Melvin van Eldik. dryfsandforstinnen. gedichten & lietteksten in ut Leewarders. uitgeverij Perio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Melvin van Eldik. dryfsandforstinnen. gedichten & lietteksten in ut Leewarders. uitgeverij Perio"

Transcriptie

1 Melvin van Eldik dryfsandforstinnen gedichten & lietteksten in ut Leewarders P uitgeverij Perio

2 inhoud gedichten Copyright 2006 Melvin van Eldik. Alle rechten binne fan Melvin van Eldik. Fan disse útgave mag niks fermearderd wurde en/of openbaar maakt wurde deur druk, fotokopy, mikrofilm of internet of op welke andere manier dan oek, sonder foarafgaande, skriftleke toestemming fan de de útgever. Earste druk november 2006 skoan myn nocht 11 reïnkarnasy 13 Prunus serrulata 15 de blauwe glazemaker 17 fiske happe 19 Heracleum mantegazzianum 1 inquisitie anno 1964 Sint Johannes de Doper koaningsfisserke 7 krúdemantsje 9 meester in onbeweeglekhyd 31 nachtbloei Mercurius wygeling 7 reminisênsys 9 straatmúzikantsje 1 wraakprînske swart en wit tussen spoarbruch en kikkereilandsje 47 wendingen 9 de gitaar 1 mayday mayday dryfsandforstinnen de hoeren gaan op stap 7 requiem foar un ferdronken teater 59 un pears poedeltsje 61 Willeminaplein 63 lietteksten Baukje 67 Corrie fan de slager 69 even un fette bek skore 71

3 woard foaraf Goudenregenstraat 73 Prînsetún 75 dou bliefst noait alleen 77 un held út de Meenthe 79 waarom hestou dat 81 Grepen deur ut Leewarden-firus Tinus 83 Moeke van der Veen 85 Bij gelegenhyd fan Nationale Gedichtendag 2004 skreef de op e sonnewei 87 Leeuwarder Courant tegare met de SLAL, de Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden, un prysfraach út: wie kan de klas- op e Weaze 89 kermis op e Skrááns 91 siker A working class hero fan John Lennon ut moaist fertale stel dy foar 93 in syn moeketaal? Ut regende insendingen, d r kwamen 122 Inge 95 fertalingen binnen, de meeste in ut Hòllaans en ut Frys. Foar de Húze Ballekonia 97 jury pykte d r mar een fer boven út, en dat was de fertaling fan Melvin van Eldik in ut Leewarders: Un held út de Meenthe. Dy fertaling ston as un hús. In toan en sfear kwam dy ut dichtst bij ut origineel; ut was Melvin heel goëd lukt om Lennons held foar de Leewarders herkenber te maken. Ut was gyn eendachsflych, soa bleek al gau, Melvin wurdde 6 grepen deur ut Leewarden-firus en maakte in deselfde geest 7 fertalingen fan un heel ristje bekende pophits. Se waren goëd foar un alderaardechst teaterprogrammaatsje en un seedeetsje, en as je dy faak genoech draaie, dan kanne je Purple Rain fan Prince nyt mear hoare sonder an de Goudenregenstraat te denken. Melvin het dy straat, mar oek andere mear en minder bekende plakken en persoanen in oanze stad op e kaart setten, om soamar te sêgen. Al dy lietteksten stane oek in disse bundel, mar hiermet was foar Melvin de Leewarder koek noch nyt op. Want in stilte werkte hij, tussen syn muzikale besonjes deur, an syn gedichten. Oek hierfoar formden Leewarden en de Leewarders un onútputleke inspirasybron, en dus lei ut foar de han dat hij oek foar disse ferzen ut Leewarders brúkte. Dit taaltsje sou op sterven na doad weze, soa wurdt d r wel seid. Mar dan lêge disse pessimisten hun oaren nyt goëd te lústeren. Melvin het dat wel deen, hy het un tydsje straatgelúden opnomen en kwam toen tot de ferrassende ontdekking dat feul jongeren met opsetsin wear Leewarders prate, omdat se

4 fine dat ut stoer, fet en cool klinkt. De fijftiger Melvin - hij is in 1954 op Java geboaren mar is al fanaf syn fierde levensjaar un echte Leewarder kan m dat wel begripe, ut bekt ommers ferhipte lekker! Jammer genoech is d r nyt feul in boek- of andere skreven form fan ut Leewarders fastleid. Daarom is ut woardbeeld nyt idereen like fertroud. D r bestaat sinds 1991 wel un woardeboekje fan de Fryske Akademy, mar dy spelling het noait echt gedichten 8 ingang fonnen, omdat Leewarders eigenwys binne, se wille liefst de skryfwize brúke dy t hun ut natuurlekst ankomt, en geef se es ongelyk. Melvin het wel soafeul mooglek de woardeboekspelling anhouden. Utgeverij Perio ferdient un groate plúm dat se na de bundel Leewarder gedichten fan Johan van Bergen, Froeger leit inne foddesak út 2001, nou disse kloeke bundel ferskine laat. Hopelek blyft ut hier nyt bij, en wurdde oek anderen anstoken deur ut Leewarden-firus. De foto s fan Minne Velstra, op fersoek fan Melvin spesjaal by syn gedichten maakt, kanne daar oek toe bijdrage. Laat mij beslúte met de woarden fan Melvin self, oait deen in un interview in e Leeuwarder Courant: Ik bin riker as un materialist. Dy kan un Jaguar betale, mar ik hew myn fantasy en dy is nyt te koop. 9 Pieter de Groot

5 skoan myn nocht de stad leit r út de héle stad leit r út de hele stad leit r alwéar út skoan myn nocht waar mut ik langs sand waait op tussen Skraans en Brol karamboolgelúd op e Eewal de stad slibt dicht, de stad raakt fol menecheen, dy t ut spite sal klinkers en tegels, as doaie fiskes in un opdroogd rivierke lêge her en der ferspreid in onsamenhangend ferband op de fermoeide aarde 10 mar oek keurech opstapeld in rijen fan fier, ses of acht 11 teugen de stoeprand, dy t as un nieuwe kraach fan un faak, ferstelde, fersleten ouwe jas beklemd leit tussen heden en ferleden tussen mòrgen en fandaach ut plein bloëdt de straat gúlt de laan wacht af hoe faak noch hoe lang noch de stad leit open de héle stad leit open de hele stad leit alwéar open skoan myn nocht

6 reïnkarnasy midden in ut park, nou trouwes straf omheind un woerd dy t met syn wyfke in de fiver deint in kenneleke kontemplasie ferstild allenech syn steartsje, dat un bitsje trilt mar fergis dy nyt in ut fredech tafereel ferskoalen in feders brún, groënblauw of geel de wederfleeswurding fan ouwe bekenden, op ut water nou in stilte, mar faker met gesnater dat lykt Johan Willem Friso wel met syn Marijke Meu se kènne hun hús nyt mear in, och heden wat sneu en is dat Nynke nyt met Pieter Jelles dy komme hier se nou en dan noch wel es? 12 of Jan Jacob met Margaretha Geertruida, sú oek kènne ach laten we hunny mar eefkes ferwènne 13 met un lekker stuk oud broad wat maakt ut út, se binne toch al doad wie ut oek binne laat se mar rustech drive dan kènne wij gewoan meensen blive of se nou wel of nyt herrezen as freemde eentsjes in ut byt se ware foar altyd rond in bovensinneleke eewechhyd

7 Prunus serrulata rôze besneeuwde namen in steen jaartallen in marmer dreven doadsgeur deur grafskrift heen herinnering ondeurgrondelek leven hoefeul tranen binne samenfloeid met swigende regen in lentefleugen de Japáánse kers, dy t in berusting bloeit hield ut stromen noait teugen 14 15

8 de blauwe glazemaker fleugels fan kristal op hemels blauw engeltsje sweeft boven de gracht nim r skoanhyd in ogenskou suks hier noait ferwacht fan achter de Waach anflogen strykt se near op un terras deur broadkrúmeltsjes ansogen dacht eefkes dat se un muske was as blykt dat se ut nyt lust mut se snel wear jagen gaan sonder één momentsje rust achter de kleine flychjes aan 16 t helikoptertsje hèt fanself leard om soa deur de lucht te rezen 17 met r lange geelgroëne steart sal t wel de blauwe glazemaker weze

9 fiske happe meanderend folk op wech naar kantoar of febryk de fersnelling op ferskrikkeleke haast út doaskes op straat skalt arbeidsmúzyk dy t tussen resten fanne nacht naar de middach raast de dach komt traach op gang un òchtend, dy t nyt wakker wurde wil tussen bouplaatsgekletter en swanegesang un stad, dy t leeft, beweegt is noait stil na bloëd, swit en arbeidslust lykt de werkman sewat foldaan ases geniet-y fan syn ferdiende rust mar earst snel naar de Spanjaardslaan 18 foardat ut eten klaar is bij moeke thús nòch even un bakt fiske hale 19 un lekkerbekje of skoltsje met naar hús en foar nou un sout hearinkje, dan gauw betale

10 Heracleum mantegazzianum één der earste allochtoanen kwam fia Kaukasus út Iraan hier in 1890 te woanen geniet nou monumentaal bestaan in tún, park en bermse gras pronkt 3m hooch, Hercules kroan syn ware aard ferskynt echter pas bij ontmanteling úterlek fertoan sonlicht en furocumarine kenst húdferbranning fan krije foarkom júkte en pine reuzebeareklauw gewoan mije 20 21

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna.

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. Algemene beskouwings 16 juny 2011 Behandeling Perspektyfnota 2012-2015 Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. De gemeente t Bildt

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

zondag 9 januari. zaterdag 8 januari.

zondag 9 januari. zaterdag 8 januari. zondag 9 januari. Vandaag een fijne rustige zondag gehad. Vanmorgen hebben we samen nog een eindje gewandeld, het was mooi weer, met een stevige wind. Onderweg kwamen we nog een mooie geparkeerde fiets

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Bildtse Lesbrief foor groep 4, 5 & 6 In t kader fan t jaar fan de Astronomy (2009)

Bildtse Lesbrief foor groep 4, 5 & 6 In t kader fan t jaar fan de Astronomy (2009) Bildtse Lesbrief foor groep 4, 5 & 6 In t kader fan t jaar fan de Astronomy (2009) Kemissy Meertalighyd op t Bildt In t kader fan t jaar fan de Astronomy (2009) is deuze lesbrief maakt foor de Bildtse

Nadere informatie

Belaidsplan 2016-2020. Stichting Bildts Aigene

Belaidsplan 2016-2020. Stichting Bildts Aigene Belaidsplan 2016-2020 Stichting Bildts Aigene 1 Drs Sjoerd IJdema, Stichting Partoer Luwt, 30-10-2015 Foorwoord Utterlik 1 januari 2018 fuzere de gemeentes t Bildt, Menameradeel, Franekeradeel en fier

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Met hartlike dank an:

Met hartlike dank an: Met hartlike dank an: De skrivers fan de ferhalen en de Feetwarmers De komponist Janny Kok De skrivers fan de fersys Janny Kok en Froukje de Jong Muzikale begelaiding Tseard Nauta De singers Anneke Sybrandy,

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Serious Request kerstborrel

Serious Request kerstborrel Serious Request kerstborrel vrijdag 13 december 2013 in Tresoar Entree: 5,00 Deuren open vanaf 16.30 Boterhoek 1, Leeuwarden info@tresoar.nl Programma 16.30 Inloop 17.00 17.30 17.30 18.00 18.00 18.30 18.30

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Deuze brosjure is niet alleen bedoeld foor de

Deuze brosjure is niet alleen bedoeld foor de Deuze brosjure is niet alleen bedoeld foor de ouweloi, maar ok foor alle ândere mînsen die t te maken hewwe met kines in tweetalige (Frys en Nederlâns) of meertalige sitewasys (Frys, Nederlâns, n streektaal

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Onderweegs op. t Jabikspâd. Meertalige themabrief over t Jabikspâd foor de Bildtse basisskoalen.

Onderweegs op. t Jabikspâd. Meertalige themabrief over t Jabikspâd foor de Bildtse basisskoalen. Onderweegs op t Jabikspâd Meertalige themabrief over t Jabikspâd foor de Bildtse basisskoalen. Kolofon Onderweegs op t Jabikspâd Lês en werkboek foor de groepen 6,7 en 8 fan e basisskoallen op t Bildt.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

wijkaanpak kinderen in de wijk buurthuis welgelegen saskiastraat klimaatstraat schoenmaker Agenda

wijkaanpak kinderen in de wijk buurthuis welgelegen saskiastraat klimaatstraat schoenmaker Agenda - Lente 2015 Het wijkblad voor Zeeheldenbuurt Indische buurt Molenpad Welgelegen Deze editie: wijkaanpak kinderen in de wijk buurthuis welgelegen saskiastraat klimaatstraat schoenmaker Agenda Colofon Redactie:

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Meewandelen met de bomen. Jan Klungers. Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 )

Meewandelen met de bomen. Jan Klungers. Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 ) Meewandelen met de bomen Jan Klungers Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 ) Meewandelen met de bomen Jan Klungers Als je aan het lopen van de bergen twijfelt, ken

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

LYRICS EP1 BEGRIJP ME NIET VERKEERD

LYRICS EP1 BEGRIJP ME NIET VERKEERD LYRICS EP1 BEGRIJP ME NIET VERKEERD Ik ken je tranen en je wensen En je drift om door te gaan Ik ken je afgunst en je twijfel En wat je denkt als je ontwaakt Ik ken je lelijkste momenten Zo donker vol

Nadere informatie

Gedichten werkboekje. Naam: Groep:

Gedichten werkboekje. Naam: Groep: Gedichten werkboekje Naam: Groep: Gedichten lezen 1. Wat valt je als eerste op bij dit gedicht? Bang Bang, dat ik het nooit vergeten zal. Ik zal het nooit vergeten. Ik zag hem daar voor het laatst in de

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Als woorden snoepjes waren BiblioWaas Poëzieproject 2011-2012 bundel voor de leerling. Reactielijst Naam:

Als woorden snoepjes waren BiblioWaas Poëzieproject 2011-2012 bundel voor de leerling. Reactielijst Naam: Voor de leerling Als snoepjes waren BiblioWaas Poëzieproject 2011-2012 bundel voor de leerling Reactielijst Naam: Kruis jouw keuze aan bij elk gedicht: Ik vind het gedicht: Reacties Gedicht 1 Gedicht 2

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 FRIES CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12

Goedemorgen Sinterklaas is een BandEvent productie. pagina 1 van 12 01 Goedemorgen Sinterklaas 2 02 De vriend van ieder kind 3 03 Taai taai 4 04 Zwarte Piet, kijk goed uit! 5 05 Vergeten 6 06 Lieve Sinterklaas 7 07 Go Go Amerigo 8 08 Kijk, Sinterklaas is aangekomen 9 09

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

WIJKAGENT WILLEMSE WIJKPANELNIEUWS VIJVERPARKFESTIVAL MUURSCHILDERING TUINDAG BUURTBEWONER RECEPT AGENDA

WIJKAGENT WILLEMSE WIJKPANELNIEUWS VIJVERPARKFESTIVAL MUURSCHILDERING TUINDAG BUURTBEWONER RECEPT AGENDA Jaargang 5 - Lente 2014 Het wijkblad voor Zeeheldenbuurt Indische buurt Molenpad Welgelegen Deze editie: WIJKAGENT WILLEMSE WIJKPANELNIEUWS VIJVERPARKFESTIVAL MUURSCHILDERING TUINDAG BUURTBEWONER RECEPT

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

In deze lesbrief vindt u lesideeën bij een selectie van onze Klavertjesboeken. - voor groep 3/4 en 5/6

In deze lesbrief vindt u lesideeën bij een selectie van onze Klavertjesboeken. - voor groep 3/4 en 5/6 In deze lesbrief vindt u lesideeën bij een selectie van onze Klavertjesboeken. - voor groep 3/4 en 5/6 Klavertje Een: De hut van Marion van de Coolwijk, AVI 2 Klavertje Twee: De draak van Harmen van Straaten,

Nadere informatie

Gedichtendossier. Datum: 8 januari 2015. Pagina 1 van 8

Gedichtendossier. Datum: 8 januari 2015. Pagina 1 van 8 Gedichtendossier Gemaakt door: Sophie Leusink Klas: 4T3 Vak: Nederlands Datum: 8 januari 2015 Docent: mvr. Scholten Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Blz. Gedicht 3 Gedicht analyse 4 Overige gedichten 6 Pagina

Nadere informatie

Vul daarna de ontbrekende woorden in in liedtekst. Kies uit: Heer, alleen, steen, metselaar, deuren, elkaar, Amen, samen

Vul daarna de ontbrekende woorden in in liedtekst. Kies uit: Heer, alleen, steen, metselaar, deuren, elkaar, Amen, samen 18 juli Vakantieoefeningen Bijbelhoekje: een bijbeltekst leren. Kies uit: in de hemel - op aarde - waar je schat is, daar zal ook je hart zijn - dieven In de Bijbel vinden wij in Matteüs 6: 19-21 woorden

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Suriname Voorwoord Ik houd mijn werkstuk over het land Suriname. Ik heb het onderwerp gekozen omdat mijn oom uit Suriname komt en ik het daarom ook een heel interessant land vind waar ik graag meer over

Nadere informatie

Plakzijde Schutblad links Schutblad rechts Ziek Eerder verscheen: Niks zeggen! Bekroond met een Vlag en Wimpel 2008 www.gideonsamson.nl www.leopold.nl Gideon Samson Ziek Leopold / Amsterdam Voor Jolijn,

Nadere informatie

Een vleugje poëzie. 15 gedichten van mij, voor jou. Van harte, Veerle. Tekst: Veerle Schaltin Kunstwerk: Johannes Feremans

Een vleugje poëzie. 15 gedichten van mij, voor jou. Van harte, Veerle. Tekst: Veerle Schaltin Kunstwerk: Johannes Feremans Een vleugje poëzie 15 gedichten van mij, voor jou Van harte, Veerle Tekst: Veerle Schaltin Kunstwerk: Johannes Feremans WiebelWoorden Als het leven wiebelt, bieden woorden een houvast, juni 2013 Letters

Nadere informatie

Orde voor de viering op Eerste Kerstdag, 25 december 2014 Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden aanvang 9.30 uur

Orde voor de viering op Eerste Kerstdag, 25 december 2014 Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden aanvang 9.30 uur Orde voor de viering op Eerste Kerstdag, 25 december 2014 Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden aanvang 9.30 uur De geboorte van Jezus (ca. 1470) door Hans Kamensetzer, leerling van Nicolaas Gerhaert

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken?

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken? FOTO S: TUINEN VAN APPELTERN met een levende omheining De omheining van een levende tuin leeft mee. Deze biedt beschutting, maar is ook toegankelijk voor kleine dieren. Van oude stenen bijvoorbeeld, zijn

Nadere informatie

PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH

PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH PROGRAMMA DORPSFEEST FERWERT-HEGEBEINTUM 10 T/M 13 SEPTEMBER 2015 ORGANISATIE PAFH ALGEMENE INFORMATIE - Het feestterrein is ook dit jaar weer aan de Hegebeintumerdyk naast de sporthal. - De kermisattracties

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 11 januari 2015 Organist: Gerben Bergstra, voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Mijn licht en bevrijding

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 11 januari 2015 Organist: Gerben Bergstra, voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Mijn licht en bevrijding * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en groet Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 11 januari 2015 Organist: Gerben Bergstra, voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Mijn licht en bevrijding

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Introductie: Brom en Bram

Introductie: Brom en Bram ! Activiteit 43 Brom, Bram en Brim Ontwikkelingsaspecten De kleuters doen ervaringen op met het onderscheiden van klanken (auditieve discriminatie). Materiaal kopies van de tekeningen van Brom en Bram

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

DOODDOENERS, AFHOUDERS, DIJENKLETSERS & ANDERE UITDRUKKINGEN Doet u mee aan het onderzoek naar dooddoeners? Zie www.meldpunttaal.nl.

DOODDOENERS, AFHOUDERS, DIJENKLETSERS & ANDERE UITDRUKKINGEN Doet u mee aan het onderzoek naar dooddoeners? Zie www.meldpunttaal.nl. DOODDOENERS, AFHOUDERS, DIJENKLETSERS & ANDERE UITDRUKKINGEN Doet u mee aan het onderzoek naar dooddoeners? Zie www.meldpunttaal.nl. Een selectie uit: Inez van Eijk, Als mijn tante een snor had... Meer

Nadere informatie

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw.

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. De Specht Er zijn verschillende soorten spechten: de groene, de zwarte en

Nadere informatie

Liturgie voor Goede Vrijdag. ~ vrijdag 25 maart 2016 ~

Liturgie voor Goede Vrijdag. ~ vrijdag 25 maart 2016 ~ Liturgie voor Goede Vrijdag ~ vrijdag 25 maart 2016 ~ Kijk naar het Lam Voorganger: ds. Inge Eckhardt-Groeneveld Organist: Wim Veerman M.m.v. Het Projectkoor en diverse lectoren Stilte Net als gisteren

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Gedichten Door de leerlingen van 6B Nationale gedichtendag 28-01-2010

Gedichten Door de leerlingen van 6B Nationale gedichtendag 28-01-2010 Gedichten Door de leerlingen van 6B Nationale gedichtendag 28-01-2010 Bang Ik ben bang Onder mijn bed ligt een slang. Boven mijn hooft hangt een spin. Dat vind ik niet leuk En uit mijn raam zie ik een

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

ewogen worden en in beweging komen

ewogen worden en in beweging komen Naam: Datum: ewogen worden en in beweging komen B 1. Wat zet hen in beweging? (2,5/2,5) Hoe worden deze mensen bewogen? Zet het juiste nummer voor elke zin. ontroering verlangen verplichting graag doen

Nadere informatie

Wandelen voor Water. 6 Kilometer lopen met 6 liter water op je rug. Net als kinderen in derde wereld landen. Wandelen voor Water

Wandelen voor Water. 6 Kilometer lopen met 6 liter water op je rug. Net als kinderen in derde wereld landen. Wandelen voor Water 6 Kilometer lopen met 6 liter water op je rug. Net als kinderen in derde wereld landen Wandelen voor water 21 Maart 2014 gingen groep 8 en groep 7 van onze school wandelen voor water. Dat hield in dat

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 13 september 2015 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Elia in stilte

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 13 september 2015 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Elia in stilte P r e e k e n l i t u r g i e Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 13 september 2015 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Elia in stilte * Mededelingen en aansteken van de kaars *

Nadere informatie

http://www.kidzlab.nl/index2.php?option=com_content&task=vi...

http://www.kidzlab.nl/index2.php?option=com_content&task=vi... Veelvlakken De perfecte vorm Plato was een grote denker in de tijd van de Oude Grieken. Hij was een van de eerste die de regelmatige veelvlakken heel bijzonder vond. Hij hield ervan omdat ze zulke mooie,

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

Maandbrief nr. 2 November 2013

Maandbrief nr. 2 November 2013 Rydwei 3 9021 CT Easterwierrum 0582501737 www.folefinne@gearhing.net Maandbrief nr. 2 November 2013 Gouden weken spreekuur Tijdens de informatieavond hebben de leerkrachten u geïnformeerd over de gouden

Nadere informatie

Zondag 5 juli 2015, Martinikerk Sneek ds. Jan Willem Nieboer

Zondag 5 juli 2015, Martinikerk Sneek ds. Jan Willem Nieboer Zondag 5 juli 2015, Martinikerk Sneek ds. Jan Willem Nieboer Gelezen: Ezechiël 1: 28 3:3 en Marcus 6: 1-6. Gezongen: Psalm 121: 1 en 4, Lied 413: 1 en 2, Lied 609, Nazareth (Fedde Schurer/Louise Godin),

Nadere informatie

Van de liefde wil ik zingen

Van de liefde wil ik zingen Van de liefde wil ik zingen TOON HERMANS liefde Van de wil ik zingen ZIJN MOOISTE LIEFDESTEKSTEN Een als je echt van iemand houdt iemand alles toevertrouwt een die echt weet wie je bent ook je zwakke

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

KLEURENKA ENKATERN. De boot in aanbouw. Aankomst op Dek Island

KLEURENKA ENKATERN. De boot in aanbouw. Aankomst op Dek Island KLEURENKA ENKATERN Eerste patiënt met ambulanceboot vervoerd Ethiopië - 17 juli 2010. Vandaag is de officiële overdracht van de ambulanceboot aan de straatarme bevolking van Dek Island in het Tana Meer

Nadere informatie

Ontmoetingskerk, Laren NH 15 maart 2015 Johannes 6: 1-15

Ontmoetingskerk, Laren NH 15 maart 2015 Johannes 6: 1-15 Ontmoetingskerk, Laren NH 15 maart 2015 Johannes 6: 1-15 Suzanne neemt je mee, naar een bank aan het water, duizend schepen gaan voorbij en toch wordt 't maar niet later, en je weet dat zij te gek is,

Nadere informatie

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Dirk ter Woort bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 06021 Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini. J. Wendel en

Nadere informatie

Hoe voorkom je diefstal op reis.

Hoe voorkom je diefstal op reis. Hoe voorkom je diefstal op reis. Diefstal op reis, dit is iets wat we liever niet willen overkomen wanneer we in het buitenland zitten. Toch gebeurt het. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een jaar geleden

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

i pëëffir ée3ilespr.fës

i pëëffir ée3ilespr.fës $a#ffiwffiffippffitrë i pëëffir ée3ilespr.fës 15 juni 20LL Vooraf Elke keer dat er een Fries kind geboren wordt, zegt mijn vriend, de Friese taalsocioloog Durk Gorterz'Vo, de Friese taal kan de komende

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Score Nacht van het Condoom

Score Nacht van het Condoom Score Nacht van het Condoom Bij deze de scoren uit: Zeist. In totaal ondervraagde 153 jongeren tussen ( ongeveer )de 15 en 19 jaar Meisjes zonder condoom: 77 Jongens met condoom: 11 Jongens zonder condoom:

Nadere informatie

Bijlage 1: Luchtpost voor de kerstman van Brigitte Weninger. Luchtpost voor de kerstman 1

Bijlage 1: Luchtpost voor de kerstman van Brigitte Weninger. Luchtpost voor de kerstman 1 Bijlage 1: Luchtpost voor de kerstman van Brigitte Weninger Luchtpost voor de kerstman 1 Martijn en zijn moeder woonden in een dorpje hoog in de bergen. Ze waren arm. Martijn had geen vader. Martijns moeder

Nadere informatie

po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman

po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman blz. 2: Skuorre blz. 3: O son, where art thou...? blz. 8: Hendrik Bulthuis, de schepper van de BM-er blz. 13: Underweis (2) Skuorre voor de nederlandse

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie