Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting."

Transcriptie

1 Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s): drs. R.A.P. Effting

2

3 3 Inhoud Adviesbureau RBOI

4

5 Inhoud 1. Inleiding blz Aanleiding Doel 1.3 Toetsingskader 3 2. Berekeningsuitgangspunten Plangebied Rekenmethodiek Invoergegevens 8 3. Berekeningsresultaten Conclusies en aanbevelingen 12 Bijlagen: 1. SRM I berkeningen Adviesbureau RBOI

6 2 Inhoud Adviesbureau RBOI

7 1. Inleiding Aanleiding Binnen het (postzegel)bestemmingsplan Uitbreiding basisschool de Vrijenburg wordt de uitbreiding van de basisschool de Vrijenburg aan de Vrijenburglaan te Barendrecht mogelijk gemaakt. Aangezien nieuwe leslokalen worden mogelijk gemaakt is sprake van de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen en is akoestisch onderzoek vereist. De Wet geluidhinder schrijft voor dat akoestisch onderzoek vereist is bij de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen indien deze gelegen zijn binnen de geluidszones van gezoneerde wegen. De gemeente Barendrecht heeft adviesbureau RBOI gevraagd een akoestisch onderzoek uit te voeren naar de geluidbelasting aan de gevel van de uitbreiding Doel Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting ten gevolge van de relevante bronnen aan de gevel van de geluidgevoelige bestemming. Daarnaast heeft het uit te voeren onderzoek tot doel te bepalen of voor de geluidgevoelige bestemming ten aanzien van het wegverkeerslawaai voldaan wordt aan de normen van de Wet geluidhinder Toetsingskader Wettelijke geluidszone Langs alle wegen met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven bevinden zich op grond van de Wgh geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluidszone van een weg is in tabel 1.1 weergegeven. Tabel 1.1 Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh aantal rijstroken breedte van de geluidszone (in meters) buitenstedelijk gebied stedelijk gebied 5 of meer of of De breedte van de geluidszone wordt hierbij gemeten vanaf de binnenzijde van de kantstreep van de buitenste rijstrook (aan weerszijden van de weg). Adviesbureau RBOI

8 4 Inleiding In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden: - binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; - buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Wegen die geen zone hebben en waarop de Wgh niet van toepassing is, zijn: - wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; - wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/h geldt. De locatie is gelegen binnen de geluidszone van 200 meter van de Carnisser Baan. De locatie ligt buiten de geluidszone van 600 meter van de A15 en A29 zodat voor deze wegen geen akoestische toetsing noodzakelijk is. In de omgeving van de school liggen 30 km/uurerftoegangswegen (zoals Vrijenburglaan, Hermelijnenburg en Gemzenburg) welke niet gezoneerd zijn en geen geluidszone kennen. Voor niet gezoneerde 30 km/uur-wegen kan toetsing aan de normen van de Wet geluidhinder achterwege blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie wel te worden onderbouwd dat de geluidssituatie langs de 30 km/h-wegen aanvaardbaar is. De 30 km/h-wegen nabij het plangebied hebben een lokale buurtontsluitende functie voor lokaal bestemmingsverkeer en hebben geen functie voor doorgaand verkeer. De verkeersintensiteiten op deze wegen zijn dan ook relatief gering van omvang. Dosismaat L den De geluidshinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L den (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in db. De berekende geluidswaarde in L den vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. Artikel 110g Wgh De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels betreffen waarden inclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 2 db voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/h of meer bedraagt. Voor de overige wegen met een lagere snelheid dan 70 km/h bedraagt de toegestane aftrek 5 db. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidsbelastingen aan de normstellingen uit de Wgh, zoals in onderhavige situatie het geval is (bij binnenwaardenberekeningen en toetsing aan het Bouwbesluit dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting exclusief de aftrek conform artikel 110g Wgh). Grenswaarden Wgh De voorkeursgrenswaarde ingevolge de Wgh voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in binnenstedelijke gebied bedraagt 48 db. De uiterste grenswaarde ingevolge de Wgh bedraagt voor deze situaties bedraagt 63 db. Toetsing aan deze grenswaarden dient plaats te vinden waarbij in principe voldaan dient te worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. In bepaalde gevallen is onder voorwaarden vaststelling van een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige Adviesbureau RBOI

9 Inleiding 5 bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde van 63 db niet te boven gaan. De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestemmingen die liggen binnen de geluidszone van de weg. Wat geluidgevoelige bestemmingen zijn, is bepaald in artikel 1 van de Wgh: - woningen; - basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, uitgezonderd niet geluidgevoelige delen; - ziekenhuizen, verpleeghuizen; - andere gebouwen voor gezondheidszorg dan ziekenhuizen of verpleeghuizen; - woonwagenstandplaatsen; - terreinen bij andere gebouwen voor gezondheidszorg, voor zover daar zorg verleend wordt. Binnen de geluidszone van de wegen moeten de geluidbelastingen op deze bestemmingen worden berekend en moet worden beoordeeld of deze aan de wettelijke normen voldoen. Gemeentelijk geluidbeleid De gemeente Barendrecht beschikt over gemeentelijk geluidbeleid waarin voorwaarden zijn opgenomen voor het vaststellen van hogere waarden. De voorwaarden zijn afhankelijk van de vraag welke geluidsbron het betreft, of het woningen dan wel andere geluidsgevoelige bestemmingen betreft, welk van de twee het eerste aanwezig was en onder welke omstandigheden de woning of geluidsgevoelige bestemming dan wel de geluidsbron wordt gerealiseerd. Adviesbureau RBOI Rotterdam/Middelburg

10 6 Inleiding Adviesbureau RBOI

11 2. Berekeningsuitgangspunten Plangebied In onderstaande figuur 1.1 is de ligging van het plangebied en de uitbreiding van de Vrijenburgschool weergegeven. De uitbreiding zal plaatsvinden aan de zijde van de Vrijenburglaan en de Carnisserbaan Rekenmethodiek De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode I volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG 2006). Adviesbureau RBOI

12 8 Berekeningsuitgangspunten 2.3. Invoergegevens De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren. Verkeersgegevens Verkeersintensiteiten De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen. De verkeersgegevens van de gezoneerde Carnisser Baan (70 km/h) en de 30 km/h-wegen (Vrijenburglaan, Hermelijnenburg en Gemzenburg) zijn door de gemeente Barendrecht aangeleverd. De verkeersintensiteitsgegevens die ten grondslag liggen aan dit akoestisch onderzoek staan vermeld in tabel 2.1. Tabel 2.1 snelheid en wegdek Verkeersintensiteiten (mvt/etmaal) afgerond op 50-tallen, maximum Wegvak Verkeersintensiteit 2020 (mvt/weekdagetmaal) Maximum snelheid wegdekverharding Carnisser Baan Microflex 0/6 Vrijenburglaan Gebakken klinkers Hermelijnenburg Gebakken klinkers Gemzenburg Gebakken klinkers Adviesbureau RBOI

13 Berekeningsuitgangspunten 9 Voertuigcategorieën De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). De voertuigverdeling van het verkeer op de wegen is gebaseerd op door de gemeente Barendrecht verstrekte gegevens. In de Wgh is bepaald dat voor onderwijsgebouwen de geluidbelasting over de avonden nachtperiode buiten beschouwing gelaten kan worden. In het onderzoek is daarom alleen de dagperiode beschouwd. Op basis van door de gemeente Barendrecht verstrekte gegevens bedraagt het gemiddeld daguurpercentage van de etmaalintensiteit op de Carnisser Baan en 30 km/h-wegen 6,41% van de etmaalintensiteit. De voertuigverdeling gedurende de dagperiode is weergegeven in tabel 2.2: Tabel 2.2 Voertuigverdeling dagperiode (in %) Wegvak Lichte motorvoertuigen Middelzwaar vrachtverkeer Zwaar vrachtverkeer Carnisser Baan 96,125% 2,325% 1,550% Vrijenburglaan 98,170% 1,645% 0,185% Hermelijnenburg 98,170% 1,645% 0,185% Gemzenburg 98,170% 1,645% 0,185% Verkeerssnelheid De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. In de huidige situatie bedraagt de maximumsnelheid op de Carnisser Baan 70 km/h. Op de Vrijenburglaan, Hermelijnenburg en Gemzenburg bedraagt de maximumsnelheid 30 km/h. Type wegdek Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is. Het wegdek van de Carnisser Baan zal op korte termijn vervangen worden door Microflex 0/6. De wegdekverhardingen op de Vrijenburglaan, Hermelijnenburg en Gemzenburg zullen blijven bestaan uit gebakken klinkers. Ruimtelijke gegevens De afstand van de gevel van de uitbreiding van de Vrijenburgschool tot het hart van de Carnisser Baan bedraagt minimaal 165 meter. De afstand van tot de Vrijenburglaan bedraagt minimaal 20 meter. De afstand tot de Hermelijnenburg bedraagt minimaal 10 meter, en de afstand tot de Gemzenburg bedraagt minimaal 15 meter. In het overgangsgebied is rekening Adviesbureau RBOI Rotterdam/Middelburg

14 10 Berekeningsuitgangspunten gehouden met harde en zachte bodemgebieden door het hanteren van een zogenaamde bodemverhardingsfactor Adviesbureau RBOI

15 Berekeningsresultaten Berekeningsresultaten 11 Geluidsbelastingen als gevolg van verkeer op wegen De berekende maximale geluidsniveaus aan de gevel van de uitbreiding van de Vrijenburgschool zijn weergegeven in tabel 3.1. Tabel 3.1 Maximale geluidsbelastingen aan de gevel Bron Waarneemhoogte Berekende geluidsbelasting Toetsingswaarde (incl. art. 110 g Wgh) Voorkeursgrens -waarde Carnisser Baan 4,5 m 41 db 39 db 48 db Vrijenburglaan 4,5 m 48 db 43 db n.v.t. Hermelijnenburg 4,5 m 48 db 43 db n.v.t. Gemzenburg 4,5 m 47 db 42 db n.v.t. n.v.t. = niet van toepassing aangezien voor 30 km/h-wegen geen wettelijke voorkeursgrenswaarde is vastgelegd. De berekende geluidbelasting ten gevolge van verkeer op de Carnisser Baan voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De geluidsbelastingen als gevolg van verkeer op de 30 km/h-wegen bedragen db, exclusief aftrek art 110g Wgh. Aangezien ook deze geluidsbelastingen de 48 db-waarde (inclusief aftrek art. 110g Wgh) niet overschrijden is sprake van een aanvaardbaar geluidsniveau langs de 30 km/h-wegen en daarmee een goede ruimtelijke ordening vanuit het oogpunt van het aspect wegverkeerslawaai. Adviesbureau RBOI Rotterdam/Middelburg

16 12 Conclusies en aanbevelingen 4. Conclusies en aanbevelingen 12 De berekende geluidsbelastingen aan de gevel voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet geluidhinder en jurisprudentie ten aanzien van 30 km/h-wegen. Voor de bouwvergunning zal wel aangetoond moeten worden dat de geluidwering van de gevels voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit met een binnenwaarde van 28 db voor leslokalen. Op basis van het onderhavige uitgevoerde akoestisch onderzoek behoeven er geen geluidsprocedures te worden doorlopen en het aspect wegverkeerslawaai staat de planontwikkeling niet in de weg Adviesbureau RBOI

17 Adviesbureau RBOI

18

19 Bijlage 1 SRM I berekeningen 1 Adviesbureau RBOI

20 Adviesbureau RBOI

21 Adviesbureau RBOI Rotterdam/Middelburg 0 3

22 Adviesbureau RBOI

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

memo Tabel 1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh breedte van de geluidszone (in meters)

memo Tabel 1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh breedte van de geluidszone (in meters) memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Aannemingsbedrijf van der Poel Akoestisch onderzoek BP Datum: 23-11-2015 Referte: Ing. J.R.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

BRUMMEN Nieuwe Erven AKOESTISCH ONDERZOEK

BRUMMEN Nieuwe Erven AKOESTISCH ONDERZOEK BRUMMEN Nieuwe Erven AKOESTISCH ONDERZOEK Brummen Nieuwe Erven Akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 20151651 04 04 2016 projectleider: mr. S. Lamkadmi auteur(s): mw. ing.

Nadere informatie

Inhoud. 1. inleiding. 2. Wettelijk kader. 3. Invoergegevens. 4. Resultaten, maatregelen en conclusie. Bijlage: Rekenbladen

Inhoud. 1. inleiding. 2. Wettelijk kader. 3. Invoergegevens. 4. Resultaten, maatregelen en conclusie. Bijlage: Rekenbladen Inhoud 1. inleiding 2. Wettelijk kader 3. Invoergegevens 4. Resultaten, maatregelen en conclusie 3 5 7 9 Bijlage: 1 Rekenbladen Adviesbureau RBOI 0785.008720.00 2 Inhoud 0785.008720.00 Adviesbureau RBOI

Nadere informatie

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aanleiding en beoogde ontwikkeling In 2008 is door KuiperCompganons akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing voor 102 nieuwbouwappartementen

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

RIDDERKERK. Pruimendijk 89 B akoestisch onderzoek

RIDDERKERK. Pruimendijk 89 B akoestisch onderzoek RIDDERKERK Pruimendijk 89 B akoestisch onderzoek Ridderkerk Pruimendijk 89 B akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 059700.16783.02 05 06 2014 projectleider: ir. L.C. Snel

Nadere informatie

Vianen. Helsdingse Achterweg 4. akoestisch onderzoek mw. ing. M. den Boer-Kolbeek. mw. ing. W. Sondorp.

Vianen. Helsdingse Achterweg 4. akoestisch onderzoek mw. ing. M. den Boer-Kolbeek. mw. ing. W. Sondorp. Vianen Helsdingse Achterweg 4 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 041505.15989.00 20-04-2012 opdrachtleider: mw. ing. M. den Boer-Kolbeek auteur(s): mw. ing. W. Sondorp

Nadere informatie

BERGEN Delverspad 2, Egmond aan Den Hoef

BERGEN Delverspad 2, Egmond aan Den Hoef BERGEN Delverspad 2, Egmond aan Den Hoef AKOESTISCH ONDERZOEK Bergen Delverspad 2, Egmond aan Den Hoef Akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 401064.20160221 12 04 2016 projectleider:

Nadere informatie

OEGSTGEEST MEOB AKOESTISCH ONDERZOEK

OEGSTGEEST MEOB AKOESTISCH ONDERZOEK OEGSTGEEST MEOB AKOESTISCH ONDERZOEK Oegstgeest MEOB Akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 057900.20160105 18 02 2016 projectleider: ing. D.J. Willems auteur(s): mw. ing.

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

HILVERSUM s-gravelandseweg 15 AKOESTISCH ONDERZOEK

HILVERSUM s-gravelandseweg 15 AKOESTISCH ONDERZOEK HILVERSUM s-gravelandseweg 15 AKOESTISCH ONDERZOEK RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Hilversum s Gravelandseweg 15 akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Projectbesluit Twee woningen Vrouwgelenweg De Volgerlanden, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Akoestisch onderzoek

Projectbesluit Twee woningen Vrouwgelenweg De Volgerlanden, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Akoestisch onderzoek Projectbesluit Twee woningen Vrouwgelenweg De Volgerlanden, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Akoestisch onderzoek KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap B.V. Atelier RO

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Harenkarspel. Brede school Warmenhuizen. akoestisch onderzoek ing. P.J.P. Hommel. auteur(s):

Harenkarspel. Brede school Warmenhuizen. akoestisch onderzoek ing. P.J.P. Hommel. auteur(s): Harenkarspel Brede school Warmenhuizen akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 039500.16873.00 05-09-2012 opdrachtleider: opdrachtgever: ing. P.J.P. Hommel Gemeente Harenkarspel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bouwplan Nieuwedijk maart 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bouwplan Nieuwedijk maart 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bouwplan Nieuwedijk 1 26 maart 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bouwplan Nieuwedijk 1 Slijk-Ewijk, gemeente Overbetuwe Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

Rho ADVISEURS VOOR LEEFRUIMTE

Rho ADVISEURS VOOR LEEFRUIMTE //////////. Rho ADVISEURS VOOR LEEFRUIMTE Bijlage 2; behorende bij het besluit hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin van de Wet geluidhinder met betrekking tot woningbouw Stiereveld te Watergang Waterland

Nadere informatie

Hellevoetsluis Zandpad 36. Akoestisch rapport wegverkeerslawaai

Hellevoetsluis Zandpad 36. Akoestisch rapport wegverkeerslawaai Hellevoetsluis Zandpad 36 Akoestisch rapport wegverkeerslawaai Hellevoetsluis Zandpad 36 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: 2018.0114 28 05 2018 projectleider:

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

MARUM Hoofdweg 14 AKOESTISCH ONDERZOEK

MARUM Hoofdweg 14 AKOESTISCH ONDERZOEK MARUM Hoofdweg 14 AKOESTISCH ONDERZOEK Marum Hoofdweg 14, Boerakker akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 1499176.01 12 11 2014 projectleider: mw. J. Poelstra auteur(s):

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. 1. Beleid en normering

Akoestisch onderzoek. 1. Beleid en normering Akoestisch onderzoek Ten behoeve van het mogelijk maken van de verplaatsing van het bouwvlak van de woning op het perceel Tilburgseweg 153 in de gemeente Goirle is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Woningen

Nadere informatie

Inleiding. Gemeente De Bilt Afdeling beleid en strategie De heer M. Bosman Soestdijkseweg Zuid AB BILTHOVEN. Geachte heer Bosman,

Inleiding. Gemeente De Bilt Afdeling beleid en strategie De heer M. Bosman Soestdijkseweg Zuid AB BILTHOVEN. Geachte heer Bosman, Katoenstraat 7 Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Gemeente De Bilt Afdeling beleid en strategie De heer M. Bosman Soestdijkseweg Zuid 173 3721 AB BILTHOVEN 7572 CW Oldenzaal telefoon 0541 539

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

1 Inleiding Wettelijk kader Onderzoekszones wegverkeer Normstelling...5

1 Inleiding Wettelijk kader Onderzoekszones wegverkeer Normstelling...5 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Locatie Buytewech, gemeente Nieuwkoop CONCEPT Inhoud 1 Inleiding...3 2 Wettelijk kader...4 2.1 Onderzoekszones wegverkeer...4 2.2 Normstelling...5 3 Uitgangspunten...7

Nadere informatie

TEYLINGEN Poelweg 31 Warmond AKOESTISCH ONDERZOEK

TEYLINGEN Poelweg 31 Warmond AKOESTISCH ONDERZOEK TEYLINGEN Poelweg 31 Warmond AKOESTISCH ONDERZOEK Teylingen Poelweg 31 Warmond akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 400869.20151182.00 22 10 2015 projectleider: ing. D.J.

Nadere informatie

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1 Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Weijpoort 21 en 21a-c. Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Weijpoort 21 en 21a-c. Gemeente Bodegraven Reeuwijk Akoestisch onderzoek t.b.v. Bestemmingsplan Weijpoort 21 en 21a-c te Bodegraven-Reeuwijk Behandeld door: Opdrachtgever: Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek De Grassen, Vlijmen Datum: 27 oktober 2015

memo Akoestisch onderzoek De Grassen, Vlijmen Datum: 27 oktober 2015 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek De Grassen, Vlijmen Datum: 27 oktober 2015 Referte: Marjoke Seidel Het bestemmingsplan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 2 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Wijzigingsplan Nabij Anthony Lionweg 19 Bergschenhoek,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

BARENDRECHT Vurenhout. Akoestisch onderzoek tram- en spoorweglawaai

BARENDRECHT Vurenhout. Akoestisch onderzoek tram- en spoorweglawaai BARENDRECHT Vurenhout Akoestisch onderzoek tram- en spoorweglawaai Barendrecht Vurenhout Akoestisch onderzoek tram- en spoorweglawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: 048900.201614.49 13-01-2017

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk:

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk: Uw kenmerk: Ons nummer: Ska-woningen Stobbegasterpaad-Hasjerdijken-11a Behandeld door: de heer A.G. Faber Telefoon: 0515-489722 het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen 1 Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Akoestisch onderzoek Concept Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 12 januari 2012 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Projectnummer : 317995 Referentienummer

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Súdwest-Fryslân Harinxmaland fase E AKOESTISCH ONDERZOEK

Súdwest-Fryslân Harinxmaland fase E AKOESTISCH ONDERZOEK Súdwest-Fryslân Harinxmaland fase E AKOESTISCH ONDERZOEK Súdwest Fryslân Harinxmaland fase 1E akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 20150870 24 03 2016 projectleider: mw.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

PROVINCIE ZUID-HOLLAND N222 AKOESTISCH ONDERZOEK

PROVINCIE ZUID-HOLLAND N222 AKOESTISCH ONDERZOEK PROVINCIE ZUID-HOLLAND N222 AKOESTISCH ONDERZOEK RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Provincie Zuid Holland N222 akoestisch

Nadere informatie

Gemeente Wijdemeren. Akoestisch onderzoek herontwikkeling Kindertrefpunt Oud-Loosdrecht

Gemeente Wijdemeren. Akoestisch onderzoek herontwikkeling Kindertrefpunt Oud-Loosdrecht Gemeente Wijdemeren Akoestisch onderzoek herontwikkeling Kindertrefpunt Oud-Loosdrecht Gemeente Wijdemeren Akoestisch onderzoek herontwikkeling Kindertrefpunt Oud-Loosdrecht Datum 23 juli 2012 Kenmerk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. 1. Beleid en normering

Akoestisch onderzoek. 1. Beleid en normering Akoestisch onderzoek Ten behoeve van het mogelijk maken van de woonwijk Buiten de Veste in de gemeente Steenbergen is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Woningen en appartementen worden door de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

TEYLINGEN Eikenhorstlaan 1-3 AKOESTISCH ONDERZOEK

TEYLINGEN Eikenhorstlaan 1-3 AKOESTISCH ONDERZOEK TEYLINGEN Eikenhorstlaan 1-3 AKOESTISCH ONDERZOEK Teylingen Eikenhorstlaan 1 3 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 131512.18303.00 23 07 2014 projectleider: drs. M.P. Kegler

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Bestemmingsplan t Auerschoot Gemeente Gemert-Bakel

Akoestisch onderzoek. Bestemmingsplan t Auerschoot Gemeente Gemert-Bakel Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan t Auerschoot Gemeente Gemert-Bakel Maart 2017 Algemeen / inleiding In het kader van het bestemmingsplan t Auerschoot in Bakel heeft Drieweg Advies BV een akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 rapportnummer K16.019 Versie: 1 Datum: 10 januari 2017 Status: DEFINITIEF Projectnummer:

Nadere informatie

Ridderkerk. Bestemmingsplan Het Zand en De Gorzen. Akoestisch onderzoek ing. P.J.P. Hommel. auteur(s):

Ridderkerk. Bestemmingsplan Het Zand en De Gorzen. Akoestisch onderzoek ing. P.J.P. Hommel. auteur(s): Ridderkerk Bestemmingsplan Het Zand en De Gorzen Akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 059700.15973.00 02-05-2013 projectleider: opdrachtgever: ir. L.C. Snel gemeente Ridderkerk

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan rapportnummer E16.017 Versie: 3 Datum: 21 november 2016 Status: DEFINITIEF Auteur: Robert

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

Hellevoetsluis. Woningbouw Nieuwe Vesting Fase 3. Akoestisch onderzoek Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V.

Hellevoetsluis. Woningbouw Nieuwe Vesting Fase 3. Akoestisch onderzoek Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. Hellevoetsluis Woningbouw Nieuwe Vesting Fase 3 Akoestisch onderzoek identificatie Planstatus projectnummer: datum: 2017.17.64 12-04-2018 projectleider: W.Groenen opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling

Nadere informatie

DELFT Noordoost, Delft AKOESTISCH ONDERZOEK

DELFT Noordoost, Delft AKOESTISCH ONDERZOEK DELFT Noordoost, Delft AKOESTISCH ONDERZOEK Delft Noordoost, Delft Akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 050300.20160737 08-09-2016 projectleider: mw. ing. M.M. Seidel opdrachtgever:

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede rapportnummer E14.010 Versie: 1 Datum: 2 juli 2014 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

AK OESTISCH ONDERZOEK B E S T E MMINGSPLAN S T IPHOUT - GERWENSEWEG 58-60

AK OESTISCH ONDERZOEK B E S T E MMINGSPLAN S T IPHOUT - GERWENSEWEG 58-60 AK OESTISCH ONDERZOEK B E S T E MMINGSPLAN S T IPHOUT - GERWENSEWEG 58-60 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-07 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 0 Status: definitief

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Citadelstraat 2 te Lith. Gemeente Lith

Rapport akoestisch onderzoek Citadelstraat 2 te Lith. Gemeente Lith Rapport akoestisch onderzoek Citadelstraat 2 te Lith Gemeente Lith Rapport akoestisch onderzoek Behorende bij de ruimtelijke onderbouwing Citadelstraat 2 te Lith Gemeente Lith Datum: 01 juni 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmings-/wijzigingsplan Noord IJsseldijk. 10 februari 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmings-/wijzigingsplan Noord IJsseldijk. 10 februari 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmings-/wijzigingsplan Noord IJsseldijk 10 februari 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmings-/wijzigingsplan Noord IJsseldijk

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

BARENDRECHT. Middeldijk 86 AKOESTISCH ONDERZOEK

BARENDRECHT. Middeldijk 86 AKOESTISCH ONDERZOEK BARENDRECHT Middeldijk 86 AKOESTISCH ONDERZOEK Barendrecht Middeldijk 86 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 400097.18653.00 28 02 2014 projectleider: mr. S. Lamkadmi auteur(s):

Nadere informatie

IJselstein. Akoestisch onderzoek. Bestemmingsplan Hoge Dijk. identificatie ir. R.J.M.M Schram. mw. ing. W.

IJselstein. Akoestisch onderzoek. Bestemmingsplan Hoge Dijk. identificatie ir. R.J.M.M Schram. mw. ing. W. IJselstein Bestemmingsplan Hoge Dijk identificatie projectnummer: datum: 191609.17478.00 14-01-2013 projectleider: ir. R.J.M.M Schram auteur(s): mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toetsingskader

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Blauwe Steen, Beers. Gemeente Cuijk. Plannaam 1

Akoestisch onderzoek. Blauwe Steen, Beers. Gemeente Cuijk. Plannaam 1 Akoestisch onderzoek Blauwe Steen, Beers Gemeente Cuijk 1 Gegevens over het plan: : Blauwe Steen, Beers Datum: 23 augustus 2017 Projectnummer Buro SRO: 06.90.05 Gegevens projectbetrokkenen: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapport akoestisch onderzoek

Bijlage 3 Rapport akoestisch onderzoek Bijlage 3 Rapport akoestisch onderzoek Rapport akoestisch onderzoek Minicamping De Peel te Heusden Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Minicamping De Peel te Heusden Datum:

Nadere informatie

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk RAPPORT betreffende een akoestisch onderzoek wegverkeer Vijf Meilaan te Leiden Datum : 19 december 2013 Kenmerk : 1303F227/COB/rap3 Contactpersoon : dhr. C. Brouwer Opdrachtgever : Holdingmaatschappij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Castricum. Rijksweg 136 te Limmen. akoestisch onderzoek concept definitief. drs.ing. J.M.

Castricum. Rijksweg 136 te Limmen. akoestisch onderzoek concept definitief. drs.ing. J.M. Castricum Rijksweg 136 te Limmen akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 700102.16315.00 02-01-2012 concept 06-02-2012 definitief opdrachtleider: opdrachtgever: drs.ing. J.M.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Dongen. Breedstraat Dongen. Onderzoek wegverkeerslawaai ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Dongen. Breedstraat Dongen. Onderzoek wegverkeerslawaai ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Dongen Breedstraat Dongen Onderzoek wegverkeerslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: 031561.19419.00 30-07-2015 projectleider: ing. J.C.C.M. van Jole opdrachtgever: Condor Bouwadvies auteur(s):

Nadere informatie

MIDDEN-DRENTHE Roessinghkamplaan, Westerbork AKOESTISCH ONDERZOEK

MIDDEN-DRENTHE Roessinghkamplaan, Westerbork AKOESTISCH ONDERZOEK MIDDEN-DRENTHE Roessinghkamplaan, Westerbork AKOESTISCH ONDERZOEK Midden Drenthe Roessinghkamplaan, Westerbork akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 20151389 08 12 2015 projectleider:

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaanoever Westzijde te Zaandam

Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaanoever Westzijde te Zaandam Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zaanoever Westzijde 270-276 te Zaandam Besluit het college burgemeester en wethouders Zaanstad, gelet op artikel 110a de Wet

Nadere informatie

Bogermanschool Houten

Bogermanschool Houten Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Datum 7 december 2011 Kenmerk HTN466\Bxt/6355 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZOMERDIJK ZWARTSLUIS

AKOESTISCH ONDERZOEK ZOMERDIJK ZWARTSLUIS AKOESTISCH ONDERZOEK ZOMERDIJK ZWARTSLUIS GEMEENTE ZWARTEWATERLAND 13 januari 2009 B01034/CE9/002/896905 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Geluid 5 2.1 Wettelijk kader 5 2.1.1 Algemeen 5 2.1.2 Wet geluidhinder 5

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Datum 14 januari 2011 HBG045/Bxt/0504 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Zusterhuis te Soest

Nieuwbouwlocatie Zusterhuis te Soest Nieuwbouwlocatie Zusterhuis te Soest Akoestisch onderzoek Definitief In opdracht van: Macéka Vastgoed Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 28 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader...

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai nieuw te bouwen woning tussen Westerkamp 17 en 23 in Sellingen Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door De heer W. Bos Borgerweg 1 9951 VA Sellingen

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink

Nadere informatie

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 42 Bijlage 1 Akoestisch onderzoek Rho adviseurs voor leefruimte RIDDERKERK Herstructurering woongebied centrum AKOESTISCH ONDERZOEK Ridderkerk Herstructurering woongebied centrum

Nadere informatie

Inhoud. Rapport met bijlagen. 10 mei 2017 Projectnummer

Inhoud. Rapport met bijlagen. 10 mei 2017 Projectnummer Akoestisch onderzoek nieuwbouwwoning Schapendrift te Norg Akoestisch onderzoek nieuwbouwwoning Schapendrift te Norg Inhoud Rapport met bijlagen 10 mei 2017 Projectnummer 160.67.50.00.00 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Rapport Dossier Zaaknummer 0076209 Kenmerk Opsteller De heer ing. E. Janssen Datum 1 december 2011 Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie