naar alle waarschijnlijkheid voor het kind het beste zal zijn. BOVO-project (Basisonderwijs-Voortgezet Onderwijs) De leerlingen volgen een speciaal project over het Voortgezet Onderwijs en gaan verschillende scholen bezoeken. NDT-NIO In de periode november-december wordt als aanvullend en onafhankelijk onderzoek de NDT of NIO afgenomen. De uitslag van dit intelligentieonderzoek nemen we mee in het bepalen van het uiteindelijke advies. Adviesgesprek In januari organiseren we gesprekken waarin het schooladvies aan de ouders kenbaar wordt gemaakt. We geven advies op basis van hoe het kind het doet op school en de werkhouding / motivatie van het kind. Het NDT of NIO onderzoek vormt een aanvulling op dit advies. Eind april moeten de kinderen zijn ingeschreven op de school voor Voortgezet Onderwijs. Open dagen Vanaf januari kunnen ouders gaan kijken op scholen van Voortgezet Onderwijs op open dagen. Nazorg De kinderen worden doorgesproken met de brugklascoördinator van de school voor Voortgezet Onderwijs. Ook wanneer het kind op de school voor Voortgezet Onderwijs zit, blijven we contact houden. Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van Voortgezet Onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de groepen 8 op dat moment. De schoolkeuze Voortgezet Onderwijs is afhankelijk van de capaciteiten van het kind, de kwaliteit van het onderwijs en het verwachtingspatroon dat de leerkracht van de leerlingen heeft. We stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zo voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs terecht komt en op die school goed mee kan komen. 4.5 Naschoolse activiteiten voor kinderen Sport Gedurende het jaar vinden er ook door de gemeente georganiseerde activiteiten plaats, zoals zaal- en veldvoetbaltoernooien. De leerkrachten stellen de teams samen en doen samen met de kinderen mee aan deze activiteiten. Leerorkest In samenwerking met het Residentieorkest organiseren wij muzieklessen. De kinderen maken kennis met diverse instrumenten en leren de basis van het bespelen van een instrument. Er wordt toegewerkt naar een heus optreden. Pagina 13

14 Zaterdagschool Voor de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 organiseren wij de zaterdagschool. Zij kunnen zich inschrijven voor extra lessen op zaterdagochtend. Wij besteden dan aandacht aan rekenen en voorbereidend wiskunde, begrijpend lezen, talentontwikkeling en wereldoriëntatie. Zomerschool Tijdens de eerste drie weken van de zomervakantie organiseren wij in samenwerking met Zebra Welzijn de zomerschool. Het programma voor de leerlingen bestaat uit cognitieve vakken, maar ook uit activiteiten zoals sport & beweging, kinderkunst en techniek. Voor de ouders worden er verschillende workshops georganiseerd. Ook de peuters kunnen zich inschrijven voor de zomerschool. Basisschool t Palet biedt meer dan onderwijs alleen, maar heeft ook een brede maatschappelijke taak. Wij werken bewust samen met diverse partners in de wijk en ontplooien diverse activiteiten in het kader van de Brede Buurtschool. De zaterdagschool en de zomerschool zijn een geslaagd voorbeeld van deze samenwerking. Pagina 14

15 5 De leraren 5.1 Vervanging Wanneer de groepsleerkracht ziek of met verlof is, wordt de groep overgenomen door een leerkracht die speciaal is aangesteld voor vervanging. Deze leerkrachten kennen de school en de werkwijze goed, zodat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. 5.2 Stagiaires Op school is een groot aantal stagiaires werkzaam. Zij zijn in opleiding om leerkracht te worden. De groepsleerkracht zal altijd verantwoordelijk blijven. 5.3 Scholing Veel leerkrachten maken gebruik van de mogelijkheden om zich extra te scholen. Veel voorkomende scholingsactiviteiten zijn: remedial teaching computercursussen cursussen in het kader van de zorgverbreding coachingsvaardigheden managementcursussen bedrijfs-hulpverlening Daarnaast organiseren wij studie(mid)dagen voor het hele team om nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs / de school te bespreken. Pagina 15

16 6 De ouders 6.1 Contacten Samen met de ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kinderen. Wij zijn een open school en vinden het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van de kind(eren). Dit komt de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen op school ten goede. Van onze kant proberen we de ouders zoveel als mogelijk op de hoogte te stellen van de verrichtingen van hun kinderen en van de activiteiten die wij op school organiseren. Ouders zijn actief bij vieringen, overblijf, sportdagen en excursies, maar helpen ook bij het werken in de groep. Open school Op de Vaillantlaan en de Doedijnsstraat zijn de ouders elke dag welkom om met elkaar een kopje koffie te drinken vanaf het moment dat de deur opengaat tot 9.00 uur. Na lestijd zijn ouders altijd welkom en staan we open voor vragen of reacties. In de groepen 1 en 2 organiseren we kijkochtenden en open lessen bij onder andere gym en muziek. Ook komt het regelmatig voor dat we bij de afsluiting van een thema, de ouders uitnodigen om in de klas te komen naar wat de kinderen hebben geleerd en gedaan. Tevens organiseren wij elk jaar een open-dag, deze is bedoeld voor nieuwe ouders, maar ook voor ouders van leerlingen die al op school zitten. Overige (informatie)activiteiten In de groepen 1 en 2 hebben we specifieke bijeenkomsten voor de ouders rondom de start in groep 1 en de overgang van 2 naar 3. Daarnaast kennen we in deze groepen de voortgangs- en de rapportgesprekken. Wij starten het schooljaar met een informatieavond voor alle ouders en wij organiseren drie keer per jaar voor de ouders van de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 rapportgesprekken. We komen mede op deze manier met elke ouder in contact. Uiteraard nemen we contact met de ouders op wanneer dat nodig is. Zoals gezegd informeren we de ouders van de kinderen van groep 8 uitvoerig over het onderwijs na de basisschool. Tot slot krijgen alle kinderen aan het begin van elke maand een nieuwsbrief mee naar huis. Hierin kunt u lezen over actuele informatie over het onderwijs en de thema s die in de klas aan bod komen, speciale activiteiten in de klas, belangrijke data en leuke nieuwtjes. Op onze website kunt u ook terecht voor informatie en het laatste nieuws. Pagina 16

17 6.2 Medezeggenschapsraad en ouderraad De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR adviseert de directie in het te bepalen beleid en denkt mee over uiteenlopende activiteiten binnen de school. Een lid van de MR is ook voor onze school vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Lucas Onderwijs. De ouderraad wordt gevormd door alle klassenouders. Zij helpen ons met het organiseren van de vele evenementen. Heeft u een vraag en/of suggestie voor de MR of de ouderraad dan kunt u via de administratie met een MR-lid of een lid van de ouderraad in contact komen. 6.3 Opvang Wij hebben contracten voor de voor- en naschoolse opvang afgesloten met de besturen van de kinderdagverblijven 2Penselen en Saïd Dak. Op school bieden we de mogelijkheid om tussen de middag onder begeleiding van overblijfkrachten over te blijven. De kinderen hebben met leeftijdgenootjes een vaste overblijfjuf. De overblijfkrachten komen regelmatig bij elkaar voor scholing en afstemming. Aan de overblijf zijn kosten verbonden. 6.4 Ouderbijdragen We zijn trots dat we zoveel activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren. Kinderen moeten met plezier naar school gaan en in staat zijn de wereld te ontdekken. In hoofdstuk 3.3 heeft u daarover kunnen lezen. Al deze activiteiten kunnen we niet organiseren zonder de kleine vrijwillige bijdrage die wij aan u vragen. Wij hanteren de volgende bedragen: groep ,-, groep 3 t/m 7 35,- en groep 8 45,-. Voor kinderen met een ooievaarspas krijgen wij de ouderbijdrage via de gemeente Den Haag vergoed. Alle kinderen van t Palet doen mee aan de activiteiten die met behulp van de ouderbijdragen worden gerealiseerd. U kunt het bedrag contant betalen bij de administratie of overmaken op rekeningnummer t.n.v. Directeur basisschool t Palet. Gaarne de naam van uw kind(eren) vermelden. 6.5 Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in goed onderling overleg opgelost. Als deze afhandeling (tussen betrokken partijen) niet tot tevredenheid heeft geleid, kan overleg met de directie plaats hebben. Indien ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunnen ouders of leerlingen een beroep doen op de klachtenregeling. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de contactpersoon van onze school. Overigens is het niet noodzakelijk eerst contact te hebben met de contactpersoon. Ouders hebben het recht direct contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van het bevoegd gezag, Lucas Onderwijs. Deze is aangesloten bij de regionale klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs in Den Haag, Het reglement van de externe klachtencommissie is terug te vinden op Volledigheidshalve lichten wij onderstaand de procedure toe: Contactpersoon Op school is er een contactpersoon aanwezig. Bij de contactpersoon kunnen ouders of leerlingen bijvoorbeeld melden dat hij of zij ontevreden is over de afhandeling van een klacht, of een klacht heeft over ongewenste intimiteiten of agressie. De contactpersoon gaat eerst na of de klager getracht heeft de problemen met de betrokkene(n) of met de directie op te lossen. Als dit niet het geval is, kan eerst voor die weg gekozen worden. Hierbij kan de contactpersoon advies inwinnen bij de vertrouwenspersoon. Indien er geen oplossing gevonden kan worden, verwijst de contactpersoon de klager naar de vertrouwenspersoon. Op t Palet zijn een vrouwelijke en mannelijke contactpersoon aanwezig. De namen zijn bekend bij de directie. Pagina 17

18 Vertrouwenspersoon Bovenschools is een vertrouwenspersoon aangewezen. De vertrouwenspersoon onderzoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren door de contactpersoon. In geval van seksuele intimidatie dient de vertrouwenspersoon de klager te wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie. De vertrouwenspersoon is werkzaam bij Lucas Onderwijs. Meld- en Aangifteplicht (artikel 4A WPO) In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs, geldt een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en voor het personeel een meldplicht bij een dergelijk zedenmisdrijf. Nadat een personeelslid bekend is dat een medewerker op school zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan strafbare handelingen op seksueel gebied jegens een minderjarige leerling van de school, dient hij dat terstond aan de schoolleiding en het bevoegd gezag te melden. Het bevoegd gezag treedt onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur. Indien uit dat overleg moet worden geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare handeling, doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag daartoe overgaat, stelt het de ouders van de betrokken leerling en de desbetreffende persoon hiervan op de hoogte. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij dient de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie. 6.6 Schorsing en verwijdering Elk kind is elke dag welkom op onze school. In uitzonderlijke gevallen echter kan de directie beslissen, dat een kind wordt geschorst. Deze tijdelijke ontzegging tot de school (maximaal vijf dagen) kan het gevolg zijn van ernstig wangedrag. De schorsing wordt gemeld bij het bestuur, de Inspectie van het Onderwijs en de afdeling Leerplicht van de Gemeente. In het uiterste geval kan het bestuur van de school besluiten tot verwijdering van een leerling. Het gedrags- en verwijderingsprotocol ligt bij de directie ter inzage. Pagina 18

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Stelle

Schoolgids CBS De Stelle Schoolgids CBS De Stelle 2014-2015 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl www.cbsdestelle.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie