Akoestisch onderzoek. 1. Beleid en normering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch onderzoek. 1. Beleid en normering"

Transcriptie

1 Akoestisch onderzoek Ten behoeve van het mogelijk maken van de woonwijk Buiten de Veste in de gemeente Steenbergen is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Woningen en appartementen worden door de Wet geluidhinder (hierna Wgh) als geluidsgevoelige functie aangemerkt. Een nieuwe geluidsgevoelige bestemming dient te voldoen aan bepaalde wettelijke normen uit de Wgh. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de situatie die optreedt aan het einde van de planperiode (2020). Voorliggende bijlage beschrijft het akoestisch onderzoek. De bijlage is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 wordt ingegaan op het wettelijk toetsingskader dat geldt met betrekking tot wegverkeerslawaai voor geluidsgevoelige functies. In paragraaf 2 komen de invoergegevens van de berekeningen aan bod. In paragraaf 3 worden de resultaten en conclusies van de geluidsberekeningen behandeld. Vervolgens zijn de rekenbladen met in- en uitvoergegevens opgenomen in bijlage Beleid en normering Geluidszones langs wegen Langs alle wegen bevinden zich als gevolg van de Wet geluidhinder geluidszones waarbinnen de geluidhinder aan het gestelde in de Wet dient te worden getoetst. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en binnen- of buitenstedelijke ligging. Woonerven en 30 km/uur-wegen zijn op basis van hun snelheidsregime gedezoneerd. De in de toekomst te realiseren A4 heeft met zijn buitenstedelijke ligging en 4 rijstroken een geluidszone van 400 meter. De Oost Groeneweg heeft met zijn buitenstedelijke ligging en 1 à 2 rijstroken een geluidszone van 250 meter. De Westhavendijk heeft met zijn binnenstedelijke ligging en 2 rijstroken een geluidszone van 200 meter. De Oost Groeneweg, Westhavendijk en de A4 zijn gezoneerde wegen waarvan de geluidszone over het plangebied valt. Voor deze wegen is akoestisch onderzoek op basis van de Wgh verplicht. 30 km/uur-wegen Zoals uit het voorgaande kan worden geconcludeerd geldt voor wegen die zijn ondergebracht in een 30 km/uur-gebied geen wettelijke geluidszone en is langs deze wegen akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai in nieuwe situaties op grond van de Wgh niet verplicht. Op basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter aannemelijk te worden gemaakt dat sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau. Indien dit niet aannemelijk is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wet geluidhinder hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de eerder vermelde voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde uit de Wgh als referentiekader gehanteerd. De Lindenburghlaan en de overige interne 30 km/uur-wegen zijn de relevante 30 km/uur-wegen. Verder is van belang dat zodanige gevelmaatregelen worden genomen dat de maximaal aanvaarde binnenwaarde op grond van het Bouwbesluit ten hoogste bedraagt.

2 Relevante situaties Bij de akoestische toetsing van de geluidsgevoelige bestemmingen 1) maakt de Wet geluidhinder onderscheid tussen verschillende situaties. Nieuwe situaties: nieuwe woningen/ geluidsgevoelige bestemmingen versus nieuwe wegen; nieuwe woningen/geluidsgevoelige bestemmingen versus nieuwe wegen; nieuwe woningen/geluidsgevoelige bestemmingen versus bestaande of te reconstrueren wegen; bestaande woningen/geluidsgevoelige bestemmingen versus nieuwe wegen; Reconstructiesituaties: bestaande woningen/geluidsgevoelige bestemmingen versus te reconstrueren wegen. Nieuwe situaties Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. Wanneer de gestelde uiterste grenswaarde wordt overschreden, biedt de Wgh de mogelijkheid woningen te realiseren met een dove gevel, dat wil zeggen, een gevel met slechts incidenteel te openen delen. De geluidswaarde binnen de woningen (binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de relevante grenswaarden. Tabel 1. Grenswaarden wegverkeerslawaai (nieuwe situaties) situatie voorkeursgrens- uiterste hoogst toelaatbaar waarde grenswaarde binnenniveau bestaande weg nieuwe woning stedelijk buitenstedelijk of langs auto(snel)weg 63 db 53 db nieuwe weg nieuwe woning buitenstedelijk of langs auto(snel)weg stedelijk 53 db 58 db bestaande woning (aanwezig of in aanbouw) buitenstedelijk of langs auto(snel)weg stedelijk 58 db 63 db Voor de beoogde nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen die binnen de wettelijke geluidszone van 400 meter uit de rand van de A4 liggen geldt een uiterste grenswaarde van 53 db. Voor de geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van de Oostgroeneweg en de Westhavendijk 1) Geluidsgevoelige bestemmingen zijn woningen, woonwagenstandplaatsen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Kantoren, bedrijven, sportvoorzieningen en recreatieobjecten zijn geen geluidsgevoelige bestemmingen.

3 geldt een uiterste grenswaarde van 63 db, gezien de binnenstedelijke ligging van deze nieuwe bestemmingen. Conform het Bouwbesluit moet de geluidsbelasting in een nieuwe woning langs bestaande wegen voldoen aan een binnenwaarde van ten hoogste. Reconstructie Wanneer als gevolg van de wijziging van een weg de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke onderzoekszone langs de weg gelegen geluidsgevoelige bestemmingen met 2 db of meer toeneemt, is sprake van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De toename wordt berekend ten opzichte van de laagste waarde in het jaar voor reconstructie van: óf de geluidsbelasting van voor de reconstructie 1) ; óf van een eerder vastgestelde hogere grenswaarde; en wordt afgezet tegen de geluidsbelasting die optreedt tien jaar na afronding van de wijziging. De geluidsbelasting aan de gevels van bestaande woningen mag in principe niet met meer dan 5 db toenemen. Daarnaast mag de geluidsbelasting de geldende uiterste grenswaarde niet overschrijden. Bij een wijziging op of aan de weg gaat het niet alleen om een verschuiving van de wegas of een uitbreiding van het aantal rijstroken, maar ook om realisatie van een nieuw wegdek of wijziging van de snelheid. De aanleg van een wegdekverharding die minder geluid reduceert dan de bestaande verharding of de verlaging van de snelheid zijn van onderzoek uitgesloten. Binnen de realisatie van Buiten de Veste is de verbreding van de Oostgroeneweg in zuidelijke richting beoogd waardoor de wegas verschuift en dus onderzoek volgens de Wgh noodzakelijk is. De woning aan de Oost Groeneweg met huisnummer 2 is de woning waar de hoogste toename van de geluidsbelasting zal plaatsen als gevolg van de fysieke aanpassing aan de Oost Groeneweg. Deze woning staat namelijk het dichtst op de wegas van de Oost Groeneweg en is de woning die na de fysieke aanpassing nog dichter op de wegas komt te liggen. Uitstralingseffect Volgens de Wet dient daarnaast ook het uitstralingseffect van de wijziging inzichtelijk te worden gemaakt. Het gaat daarbij om de geluidsbelasting aan de gevels van geluidsgevoelige functies die gelegen zijn langs wegen waarvan de verkeersintensiteit of het aandeel vrachtverkeer toeneemt. Omdat het meest gegenereerde verkeer ten gevolge van Buiten de Veste via de Lindenburghlaan en Fabrieksdijk afwikkelt zijn voor deze wegen berekeningen gemaakt naar het uitstralingseffect. In tabel 2 zijn de voorkeursgrenswaarde en uiterste grenswaarde opgenomen. Tabel 2. Grenswaarden wegverkeerslawaai (reconstructie) situatie voorkeursgrenswaarde reconstructie van de weg, woningen heersende geluidsbelasting < eerder hogere waarde vastgesteld > laagste van: uiterste grenswaarde hoogst toelaatbaar binnen-niveau max + 5 db tenzij elders vermindering gelijk aantal woningen financiële middelen voor terugbrengen gewaarborgd < 68 db; maar als eerder hogere waarde > 68 db vastgesteld, die waarde 1) Als de werkelijke geluidsbelasting lager ligt dan de voorkeursgrenswaarde, mag van de voorkeursgrenswaarde () worden uitgegaan.

4 buitenstedelijk stedelijk heersende waarde vóór reconstructie eerder vastgestelde waarde weg aanwezig, aanleg of heersende geprojecteerd op , niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting > niet eerder hogere waarde vastgesteld en heersende geluidsbelasting < 53 db buitenstedelijk stedelijk waarde voor reconstructie heersende waarde vóór reconstructie 58 db 63 db max + 5 db tenzij elders vermindering gelijk aantal woningen financiële middelen voor terugbrengen gewaarborgd < 68 db; maar als eerder hogere waarde > 68 db vastgesteld, die waarde 58 db 63 db Rekenmethode Met behulp van de Standaard Rekenmethode II (SRM II) uit het Reken- en Meetvoorschrift 2006 is de specifieke geluidsbelasting aan de buitengevels van de geprojecteerde ontwikkeling berekend voor het prognosejaar De berekeningen zijn uitgevoerd met akoestisch rekenprogramma Geomilieu versie Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder Op alle geluidsbelastingen die voor wegen in deze ruimtelijke onderbouwing zijn vermeld, is conform artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek van 5 db toegepast indien de wettelijke snelheid minder dan 70 km / uur bedraagt en 2 db indien de snelheid 70 km / uur of meer bedraagt. Dosismaat De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-eveningnight). Deze dosismaat wordt weergegeven in db. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 2. Invoergegevens Hierna zijn de ingevoerde gegevens beschreven die voor het uitvoeren van het akoestisch onderzoek zijn gehanteerd. Verkeersintensiteit In tabel 3 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven die gebruikt zijn voor de sectorale toetsen. In de paragraaf verkeer en parkeren zijn de bronnen en verantwoording van de cijfers gegeven.

5 Tabel 3. verkeersintensiteiten weg wegvak intensiteit 2009 (excl. ontw.) 2009 (incl. ontw.) 2020 (excl. ontw.) 2020 (incl. ontw.) A4 Dinteloord Halsteren A4 halsteren - Dinteloord Fabrieksdijk Zeelandweg-Oost (Kade) - Lindenburghlaan Lindenburghlaan Fabrieksdijk - Buiten de Veste Oosthavendijk Lindenburghlaan Oost Groeneweg Westhavendijk Zeelandweg-Oost West Groeneweg Oost Groeneweg Oosthavendijk Leurschans interne weg (oost) Lindenburghlaan Oost Groeneweg Voertuigverdeling De werkelijke voertuigverdeling op de A4 en de Westhavendijk zijn weergegeven in tabel 4 en zijn ontleend aan het verkeersmodel van de gemeente Steenbergen. De werkelijke voertuigverdeling op de Lindenburghlaan, Oosthavendijk, Westhavendijk, Oost Groeneweg en de interne ontsluitingswegen zijn niet bekend. Er is voor gekozen aan te sluiten bij landelijke gemiddelden die horen bij wijkverzamelwegen en plattelandswegen. In de tabellen 5 en 6 zijn deze voertuigverdeling weergegeven. Tabel 4. Verdelingen A4 en Westhavendijk weg A4 A4 Westhavendijk wegvak afslag Steenbergen Dinteloord Dinteloord afslag Zeelandweg-oost A4 Steenbergen dagperiode 6,5% 6,5% 6,4% avondperiode 2,78% 2,78% 4,2% nachtperiode 1,36% 1,36% 0,8% lichte mvt's 64,1% 67,7% 70,7% middelzware mvt's 15,2% 13,7% 15,3% zware mvt's 20,7% 18,6% 14,0%

6 Tabel 5. Voertuigverdeling wijkverzamelwegen: Lindenburghlaan, Fabrieksdijk Oosthavendijk, interne weg(oost) dagperiode avondperiode nachtperiode etmaal per periode-uur 7,0 % 2,6 % 0,7 % n.v.t. lichte mvt's 94,0 % 97,2 % 96,0 % 94,44 % middelzware mvt's 5,1 % 2,5 % 3,4 % 4,73 % zware mvt's 0,9 % 0,3 % 0,6 % 0,82 % Tabel 6. Voertuigverdeling plattelandswegen: Oost Groeneweg dagperiode avondperiode nachtperiode etmaal per periode-uur 7,0 % 2,6 % 0,7 % n.v.t. lichte mvt's 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % middelzware mvt's 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % zware mvt's 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Overige gegevens Voor het berekenen van de geluidsbelastingen zijn ook de maximumsnelheid, verhardingssoort en de waarneemhoogtes relevant. De maximumsnelheid en de verhardingssoort van de wegen is weergegeven in tabel 7. De maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter voor drie verdiepingen. De vastgestelde waarneemhoogtes bevinden zich derhalve op 1,50 m, 4,50 m en 7,50 meter. Tabel 7. Maximumsnelheid en verhardingssoort weg maximumsnelheden verhardingssoort A4 ri. West auto's 115 km/uur, 1L ZOAB vracht 90 km/uur A4 ri. Oost auto's 115 km/uur, 1L ZOAB vracht 90 km/uur Fabrieksdijk (Kade - 30 km/uur klinkers Lindenburghlaan) Lindenburghlaan (fabrieksdijk - 30 km/uur klinkers Oosthavendijk) Oosthavendijk 30 km/uur klinkers interne weg (oost) 30 km/uur klinkers Westhavendijk 50 km/uur referentieasfalt Oost Groeneweg 50 km/uur referentieasfalt 3. Resultaten en conclusie Gezoneerde wegen In tabel 8 zijn de hoogst berekende geluidsbelastingen aan de gevels van de beoogde geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van de gezoneerde wegen weergegeven.

7 Tabel 8. Maximale geluidsbelastingen t.g.v. gezoneerde wegen weg waarneemhoogte Lden maximum locatie woning A4 4,5 meter 45 db nieuwe woningen aan de Oostgroeneweg A4 4,5 en 7,5 meter 49 db Landhuis aan de Oosthavendijk Westhavendijk 7,5 meter 37 db nieuwe woningen Oosthavendijk Oost Groeneweg 4,5 en 7,5 meter 40 db nieuwe woningen aan de Oost Groeneweg Oost Groeneweg 4,5 meter 44 db bestaande woning Oost Groeneweg 2 Zoals eerder gesteld is in dit akoestisch onderzoek sprake van verschillende akoestisch relevante situaties: Nieuwe woningen vs. nieuwe wegen: De verbrede Oost Groeneweg is een nieuwe gezoneerde weg voor de beoogde woningen in Buiten de Veste. De hoogst berekende geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde woningen ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de nieuwe gezoneerde wegen bedraagt 40 db en overschrijdt daarmee de voorkeursgrenswaarde van niet. Hiermee wordt voldaan aan de normen uit de Wgh. Nieuwe woningen vs. bestaande wegen: Enkele geluidsgevoelige bestemmingen (woningen) zijn geprojecteerd binnen de geluidszone van de gezoneerde A4 en Westhavendijk. De hoogst berekende geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde woningen binnen Buiten de Veste (met uitzondering van landhuis aan de Oosthavendijk) ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gezoneerde A4 bedraagt 45 db en overschrijdt hiermee de voorkeurgrenswaarde van niet. De geluidsbelasting aan de gevels van het landhuis aan de Oosthavendijk bedraagt ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de A4 49 db. De voorkeursgrenswaarde wordt hiermee overschreden, de uiterste grenswaarde echter niet. Maatregelen A4 Omdat de geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde geluidsgevoelige bestemming (landhuis aan de Oosthavendijk) ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gezoneerde A4 de voorkeursgrenswaarde van overschrijdt, dienen maatregelen onderzocht te worden om de geluidsbelasting terug te dringen. De Wgh stelt dat achtereenvolgens maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied of bij de ontvanger dienen te worden overwogen. Maatregelen aan de bron Er zijn in theorie een aantal maatregelen aan de bron mogelijk. Gedacht kan onder andere aan stillere voertuigen. Dit is echter geen maatregel die gemeente of ontwikkelaars kunnen beïnvloeden. Dit is afhankelijk van wetgeving en technische ontwikkelingen van motorvoertuigen. Voorts kan worden gedacht aan het beperken van de verkeersomvang en de snelheid of aan het wijzigen van de samenstelling van het verkeer. Voor deze stroomweg stuiten deze maatregelen op overwegende bezwaren van verkeers- en vervoerskundige aard en zijn evenmin reëel. De A4 is een stroomweg die behoort tot de hoogste categorie van wegen in de verkeersstructuur van de regio en Nederland. De verkeerskundige functie (volgens de principes van Duurzaam Veilig) van deze stroomweg (met daarbij horend een snelheidsregime van 120 km/h) mag niet veranderen omdat dan de overeenstemming tussen vorm (asfalt voor alleen gemotoriseerd verkeer), functie (stroomweg) en gebruik (hoge intensiteit) niet meer aanwezig is. Maatregelen in het overdrachtgebied Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidswallen of geluidsschermen direct langs A4 zijn reeds gepland. Hogere schermen langs de A4 stuiten op bezwaren van landschappelijk en

8 financiële aard. Een hoger scherm is in deze landschappelijke situatie niet gewenst en de verwachte kosten staan niet verhouding tot de te beschermen geluidsgevoelige bestemmingen. Conclusie A4 De hoogste berekende geluidsbelasting aan de gevels van het landhuis aan de Oosthavendijk bedraagt ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de A4 op de maatgevende waarneemhoogte 49 db. Omdat de uiterste grenswaarde niet wordt overschreden en omdat het nemen van maatregelen aan de bron en/of in het overdrachtgebied stuiten op bezwaren van verkeers-, vervoerskundige, landschappelijke en financiële aard dienen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere waarde te worden verleend. In tabel 9 zijn de te verlenen hogere waarden weergegeven. Tabel 9. Hogere waarden locatie Geluidsbelasting aantal woningen bron landhuis aan de Oossthavendijk 49 db 1 A4 Conclusie Westhavendijk De hoogst berekende geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gezoneerde Westhavendijk bedraagt 37 db en overschrijdt hiermee de voorkeursgrenswaarde van niet. Hiermee wordt voldaan aan de normen uit de Wgh. Reconstructie Er liggen enkele bestaande woningen binnen de geluidszone van de te verbreden Oostgroeneweg. Er is voor gekozen de geluidsbelasting aan de gevel te berekenen van de woningen aan de Oost Groeneweg 2 omdat deze woning het dichtste bij de wegas ligt. Omdat de wegas in zuidelijke richting zal opschuiven zal de toename van de geluidsbelasting aan de gevel van de Oost Groeneweg 2 het hoogst zijn als gevolge van de fysieke aanpassing van de weg. De geluidsbelasting aan de gevels van de Oost Groeneweg 2 ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de fysiek aangepaste Oost Groeneweg bedraagt in de toekomst 44 db en overschrijdt hiermee de voorkeursgrenswaarde van niet. In de huidige situatie (1 jaar voor fysieke aanpassing van de Oost Groeneweg) zal de geluidsbelasting aan de gevels van de Oost Groeneweg 2 minder bedragen omdat dan de afstand tussen de gevels groter is en de verkeersintensiteit lager zal zijn in dan in de toekomstige situatie. Omdat de geluidsbelasting aan de gevels in de toekomst de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt is géén sprake van een reconstructiesituatie in de zin van de Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de normen uit de Wgh. Gedezoneerde wegen In tabel 10 zijn de hoogst berekende geluidsbelastingen aan de gevels van de beoogde geluidsgevoelige bestemmingen weergeven ten gevolge van het wegverkeerslawaai de gedezoneerde 30 km/uur-wegen.

9 Tabel 10. Maximale geluidsbelastingen t.g.v. gezoneerde wegen weg waarneemhoogte Lden maximum locatie woning 30 km/uur-wegen 1,5 meter 56 db nieuwe woningen aan de Oosthavendijk 4,5 meter 55 db nieuwe woningen aan de Oosthavendijk 7,5 meter 55 db nieuwe woningen aan de Oosthavendijk De hoogst berekende geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde 30 km/uur-wegen bedraagt op de maatgevende waarneemhoogte van 1,5 meter 56 db. De voorkeursgrenswaarde van wordt hiermee overschreden, de uiterste grenswaarde van 63 db echter niet. Maatregelen Omdat de geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde 30 km/uur-wegen de voorkeursgrenswaarde van overschrijdt, dienen maatregelen onderzocht te worden om de geluidsbelasting terug te dringen. De Wgh stelt dat achtereenvolgens maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied of bij de ontvanger dienen te worden overwogen. Maatregelen aan de bron Er zijn in theorie een aantal maatregelen aan de bron mogelijk. Gedacht kan onder andere aan stillere voertuigen. Dit is echter geen maatregel die gemeente of ontwikkelaars kunnen beïnvloeden. Dit is afhankelijk van wetgeving en technische ontwikkelingen van motorvoertuigen. Voorts kan worden gedacht aan het beperken van de verkeersomvang en de snelheid of aan het wijzigen van de samenstelling van het verkeer. Voor de 30 km/uur-wegen stuiten deze maatregelen op overwegende bezwaren van verkeers- en vervoerskundige aard en zijn evenmin reëel. De gedezoneerde 30 km/uur-wegen zijn erftoegangswegen die reeds behoort tot de laagste categorie in de verkeersstructuur van de gemeente Steenbergen. De verkeerskundige functie (volgens de principes van Duurzaam Veilig) van deze erftoegangswegen (met daarbij horend een snelheidsregime van 30 km/h) mag niet veranderen omdat dan de overeenstemming tussen vorm (klinkerweg voor al het verkeer), functie (erftoegangsweg) en gebruik (lage intensiteit) niet meer aanwezig is. Maatregelen in het overdrachtgebied Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidswallen of geluidsschermen direct langs de 30 km/uur-wegen stuiten op financiële en stedenbouwkundige aard. Een scherm is in deze binnenstedelijke situatie niet gewenst. Tevens dient een scherm/wal ter plaatse van de perceelaansluitingen onderbroken te worden zodat de geluidsafschermende werking te niet wordt gedaan. Conclusie De hoogst berekende geluidsbelasting aan de gevels van de beoogde geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde 30 km/uur-wegen bedraagt 56 db. Hiermee bedraagt de geluidsbelasting minder dan de uiterste grenswaarde van 63 db. Het nemen van maatregelen bij de bron en/of in het overdrachtsgebied stuiten op bezwaren van verkeerskundige, vervoerkundige, stedenbouwkundige en financiële aard. Hiermee is aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbare geluidsbelasting ten gevolge van de gedezoneerde 30 km/uurwegen.

10 Uitstralingseffect In tabel 11 zijn de hoogst berekende geluidsbelastingen aan de gevels van de bebouwing weergegeven die het dichtst op de Lindenburghlaan en Fabrieksdijk staan. Tabel 11. Geluidsbelasting aan de gevels t.b.v. uitstralingseffect (incl. aftrek 110g) Lindenburghlaan Fabrieksdijk Lden 2009 (exclusief Buiten de Veste) 46,19 db 58,51 db Lden 2020 (autonoom) 55, 59,49 db verschil 2009 vs ,29 db +0,98 db Lden 2020 (inclusief Buiten de Veste) 57,12 db 60,17 db verschil 2020 (autonoom) vs ,64 db +0,68 db (inclusief Buiten de Veste) Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het hoogste toename tussen de geluidsbelasting aan de gevels in de autonome situatie in 2020 en de geluidsbelasting aan de gevels in de toekomstige situatie (2020 inclusief beoogde ontwikkelingen) +1,64 db bedraagt en plaatsvindt aan de gevels van de woningen aan de Lindenburghlaan. Verder blijkt dat de geluidsbelasting aan de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Fabrieksdijk en de Lindenburghlaan de uiterste grenswaarde van 63 db niet overschrijdt. Afgerond is er dus een toename van 2 db. Bij een dergelijke toename dienen maatregelen onderzocht te worden voor het beperken van de geluidsbelasting aan de gevels. De Wgh stelt dat achtereenvolgens maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied of bij de ontvanger dienen te worden overwogen. Maatregelen aan de bron Er zijn in theorie een aantal maatregelen aan de bron mogelijk. Gedacht kan onder andere aan stillere voertuigen. Dit is echter geen maatregel die gemeente of ontwikkelaars kunnen beïnvloeden. Dit is afhankelijk van wetgeving en technische ontwikkelingen van motorvoertuigen. Voorts kan worden gedacht aan het beperken van de verkeersomvang en de snelheid of aan het wijzigen van de samenstelling van het verkeer. Voor deze 30 km/uur-wegen stuiten deze maatregelen op overwegende bezwaren van verkeers- en vervoerskundige aard en zijn evenmin reëel. De Fabrieksdijk en Lindenburghlaan zijn erftoegangswegen die reeds behoort tot de laagste categorie in de verkeersstructuur van de gemeente Steenbergen. De verkeerskundige functie (volgens de principes van Duurzaam Veilig) van deze erftoegangswegen (met daarbij horend een snelheidsregime van 30 km/h) mag niet veranderen omdat dan de overeenstemming tussen vorm (klinkerweg voor al het verkeer), functie (erftoegangsweg) en gebruik (lage intensiteit) niet meer aanwezig is. Maatregelen in het overdrachtgebied Maatregelen in het overdrachtsgebied in de vorm van geluidswallen of geluidsschermen direct langs 30 km/uur-wegen stuiten op financiële en stedenbouwkundige aard. Een scherm is in deze binnenstedelijke situatie niet gewenst. Tevens dient een scherm/wal ter plaatse van de perceelaansluitingen onderbroken te worden zodat de geluidsafschermende werking te niet wordt gedaan. Conclusie De hoogste toename van de geluidsbelasting aan de gevels van de woningen aan de Fabrieksdijk en Lindenburghlaan bedraagt 1,64 db. Er zijn redelijkerwijs geen maatregelen mogelijk om de geluidsbelasting te verlagen om deze stuiten op bezwaren van verkeers-, vervoers- en stedenbouwkundige aard. De hoogste geluidsbelasting van deze woningen bedraagt 60 db en bedraagt daarmee minder dan de uiterste grenswaarde van 63 db. Omdat er geen maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting te reduceren en minder bedraagt dan de uiterste grenswaarde is gesteld dat er sprake is van een aanvaardbare toename van het geluidsniveau.

11

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Update akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Aanleiding en beoogde ontwikkeling In 2008 is door KuiperCompganons akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing voor 102 nieuwbouwappartementen

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek De Grassen, Vlijmen Datum: 27 oktober 2015

memo Akoestisch onderzoek De Grassen, Vlijmen Datum: 27 oktober 2015 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek De Grassen, Vlijmen Datum: 27 oktober 2015 Referte: Marjoke Seidel Het bestemmingsplan

Nadere informatie

De Branding en Strandhotel

De Branding en Strandhotel De Branding en Strandhotel Akoestisch- en luchtkwaliteitsonderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 031553.008982.00 26-03-2012 projectleider: opdrachtgever: ir. C.A. Louws Compagnie het

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016

memo Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek Het Elfrink 8, Diepenheim Datum: 25 november 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden

Besluit hogere grenswaarden WET GELUIDHINDER Besluit hogere grenswaarden 1. Gegevens verzoeker Naam Gemeente Bussum Adres Brinklaan 35 Postcode 1404 EP Plaats Bussum Telefoon 035 692 88 88 Fax 035 692 85 00 contactpersoon Dhr. B.

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo. Gemeente Maasbree

Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo. Gemeente Maasbree Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo Gemeente Maasbree Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Recreatiepark De Berckt te Baarlo Gemeente Maasbree Bijlagen

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Datum 14 januari 2011 HBG045/Bxt/0504 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude

Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bouwplan Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db]

Tabel 1-I: voorkeursgrenswaarden (vgw) wegverkeerslawaai (Art. 82 Wgh en art. 3.1 Bgh) bestemming locatie Weg Vgw [db] 1 WEGVERKEERSLAWAAI 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog niveau van wegverkeerslawaai kunnen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Akoestisch onderzoek Concept Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 12 januari 2012 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Projectnummer : 317995 Referentienummer

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan rapportnummer E16.017 Versie: 3 Datum: 21 november 2016 Status: DEFINITIEF Auteur: Robert

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af Rapport: 090229.01W Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Bentinckspark Datum: 30 augustus 2009 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Rapport Dossier Zaaknummer 0076209 Kenmerk Opsteller De heer ing. E. Janssen Datum 1 december 2011 Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg

Nadere informatie

5.1 Archeologie en cultuurhistorie

5.1 Archeologie en cultuurhistorie 27 Hoofdstuk 5 Milieu en andere aspecten In dit hoofdstuk komen de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek naar milieuaspecten en andere aspecten aan de orde. 5.1 Archeologie en cultuurhistorie 5.1.1

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Rapportnummer Dossiernummer 11/25637/B/M/JZ M16959.07 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een handelsnaam van Triple A adviseurs B.V. Kerkstraat 4,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede rapportnummer E14.010 Versie: 1 Datum: 2 juli 2014 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Eefde, Traverse. Gemeente Lochem. Datum: 12 april 2013 Projectnummer:

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Eefde, Traverse. Gemeente Lochem. Datum: 12 april 2013 Projectnummer: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Eefde, Traverse Gemeente Lochem Datum: 12 april 2013 Projectnummer: 130165 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur: Johan van

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Akoestisch onderzoek Definitief In opdracht van: St. Joseph Wonen Grontmij Infrastructuur & Milieu De Bilt, 17 december 2007 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Onderwerp: Wegverkeerslawaai Productnummer:

Onderwerp: Wegverkeerslawaai Productnummer: Onderwerp: Wegverkeerslawaai Productnummer: 2014055280 1.1 Wettelijk kader Wegverkeerslawaai kan de leefkwaliteit van een gebied sterk beïnvloeden. Mensen die veelvuldig worden blootgesteld aan een hoog

Nadere informatie

Putten. Nijkerkerstraat 57. akoestisch onderzoek 200906.17231.00 04-09-2012. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Putten. Nijkerkerstraat 57. akoestisch onderzoek 200906.17231.00 04-09-2012. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Putten Nijkerkerstraat 57 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 200906.17231.00 04-09-2012 projectleider: opdrachtgever: ing. P.J.P. Hommel Bouwbedrijf J. Timmer BV auteur(s):

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen

Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Akoestisch onderzoek Kerkweg-Oost achter 193, Roskamlocatie, gemeente Waddinxveen Behandeld door: Opdrachtgever: G.E.M. van Opstal Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

BIJLAGE WEGVERKEERSLAWAAI

BIJLAGE WEGVERKEERSLAWAAI BIJLAGE WEGVERKEERSLAWAAI Bijlage bij het (verzoek)formulier hogere waarden Algemeen Kenmerk : Z-2016-33308 / 40608 Datum : 2 november 2016 Behandeld door : Mevrouw B. Jaeqx Telefoonnummer : (088) 022

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid Betreft akoestisch onderzoek wegverkeer Ons kenmerk M.2013.0521.01.N001 Versie 001 Datum 13 maart 2014 Verwerkt door DJA SBA Contactpersoon dr. A.Y.

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het wijzigingsplan Middelingenseweg 20a te Hedel, Gemeente: Maasdriel Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 rapportnummer K16.019 Versie: 1 Datum: 10 januari 2017 Status: DEFINITIEF Projectnummer:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Educatief plein, Heerjansdam Bijlagen Rekenbladen SRM I wegverkeer Computeroutput/kaarten

Nadere informatie

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1

Datum: 10 juli 2014 Ons kenmerk: RH10664 Project: Nieuwbouw woningen aan de Bazemolenweg 31 te Ugchelen Betreft: Rapportage SRM1 Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen

1 2014/ Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen 1 2014/174062 Wet geluidhinder Besluit hogere waarden ligplaatsen woonschepen Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad voor het bestemmingsplan Wormerveer op grond van artikel

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving (Een beknopte uitleg over het gemeentelijk geluidbeleid en de wet- en regelgeving in het kader van het dienstverleningshandvest

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland

Milieudienst West-Holland Milieudienst West-Holland Project Onderwerp Geluidcontouren gebiedsvisie Willem Alexanderlaan Gemeente Leiderdorp Datum vraag 29 september Datum 13 oktober 2011 Contactpersoon Merijn Vroonhof gemeente

Nadere informatie

Bogermanschool Houten

Bogermanschool Houten Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Datum 7 december 2011 Kenmerk HTN466\Bxt/6355 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve

Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve Onderzoek akoestiek en luchtkwaliteit Bakershoeve Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Contactpersoon: De heer J. Vermeij tel: 055-5801800 fax: 055-5801740 Apeldoorn, 27 oktober 2011 Uitvoerder:

Nadere informatie

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek

Datum: 1 juni 2010 Ons kenmerk: SK2093 Project: Verbouw woning aan de Zwolseweg 14 te Balkbrug Betreft: Akoestisch onderzoek Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Heering Vastgoed bv T.a.v. de heer A. Kruidhof Postbus

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen op het bedrijventerrein De Binderij te Almere, artikel 110a

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21

Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21 Midden-Drenthe Beilen - Hijkerweg 19-21 AKOESTISCH ONDERZOEK Midden Drenthe Bestemmingsplan Beilen Hijkerweg 19 21 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 13 99 125/154 12

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Afdeling Expertise Contact J.M.B. Boere T 088 5450394 amboere@odmh.nl Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Gemeente Dordrecht t.a.v. de heer A.C. van Tilburg Postbus 8 3300 AA Dordrecht Betreft : Aanvullend onderzoek geluid Visie Wielwijk Uw kenmerk : - Ons kenmerk : VL.181.adh.B02 Woensdag, 14 september 2011

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink Postbus AC Haaksbergen Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Gemeente Haaksbergen T.a.v. de heer B.J. Weustink

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Ten behoeve van bestemmingsplan Definitief Noordwest Ziekenhuisgroep Postbus 501 1800 AM ALKMAAR Sweco Nederland B.V. De Bilt, 21 november 2016 Titel :

Nadere informatie

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd.

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd. Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Bijlage 2: Akoestisch onderzoek

Bijlage 2: Akoestisch onderzoek Bijlage 2: Akoestisch onderzoek Memo akoestisch onderzoek woningenbouw Dorpshart Stompetoren 2 Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een aantal woningen. De Wet geluidhinder beschouwt

Nadere informatie

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid Ontwerp-Beschikking hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het realiseren van twee woningen aan de Triemsterloane te Kollumerzwaag Kollumerland c.a. (wijzigingsplan Kollumerzwaag De Saedkampe ) Besluit

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie