INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie; waar staan wij voor? 2.2 Schoolklimaat en veiligheid 2.3 Kwaliteitszorg 3 De organisatie van het onderwijs 3.1 Organisatie van de school 3.2 Samenstelling van het team 3.3 Activiteiten voor de kinderen 4 De zorg voor de kinderen 4.1 Volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school 4.2 Speciale zorg voor kinderen 4.3 Pesten 4.4 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 4.5 Overgang naar het Voortgezet Onderwijs 4.6 Naschoolse activiteiten voor de kinderen 5 De leraren 5.1 Vervanging 5.2 Stagiaires 5.3 Scholing 6 De ouders 6.1 Contacten 6.2 Medezeggenschapsraad en ouderraad 6.3 Opvang 6.4 Ouderbijdragen 6.5 Klachtenregeling 6.6 Schorsing en verwijdering 7 Schooltijden en vakanties 8 Nuttige adressen en telefoonnummers Pagina 2

3 Een woord vooraf U leest de schoolgids van basisschool t Palet. Bij het lezen van deze schoolgids zal het u duidelijk worden wat ouders van onze school kunnen verwachten. Het geeft een goed beeld van wat we voor ogen hebben en hoe we dat proberen te bereiken. De plezierige sfeer op onze school kunt u echter alleen ervaren door ons een bezoek te brengen! t Palet: Samen school zijn! t Palet; dè basisschool in de Schilderswijk, die het verschil maakt en meer biedt dan onderwijs alleen. Wij bieden betekenisvol onderwijs en sluiten aan bij steeds meer onderwijsbehoeften van kinderen. Wij hebben een brede maatschappelijke taak en zijn samen met de ouders partners als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen. Dus. kom erbij!! Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenspraak met directie, team en medezeggenschapsraad. Mocht u vragen hebben, dan staat de deur altijd voor u open. Oscar Demesmaeker, Directeur Pagina 3

4 1. De school 1.1 Richting Basisschool t Palet valt onder het bestuur Lucas Onderwijs. De school is een katholieke school, maar dit betekent niet dat alle kinderen katholiek zijn. De ouders* van onze leerlingen komen oorspronkelijk uit verschillende landen. Onze leerlingen zullen dus onbevangen tegenover elkaar moeten staan en wij verwachten dat zij mee doen aan de diverse vieringen, die wij op school organiseren. 1.2 Situering van de school in de wijk Basisschool t Palet ligt in het hartje van de Schilderswijk. Ons hoofdgebouw heeft zijn hoofdingang aan de Vaillantlaan. De school heeft een dependance in de Gerard Doustraat en in de Doedijnsstraat. Tijdens de pauzes kunnen wij gebruik maken van de speelplaatsen op het Teniersplantsoen en het Hannemanplantsoen. Daarnaast kunnen wij terecht, ook voor gymnastieklessen, op het Cruijffcourt. t Palet heeft een maatschappelijke functie binnen de wijk en daarom wordt onze gymzaal ook gebruikt door diverse sportverenigingen uit de wijk. 1.3 Schoolgrootte Gemiddeld in een schooljaar komen er ongeveer 600 kinderen naar school. Ze zijn verdeeld over 30 groepen. Gemiddeld zitten er 22 kinderen in een groep. Naast de reguliere groepen hebben wij ook een aantal schakelgroepen, met ongeveer 14 kinderen. Alles bij elkaar zijn er ongeveer 70 mensen bij ons aan het werk. *met de term ouders bedoelen wij ook de verzorgers Pagina 4

5 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie; waar staan wij voor? Wij maken betekenisvolle keuzes; de activiteiten onder schooltijd staan in relatie tot het onderwijsprogramma. Samen met de kinderen werken wij aan het verbeteren van hun resultaten, maar wij verliezen persoonlijke ontwikkeling niet uit het oog. Wij sluiten aan bij steeds meer onderwijsbehoeften van kinderen door het inzetten van onze deskundigheid en expertise. Wij werken daarvoor met groepsplannen en individuele handelingsplannen. Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten en leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast hebben wij ook veel aandacht voor de eigenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen; wij betrekken ouders dan ook bij het leerproces en wijzen hen op hun eigen verantwoordelijkheid. t Palet is een betrokken buurtschool; wij werken bewust samen met diverse partners in de wijk en bieden uiteenlopende activiteiten aan in het kader van de brede buurt school. Pagina 5

6 2.2 Schoolklimaat en veiligheid Wij maken onderscheid tussen een sociaal veilige omgeving en een fysiek veilige omgeving. Sociale klimaat Het sociale klimaat wordt op t Palet als zeer stabiel en veilig ervaren. Er wordt veel aandacht aan dit onderwerp besteed in de groep, maar kinderen worden ook individueel op een goede manier aangesproken. Wij werken met gedragscodes en stappenplannen om ongewenst gedrag te corrigeren. Wij organiseren veel voor de kinderen; evenementen, feesten en vieringen staan hoog in het vaandel. Dit geheel bepaalt het klimaat op onze school. Edje Paletje Met de invoering van het LeerKansenProfiel heeft de werkgroep gedrag de bestaande schoolregels opnieuw geformuleerd; deze regels laten zien, hoe wij als school met elkaar om willen gaan. We zijn samen school met ouders en kinderen en wij willen graag dat iedereen zich aan de regels houdt. Daarom is Edje Paletje in het leven geroepen. Edje laat in alle drie de gebouwen zien wat wij met elkaar hebben afgesproken en wat wij belangrijk vinden. Pagina 6

7 Fysieke klimaat De BHV-organisatie is opgericht om te zorgen voor de fysieke veiligheid op school. In de praktijk is de veiligheidscoördinator hier het eerste aanspreekpunt voor. Zij houdt zich bezig met ongevallenregistratie, ontruimingsoefeningen, gebouwinspecties, BHV-trainingen enz. Op alle locaties zijn voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners aanwezig. Mocht u omtrent de veiligheid op school iets willen melden, dan horen wij dat graag van u. U kunt dan terecht bij de veiligheidscoördinator. 2.3 Kwaliteitszorg Wij werken systematisch en doelgericht aan het verbeteren van onze kwaliteit. De school heeft beleid geformuleerd met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit; dit is opgenomen in ons kwaliteitszorgsysteem. Wij vinden het belangrijk dat dit beleid gaat over het primaire proces, het leren van de leerlingen en de ondersteuning daarbij door het handelen van de leerkrachten. Het doel van ons kwaliteitsbeleid is: Duidelijk zijn over de kwaliteitscriteria die wij hebben. Afspraken vastleggen over hoe wij de kwaliteit kunnen verbeteren en deze uitvoeren en evalueren. Systematisch werken aan de verbetering van het functioneren van de school en de medewerkers. Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitszorg is het volgen van de vorderingen van de leerlingen op groepsniveau. We doen dit door middel van het maken van trendanalyses voor de verschillende vakgebieden. Op basis van deze analyses kunnen wij hiaten in de vooruitgang tijdig opsporen en maatregelen nemen. Wij vinden het belangrijk om ook ouders te betrekken bij ons kwaliteitsbeleid. Een voorbeeld hiervan is dat wij eens in de 4 jaar de ouders vragen een enquête in te vullen over hoe zij de school en ons onderwijs beoordelen. Ook de leerlingen en de leerkrachten worden gevraagd eens in de 4 jaar een enquête in te vullen. Pagina 7

8 3 De organisatie van het onderwijs 3.1 Organisatie van de school t Palet heeft een samenwerkingsverband met 4 peuterspeelzalen: t Peuterpalet, met twee groepen in het hoofdgebouw op de Vaillantlaan, t Doedijntje in het gebouw aan de Doedijnsstraat en de Houtwurm op de Houtzagerssingel. Onze groepen 1 en 2 vormen samen met deze peuterspeelzalen de Voorschool. Wij werken met homogene groepen (1 t/m 8); dit betekent dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Naast de reguliere groepen hebben wij ook een aantal schakelklassen; deze zijn bedoeld voor leerlingen, die als gevolg van een taalachterstand minder goed de lesstof kunnen volgen. 3.2 Samenstelling van het team Directie De directeur en twee adjunct-directeuren coördineren de voortgang in de drie gebouwen en zijn eindverantwoordelijk. Beleidsmedewerker Ter ondersteuning van de directie is er een beleidsmedewerker aangesteld, die zich bezighoudt met inhoudelijke en beleidsmatige zaken. Coördinator LKP De coördinator LKP is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering en de organisatie van de vakken met betrekking tot het LeerKansenProfiel. Begeleider LKP De begeleider LKP is belast met diverse taken gericht op het begeleiden van de vakleerkrachten. Groepsleerkrachten Deze leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun groep. Ambulante leerkrachten Deze leerkrachten worden ingezet voor inval en helpen extra in de groep. Vakleerkrachten Er werken bij ons op school diverse vakleerkrachten voor de vakken gymnastiek, beeldend vormen, muziek, techniek, yoga en theater. ICT ers Zij coördineren het gebruik van de computers in het onderwijs, geven computerlessen, zijn verantwoordelijk voor de ICT-leerlijn en dragen zorg voor scholing van leerkrachten. Intern begeleiders Zij organiseren, coördineren en bewaken de leerling-zorg binnen de school; gericht op de aandacht voor de zorg leerling en de begeleiding van de leerkracht. Remedial teachers en rugzakleerkrachten Zij helpen kinderen die speciale individuele hulp nodig hebben. Therapeuten Twee medewerkers verzorgen integratieve kindertherapie. Administratief medewerkers Drie medewerkers zorgen voor de administratie. Algemeen schoolmedewerkers Vier medewerkers zorgen voor de huishoudelijke gang van zaken en het drukwerk. Pagina 8

9 3.3 Activiteiten voor de kinderen Naast het reguliere onderwijsprogramma met de vakken rekenen, taal, lezen, schrijven en wereldoriëntatie krijgen de kinderen ook lessen in het kader van het LeerKansenProfiel. Wij gaan daarbij uit van een geïntegreerd model; dit betekent dat de reguliere vakken en de LKPvakken gedurende de hele dag ingepland zijn. Wij hebben voor LKP gekozen omdat wij van mening zijn dat dit kinderen nieuwe kansen biedt en het onderwijs op onze school kan verbeteren. Invoering van LKP op basisschool t Palet heeft als doelstelling: het verbeteren van de leerprestaties, het stimuleren van de taalontwikkeling, het versterken van sociale vaardigheden. Groepen 1 en 2 In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie; spel is de leidende activiteit om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen en te begeleiden. Op een speelse manier wordt de basis gelegd om later te kunnen lezen, schrijven en rekenen. De kleuters krijgen een uitgebreid taalaanbod om zo goed mogelijk Nederlands te leren. Deze groepen en de peuterspeelzalen volgen het programma Startblokken. Vanaf groep 3 De kinderen gaan lezen, schrijven en rekenen. Verschillende vakgebieden worden programmatisch aangeboden. Zo hebben we methoden voor lezen, taal, rekenen en schrijven. Deze vakken vormen de basis voor het verder kunnen leren. De vakken voor wereldoriëntatie bieden wij op een ontwikkelingsgerichte manier aan. Op basis van de kerndoelen zijn er per leerjaar thema s samengesteld die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. Huiswerk geven we vanaf groep 5. Kinderen kunnen dit op school leren en hulp krijgen. In de hogere groepen moeten de kinderen ook spreekbeurten houden en werkstukken maken. In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan creatieve & expressieve vakken en aan beweging. We bieden de volgende vakken aan: Gymnastiek voor groep 1 t/m 8. Zwemmen voor groep 5 en 6. Techniek en ICT voor groep 1 t/m 8. Beeldend vormen voor groep 1 t/m 8. Muziek voor groep 1 t/m 7. Musicalklas voor groep 8. Theater en/of dans voor groep 1 t/m 7 Pagina 9

10 Daarnaast zijn we trots op de overige activiteiten die we voor de kinderen organiseren buiten het lesprogramma om: Het Sinterklaasfeest, met een bezoek van Sinterklaas en een cadeautje voor de kinderen. De Kerstviering met het traditionele kerstdiner. De viering van een Hindoestaans of Joods religieus feest of de viering van het Suikerfeest of een ander Islamitisch feest. Het kinderfeest. Diverse museumbezoeken en het bijwonen van theatervoorstellingen. De jaarlijkse sportdag. Diverse excursies aansluitend op de thema s van wereldoriëntatie. Het schoolreisje ter afsluiting van het schooljaar voor groep 1 t/m 7. Het kamp voor de schoolverlaters van groep 8. Pagina 10

11 4 De zorg voor kinderen 4.1 Volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school Toetsen Drie keer per jaar toetsen we de kinderen. Zo zien we of onze leerlingen goed vooruitgaan. De toets uitslagen worden geregistreerd. De resultaten van onze leerlingen komen in hun eigen leerling dossier. Zo volgen we de resultaten van de kinderen gedurende de hele basisschool. Groeps- en leerlingbespreking Na elke toetsperiode, drie keer per jaar, wordt per kind bekeken hoe de toetsuitslagen zijn. We kunnen dan goed bekijken of het kind extra hulp nodig heeft. Dit geldt voor de hele goede leerlingen en voor de leerlingen die ergens een probleem mee hebben. Deze besprekingen worden gedaan door de intern begeleider en de groepsleerkracht. Rapporten Rapporten worden altijd met de ouders besproken en nooit met de kinderen mee naar huis gegeven. Eind groep 2 krijgen de kinderen een rapport dat de leerkracht met de ouders bespreekt. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen drie keer per jaar een rapport. In een tienminuten-gesprek bespreken we het rapport met de ouders. Bij het verlaten van de school, wordt een onderwijskundig rapport naar de desbetreffende school van het Voortgezet Onderwijs gezonden. 4.2 Speciale zorg voor kinderen Vanuit ervaringen en observaties van de leerkrachten en/of de toets resultaten worden afspraken gemaakt over eventuele speciale zorg. We onderscheiden hierin een aantal vormen: extra hulp van de eigen leerkracht of stimuleringsleerkracht, specifieke hulp van de hiervoor opgeleide remedial teacher, het volgen van integratieve kindertherapie, eventueel besluiten om met toestemming van de ouders het kind nader te onderzoeken, eventueel kan dit leiden tot een verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs (S.B.O.). Zittenblijven Uitgangspunt is dat de leerlingen de acht leerjaren in acht jaar volgen. Eventuele leertijdverlenging moet daadwerkelijk effect hebben. Dit kan alleen wanneer het kind extra ontwikkelingsgelegenheid geboden moet worden of wanneer het kind in een langere tijd zich de basisstof eigen kan maken. In de schoolloopbaan zou dit maximaal één keer kunnen gebeuren. Schakelklas Dit zijn groepen waarin kinderen worden geplaatst die met een extra impuls op het gebied van taal beter tot een brede ontwikkeling kunnen komen. In de schakelklas zitten minder kinderen. De gemeente Den Haag subsidieert de schakelklas. Leerlinggebonden financiering Op basis van de nieuwe wettelijke regeling leerlinggebonden financiering kunnen leerlingen met een handicap in het basisonderwijs worden geplaatst. t Palet staat open voor deze kinderen; zij krijgen een rugzakje met geld waarvoor extra begeleiding en middelen kunnen worden ingezet. Wij vinden het belangrijk alle mogelijkheden te benutten om rugzakleerlingen goed onderwijs te geven. Wanneer ouders een rugzakleerling willen aanmelden, zal een gesprek over deze mogelijkheden noodzakelijk zijn. Gelet op het specifieke karakter van elke handicap zal een verzoek tot aanmelding zorgvuldig moeten worden behandeld. Pagina 11

12 Voor de specifieke ondersteuning van leerlingen met een leerlinggebonden budget hebben wij specifieke rugzakleerkrachten. Hun taak is de extra ondersteuning buiten de groep voor deze leerlingen te waarborgen en eventueel de leerkracht te ondersteunen bij het zoeken naar specifieke leermiddelen en/of toepassingen daarvan. Door de inzet van rugzakleerkrachten kunnen wij de ondersteuning op meerdere momenten in de week gegarandeerd aanbieden. 4.3 Pesten Onder pesten verstaan wij gedrag dat is bedoeld om opzettelijk één persoon herhaald en gedurende langere tijd te bejegenen op zo n manier dat het kan leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Wij vinden pestgedrag zo n ernstig vergrijp, dat wij er een apart stappenplan cq protocol voor hanteren. Dit is terug te vinden in ons veiligheidsplan en gedragsprotocol een veilige start op t Palet. Wij gaan daarbij uit van de volgende uitgangspunten: 1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school zowel voor de leerkrachten als de ouders, de kinderen, de gepeste kinderen, de pesters en de 'zwijgende' groep kinderen. 2. De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd. 3. Leerkrachten en overblijfouders moeten tijdig inzien en alert zijn op pestgedrag in algemene zin. Indien pestgedrag optreedt, moeten leerkrachten en overblijfouders duidelijk stelling en actie ondernemen tegen dit gedrag. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde liggen bij de leerkrachten. 4. Het pestprotocol is tevens van toepassing in situaties waarbij sprake is van digipesten. Wij zijn van mening dat in zulke gevallen dezelfde stappen genomen moeten worden. 4.4 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Een basisschool heeft een signaleringsfunctie wat betreft zorgen rondom de ontwikkeling van de leerlingen. Onze school werkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Mochten er zorgen zijn rondom kinderen, dan zal dit met de ouders worden besproken. Er kan besloten worden tot een melding bij Bureau Jeugdzorg als de school merkt dat de ontwikkeling van een leerling ernstig wordt belemmerd. Dit wordt aan ouders gemeld. Vanaf 1 juli 2013 is het werken met de meldcode een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Deze meldcode geeft richtlijnen voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De meldcode staat op de site van onze school. Pagina 12

13 4.5 Overgang naar het Voortgezet Onderwijs Entreetoets In groep 7 wordt bij alle kinderen in april de Entreetoets van Cito afgenomen. Met deze toets kunnen we vroegtijdig bekijken hoe de leerlingen ervoor staan. Indien nodig kunnen we dan nog extra ondersteuning inzetten vóór het drempelonderzoek plaatsvindt. Drempelonderzoek In september doen de kinderen uit groep 8 het Drempelonderzoek. Deze resultaten geven samen met het LVS richting aan de vorm van Voortgezet Onderwijs dat geschikt is voor het kind. Informatie In november geven we de ouders informatie over de verschillende vormen van onderwijs. Prognose De leerkracht bespreekt daarnaast met ouders welke vorm van onderwijs naar alle waarschijnlijkheid voor het kind het beste zal zijn. BOVO-project (Basisonderwijs-Voortgezet Onderwijs) De leerlingen volgen een speciaal project over het Voortgezet Onderwijs en gaan verschillende scholen bezoeken. NDT-NIO In de periode november-december wordt als aanvullend en onafhankelijk onderzoek de NDT of NIO afgenomen. De uitslag van dit intelligentieonderzoek nemen we mee in het bepalen van het uiteindelijke advies. Adviesgesprek In januari organiseren we gesprekken waarin het schooladvies aan de ouders kenbaar wordt gemaakt. We geven advies op basis van hoe het kind het doet op school en de werkhouding / motivatie van het kind. Het NDT of NIO onderzoek vormt een aanvulling op dit advies. Eind april moeten de kinderen zijn ingeschreven op de school voor Voortgezet Onderwijs. Open dagen Vanaf januari kunnen ouders gaan kijken op scholen van Voortgezet Onderwijs op open dagen. Nazorg De kinderen worden doorgesproken met de brugklascoördinator van de school voor Voortgezet Onderwijs. Ook wanneer het kind op de school voor Voortgezet Onderwijs zit, blijven we contact houden. Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van Voortgezet Onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de groepen 8 op dat moment. De schoolkeuze Voortgezet Onderwijs is afhankelijk van de capaciteiten van het kind, de kwaliteit van het onderwijs en het verwachtingspatroon dat de leerkracht van de leerlingen heeft. We stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zo voor te zorgen dat het kind in de meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs terecht komt en op die school goed mee kan komen. 4.5 Naschoolse activiteiten voor kinderen Sport Gedurende het jaar vinden er ook door de gemeente georganiseerde activiteiten plaats, zoals zaal- en veldvoetbaltoernooien. De leerkrachten stellen de teams samen en doen samen met de kinderen mee aan deze activiteiten. Leerorkest In samenwerking met het Residentieorkest organiseren wij muzieklessen. De kinderen maken kennis met diverse instrumenten en leren de basis van het bespelen van een instrument. Er wordt toegewerkt naar een heus optreden. Pagina 13

14 Zaterdagschool Voor de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 organiseren wij de zaterdagschool. Zij kunnen zich inschrijven voor extra lessen op zaterdagochtend. Wij besteden dan aandacht aan rekenen en voorbereidend wiskunde, begrijpend lezen, talentontwikkeling en wereldoriëntatie. Zomerschool Tijdens de eerste drie weken van de zomervakantie organiseren wij in samenwerking met Zebra Welzijn de zomerschool. Het programma voor de leerlingen bestaat uit cognitieve vakken, maar ook uit activiteiten zoals sport & beweging, kinderkunst en techniek. Voor de ouders worden er verschillende workshops georganiseerd. Ook de peuters kunnen zich inschrijven voor de zomerschool. Basisschool t Palet biedt meer dan onderwijs alleen, maar heeft ook een brede maatschappelijke taak. Wij werken bewust samen met diverse partners in de wijk en ontplooien diverse activiteiten in het kader van de Brede Buurtschool. De zaterdagschool en de zomerschool zijn een geslaagd voorbeeld van deze samenwerking. Pagina 14

15 5 De leraren 5.1 Vervanging Wanneer de groepsleerkracht ziek of met verlof is, wordt de groep overgenomen door een leerkracht die speciaal is aangesteld voor vervanging. Deze leerkrachten kennen de school en de werkwijze goed, zodat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. 5.2 Stagiaires Op school is een groot aantal stagiaires werkzaam. Zij zijn in opleiding om leerkracht te worden. De groepsleerkracht zal altijd verantwoordelijk blijven. 5.3 Scholing Veel leerkrachten maken gebruik van de mogelijkheden om zich extra te scholen. Veel voorkomende scholingsactiviteiten zijn: remedial teaching computercursussen cursussen in het kader van de zorgverbreding coachingsvaardigheden managementcursussen bedrijfs-hulpverlening Daarnaast organiseren wij studie(mid)dagen voor het hele team om nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs / de school te bespreken. Pagina 15

16 6 De ouders 6.1 Contacten Samen met de ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kinderen. Wij zijn een open school en vinden het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van de kind(eren). Dit komt de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen op school ten goede. Van onze kant proberen we de ouders zoveel als mogelijk op de hoogte te stellen van de verrichtingen van hun kinderen en van de activiteiten die wij op school organiseren. Ouders zijn actief bij vieringen, overblijf, sportdagen en excursies, maar helpen ook bij het werken in de groep. Open school Op de Vaillantlaan en de Doedijnsstraat zijn de ouders elke dag welkom om met elkaar een kopje koffie te drinken vanaf het moment dat de deur opengaat tot 9.00 uur. Na lestijd zijn ouders altijd welkom en staan we open voor vragen of reacties. In de groepen 1 en 2 organiseren we kijkochtenden en open lessen bij onder andere gym en muziek. Ook komt het regelmatig voor dat we bij de afsluiting van een thema, de ouders uitnodigen om in de klas te komen naar wat de kinderen hebben geleerd en gedaan. Tevens organiseren wij elk jaar een open-dag, deze is bedoeld voor nieuwe ouders, maar ook voor ouders van leerlingen die al op school zitten. Overige (informatie)activiteiten In de groepen 1 en 2 hebben we specifieke bijeenkomsten voor de ouders rondom de start in groep 1 en de overgang van 2 naar 3. Daarnaast kennen we in deze groepen de voortgangs- en de rapportgesprekken. Wij starten het schooljaar met een informatieavond voor alle ouders en wij organiseren drie keer per jaar voor de ouders van de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 rapportgesprekken. We komen mede op deze manier met elke ouder in contact. Uiteraard nemen we contact met de ouders op wanneer dat nodig is. Zoals gezegd informeren we de ouders van de kinderen van groep 8 uitvoerig over het onderwijs na de basisschool. Tot slot krijgen alle kinderen aan het begin van elke maand een nieuwsbrief mee naar huis. Hierin kunt u lezen over actuele informatie over het onderwijs en de thema s die in de klas aan bod komen, speciale activiteiten in de klas, belangrijke data en leuke nieuwtjes. Op onze website kunt u ook terecht voor informatie en het laatste nieuws. Pagina 16

17 6.2 Medezeggenschapsraad en ouderraad De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR adviseert de directie in het te bepalen beleid en denkt mee over uiteenlopende activiteiten binnen de school. Een lid van de MR is ook voor onze school vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Lucas Onderwijs. De ouderraad wordt gevormd door alle klassenouders. Zij helpen ons met het organiseren van de vele evenementen. Heeft u een vraag en/of suggestie voor de MR of de ouderraad dan kunt u via de administratie met een MR-lid of een lid van de ouderraad in contact komen. 6.3 Opvang Wij hebben contracten voor de voor- en naschoolse opvang afgesloten met de besturen van de kinderdagverblijven 2Penselen en Saïd Dak. Op school bieden we de mogelijkheid om tussen de middag onder begeleiding van overblijfkrachten over te blijven. De kinderen hebben met leeftijdgenootjes een vaste overblijfjuf. De overblijfkrachten komen regelmatig bij elkaar voor scholing en afstemming. Aan de overblijf zijn kosten verbonden. 6.4 Ouderbijdragen We zijn trots dat we zoveel activiteiten voor de kinderen kunnen organiseren. Kinderen moeten met plezier naar school gaan en in staat zijn de wereld te ontdekken. In hoofdstuk 3.3 heeft u daarover kunnen lezen. Al deze activiteiten kunnen we niet organiseren zonder de kleine vrijwillige bijdrage die wij aan u vragen. Wij hanteren de volgende bedragen: groep ,-, groep 3 t/m 7 35,- en groep 8 45,-. Voor kinderen met een ooievaarspas krijgen wij de ouderbijdrage via de gemeente Den Haag vergoed. Alle kinderen van t Palet doen mee aan de activiteiten die met behulp van de ouderbijdragen worden gerealiseerd. U kunt het bedrag contant betalen bij de administratie of overmaken op rekeningnummer t.n.v. Directeur basisschool t Palet. Gaarne de naam van uw kind(eren) vermelden. 6.5 Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in goed onderling overleg opgelost. Als deze afhandeling (tussen betrokken partijen) niet tot tevredenheid heeft geleid, kan overleg met de directie plaats hebben. Indien ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunnen ouders of leerlingen een beroep doen op de klachtenregeling. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de contactpersoon van onze school. Overigens is het niet noodzakelijk eerst contact te hebben met de contactpersoon. Ouders hebben het recht direct contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van het bevoegd gezag, Lucas Onderwijs. Deze is aangesloten bij de regionale klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs in Den Haag, Het reglement van de externe klachtencommissie is terug te vinden op Volledigheidshalve lichten wij onderstaand de procedure toe: Contactpersoon Op school is er een contactpersoon aanwezig. Bij de contactpersoon kunnen ouders of leerlingen bijvoorbeeld melden dat hij of zij ontevreden is over de afhandeling van een klacht, of een klacht heeft over ongewenste intimiteiten of agressie. De contactpersoon gaat eerst na of de klager getracht heeft de problemen met de betrokkene(n) of met de directie op te lossen. Als dit niet het geval is, kan eerst voor die weg gekozen worden. Hierbij kan de contactpersoon advies inwinnen bij de vertrouwenspersoon. Indien er geen oplossing gevonden kan worden, verwijst de contactpersoon de klager naar de vertrouwenspersoon. Op t Palet zijn een vrouwelijke en mannelijke contactpersoon aanwezig. De namen zijn bekend bij de directie. Pagina 17

18 Vertrouwenspersoon Bovenschools is een vertrouwenspersoon aangewezen. De vertrouwenspersoon onderzoekt de gevolgde procedure ten aanzien van de klacht op school en gaat na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevredenheid van de klager op te lossen. De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren door de contactpersoon. In geval van seksuele intimidatie dient de vertrouwenspersoon de klager te wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie. De vertrouwenspersoon is werkzaam bij Lucas Onderwijs. Meld- en Aangifteplicht (artikel 4A WPO) In het kader van bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs, geldt een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en voor het personeel een meldplicht bij een dergelijk zedenmisdrijf. Nadat een personeelslid bekend is dat een medewerker op school zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan strafbare handelingen op seksueel gebied jegens een minderjarige leerling van de school, dient hij dat terstond aan de schoolleiding en het bevoegd gezag te melden. Het bevoegd gezag treedt onverwijld in overleg met de vertrouwensinspecteur. Indien uit dat overleg moet worden geconcludeerd dat er een redelijk vermoeden is van een strafbare handeling, doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie. Voordat het bevoegd gezag daartoe overgaat, stelt het de ouders van de betrokken leerling en de desbetreffende persoon hiervan op de hoogte. De vertrouwenspersoon is van deze meldplicht vrijgesteld. Hij dient de klager wel te wijzen op de mogelijkheid van het doen van aangifte bij de politie. 6.6 Schorsing en verwijdering Elk kind is elke dag welkom op onze school. In uitzonderlijke gevallen echter kan de directie beslissen, dat een kind wordt geschorst. Deze tijdelijke ontzegging tot de school (maximaal vijf dagen) kan het gevolg zijn van ernstig wangedrag. De schorsing wordt gemeld bij het bestuur, de Inspectie van het Onderwijs en de afdeling Leerplicht van de Gemeente. In het uiterste geval kan het bestuur van de school besluiten tot verwijdering van een leerling. Het gedrags- en verwijderingsprotocol ligt bij de directie ter inzage. Pagina 18

19 7 Schooltijden en vakanties Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt elk gezin de jaarkalender met een overzicht van de schooltijden en vakanties die voor dat schooljaar gelden. Wij gaan uit van 30 lesuren per week voor alle groepen. In principe wordt niet afgeweken van de reguliere lestijden. Slechts in geval van gewichtige omstandigheden kan bij de directie vrij gevraagd worden. Géén redenen voor verlof zijn: familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkope periode of speciale aanbieding het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden eerder vertrek of later terugkomen in verband met verkeersdrukte als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben De schoolleiding is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind ziek is, of niet naar school kan komen, verwachten we dat u ons voor 9.30 uur belt: Vaillantlaan Gerard Doustraat Doedijnsstraat Pagina 19

20 8 Nuttige adressen en telefoonnummers Schoolbestuur Lucas Onderwijs Saffierhorst 105 Postbus AE Den Haag Tel.: Peuterspeelzaal t Peuterpalet Deze peuterspeelzaal heeft twee lokalen die zijn gevestigd in ons hoofdgebouw aan de Vaillantlaan. Peuterspeelzaal 1 tel: Peuterspeelzaal 2 tel: Peuterspeelzaal Doedijntje Deze peuterspeelzaal is gevestigd in de dependance aan de Doedijnsstraat. Tel: Peuterspeelzaal De Houtwurm Houtzagerssingel XJ Den Haag Tel: Schoolbegeleidingsdienst Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) Tel.: Schoolarts Jeugdgezondsheidscentrum Nieuwe Schilderswijk Koningstraat JV Den Haag Tel.: Schooltandarts Jeugdtandzorg Laak/Schilderswijk Calandstraat AD Den Haag Tel.: Kinderdagverblijf Saïd Dak Tenierstraat 13C 2526 NX Den Haag Tel: Aanmelden via: Kinderdagverblijf 2Penselen Doedijnsstraat ED Den Haag Tel.: Hoofdgebouw t Palet Vaillantlaan HR Den Haag Tel.: Groepen 1a,1b,1c, 1d, 2a, 2b, 2s, 3a, 3b,7a, 7b, 8a, 8b, 8s Dependance t Palet Gerard Doustraat 192 (geen postadres) 2526 NL Den Haag tel: Groepen 4a, 4b, 4s, 5a, 5b, 6a, 6b Dependance t Palet Doedijnsstraat ED Den Haag tel: Groepen 1e, 2c, 2d, 3c, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c Inspectie van het onderwijs vragen over onderwijs: tel.nr 1400 Pagina 20

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Overleg- en aangifteplicht

Overleg- en aangifteplicht 1.e. Op 28 juli 1999 is de Wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs in werking getreden. Deze wet is een uitwerking van de voorstellen die de toenmalige staatssecretaris

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Basisschool St. Anna, Vortum-Mullem St. Antonius, Maashees St. Josef, Overloon St. Jozef, Holthees Laurentiushof, Vierlingsbeek Klachtenregeling

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. Het bestuur van de SKPR heeft het College van Bestuur

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7 Klachtenregeling juni 2009 Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen, zo ook op school. Degenen die zich het slachtoffer voelen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Veruit de meeste klachten

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond Communicatieplan 2 e Montessorischool Achtergrond Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen, zoals kinderen, directie en medewerkers, ouders, bestuur, medezeggenschapsraad, en externe

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Lijn 83

KLACHTENREGELING Lijn 83 KLACHTENREGELING Lijn 83 Het bevoegd gezag van Stichting Lijn 83 primair onderwijs, gehoord hebbende de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, stelt de volgende Klachtenregeling vast. Algemene toelichting

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Juni 2013 Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Onderwerp: Seksueel gedrag op de basisschool; normale ontwikkeling of incident? Beste ouders / verzorgers, Met deze brief

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

6.17 Klachtenregeling

6.17 Klachtenregeling 6.17 Klachtenregeling Werkveld Organisatie Versie 3, 31 oktober 2007 Vastgesteld RvA d.d. 8 juni 1998 Gewijzigd CvB d.d. 26 augustus 2008 GMR advies d.d. 25 augustus 2008 Begripsbepalingen Artikel 1 1.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o

Klachtenregeling. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o Klachtenregeling Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o Oktober 2012 Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen Pagina s 1.0 Oktober 2012 Eerste versie

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Zo doen wij dat klachtenregeling

Zo doen wij dat klachtenregeling Klachtenregeling juni 2009 Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen, zo ook op school. Degenen die zich het slachtoffer voelen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Veruit de meeste klachten

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma

KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Klachten over schoolorganisatorische zaken... 3 2. Klachten over agressie, geweld en discriminatie... 5 3. Klachten

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs GMRVO/11/046B Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland.

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o.

ALGEMENE KLACHTENREGELING. SKVOB e.o. ALGEMENE KLACHTENREGELING SKVOB e.o. Breda, 23 januari 2014, aangepast 13 mei, 30 juni 2015 en 26 september 2016 1 Preambule Sinds 1998 kent het onderwijs de Kwaliteitswet, waarin is vastgelegd dat ieder

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 Voorlichtingsbrochure over de wettelijke richtlijnen voor bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (wetswijziging 28 juli 1999 - Staatsblad 313). Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Inleiding Elke school dient te beschikken over een protocol met betrekking tot Agressie en Geweld. Voor iedereen, betrokken bij

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Wet Veiligheid op school

Wet Veiligheid op school Wet Veiligheid op school Verplichtingen wet Veiligheid Op School: De volgende 9 vragen in www.digitaalveiligheidsplan.nl betreffen wettelijke verplichtingen. De nummers verwijzen naar de vragen in digitaalveiligheidsplan.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Status van regeling DO GMR Datum akkoord en instemming

Klachtenregeling. Status van regeling DO GMR Datum akkoord en instemming Klachtenregeling Status van regeling DO GMR Datum akkoord en instemming 16-09-2015 5-11-2015 Bron; model klachtenregeling Onderwijsgeschillen, mei 2014 Pagina 1 van 8 Klachtenregeling KLACHTENREGELING

Nadere informatie

Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet. Begrippen. Artikel 1

Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet. Begrippen. Artikel 1 Reglement Overblijven Daltonschool De Margriet Begrippen Artikel 1 Bevoegd gezag: Het bestuur van de school, in casu: Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, hierna te noemen: BOOR; Overblijfvereniging:

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

KLACHTENREGELING SOZKO

KLACHTENREGELING SOZKO KLACHTENREGELING SOZKO Doel en gebruik van de klachtenregeling In een onderwijsorganisatie, waar dagelijks vele honderden kinderen, ouders en medewerkers aan het werk zijn, gaan soms zaken anders dan we

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO Het bevoegd gezag van Stichting Floréo gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad stelt de volgende Klachtenregeling vast. Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie